Naredba o visini naknade za isprave i knjige koje izdaju lučke kapetanije

NN 5/2017 (18.1.2017.), Naredba o visini naknade za isprave i knjige koje izdaju lučke kapetanije

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

184

Na temelju članka 13. stavka 3. točke 5. Zakona o lučkim kapetanijama (»Narodne novine«, broj 124/97), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

NAREDBU

O VISINI NAKNADE ZA ISPRAVE I KNJIGE KOJE IZDAJU LUČKE KAPETANIJE

Članak 1.

Visina naknade za isprave i knjige koje su ovlaštene izdavati lučke kapetanije iznosi u kunama:

1.

Vježbenički dnevnik

100,00

2.

Identifikacijska isprava pomorca (biometrijska
iskaznica)

100,00

3.

Pomorska knjižica

100,00

4.

Odobrenje za ukrcavanje

100,00

5.

Iskaznica pomorskog peljara

20,00

6.

Iskaznica pomorskog agenta

20,00

7.

Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti pomorca

20,00

8.

Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice (A, B i C)

20,00

9.

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zvanje pomorskog agenta

20,00

10.

Dozvola za plovidbu brodice

20,00

11.

Povijesni izvadak iz upisnika

20,00

12.

Povijesni izvadak iz očevidnika

20,00

13.

Svjedodžba o osiguranju ili drugom financijskom jamstvu o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja uljem

20,00

14.

Svjedodžba o osiguranju ili drugom financijskom jamstvu o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja pogonskim uljem

20,00

15.

Svjedodžba o osiguranju ili drugom financijskom jamstvu o građanskoj odgovornosti za štetu zbog smrti i tjelesne ozljede putnika

20,00

16.

Prijava pomorske nesreće (NCR blok)

20,00

17.

Upisni list – A4

20,00

18.

Privremeni upisni list – A4

20,00

19.

Privremena dozvola za plovidbu brodice

20,00

Članak 2.

Visine naknade iz članka 1. ove Naredbe odnose se i na isprave i knjige koje se izdaju u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Članak 3.

Visina naknade za izdavanje identifikacijske isprave pomorca (biometrijska iskaznica) u žurnom postupku iznosi 200,00 kuna.

Članak 4.

Naknade iz članka 1. ove Naredbe predstavljaju prihode tijela državne uprave i uplaćuju se u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o visini naknade za isprave i knjige koje izdaju lučke kapetanije (»Narodne novine«, broj 74/13).

Članak 6.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-02/123

Urbroj: 530-03-2-1-2-16-1

Zagreb, 29. prosinca 2016.

Ministar
Oleg Butković, v. r.