Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja poslova razminiranja, kontrole kvalitete, općeg i tehničkog izvida i obilježavanja minski sumnjivog područja

NN 27/2017 (24.3.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja poslova razminiranja, kontrole kvalitete, općeg i tehničkog izvida i obilježavanja minski sumnjivog područja

Ministarstvo unutarnjih poslova

610

Na temelju članka 84. Zakona o protuminskom djelovanju (»Narodne novine«, br. 110/15) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA RAZMINIRANJA, KONTROLE KVALITETE, OPĆEG I TEHNIČKOG IZVIDA I OBILJEŽAVANJA MINSKI SUMNJIVOG PODRUČJA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu obavljanja poslova razminiranja, kontrole kvalitete, općeg i tehničkog izvida i obilježavanja minski sumnjivog područja (»Narodne novine« br. 45/16), u članku 2. stavku 1. podstavku 1. iza riječi »(u daljnjem tekstu: HCR) prilikom« dodaju se riječi: »dopunskog općeg izvida i«.

U podstavku 6. iza riječi »poslovi« dodaju se riječi: »dopunskog općeg izvida i«.

U podstavku 9. iza riječi »izvedbenom planu« dodaju se riječi: »dopunskog općeg izvida i«.

U podstavku 11. riječ »zapreka« zamjenjuje se riječju »sredstava«.

Iza podstavka 13. dodaje se podstavak 14. koji glasi:

» – iznimna zagađenost metalnim predmetima i/ili različitim otpadnim materijalom – je stanje dijelova MSP-a na kojima je metodama dopunskog općeg izvida i/ili tehničkog izvida te tijekom obavljanja poslova razminiranja utvrđena zagađenost velikim količinama metalnih dijelova MES-a, NUS-a, metalnim predmetima i/ili različitim otpadnim materijalom u tolikoj mjeri da je na njima onemogućen rad metal detektorom na način da nije moguće pouzdano locirati svaku pojedinu detekciju zbog njihove gustoće. Iznimna zagađenost može se utvrditi i na površini u radijusu od 10 m od mjesta uništavanja kada se uništava na za to određenim mjestima. Navedena mjesta uništavanja ne uključuju uništavanje MES-a, NUS-a i njihovih dijelova na mjestu pronalaska.«.

Članak 2.

U članku 10. iza riječi »pregledati« dodaje se riječ »ravnomjerno«.

Članak 3.

U članku 12. stavku 2. riječi: »najmanje veličine 100 m2« zamjenjuju se riječima: »veličine od 20 do 100 m2«.

Članak 4.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»Na područjima i/ili građevinama na kojima se utvrdi iznimna zagađenost metalnim predmetima i/ili različitim otpadnim materijalom voditelj radilišta je dužan takva područja obilježiti trakama plave boje i obavijestiti pirotehničara HCR-a za kontrolu kvalitete, odnosno HCR, da je na obilježenom području moguć ostanak zaostalih metalnih predmeta, bez MES-a, NUS-a i njihovih dijelova, nakon obavljene ručne detekcije mina.

Na područjima i/ili građevinama na kojima se utvrdi iznimna zagađenost metalnim predmetima i/ili različitim otpadnim materijalom ovlaštena pravna osoba i/ili obrtnik dužni su u postupku pronalaženja MES-a, NUS-a i njihovih dijelova primijeniti ručnu detekciju mina.

Na područjima i/ili građevinama na kojima se utvrdi iznimna zagađenost metalnim predmetima i/ili različitim otpadnim materijalom sve metalne detekcije moraju biti iskopane i vidljive kako bi se utvrdila vrsta detekcije, za što je odgovoran voditelj radilišta, a mogu se nalaziti na mjestu njihova pronalaska.

Osim metode iz stavka 2. ovoga članka ovlaštena pravna osoba i/ili obrtnik može primijeniti pse za detekciju mina i slojevito pretraživanje područja strojevima za koje je izdana ocjena o sukladnosti nakon čega je potrebno primijeniti ručnu detekciju mina.

Ukoliko je iznimna zagađenost tolika da se radi o naslagama materijala potrebno je obaviti slojevito pretraživanje na način da se slojevi do 20 cm prebacuju na ranije pregledanu – razminiranu površinu, a nakon prebacivanja i pretraživanja svih slojeva, površinu je potrebno razminirati do dubine određene Idejnim planom HCR-a.

Na područjima i/ili građevinama na kojima se utvrdi iznimna zagađenost metalnim predmetima i/ili različitim otpadnim materijalom voditelj radilišta dužan je organizirati i provesti internu kontrolu, sukladno odredbama Zakona o protuminskom djelovanju (u daljnjem tekstu: Zakon) te podatke o veličini površine unijeti u dnevnik radilišta, na temelju djelovodnika voditelja skupina. Voditelji pirotehničkih skupina dužni su granice područja i/ili građevine na kojima se utvrdi iznimna zagađenost metalnim predmetima i/ili različitim otpadnim materijalom ucrtati u skicu djelovodnika voditelja pirotehničke skupine.

Na obilježenim područjima na kojima se utvrdi iznimna zagađenost metalnim predmetima i/ili različitim otpadnim materijalom kontrolom kvalitete u tijeku obavljanja poslova razminiranja pirotehničar HCR-a za kontrolu kvalitete ili nadzornik za kontrolu kvalitete utvrđuje mogućnost uporabe metal detektora. Ukoliko pirotehničar HCR-a za kontrolu kvalitete ili nadzornik za kontrolu kvalitete utvrdi da na obilježenom području nije onemogućen rad metal detektorom, odnosno, da je moguće locirati svaku pojedinu detekciju HCR je dužan o istome obavijestiti Ministarstvo.

Kontrola kvalitete u tijeku i završna kontrola kvalitete na obilježenim područjima na kojima se utvrdi iznimna zagađenost metalnim predmetima i/ili različitim otpadnim materijalom obavit će se na način da ostanak iskopanih metalnih predmeta detekcije, izuzev MES-a, NUS-a i njihovih dijelova, neće biti razlogom za ponavljanje poslova razminiranja.«.

Članak 5.

U članku 28. stavku 2. iza točke dodaje se rečenica koja glasi:

»Ukoliko se pokaže potreba, može se provesti dodatno obilježavanje na način da se pokraj kolaca postavi metalni reper crvene boje.«.

Članak 6.

U članku 29. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Voditelj radilišta dužan je ovisno o mogućnostima primjene propisanih metoda i procjene minske situacije, koja je navedena u idejnom planu odnosno izvedbenom planu razminiranja, ili je procjena rezultat aktivnosti koje se provode od početka poslova razminiranja, odrediti dinamiku obavljanja poslova na radilištu s time da maksimalni mogući dnevni učinci mogu biti sljedeći:

– najviše 400 m2 po pirotehničaru ukoliko se poslovi razminiranja obavljaju samo ručnom detekcijom mina ili nakon stroja za pripremu površine koji samo uklanja vegetaciju;

– najviše 600 m2 po pirotehničaru ukoliko se poslovi ručne detekcije mina obavljaju nakon stroja za pripremu površine kojima je potrebno obaviti pripremu površine do dubine od minimalno 5 cm;

– najviše 800 m2 po pirotehničaru ukoliko se poslovi ručne detekcije mina obavljaju nakon stroja za pripremu površine kojima je potrebno obaviti pripremu površine do dubine određene Izvedbenim planom razminiranja;

– najviše 800 m2 po pirotehničaru u poljima koja su prethodno pregledana psima za detekciju mina;

– najviše 1200 m2 po timu vodič-pas u poljima koja se pregledavaju psima za detekciju mina;

– najviše 100 m2 po pirotehničaru na područjima i/ili građevinama iz članka 26. stavka 1. ovoga Pravilnika;

– najviše 800 m2 po pirotehničaru, odnosno pirotehničaru HCR-a za kontrolu kvalitete i nadzorniku za kontrolu kvalitete, prilikom obavljanja dnevne interne kontrole, kontrole kvalitete u tijeku obavljanja poslova i završne kontrole kvalitete.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Kontrolu dubine postignute strojnom pripremom površine, u kontrolnim uzorcima, obavljaju nadzornici za kontrolu kvalitete, pirotehničari HCR-a za kontrolu kvalitete i inspektori Ministarstva prilikom obavljanja kontrole kvalitete u tijeku i završne kontrole kvalitete.«.

Članak 7.

U članku 30. stavku 2. podstavci 8. i 9. brišu se.

Dosadašnji podstavci 10., 11. i 12. postaju podstavci 8., 9. i 10.

Članak 8.

U članku 34. stavku 1. iza podstavka 5. dodaju se novi podstavci 6. i 7. koji glase:

» – nadzirati rad vodiča pasa tijekom pretraživanja radilišta te kontinuirano pratiti uvjete za rad pasa;

– nadzirati rukovatelje strojeva za pripremu površine.«.

Članak 9.

U članku 35. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Nakon završetka radnog vremena, voditelj pirotehničke skupine dužan je izraditi djelovodnik voditelja pirotehničke skupine s ucrtanim pojedinačnim pozicijama radnih staza pirotehničara s dnevnom razminiranom površinom radilišta, provedenoj internoj kontroli kvalitete poslova razminiranja te brojem, vrstama i pozicijama pronađenog MES-a, NUS-a i njihovih dijelova.«.

Članak 10.

U članku 40. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Voditelj pirotehničke skupine dužan je isti dan u djelovodnik voditelja skupine unijeti podatke o vrsti, količini i mjestu pronalaska MES-a, NUS-a i njihovih dijelova.

Voditelj radilišta dužan je isti dan u dnevnik radilišta unijeti podatke o pronađenom MES-u, NUS-u i njihovim dijelovima dobivene od voditelja pirotehničke skupine i najkasnije sljedeći radni dan o tome pisanim putem obavijestiti HCR.«.

Članak 11.

U članku 41. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Prilikom obavljanja poslova iz stavka 1. ovoga članka strojevima za pripremu površine potrebno je obaviti strojnu pripremu površine do dubine od minimalno 5 cm. Kontrolu dubine postignute strojnom pripremom površine, u kontrolnim uzorcima, obavljaju nadzornici za kontrolu kvalitete, pirotehničari HCR-a za kontrolu kvalitete i inspektori Ministarstva prilikom obavljanja kontrole kvalitete u tijeku i završne kontrole kvalitete.«.

Članak 12.

U članku 43. stavku 1. iza podstavka 4. dodaje se podstavak 5. koji glasi:

» – je brzina vjetra veća od 25 km/h, odnosno, 7 m/s.«.

Članak 13.

U članku 48. stavku 5. riječi: »iz stavka 4.« zamjenjuju se riječima »iz stavka 1. i 4.«.

Članak 14.

U članku 54. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Ukoliko se prilikom obavljanja poslova dopunskog općeg izvida, tehničkog izvida ili razminiranja dobiju podaci o protezanju minskog polja izvan granica radilišta, voditelj radilišta dužan je jasno obilježiti granicu radilišta na području na kojem se minsko polje nastavlja izvan granica radilišta oznakama i na način propisan člankom 50. i 51. ovoga Pravilnika te obavijestiti HCR koji je dužan posebno obilježiti protezanje minskog polja izvan granica radilišta minskom ogradom (kolci + žica + male table).«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 15.

U članku 56. stavku 2. iza točke dodaje se rečenica koja glasi:

»Tehničke karakteristike vozila iz stavka 1. ovoga članka moraju zadovoljavati uvjete utvrđene Standardom vozila i vanjskog izgleda vozila za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine, osim u dijelu koji se odnosi na opremanje i vanjsko uređenje medicinskog vozila.«.

Članak 16.

U članku 59. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Nadzornici za kontrolu kvalitete, kada neposredno ne obavljaju kontrolno uzorkovanje, mogu na radilištu umjesto zaštitne kacige s vizirom koristiti vizir za zaštitu lica odnosno neprobojne zaštitne naočale uz korištenje zaštitnog prsluka sa štitnikom za prepone.«.

Članak 17.

U članku 63. stavku 1. iza riječi: »trakom bijele boje.« dodaje se rečenica koja glasi:

»Ukoliko nije moguće provesti obilježavanje kolcima ili zastavicama bijele boje, isto se može provesti na način da se granice razminirane površine obilježe trakom bijele boje fiksiranom za tlo.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Za površine pregledane odnosno razminirane metodama iz članka 41. i 42. ovoga Pravilnika obilježavanje mora biti provedeno do završne kontrole kvalitete na način da je jasno vidljiva granica između metoda primijenjenih prilikom obavljanja poslova razminiranja (hodne staze i formirana polja pregledana psima za detekciju mina).«.

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. riječi: »iz stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 1. i 2..«.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. riječi: »iz stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 1. i 2., a riječi: »iz stavka 2.« zamjenjuju riječima: »iz stavka 3.«.

Članak 18.

U članku 64. stavku 1. riječi: »(koji moraju biti veličine najmanje 100 m2)« zamjenjuju se riječima: »veličine od 20 do 100 m2«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Nadzornik za kontrolu kvalitete svakom pirotehničaru HCR-a za kontrolu kvalitete pojedinačno uručuje Hrvatsku osnovnu kartu 1:5000 s precizno ucrtanim pozicijama kontrolnih uzoraka, njihovom veličinom i koordinatama centra kontrolnog uzorka. Po obavljenom kontrolnom uzorkovanju, pirotehničari HCR-a za kontrolu kvalitete izrađuju djelovodnik kontrole kvalitete kojeg uručuju nadzorniku za kontrolu kvalitete i koji je sastavni dio dnevnika kontrole kvalitete.«.

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. iza riječi: »referentnih točaka« dodaju se riječi: »na način da se u dnevnik kontrole kvalitete unesu koordinate centra kontrolnog uzorka,«.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. riječi: »iz stavka 2.« zamjenjuju se riječima: » iz stavka 3.«.

Članak 19.

Članak 66. mijenja se i glasi:

»Ponavljanje poslova razminiranja na površini razminiranoj od dana zadnje kontrole kvalitete neće se naložiti ovlaštenoj pravnoj osobi i/ili obrtniku u slučaju kada se tijekom provedbe kontrole kvalitete u kontrolnom uzorku pronađu, na površinama koje su prethodno tretirane ručnom detekcijom mina, razmrvljeni ostaci eksplozivne tvari veličine manje od 3 cm, koji su nastali uslijed mrvljenja mina u doticaju s radnim alatom stroja za pripremu površine ili na neki drugi način.

Ponavljanje poslova razminiranja na površini razminiranoj od dana zadnje kontrole kvalitete neće se naložiti pirotehničkoj skupini koja je provodila razminiranje u slučaju kada se tijekom provedbe kontrole kvalitete u kontrolnom uzorku, na površinama koje su prethodno tretirane ručnom detekcijom mina, pronađu do dva (2) NUS-a kalibra do 7,62 mm te do dva (2) NUS-a svih kalibara streljiva za pištolje i revolvere.

Ponavljanje poslova razminiranja na površini razminiranoj od dana zadnje kontrole kvalitete neće se naložiti pirotehničaru u slučaju kada se tijekom provedbe kontrole kvalitete u kontrolnom uzorku, na površini njegove radne staze koja je razminirana samo ručnom detekcijom mina, od dana zadnje kontrole, pronađu iskopani neodloženi metalni predmeti veličine do 1 cm, do četiri (4) neiskopana metalna predmeta detekcije veličine od 0 do 3 cm te ostaci neeksplozivnih, metalnih dijelova MES-a i NUS-a koji su nastali prilikom obavljanja poslova uništavanja sredstava na mjestu pronalaska.

Ponavljanje poslova razminiranja na površini razminiranoj kombinacijom strojne pripreme površine dubine od minimalno 5 cm i ručne detekcije mina, od dana zadnje kontrole kvalitete, neće se naložiti pirotehničaru u slučaju kada se tijekom provedbe kontrole kvalitete u kontrolnom uzorku pronađe jedan (1) neiskopani metalni predmet veličine od 0 do 3 cm na površini od 1 m2.«.

Članak 20.

Članak 68. mijenja se i glasi:

»Ovlaštena pravna osoba ili obrtnik dužna je po završetku poslova razminiranja HCR-u dostaviti propisanu dokumentaciju te podnijeti zahtjev za obavljanjem završne kontrole kvalitete.

Ovlaštena pravna osoba i/ili obrtnik može, prije završetka poslova na cijelom radilištu, za određenu površinu radilišta, od HCR-a zatražiti završnu kontrolu kvalitete sukladno odredbama Zakona i ovoga Pravilnika te je pri tome dužna dostaviti propisanu dokumentaciju.

Površina iz stavka 2. ovoga članka, za koju se traži završna kontrola kvalitete, ne može biti manja od 300 000 m2.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka odbit će se ukoliko HCR na temelju dostavljene dokumentacije utvrdi da poslovi razminiranja nisu obavljeni sukladno odredbama Zakona i propisa donesenih na temelju njega.«.

Članak 21.

U članku 70. riječi: »(kontrolnim uzorcima veličine najmanje 100 m2)« zamjenjuju se riječima: »veličine od 20 do 100 m2 na svakoj cjelini radilišta,«.

Članak 22.

Članak 71. mijenja se i glasi:

»Povjerenstvo na temelju rezultata završne kontrole kvalitete utvrđuje da su poslovi razminiranja izvršeni sukladno odredbama Zakona i propisa donesenih na temelju njega te izrađuje zapisnik o završnoj kontroli kvalitete ukoliko u kontrolnim uzorcima nije pronađeno:

– MES i/ili njegovi dijelovi,

– razmrvljeni ostatak eksplozivne tvari veličine iznad 3 cm,

– više od dva (2) NUS-a kalibra do 7,62 mm te više od dva (2) NUS-a svih kalibara streljiva za pištolje i revolvere i/ili

– više od četiri (4) neiskopana metalna predmeta detekcije veličine od 0 do 3 cm.

Na temelju zapisnika iz stavka 1. ovoga članka HCR izdaje potvrdu o isključenju područja i/ili građevine iz MSP-a.

Kada se prilikom završne kontrole kvalitete u kontrolnom uzorku pronađe MES i/ili njegovi dijelovi prekida se obavljanje završne kontrole kvalitete, a Povjerenstvo će izraditi zapisnik o završnoj kontroli s pronađenim MES-om i/ili njegovim dijelovima, na temelju kojeg HCR rješenjem, u roku od 15 dana, nalaže ponavljanje obavljanja poslova razminiranja cijele površine radilišta, odnosno pojedine cjeline radilišta za koju je dana izjava o očišćenosti.

Kada se prilikom završne kontrole kvalitete u kontrolnom uzorku pronađu sredstva iz stavka 1. podstavka 2., 3. i 4. ovoga članka, završna kontrola kvalitete nastavlja se sukladno odredbama Zakona i ovoga Pravilnika, a Povjerenstvo će izraditi zapisnik o završnoj kontroli kvalitete kojim će utvrditi da poslovi razminiranja nisu izvršeni u skladu s odredbama Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

HCR je dužan u roku od 15 dana od dana izrade zapisnika iz stavka 4. ovoga članka rješenjem naložiti ponavljanje poslova razminiranja dijela površine radilišta odnosno dijela pojedine cjeline radilišta i to:

– u radijusu 30 metara od pronađenih sredstava iz stavka 1. podstavka 2. i 3. ovoga članka,

– u radijusu 10 metara od neiskopanih predmeta detekcije metalnih predmeta veličine iznad 3 cm i više od četiri (4) neiskopana predmeta detekcije metalnih predmeta veličine od 0 do 3 cm iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka.

Pronalazak, u kontrolnom uzorku, iskopanih neodloženih metalnih predmeta veličine do 1 cm, ostataka neeksplozivnih, metalnih dijelova MES-a i NUS-a koji su nastali prilikom obavljanja poslova uništavanja sredstava na mjestu pronalaska i do jednog (1) neiskopanog metalnog predmeta veličine od 0 do 3 cm na površini od 1 m2 na površini razminiranoj kombinacijom strojne pripreme površine dubine od minimalno 5 cm i ručne detekcije mina, neće biti razlogom za ponavljanje poslova razminiranja.

Ovlaštena pravna osoba i/ili obrtnik dužna je započeti s ponavljanjem poslova razminiranja u roku od 15 dana od dana zaprimanja rješenja iz stavka 3. i 5. ovoga članka te o istome obavijestiti HCR i Ministarstvo 3 dana prije započinjanja poslova razminiranja.

Nakon ponavljanja poslova razminiranja iz stavka 3. i stavka 5. ovoga članka Povjerenstvo će ponovno provesti završnu kontrolu kvalitete na površini koja je bila predmet ponavljanja.«.

Članak 23.

Iza članka 71. dodaje se članak 71 a. koji glasi:

»Ukoliko na područjima i/ili građevinama iz članka 26. ovoga Pravilnika nisu pronađene neiskopane metalne detekcije, MES, NUS i njihovi dijelovi te ukoliko na područjima i/ili građevinama, na kojima su poslovi razminiranja obavljeni sukladno članku 41. ovoga Pravilnika, nije pronađen MES, NUS i njihovi dijelovi, Povjerenstvo za završnu kontrolu kvalitete izrađuje Zapisnik o završnoj kontroli kvalitete sukladno Zakonu o protuminskom djelovanju.« .

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-14182/8-2016

Zagreb, 20. ožujka 2017.

Ministar
Vlaho Orepić, v. r.