Pravilnik o dopunama Pravilnika o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu

NN 25/2017 (20.3.2017.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu

Ministarstvo kulture

559

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o knjižnicama (»Narodne novine«, broj 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), ministrica kulture donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISNIKU KNJIŽNICA I KNJIŽNICA U SASTAVU

Članak 1.

U Pravilniku o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (»Narodne novine«, broj 139/98) u članku 2. stavku 3. točki 2. iza riječi: »naziv knjižnice (samostalne),« dodaju se riječi: »osobni identifikacijski broj«.

U točki 3. iza riječi: »naziv knjižnice u sastavu,« dodaju se riječi: »osobni identifikacijski broj pravne osobe u čijem je sastavu knjižnica«.

Članak 2.

U obrascu upisnog lista iza riječi: »NAZIV KNJIŽNICE (samostalne)« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ«.

Iza riječi: »NAZIV KNJIŽNICE U SASTAVU« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ PRAVNE OSOBE U ČIJEM JE SASTAVU KNJIŽNICA«.

Članak 3.

U obrascu prijave za upis u Upisnik knjižnica i knjižnica u sastavu iza riječi: »NAZIV KNJIŽNICE (samostalne)« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ«.

Iza riječi: »NAZIV KNJIŽNICE U SASTAVU« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ PRAVNE OSOBE U ČIJEM JE SASTAVU KNJIŽNICA«.

Iza riječi: »Potpis« riječi: »i pečat« brišu se.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-04/17-06/0012

Urbroj: 532-06-01-01/6-17-1

Zagreb, 9. ožujka 2017.

Ministrica

dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.