Pravilnik o vrstama nagrada, medalja, priznanja i zahvalnica Ministarstva unutarnjih poslova te uvjetima i postupku njihove dodjele

NN 16/2017 (22.2.2017.), Pravilnik o vrstama nagrada, medalja, priznanja i zahvalnica Ministarstva unutarnjih poslova te uvjetima i postupku njihove dodjele

Ministarstvo unutarnjih poslova

386

Na temelju članka 84. stavka 4. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11., 130/12., 89/14. – vjerodostojno tumačenje, 33/15. i 121/16.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O VRSTAMA NAGRADA, MEDALJA, PRIZNANJA I ZAHVALNICA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA TE UVJETIMA I POSTUPKU NJIHOVE DODJELE

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Nagrade, medalje, priznanja i zahvalnice Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) dodjeljuju se policijskim službenicima.

Drugim državnim službenicima, državnim i drugim tijelima, jedinicama lokalne ili područne (regionalne) samouprave, organizacijama, zajednicama, građanima, udrugama građana i stranim državljanima Ministarstvo može dodijeliti priznanje i zahvalnicu.

Ministarstvo može dodijeliti priznanje i zahvalnicu policijskim službenicima stranih država za ostvarenu međunarodnu policijsku suradnju ili uspješno provedeno kriminalističko istraživanje.

Nagrade i priznanja Ministarstva su:

1. godišnja nagrada,

2. prigodna nagrada,

3. medalja,

4. priznanje i

5. zahvalnica.

II. GODIŠNJA NAGRADA

Članak 2.

Godišnja nagrada dodjeljuje se policijskim službenicima za iznimne radne rezultate koji su izravno utjecali na učinkovito, stručno i profesionalno obavljanje policijskih poslova na razini Ministarstva.

Godišnja nagrada dodjeljuje se za razdoblje od 1. rujna prethodne godine do 31. kolovoza tekuće kalendarske godine.

Godišnja nagrada može se dodijeliti svake godine, u pravilu kao jedna skupna i jedna pojedinačna nagrada.

Skupna nagrada može se dodijeliti skupini od, u pravilu, najmanje tri do najviše deset policijskih službenika.

Članak 3.

Skupna godišnja nagrada dodjeljuje se policijskim službenicima koji su u obavljanju policijskih poslova zajedno djelovali pod rukovođenjem nadređene osobe ili su samoinicijativno djelovali, za akciju:

1. koja je značajno utjecala na povećanu sigurnost i zaštitu ljudi i imovine ili

2. u kojoj su policijski službenici iskazali iznimnu hrabrost, požrtvovnost ili spretnost ili

3. koja je u javnosti proizvela osobito pozitivan stav i povjerenje u službu ili

4. planiranu i izvedenu stručnošću i inventivnošću kojom se unapređuje taktika i metodologija policijskog postupanja te koja će se u službi koristiti kao pravilo (standard) postupanja.

Nagrada iz stavka 1. ovoga članka može se dodijeliti i policijskim službenicima koji su rezultatima rada pridonijeli poboljšanju kvalitete, efikasnosti i ekonomičnosti rada službe.

Članak 4.

Pojedinačna godišnja nagrada dodjeljuje se policijskom službeniku iz razloga utvrđenih člankom 2. stavak 1. i člankom 3. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Godišnja nagrada dodjeljuje se u novčanom iznosu koji se:

– za pojedinca isplaćuje u visini tri prosječne mjesečne neto plaće isplaćene po zaposlenom u prethodnoj godini u Republici Hrvatskoj

– za skupinu isplaćuje za svakog člana skupine u visini dvije prosječne mjesečne neto plaće isplaćene po zaposlenom u prethodnoj godini u Republici Hrvatskoj.

Pored novčanog iznosa za godišnju nagradu dodjeljuje se i Plaketa.

Velika plaketa izrađena je od »TOMBAK« materijala pasiviziranog u boji zlata, promjera 70 mm i težine 135 g. Na prednjoj strani na zrakastoj podlozi ispisana su slova RH okružena hrvatskim pleterom. Ispod slova RH nalazi se traka na kojoj su ispisana slova MUP. Na donjem dijelu Plakete ispod hrvatskog pletera ispisana je riječ MINISTAR. Plaketa je smještena u kućištu od prozirnog pleksi-stakla u plavoj kutiji.

Mala plaketa izrađena je od patiniranog »TOMBAK« materijala u boji srebra, promjera 40 mm i težine 26 g. Na prednjoj strani na zrakastoj podlozi ispisana su slova RH okružena hrvatskim pleterom. Ispod slova RH nalazi se traka na kojoj su ispisana slova MUP. Na donjem dijelu Plakete ispod hrvatskog pletera ispisana je riječ MINISTAR. Plaketa je smještena u kućištu od prozirnog pleksi-stakla u plavoj kutiji.

Velika plaketa dodjeljuje se policijskom službeniku kojem je dodijeljena pojedinačna godišnja nagrada, dok se mala plaketa dodjeljuje svakom članu skupine kojem je dodijeljena skupna godišnja nagrada.

III. PRIGODNA NAGRADA

Članak 6.

Prigodna nagrada dodjeljuje se pojedincu i skupini za djelo ili izvedenu akciju kojima se osobito pridonosi zaštiti života, prava, sigurnosti i nepovredivosti osobe ili zaštiti imovine; kojima su postignuti iznimni rezultati u sprječavanju i otkrivanju kaznenih djela ili prekršaja ili njihovih počinitelja, ili sprječavanju svih oblika terorističkog djelovanja, ili u obavljanju poslova vještačenja, nadzora državne granice, poslova sa strancima, zaštite osoba i objekata od posebnog interesa, održavanju javnog reda i mira, sigurnosti prometa na cestama, zračnog i pomorskog prometa te drugim policijskim poslovima, kao i za aktivnosti koje su dale dodatni doprinos povjerenju u policiju, zakonitosti rada, kvaliteti, efikasnosti i ekonomičnosti rada službe, javnom predstavljanju policije i njenom uključivanju u društvenu zajednicu.

Članak 7.

Prigodna nagrada dodjeljuje se u novcu i to pojedincu i skupini.

Prigodna nagrada dodjeljuje se pojedincima ili skupini i to u iznosu od 1000,00 kuna neto pojedincu ili pojedinom članu skupine.

IV. MEDALJA

Članak 8.

Medalja se dodjeljuje zaslužnim policijskim službenicima za izuzetni pothvat u policijskom postupanju čije je djelovanje izravno utjecalo na zaštitu i spašavanje života te tjelesnog integriteta osobe, kao i na zaštitu i spašavanje imovine većeg opsega, izlažući pri tom opasnosti vlastiti život ili tjelesni integritet.

Medalja se izrađuje unikatnim lijevanjem u patiniranoj leguri, zlatne je boje, okruglog oblika, promjera 40 mm, debljine 2 mm. Na jednoj strani medalje nalazi se utisnuti lik Svetog Mihaela, a na drugoj strani utisnuti oblik službene značke policije na kojoj se, umjesto broja značke, nalazi natpis tiskanim slovima: »ZA IZUZETNI POTHVAT U POLICIJSKOM POSTUPANJU«.

Medalju drži metalna pločica s kopčom u obliku romboida dimenzija 45 x 25 mm koja je obavijena platnenom trakom crveno-
-bijelo-plave boje (izgled hrvatske trobojnice).

V. PRIZNANJE

Članak 9.

Priznanje se dodjeljuje policijskim službenicima za kontinuiran, višegodišnji doprinos na unapređenju rada i ugleda Ministarstva, te za istaknuto djelovanje u zaštiti temeljnih ustavnih prava i sloboda građana.

Ministarstvo može dodijeliti priznanje drugim državnim službenicima, državnim i drugim tijelima, jedinicama lokalne ili područne (regionalne) samouprave, organizacijama, zajednicama, građanima, udrugama građana i stranim državljanima, za suradnju, sudjelovanje ili pružanje pomoći policiji u obavljanju policijskih poslova te za širenje sigurnosne kulture i sigurnosti građana.

Ministarstvo može dodijeliti priznanje i policijskim službenicima stranih država za ostvarenu međunarodnu policijsku suradnju ili uspješno provedeno kriminalističko istraživanje.

Priznanje se može dodijeliti svake godine, u pravilu kao jedna pojedinačna i jedna skupna nagrada uz odgovarajuću primjenu odredaba ovog Pravilnika o postupku dodjele godišnje nagrade.

Pored priznanja, dodjeljuje se i mala Plaketa.

VI. ZAHVALNICA

Članak 10.

Zahvalnica se dodjeljuje policijskim službenicima Ministarstva koji su nesebično pomažući ostvarenju prava građana te na sličan način djelujući u njihovu korist, doprinijeli ugledu policije ili na drugi način dali dodatni doprinos policijskom djelovanju u zajednici, a na postupak dodjele zahvalnica na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika.

Zahvalnica se može dodijeliti i drugim državnim službenicima, državnim i drugim tijelima, te tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za izuzetan doprinos u suradnji na poduzimanju mjera radi ostvarenja sigurnosti građana i imovine te drugim tijelima, organizacijama, zajednicama, građanima, udrugama građana, stranim državljanima te policijskim službenicima stranih država za razvijanje partnerstva u sprječavanju ili otkrivanju nedopuštenog ponašanja i počinitelja, uz odgovarajuću primjenu odredaba ovog Pravilnika o postupku dodjele godišnje nagrade.

Pored zahvalnice, dodjeljuje se i mala Plaketa.

VII. POSTUPAK DODJELE NAGRADA, MEDALJA, PRIZNANJA I ZAHVALNICA

Članak 11.

Za postupak dodjele godišnjih nagrada, medalja, priznanja i zahvalnica u Ministarstvu se osnivaju: Glavno povjerenstvo, Povjerenstvo Ravnateljstva policije, Povjerenstvo za druge ustrojstvene jedinice u sjedištu Ministarstva i povjerenstva policijskih uprava.

Predsjednik Glavnog povjerenstva je državni tajnik nadležan za ljudske potencijale, a članovi su: glavni ravnatelj policije i predstavnik sindikata koji ima najviše sindikalno organiziranih članova u Ministarstvu.

Predsjednik Povjerenstva Ravnateljstva policije je glavni ravnatelj policije, a članovi su: zamjenici glavnog ravnatelja policije, načelnici uprava u Ravnateljstvu policije i predstavnik sindikata koji ima najviše sindikalno organiziranih članova u Ravnateljstvu policije.

Predsjednik Povjerenstva za druge ustrojstvene jedinice u sjedištu Ministarstva je državni tajnik nadležan za upravne i inspekcijske poslove, a članovi su: tajnik Kabineta ministra, rukovoditelji uprava u sjedištu Ministarstva i predstavnik sindikata koji ima najviše sindikalno organiziranih članova u sjedištu Ministarstva.

Predsjednik povjerenstva za policijsku upravu je načelnik policijske uprave, koji rješenjem imenuje četiri člana Povjerenstva od kojih je jedan predstavnik sindikata koji ima najviše sindikalno organiziranih članova u toj policijskoj upravi.

Članak 12.

Glavno Povjerenstvo:

1. pokreće postupak dodjele godišnjih nagrada, medalja, priznanja i zahvalnica

2. prikuplja i ocjenjuje prijedloge za dodjelu godišnjih nagrada, medalja, priznanja i zahvalnica

3. utvrđuje i dostavlja ministru unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: ministru) prijedlog odluke o dodjeli godišnjih nagrada, medalja, priznanja i zahvalnica

4. predlaže ministru osiguranje financijskih sredstava potrebnih za dodjelu nagrada, medalja, priznanja i zahvalnica.

Povjerenstvo Ravnateljstva policije, Povjerenstvo za druge ustrojstvene jedinice u sjedištu Ministarstva i povjerenstva policijskih uprava:

1. prikupljaju, obrazlažu i dostavljaju Glavnom povjerenstvu prijedloge za dodjelu godišnjih nagrada, medalja, priznanja i zahvalnica

2. dodjeljuju prigodne nagrade.

Nadležno povjerenstvo o dodjeli prigodne nagrade odlučuje jednom mjesečno, a tijekom kalendarske godine može dodijeliti onoliko nagrada koliko im je za tu namjenu osigurano novčanih sredstava.

Ukupan iznos novčanih sredstava koja su osigurana za isplatu prigodne nagrade u Financijskom planu Ministarstva u okviru Državnog proračuna nakon donošenja istog za tekuću godinu, raspoređuju se na Ministarstvo u sjedištu, Ravnateljstvo policije i policijske uprave razmjerno broju popunjenih radnih mjesta policijskih službenika na dan 31. prosinca prethodne godine koji Glavnom povjerenstvu dostavlja Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale.

Članak 13.

Postupak dodjele godišnjih nagrada, medalja, priznanja i zahvalnica započinje najkasnije 1. rujna, a završava najkasnije 25. rujna kalendarske godine u kojoj se dodjeljuju.

Prijedlozi za dodjelu godišnjih nagrada, medalja, priznanja i zahvalnica dostavit će se Povjerenstvima iz članka 12. stavka 2. ovoga Pravilnika najkasnije do 5. rujna.

Povjerenstva iz članka 12. stavka 2. ovoga Pravilnika prikupljene i obrazložene prijedloge za dodjelu godišnjih nagrada, medalja, priznanja i zahvalnica dostavit će Glavnom povjerenstvu do 15. rujna.

Glavno povjerenstvo dostavit će ministru prijedloge odluka o dodjeli godišnjih nagrada, medalja, priznanja i zahvalnica najkasnije do 25. rujna.

Prijedlozi za dodjelu prigodnih nagrada dostavit će se Povjerenstvima iz članka 12. stavka 2. ovoga Pravilnika u roku od 30 dana od dana kada je učinjeno djelo, izvedena akcija ili pothvat, odnosno od dana saznanja za rezultat obavljenog posla.

Prijedlog za dodjelu nagrade, medalje, priznanja i zahvalnice mogu podnositi sve ustrojstvene jedinice i zaposlenici Ministarstva pojedinačno, putem rukovoditelja ustrojstvene jedinice.

Rukovoditelji ustrojstvenih jedinica dužni su pojedinačne ili skupne prijedloge koje su podnijeli zaposlenici Ministarstva uz obrazloženo mišljenje odmah proslijediti nadležnom povjerenstvu.

Članak 14.

Prijedlog za dodjelu nagrade, medalje, priznanja i zahvalnice mora sadržavati:

– ime i prezime

– naziv radnog mjesta i osobno zvanje policijskog službenika

– ustrojstvenu jedinicu u kojoj je zaposlen

– opis djela, akcije ili pothvata zbog koje se predlaže dodjela nagrade, medalje, priznanja ili zahvalnice i

– utvrđeno činjenično stanje i obrazloženje razloga za dodjelu nagrade, medalje, priznanja ili zahvalnice utvrđenih ovim Pravilnikom.

Odredbe stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na dodjelu zahvalnica iz članka 10. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 15.

Ministar unutarnjih poslova dodjeljuje te on ili osoba koju on za to ovlasti uručuje godišnje nagrade, medalje, priznanja i zahvalnice prigodom obilježavanja »Dana policije«, 29. rujna.

Predsjednici povjerenstva iz članka 12. stavka 2. ovoga Pravilnika ili osobe koje oni za to ovlaste, uručuju prigodne nagrade.

Članak 16.

Nagrade, medalje, priznanja i zahvalnice dodjeljuju se na svečani način i javno se objavljuju.

Neće se javno objaviti osobni podaci osobe, odnosno drugi podaci vezani uz dodjelu nagrade, medalje, priznanja i zahvalnice, ako bi njihova objava mogla ugroziti sigurnost osobe ili daljnje obavljanje policijskog posla ili ako bi se objavljivanjem ovih podataka otkrila tajna te ako osoba zatraži da se njeni osobni podaci ne objave.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Novčana sredstva za nagrade, medalje, priznanja i zahvalnice te materijalne troškove u vezi s njihovom dodjelom, osiguravaju se iz sredstava tekućih rashoda planiranih za rad Ministarstva.

Članak 18.

Izgled obrasca zahvalnice, godišnje nagrade i priznanja otisnuti su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vrstama nagrada, medalja, priznanja i zahvalnica Ministarstva unutarnjih poslova, te uvjetima i postupku njihove dodjele (»Narodne novine«, br. 67/12.)

Članak 20.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 31. ožujka 2017. godine.

Klasa: NK-011-02/17-01/7

Urbroj: 511-01-152-17-2

Zagreb, 15. veljače 2017.

Ministar
Vlaho Orepić, v. r.