Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

NN 28/2017 (29.3.2017.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

Ministarstvo financija

642

Na temelju članka 100. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU U PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU

Članak 1.

(1) U Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, broj 3/15, 93/15, 135/15 i 2/17) obrasci iz članka 5. stavka 1. podstavaka 1., 2. i 5. BIL, PR-RAS i OBVEZE zamjenjuju se novim obrascima BIL, PR-RAS i OBVEZE.

(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka sastavni su dio ovog Pravilnika i objavit će se uz ovaj Pravilnik.

Članak 3.

Prvi financijski izvještaji na obrascima iz članka 2. ovoga Pravilnika predavat će se za prvo izvještajno razdoblje u 2017. godini.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/17-01/01
Urbroj: 513-05-02-17-3
Zagreb, 21. ožujka 2017.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

OBRASCI

BILANCA

Račun iz rač. planaOPISAOPStanje 1. siječnjaStanje 31. prosincaIndeks (5/4)
123456

IMOVINA (AOP 002+063)00100
0Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)00200
01Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)00300
011Materijalna imovina – prirodna bogatstva004


012Nematerijalna imovina005


019Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine006


02Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)00700
021 i 02921Građevinski objekti (AOP 009 do 012 – 013)00800
0211Stambeni objekti009


0212Poslovni objekti010


0213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti011


0214Ostali građevinski objekti012


02921Ispravak vrijednosti građevinskih objekata013


022 i 02922Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 – 023)01400
0221Uredska oprema i namještaj015


0222Komunikacijska oprema016


0223Oprema za održavanje i zaštitu017


0224Medicinska i laboratorijska oprema018


0225Instrumenti, uređaji i strojevi019


0226Sportska i glazbena oprema020


0227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene021


0228Vojna oprema022


02922Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme023


023 i 02923Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 – 029)02400
0231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu025


0232Prijevozna sredstva u željezničkom prometu026


0233Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu027


0234Prijevozna sredstva u zračnom prometu028


02923Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava029


024 i 02924Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 – 035)03000
0241Knjige031


0242Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)032


0243Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti033


0244Ostale nespomenute izložbene vrijednosti034


02924Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti035


025 i 02925Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039)03600
0251Višegodišnji nasadi037


0252Osnovno stado038


02925Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada039


026 i 02926Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 – 045)04000
0261Istraživanje rudnih bogatstava041


0262Ulaganja u računalne programe042


0263Umjetnička, literarna i znanstvena djela043


0264Ostala nematerijalna proizvedena imovina044


02926Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine045


03Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti046


04Sitni inventar (AOP 048+049-050)04700
041Zalihe sitnog inventara048


042Sitni inventar u upotrebi049


049Ispravak vrijednosti sitnog inventara050


05Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)05100
051Građevinski objekti u pripremi052


052Postrojenja i oprema u pripremi053


053Prijevozna sredstva u pripremi054


054Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi055


055Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi056


056Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi057


06Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)05800
061Zalihe za obavljanje djelatnosti059


062Proizvodnja i proizvodi060


063Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu061


064Roba za daljnju prodaju062


1Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)06300
11Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)06400
111Novac u banci (AOP 066 do 069)06500
1111Novac na računu kod Hrvatske narodne banke066


1112Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka067


1113Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka068


1114Prijelazni račun069


112Izdvojena novčana sredstva070


113Novac u blagajni071


114Vrijednosnice u blagajni072


12Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074 + 077 do 080)07300
121Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076)07400
1211Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama075


1212Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama076


122Jamčevni polozi077


123Potraživanja od zaposlenih078


124Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose079


129Ostala potraživanja080


13Potraživanja za dane zajmove (AOP 082+100-111)08100

Zajmovi – tuzemni (AOP 083 do 099)08200
1321Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu083


1332Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru084


1333Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru085


1334Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru086


1341Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru087


1353Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora088


1354Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora089


1355Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora090


1363Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora091


1364Zajmovi tuzemnim obrtnicima092


1371Zajmovi državnom proračunu093


1372Zajmovi županijskim proračunima094


1373Zajmovi gradskim proračunima095


1374Zajmovi općinskim proračunima096


1375Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u097


1376Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna098


1377Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna099Zajmovi – inozemni (AOP 101 do 110)10000
1313Zajmovi međunarodnim organizacijama101


1314Zajmovi institucijama i tijelima EU102


1315Zajmovi inozemnim vladama u EU103


1316Zajmovi inozemnim vladama izvan EU104


1322Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu105


1356Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama106


1357Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima107


1358Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama108


1365Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima109


1366Zajmovi inozemnim obrtnicima110


139Ispravak vrijednosti danih zajmova111


14Vrijednosni papiri (AOP 113+120-127)11200

Vrijednosni papiri – tuzemni (AOP 114 do 119)11300
1411Čekovi114


1421Komercijalni i blagajnički zapisi115


1431Mjenice116


1441Obveznice117


1451Opcije i drugi financijski derivati118


1461Ostali vrijednosni papiri119Vrijednosni papiri – inozemni (AOP 121 do 126)12000
1412Čekovi121


1422Komercijalni i blagajnički zapisi122


1432Mjenice123


1442Obveznice124


1452Opcije i drugi financijski derivati125


1462Ostali vrijednosni papiri126


149Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira127


15Dionice i udjeli u glavnici (AOP 129+136-139)12800

Dionice i udjeli u glavnici – tuzemni (AOP 130 do 135)12900
1512Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru130


1513Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru131


1514Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru132


1521Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru133


1531Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora134


1541Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora135Dionice i udjeli u glavnici – inozemni (AOP 137+138)13600
1532Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija137


1542Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava138


159Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici139


16Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 141+142+143+151+152+153+154+155-156)14000
161Potraživanja za poreze141


162Potraživanja za doprinose142


163Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 144 do 150)14300
1631Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada144


1632Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU145


1633Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna146


1634Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika147


1635Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije148


1636Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan149


1638Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava150


164Potraživanja za prihode od imovine151


165Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade152


166Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga153


167Potraživanja za prihode iz proračuna154


168Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode155


169Ispravak vrijednosti potraživanja156


17Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine157


19Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 159 do 161)15800
191Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja159


192Nedospjela naplata prihoda160


193Kontinuirani rashodi budućih razdoblja161OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 163+224)16200
2Obveze (AOP 164+176+177+193+221)16300
23Obveze za rashode poslovanja (AOP 165 do 167 + 171 do 174)16400
231Obveze za zaposlene165


232Obveze za materijalne rashode166


234Obveze za financijske rashode (AOP 168 do 170)16700
2341Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire168


2342Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove169


2343Obveze za ostale financijske rashode170


235Obveze za subvencije171


237Obveze za naknade građanima i kućanstvima172


238Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći173


239Ostale tekuće obveze174


24Obveze za nabavu nefinancijske imovine175


25Obveze za vrijednosne papire (AOP 177+184-191)17600

Obveze za vrijednosne papire – tuzemne (AOP 178 do 183)17700
2511Obveze za čekove178


2521Obveze za trezorske zapise179


2531Obveze za mjenice180


2541Obveze za obveznice181


2551Obveze za opcije i druge financijske derivate182


2561Obveze za ostale vrijednosne papire183Obveze za vrijednosne papire – inozemne (AOP 185 do 190)18400
2512Obveze za čekove185


2522Obveze za trezorske zapise186


2532Obveze za mjenice187


2542Obveze za obveznice188


2552Obveze za opcije i druge financijske derivate189


2562Obveze za ostale vrijednosne papire190


259Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire191


26Obveze za kredite i zajmove (AOP 193+210)19200

Obveze za kredite i zajmove – tuzemne (AOP 194 do 209)19300
2622Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru194


2623Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru195


2624Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru196


2631Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru197


2643Obvez za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora198


2644Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora199


2645Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora200


2653Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora201


2654Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika202


2671Obveze za zajmove od državnog proračuna203


2672Obveze za zajmove od županijskih proračuna204


2673Obveze za zajmove od gradskih proračuna205


2674Obveze za zajmove od općinskih proračuna206


2675Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a207


2676Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna208


2677Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna209Obveze za kredite i zajmove – inozemne (AOP 211 do 219)21000
2613Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija211


2614Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU212


2615Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU213


2616Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU214


2646Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija215


2647Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava216


2648Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija217


2655Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava218


2656Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika219


29Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 221+222)22000
291Odgođeno plaćanje rashoda221


292Naplaćeni prihodi budućih razdoblja222


9Vlastiti izvori (224 + 232 – 236 + 240 do 242)22300
91Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 225-228)22400
911Vlastiti izvori (AOP 226+227)22500
9111Vlastiti izvori iz proračuna226


9112Ostali vlastiti izvori227


912Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 229+230)22800
9121Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze229


9122Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze230


922Višak/manjak prihoda (ne upisuje se podatak)231


9221Višak prihoda (AOP 233 do 235)23200
92211Višak prihoda poslovanja233


92212Višak prihoda od nefinancijske imovine234


92213Višak primitaka od financijske imovine235


9222Manjak prihoda (AOP 237 do 239)23600
92221Manjak prihoda poslovanja237


92222Manjak prihoda od nefinancijske imovine238


92223Manjak primitaka od financijske imovine239


96Obračunati prihodi poslovanja240


97Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine241


98Rezerviranja viška prihoda242


99Izvanbilančni zapisi (= 0)24300
991Izvanbilančni zapisi – aktiva (AOP 245)24400
996Izvanbilančni zapisi – pasiva245


Obvezni analitički podacidio 13Potraživanja za dane zajmove – dospjela246


dio 13Potraživanja za dane zajmove – nedospjela247


dio 16Potraživanja za prihode poslovanja – dospjela248


dio 16Potraživanja za prihode poslovanja – nedospjela249


dio 17Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine – dospjela250


dio 17Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine – nedospjela251


12911Potraživanja za naknade koje se refundiraju252


12912Potraživanja za predujmove253


12913Potraživanja za dane predujmove za EU projekte254


12921Ostala nespomenuta potraživanja255


12931Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring)256


12941Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun257


13213Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima258


13323Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima259


13333Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima260


13343Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima261


13413Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima262


13533Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima263


13543Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima264


13553Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima265


13633Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima266


13643Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima267


13723Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima268


13733Zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima269


13743Zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima270


13753Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima271


13763Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima272


13773Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima273


16721Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun274


dio 23Obveze za rashode poslovanja – dospjele275


dio 23Obveze za rashode poslovanja – nedospjele276


dio 24Obveze za nabavu nefinancijske imovine – dospjele277


dio 24Obveze za nabavu nefinancijske imovine – nedospjele278


dio 25Obveze za vrijednosne papire – dospjele279


dio 25Obveze za vrijednosne papire – nedospjele280


dio 26Obveze za kredite i zajmove – dospjele281


dio 26Obveze za kredite i zajmove – nedospjele282


23951Obveze za predujmove283


23952Obveze za depozite284


23953Obveze za jamčevine285


23954Ostale nespomenute obveze286


23955Obveze za naplaćene tuđe prihode287


23956Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika288


23957Obveze za EU predujmove289


23958Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun290


26223Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru291


26224Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru292


26233Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru293


26243Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru294


26244Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru295


26314Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru296


26433Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora297


26434Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora298


26443Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora299


26453Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora300


26454Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora301


26463Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija302


26464Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija303


26473Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava304


26483Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija305


26484Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija306


26534Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora307


26544Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika308


26554Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava309


26564Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika310
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Račun iz rač. planaNAZIVAOPOstvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godineOstvareno u izvještajnom razdoblju
tekuće godine
Indeks (5/4)
123456
PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA
6PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)00100
61Prihodi od poreza (AOP 003+012+018+024+032+035)00200
611Porez i prirez na dohodak (AOP 004 do 009 – 010 – 011)00300
6111Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada004


6112Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti005


6113Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava006


6114Porez i prirez na dohodak od kapitala007


6115Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi008


6116Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine009


6117Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi010


6119Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije011


612Porez na dobit (AOP 013 do 016 – 017)01200
6121Porez na dobit od poduzetnika013


6122Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge014


6123Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti015


6124Porez na dobit po godišnjoj prijavi016


6125Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi017


613Porezi na imovinu (AOP 019 do 023)01800
6131Stalni porezi na nepokretnu imovinu019


6132Porez na nasljedstva i darove020


6133Porez na kapitalne i financijske transakcije021


6134Povremeni porezi na imovinu022


6135Ostali stalni porezi na imovinu023


614Porezi na robu i usluge (AOP 025 do 031)02400
6141Porez na dodanu vrijednost025


6142Porez na promet026


6143Posebni porezi i trošarine027


6145Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti028


6146Ostali porezi na robu i usluge029


6147Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću030


6148Naknade za priređivanje igara na sreću031


615Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije (AOP 033+034)03200
6151Carine i carinske pristojbe033


6152Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije034


616Ostali prihodi od poreza (AOP 036 do 038)03500
6161Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe036


6162Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe037


6163Ostali neraspoređeni prihodi od poreza038


62Doprinosi (AOP 040+043+044)03900
621Doprinosi za zdravstveno osiguranje (AOP 041+042)04000
6211Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje041


6212Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu042


622Doprinosi za mirovinsko osiguranje043


623Doprinosi za zapošljavanje044


63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
(AOP 046+049+054+057+060+063+066+069)
04500
631Pomoći od inozemnih vlada (AOP 047+048)04600
6311Tekuće pomoći od inozemnih vlada047


6312Kapitalne pomoći od inozemnih vlada048


632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (AOP 050 do 053)04900
6321Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija050


6322Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija051


6323Tekuće pomoći od institucija i tijela EU052


6324Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU053


633Pomoći proračunu iz drugih proračuna (AOP 055+056)05400
6331Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna055


6332Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna056


634Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 058+059)05700
6341Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika058


6342Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika059


635Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (AOP 061+062)06000
6351Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije061


6352Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije062


636Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 064+065)06300
6361Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan064


6362Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan065


638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (AOP 067+068)06600
6381Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava067


6382Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava068


639Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (AOP 070 do 073)06900
6391Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna070


6392Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna071


6393Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava072


6394Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava073


64Prihodi od imovine (AOP 075+083+090+098)07400
641Prihodi od financijske imovine (AOP 076 do 082)07500
6412Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima076


6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju077


6414Prihodi od zateznih kamata078


6415Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule079


6416Prihodi od dividendi080


6417Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima081


6419Ostali prihodi od financijske imovine082


642Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 084 do 089)08300
6421Naknade za koncesije084


6422Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine085


6423Naknada za korištenje nefinancijske imovine086


6424Naknade za ceste087


6425Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine088


6429Ostali prihodi od nefinancijske imovine089


643Prihodi od kamata na dane zajmove (AOP 091 do 097)09000
6431Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama091


6432Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima092


6433Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru093


6434Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru094


6435Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora095


6436Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora096


6437Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti097


644Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima (AOP 099 do 104)09800
6442Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiranim jamstvima099


6443Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima100


6444Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima101


6445Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima102


6446Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima103


6447Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti po protestiranim jamstvima104


65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (AOP 106+111+119)10500
651Upravne i administrativne pristojbe (AOP 107 do 110)10600
6511Državne upravne i sudske pristojbe107


6512Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade108


6513Ostale upravne pristojbe i naknade109


6514Ostale pristojbe i naknade110


652Prihodi po posebnim propisima (AOP 112 do 118)11100
6521Prihodi državne uprave112


6522Prihodi vodnog gospodarstva113


6524Doprinosi za šume114


6525Mjesni samodoprinos115


6526Ostali nespomenuti prihodi116


6527Naknade od financijske imovine117


6528Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom118


653Komunalni doprinosi i naknade (AOP 120 do 122)11900
6531Komunalni doprinosi120


6532Komunalne naknade121


6533Naknade za priključak122


66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (AOP 124+127)12300
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (AOP 125+126)12400
6614Prihodi od prodaje proizvoda i robe125


6615Prihodi od pruženih usluga126


663Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (AOP 128+129)12700
6631Tekuće donacije128


6632Kapitalne donacije129


67Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (AOP 131+135)13000
671Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (AOP 132 do 134)13100
6711Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja132


6712Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine133


6714Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova134


673Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza135


68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (AOP 137+147)13600
681Kazne i upravne mjere (AOP 138 do 146)13700
6811Kazne za carinske prekršaje138


6812Kazne za devizne prekršaje139


6813Kazne za porezne prekršaje140


6814Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe141


6815Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a142


6816Kazne i druge mjere u kaznenom postupku143


6817Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima144


6818Upravne mjere145


6819Ostale kazne146


683Ostali prihodi147


3RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)14800
31Rashodi za zaposlene (AOP 150+155+156)14900
311Plaće (bruto) (AOP 151 do 154)15000
3111Plaće za redovan rad151


3112Plaće u naravi152


3113Plaće za prekovremeni rad153


3114Plaće za posebne uvjete rada154


312Ostali rashodi za zaposlene155


313Doprinosi na plaće (AOP 157 do 159)15600
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje157


3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje158


3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti159


32Materijalni rashodi (AOP 161+166+174+184+185)16000
321Naknade troškova zaposlenima (AOP 162 do 165)16100
3211Službena putovanja162


3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život163


3213Stručno usavršavanje zaposlenika164


3214Ostale naknade troškova zaposlenima165


322Rashodi za materijal i energiju (AOP 167 do 173)16600
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi167


3222Materijal i sirovine168


3223Energija169


3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje170


3225Sitni inventar i auto gume171


3226Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu172


3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća173


323Rashodi za usluge (AOP 175 do 183)17400
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza175


3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja176


3233Usluge promidžbe i informiranja177


3234Komunalne usluge178


3235Zakupnine i najamnine179


3236Zdravstvene i veterinarske usluge180


3237Intelektualne i osobne usluge181


3238Računalne usluge182


3239Ostale usluge183


324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa184


329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 186 do 192)18500
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično186


3292Premije osiguranja187


3293Reprezentacija188


3294Članarine i norme189


3295Pristojbe i naknade190


3296Troškovi sudskih postupaka191


3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja192


34Financijski rashodi (AOP 194+199+207)19300
341Kamate za izdane vrijednosne papire (AOP 195 do 198)19400
3411Kamate za izdane trezorske zapise195


3412Kamate za izdane mjenice196


3413Kamate za izdane obveznice197


3419Kamate za ostale vrijednosne papire198


342Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 200 do 206)19900
3421Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada200


3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru201


3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora202


3425Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove203


3426Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru204


3427Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora205


3428Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti206


343Ostali financijski rashodi (AOP 208 do 211)20700
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa208


3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule209


3433Zatezne kamate210


3434Ostali nespomenuti financijski rashodi211


35Subvencije (AOP 213+216+220)21200
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 214+215)21300
3511Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru214


3512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru215


352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 217 do 219)21600
3521Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora217


3522Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora218


3523Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima219


353Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava220


36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (AOP 222+225+228+231+234+238+241)22100
361Pomoći inozemnim vladama (AOP 223+224)22200
3611Tekuće pomoći inozemnim vladama223


3612Kapitalne pomoći inozemnim vladama224


362Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (AOP 226+227)22500
3621Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU226


3622Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU227


363Pomoći unutar općeg proračuna (AOP 229+230)22800
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna229


3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna230


366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (AOP232+233)23100
3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna232


3662Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna233


367Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (AOP 235 do 237)23400
3672Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja235


3673Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine236


3674Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financijsku imovinu i otplatu zajmova237


368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (AOP239+240)23800
3681Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava239


3682Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava240


369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (AOP 242 do 245)24100
3691Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna242


3692Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna243


3693Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava244


3694Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava245


37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP 247+253)24600
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja (AOP 248 do 252)24700
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora248


3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora249


3713Naknade građanima i kućanstvima u novcu – putem ustanova u javnom sektoru250


3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru251


3715Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava252


372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (AOP 254 do 256)25300
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu254


3722Naknade građanima i kućanstvima u naravi255


3723Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava256


38Ostali rashodi (AOP 258+262+266+272)25700
381Tekuće donacije (AOP 259 do 261)25800
3811Tekuće donacije u novcu259


3812Tekuće donacije u naravi260


3813Tekuće donacije iz EU sredstava261


382Kapitalne donacije (AOP 263 do 265)26200
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama263


3822Kapitalne donacije građanima i kućanstvima264


3823Kapitalne donacije iz EU sredstava265


383Kazne, penali i naknade štete (AOP 267 do 271)26600
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama267


3832Penali, ležarine i drugo268


3833Naknade šteta zaposlenicima269


3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta270


3835Ostale kazne271


386Kapitalne pomoći (AOP 273 do 276)27200
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru273


3862Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora274


3863Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima275


3864Kapitalne pomoći iz EU sredstava276Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja277Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja278Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 278-277)27900

Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 277-278)28000

Ukupni rashodi poslovanja (AOP 148-279+280)28100

VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-281)28200

MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 281-001)28300
92211Višak prihoda poslovanja – preneseni284


92221Manjak prihoda poslovanja – preneseni285


96Obračunati prihodi poslovanja – nenaplaćeni286


9661Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga – nenaplaćeni287


9673Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza288


Prihodi i rashodi od nefinancijske imovine7Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 290+302+335+339)28900
71Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 291+295)29000
711Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava (AOP 292 do 294)29100
7111Zemljište292


7112Rudna bogatstva293


7113Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine294


712Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (AOP 296 do 301)29500
7121Patenti296


7122Koncesije297


7123Licence298


7124Ostala prava299


7125Goodwill300


7126Ostala nematerijalna imovina301


72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (AOP 303+308+317+322+327+330)30200
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata (AOP 304 do 307)30300
7211Stambeni objekti304


7212Poslovni objekti305


7213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti306


7214Ostali građevinski objekti307


722Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (AOP 309 do 316)30800
7221Uredska oprema i namještaj309


7222Komunikacijska oprema310


7223Oprema za održavanje i zaštitu311


7224Medicinska i laboratorijska oprema312


7225Instrumenti, uređaji i strojevi313


7226Sportska i glazbena oprema314


7227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene315


7228Vojna oprema316


723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (AOP 318 do 321)31700
7231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu318


7232Prijevozna sredstva u željezničkom prometu319


7233Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu320


7234Prijevozna sredstva u zračnom prometu321


724Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (AOP 323 do 326)32200
7241Knjige323


7242Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)324


7243Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti325


7244Ostale nespomenute izložbene vrijednosti326


725Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada (AOP 328+329)32700
7251Višegodišnji nasadi328


7252Osnovno stado329


726Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine (AOP 331 do 334)33000
7261Istraživanje rudnih bogatstava331


7262Ulaganja u računalne programe332


7263Umjetnička, literarna i znanstvena djela333


7264Ostala nematerijalna proizvedena imovina334


73Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 336)33500
731Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 337+338)33600
7311Plemeniti metali i drago kamenje337


7312Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti338


74Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 340)33900
741Prihodi od prodaje zaliha340


4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 342+354+387+391+393)34100
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 343+347)34200
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 344 do 346)34300
4111Zemljište344


4112Rudna bogatstva345


4113Ostala prirodna materijalna imovina346


412Nematerijalna imovina (AOP 348 do 353)34700
4121Patenti348


4122Koncesije349


4123Licence350


4124Ostala prava351


4125Goodwill352


4126Ostala nematerijalna imovina353


42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 355+360+369+374+379+382)35400
421Građevinski objekti (AOP 356 do 359)35500
4211Stambeni objekti356


4212Poslovni objekti357


4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti358


4214Ostali građevinski objekti359


422Postrojenja i oprema (AOP 361 do 368)36000
4221Uredska oprema i namještaj361


4222Komunikacijska oprema362


4223Oprema za održavanje i zaštitu363


4224Medicinska i laboratorijska oprema364


4225Instrumenti, uređaji i strojevi365


4226Sportska i glazbena oprema366


4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene367


4228Vojna oprema368


423Prijevozna sredstva (AOP 370 do 373)36900
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu370


4232Prijevozna sredstva u željezničkom prometu371


4233Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu372


4234Prijevozna sredstva u zračnom prometu373


424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 375 do 378)37400
4241Knjige375


4242Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)376


4243Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti377


4244Ostale nespomenute izložbene vrijednosti378


425Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 380+381)37900
4251Višegodišnji nasadi380


4252Osnovno stado381


426Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 383 do 386)38200
4261Istraživanje rudnih bogatstava383


4262Ulaganja u računalne programe384


4263Umjetnička, literarna i znanstvena djela385


4264Ostala nematerijalna proizvedena imovina386


43Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 388)38700
431Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 389+390)38800
4311Plemeniti metali i drago kamenje389


4312Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti390


44Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 392)39100
441Rashodi za nabavu zaliha392


45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 394 do 397)39300
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima394


452Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi395


453Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima396


454Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu397VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 289-341)39800

MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 341-289)39900
92212Višak prihoda od nefinancijske imovine – preneseni400


92222Manjak prihoda od nefinancijske imovine – preneseni401


97Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine – nenaplaćeni402UKUPNI PRIHODI (AOP 001+289)40300

UKUPNI RASHODI (AOP 281+341)40400

UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 403-404)40500

UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP 404-403)40600
9221x, 9222xVišak prihoda – preneseni (AOP 284+400-285-401)40700
9221x, 9222xManjak prihoda – preneseni (AOP 285+401-284-400)40800
96, 97Obračunati prihodi – nenaplaćeni (AOP 286+402)40900
Primici i izdaci8Primici od financijske imovine i zaduživanja (AOP 411+449+462+474+505)41000
81Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita (AOP 412+417+420+424+425+432+437+445)41100
811Primici (povrati) glavnice zajmova danih međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 413 do 416)41200
8113Povrat zajmova danih međunarodnim organizacijama413


8114Povrat zajmova danih institucijama i tijelima EU414


8115Povrat zajmova danih inozemnim vladama u EU415


8116Povrat zajmova danih inozemnim vladama izvan EU416


812Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 418+419)41700
8121Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu418


8122Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu419


813Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 421 do 423)42000
8132Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru421


8133Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru422


8134Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru423


814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru424


815Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 426 do 431)42500
8153Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora426


8154Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora427


8155Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora428


8156Povrat zajmova danih inozemnim kreditnim institucijama429


8157Povrat zajmova danih inozemnim osiguravajućim društvima430


8158Povrat zajmova danih ostalim inozemnim financijskim institucijama431


816Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 433 do 436)43200
8163Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora433


8164Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima434


8165Povrat zajmova danih inozemnim trgovačkim društvima435


8166Povrat zajmova danih inozemnim obrtnicima436


817Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti (AOP 438 do 444)43700
8171Povrat zajmova danih državnom proračunu438


8172Povrat zajmova danih županijskim proračunima439


8173Povrat zajmova danih gradskim proračunima440


8174Povrat zajmova danih općinskim proračunima441


8175Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u442


8176Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna443


8177Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna444


818Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa (AOP 446 do 448)44500
8181Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni446


8182Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – inozemni447


8183Primici od povrata jamčevnih pologa448


82Primici od izdanih vrijednosnih papira (AOP 450+453+456+459)44900
821Trezorski zapisi (AOP 451+452)45000
8211Trezorski zapisi – tuzemni451


8212Trezorski zapisi – inozemni452


822Obveznice (AOP 454+455)45300
8221Obveznice – tuzemne454


8222Obveznice – inozemne455


823Opcije i drugi financijski derivati (AOP 457+458)45600
8231Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni457


8232Opcije i drugi financijski derivati – inozemni458


824Ostali vrijednosni papiri (AOP 460+461)45900
8241Ostali vrijednosni papiri – tuzemni460


8242Ostali vrijednosni papiri – inozemni461


83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici (AOP 463+467+468+471)46200
831Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 464 do 466)46300
8312Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru464


8313Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru465


8314Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru466


832Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru467


833Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 469+470)46800
8331Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora469


8332Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija470


834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 472+473)47100
8341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društva izvan javnog sektora472


8342Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava473


84Primici od zaduživanja (AOP 475+480+484+485+492+497)47400
841Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 476 do 479)47500
8413Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija476


8414Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU477


8415Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU478


8416Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU479


842Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 481 do 483)48000
8422Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru481


8423Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru482


8424Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru483


843Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru484


844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 486 do 491)48500
8443Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora486


8444Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora487


8445Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora488


8446Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija489


8447Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava490


8448Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija491


845Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 493 do 496)49200
8453Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora493


8454Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika494


8455Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava495


8456Primljeni zajmovi od inozemnih obrtnika496


847Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (AOP 498 do 504)49700
8471Primljeni zajmovi od državnog proračuna498


8472Primljeni zajmovi od županijskih proračuna499


8473Primljeni zajmovi od gradskih proračuna500


8474Primljeni zajmovi od općinskih proračuna501


8475Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a502


8476Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna503


8477Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna504


85Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja (AOP 506+509+512+515)50500
851Primici za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 507+508)50600
8511Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni507


8512Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni508


852Primici za obveznice (AOP 510+511)50900
8521Obveznice – tuzemne510


8522Obveznice – inozemne511


853Primici za opcije i druge financijske derivate (AOP 513+514)51200
8531Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni513


8532Opcije i drugi financijski derivati – inozemni514


854Primci za ostale vrijednosne papire (AOP 516+517)51500
8541Ostali tuzemni vrijednosni papiri516


8542Ostali inozemni vrijednosni papiri517


5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (AOP 519+557+570+583+615)51800
51Izdaci za dane zajmove i depozite (AOP 520+525+528+532+533+540+545+553)51900
511Izdaci za dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 521 do 524)52000
5113Dani zajmovi međunarodnim organizacijama521


5114Dani zajmovi institucijama i tijelima EU522


5115Dani zajmovi inozemnim vladama u EU523


5116Dani zajmovi inozemnim vladama izvan EU524


512Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 526+527)52500
5121Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu526


5122Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu527


513Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 529 do 531)52800
5132Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru529


5133Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru530


5134Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru531


514Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru532


515Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 534 do 539)53300
5153Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora534


5154Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora535


5155Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora536


5156Dani zajmovi inozemnim kreditnim institucijama537


5157Dani zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima538


5158Dani zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama539


516Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 541 do 544)54000
5163Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora541


5164Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima542


5165Dani zajmovi inozemnim trgovačkim društvima543


5166Dani zajmovi inozemnim obrtnicima544


517Dani zajmovi drugim razinama vlasti (AOP 546 do 552)54500
5171Dani zajmovi državnom proračunu546


5172Dani zajmovi županijskim proračunima547


5173Dani zajmovi gradskim proračunima548


5174Dani zajmovi općinskim proračunima549


5175Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u550


5176Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna551


5177Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna552


518Izdaci za depozite i jamčevne pologe (AOP 554 do 556)55300
5181Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni554


5182Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – inozemni555


5183Izdaci za jamčevne pologe556


52Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire (AOP 558+561+564+567)55700
521Izdaci za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 559+560)55800
5211Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni559


5212Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni560


522Izdaci za obveznice (AOP 562+563)56100
5221Obveznice – tuzemne562


5222Obveznice – inozemne563


523Izdaci za opcije i druge financijske derivate (AOP 565+566)56400
5231Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni565


5232Opcije i drugi financijski derivati – inozemni566


524Izdaci za ostale vrijednosne papire (AOP 568+569)56700
5241Ostali tuzemni vrijednosni papiri568


5242Ostali inozemni vrijednosni papiri569


53Izdaci za dionice i udjele u glavnici (AOP 571+575+577+580)57000
531Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 572 do 574)57100
5312Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru572


5313Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru573


5314Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru574


532Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 576)57500
5321Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru576


533Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 578+579)57700
5331Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora578


5332Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija579


534Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 581+582)58000
5341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora581


5342Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava582


54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (AOP 584+589+593+595+602+607)58300
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 585 do 588)58400
5413Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija585


5414Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU586


5415Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU587


5416Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU588


542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 590 do 592)58900
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru590


5423Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru591


5424Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru592


543Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 594)59300
5431Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru594


544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 596 do 601)59500
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora596


5444Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora597


5445Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora598


5446Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija599


5447Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava600


5448Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija601


545Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 603 do 606)60200
5453Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora603


5454Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika604


5455Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava605


5456Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih obrtnika606


547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (AOP 608 do 614)60700
5471Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna608


5472Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna609


5473Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna610


5474Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna611


5475Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a612


5476Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna613


5477Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna614


55Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire (AOP 616+619+622)61500
551Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (AOP 617+618)61600
5511Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji617


5512Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u inozemstvu618


552Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice (AOP 620+621)61900
5521Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji620


5522Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu621


553Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire (AOP 623+624)62200
5531Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji623


5532Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu624VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 410-518)62500

MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 518-410)62600
92213Višak primitaka od financijske imovine – preneseni627


92223Manjak primitaka od financijske imovine – preneseni628UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 403+410)62900

UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 404+518)63000

VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 629-630)63100

MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 630-629)63200
9221-9222Višak prihoda i primitaka – preneseni (AOP 407-408+627-628)63300
9222-9221Manjak prihoda i primitaka – preneseni (AOP 408-407+628-627)63400

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)63500

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)63600
19Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)637


Obvezni analitički podaci11Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja638


11-dugov.Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne639


11-potraž.Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni640


11Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (638+639-640)64100

Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)642Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)643Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj)644Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj)645


dio 611Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije646


61315Porez na korištenje javnih površina647


61451Porez na cestovna motorna vozila648


61453Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke649


63311Tekuće pomoći iz državnog proračuna650


63312Tekuće pomoći iz županijskih proračuna651


63313Tekuće pomoći iz gradskih proračuna652


63314Tekuće pomoći iz općinskih proračuna653


63321Kapitalne pomoći iz državnog proračuna654


63322Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna655


63323Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna656


63324Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna657


63414Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a658


63415Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna659


63416Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna660


63424Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a661


63425Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna662


63426Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna663


63612Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S664


63613Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan665


63622Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S666


63623Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan667


63811Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava668


63812Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava669


63813Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava670


63814Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava671


63821Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava672


63822Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava673


63823Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava674


63824Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava675


64191Premije na izdane vrijednosne papire676


64371Prihodi od kamata na dane zajmove državnom proračunu677


64372Prihodi od kamata na dane zajmove županijskim proračunima678


64373Prihodi od kamata na dane zajmove gradskim proračunima679


64374Prihodi od kamata na dane zajmove općinskim proračunima680


64375Prihodi od kamata na dane zajmove HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u681


64376Prihodi od kamata na dane zajmove ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna682


64377Prihodi od kamata na dane zajmove izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna683


65264Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično684


65265Dopunsko zdravstveno osiguranje685


65267Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete686


31214Otpremnine687


31215Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj688


32121Naknade za prijevoz na posao i s posla689


32351Zakupnine za zemljišta690


32361Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika691


32371Autorski honorari692


32372Ugovori o djelu693


32377Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)694


32398Naknada za energetsku uslugu695


32911Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća696


32923Premije osiguranja zaposlenih697


34111Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji698


34112Kamate za izdane trezorske zapise u inozemstvu699


34121Kamate za izdane mjenice u domaćoj valuti700


34122Kamate za izdane mjenice u stranoj valuti701


34131Kamate za izdane obveznice u zemlji702


34132Kamate za izdane obveznice u inozemstvu703


34191Kamate za ostale vrijednosne papire u zemlji704


34192Kamate za ostale vrijednosne papire u inozemstvu705


34213Kamate za primljene zajmove od međunarodnih organizacija706


34214Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija i tijela EU707


34215Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada u EU708


34216Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada izvan EU709


34222Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru710


34223Kamate za primljene zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru711


34224Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru712


34233Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora713


34234Kamate za primljene zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora714


34235Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora715


34236Kamate za primljene kredite od inozemnih kreditnih institucija716


34237Kamate za primljene zajmove od inozemnih osiguravajućih društava717


34238Kamate za primljene zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija718


34273Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora719


34274Kamate za primljene zajmove od tuzemnih obrtnika720


34275Kamate za primljene zajmove od inozemnih trgovačkih društava721


34281Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna722


34282Kamate za primljene zajmove od županijskih proračuna723


34283Kamate za primljene zajmove od gradskih proračuna724


34284Kamate za primljene zajmove od općinskih proračuna725


34285Kamate za primljene zajmove od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a726


34286Kamate za primljene zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna727


34287Kamate za primljene zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna728


34341Diskont na izdane vrijednosne papire729


35231Subvencije poljoprivrednicima730


35232Subvencije obrtnicima731


36313Tekuće pomoći državnom proračunu732


36314Tekuće pomoći županijskim proračunima733


36315Tekuće pomoći gradskim proračunima734


36316Tekuće pomoći općinskim proračunima735


36317Tekuće pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u736


36318Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna737


36319Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna738


36323Kapitalne pomoći državnom proračunu739


36324Kapitalne pomoći županijskim proračunima740


36325Kapitalne pomoći gradskim proračunima741


36326Kapitalne pomoći općinskim proračunima742


36327Kapitalne pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u743


36328Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna744


36329Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna745


36811Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU746


36812Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava747


36813Tekuće pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava748


36814Tekuće pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava749


36815Tekuće pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava750


36816Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava751


36817Tekuće pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava752


36818Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava753


36819Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava754


36821Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU755


36822Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava756


36823Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava757


36824Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava758


36825Kapitalne pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava759


36826Kapitalne pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava760


36827Kapitalne pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava761


36828Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava762


36829Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava763


37131Naknade za bolest i invaliditet764


37132Naknade za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu765


37139Ostale naknade na temelju osiguranja u novcu766


37141Medicinske (zdravstvene) usluge767


37143Farmaceutski proizvodi768


37144Pomoć i njega u kući769


37149Ostale naknade na temelju osiguranja u naravi770


37211Naknade za dječji doplatak771


37212Pomoć obiteljima i kućanstvima772


37213Pomoć osobama s invaliditetom773


37214Naknade za mirovine i dodatke – posebni propis774


37215Stipendije i školarine775


37216Naknade za pomoć bivšim političkim zatvorenicima i neosnovano pritvorenim osobama776


37217Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad777


37218Pomoć nezaposlenim osobama778


37219Ostale naknade iz proračuna u novcu779


37221Sufinanciranje cijene prijevoza780


37222Pomoć i njega u kući781


37223Stanovanje782


37224Prehrana783


37229Ostale naknade iz proračuna u naravi784


38117Tekuće donacije građanima i kućanstvima785


38612Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru786


38613Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru787


38614Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima u javnom sektoru788


38615Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru789


38622Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora790


38623Kapitalne pomoći kreditnim institucijama izvan javnog sektora791


38624Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima izvan javnog sektora792


38625Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora793


38626Kapitalne pomoći zadrugama794


38631Kapitalne pomoći poljoprivrednicima795


38632Kapitalne pomoći obrtnicima796


38641Kapitalne pomoći subjektima u javnom sektoru iz EU sredstava797


38642Kapitalne pomoći subjektima izvan javnog sektora iz EU sredstava798


81212Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni799


81213Povrat danih zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima800


81322Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni801


81323Povrat danih zajmova kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima802


81332Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni803


81333Povrat danih zajmova osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima804


81342Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni805


81343Povrat danih zajmova ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima806


81411Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni807


81412Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni808


81413Povrat danih zajmova trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima809


81532Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni810


81533Povrat danih zajmova tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima811


81542Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni812


81543Povrat danih zajmova tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima813


81552Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni814


81553Povrat danih zajmova ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima815


81631Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – kratkoročni816


81632Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – dugoročni817


81633Povrat danih zajmova tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima818


81641Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima – kratkoročni819


81642Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima – dugoročni820


81643Povrat danih zajmova tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima821


81711Povrat zajmova danih državnom proračunu – kratkoročni822


81712Povrat zajmova danih državnom proračunu – dugoročni823


81721Povrat zajmova danih županijskim proračunima – kratkoročni824


81722Povrat zajmova danih županijskim proračunima – dugoročni825


81723Povrat danih zajmova županijskim proračunima po protestiranim jamstvima826


81731Povrat zajmova danih gradskim proračunima – kratkoročni827


81732Povrat zajmova danih gradskim proračunima – dugoročni828


81733Povrat danih zajmova gradskim proračunima po protestiranim jamstvima829


81741Povrat zajmova danih općinskim proračunima – kratkoročni830


81742Povrat zajmova danih općinskim proračunima – dugoročni831


81743Povrat danih zajmova općinskim proračunima po protestiranim jamstvima832


81751Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – kratkoročni833


81752Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – dugoročni834


81753Povrat danih zajmova HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima835


81761Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – kratkoročni836


81762Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – dugoročni837


81763Povrat danih zajmova ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima838


81771Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročni839


81772Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročni840


81773Povrat danih zajmova izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima841


82412Ostali vrijednosni papiri – tuzemni – dugoročni842


84132Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija – dugoročni843


84142Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU – dugoročni844


84152Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU – dugoročni845


84162Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU – dugoročni846


84221Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročni847


84222Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročni848


84223Primljeni financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru849


84232Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru – dugoročni850


84242Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – dugoročni851


84243Primljeni financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru852


84312Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru – dugoročni853


84431Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročni854


84432Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročni855


84433Primljeni financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora856


84442Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora – dugoročni857


84452Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročni858


84453Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora859


84461Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija – kratkoročni860


84462Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija – dugoročni861


84463Primljeni financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija862


84472Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava – dugoročni863


84482Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija – dugoročni864


84483Primljeni financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija865


84532Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – dugoročni866


84542Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika – dugoročni867


84552Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava – dugoročni868


84711Primljeni zajmovi od državnog proračuna – kratkoročni869


84712Primljeni zajmovi od državnog proračuna – dugoročni870


84721Primljeni zajmovi od županijskih proračuna – kratkoročni871


84722Primljeni zajmovi od županijskih proračuna – dugoročni872


84731Primljeni zajmovi od gradskih proračuna – kratkoročni873


84732Primljeni zajmovi od gradskih proračuna – dugoročni874


84741Primljeni zajmovi od općinskih proračuna – kratkoročni875


84742Primljeni zajmovi od općinskih proračuna – dugoročni876


84751Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – kratkoročni877


84752Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – dugoročni878


84761Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – kratkoročni879


84762Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – dugoročni880


84771Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročni881


84772Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročni882


85412Ostali tuzemni vrijednosni papiri – dugoročni883


51212Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni884


51213Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima885


51322Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni886


51323Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima887


51332Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni888


51333Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima889


51342Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni890


51343Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima891


51411Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni892


51412Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni893


51413Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima894


51532Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni895


51533Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima896


51542Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni897


51543Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima898


51552Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni899


51553Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima900


51631Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – kratkoročni901


51632Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – dugoročni902


51633Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima903


51641Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – kratkoročni904


51642Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – dugoročni905


51643Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima906


51711Dani zajmovi državnom proračunu – kratkoročni907


51712Dani zajmovi državnom proračunu – dugoročni908


51721Dani zajmovi županijskim proračunima – kratkoročni909


51722Dani zajmovi županijskim proračunima – dugoročni910


51723Dani zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima911


51731Dani zajmovi gradskim proračunima – kratkoročni912


51732Dani zajmovi gradskim proračunima – dugoročni913


51733Dani zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima914


51741Dani zajmovi općinskim proračunima – kratkoročni915


51742Dani zajmovi općinskim proračunima – dugoročni916


51743Dani zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima917


51751Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – kratkoročni918


51752Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – dugoročni919


51753Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima920


51761Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – kratkoročni921


51762Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – dugoročni922


51763Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima923


51771Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročni924


51772Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročni925


51773Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima926


54132Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija – dugoročnih927


54142Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU – dugoročnih928


54152Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU – dugoročnih929


54162Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU – dugoročnih930


54221Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročnih931


54222Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih932


54223Otplata glavnice po financijskom leasingu od kreditnih institucija u javnom sektoru933


54232Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru – dugoročnih934


54242Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – dugoročnih935


54243Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru936


54312Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru – dugoročnih937


54431Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih938


54432Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih939


54433Otplata glavnice po financijskom leasingu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora940


54442Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora – dugoročnih941


54452Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih942


54453Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora943


54461Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – kratkoročnih944


54462Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – dugoročnih945


54463Otplata glavnice po financijskom leasingu od inozemnih kreditnih institucija946


54472Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava – dugoročnih947


54482Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija – dugoročnih948


54483Otplata glavnice primljenog financijskog leasinga od ostalih inozemnih financijskih institucija949


54532Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – dugoročnih950


54542Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika – dugoročnih951


54552Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava – dugoročnih952


54711Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih953


54712Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – dugoročnih954


54721Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – kratkoročnih955


54722Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – dugoročnih956


54731Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – kratkoročnih957


54732Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – dugoročnih958


54741Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – kratkoročnih959


54742Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – dugoročnih960


54751Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – kratkoročnih961


54752Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – dugoročnih962


54761Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – kratkoročnih963


54762Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – dugoročnih964


54771Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročnih965


54772Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročnih966


55312Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji – dugoročne967


Obvezni dodatni podaciRačun iz rač. planaOPISAOPStanje na kraju izvještajnog razdoblja
1234
26224, 26233, 26244, 26314Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija, osiguravajućih društava, financijskih institucija i trgovačkih društava u javnom sektoru968
26243Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru969
26453Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora970
26454Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora971
26463Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija972
26464, 26473, 26484, 26554, 26564Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija, inozemnih osiguravajućih društava, ostalih inozemnih financijskih institucija, inozemnih trgovačkih društava i inozemnih obrtnika973
26483Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija974
26534Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora975IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Račun iz rač. planaOPISAOPIznos
1234

Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036 iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)001

Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)0020

Međusobne obveze proračunskih korisnika003
23Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)0040
231Obveze za zaposlene005
232Obveze za materijalne rashode006
234Obveze za financijske rashode007
235Obveze za subvencije008
237Obveze za naknade građanima i kućanstvima009
238Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći010
239Ostale tekuće obveze011
24Obveze za nabavu nefinancijske imovine012
dio 25, 26Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)0130
251, 253Obveze za čekove i mjenice014
254Obveze za obveznice015
256Obveze za ostale vrijednosne papire016
262, 263, 2643, 2644,
2645, 2653, 2654, 267
Obveze za tuzemne kredite i zajmove017
261, 2646, 2647, 2648, 2655, 2656Obveze za inozemne kredite i zajmove018

Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020+021+029+030)0190

Međusobne obveze proračunskih korisnika020
23Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)0210
231Obveze za zaposlene022
232Obveze za materijalne rashode023
234Obveze za financijske rashode024
235Obveze za subvencije025
237Obveze za naknade građanima i kućanstvima026
238Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći027
239Ostale tekuće obveze028
24Obveze za nabavu nefinancijske imovine029
dio 25, 26Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)0300
251, 253Obveze za čekove i mjenice031
254Obveze za obveznice032
256Obveze za ostale vrijednosne papire033
262, 263, 2643, 2644, 2645, 2653, 2654, 267Obveze za tuzemne kredite i zajmove034
261, 2646, 2647, 2648, 2655, 2656Obveze za inozemne kredite i zajmove035

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)0360

Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)0370

Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042)0380

a) Prekoračenje 1 do 60 dana039

b) Prekoračenje 61 do 180 dana040

c) Prekoračenje 181 do 360 dana041

d) Prekoračenje preko 360 dana042
23Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)0430
231Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048)0440

a) Prekoračenje 1 do 60 dana045

b) Prekoračenje 61 do 180 dana046

c) Prekoračenje 181 do 360 dana047

d) Prekoračenje preko 360 dana048
232Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053)0490

a) Prekoračenje 1 do 60 dana050

b) Prekoračenje 61 do 180 dana051

c) Prekoračenje 181 do 360 dana052

d) Prekoračenje preko 360 dana053
234Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)0540

a) Prekoračenje 1 do 60 dana055

b) Prekoračenje 61 do 180 dana056

c) Prekoračenje 181 do 360 dana057

d) Prekoračenje preko 360 dana058
235Obveze za subvencije (AOP 060 do 063)0590

a) Prekoračenje 1 do 60 dana060

b) Prekoračenje 61 do 180 dana061

c) Prekoračenje 181 do 360 dana062

d) Prekoračenje preko 360 dana063
237Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 065 do 068)0640

a) Prekoračenje 1 do 60 dana065

b) Prekoračenje 61 do 180 dana066

c) Prekoračenje 181 do 360 dana067

d) Prekoračenje preko 360 dana068
238Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 070 do 073)0690

a) Prekoračenje 1 do 60 dana070

b) Prekoračenje 61 do 180 dana071

c) Prekoračenje 181 do 360 dana072

d) Prekoračenje preko 360 dana073
239Ostale tekuće obveze (AOP 075 do 078)0740

a) Prekoračenje 1 do 60 dana075

b) Prekoračenje 61 do 180 dana076

c) Prekoračenje 181 do 360 dana077

d) Prekoračenje preko 360 dana078
24Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083)0790

a) Prekoračenje 1 do 60 dana080

b) Prekoračenje 61 do 180 dana081

c) Prekoračenje 181 do 360 dana082

d) Prekoračenje preko 360 dana083
dio 25, 26Obveze za financijsku imovinu (AOP 085 do 089)0840
251, 253Obveze za čekove i mjenice085
254Obveze za obveznice086
256Obveze za ostale vrijednosne papire087
262, 263, 2643, 2644, 2645, 2653, 2654, 267Obveze za tuzemne kredite i zajmove088
261, 2646, 2647, 2648, 2655, 2656Obveze za inozemne kredite i zajmove089

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)0900

Međusobne obveze proračunskih korisnika091
23Obveze za rashode poslovanja092
24Obveze za nabavu nefinancijske imovine093
dio 25, 26Obveze za financijsku imovinu094