Pravilnik o radu knjižnice Državnog zavoda za statistiku

NN 33/2017 (7.4.2017.), Pravilnik o radu knjižnice Državnog zavoda za statistiku

Državni zavod za statistiku

738

Na temelju članka 51. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11., 12/13., 93/16. i 104/16.), članka 28. Zakona o knjižnicama (»Narodne novine«, br. 105/97., 5/98., 104/00. i 69/09.) te članka 64. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za statistiku (»Narodne novine«, br. 80/12.) ravnatelj Državnog zavoda za statistiku donosi

PRAVILNIK

O RADU KNJIŽNICE DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU

PRVI DIO
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuje se ustrojstvo, knjižnična djelatnost i rad Knjižnice Državnog zavoda za statistiku (u daljnjem tekstu: Knjižnica), stjecanje, održavanje, korištenje, smještaj i zaštita knjižničnog fonda te korištenje usluga Knjižnice.

Članak 2.

(1) Knjižnica je ustrojena kao knjižnica u sastavu Državnog zavoda za statistiku (u daljnjem tekstu: DZS) unutar ustrojstvene jedinice nadležne za komunikaciju s korisnicima.

(2) Knjižnica je upisana u Upisnik knjižnica i knjižnica u sastavu pri središnjem tijelu državne uprave nadležnom za kulturu.

Članak 3.

(1) Knjižnica je prema namjeni i sadržaju knjižničnog fonda specijalna knjižnica poluotvorenog tipa čija je osnovna djelatnost namijenjena DZS-u.

(2) Osnovni je cilj Knjižnice posredovanje knjižnične građe javnosti odnosno svim profiliranim skupinama korisnika te je ujedno i podrška istraživačkoj i stručnoj djelatnosti.

(3) Knjižnica je svojim radom uglavnom orijentirana stručnoj djelatnosti DZS-a, a dijelom se uključuje u znanstvenoistraživačko područje na temelju djelatnosti DZS-a.

Članak 4.

(1) U ovom pravilniku pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

1) knjižnična građa jest sva građa koja pristiže u knjižnicu, koja se u njoj čuva i daje na korištenje.

2) knjižnični fond jest cjelina sakupljene i obrađene knjižnične građe

3) referentna zbirka jesu publikacije s informacijama iz raznih područja, namijenjene brzom nalaženju potrebnih informacija

4) vlastita izdanja jesu objavljene publikacije Zavoda

5) zaštićeni fond jest dio knjižničnog fonda koji zahtijeva poseban postupak u korištenju (ne smije se kopirati) i smještaju građe (dostupan je samo knjižničaru).

(2) Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

DRUGI DIO
KNJIŽNIČNA DJELATNOST

Članak 5.

(1) Knjižnična djelatnost obavlja se prema utvrđenim Hrvatskim standardima za specijalne knjižnice, u skladu s odredbama propisa kojima se uređuje rad knjižnica.

(2) Knjižnična djelatnost obuhvaća:

– nabavu knjižnične građe (ponajprije iz područja statistike)

– stručnu obradu (inventarizaciju, katalogizaciju, klasifikaciju, predmetnu obradu)

– izradu kataloga i sudjelovanje u izradi skupnih kataloga, izradu biltena prinova, bibliografija i drugih informacijskih pomagala

– omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima, osiguranje korištenja i posudbe knjižnične građe te protok informacija

– smještaj, čuvanje i zaštitu knjižnične građe

– trajno čuvanje svih izdanja DZS-a

– pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe te informacijskih pomagala kao i edukaciju korisnika

– vođenje evidencija o korisnicima i o korištenju knjižnične građe

– provedbu revizije i otpisa građe

– suradnju s knjižnicama srodnih institucija.

TREĆI DIO
ORGANIZACIJA I NAČIN RADA KNJIŽNICE

I. POGLAVLJE
RADNO VRIJEME KNJIŽNICE

Članak 6.

(1) Radno vrijeme Knjižnice za zaposlenike DZS-a u skladu je s Pravilnikom o unutarnjem redu DZS-a.

(2) Radno vrijeme Knjižnice za vanjske korisnike jest od 9.00 do 15.00 sati.

II. POGLAVLJE
KNJIŽNIČAR

Članak 7.

(1) Knjižničar organizira rad Knjižnice u skladu s odredbama ovog pravilnika.

(2) Knjižničar je zaposlenik DZS-a raspoređen u ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za komunikaciju s korisnicima.

III. POGLAVLJE
KNJIŽNIČNI ODBOR

Članak 8.

Osnovni zadaci Knjižničnog odbora jesu:

– izrađivanje nacrta provedbenog propisa kojim se uređuje rad Knjižnice

– predlaganje mjera za razvoj i unapređenje rada Knjižnice

– predlaganje glavnih smjernica nabavne politike Knjižnice

– davanje suglasnosti na reviziju i otpis knjižnične građe

– predlaganje nabave literature za potrebe stručnog rada DZS-a

– davanje mišljenja na ponude za poklon ili otkup knjižnične građe

– poduzimanje drugih aktivnosti važnih za rad Knjižnice.

Članak 9.

(1) Knjižnični odbor ima tri člana.

(2) Članovi Knjižničnog odbora jesu predstavnici pojedinih stručnih statističkih područja u DZS-u i knjižničar.

Članak 10.

(1) Knjižničnim odborom predsjedava predsjednik Knjižničnog odbora koji prema potrebi priprema i saziva sastanke Knjižničnog odbora.

(2) Članove i predsjednika Knjižničnog odbora imenuje ravnatelj DZS-a.

Članak 11.

(1) Odluke Knjižničnog odbora donose se većinom glasova ako je na sastanku prisutna većina članova.

(2) Odluke Knjižničnog odbora potvrđuje ravnatelj DZS-a.

ČETVRTI DIO
KNJIŽNIČNI FOND I GRAĐA

I. POGLAVLJE
KNJIŽNIČNI FOND

Članak 12.

Knjižnični fond redovito se oblikuje i razvrstan je u sljedeće cjeline:

– vlastita izdanja

– zbirka ostale građe

– referentna zbirka (opći priručnici, rječnici, enciklopedije, leksikoni, atlasi, bibliografije)

– zaštićeni fond (nacionalni dio fonda i raritetne statističke publikacije)

– digitalna zbirka.

A. ODJELJAK
Stjecanje knjižničnog fonda

Članak 13.

Knjižničar i Knjižnični odbor prate stručne potrebe zaposlenika DZS-a, na temelju čega predlažu politiku formiranja knjižničnog fonda za područja od interesa za rad DZS-a, a posebno znanstvene i stručne literature iz područja statistike.

Članak 14.

Knjižnični fond redovito se oblikuje kupnjom, obveznim primjercima svih izdanja DZS-a, razmjenom te darovima.

Članak 15.

Knjižnici se obvezno dostavlja najmanje jedan, a najviše pet primjeraka (ovisno o publikaciji) svakog izdanja DZS-a (u tiskanome i elektroničkom obliku − CD-ROM-u), o čemu odlučuje knjižničar.

B. ODJELJAK
Označavanje knjižničnog fonda

Članak 16.

(1) Svaka bibliografska jedinica u knjižničnom fondu mora biti obilježena pečatom Knjižnice.

(2) Pečat Knjižnice pravokutnog je oblika dimenzija 3,5 × 5 cm sljedećeg sadržaja: »Republika Hrvatska, Knjižnica Državnog zavoda za statistiku, Zagreb – Ilica 3«.

C. ODJELJAK
Vrednovanje i revizija knjižničnog fonda

Članak 17.

(1) Postupak vrednovanja knjižničnog fonda i izlučivanja nepotrebnih sadržaja provodi se redovito.

(2) Revizija knjižničnog fonda obavlja se u skladu s propisima koji uređuju reviziju i otpis knjižnične građe.

II. POGLAVLJE
KNJIŽNIČNA GRAĐA

Članak 18.

(1) Knjižnična građa smještena je u prostorijama i u spremištu Knjižnice te je zaštićena skladu s propisima kojima se regulira zaštita knjižnične građe.

(2) Sa stanjem na dan 31. prosinca svake je godine potrebno provesti popis knjižnične građe za naslove koji su nabavljeni u tekućoj kalendarskoj godini u Knjižnici, u skladu s propisima koji reguliraju područje knjižnične građe.

A. ODJELJAK
Stručna i tehnička obrada knjižnične građe

Članak 19.

Stručna i tehnička obrada knjižnične građe obavlja se ručno i računalno, prema standardima i u skladu sa suvremenim dostignućima struke radi što kvalitetnijeg pronalaženja informacija o jedinicama građe te samih jedinica građe.

B. ODJELJAK
Korisnici i korištenje knjižnične graðe

Članak 20.

Knjižnična građa može se koristiti nakon što je inventarizirana i stručno obrađena.

Članak 21.

(1) Knjižnična građa namijenjena je u prvom redu zaposlenicima DZS-a, koji zasnivanjem radnog odnosa postaju članovi Knjižnice.

(2) Raspoložive statističke publikacije DZS-a, drugih statističkih ureda te međunarodnih organizacija dostupne su i za vanjske korisnike samo u čitaonici, pri čemu su korisnici dužni predočiti osobnu iskaznicu, indeks ili neki drugi osobni dokument.

Članak 22.

(1) Zaposlenici DZS-a mogu posuđivati izvan Knjižnice samo publikacije koje se ne odnose na referentnu zbirku i zaštićeni dio fonda.

(2) Korisnik/zaposlenik DZS-a u slučaju prestanka radnog odnosa dužan je vratiti svu posuđenu knjižničnu građu.

(3) Vanjski korisnici ne mogu posuđivati knjižničnu građu izvan Knjižnice, nego je mogu koristiti u čitaonici. Knjižničnu građu dopušteno je fotografirati.

Članak 23.

Korisnicima su namijenjena računala za pretraživanje knjižničnoga kataloga, pretraživanje relevantnih baza i korištenje elektroničke građe.

Članak 24.

(1) Korisnicima je potrebno osigurati neometan rad u čitaonici.

(2) Korisnicima je u čitaonicu zabranjeno unošenje hrane, pića i zapaljivog materijala.

Članak 25.

(1) Korisnik je dužan pažljivo postupati s građom koja mu je dana na korištenje. Nije dopušteno grubo i nepažljivo listanje, savijanje listova, pisanje, podvlačenje, trganje ili izrezivanje stranica i slični postupci koji mogu prouzročiti oštećenje građe.

(2) Za oštećene ili izgubljene knjige korisnici su dužni platiti novčanu nadoknadu u iznosu stvarne vrijednosti oštećene ili izgubljene knjige ili nabaviti istu publikaciju.

Članak 26.

(1) U izvanrednim slučajevima, npr. zbog otpisa, revizije ili opsežnijih stručnih zahvata na knjižničnom fondu, može se ograničiti korištenje knjižnične građe.

(2) Odluku o ograničenju korištenja knjižnične građe donosi ravnatelj na prijedlog rukovoditelja ustrojstvene jedinice nadležne za komunikaciju s korisnicima.

PETI DIO
NABAVA STRUČNE LITERATURE

Članak 27.

(1) Postupak nabave stručne literature jest sljedeći:

– pismeni zahtjev za nabavu stručne literature (neovisno o mediju na kojemu je pohranjena) podnosi rukovoditelj sektora kojem je potrebna stručna literatura

– podneseni zahtjev odobrava ravnatelj

– odobreni pismeni zahtjev dostavlja se Knjižnici

– na temelju odobrenog zahtjeva knjižničar popunjava zahtjev za nabavu i prosljeđuje ga u ustrojstvenu jedinicu Zavoda nadležnu za nabavu.

(2) Nabavljena stručna literatura, ako ulazi u knjižnični fond, stručno se obrađuje u Knjižnici, a zatim se može posuđivati.

ŠESTI DIO
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Izmjene i dopune ovog pravilnika donose se na isti način na koji je ovaj pravilnik donesen.

Članak 29.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika stavlja se izvan snage Pravilnik o radu knjižnice klasa: 950-01/98-01/14, urbroj: 555-01-01-98-14 od 30. ožujka 1998.

Članak 30.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 952-03/17-01/109
Urbroj: 555-13-02-17-1
Zagreb, 21. ožujka 2017.

Ravnatelj
Marko Krištof, v. r.