Pravilnik o izvođenju nastave dijela nastavnih predmeta i sadržaja utvrđenih nastavnim planom i programom na nekom od svjetskih jezika u srednjoj školi

NN 116/2016 (14.12.2016.), Pravilnik o izvođenju nastave dijela nastavnih predmeta i sadržaja utvrđenih nastavnim planom i programom na nekom od svjetskih jezika u srednjoj školi

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

2567

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), ministar znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O IZVOĐENJU NASTAVE DIJELA NASTAVNIH PREDMETA I SADRŽAJA UTVRĐENIH NASTAVNIM PLANOM I PROGRAMOM NA NEKOM OD SVJETSKIH JEZIKA U SREDNJOJ ŠKOLI

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim pravilnikom propisuje se:

a) način i postupak utvrđivanja uvjeta za izvođenje nastave dijela nastavnih predmeta i sadržaja utvrđenih nastavnim planom i programom na nekom od svjetskih jezika u srednjoj školi (u daljnjem tekstu: »nastava na stranome jeziku«),

b) broj nastavnih predmeta i količina nastavnoga sadržaja u pojedinome nastavnom predmetu na stranome jeziku,

c) razina znanja stranoga jezika nastavnika koji izvodi nastavu na stranome jeziku,

d) praćenje i vrednovanje nastave na stranome jeziku.

(2) Nastava koja se izvodi na stranome jeziku nije zamjena za redovitu ili izbornu nastavu stranoga jezika.

(3) Svrha izvođenja nastave na stranome jeziku je:

– osiguravanje preduvjeta za sustavno uvođenje integriranog učenja sadržaja nastavnoga predmeta i ciljnoga jezika u školski kurikulum,

– spoznavanje sadržaja i stjecanje znanja iz nastavnoga predmeta iz kojega se dio nastavnih sadržaja utvrđenih nastavnim planom i programom izvodi na nekom od svjetskih jezika,

– unapređenje jezičnih te interkulturnih kompetencija,

– razvijanje interesa i pozitivnoga stajališta prema višejezičnosti,

– razvijanje samopouzdanja učenika.

(4) U programe u kojima se nastava održava na stranome jeziku mogu se upisati učenici kojima je na provjeri znanja stranoga jezika utvrđena mogućnost pohađanja nastave na stranome jeziku. Provjeru znanja provodi stručno povjerenstvo škole u koju se kandidat upisuje, o čemu sastavlja zapisnik.

(5) Izrazi koji se koriste u ovome pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rode, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

UVJETI ZA IZVOĐENJE NASTAVE NA STRANOME JEZIKU

Članak 2.

(1) Škola može započeti s izvođenjem nastave na stranome jeziku nakon dobivene suglasnosti ministra nadležnog za obrazovanje (u daljnjem tekstu: »ministar«).

(2) Uza zahtjev za dobivanje suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka škola obvezno podnosi:

– nastavni plan i program na hrvatskome jeziku s istaknutim nastavnim jedinicama na hrvatskome i stranome jeziku,

– nastavne jedinice na stranome jeziku koje sadrže naslov, kratki opis i ishod učenja,

– dokaz o razini znanja stranoga jezika nastavnika koji će izvoditi predmetnu nastavu na stranome jeziku,

– tablični prikaz rezultata provjere razine znanja stranoga jezika učenika koji se žele uključiti u nastavu na stranome jeziku,

– popis stručne literature koju nastavnici koriste za izvođenje nastavnih jedinica na stranome jeziku,

– popis i izjave stručnih osoba o spremnosti za izvođenje nastave na stranome jeziku.

NASTAVA NA STRANOME JEZIKU

Članak 3.

(1) Škola može izvoditi nastavu na stranome jeziku ako na stranome jeziku izvodi nastavu iz najmanje dva nastavna predmeta (po razredu) koji se uče od prvoga do četvrtoga razreda srednje škole.

(2) O broju predmeta čiji će se dio nastave izvoditi na stranome jeziku odlučuje nastavničko vijeće na početku svake školske godine, uzimajući u obzir zastupljenost pojedinih stranih jezika u nastavi u srednjim školama, broj stručnih osoba za izvođenje nastavnih predmeta na stranome jeziku, razinu znanja stranoga jezika učenika i dr.

(3) Za izvođenje nastave svakoga novoga nastavnog predmeta koji se izvodi na stranome jeziku škola je obvezna podnijeti zahtjev radi dobivanja suglasnosti ministra iz članka 2. ovoga pravilnika.

(4) Minimum sadržaja nastave iz predmeta koji se izvode na stranome jeziku treba biti realiziran u omjeru polovine od ukupnoga broja nastavnih jedinica na godišnjoj razini u odnosu na broj nastavnih jedinica na hrvatskome jeziku.

(5) Omjer korištenja stranoga jezika u nastavi u pojedinoj nastavnoj jedinici može autonomno odrediti predmetni nastavnik uzevši u obzir jezične mogućnosti učenika.

(6) Izvedbeni plan i program nastave na stranome jeziku na osnovi propisanoga nastavnog plana i programa srednjih škola donosi nastavnik koji izvodi nastavu određenoga predmeta na stranome jeziku. Izvedbeni plan i program trebaju biti pisani na hrvatskome jeziku, a nastavne jedinice koje se izvode na stranome jeziku trebaju bili pisane na hrvatskome i na stranome jeziku.

(7) Predmetni nastavnik koji izvodi nastavu na stranome jeziku obvezan je pripremiti nastavne materijale na stranome jeziku za učenike.

UVJETI ZA NASTAVNIKA KOJI IZVODI NASTAVU NA STRANOME JEZIKU

Članak 4.

(1) Uz uvjete za zasnivanje radnoga odnosa na poslovima nastavnika određenoga nastavnog predmeta u srednjoj školi sukladno propisima iz područja obrazovanja, nastavnik koji izvodi nastavu na stranome jeziku mora ispunjavati i jedan od sljedećih uvjeta:

a) završen studij odgovarajućega stranog jezika;

b) kompetencije izvornoga govornika stečene završenim srednjoškolskim ili visokoškolskim obrazovanjem u zemljama govornoga područja jezika na kojem se izvodi nastava, što se dokazuje odgovarajućim dokumentom,

c) položen ispit odgovarajućega stranog jezika na razini C1, što se dokazuje javnom ispravom.

(2) Iznimno od stavka 1. podstavka a), b) i c) ovoga članka, nastavu prirodoslovne grupe predmeta na stranome jeziku može izvoditi i osoba koja je položila ispit odgovarajućega stranog jezika na razini B2, što se dokazuje javnom ispravom.

PRAĆENJE I VREDNOVANJE NASTAVE NA STRANOME JEZIKU

Članak 5.

(1) Prilikom praćenja i vrednovanja usvojenosti gradiva/ishoda/postignuća koja se provjeravaju/ispituju na stranome jeziku vrednuje se znanje predmetnih sadržaja polazeći uvijek od hrvatskoga jezika. Jezična izvedba i kompetencija učenika na stranome jeziku mogu se dodatno vrednovati prema kriterijima dogovorenim na školskim stručnim aktivima nastavnika koji izvode nastavu na stranome jeziku.

(2) U slučaju dvojbe usvojenost gradiva/ishoda/postignuća provjerava se i na hrvatskome jeziku.

NAKNADA ZA POVEĆANE TROŠKOVE OBRAZOVANJA

Članak 6.

(1) Za izvođenje nastave na stranome jeziku mogu se utvrditi povećani troškovi obrazovanja.

(2) Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika za povećane troškove obrazovanja izvođenja nastave na stranome jeziku za svaka godinu obrazovanja donosi školski odbor srednje škole koja izvodi nastavu na stranome jeziku, uz suglasnost osnivača školske ustanove.

(3) Odluka iz stavka 2. ovoga članka objavljuje se u natječaju za upis učenika u 1. razred srednje škole i u Nacionalnome informacijskom sustavu prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) te na mrežnim stran icama škole.

(4) Škola može potpuno iIi djelomično osloboditi učenika obveze plaćanja povećanih troškova obrazovanja. Odluku o oslobađanju od plaćanja povećanih troškova donosi školski odbor na prijedlog ravnatelja te uz suglasnost osnivača.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Škole u kojima se izvodi nastava na stranome jeziku dužne su uskladiti svoje statute s odredbama ovoga pravilnika u roku od šest (6) mjeseci od njegova stupanja na snagu.

Članak 8.

Nastavnici koji sukladno propisima iz područja obrazovanja ispunjavaju uvjete za izvođenje nastave određenoga nastavnog predmeta na hrvatskome jeziku, ali ne ispunjavaju uvjete vezane uz kompetencije stranoga jezika propisane člankom 4. podstavcima a), b) i c) ovoga pravilnika, a koji su na dan stupanja na snagu ovoga pravilnika zatečeni u radnome odnosu na neodređeno vrijeme na poslovima nastavnika koji izvode nastavu na stranome jeziku u školama koje imaju suglasnost ovoga ministarstva za izvođenje dijela nastavnih predmeta i sadržaja utvrđenih nastavnim planom i programom na nekom od svjetskih jezika, nastavljaju s obavljanjem poslova svoga radnog mjesta.

Članak 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-01/14-01/00322

Urbroj: 533-25-16-0002

Zagreb, 29. studenoga 2016.

Ministar
prof. dr. sc. Pavo Barišić, v. r.