Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

NN 39/2017 (21.4.2017.), Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Vlada Republike Hrvatske

827

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/01 i 39/09), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. travnja 2017. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 25/13, 72/13, 151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15 i 10/17), članak 12. mijenja se i glasi:

»Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskom hidrografskom institutu su:

a) Položaji I. vrste
1.ravnatelj Hrvatskog hidrografskog instituta3,395
2.pomoćnik ravnatelja2,425
b) Položaji II. vrste
1.zapovjednik hidrografskog broda preko 500 BT1,200
c) Položaji III. vrste
1.zapovjednik hidrografskog broda1,067
d) Radna mjesta I. vrste
1.glavni redaktor pomorskih karata (određene struke
ili za određene poslove)
voditelj poslova sistemske podrške
redaktor hidrografskih originala1,552
2.redaktor pomorskih karata
hidrograf – geodet
hidrograf – elektroničar
nautičar za sigurnost plovidbe i nautičke publikacije
suradnik za tehničku pripremu publikacija
oceanolog fizičar
fizičar meteorolog
oceanolog kemičar
oceanolog geolog
samostalni sistem. inženjer
samostalni projektant GIS-a1,280
e) Radna mjesta II. vrste
1.redaktor II. vrste1,164
2.prvi časnik na hidrografskom brodu preko 500 BT1,018
2.drugi časnik na brodu preko 500 BT
pomorski strojar na hidrografskom brodu
porivnog stroja snage preko 1000 kW0,970
f) Radna mjesta III. vrste
1.upravitelj stroja na hidrografskom brodu porivnog stroja snage preko 1000 kW
2.upravitelj stroja na hidrografskom brodu1,018
3.tehnički suradnik (određene struke ili za određene poslove)0,970
4.knjigovezac specijalist0,854
5.ofset-strojar
oceanolog III. vrste
nautičar III. vrste
hidrograf III. vrste (određene struke ili za određene poslove)
kartograf III. vrste
operater grafičke pripreme
kormilar na hidrografskom brodu
električar brodski
brodski kuhar
strojar – mazač0,824«.Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-03/41

Urbroj: 50301-25/18-17-2

Zagreb, 20. travnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.