Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

NN 26/2017 (22.3.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

Ministarstvo poljoprivrede

581

Na temelju članka 120. stavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O EVIDENCIJI UPORABE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Članak 1.

U Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine«, br. 35/15 i 118/16), u članku 2. točke 11., 12., 13., 16. i 17. mijenjaju se i glase:

»(11) »Ekološki značajne površine« (u daljnjem tekstu: EZP) su površine definirane pravilnikom kojim se uređuje provedba izravne potpore i IAKS mjera ruralnog razvoja.

(12) »Rubni pojasevi duž vodotoka« su travnati pojasevi najmanje širine 3 metra koji se nalaze na granici obradivog zemljišta udaljenog do 10 metara od ruba korita vodotoka.

(13) »Pojasevi prihvatljivih hektara uz rubove šuma« su rubni pojasevi na granici obradivog zemljišta, duž rubova šume, na kojima se ne obavlja poljoprivredna proizvodnja. Šumom u smislu ovoga Pravilnika smatra se zemljište obraslo šumskim drvećem na površini većoj od 0,2 ha, a koja nije uža od 20 metara.

(16) »Pojedinačno stablo« je stablo minimalnog promjera krošnje 4 m², najmanje visine 2 metra te se pod istim obavlja minimalna poljoprivredna proizvodnja. Grafički je prikazano u ARKOD-u kao točka.

(17) »Drvored« je pravilan red koji sadrži minimalno 3 stabla u nizu, minimalnog promjera krošnji 4 m², a prostor između krošnji ne prelazi 5 metara te se pod istim obavlja minimalna poljoprivredna proizvodnja. Grafički je prikazan u ARKOD-u kao linija.«

Iza točke 21. dodaju se točke 22., 23. i 24. koje glase:

»(22) »Zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta« (dalje u tekstu: Zapisnik) je dokument koji sadrži ARKOD podatke, dobiven nakon unosa podataka u sustav uz nazočnost poljoprivrednika ili po službenoj dužnosti bez nazočnosti poljoprivrednika.

(23) »Izvješće o provedenom ažuriranju« (dalje u tekstu: Izvješće) je dokument koji sadrži ARKOD podatke, dobiven nakon izmjene podataka iniciranih od strane Agencije temeljem članka 9. ovoga Pravilnika.

(24) »Brze terenske provjere« (dalje u tekstu: BTP) su terenske provjere prihvatljivosti ARKOD podataka.«

Članak 2.

U članku 4. stavku 2. podstavku 8. briše se točka i dodaje se podstavak 9. koji glasi:

»- poljoprivreda.«.

Članak 3.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Podaci o ARKOD parcelama dobivaju se na temelju izjave poljoprivrednika, uz pomoć podataka iz Upisnika poljoprivrednika i programske podrške koja omogućuje fotointerpretaciju poljoprivrednih površina na DOF-u, sukladno ARKOD parceli definiranoj u Pojmovniku ovoga Pravilnika.«

Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) ARKOD parcela isključuje sljedeće neprihvatljive elemente: nepoljoprivredne površine veće od 100 m², građevinske i infrastrukturne objekte te homogene cjeline dendrološke vegetacije i/ili stijene veće od 500 m² u slučaju pašnjaka i krških pašnjaka.«

Članak 4.

U članku 9. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Agencija:

– prilikom zanavljanja DOF-a i ostalih prostornih podataka iz članka 4. ovoga Pravilnika,

– na temelju rezultata provedene vizualne provjere, kontrole daljinskim istraživanjem, kontrole na terenu, provjere finalnih ARKOD podataka, brze terenske provjere te po rješenju poljoprivredne inspekcije,

– na temelju administrativnih odluka,

– na temelju administrativne kontrole podataka iz članka 8. ovoga Pravilnika,

– u svrhu dodatne verifikacije ARKOD podataka.«

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4.

U dosadašnjem stavku 4. koji je postao stavak 3. riječi: »točke 3.« zamjenjuju se riječima: »točke 2.«.

Članak 5.

U članku 10. stavku 1. podstavku 3. riječi: »i stajaćih voda« brišu se.

U stavku 2. riječi: »bez proizvodnje« brišu se.

Članak 6.

U članku 11. stavku 3. riječ: »korisnika« zamjenjuje se riječju: »poljoprivrednika«.

Članak 7.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Zapisnik i Izvješće

Članak 12.

(1) Nakon unosa podataka, ARKOD sustav generira Zapisnik ili Izvješće.

(2) Svojim potpisom na Zapisniku poljoprivrednik potvrđuje istinitost i vjerodostojnost unesenih podataka.

(3) Zapisnik po službenoj dužnosti i Izvješće ne sadrže potpis poljoprivrednika.«

Članak 8.

U članku 13. stavak 6. briše se.

Dosadašnji stavci 7., 8. i 9. postaju stavci 6., 7. i 8.

Članak 9.

U članku 14. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U svrhu kontrole točnosti ARKOD podataka Agencija provodi terenske provjere finalnih ARKOD podataka te BTP.«

U stavku 3. podstavak 3. mijenja se i glasi:

» – Agencija o planiranoj BTP i rezultatima iste ne obavještava poljoprivrednika, osim u slučaju utvrđene nepravilnosti.«

Članak 10.

Prilozi I., II. i III. koji su sastavni dijelovi Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine«, br. 35/15 i 118/16) zamjenjuju se novim Prilozima I., II. i III. koji su prilog i sastavni dijelovi ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/30

Urbroj: 525-07/0217-17-7

Zagreb, 16. ožujka 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG I

ŠIFRARNIK S VRSTAMA UPORABE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

ŠIFRAVRSTA UPORABE ZEMLJIŠTAOPIS I KARAKTERISTIKE
200OranicaPoljoprivredno zemljište redovito obrađeno radi proizvodnje jednogodišnjih i višegodišnjih kultura koje se uzgajaju u plodoredu maksimalno 5 godina te umjetno zasnovani travnjak koji se koristi samo za proizvodnju krmiva i nalazi se u sustavu plodoreda te površina pod ugarom. Parcele uglavnom karakterizira homogenost područja i pravilan oblik.
210Staklenici/plasteniciPoljoprivredno zemljište na kojima se nalaze staklenici ili plastenici (višegodišnji zaštićeni prostori) za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju.
310LivadaPrirodni ili zasnovani travnjak koji se koristi za proizvodnju krmiva (pretežito košenjem trave) ili bivša oranica koja je pod travnim smjesama više od 5 godina te se više ne nalazi se u sustavu plodoreda.
320PašnjakTrajni travnjak koji se koristi za ispašu životinja. Površina pašnjaka određuje se umnoškom ukupne površine ARKOD parcele i koeficijentom prihvatljivosti. Koeficijenti su: 1,0; 0,8; 0,6 i 0 te označavaju postotak prihvatljivosti predmetne ARKOD parcele. Obilježja krajobraza, osim šumaraka i lokvi, smatraju se prihvatljivim površinama na pašnjacima i na njih se primjenjuje sustav proporcionalnosti.
321Krški
pašnjak
Trajni travnjak koji se koristi za ispašu životinja. Ekstenzivni pašnjak na području krša prekriven niskim raslinjem i/ili stijenama i/ili drvećem uz uvjet da su to prohodne površine kojima stoka može prolaziti te su obrasle travom i/ili biljem pogodnim za ispašu stoke. Površina krškog pašnjaka određuje se umnoškom ukupne površine ARKOD parcele i koeficijentom prihvatljivosti. Koeficijenti su: 1,0; 0,8; 0,6; 0,4 i 0 te označavaju postotak prihvatljivosti predmetne ARKOD parcele. Obilježja krajobraza, osim šumaraka i lokvi, smatraju se prihvatljivim površinama na krškim pašnjacima i na njih se primjenjuje sustav proporcionalnosti.
410VinogradPoljoprivredno zemljište zasađeno vinovom lozom.
411Iskrčeni vinogradPoljoprivredno zemljište na kojem je bio vinograd koji je zbog starosti, prorijeđenosti ili drugih razloga iskrčen zbog ponovne sadnje. Iskrčeni vinograd obuhvaća i površine za koje je prijavljena namjera sadnje vinograda.
421MaslinikPoljoprivredno zemljište zasađeno maslinama. Intenzivni maslinik karakterizira homogenost i pravilni raspored stabala, a ekstenzivni maslinik može sadržavati praznine. Maksimalna udaljenost između pojedinih stabala maslina u masliniku je 20 metara.
422VoćnjakPoljoprivredno zemljište zasađeno voćnim vrstama. U voćne vrste ubrajamo vrste uključene u popis sorata voćnih vrsta RH. Intenzivni voćnjak karakterizira pravilni raspored stabala, a ekstenzivni voćnjak može imati zatravljene praznine i nepravilan raspored stabala.
430Kulture kratke ophodnjePodručja zasađena s autohtonim drvenastim vrstama (crna joha, breza, grab, kesten, jasen, topola, bagrem i vrba), a koje se na parceli nalaze u obliku drvenastih biljaka, podanaka ili panjeva koji su ostali u zemlji nakon sječe, s novim mladicama koje se pojavljuju u sljedećoj sezoni i s maksimalnim ciklusom sječe od 8 godina.
450RasadnikPoljoprivredno zemljište zasađeno mladim drvenastim biljkama koje rastu na tlu na otvorenom za kasnije presađivanje (voćne i lozne sadnice, te sadnice ukrasnog i šumskog drveća i grmlja).
490Mješoviti višegodišnji nasadiPoljoprivredno zemljište zasađeno mješovitim višegodišnjim nasadima kada su granice nasada teško uočljive na ortofoto kartama (npr. nekoliko redova vinove loze i maslina). U mješovitom trajnom nasadu moguće su kombinacije vinove loze, maslina i voćnih vrsta.
900Ostale vrste korištenja zemljištaOstale vrste poljoprivrednog korištenja zemljišta (npr. plantaže za uzgoj božićnih drvaca, ukrasnih vrsta drveća i grmlja, ribnjaci i ostale poljoprivredne kulture koje nisu u sustavu potpore).PRILOG II

TABLICA FAKTORA KONVERZIJE I PONDERACIJE EZP ELEMENATA SUKLADNO UREDBI (EU)
BR. 1307/2013


EZP ELEMENTIKONVERZIJSKI FAKTOR – m u m²PONDERACIJSKI FAKTOREKOLOŠKI ZNAČAJNA POVRŠINA
Obilježja krajobraza
1Živica (m)5210 m²
2Pojedinačno stablo201,530 m²
3Drvored (m)5210 m²
4Šumarak (m²)n.p.1,51,5 m²
5Lokva (m²)n.p.1,51,5 m²
6Jarak (m)326 m²
7Suhozid (m)111 m²
8Rubni pojas duž vodotoka (m)61,59 m²
9Pojas prihvatljivih hektara uz rubove šuma (m)61,59 m²
10Kulture kratkih ophodnji (m²)n.p.0,30,3 m²


PRILOG III

TEHNIČKI UVJETI ZA ATRIBUTNO POVEZIVANJE ARKOD PODATAKA I PROSTORNIH PODATAKA VANJSKIH INSTITUCIJA

Nadležna
institucije
Prostorni podatakUvjet i kriterij preklopa s
ARKOD
parcelom
Hrvatski centar za razminiranjeMinski sumnjivo područje≥1 točka
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Ekološka mreža – NATURA2000

Okolišno osjetljivi travnjaci

≥30% površine
Ministarstvo poljoprivredePodručje s prirodnim ograničenjima ANC (granice administrativnih općina)≥50% površine
Ministarstvo poljoprivredeRanjiva područja na nitrate (granice administrativnih općina)≥1 točka
Državni zavod za zaštitu prirodeTravnjaci velike prirodne vrijednosti (HNV) (granice administrativnih općina)≥50% površine
Hrvatske vodeZona ograničenja≥1 točka
Zona ograničenja i nadzora≥1 točka
Zona strogog ograničenja i nadzora≥1 točka
Zona strogog režima zaštite i nadzora≥1 točka
Hrvatska poljoprivredna agencijaRegistar lokacija farmi≥1 točka


*Atributi vezani uz granice administrativnih općina temelje se na službenim prostornim podacima Republike Hrvatske posljednjeg dana prethodne kalendarske godine.