Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

NN 10/2017 (3.2.2017.), Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

285

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/01 i 39/09), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. veljače 2017. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 25/13, 72/13, 151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15 i 122/15), u članku 9. podstavku b) Radna mjesta I. vrste, iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2. voditelj Deska Kreativne Europe – Ureda MEDIA Hrvatske 2,473«.

Dosadašnje točke 2. do 10. postaju točke 3. do 11.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-03/07
Urbroj: 50301-25/12-17-2
Zagreb, 2. veljače 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.