Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

NN 19/2017 (3.3.2017.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

448

Na temelju članka 88. stavaka 18. i 19., članka 90. stavka 3., članka 91. stavka 5., članka 94. stavka 3., članka 95. stavka 9. i članka 96. stavka 12. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ZAŠTIĆENIM OZNAKAMA IZVORNOSTI, ZAŠTIĆENIM OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I ZAJAMČENO TRADICIONALNIM SPECIJALITETIMA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Članak 1.

U Pravilniku o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, br. 65/15) u članku 15. stavku 1. riječ: »pečat« zamjenjuje se riječima: »ime i prezime«.

Članak 2.

U prilozima I. – XI. te Prilogu XIV. riječ: »Pečat« zamjenjuje se riječima: »Ime i prezime«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-01/13

Urbroj: 525-09/1339-17-1

Zagreb, 24. veljače 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.