Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite

NN 26/2017 (22.3.2017.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

583

Na osnovi članka 87. stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13. i 137/13.) te članka 26. točke 1.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13.,1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo na 1. sjednici održanoj 2. veljače 2017. donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite (»Narodne novine«, broj 47/14., 157/14., 139/15. i 28/16.), u članku 6. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) U slučajevima kada zadnji dan propisanog roka periodičnog pregleda pada na državni blagdan, u nedjelju ili koji drugi dan kada ordinacija ugovornog subjekta ne radi, pregled koji je obavljen prvi sljedeći radni dan smatra se periodičnim pregledom koji je obavljen u roku.«.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 6. i 7.

Članak 2.

U članku 18. u stavku 2. riječi: »za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2016. godine« zamjenjuju se riječima: »za 2017. godinu«.

U tablici 1. »Cijene preventivnih (prethodnih i periodičnih) pregleda te postupaka u ordinaciji medicine rada« iza rednog broja 61. dodaju se redni brojevi 62., 63. i 64. s oznakom i nazivom pregleda/postupka kako slijedi:

»

R.br.Oznaka pregleda/postupkaNaziv pregleda/postupkaCijena
u kn
62.MR091Obilazak radnog mjesta u svrhu procjene psihosocijalnih rizika80,00 (po radnom mjestu)
63.MR092Edukacija radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u suradnji s psihologom, na razini grupe radnika, u pravilu u prostorijama poslodavca300,00
64.MR093Edukacija radnika u sklopu organiziranih projekata Zavoda uz obveznu prisutnost djelatnika Zavoda470,00


«.

U stavku 3. u tablici 2. »Cijene preventivnih (prethodnih i periodičnih) pregleda te postupaka u ordinaciji medicine rada (po posebnom standardu)« iza rednog broja 61. dodaju se novi redni brojevi 62., 63. i 64. s oznakom i nazivom pregleda/postupka kako slijedi:

»

R.br.Oznaka pregleda/postupkaNaziv pregleda/postupkaCijena
u kn
62.MR091Obilazak radnog mjesta u svrhu procjene psihosocijalnih rizika80,00 (po radnom mjestu)
63.MR092Edukacija radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u suradnji s psihologom, na razini grupe radnika, u pravilu u prostorijama poslodavca300,00
64.MR093Edukacija radnika u sklopu organiziranih projekata Zavoda uz obveznu prisutnost djelatnika Zavoda470,00


«.

Iza stavka 7. dodaju se novi stavci 8. i 9. koji glase:

»(8) Zahtjev iz stavka 7. ovoga članka podnosi se Direkciji Zavoda putem regionalnog ureda, odnosno područne službe Zavoda nadležnima prema mjestu sjedišta ugovornog tima medicine rada najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

(9) Pravovremeno podneseni zahtjev nadležni regionalni ured, odnosno područna služba dostavlja Direkciji Zavoda uz izvješće i zapisnik o konačnom usklađenju.«.

Dosadašnji stavci 8., 9.,10., 11. i 12. postaju stavci 10., 11., 12., 13. i 14.

Članak 3.

U članku 20. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za provođenje specifične zdravstvene zaštite u djelatnosti medicine rada obračunavaju se i troškovi psihologa za provedene preglede/postupke kako slijedi:

Tablica 3.     Cijene pregleda te postupaka psihologa u okviru provođenja specifične zdravstvene zaštite

R.br.Oznaka pregleda/postupkaNaziv pregleda/postupkaCijena
u kn*
0123
1.PS001Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti i ispitivanje ličnosti85,00
2.PS002Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti, ispitivanje ličnosti, psihomotoričke i senzomotoričke sposobnosti110,00
3.PS003Primjena upitnika psihosocijalnih rizika prilikom obilaska radnog mjesta u svrhu procjene psihosocijalnih rizika u prostorijama poslodavca na zahtjev i po procjeni nadležnog doktora specijaliste medicine rada kao npr. fokus grupe85,00
5.PS004Edukacija radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u suradnji s nadležnim doktorom specijalistom medicine rada, na razini grupe radnika, u pravilu u prostorijama poslodavca300,00
6.PS005Edukacija radnika u sklopu organiziranih projekata Zavoda u suradnji s nadležnim doktorom specijalistom medicine rada uz obveznu prisutnost djelatnika Zavoda470,00


*za obveznike u sustavu PDV-a, PDV je uključen u cijenu

«.

Članak 4.

Iza članka 20. dodaje se novi članak 20.a koji glasi:

»Članak 20.a

Grupa radnika u smislu ove Odluke predstavlja pet ili više radnika zaposlenih kod istog poslodavca, odnosno sve radnike poslodavca koji ima manje od pet zaposlenih radnika.«.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/17-01/11

Urbroj: 338-01-01-17-01

Zagreb, 2. veljače 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med., v. r.