Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama

NN 41/2017 (27.4.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

896

Na temelju članka 1021. stavka 3. podstavka 4. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RUKOVANJU OPASNIM TVARIMA, UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA PRIJEVOZA U POMORSKOM PROMETU, UKRCAVANJA I ISKRCAVANJA OPASNIH TVARI, RASUTOG I OSTALOG TERETA U LUKAMA TE NAČINU SPRJEČAVANJA ŠIRENJA ISTEKLIH ULJA U LUKAMA

Članak 1.

U Pravilniku o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama (»Narodne novine«, br. 51/05, 127/10, 34/13, 88/13, 79/15 i 53/16) u članku 2. stavku 1. iza točke 13. dodaje se točka 14. koja glasi: »14. benzinska postaja je mjesto na kopnenom dijelu morske luke ili na plutajućem objektu u morskoj luci koje je namijenjeno za rukovanje opasnim tvarima i opskrbu plovila ili vozila gorivom na način kako je određeno posebnim propisima.«.

Članak 2.

U članku 64. stavku 1. iza riječi: »plinovima« dodaju se riječi: »iz članka 14. stavka 1. klase 2 ovoga Pravilnika«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: »Stavak 1. ovoga članka ne odnosi se na benzinske postaje.«.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. riječi: »zapaljive ili otrovne plinove« zamjenjuju se riječima: »plinove iz stavka 1. ovoga članka«.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. iza riječi: »plinovima« dodaju se riječi: »iz stavka 1. ovoga članka«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana njegove objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-02/101
Urbroj: 530-04-2-1-17-11
Zagreb, 14. travnja 2017.

Ministar
Oleg Butković, v. r.