Uvjeti kvalitete opskrbe električnom energijom

NN 37/2017 (14.4.2017.), Uvjeti kvalitete opskrbe električnom energijom

Hrvatska energetska regulatorna agencija

795

Na temelju članka 60. stavka 2. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 22/13 i 102/15), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 31. ožujka 2017. donijela

UVJETE

KVALITETE OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom (u daljnjem tekstu: Uvjeti) uređuju se:

– pokazatelji kvalitete opskrbe električnom energijom,

– način mjerenja, prikupljanja i objavljivanja pokazatelja kvalitete opskrbe električnom energijom,

– viša sila i iznimni događaji u pogledu kvalitete opskrbe električnom energijom,

– način regulacije kvalitete opskrbe električnom energijom u ovisnosti o odabranoj metodi regulacije tarifa,

– minimalni, opći i zajamčeni standardi kvalitete opskrbe električnom energijom,

– financijska kompenzacija (u daljnjem tekstu: novčana naknada) na temelju zajamčenih standarda kvalitete opskrbe električnom energijom,

– sadržaj godišnjeg izvještaja operatora prijenosnog sustava o kvaliteti opskrbe električnom energijom,

– sadržaj godišnjeg izvještaja operatora distribucijskog sustava o kvaliteti opskrbe električnom energijom,

– sadržaj godišnjeg izvještaja opskrbljivača o kvaliteti usluga i

– način, dinamika i opseg izvještavanja te dostavljanja podataka Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) o kvaliteti opskrbe električnom energijom.

(2) Sastavni dio ovih Uvjeta su:

– Prilog 1. Standardi kvalitete opskrbe električnom energijom,

– Prilog 2. Format za dostavu podataka o pouzdanosti napajanja operatora prijenosnog sustava i operatora distribucijskog sustava i

– Prilog 3. Dopuštene kombinacije za označavanje dugotrajnih prekida napajanja.

II. DEFINICIJE OSNOVNIH IZRAZA

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u ovim Uvjetima imaju značenja utvrđena zakonima kojima se uređuje energetski sektor, regulacija energetskih djelatnosti i tržište električne energije, kao i propisima donesenim na temelju tih zakona.

(2) U ovim Uvjetima koriste se i izrazi koji u smislu ovih Uvjeta imaju sljedeća značenja:

1. dugotrajni prekid napajanja – prekid napajanja koji traje dulje od tri minute,

2. elektronička evidencija o kvaliteti opskrbe električnom energijom (u daljnjem tekstu: elektronička evidencija) – računalna aplikacija s bazom podataka i sustavom za upravljanje i pohranjivanje dokumenata u koju se upisuju i pohranjuju svi podaci i dokumenti koji su potrebni za izračun i provjeru pokazatelja kvalitete opskrbe električnom energijom,

3. kratkotrajni prekid napajanja – prekid napajanja koji traje do uključivo tri minute,

4. krivulja kumulativnih relativnih frekvencija (u daljnjem tekstu: kumulativna razdioba) – krivulja učestalosti pojave rezultata po razredima pri nekom mjerenju, dobivena postupnim redoslijednim zbrajanjem učestalosti od prve do posljednje,

5. minimalni standard kvalitete opskrbe električnom energijom – razina kvalitete opskrbe električnom energijom s kojom se uspoređuje pokazatelj kvalitete opskrbe električnom energijom u svrhu regulacije kvalitete opskrbe električnom energijom, a koji može biti opći, zajamčeni ili zadani standard kvalitete opskrbe električnom energijom,

6. neisporučena električna energija (u daljnjem tekstu: ENS, engl. Energy Not Supplied) – procijenjeni iznos električne energije koji bi bio isporučen da nije došlo do dugotrajnog prekida napajanja,

7. neplanirani prekid napajanja – svaki prekid napajanja koji nije najavljen na način i u rokovima propisanim Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti),

8. novčana naknada – novčani iznos koji energetski subjekt plaća pojedinom krajnjem kupcu na njegov zahtjev u slučaju kada je dokazano da pojedinačni pokazatelj kvalitete opskrbe električnom energijom nije postigao razinu zajamčenog standarda kvalitete opskrbe električnom energijom,

9. opći pokazatelj kvalitete opskrbe električnom energijom – izmjerena razina kvalitete opskrbe električnom energijom određenoj skupini ili svim korisnicima mreže,

10. opći standard kvalitete opskrbe električnom energijom – ciljana razina kvalitete opskrbe električnom energijom kojoj opći pokazatelj kvalitete opskrbe električnom energijom treba težiti,

11. planirani prekid napajanja – svaki prekid napajanja koji je najavljen na način i u rokovima propisanim Općim uvjetima,

12. pojedinačni pokazatelj kvalitete opskrbe električnom energijom – izmjerena razina kvalitete opskrbe električnom energijom pojedinačnom korisniku mreže,

13. pozivni centar – telekomunikacijski sustav koji omogućuje prijem više istodobnih dolaznih poziva koji se raspoređuju operaterima pozivnog centra u ovisnosti o njihovoj dostupnosti u svrhu pružanja informacija,

14. prosječni broj dugotrajnih prekida napajanja svakog korisnika mreže (u daljnjem tekstu: SAIFI, engl. System Average Interruption Frequency Index) – opći pokazatelj prosječnog broja dugotrajnih prekida napajanja po korisniku distribucijske mreže,

15. prosječno trajanje dugotrajnih prekida napajanja (u daljnjem tekstu: AIT, engl. Average Interruption Time) – opći pokazatelj trajanja dugotrajnih prekida napajanja u prijenosnoj mreži,

16. prosječno trajanje dugotrajnih prekida napajanja svakog korisnika mreže (u daljnjem tekstu: SAIDI, engl. System Average Interruption Duration Index) – opći pokazatelj prosječnog trajanja dugotrajnih prekida napajanja po korisniku distribucijske mreže,

17. prosječno trajanje dugotrajnih prekida napajanja po korisniku mreže (u daljnjem tekstu: CAIDI, engl. Customer Average Interruption Duration Index) – opći pokazatelj prosječnog trajanja dugotrajnih prekida napajanja po korisniku distribucijske mreže pogođenog prekidom napajanja,

18. SCADA sustav (engl. Supervisory Control and Data Acquisition) – sustav za nadzor i upravljanje mrežom te prikupljanje podataka o mreži,

19. sustav poticanja i kažnjavanja – sustav kojim se energetski subjekt koji obavlja reguliranu energetsku djelatnost potiče na približavanje vrijednosti općeg pokazatelja kvalitete opskrbe električnom energijom razini općeg standarda kvalitete opskrbe električnom energijom,

20. ukupno prenesena električna energija na prijenosnoj mreži – zbroj električne energije isporučene iz elektrana priključenih na prijenosnu mrežu i električne energije preuzete iz drugih sustava u promatranoj kalendarskoj godini,

21. zadani standard kvalitete opskrbe električnom energijom – propisana razina kvalitete opskrbe električnom energijom koju pojedinačni pokazatelj kvalitete opskrbe električnom energijom mora postići u najvećem broju slučajeva,

22. zajamčeni standard kvalitete opskrbe električnom energijom – propisana razina kvalitete opskrbe električnom energijom koju pojedinačni pokazatelj kvalitete opskrbe električnom energijom mora postići u svakom pojedinom slučaju.

III. NAČELA I CILJEVI UVJETA

Članak 3.

(1) Ovi Uvjeti uređuju kvalitetu opskrbe električnom energijom u područjima kvalitete usluga, pouzdanosti napajanja i kvalitete napona.

(2) Temeljno načelo regulacije kvalitete opskrbe električnom energijom je dostupnost i provjerljivost upisanih podataka iz kojih se računaju pokazatelji kvalitete opskrbe električnom energijom.

(3) Cilj ovih Uvjeta je poticanje operatora prijenosnog sustava, operatora distribucijskog sustava te opskrbljivača na održavanje razine općih i pojedinačnih pokazatelja kvalitete opskrbe električnom energijom što bliže minimalnim standardima kvalitete opskrbe električnom energijom.

IV. POKAZATELJI KVALITETE OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Kvaliteta usluga

Članak 4.

Usluge operatora prijenosnog sustava, operatora distribucijskog sustava i opskrbljivača koje uređuju ovi Uvjeti dijele se na sljedeće skupine:

– priključenje na mrežu,

– briga o korisnicima mreže,

– tehničke usluge,

– očitanje mjernih podataka i

– promjena opskrbljivača.

Članak 5.

Pojedinačni pokazatelji kvalitete usluga priključenja na mrežu su:

T11,ivrijeme rješavanja zahtjeva za izdavanje prethodne elektroenergetske suglasnosti kod priključenja građevine na prijenosnu ili distribucijsku mrežu, a koje se mjeri brojem dana od dana podnošenja urednog pojedinačnog
(i-tog) zahtjeva za izdavanje prethodne elektroenergetske suglasnosti do dana otpreme odluke o zahtjevu i
T12,ivrijeme izgradnje priključka i priključenja građevine na niskonaponsku mrežu kada za priključenje građevine nije potrebno izgraditi ni vod srednjeg napona niti trafostanicu 10(20)/0,4 kV, a koje se mjeri brojem dana od dana ispunjenja svih ugovornih obveza podnositelja zahtjeva za priključenje do dana priključenja građevine na niskonaponsku mrežu, pri čemu se izuzimaju slučajevi u kojima je došlo do zastoja u aktivnostima na koje operator distribucijskog sustava nije mogao utjecati (npr. suglasnosti tijela uprave, ishođenje lokacijskih i građevnih dozvola, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, događaji na gradilištu i sl.).


Članak 6.

(1) Opći pokazatelji kvalitete usluga priključenja na mrežu su:

p11udio pravovremeno riješenih zahtjeva za izdavanje prethodne elektroenergetske suglasnosti kod priključenja građevine na prijenosnu ili distribucijsku mrežu u promatranoj godini i
p12udio pravovremeno izgrađenih priključaka i priključenja građevina na niskonaponsku mrežu u promatranoj godini.


(2) Pravovremenim se smatra svaki slučaj kod kojeg je pojedinačni pokazatelj iz članka 5. ovih Uvjeta manji ili jednak odgovarajućem zajamčenom/zadanom standardu navedenom u Tablici 2. iz Priloga 1. ovih Uvjeta.

Članak 7.

Udio pravovremeno riješenih zahtjeva za izdavanje prethodne elektroenergetske suglasnosti kod priključenja građevine na prijenosnu ili distribucijsku mrežu u promatranoj godini, p11, računa se iz formule:

gdje je:

N111broj pravovremeno riješenih zahtjeva za izdavanje prethodne elektroenergetske suglasnosti kod priključenja građevine na prijenosnu ili distribucijsku mrežu u promatranoj godini,
N11broj svih riješenih zahtjeva za izdavanje prethodne elektroenergetske suglasnosti kod priključenja građevine na prijenosnu ili distribucijsku mrežu u promatranoj godini.


Članak 8.

(1) Udio pravovremeno izgrađenih priključaka i priključenja građevina na niskonaponsku mrežu u promatranoj godini, p12, računa se iz formule:

gdje je:

N121broj pravovremeno izgrađenih priključaka i priključenja građevina na niskonaponsku mrežu u promatranoj godini,
N12broj svih izgrađenih priključaka i priključenja građevina na niskonaponsku mrežu u promatranoj godini.


(2) Za izračun pokazatelja p12 iz stavka 1. ovoga članka u obzir se uzimaju samo slučajevi u kojima za priključenje građevine nije potrebno izgraditi ni vod srednjeg napona niti trafostanicu 10(20)/0,4 kV, a izuzimaju se slučajevi u kojima je došlo do zastoja u aktivnostima na koje operator distribucijskog sustava nije mogao utjecati (npr. suglasnosti tijela uprave, ishođenje lokacijskih i građevnih dozvola, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, događaji na gradilištu i sl.).

Članak 9.

Pojedinačni pokazatelji kvalitete usluga vezanih uz brigu o korisnicima mreže su:

T21, ivrijeme rješavanja pisanog prigovora odnosno odgovaranja na pisani upit, a koje se mjeri brojem dana od dana zaprimanja pojedinačnog (i-tog) pisanog prigovora odnosno upita do dana otpreme odluke o prigovoru odnosno pisanog odgovora na upit,
T22, ivrijeme obrade/rješavanja pisane žalbe, a koje se mjeri brojem dana od dana predaje pojedinačne (i-te) pisane žalbe do dana otpreme odluke o žalbi odnosno do dana otpreme žalbe sa spisom predmeta drugostupanjskom tijelu i
T23, ivrijeme do prvog javljanja operatera u pozivnom centru, a koje se mjeri brojem sekundi od odabira željene funkcije izbornika pojedinačnog (i-tog) poziva do javljanja operatera u pozivnom centru.


Članak 10.

(1) Opći pokazatelji kvalitete usluga vezanih uz brigu o korisnicima mreže su:

p21udio pravovremeno riješenih pisanih prigovora i pravovremenih odgovora na pisane upite u promatranoj godini,
p22udio pravovremeno obrađenih/riješenih pisanih žalbi u promatranoj godini i
p23udio pravovremenih javljanja na pozive u pozivnom centru u promatranoj godini.


(2) Pravovremenim se smatra svaki slučaj kod kojeg je pojedinačni pokazatelj iz članka 9. ovih Uvjeta manji ili jednak odgovarajućem zajamčenom/zadanom standardu navedenom Tablici 2. iz Priloga 1. ovih Uvjeta.

Članak 11.

Udio pravovremeno riješenih pisanih prigovora i pravovremenih odgovora na pisane upite u promatranoj godini, p21, računa se iz formule:

gdje je:

N211broj pravovremeno riješenih pisanih prigovora i pravovremenih odgovora na pisane upite u promatranoj godini,
N21broj svih riješenih pisanih prigovora i pravovremenih odgovora na pisane upite u promatranoj godini.


Članak 12.

Udio pravovremeno obrađenih/riješenih pisanih žalbi u promatranoj godini, p22, računa se iz formule:

gdje je:

N221broj pravovremeno obrađenih/riješenih pisanih žalbi u promatranoj godini,
N22broj svih obrađenih/riješenih pisanih žalbi u promatranoj godini.


Članak 13.

Udio pravovremenih javljanja na pozive u pozivnom centru u promatranoj godini p23 računa se iz formule:

gdje je:

N231broj pravovremenih javljanja na pozive u pozivnom centru u promatranoj godini,
N23broj svih javljanja na pozive u pozivnom centru u promatranoj godini.


Članak 14.

Pojedinačni pokazatelji kvalitete tehničkih usluga su:

T31, ivrijeme izrade i otpreme izvješća o kvaliteti napona na temelju mjerenja na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije tijekom razdoblja propisanog HRN EN 50160, a koje se mjeri brojem dana od dana zaprimanja pojedinačnog (i-tog) pisanog zahtjeva korisnika mreže do dana otpreme izvješća,
T32, ivrijeme provedbe postupka provjere brojila i pripadajuće mjerne opreme, a koje se mjeri brojem dana od dana zaprimanja pojedinačnog (i-tog) pisanog zahtjeva korisnika mreže za provjeru brojila i pripadajuće mjerne opreme do dana provjere brojila i pripadajuće mjerne opreme utvrđenog u zapisniku,
T33, ivrijeme otklanjanja neispravnosti priključka i/ili obračunskog mjernog mjesta koja za posljedicu ima prekid napajanja ili ugrožava sigurnost ljudi i imovine, a koje se mjeri brojem dana od dana zaprimanja pojedinačne (i-te) obavijesti korisnika mreže o neispravnosti priključka i/ili obračunskog mjernog mjesta do dana otklanjanja neispravnosti priključka i/ili obračunskog mjernog mjesta upisanog u elektroničkoj evidenciji,
T34, ivrijeme podnošenja zahtjeva opskrbljivača za ponovnu uspostavu isporuke električne energije krajnjem kupcu nakon prestanka razloga za privremenu obustavu isporuke električne energije, a koje se mjeri brojem dana od dana prestanka razloga za privremenu obustavu isporuke električne energije do dana podnošenja zahtjeva za ponovnu uspostavu isporuke električne energije i
T35, ivrijeme ponovne uspostave isporuke električne energije, a koje se mjeri brojem dana od dana podnošenja urednog zahtjeva krajnjeg kupca ili opskrbljivača za ponovnu uspostavu isporuke električne energije do dana ponovne uspostave isporuke električne energije.


Članak 15.

(1) Opći pokazatelji kvalitete tehničkih usluga su:

p31udio pravovremeno otpremljenih izvješća o kvaliteti napona na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije u promatranoj godini,
p32udio pravovremeno provedenih postupaka provjere brojila i pripadajuće mjerne opreme u promatranoj godini,
p33udio pravovremeno otklonjenih neispravnosti priključka i/ili obračunskog mjernog mjesta koja za posljedicu ima prekid napajanja ili ugrožava sigurnost ljudi i imovine u promatranoj godini,
p34udio pravovremeno podnesenih zahtjeva opskrbljivača za ponovnu uspostavu isporuke električne energije krajnjem kupcu nakon prestanka razloga za privremenu obustavu isporuke električne energije u promatranoj godini i
p35udio pravovremenih ponovnih uspostava isporuke električne energije u promatranoj godini.


(2) Pravovremenim se smatra svaki slučaj kod kojeg je pojedinačni pokazatelj iz članka 14. ovih Uvjeta manji ili jednak odgovarajućem zajamčenom/zadanom standardu navedenom u Tablici 2. iz Priloga 1. ovih Uvjeta.

Članak 16.

Udio pravovremeno otpremljenih izvješća o kvaliteti napona na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije u promatranoj godini, p31, računa se iz formule:

gdje je:

N311broj pravovremeno otpremljenih izvješća o kvaliteti napona na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije u promatranoj godini,
N31broj svih otpremljenih izvješća o kvaliteti napona na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije u promatranoj godini.


Članak 17.

Udio pravovremeno provedenih postupaka provjere brojila i pripadajuće mjerne opreme u promatranoj godini, p32, računa se iz formule:

gdje je:

N321broj pravovremeno provedenih postupaka provjere brojila i pripadajuće mjerne opreme u promatranoj godini,
N32broj svih provedenih postupaka provjere brojila i pripadajuće mjerne opreme u promatranoj godini.


Članak 18.

Udio pravovremeno otklonjenih neispravnosti priključka i/ili obračunskog mjernog mjesta koja za posljedicu ima prekid napajanja ili ugrožava sigurnost ljudi i imovine u promatranoj godini, p33, računa se iz formule:

gdje je:

N331broj pravovremeno otklonjenih neispravnosti priključka i/ili obračunskog mjernog mjesta koja za posljedicu ima prekid napajanja ili ugrožava sigurnost ljudi i imovine u promatranoj godini,
N33broj svih otklonjenih neispravnosti priključka i/ili obračunskog mjernog mjesta koja za posljedicu ima prekid napajanja ili ugrožava sigurnost ljudi i imovine u promatranoj godini.


Članak 19.

Udio pravovremeno podnesenih zahtjeva opskrbljivača za ponovnu uspostavu isporuke električne energije krajnjem kupcu nakon prestanka razloga za privremenu obustavu isporuke električne energije u promatranoj godini, p34, računa se iz formule:

gdje je:

N341broj pravovremeno podnesenih zahtjeva opskrbljivača za ponovnu uspostavu isporuke električne energije krajnjem kupcu nakon prestanka razloga za privremenu obustavu isporuke električne energije u promatranoj godini,
N34broj svih podnesenih zahtjeva opskrbljivača za ponovnu uspostavu isporuke električne energije krajnjem kupcu nakon prestanka razloga za privremenu obustavu isporuke električne energije u promatranoj godini.


Članak 20.

Udio pravovremenih ponovnih uspostava isporuke električne energije u promatranoj godini, p35, računa se iz formule:

gdje je:

N351qbroj pravovremenih ponovnih uspostava isporuke električne energije u promatranoj godini,
N35broj svih ponovnih uspostava isporuke električne energije u promatranoj godini.


Članak 21.

Pojedinačni pokazatelji kvalitete usluga očitanja mjernih podataka su:

T41,ivrijeme između dva uzastopna očitanja mjernih podataka korisnika mreže s mjesečnim obračunskim razdobljem u promatranoj godini i
T42,ivrijeme između dva uzastopna očitanja mjernih podataka krajnjeg kupca s polugodišnjim obračunskim razdobljem u promatranoj godini.


Članak 22.

(1) Opći pokazatelji kvalitete usluga očitanja mjernih podataka su:

p41udio pravovremenih očitanja mjernih podataka korisnika mreže s mjesečnim obračunskim razdobljem u promatranoj godini
p42udio pravovremenih očitanja mjernih podataka krajnjih kupaca s polugodišnjim obračunskim razdobljem u promatranoj godini.


(2) Pravovremenim se smatra svaki slučaj kojeg je pojedinačni pokazatelj iz članka 21. ovih Uvjeta u granicama odgovarajućeg zajamčenog/zadanog standarda navedenog u Tablici 2. iz Priloga 1. ovih Uvjeta.

Članak 23.

Udio pravovremenih očitanja mjernih podataka korisnika mreže s mjesečnim obračunskim razdobljem u promatranoj godini, p41, računa se iz formule:

gdje je:

N411broj pravovremenih očitanja mjernih podataka korisnika mreže s mjesečnim obračunskim razdobljem u promatranoj godini,
N41broj svih očitanja mjernih podataka korisnika mreže s mjesečnim obračunskim razdobljem u promatranoj godini.


Članak 24.

Udio pravovremenih očitanja mjernih podataka krajnjih kupaca s polugodišnjim obračunskim razdobljem u promatranoj godini, p42, računa se iz formule:

gdje je:

N421broj pravovremenih očitanja mjernih podataka krajnjih kupaca s polugodišnjim obračunskim razdobljem u promatranoj godini,
N42broj svih očitanja mjernih podataka krajnjih kupaca s polugodišnjim obračunskim razdobljem u promatranoj godini.


Članak 25.

(1) Pojedinačni pokazatelji kvalitete usluga promjene opskrbljivača su:

T51,ivrijeme provjere usklađenosti podataka kod promjene opskrbljivača u promatranoj godini, a koje se mjeri brojem radnih dana od dana zaprimanja zahtjeva za provjeru usklađenosti podataka do dana izdavanja potvrde o usklađenosti podataka novom opskrbljivaču te
T52,ivrijeme očitanja brojila krajnjem kupcu iz kategorije kućanstvo u postupku promjene opskrbljivača u promatranoj godini, a koje se mjeri brojem radnih dana od dana zaprimanja zahtjeva za provjeru usklađenosti podataka do dana očitanja brojila u dogovoru s krajnjim kupcem.


(2) Kod mjerenja pojedinačnog pokazatelja vremena provjere usklađenosti podataka kod promjene opskrbljivača u promatranoj godini, T51,i, uzimaju se u obzir samo slučajevi u kojima su podaci o krajnjem kupcu i obračunskom mjernom mjestu usklađeni s podacima operatora sustava, a kod krajnjeg kupca iz kategorije kućanstvo i slučajevi u kojima stanje brojila odgovara procijenjenoj vrijednosti operatora sustava sukladno Pravilima za razgraničenje potrošnje i očitanje brojila u postupku promjene opskrbljivača.

(3) Kod mjerenja pojedinačnog pokazatelja vremena očitanja brojila krajnjem kupcu iz kategorije kućanstvo u postupku promjene opskrbljivača u promatranoj godini, T52,i, uzimaju se u obzir samo slučajevi u kojima su podaci o krajnjem kupcu i obračunskom mjernom mjestu usklađeni s podacima operatora sustava, a potrebno je provesti očitanje brojila sukladno Pravilima za razgraničenje potrošnje i očitanje brojila u postupku promjene opskrbljivača.

Članak 26.

(1) Opći pokazatelji kvalitete usluga promjene opskrbljivača su:

p51udio pravovremeno izdanih potvrda o usklađenosti podataka novom opskrbljivaču u promatranoj godini i
p52udio pravovremenih očitanja brojila krajnjim kupcima iz kategorije kućanstvo u postupku promjene opskrbljivača u promatranoj godini.(2) Pravovremenim se smatra svaki slučaj kod kojeg je pojedinačni pokazatelj iz članka 25. ovih Uvjeta manji ili jednak zajamčenom/zadanom standardu navedenom u Tablici 2. iz Priloga 1. ovih Uvjeta.

(3) Kod mjerenja općeg pokazatelja udjela pravovremeno izdanih potvrda o usklađenosti podataka novom opskrbljivaču u promatranoj godini, p51, uzimaju se u obzir samo slučajevi u kojima su podaci o krajnjem kupcu i obračunskom mjernom mjestu usklađeni s podacima operatora sustava, a kod kupca iz kategorije kućanstvo, i slučajevi u kojima stanje brojila odgovara procijenjenoj vrijednosti operatora sustava sukladno Pravilima za razgraničenje potrošnje i očitanje brojila u postupku promjene opskrbljivača.

(4) Kod mjerenja udjela pravovremenih očitanja brojila krajnjim kupcima iz kategorije kućanstvo u postupku promjene opskrbljivača u promatranoj godini, p52, uzimaju se u obzir samo slučajevi u kojima su podaci o krajnjem kupcu i obračunskom mjernom mjestu usklađeni s podacima operatora sustava, a potrebno je provesti očitanje brojila u skladu s Pravilima za razgraničenje potrošnje i očitanje brojila u postupku promjene opskrbljivača.

Članak 27.

Udio pravovremeno izdanih potvrda o usklađenosti podataka novom opskrbljivaču, p51, računa se iz formule:

gdje je:

N511broj pravovremeno izdanih potvrda o usklađenosti podataka novom opskrbljivaču u promatranoj godini,
N51broj svih izdanih potvrda o usklađenosti podataka novom opskrbljivaču u promatranoj godini.


Članak 28.

Udio pravovremenih očitanja brojila krajnjim kupcima iz kategorije kućanstvo u postupku promjene opskrbljivača u promatranoj godini, p52, računa se iz formule:

gdje je:

N521broj pravovremenih očitanja brojila krajnjim kupcima iz kategorije kućanstvo u postupku promjene opskrbljivača u promatranoj godini,
N52broj svih očitanja brojila krajnjim kupcima iz kategorije kućanstvo u postupku promjene opskrbljivača u promatranoj godini.


Pouzdanost napajanja

Članak 29.

Prekidi napajanja dijele se prema trajanju na kratkotrajne i dugotrajne.

Članak 30.

Ovi Uvjeti uređuju dugotrajne prekide napajanja.

Članak 31.

Dugotrajni prekidi napajanja dijele se prema tipu na planirane i neplanirane.

Članak 32.

Za operatora distribucijskog sustava, dugotrajni prekidi napajanja se, u ovisnosti o pogonskoj naponskoj razini rasklopnog uređaja koji je prekinuo napajanje, dijele na:

– dugotrajne prekide napajanja na naponskoj razini višoj od 35 kV,

– dugotrajne prekide napajanja na naponskoj razini višoj od 20 kV do uključivo 35 kV,

– dugotrajne prekide napajanja na naponskoj razini višoj od 1 kV do uključivo 20 kV i

– dugotrajne prekide napajanja na naponskoj razini do uključivo 1 kV.

Članak 33.

(1) Dugotrajni planirani prekidi napajanja dijele se prema uzroku na dugotrajne planirane prekide napajanja uzrokovane unutarnjim uzrokom i dugotrajne planirane prekide napajanja uzrokovane vanjskim uzrokom.

(2) Unutarnji uzročnici dugotrajnog planiranog prekida napajanja su planirani radovi na mreži i postrojenjima operatora sustava ili ostali razlozi nastali u mreži operatora sustava zbog kojih operator sustava na svoju inicijativu planirano prekida napajanje.

(3) Vanjski uzročnici dugotrajnog planiranog prekida napajanja su planirani radovi na mreži i postrojenjima drugog operatora sustava i/ili treće strane ili ostali razlozi zbog kojih operator sustava na zahtjev drugog operatora sustava ili treće strane planirano prekida napajanje.

Članak 34.

(1) Dugotrajni neplanirani prekidi napajanja dijele se prema uzroku na dugotrajne neplanirane prekide napajanja uzrokovane unutarnjim uzrokom, dugotrajne neplanirane prekide napajanja uzrokovane vanjskim uzrokom te dugotrajne neplanirane prekide napajanja uzrokovane višom silom ili iznimnim događajem.

(2) Unutarnji uzročnici dugotrajnog neplaniranog prekida napajanja su svi oni koji ne spadaju pod vanjski uzrok te pod višu silu ili iznimni događaj, kao npr. kvarovi u mreži zbog lošeg održavanja mreže, pogrešnog podešenja zaštite, preopterećenja jedinica mreže, starenja jedinica mreže, pogreške vlastitih radnika ili vanjskih izvođača pod nadzorom vlastitih radnika, trećih osoba i ostalo.

(3) Vanjski uzročnici dugotrajnog neplaniranog prekida napajanja su kvarovi u mreži drugog operatora sustava, kvarovi u mreži nastali zbog ptica i/ili ostalih životinja, građevinskih radova, vandalizma, kvarovi nastali u postrojenjima korisnika mreže i ostalo.

Članak 35.

(1) Pojedinačni pokazatelji pouzdanosti napajanja na prijenosnoj i distribucijskoj mreži su:

Tp1,itrajanje pojedinačnog (i-tog) dugotrajnog planiranog prekida napajanja pojedinog krajnjeg kupca, min,
Tp2,itrajanje pojedinačnog (i-tog) dugotrajnog neplaniranog prekida napajanja pojedinog krajnjeg kupca, min,
Tpukupno trajanje svih pojedinačnih dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja pojedinog krajnjeg kupca u promatranoj godini, min i
Npukupan broj dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja pojedinog krajnjeg kupca u promatranoj godini.(2) Za određivanje pojedinačnog pokazatelja trajanja pojedinačnog dugotrajnog planiranog prekida napajanja iz stavka 1. ovoga članka u obzir se uzimaju svi dugotrajni planirani prekidi napajanja nastali zbog unutarnjeg uzroka.

(3) Za određivanje pojedinačnog pokazatelja trajanja pojedinačnog dugotrajnog neplaniranog prekida napajanja iz stavka 1. ovoga članka u obzir se uzimaju svi dugotrajni neplanirani prekidi napajanja nastali zbog unutarnjeg uzroka.

(4) Za određivanje pojedinačnog pokazatelja ukupnog broja dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja iz stavka 1. ovoga članka u obzir se uzimaju samo dugotrajni neplanirani prekidi napajanja nastali zbog unutarnjeg uzroka, a izuzimaju se pojedinačni dugotrajni neplanirani prekidi napajanja za koje je promatranom krajnjem kupcu isplaćena novčana naknada na temelju zahtjeva iz članka 60. ovih Uvjeta.

Članak 36.

Opći pokazatelji pouzdanosti napajanja u prijenosnoj mreži su ENS i AIT.

Članak 37.

ENS se izračunava iz formule:

gdje je:

Kukupan broj dugotrajnih prekida napajanja,
Piprocijenjena snaga pri kojoj je došlo do dugotrajnog prekida napajanja na jedinici mreže, MW,
Titrajanje i-tog dugotrajnog prekida napajanja, min.


Članak 38.

AIT se izračunava iz formule:

gdje je:

Wgukupno prenesena električna energija na prijenosnoj mreži u kalendarskoj godini, MWh,
Tgukupan broj sati u kalendarskoj godini, h.


Članak 39.

Opći pokazatelji pouzdanosti napajanja u distribucijskoj mreži su SAIFI, SAIDI i CAIDI.

Članak 40.

SAIFI se izračunava iz formule:

gdje je:

Nibroj korisnika mreže kod kojih je došlo do i-tog dugotrajnog prekida napajanja,
Nukukupan broj korisnika mreže.


Članak 41.

SAIDI se izračunava iz formule:

Članak 42.

CAIDI se izračunava iz formule:

Kvaliteta napona

Članak 43.

Pojedinačni pokazatelj kvalitete napona je usklađenost izmjerenih značajki napona na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije s vrijednostima navedenim u hrvatskoj normi HRN EN 50160.

Članak 44.

Opći pokazatelj kvalitete napona je udio mjesta preuzimanja i/ili predaje električne energije na kojima su izmjerene značajke napona bile u skladu s hrvatskom normom HRN EN 50160, a računa se iz sljedeće formule:

gdje je:

NVOKbroj mjesta preuzimanja i/ili predaje električne energije na kojima su u promatranoj godini izmjerene značajke napona bile u skladu s hrvatskom normom HRN EN 50160,
NVukupan broj mjesta preuzimanja i/ili predaje električne energije na kojima je izmjerena kvaliteta napona u promatranoj godini.


V. NAČIN MJERENJA, PRIKUPLJANJA I OBJAVLJIVANJA POKAZATELJA KVALITETE OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Kvaliteta usluga

Članak 45.

(1) Kvaliteta usluga mjeri se vremenom koje se računa od zaprimanja zahtjeva za uslugu do izvršenja usluge.

(2) Kvaliteta usluga je viša što je vrijeme do izvršenja usluge kraće i što je udio pravovremeno izvršenih usluga veći.

Članak 46.

(1) Operator prijenosnog sustava, operator distribucijskog sustava i opskrbljivač dužni su voditi elektroničku evidenciju u koju se upisuju i pohranjuju svi podaci i dokumenti o kvaliteti usluga potrebni za izračun i provjeru pokazatelja kvalitete usluga.

(2) Operator prijenosnog sustava, operator distribucijskog sustava i opskrbljivač dužni su u elektroničku evidenciju iz stavka 1. ovoga članka upisivati i podatke o prigovorima na kvalitetu usluga, zahtjevima za isplatu novčanih naknada te isplaćenim novčanim naknadama zbog nepostizanja razine zajamčenih standarda kvalitete usluga.

(3) Pokazatelji kvalitete usluga računaju se na temelju podataka iz elektroničke evidencije.

(4) Operator prijenosnog sustava, operator distribucijskog sustava i opskrbljivač dužni su podatke o kvaliteti usluga iz elektroničke evidencije čuvati najmanje deset godina.

Pouzdanost napajanja

Članak 47.

(1) Pouzdanost napajanja mjeri se brojem dugotrajnih prekida napajanja i trajanjem dugotrajnih prekida napajanja.

(2) Pouzdanost napajanja je bolja što je broj dugotrajnih prekida napajanja manji i što je trajanje dugotrajnih prekida napajanja kraće.

Članak 48.

(1) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su voditi elektroničku evidenciju u koju se upisuju i pohranjuju svi podaci i dokumenti o prekidima napajanja u prijenosnoj i distribucijskoj mreži potrebni za izračun i provjeru pokazatelja pouzdanosti napajanja.

(2) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su u elektroničku evidenciju iz stavka 1. ovoga članka upisivati i podatke o prigovorima na pouzdanost napajanja, zahtjevima za isplatu novčanih naknada te isplaćenim novčanim naknadama zbog nepostizanja razine zajamčenih standarda pouzdanosti napajanja.

(3) Pokazatelji pouzdanosti napajanja računaju se na temelju podataka iz elektroničke evidencije.

(4) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su podatke o pouzdanosti napajanja iz elektroničke evidencije čuvati najmanje deset godina.

Članak 49.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je u elektroničkoj evidenciji srednjonaponske izvode i transformatorske stanice (u daljnjem tekstu: TS) koje oni napajaju razvrstati po tipu na kabelske i nadzemne.

(2) Srednjonaponski izvod smatra se kabelskim ukoliko je najmanje 90% njegove duljine izvedeno kao podzemni ili podmorski kabelski vod.

(3) Operator distribucijskog sustava dužan je u elektroničkoj evidenciji imati pohranjenu topologiju srednjonaponske distribucijske mreže do uključivo TS 10(20)/0,4 kV.

(4) Za potrebe praćenja pouzdanosti napajanja, broj korisnika mreže napajanih iz TS 10(20)/0,4 kV iz stavka 3. ovoga članka određuje se na početku promatrane kalendarske godine i ne smije se mijenjati tijekom promatrane kalendarske godine.

Članak 50.

Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su za svaki dugotrajni prekid napajanja u elektroničku evidenciju upisati najmanje sljedeće podatke o dugotrajnom prekidu napajanja: tip dugotrajnog prekida napajanja u skladu s člankom 31. ovih Uvjeta, vrijeme početka i kraja dugotrajnog prekida napajanja, naponsku razinu rasklopnog uređaja koji je prekinuo napajanje u skladu s člankom 32. ovih Uvjeta, uzrok i uzročnika dugotrajnog prekida napajanja u skladu s člancima 33. i 34. te Prilogom 3. ovih Uvjeta, kao i podatke o pojedinačnim pokazateljima pouzdanosti napajanja iz članka 35. ovih Uvjeta, a u skladu s člancima 60. i 61. ovih Uvjeta.

Članak 51.

(1) Početak i kraj dugotrajnog prekida napajanja su vremena zabilježena u SCADA sustavu.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, početkom dugotrajnog prekida napajanja u dijelu mreže koji nije u SCADA sustavu smatra se vrijeme prve prijave dugotrajnog prekida napajanja korisnika mreže.

(3) Kod odlučivanja o zahtjevu iz članka 60. i 61. ovih Uvjeta početak i kraj dugotrajnog prekida napajanja određuje se na temelju korelacije podataka pohranjenih u mjernom uređaju iz članka 60. i 61. ovih Uvjeta i podataka pohranjenih u elektroničkoj evidenciji iz članka 48. ovih Uvjeta.

Kvaliteta napona

Članak 52.

Kvaliteta napona mjeri se u pogledu usklađenosti izmjerenih značajki napona na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije s vrijednostima navedenim u hrvatskoj normi HRN EN 50160.

Članak 53.

(1) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su voditi elektroničku evidenciju u koju se upisuju i pohranjuju svi podaci i dokumenti o mjerenjima kvalitete napona u svrhu izrade izvješća o kvaliteti napona na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije potrebni za izračun i provjeru pokazatelja kvalitete napona.

(2) Pokazatelji kvalitete napona računaju se na temelju podataka iz elektroničke evidencije.

(3) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su podatke o kvaliteti napona iz elektroničke evidencije čuvati najmanje deset godina.

Članak 54.

(1) Korisnik mreže može jednom u kalendarskoj godini operatoru prijenosnog sustava ili operatoru distribucijskog sustava podnijeti pisani zahtjev za dostavu izvješća o kvaliteti napona na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije u svrhu određivanja pojedinačnog pokazatelja kvalitete napona iz članka 43. ovih Uvjeta.

(2) U slučaju da je na temelju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka utvrđeno da pojedinačni pokazatelj kvalitete napona iz članka 43. ovih Uvjeta nije u skladu s hrvatskom normom HRN EN 50160, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je u elektroničku evidenciju iz članka 53. ovih Uvjeta upisati datum otpreme izvješća iz stavka 1. ovoga članka te značajke napona koje nisu bile u skladu s hrvatskom normom HRN EN 50160.

(3) Operator distribucijskog sustava dužan je prilikom upisivanja podataka iz stavka 2. ovoga članka u elektroničku evidenciju upisati i podatke o transformatorskoj stanici i strujnom krugu koji napajaju korisnika distribucijske mreže iz stavka 1. ovoga članka.

VI. VIŠA SILA ILI IZNIMNI DOGAĐAJI U POGLEDU KVALITETE OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Članak 55.

Viša sila ili iznimni događaj kao uzrok neplaniranog dugotrajnog prekida napajanja može biti snijeg s dodatnim teretom, ledena kiša, atmosfersko izbijanje, posolica, oluja, vjetar, požar, odron, poplava, potres, ratno stanje, terorizam i ostalo.

Članak 56.

(1) U slučajevima u kojima je do produljenja vremena izvršenja pojedine usluge došlo zbog više sile, iznimnog događaja ili vanjskog uzroka operator prijenosnog sustava, operator distribucijskog sustava i opskrbljivač dužni su najmanje deset godina čuvati dokumentaciju kojom se to dokazuje.

(2) Za sve dugotrajne prekide napajanja koji su u elektroničkoj evidenciji razvrstani kao dugotrajni prekidi napajanja nastali zbog vanjskog uzroka, više sile ili iznimnog događaja, operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su najmanje deset godina čuvati dokumentaciju kojom se dokazuje sljedeće:

– da su nastupili uvjeti koji nisu predviđeni projektom ili stanjem tehnike,

– da je bilo proglašeno izvanredno stanje i/ili

– da je prekid nastao zbog više sile ili iznimnog događaja.

VII. REGULACIJA KVALITETE OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Članak 57.

(1) Regulacija kvalitete opskrbe električnom energijom provodi se s ciljem postupnog smanjivanja broja i trajanja dugotrajnih prekida napajanja, postupnog skraćivanja vremena izvršavanja usluga te postupnog smanjivanja udjela mjesta preuzimanja i/ili predaje električne energije na kojima značajke napona nisu u skladu s hrvatskom normom HRN EN 50160.

(2) Za regulaciju kvalitete opskrbe električnom energijom u smislu ovih Uvjeta koristi se objava podataka o pokazateljima kvalitete opskrbe električnom energijom i prigovorima na kvalitetu opskrbe električnom energijom te opći i zajamčeni standardi kvalitete opskrbe električnom energijom.

(3) Pri uvođenju sustava poticanja i kažnjavanja u metodologiju za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije koristi se opći pokazatelj SAIDI, a koji se izračunava na temelju podataka o dugotrajnim prekidima napajanja nastalim zbog unutarnjih uzroka pohranjenih u elektroničku evidenciju iz članka 48. ovih Uvjeta te odgovarajući opći standardi pouzdanosti napajanja iz Tablice 3. iz Priloga 1. ovih Uvjeta.

VIII. OPĆI I ZAJAMČENI STANDARDI KVALITETE OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Članak 58.

(1) Opći standardi kvalitete opskrbe električnom energijom određeni su u Tablicama 1. i 3. iz Priloga 1. ovih Uvjeta.

(2) Zajamčeni/zadani standardi kvalitete opskrbe električnom energijom određeni su u Tablicama 2. i 4. iz Priloga 1. ovih Uvjeta.

(3) Za operatora distribucijskog sustava primjenjuju se različiti standardi pouzdanosti napajanja u ovisnosti o tipu srednjonaponskog izvoda iz članka 49. stavka 1. ovih Uvjeta koji izravno ili neizravno napaja korisnika mreže.

(4) Zajamčeni standardi pouzdanosti napajanja u prijenosnoj mreži primjenjuju se samo u dijelovima mreže u kojima je osiguran kriterij tehničke sigurnosti (n-1).

(5) Zajamčeni standardi pouzdanosti napajanja u distribucijskoj mreži ne primjenjuju se na radijalne 10 kV nadzemne vodove čija je duljina bez odcjepa veća od 20 km.

(6) Zajamčeni standard za koji nije određena novčana naknada smatra se zadanim standardom.

IX. NOVČANA NAKNADA NA TEMELJU ZAJAMČENIH STANDARDA KVALITETE OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Kvaliteta usluga

Članak 59.

(1) Krajnji kupac ostvaruje pravo na novčanu naknadu od operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava ili opskrbljivača ukoliko pojedinačni pokazatelj kvalitete usluga iz njegove nadležnosti ne postigne razinu zajamčenog standarda kvalitete usluga određenog u Tablici 2. iz Priloga 1. ovih Uvjeta.

(2) Pisani zahtjev za isplatu novčane naknade iz stavka 1. ovoga članka krajnji kupac podnosi operatoru prijenosnog sustava ili operatoru distribucijskog sustava ili opskrbljivaču u čijoj nadležnosti je usluga za koju pojedinačni pokazatelj kvalitete usluga nije postigao razinu zajamčenog standarda kvalitete usluga.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka krajnji kupac može podnijeti do kraja tekućeg kalendarskog mjeseca za prethodni kalendarski mjesec u kojem nije postignuta razina zajamčenog standarda kvalitete usluga.

(4) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava ili opskrbljivač dužan je donijeti odluku o zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka u roku od 30 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

(5) U slučaju osnovanosti zahtjeva za isplatu novčane naknade, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava ili opskrbljivač dužan je u roku od 30 dana od dana donošenja odluke krajnjem kupcu isplatiti novčanu naknadu u iznosu određenom u Tablici 2. iz Priloga 1. ovih Uvjeta.

(6) Nakon isteka roka određenog zajamčenim standardom kvalitete usluga iz Tablice 2. iz Priloga 1. ovih Uvjeta, započinje teći novi rok za izvršenje usluge te krajnji kupac ponovo ostvaruje pravo na novčanu naknadu u skladu s odredbama ovoga članka, sve dok operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava ili opskrbljivač ne izvrši predmetnu uslugu.

Pouzdanost napajanja

Članak 60.

(1) Krajnji kupac ostvaruje pravo na novčanu naknadu od operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava ukoliko pojedinačni pokazatelj trajanja pojedinačnog dugotrajnog planiranog prekida napajanja ili pojedinačni pokazatelj trajanja pojedinačnog dugotrajnog neplaniranog prekida napajanja ne postigne razinu zajamčenog standarda pouzdanosti napajanja iz Tablice 4. iz Priloga 1. ovih Uvjeta.

(2) Pisani zahtjev za isplatu novčane naknade iz stavka 1. ovoga članka krajnji kupac podnosi operatoru prijenosnog sustava ili operatoru distribucijskog sustava, ovisno na čiju mrežu je priključen.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka krajnji kupac može podnijeti do kraja tekućeg kalendarskog mjeseca za prethodni kalendarski mjesec u kojem nije postignuta razina zajamčenog standarda pouzdanosti napajanja.

(4) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je donijeti odluku o zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka u roku od 30 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

(5) U slučaju osnovanosti zahtjeva za isplatu novčane naknade, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je u roku od 30 dana od dana donošenja odluke krajnjem kupcu isplatiti novčanu naknadu u iznosu određenom u Tablici 4. iz Priloga 1. ovih Uvjeta.

(6) Krajnji kupac može ostvariti pravo na novčanu naknadu iz stavka 1. ovoga članka samo ukoliko je tijekom cijelog prethodnog kalendarskog mjeseca na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije imao ugrađen mjerni uređaj koji omogućuje registraciju i slanje podataka o prekidima napajanja u elektroničku evidenciju o prekidima napajanja operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava.

Članak 61.

(1) Krajnji kupac ostvaruje pravo na novčanu naknadu od operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava ukoliko pojedinačni pokazatelj ukupnog trajanja svih pojedinačnih dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja u promatranoj godini ne postigne razinu zajamčenog standarda pouzdanosti napajanja iz Tablice 4. iz Priloga 1. ovih Uvjeta.

(2) Pisani zahtjev za isplatu novčane naknade iz stavka 1. ovoga članka krajnji kupac podnosi operatoru prijenosnog sustava ili operatoru distribucijskog sustava, ovisno na čiju mrežu je priključen.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka krajnji kupac može podnijeti do 31. ožujka tekuće kalendarske godine za prethodnu kalendarsku godinu.

(4) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je donijeti odluku o zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka najkasnije do 30. travnja tekuće kalendarske godine.

(5) U slučaju osnovanosti zahtjeva za isplatu novčane naknade, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je u roku od 30 dana od dana donošenja odluke krajnjem kupcu isplatiti novčanu naknadu u iznosu određenom u Tablici 4. iz Priloga 1. ovih Uvjeta, a u skladu s člankom 62. ovih Uvjeta.

(6) Krajnji kupac može ostvariti pravo na novčanu naknadu iz stavka 1. ovoga članka samo ukoliko je tijekom cijele prethodne kalendarske godine na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije imao ugrađen mjerni uređaj koji omogućuje registraciju i slanje podataka o prekidima napajanja u elektroničku evidenciju o prekidima napajanja operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava.

(7) Krajnji kupac ne može ostvariti pravo novčanu naknadu iz stavka 1. ovoga članka ukoliko su u prethodnoj kalendarskoj godini postrojenja i instalacije krajnjeg kupca na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije uzrokovala smetnje u mreži u smislu negativnog povratnog utjecaja na mrežu.

Članak 62.

(1) Novčana naknada iz članka 61. ovih Uvjeta, FTp, računa se iz sljedeće formule:

gdje je:

Crefcijena električne energije za krajnje kupce u ovisnosti o naponskoj razini, kn/kWh,
Tpukupno trajanje dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja pojedinog krajnjeg kupca u promatranoj kalendarskoj godini, min,
STpzajamčeni standard ukupnog trajanja dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja pojedinog krajnjeg kupca u promatranoj kalendarskoj godini, min,
Wkukupna isporučena električna energija krajnjem kupcu u promatranoj kalendarskoj godini, kWh,
Tkbroj sati korištenja mreže u promatranoj kalendarskoj godini (8760/8784 ili manje, ukoliko je krajnji kupac započeo korištenje mreže tijekom promatrane kalendarske godine), h.


(2) Cijena električne energije za krajnje kupce na niskom naponu iz stavka 1. ovoga članka jednaka je prosječnoj cijeni električne energije za krajnje kupce u okviru univerzalne usluge ostvarenoj u prvom polugodištu prethodne kalendarske godine.

(3) Cijena električne energije za krajnje kupce na srednjem i visokom naponu iz stavka 1. ovoga članka jednaka je ponderiranoj prosječnoj cijeni električne energije za krajnje kupce na srednjem i visokom naponu ostvarenoj u prvom polugodištu prethodne kalendarske godine.

(4) Agencija će do 31. ožujka tekuće kalendarske godine na svojim internetskim stranicama objaviti cijene iz stavka 2. i 3. ovoga članka.

X. SADRŽAJ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA OPERATORA PRIJENOSNOG SUSTAVA O KVALITETI OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Članak 63.

Operator prijenosnog sustava dužan je jednom godišnje, do 30. travnja tekuće kalendarske godine, na svojim internetskim stranicama objaviti izvještaj o kvaliteti opskrbe električnom energijom za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 64.

Izvještaj o kvaliteti opskrbe električnom energijom iz članka 63. ovih Uvjeta osobito sadrži sljedeće podatke:

a) kvaliteta usluga: udio pravovremeno riješenih zahtjeva za izdavanje prethodne elektroenergetske suglasnosti kod priključenja građevine na prijenosnu mrežu u promatranoj godini, p11,

b) pouzdanost napajanja: opće pokazatelje pouzdanosti napajanja, ENS i AIT, iskazane na razini operatora prijenosnog sustava te na razini prijenosnih područja, prema tipu dugotrajnih prekida napajanja (planirani/neplanirani) te uzroku i uzročniku dugotrajnih prekida napajanja.

XI. SADRŽAJ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA O KVALITETI OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Članak 65.

Operator distribucijskog sustava dužan je jednom godišnje, do 30. travnja tekuće kalendarske godine, na svojim internetskim stranicama objaviti izvještaj o kvaliteti opskrbe električnom energijom za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 66.

Izvještaj o kvaliteti opskrbe električnom energijom iz članka 65. ovih Uvjeta osobito sadrži sljedeće podatke:

a) kvaliteta usluga:

1. udio pravovremeno riješenih zahtjeva za izdavanje prethodne elektroenergetske suglasnosti kod priključenja građevine na distribucijsku mrežu u promatranoj godini, p11,

2. udio pravovremeno izgrađenih priključaka i priključenja građevina na niskonaponsku mrežu u promatranoj godini, p12,

3. udio pravovremeno riješenih pisanih prigovora i pravovremenih odgovora na pisane upite u promatranoj godini, p21,

4. udio pravovremeno obrađenih/riješenih pisanih žalbi u promatranoj godini, p22,

5. udio pravovremenih javljanja na pozive u pozivnom centru u promatranoj godini, p23,

6. udio pravovremeno otpremljenih izvješća o kvaliteti napona na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije u promatranoj godini, p31,

7. udio pravovremeno provedenih postupaka provjere brojila i pripadajuće mjerne opreme u promatranoj godini, p32,

8. udio pravovremeno otklonjenih neispravnosti priključka i/ili obračunskog mjernog mjesta koja za posljedicu ima prekid napajanja ili ugrožava sigurnost ljudi i imovine u promatranoj godini, p33,

9. udio pravovremenih ponovnih uspostava isporuke električne energije u promatranoj godini, p35,

10. udio pravovremenih očitanja mjernih podataka korisnika mreže s mjesečnim obračunskim razdobljem u promatranoj godini, p41,

11. udio pravovremenih očitanja mjernih podataka krajnjih kupaca s polugodišnjim obračunskim razdobljem u promatranoj godini, p42,

12. udio pravovremeno izdanih potvrda o usklađenosti podataka novom opskrbljivaču u promatranoj godini, p51,

13. udio pravovremenih očitanja brojila krajnjim kupcima iz kategorije kućanstvo u postupku promjene opskrbljivača u promatranoj godini, p52;

b) pouzdanost napajanja: opće pokazatelje pouzdanosti napajanja, SAIFI, SAIDI i CAIDI iskazane na razini operatora distribucijskog sustava te na razini distribucijskih područja, prema tipu dugotrajnih prekida napajanja (planirani/neplanirani), prema tipu izvoda (kabelski/nadzemni), uzroku i uzročniku dugotrajnih prekida napajanja te naponskoj razini rasklopnog uređaja koji je prekinuo napajanje;

c) kvaliteta napona: podatke o općem pokazatelju kvalitete napona iskazane na razini operatora distribucijskog sustava i po pojedinim distribucijskim područjima.

Članak 67.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je do 30. travnja tekuće kalendarske godine svakom korisniku mreže omogućiti pristup podacima o:

– nazivu i tipu (nadzemni ili kabelski) srednjonaponskog izvoda koji izravno ili neizravno napaja korisnika mreže u redovitom uklopnom stanju pogona mreže te ukupnom broju i ukupnom trajanju dugotrajnih prekida napajanja na navedenom izvodu za najviše deset prethodnih kalendarskih godina i

– općim pokazateljima pouzdanosti napajanja, SAIFI, SAIDI i CAIDI, iskazanim na razini operatora distribucijskog sustava te na razini distribucijskog područja nadležnog za korisnika mreže, prema tipu dugotrajnih prekida napajanja (planirani/neplanirani), tipu izvoda (kabelski/nadzemni) te prema uzroku i uzročniku dugotrajnih prekida napajanja.

(2) Pristup podacima iz stavka 1. ovoga članka operator distribucijskog sustava dužan je omogućiti slanjem podataka na adresu korisnika mreže ili aplikacijom na svojoj internetskoj stranici.

XII. SADRŽAJ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA OPSKRBLJIVAČA O KVALITETI USLUGA

Članak 68.

Opskrbljivač je dužan jednom godišnje, do 30. travnja tekuće kalendarske godine, na svojim internetskim stranicama objaviti izvještaj o kvaliteti usluga za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 69.

Izvještaj o kvaliteti usluga iz članka 68. ovih Uvjeta osobito sadrži sljedeće podatke:

1. udio pravovremeno podnesenih zahtjeva opskrbljivača za ponovnu uspostavu isporuke električne energije krajnjem kupcu nakon prestanka razloga za privremenu obustavu isporuke električne energije u promatranoj godini, p34,

2. udio pravovremeno riješenih pisanih prigovora i pravovremenih odgovora na pisane upite u promatranoj godini, p21,

3. udio pravovremenih javljanja na pozive u pozivnom centru u promatranoj godini, p23.

XIII. NAČIN, DINAMIKA I OPSEG IZVJEŠTAVANJA TE DOSTAVLJANJA PODATAKA AGENCIJI O KVALITETI OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Članak 70.

Operator prijenosnog sustava, operator distribucijskog sustava i opskrbljivač dužni su jednom godišnje, do 31. ožujka tekuće kalendarske godine, Agenciji dostaviti podatke o kvaliteti opskrbe električnom energijom za prethodnu kalendarsku godinu u skladu s člancima 71. do 74. ovih Uvjeta.

Članak 71.

Operator prijenosnog sustava dužan je u roku iz članka 70. ovih Uvjeta, zajedno s podacima iz članka 64. ovih Uvjeta, Agenciji dostaviti i sljedeće podatke:

a) kvaliteta usluga:

1. podatke o zahtjevima za isplatu novčanih naknada te isplaćenim novčanim naknadama zbog nepostizanja razine zajamčenih standarda kvalitete usluga iz Tablice 2. iz Priloga 1. ovih Uvjeta,

2. podatke o prigovorima na kvalitetu usluga;

b) pouzdanost napajanja:

1. podatke o svim prekidima napajanja u promatranoj godini, u formatu određenom u Tablici 5. iz Priloga 2. ovih Uvjeta,

2. podatke o zahtjevima za isplatu novčanih naknada te isplaćenim novčanim naknadama zbog nepostizanja razine zajamčenih standarda pouzdanosti napajanja iz Tablice 4. iz Priloga 1. ovih Uvjeta,

3. podatke o prigovorima na pouzdanost napajanja;

c) kvaliteta napona: podatke o prigovorima na kvalitetu napona.

Članak 72.

Operator distribucijskog sustava dužan je u roku iz članka 70. ovih Uvjeta, zajedno s podacima iz članka 66. ovih Uvjeta, Agenciji dostaviti i sljedeće podatke:

a) kvaliteta usluga:

1. kumulativnu razdiobu pojedinačnog pokazatelja vremena rješavanja zahtjeva za izdavanje prethodne elektroenergetske suglasnosti T11, iskazano prema odgovarajućim zajamčenim/zadanim standardima kvalitete usluga iz Tablice 2. iz Priloga 1. ovih Uvjeta,

2. kumulativnu razdiobu pojedinačnog pokazatelja vremena izgradnje priključaka i priključenja građevine na niskonaponsku mrežu, T12,

3. kumulativnu razdiobu pojedinačnog pokazatelja vremena rješavanja pisanog prigovora odnosno odgovaranja na pisani upit, T21,

4. kumulativnu razdiobu pojedinačnog pokazatelja vremena obrade/rješavanja pisane žalbe, T22,

5. kumulativnu razdiobu vremena do prvog javljanja operatera u pozivnom centru, T23,

6. kumulativnu razdiobu pojedinačnog pokazatelja vremena izrade i otpreme izvješća o kvaliteti napona na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije, T31,

7. kumulativnu razdiobu pojedinačnog pokazatelja vremena provedbe postupka provjere brojila i pripadajuće mjerne opreme, T32,

8. kumulativnu razdiobu pojedinačnog pokazatelja vremena otklanjanja neispravnosti priključka i/ili obračunskog mjernog mjesta koja za posljedicu ima prekid napajanja ili ugrožava sigurnost ljudi i imovine, T33,

9. kumulativnu razdiobu pojedinačnog pokazatelja vremena ponovne uspostave isporuke električne energije, T35,

10. kumulativnu razdiobu pojedinačnog pokazatelja vremena provjere usklađenosti podataka kod promjene opskrbljivača, T51,

11. kumulativnu razdiobu pojedinačnog pokazatelja vremena očitanja brojila krajnjem kupcu iz kategorije kućanstvo u postupku promjene opskrbljivača, T52,

12. podatke o zahtjevima za isplatu novčanih naknada te isplaćenim novčanim naknadama zbog nepostizanja razine zajamčenih standarda kvalitete usluga iz Tablice 2. iz Priloga 1. ovih Uvjeta,

13. podatke o prigovorima na kvalitetu usluga;

b) pouzdanost napajanja:

1. podatke o distribucijskim područjima, u formatu određenom u Tablici 1. iz Priloga 2. ovih Uvjeta,

2. podatke o pogonima, u formatu određenom u Tablici 2. iz Priloga 2. ovih Uvjeta,

3. podatke o transformatorskim stanicama x/10(20) kV, u formatu određenom u Tablici 3. iz Priloga 2. ovih Uvjeta,

4. podatke o prekidima napajanja po izvodima 10(20) kV, u formatu određenom u Tablici 4. iz Priloga 2. ovih Uvjeta,

5. podatke o zahtjevima za isplatu novčanih naknada te isplaćenim novčanim naknadama zbog nepostizanja razine zajamčenih standarda pouzdanosti napajanja iz Tablice 4. iz Priloga 1. ovih Uvjeta,

6. podatke o prigovorima na pouzdanost napajanja;

c) kvaliteta napona:

1. podatke o prigovorima na kvalitetu napona,

2. podatke o svim transformatorskim stanicama na kojima je kumulativni broj izvješća o kvaliteti napona na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije iz prethodnih godina različitim korisnicima mreže, kojima je utvrđeno da pojedinačni pokazatelj kvalitete napona iz članka 43. ovih Uvjeta nije u skladu s hrvatskom normom HRN EN 50160, veći od 5% ukupnog broja korisnika mreže iz članka 49. stavka 4. ovih Uvjeta koje napaja predmetna transformatorska stanica.

Članak 73.

Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su kod dostave podataka o prekidima napajanja u skladu s člancima 71. i 72. ovih Uvjeta koristiti istu jedinstvenu identifikacijsku oznaku za iste transformatorske stanice i rasklopna postrojenja kako bi se podaci o prekidima napajanja mogli dovesti u međuzavisnost.

Članak 74.

Opskrbljivač je dužan u roku iz članka 70. ovih Uvjeta, zajedno s podacima iz članka 69. ovih Uvjeta, Agenciji dostaviti i sljedeće podatke o kvaliteti usluga:

1. kumulativnu razdiobu pojedinačnog pokazatelja vremena rješavanja pisanog prigovora odnosno odgovaranja na pisani upit, T21,

2. kumulativnu razdiobu vremena do prvog javljanja operatera u pozivnom centru, T23,

3. kumulativnu razdiobu pojedinačnog pokazatelja vremena podnošenja zahtjeva opskrbljivača za ponovnu uspostavu isporuke električne energije krajnjem kupcu nakon prestanka razloga za privremenu obustavu isporuke električne energije, T34,

4. podatke o zahtjevima za isplatu novčanih naknada te isplaćenim novčanim naknadama zbog nepostizanja razine zajamčenog standarda pojedinačnog pokazatelja vremena podnošenja zahtjeva opskrbljivača za ponovnu uspostavu isporuke električne energije krajnjem kupcu nakon prestanka razloga za privremenu obustavu isporuke električne energije, T34,

5. podatke o prigovorima na kvalitetu usluga, uključujući i izvansudske nagodbe.

XIV. NADZOR

Članak 75.

Nadzor nad primjenom ovih Uvjeta obavlja Agencija.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 76.

Operator prijenosnog sustava, operator distribucijskog sustava i opskrbljivač dužni su izvještaje iz članka 63., 65. i 68. ovih Uvjeta prvi put objaviti do 30. travnja 2019. za 2018. godinu.

Članak 77.

(1) Operator prijenosnog sustava, operator distribucijskog sustava i opskrbljivač dužni su podatke o kvaliteti opskrbe električnom energijom, u skladu s člankom 70. ovih Uvjeta, prvi put dostaviti Agenciji do 31. ožujka 2019. za 2018. godinu.

(2) Iznimno od članka 71. točke a) podtočke 1., članka 72. točke a) podtočke 12. i članka 74. točke 4. ovih Uvjeta, operator prijenosnog sustava, operator distribucijskog sustava i opskrbljivač dužni su u 2019. i 2020. godini, u roku iz članka 70. ovih Uvjeta, Agenciji dostaviti procjenu troškova novčanih naknada u skladu s člankom 59. ovih Uvjeta za prethodnu kalendarsku godinu, a na temelju prikupljenih podataka o nepostizanju zajamčenih standarda kvalitete usluga iz Tablice 2. iz Priloga 1. ovih Uvjeta.

(3) Iznimno od članka 71. točke b) podtočke 2. i članka 72. točke b) podtočke 5. ovih Uvjeta, operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su u 2019. i 2020. godini, u roku iz članka 70. ovih Uvjeta, Agenciji dostaviti procjenu troškova novčanih naknada u skladu s člankom 60. ovih Uvjeta za prethodnu kalendarsku godinu, a na temelju prikupljenih podataka o nepostizanju zajamčenih standarda pouzdanosti napajanja iz Tablice 4. iz Priloga 1. ovih Uvjeta.

(4) Iznimno od članka 71. točke b) podtočke 2. i članka 72. točke b) podtočke 5. ovih Uvjeta, operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su u 2019., 2020. i 2021. godini, u roku iz članka 70. ovih Uvjeta, Agenciji dostaviti procjenu troškova novčanih naknada u skladu s člankom 61. ovih Uvjeta za prethodnu kalendarsku godinu, a na temelju prikupljenih podataka o nepostizanju zajamčenih standarda pouzdanosti napajanja iz Tablice 4. iz Priloga 1. ovih Uvjeta.

Članak 78.

(1) Operator prijenosnog sustava, operator distribucijskog sustava i opskrbljivač dužni su do 31. prosinca 2019. na svojim internetskim stranicama objaviti obrasce zahtjeva za isplatu novčane naknade iz članka 59. ovih Uvjeta.

(2) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su do 31. prosinca 2019. na svojim internetskim stranicama objaviti obrasce zahtjeva za isplatu novčane naknade iz članka 60. ovih Uvjeta.

(3) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su do 31. prosinca 2020. na svojim internetskim stranicama objaviti obrasce zahtjeva za isplatu novčane naknade iz članka 61. ovih Uvjeta.

Članak 79.

Ovi Uvjeti objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 1. siječnja 2018., osim članka 67. ovih Uvjeta koji stupa na snagu 1. siječnja 2019., članka 59. i 60. ovih Uvjeta koji stupaju na snagu 1. siječnja 2020. te članka 61. ovih Uvjeta koji stupa na snagu 1. siječnja 2021.

Klasa: 011-01/17-01/08

Urbroj: 371-01/17-01

Zagreb, 31. ožujka 2017.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1.

STANDARDI KVALITETE OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Tablica 1. Opći standardi kvalitete usluga

SkupinaOpći pokazatelj kvalitete uslugaOpći standard kvalitete usluga
Priključenje na mrežuUdio pravovremeno riješenih zahtjeva za izdavanje prethodne elektroenergetske suglasnosti kod priključenja građevine na prijenosnu ili distribucijsku mrežu u promatranoj godini, p1195%
Udio pravovremeno izgrađenih priključaka i priključenja građevina na niskonaponsku mrežu u promatranoj godini, p1295%
Briga o korisnicima mrežeUdio pravovremeno riješenih pisanih prigovora i pravovremenih odgovora na pisane upite u promatranoj godini, p2195%
Udio pravovremeno obrađenih/riješenih pisanih žalbi u promatranoj godini, p2295%
Udio pravovremenih javljanja na pozive u pozivnom centru u promatranoj godini, p2395%
Tehničke uslugeUdio pravovremeno otpremljenih izvješća o kvaliteti napona na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije u promatranoj godini, p3195%
Udio pravovremeno provedenih postupaka provjere brojila i pripadajuće mjerne opreme u promatranoj godini, p3295%
Udio pravovremeno otklonjenih neispravnosti priključka i/ili obračunskog mjernog mjesta koja za posljedicu ima prekid napajanja ili ugrožava sigurnost ljudi i imovine u promatranoj godini, p3395%
Udio pravovremeno podnesenih zahtjeva opskrbljivača za ponovnu uspostavu isporuke električne energije krajnjem kupcu nakon prestanka razloga za privremenu obustavu isporuke električne energije u promatranoj godini, p3499%
Udio pravovremenih ponovnih uspostava isporuke električne energije u promatranoj godini, p3599%
Očitanje mjernih podatakaUdio pravovremenih očitanja mjernih podataka korisnika mreže s mjesečnim obračunskim razdobljem u promatranoj godini, p4198%
Udio pravovremenih očitanja mjernih podataka krajnjih kupaca s polugodišnjim obračunskim razdobljem u promatranoj godini, p4295%
Promjena opskrbljivačaUdio pravovremeno izdanih potvrda o usklađenosti podataka novom opskrbljivaču u promatranoj godini, p5195%
Udio pravovremenih očitanja brojila krajnjim kupcima iz kategorije kućanstvo u postupku promjene opskrbljivača u promatranoj godini, p5295%


Tablica 2. Zajamčeni/zadani standardi kvalitete usluga

SkupinaPojedinačni pokazatelj kvalitete uslugaZajamčeni/zadani standard kvalitete usluga

Novčana naknada

[kn]

Priključenje na mrežuVrijeme rješavanja zahtjeva za izdavanje prethodne elektroenergetske suglasnosti, T11,i za priključenje građevine priključne snage do uključivo 500 kW60 dana150 kn
Vrijeme rješavanja zahtjeva za izdavanje prethodne elektroenergetske suglasnosti, T11,i za priključenje građevine priključne snage veće od 500 kW do uključivo 5 MW60 dana1.500 kn
Vrijeme rješavanja zahtjeva za izdavanje prethodne elektroenergetske suglasnosti, T11,i za priključenje građevine priključne snage veće od 5 MW do uključivo 20 MW60 dana6.000 kn
Vrijeme rješavanja zahtjeva za izdavanje prethodne elektroenergetske suglasnosti, T11,i za priključenje građevine priključne snage veće od 20 MW60 dana10.000 kn
Vrijeme izgradnje priključka i priključenja građevine na niskonaponsku mrežu kada za priključenje građevine nije potrebno izgraditi ni vod srednjeg napona niti trafostanicu 10(20)/0,4 kV, T12,i30 dana150 kn
Briga o korisnicima mrežeVrijeme rješavanja pisanog prigovora odnosno odgovaranja na pisani upit, T21, i15 dana-
Vrijeme obrade/rješavanja pisane žalbe, T22, i30 dana-
Vrijeme do prvog javljanja operatera u pozivnom centru, T23, i1 minuta-
Tehničke uslugeVrijeme izrade i otpreme izvješća o kvaliteti napona na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije, T31, i30 dana150 kn
Vrijeme provedbe postupka provjere brojila i pripadajuće mjerne opreme, T32, i8 dana150 kn
Vrijeme otklanjanja neispravnosti priključka i/ili obračunskog mjernog mjesta koja za posljedicu ima prekid napajanja ili ugrožava sigurnost ljudi i imovine, T33, i1 dan150 kn
Vrijeme podnošenja zahtjeva opskrbljivača za ponovnu uspostavu isporuke električne energije krajnjem kupcu nakon prestanka razloga za privremenu obustavu isporuke električne energije, T34, i1 dan150 kn
Vrijeme ponovne uspostave isporuke električne energije, T35, i1 dan150 kn
Očitanje mjernih podatakaVrijeme između dva uzastopna očitanja mjernih podataka korisnika mreže s mjesečnim obračunskim razdobljem, T41,i30 ± 3 dana-
Vrijeme između dva uzastopna očitanja mjernih podataka krajnjeg kupca s polugodišnjim obračunskim razdobljem, T42,i6 mjeseci ± 15 dana-
Promjena opskrbljivačaVrijeme provjere usklađenosti podataka kod promjene opskrbljivača, T51, i3 radna dana-
Vrijeme očitanja brojila krajnjem kupcu iz kategorije kućanstvo u postupku promjene opskrbljivača, T52, i8 radnih dana-Tablica 3. Opći standardi pouzdanosti napajanja

SkupinaOpći pokazatelj pouzdanosti napajanjaOpći standard pouzdanosti napajanja
Prijenosna mrežaENS700 MWh
AIT17 min
SkupinaOpći pokazatelj pouzdanosti napajanjaOpći standard pouzdanosti napajanja
Kabelski izvodNadzemni izvod
Distribucijska mrežaSAIFI3 dugotrajna prekida napajanja/korisniku6 dugotrajnih prekida napajanja/korisniku
SAIDI400 min/korisniku700 min/korisniku
CAIDI130 min/prekidu120 min/prekidu


Tablica 4. Zajamčeni/zadani standardi pouzdanosti napajanja

SkupinaPojedinačni pokazatelj pouzdanosti napajanjaZajamčeni/zadani standard pouzdanosti napajanja

Novčana naknada

[kn]

Prijenosna mrežaTrajanje pojedinačnog dugotrajnog planiranog prekida napajanja pojedinog krajnjeg kupca na visokom napona, Tp1,i480 min3.000 kn
Trajanje pojedinačnog dugotrajnog neplaniranog prekida napajanja pojedinog krajnjeg kupca na visokom napona, Tp2,i3 min30.000 kn
Ukupno trajanje svih pojedinačnih dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja pojedinog krajnjeg kupca na visokom naponu u promatranoj godini, Tp3 min/god.-
Ukupan broj dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja pojedinog krajnjeg kupca na visokom naponu u promatranoj godini, Np1 dugotrajni prekid napajanja/god.-
SkupinaPojedinačni pokazatelj
pouzdanosti napajanja
Zajamčeni/zadani standard pouzdanosti napajanja

Novčana naknada

[kn]

Kabelski izvodNadzemni izvod
Distribucijska mrežaTrajanje pojedinačnog dugotrajnog planiranog prekida napajanja pojedinog krajnjeg kupca na srednjem napona, Tp1,i360 min600 min1.000 kn
Trajanje pojedinačnog dugotrajnog neplaniranog prekida napajanja pojedinog krajnjeg kupca na srednjem napona, Tp2,i600 min900 min1.000 kn
Trajanje pojedinačnog dugotrajnog planiranog prekida napajanja pojedinog krajnjeg kupca na niskom naponu, Tp1,i360 min600 min300 kn
Trajanje pojedinačnog dugotrajnog neplaniranog prekida napajanja pojedinog krajnjeg kupca na niskom naponu, Tp2,i600 min900 min300 kn
Ukupno trajanje svih pojedinačnih dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja pojedinog krajnjeg kupca na srednjem naponu u promatranoj godini, Tp240 min/god.720 min/god.Prema članku 62. ovih Uvjeta
Ukupno trajanje svih pojedinačnih dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja pojedinog krajnjeg kupca na niskom naponu u promatranoj godini, Tp240 min/god.720 min/god.
Ukupan broj dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja pojedinog krajnjeg kupca na srednjem naponu u promatranoj godini, NI4 dugotrajna prekida napajanja/god.9 dugotrajnih prekida napajanja/god.-
Ukupan broj dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja pojedinog krajnjeg kupca na niskom naponu u promatranoj godini, Np4 dugotrajna prekida napajanja/god.9 dugotrajnih prekida napajanja/god.-PRILOG 2.

FORMAT ZA DOSTAVU PODATAKA O POUZDANOSTI NAPAJANJA OPERATORA PRIJENOSNOG SUSTAVA I OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

Tablica 1. Podaci o distribucijskim područjima (DP)

Naziv poljaOpis
IDDPjedinstvena identifikacijska oznaka distribucijskog područja
NAZDPnaziv distribucijskog područja


Tablica 2. Podaci o pogonima (POGONI)

Naziv poljaOpis
IDPOGjedinstvena identifikacijska oznaka pogona
IDDPjedinstvena identifikacijska oznaka distribucijskog područja
NAZPOGnaziv pogona (ukoliko distribucijsko područje ima jedan pogon, ostaviti prazno)


Tablica 3. Podaci o transformatorskim stanicama (TS)

Naziv poljaOpis
GODTSgodina podataka (npr. 2018., 2019., itd.)
IDTSjedinstvena identifikacijska oznaka transformatorske stanice
IDPOGjedinstvena identifikacijska oznaka pogona kojem pripada transformatorska stanica
NAZTSnaziv transformatorske stanice
NAPONTSnaponske razine transformacije (npr. 110/10 kV, itd.)


Tablica 4. Godišnji podaci o izvodima 10(20) kV (VPPODACI)

Naziv poljaOpis
GODVPgodina podataka (npr. 2018., 2019., itd.)
IDTSjedinstvena identifikacijska oznaka transformatorske stanice
IDVPjedinstvena identifikacijska oznaka izvoda
NAZVPnaziv izvoda
IDTIPVPjedinstvena identifikacijska oznaka tipa izvoda (unijeti odgovarajući broj iz Tablice 6.)
SCADAda li je vodno polje (izvod) u SCADA sustavu u promatranoj godini (TRUE/FALSE)
REZNAPpostoji li mogućnost rezervnog napajanja u promatranoj godini (TRUE/FALSE)
NAPVPnaponska razina izvoda u promatranoj godini (10 kV, 20 kV)
KPPUukupan broj korisnika mreže pogođenih dugotrajnim planiranim prekidima napajanja zbog unutarnjeg uzroka
KPPVukupan broj korisnika mreže pogođenih dugotrajnim planiranim prekidima napajanja zbog vanjskog uzroka
KNPUukupan broj korisnika mreže pogođenih dugotrajnim neplaniranim prekidima napajanja zbog unutarnjeg uzroka
KNPVukupan broj korisnika mreže pogođenih dugotrajnim neplaniranim prekidima napajanja zbog vanjskog uzroka
KPNFMukupan broj korisnika mreže pogođenih dugotrajnim neplaniranim prekidima napajanja zbog više sile
BPPUukupan broj dugotrajnih planiranih prekida napajanja zbog unutarnjeg uzroka
BPPVukupan broj dugotrajnih planiranih prekida napajanja zbog vanjskog uzroka
BNPUukupan broj dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja zbog unutarnjeg uzroka
BNPVukupan broj dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja zbog vanjskog uzroka
BNPFMukupan broj dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja zbog više sile
TPPUukupno trajanje dugotrajnih planiranih prekida napajanja svim korisnicima mreže zbog unutarnjeg uzroka
TPPVukupno trajanje dugotrajnih planiranih prekida napajanja svim korisnicima mreže zbog vanjskog uzroka
TNPUukupno trajanje dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja svim korisnicima mreže zbog unutarnjeg uzroka
TNPVukupno trajanje dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja svim korisnicima mreže zbog vanjskog uzroka
TNPFMukupno trajanje dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja svim korisnicima mreže zbog više sile


Tablica 5.     Godišnji podaci o pojedinačnim prekidima napajanja operatora prijenosnog sustava (PREKHOPS)

Naziv poljaOpis
IDPREKjedinstvena identifikacijska oznaka dugotrajnog prekida napajanja
IDPREKTIPjedinstvena identifikacijska oznaka tipa dugotrajnog prekida napajanja (Tablica 7.)
POCETAKpočetak dugotrajnog prekida napajanja u formatu »dd.mm.yy hh:mm«
KRAJkraj dugotrajnog prekida napajanja u formatu »dd.mm.yy hh:mm»
IDTSjedinstvena identifikacijska oznaka TS u kojoj je došlo do dugotrajnog prekida napajanja
JEDINICAjedinica mreže koja je ispala iz pogona
ENSneisporučena električna energija u MWh
IDUZR1jedinstvena identifikacijska oznaka uzroka dugotrajnog prekida napajanja (Tablica 8.)
IDUZR2jedinstvena identifikacijska oznaka uzročnika dugotrajnog prekida napajanja (Tablica 9.)Tablica 6. Tip izvoda (TIPV)

IDTIPVPOpis
Kkabelski izvod
Nnadzemni izvod


Tablica 7. Tip dugotrajnog prekida napajanja (PREKTIP)

IDPREKTIPOpis
Pplanirani dugotrajni prekid napajanja
Nneplanirani dugotrajni prekid napajanja


Tablica 8. Uzrok dugotrajnog prekida napajanja (UZR1)

IDUZR1Opis
1unutarnji uzrok
2vanjski uzrok
3viša sila ili iznimni događaj


Tablica 9. Uzročnik dugotrajnog prekida napajanja (UZR2)

IDUZR2Opis
1operator prijenosnog sustava
2operator distribucijskog sustava
3treća strana
4posolica
5građevinski radovi
6postrojenja korisnika mreže
7ptice
8ostale životinje
9vandalizam
10snijeg s dodatnim teretom
11ledena kiša
12atmosferska izbijanja
13oluja
14vjetar
15požar
16odron
17poplava
18potres
19ratno stanje
20terorizam
99ostalo


PRILOG 3.

DOPUŠTENE KOMBINACIJE ZA OZNAČAVANJE DUGOTRAJNIH PREKIDA NAPAJANJA

Tablica 1.     Dopuštene kombinacije tipa, uzroka i uzročnika dugotrajnih prekida napajanja

Tip dugotrajnog prekida napajanjaUzrok dugotrajnog prekida napajanjaUzročnik dugotrajnog prekida napajanja
dugotrajni planirani prekid napajanjaunutarnji uzrok
vanjski uzrokdrugi operator sustava
treća strana
dugotrajni neplanirani prekid napajanjaunutarnji uzrok
vanjski uzrokdrugi operator sustava
ptice
građevinski radovi trećih osoba
postrojenja korisnika mreže
ostale životinje
vandalizam
ostalo
viša sila ili iznimni događajsnijeg s dodatnim teretom
ledena kiša
atmosfersko izbijanje
posolica
oluja
vjetar
požar
odron
poplava
potres
ratno stanje
terorizam
ostalo