Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina

NN 122/2016 (28.12.2016.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

2684

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i 102/15), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. prosinca 2016. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA SKLADIŠTENJE PLINA

I.

Tarifne stavke prema Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina (»Narodne novine«, broj 22/14), za energetski subjekt PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o. Veslačka 2-4, Zagreb, za drugo regulacijsko razdoblje 1. siječnja 2017. – 31. prosinca 2021., iznose kako slijedi:

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina (»Narodne novine«, broj 28/14).

III.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-01/22

Urbroj: 371-01/16-02

Zagreb, 16. prosinca 2016.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.