Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku izbora predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u pregovarački odbor i u europsko radničko vijeće

NN 52/2017 (2.6.2017.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku izbora predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u pregovarački odbor i u europsko radničko vijeće

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

1194

Na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o europskim radničkim vijećima (»Narodne novine«, broj 93/14), ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O POSTUPKU IZBORA PREDSTAVNIKA RADNIKA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U PREGOVARAČKI ODBOR I U EUROPSKO RADNIČKO VIJEĆE

Članak 1.

U Pravilniku o postupku izbora predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u pregovarački odbor i u europsko radničko vijeće (»Narodne novine«, broj 89/15), članak 10. mijenja se i glasi:

»Glasački listić

Članak 10.

(1) Glasački listići moraju sadržavati ime i prezime te vlastoručni potpis predsjednika izbornog odbora.

(2) Glasački listić na kojem se glasuje sadrži:

1) naputak o načinu glasovanja,

2) redne brojeve i nazive liste po redoslijedu iz zbirne liste kandidata, a na svakoj listi i redne brojeve i imena i prezimena kandidata,

3) podatak o broju predstavnika radnika koji se biraju u tijelo iz članka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Pri dnu glasačkog listića mora se staviti sljedeća napomena: »Glasuje se isključivo zaokruživanjem onolikog broja rednih brojeva kandidata koliko se predstavnika bira. Glasački listić na kojem nije zaokružen niti jedan od rednih brojeva ili na kojem je zaokruženo više od broja predstavnika koji se biraju, smatrat će se nevažećim.««

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/10

Urbroj: 524-03-01-01/2-17-22

Zagreb, 26. svibnja 2017.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.