Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel

NN 116/2016 (14.12.2016.), Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

2569

Na temelju članka 217. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13, 153/13 i 78/15), ministar zaštite okoliša i energetike donosi

PRAVILNIK

O ZNAKU ZAŠTITE OKOLIŠA EUROPSKE UNIJE – EU ECOLABEL

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se postupak dodjele i visina naknada za znak zaštite okoliša Europske unije (u daljnjem tekstu: znak EU Ecolabel) te sastav i način rada savjetodavnog stručnog povjerenstva, kao i sudjelovanje pojedinaca, udruga i organizacija u postupku dodjele znaka EU Ecolabel te druga pitanja s tim u vezi.

(2) Ovim se Pravilnikom uređuje okvir za provedbu Uredbe (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o znaku za okoliš EU-a (Tekst značajan za EGP) (SL L 27, 30. 1. 2010.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 782/2013 оd 14. kolovoza 2013. o izmjeni Priloga III. Uredbe (EU) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća o znaku za okoliš EU-a (Tekst značajan za EGP) (SL L 219, 15. 8. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 66/2010).

Članak 2.

Znak EU Ecolabel je dobrovoljni instrument zaštite okoliša namijenjen promociji proizvoda ili usluga s manje negativnim utjecajem na okoliš tijekom cijelog životnog ciklusa u usporedbi sa sličnim ili istim proizvodima iz iste skupine.

Članak 3.

Znak EU Ecolabel se dodjeljuje robi i uslugama koje se isporučuju za distribuciju, potrošnju ili uporabu na tržištu Europske zajednice, osim za medicinske proizvode namijenjene ljudskoj uporabi, medicinske proizvode u veterinarstvu te za bilo koju vrstu medicinske opreme.

Članak 4.

Postupak dodjele znaka EU Ecolabel provodi se prema Zakonu o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13 i 78/15) (u daljnjem tekstu: Zakon) i Uredbi (EZ) br. 66/2010.

Članak 5.

Radi sinergije jednakovrijednih znakova zaštite okoliša proizvodi koji udovoljavaju mjerilima za dodjelu europskog znaka zaštite okoliša EU Ecolabel mogu dobiti i nacionalni znak zaštite okoliša Prijatelj okoliša bez provođenja postupka dodjele znaka Prijatelj okoliša prema posebnom propisu i na zahtjev nositelja znaka EU Ecolabel.

Članak 6.

(1) U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Elaborat je stručna podloga o usklađenosti proizvoda s mjerilima u postupku ishođenja znaka EU Ecolabel,

2. Fond je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,

3. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša,

4. Ministar je ministar nadležan za poslove zaštite okoliša,

5. Mjerila su kriteriji prema kojima se dodjeljuje znak EU Ecolabel, utvrđena odgovarajućim odlukama Europske komisije o utvrđivanju ekoloških mjerila za pojedine skupine proizvoda,

6. Operater je proizvođač, uvoznik, pružatelj usluga, trgovac na veliko ili trgovac na malo,

7. Ovlaštenik je pravna ili fizička osoba ovlaštena za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša pod uvjetima propisanima Zakonom o zaštiti okoliša i posebnim propisom,

8. Potrošač je svaka fizička osoba prema posebnom propisu o zaštiti potrošača,

9. Potvrda je potvrda o dodjeli znaka EU Ecolabel i potvrda o dodjeli nacionalnog znaka zaštite okoliša Prijatelj okoliša,

10. Proizvod označava robu i usluge,

11. Skupina proizvoda su proizvodi koji su slični s obzirom na namjenu i uporabu ili imaju slična funkcionalna svojstva te su slični prema shvaćanju potrošača,

12. Ugovor je standardni ugovor prema Prilogu IV. Uredbe (EZ) br. 66/2010,

13. Verifikacija je postupak prema članku 3. Uredbe (EZ) br. 66/2010,

(2) Ostali pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju jednako značenje kao pojmovi koji se koriste u Zakonu i Uredbi (EZ) br. 66/2010.

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. SAVJETODAVNO STRUČNO POVJERENSTVO

Članak 7.

(1) Za obavljanje savjetodavnih i stručnih poslova vezanih za znak EU Ecolabel, ministar odlukom imenuje povjerenstvo za eko-označavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), na razdoblje od tri godine.

(2) Stručni poslovi Povjerenstva vezani za znak EU Ecolabel obuhvaćaju:

– davanje mišljenja o elaboratu o usklađenosti proizvoda s mjerilima,

– predlaganje dodjele znaka EU Ecolabel,

– davanje mišljenja o prijedlozima mjerila u postupku razvoja i revizije mjerila za znak EUcEcolabel,

– sudjelovanje u planiranju promidžbenih aktivnosti vezanih za znak EU Ecolabel.

(3) Povjerenstvo obavlja i stručne poslove vezane za dodjelu nacionalnog znaka zaštite okoliša Prijatelj okoliša, prema posebnom propisu.

(4) Odlukom o imenovanju Povjerenstva imenuju se članovi, predsjednik i zamjenik predsjednika.

(5) Povjerenstvo svoj način rada uređuje Poslovnikom.

Članak 8.

(1) Povjerenstvo ima neparan broj članova.

(2) Članovi Povjerenstva imenuju se iz redova predstavnika:

– središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša (jedan član),

– pravne osobe s javnim ovlastima u financiranju zaštite okoliša (jedan član),

– središnjeg tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo (jedan član),

– središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poduzetništvo i obrt (jedan član),

– središnjeg tijela državne uprave nadležnog za turizam (jedan član),

– javne ustanove nadležne za prikupljanje, objedinjavanje i obradu podataka o okolišu (jedan član),

– samostalne stručno-poslovne organizacije obrtnika (jedan član),

– samostalne stručno-poslovne organizacije gospodarstvenika (jedan član),

– udruga poslodavaca (jedan član),

– udruga koje djeluju na području zaštite potrošača (jedan član),

– udruga koje djeluju na području zaštite okoliša (jedan član).

(3) Povjerenstvo ima pravo na naknadu za svoj rad.

(4) Sredstva za rad Povjerenstva osigurava Ministarstvo.

III. POSTUPAK DODJELE ZNAKA EU ECOLABEL

Zahtjev za dodjelu znaka EU Ecolabel

Članak 9.

(1) Svaki operater može za proizvod za koji postoje mjerila podnijeti zahtjev za dodjelu znaka EU Ecolabel (u daljnjem tekstu: zahtjev). Zahtjev se podnosi Ministarstvu u pisanom obliku i na elektroničkom mediju za pohranu podataka (CD, DVD i sl.).

(2) Izgled i sadržaj zahtjeva utvrđen je obrascem u Prilogu I. ovog Pravilnika.

(3) Uz zahtjev se obavezno prilaže elaborat o usklađenosti proizvoda s mjerilima.

(4) Elaborat izrađuje ovlaštenik, nakon provedene verifikacije, u skladu sa sadržajem iz Priloga II. ovog Pravilnika.

(5) Elaboratom se dokazuje usklađenost proizvoda s mjerilima propisanim relevantnom Odlukom Europske komisije o utvrđivanju ekoloških mjerila za određenu skupinu proizvoda.

(6) Troškove izrade elaborata snosi operater.

Postupak po zahtjevu za dodjelu znaka EU Ecolabel

Članak 10.

(1) Ministarstvo će uredni zahtjev iz članka 9. ovog Pravilnika zajedno s elaboratom dostaviti Povjerenstvu na mišljenje te zatražiti očitovanje Povjerenstva u roku ne dužem od 30 dana od dana dostave.

(2) Ako Povjerenstvo donese pozitivno mišljenje o zahtjevu i elaboratu iz prethodnog stavka tada Ministarstvo, na prijedlog Povjerenstva, pokreće postupak dodjele znaka EU Ecolabel.

(3) Po odobrenju zahtjeva iz prethodnog stavka dodjeljuje se registracijski broj o čemu će Ministarstvo obavijestiti operatera putem elektroničke pošte, neposrednim uručenjem pismena ili slanjem pismena poštom.

(4) Ako Povjerenstvo utvrdi da zahtjev i elaborat ne sadrže sve podatke i dokaze sukladno članku 9. ovog Pravilnika, predložit će Ministarstvu da od operatera zatraži dopunu zahtjeva i elaborata u roku od 60 dana od dana dostave obavijesti podnositelju zahtjeva.

(5) Ako operater nije, u roku iz prethodnog stavka, uklonio nedostatke u elaboratu koji onemogućuju postupanje po zahtjevu, Ministarstvo će posebnom odlukom odbaciti zahtjev.

(6) Odluka iz prethodnog stavka ovoga članka je upravni akt protiv kojeg nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Naknada za dodjelu znaka EU Ecolabel

Članak 11.

(1) Po odobrenju zahtjeva iz članka 10. ovog Pravilnika, Ministarstvo operateru određuje jednokratnu naknadu za dodjelu znaka EU Ecolabel i dostavlja podatke potrebne za izvršenje uplate na račun Fonda.

(2) Visina naknade iz prethodnog stavka određuje se u skladu s tablicom iz Priloga III. ovog Pravilnika.

(3) Kopiju dokaza o izvršenoj uplati naknade iz stavka 1. ovog članka operater dostavlja Ministarstvu.

(4) Kopiju odobrenog zahtjeva i kopiju dokaza o uplati naknade Ministarstvo dostavlja Fondu na daljnje postupanje.

Ugovor

Članak 12.

(1) Nakon primitka dokaza o uplaćenoj naknadi iz članka 11. ovog Pravilnika, Ministarstvo će s operaterom potpisati standardni ugovor o uvjetima uporabe znaka EU Ecolabel, prema Prilogu IV. Uredbe (EZ) br. 66/2010.

(2) U ugovoru se određuje rok uporabe znaka EU Ecolabel.

(3) Danom potpisa ugovora operater postaje nositelj znaka EU Ecolabel te smije isticati znak na proizvodu iz ugovora.

(4) Primjerak potpisanog ugovora Ministarstvo dostavlja inspekciji zaštite okoliša, Fondu i Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu.

(5) Ministarstvo će popis svih ugovora objaviti na službenoj internetskoj stranici Ministarstva.

Potvrda

Članak 13.

(1) Na temelju ugovora iz članka 12. ovog Pravilnika Ministarstvo će nositelju znaka EU Ecolabel izdati potvrdu za EU Ecolabel koja se može koristiti u promidžbene svrhe.

(2) Uz potvrdu iz prethodnog stavka Ministarstvo može, na zahtjev nositelja znaka EU Ecolabel, izdati i potvrdu za nacionalni znak zaštite okoliša Prijatelj okoliša, za isti proizvod, a koja se može koristiti u promidžbene svrhe.

(3) Potvrda za znak EU Ecolabel sadrži:

– grafički prikaz znaka EU Ecolabel propisan Prilogom II. Uredbe (EZ) br. 66/2010,

– naziv nositelja znaka EU Ecolabel,

– naziv proizvoda kojemu je dodijeljen znak EU Ecolabel,

– naziv skupine proizvoda utvrđene odgovarajućom Odlukom Europske komisije za tu skupinu proizvoda,

– registracijski broj proizvoda,

– rok važenja određen ugovorom.

IV. ZNAK EU ECOLABEL

Uporaba znaka EU Ecolabel

Članak 14.

(1) Znak EU Ecolabel se smije koristiti samo pod uvjetima određenim Zakonom, Uredbom (EZ) br. 66/2010 i ovim Pravilnikom.

(2) Dodjela znaka EU Ecolabel ne utječe na ispunjavanje zahtjeva zaštite okoliša i drugih zahtjeva prema posebnim propisima koji se primjenjuju tijekom životnog ciklusa proizvoda.

Produljenje potvrde

Članak 15.

(1) Potvrda se može produljiti po isteku ugovora iz članka 12. ovog Pravilnika na način da se podnese novi zahtjev prema odredbama članka 9. ovog Pravilnika.

(2) Naknada za produljenje potvrde u slučaju iz stavka 1. ovog članka određuje se u skladu s tablicom u Prilogu III. ovog Pravilnika.

Godišnja naknada

Članak 16.

(1) Nakon potpisivanja ugovora iz članka 12. ovog Pravilnika, Ministarstvo nositelju znaka EU Ecolabel određuje visinu i način podmirenja godišnje naknade.

(2) Razdoblje obuhvaćeno godišnjom naknadom počinje teći od dana potpisivanja ugovora.

(3) Godišnju naknadu nositelj znaka EU Ecolabel podmiruje izravnom uplatom na račun Fonda.

(4) Visina godišnje naknade određuje se u skladu s tablicom iz Priloga III. ovog Pravilnika.

(5) Kopiju dokaza o izvršenoj uplati godišnje naknade nositelj znaka dostavlja Ministarstvu.

(6) Kopiju dokaza o uplati naknade Ministarstvo dostavlja Fondu na daljnje postupanje.

Raskid ugovora

Članak 17.

Ministarstvo će raskinuti ugovor s nositeljem znaka EU Ecolabel u slučajevima kršenja odredbi ugovora te u ostalim slučajevima propisanim Zakonom.

Promidžba EU Ecolabel

Članak 18.

(1) Ministarstvo će u suradnji s Fondom i Povjerenstvom poduzimati promidžbene aktivnosti u svrhu podizanja svijesti proizvođača, poslovnog sektora, trgovaca, potrošača i javnosti o važnosti znaka EU Ecolabel i programu dodjele.

(2) Sredstva prikupljena uplatama naknada iz članka 11. i članka 16. ovog Pravilnika koristit će se za provedbu aktivnosti iz stavka 1. ovog članka.

(3) Informiranje javnosti o programu dodjele znaka EU Ecolabel provodi Ministarstvo i Fond.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Prilozi I., II. i III. sastavni su dijelovi ovog Pravilnika.

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel (»Narodne novine«, broj 110/14).

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-04/16-01/05

Urbroj: 517-06-1-2-16-14

Zagreb, 7. prosinca 2016.

Ministar
dr. sc. Slaven Dobrović, v. r.

PRILOG I.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DODJELU ZNAKA EU ECOLABEL

1. Podaci o operateru

1.1. Naziv poduzeća/obrta

(u Sudskom/Obrtnom registru)

 

1.2. Sjedište

(sjedište poduzeća/obrta – adresa iz Sudskog/Obrtnog registra)

adresa:

tel./faks:

e-pošta:

1.3. OIB

1.4. NKD

1.5. veličina poduzeća*

 

1.6. Operater Zahtjev podnosi kao

a) proizvođač

b) uvoznik

c) pružatelj usluge

d) trgovac na veliko

e) trgovac na malo

1.7. Sustav upravljanja okolišem (ako postoji)

a) EMAS

b) HRN EN ISO 14001:2015

1.8. Odgovorna osoba

Ime i prezime:

OIB:

funkcija:

tel/GSM:

e-pošta:

* Prema kategorizaciji veličine poduzetnika prema posebnom propisu kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva u Hrvatskoj.

2. Podaci o proizvodu

2.1. Naziv

(registrirano ime)

 

2.2 Skupina proizvoda

 

2.3. Namjena

 

2.4. Mjesto proizvodnje

(ako ih je više, navesti sve)

 

2.5. Godišnje proizvedena količina (okvirno)

 

2.6. Prethodno izdani certifikati

(ako postoje; priložiti presliku)

 

3. Podaci o ovlašteniku

3.1. Ime/naziv

 

3.2. OIB

 

3.3. Kontakt podaci

adresa:

tel./faks:

e-pošta:

4. Elaborat

4.1. Priložen je elaborat o usklađenosti proizvoda s mjerilima (prema članku 9. Pravilnika o znaku zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel)


U _______________,

______________.

 

mjesto

datum

 

________________

potpis odgovorne osobe

PRILOG II.

SADRŽAJ ELABORATA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA S MJERILIMA

I. NASLOVNA STRANICA

– naziv ovlaštenika, sjedište,

– naziv elaborata (npr. Elaborat o usklađenosti proizvoda XY s mjerilima za skupinu proizvoda »XY« u svrhu dodjele znaka zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel),

– datum izrade elaborata.

II. PODACI O OVLAŠTENIKU

– preslika važećeg rješenja Ministarstva za obavljanje stručnih poslova izrade elaborata o usklađenosti proizvoda s mjerilima u postupku ishođenja znaka EU Ecolabel,

– odgovorna osoba ispred ovlaštenika i popis stručnih osoba ovlaštenika i vanjskih stručnjaka koji su sudjelovali u izradi elaborata.

III. OPĆI PODACI

– naziv proizvoda za koji se traži znak EU Ecolabel,

– detaljan opis proizvoda kroz životni ciklus,

– naziv skupine proizvoda i mjerila,

– podaci o naručitelju izrade elaborata (operateru),

– datum izvršenja verifikacije.

IV. ANALIZA USKLAĐENOSTI PROIZVODA S MJERILIMA

– dokazi propisani odgovarajućom odlukom Europske komisije o utvrđivanju ekoloških mjerila za relevantnu skupinu proizvoda,

– dokazi trebaju biti vezani za odgovarajuću međunarodnu normu (članak 9. točka 7. Uredbe (EZ) br. 66/2010),

– kad god je to moguće dokazi trebaju biti na hrvatskom jeziku, u suprotnom ovlaštenik treba dati izjavu da razumije jezik na kojem su dokazi,

– ako je primjenjivo, opis izvršenog pregleda poduzeća, postrojenja/objekta i dokumentacije.

V. ZAKLJUČAK

– izjava ovlaštenika o utvrđenoj usklađenosti proizvoda s propisanim mjerilima za odgovarajuću skupinu proizvoda,

– potpis odgovorne osobe ovlaštenika.

PRILOG III.

TABLICA ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADA ZA ZNAK EU ECOLABEL

Operateri

Naknada za dodjelu znaka EU Ecolabel3

Godišnja naknada za znak EU Ecolabel

Naknada kod produljenja potvrde o dodjeli EU Ecolabel4

Naknada za inspekcijski nadzor

Mikro subjekti1

1600

0

0

0

Mali subjekti1

1600

0

0

0

Srednji subjekti1

1600

500

0

0

Ostali subjekti2

2000

500

0

0

Operateri iz zemalja u razvoju

2500

500

0

0

Iznosi su izraženi u kunama.

1 Prema kategorizaciji veličine poduzetnika prema posebnom propisu kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva u Hrvatskoj.

2 Subjekti gospodarstva koji su veći od subjekata malog gospodarstva.

3 Naknada za dodjelu znaka EU Ecolabel umanjuje se za 30% za operatere koji su registrirani u okviru sustava za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS) odnosno za 15% za operatere koji su certificirani prema normi HRN EN ISO 14001:2015. Popusti se ne zbrajaju. U slučaju ispunjavanja oba uvjeta primjenjivat će se samo veći popust.

4 Odnosi se na one proizvode koji već imaju znak EU Ecolabel.