Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka

NN 61/2017 (28.6.2017.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka

HRVATSKI SABOR

1381

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. lipnja 2017.

Klasa: 011-01/17-01/28

Urbroj: 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 21. lipnja 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 130/11. i 47/14.) u članku 2. stavku 1. iza podstavka 19. umjesto točke stavlja se zarez i dodaju podstavci 20., 21., 22., 23. i 24. koji glase:

» – Direktiva Vijeća (EU) 2015/652 od 20. travnja 2015. o utvrđivanju metoda izračuna i zahtjeva u vezi s izvješćivanjem u skladu s Direktivom 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva (SL L 107, 25. 4. 2015),

– Direktiva Komisije (EU) 2015/1480 оd 28. kolovoza 2015. o izmjeni određenih priloga direktivama 2004/107/EZ i 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za referentne metode, validaciju podataka i lokaciju točaka uzorkovanja za ocjenjivanje kvalitete zraka (Tekst značajan za EGP) (SL L 226, 29. 8. 2015.),

– Direktiva (EU) 2015/1513 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o izmjeni Direktive 98/70/EZ o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i izmjeni Direktive 2009/28/EZ o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (Tekst značajan za EGP) (SL L 239, 15. 9. 2015.),

– Direktiva (EU) 2015/2193 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o ograničenju emisija određenih onečišćujućih tvari u zrak iz srednjih uređaja za loženje (Tekst značajan za EGP) (SL L 313, 28. 11. 2015.),

– Direktiva (EU) 2016/2284 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o smanjenju nacionalnih emisija određenih onečišćujućih tvari, o izmjeni Direktive 2003/35/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2001/81/EZ (SL L 344, 17. 12. 2016.).«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela i zadaće nadležnih tijela, upravni i inspekcijski nadzor te se propisuju prekršajne odredbe za provedbu sljedećih akata Europske unije:

– Provedbene odluke Komisije 2011/850/EU od 12. prosinca 2011. o utvrđivanju pravila za direktive 2004/107/EZ i 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uzajamne razmjene informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 9068) (SL L 335, 17. 12. 2011.) (u daljnjem tekstu: Odluka Komisije 2011/850/EU),

– Uredbe Komisije (EZ) br. 1497/2007 od 18. prosinca 2007. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, standardnih zahtjeva za provjeru propuštanja nepokretnih protupožarnih sustava koji sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (Tekst značajan za EGP) (SL L 333, 19. 12. 2007.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 1497/2007),

– Uredbe Komisije (EZ) br. 1516/2007 od 19. prosinca 2007. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, standardnih zahtjeva u pogledu provjere propuštanja nepokretne opreme za hlađenje i klimatizaciju i dizalica topline, koje sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (Tekst značajan za EGP) (SL L 335, 20. 12. 2007.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 1516/2007),

– Uredbe Komisije (EZ) br. 304/2008 od 2. travnja 2008. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, minimalnih zahtjeva i uvjeta za uzajamno priznavanje certifikacije poduzeća i osoblja u pogledu nepokretnih protupožarnih sustava i vatrogasnih aparata koji sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (Tekst značajan za EGP) (SL L 92, 3. 4. 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 304/2008),

– Uredbe Komisije (EZ) br. 306/2008 od 2. travnja 2008. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, minimalnih zahtjeva i uvjeta za uzajamno priznavanje certifikacije osoblja koje iz opreme rekuperira otapala na bazi određenih fluoriranih stakleničkih plinova (Tekst značajan za EGP) (SL L 92, 3. 4. 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 306/2008),

– Uredbe Komisije (EZ) br. 307/2008 od 2. travnja 2008. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, minimalnih zahtjeva za programe osposobljavanja i uvjeta za uzajamno priznavanje potvrda o osposobljavanju za osoblje u pogledu klimatizacijskih sustava u određenim motornim vozilima koji sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (Tekst značajan za EGP) (SL L 92, 3. 4. 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 307/2008),

– Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (preinaka) (Tekst značajan za EGP) (SL L 286, 31. 10. 2009.) kako je izmijenjena i dopunjena Uredbom Komisije (EU) br. 744/2010 od 18. kolovoza 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća o tvarima koje oštećuju ozonski sloj, s obzirom na kritične primjene halona (Tekst značajan za EGP) (SL L 218, 19. 8. 2010.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1005/2009),

– Odluke Komisije 2010/372/EU od 18. lipnja 2010. o upotrebi kontroliranih tvari kao procesnih agensa na temelju članka 8. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 3847) (SL L 169, 3. 7. 2010.) (u daljnjem tekstu: Odluka Komisije 2010/372/EU),

– Uredbe Komisije (EU) br. 291/2011 od 24. ožujka 2011. o neophodnim laboratorijskim i analitičkim uporabama kontroliranih tvari koje nisu klorofluorougljikovodici u Uniji na temelju Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (SL L 79, 25. 3. 2011.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 291/2011),

– Uredbe Komisije (EU) br. 1087/2013 оd 4. studenoga 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izvješćivanja o metil bromidu (SL L 293, 5. 11. 2013.),

– Uredbe Komisije (EU) br. 1088/2013 оd 4. studenoga 2013. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa zahtjevima za uvozne i izvozne dozvole za proizvode i opremu koji sadrže halone za kritičnu primjenu u zrakoplovima ili o njima ovise (SL L 293, 5. 11. 2013.),

– Odluke Komisije 2005/166/EZ od 10. veljače 2005. o utvrđivanju pravila za provedbu Odluke br. 280/2004/EZ o mehanizmu za praćenje emisija stakleničkih plinova u Zajednici i za provedbu Kyotskog protokola (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 247) (SL L 55, 1. 3. 2005.) (u daljnjem tekstu: Odluka Komisije 2005/166/EZ),

– Odluke Komisije 2005/381/EZ od 4. svibnja 2005. o donošenju upitnika za izvješćivanje o primjeni Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive 96/61/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 1359) (Tekst značajan za EGP) (SL L 126, 19. 5. 2005.) kako je izmijenjena i dopunjena Odlukom Komisije 2006/803/EZ od 23. studenoga 2006. o izmjeni Odluke 2005/381/EZ o uvođenju upitnika za izvješćivanje o primjeni Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (priopćeno pod brojem dokumenta C(2006) 5546) (Tekst značajan za EGP) (SL L 126, 19. 5. 2005.) (u daljnjem tekstu: Odluka Komisije 2005/381/EZ),

– Odluke 2006/780/EZ od 13. studenoga 2006. o izbjegavanju dvostrukoga brojanja smanjenja emisija stakleničkih plinova na temelju sustava Zajednice za trgovanje emisijama za projektne aktivnosti na temelju Kyotskog protokola u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2006) 5362) (SL L 316, 16. 11. 2006) (u daljnjem tekstu: Odluka 2006/780/EZ),

– Odluke 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o naporima koje poduzimaju države članice radi smanjenja emisija stakleničkih plinova s ciljem ostvarenja ciljeva Zajednice vezanih za smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2020. godine (SL L 140, 5. 6. 2009.) (u daljnjem tekstu: Odluka 406/2009/EZ),

– Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010 od 12. studenoga 2010. o rasporedu, upravljanju i drugim aspektima dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova prema Direktivi 2003/87/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice (Tekst značajan za EGP) (SL L 302, 18. 11. 2010.) kako je izmijenjena i dopunjena Uredbom Komisije (EU) br. 784/2012 od 30. kolovoza 2012. o izmjeni Uredbe (EU) 1031/2010 u vezi dražbovne platforme koju imenuje Njemačka i dopuni članka 59(7) (SL L 234, 31. 8. 2012.) i kako je izmijenjena i dopunjena Uredbom Komisije (EU) br. 1042/2012 od 7. studenoga 2012. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1031/2010 u pogledu navođenja dražbovne platforme koju imenuje Ujedinjena Kraljevina (Tekst značajan za EGP) (SL L 310, 9. 11. 2012.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 1031/2010),

– Odluke Komisije 2011/278/EU od 27. travnja 2011. o utvrđivanju prijelaznih propisa na razini Unije za usklađenu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica na temelju članka 10.a Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 2772) (SL L 130, 17. 5. 2011.) (u daljnjem tekstu: Odluka Komisije 2011/278/EU),

– Uredbe Komisije (EU) br. 550/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju određenih ograničenja koja se primjenjuju na korištenje međunarodnih emisijskih kredita iz projekata koji uključuju industrijske plinove, na temelju Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 149, 8. 6. 2011.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 550/2011),

– Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012 od 21. lipnja 2012. o verifikaciji izvješća o stakleničkim plinovima i izvješća o tonskim kilometrima te o akreditaciji verifikatora u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 181, 12. 7. 2012.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 600/2012),

– Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012 od 21. lipnja 2012. o praćenju i izvješćivanju o emisijama stakleničkih plinova u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 181, 12. 7. 2012.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 601/2012),

– Odluke Komisije 2013/162/EU od 26. ožujka 2013. o utvrđivanju godišnjih emisijskih jedinica za razdoblje od 2013. do 2020. u skladu s Odlukom br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 1708) (SL L 90, 28. 3. 2013.) (u daljnjem tekstu: Odluka Komisije 2013/162/EU),

– Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013 od 2. svibnja 2013. o uspostavi Registra Unije u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, odlukama Komisije br. 280/2004/EZ i br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o ukidanju uredbi Komisije (EU) br. 920/2010 i br. 1193/2011 (Tekst značajan za EGP) (SL L 122, 3. 5. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 389/2013),

– Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskoga parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi klimatskih promjena na nacionalnoj razini i razini Unije te stavljanju izvan snage Odluke Komisije br. 280/2004/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 165, 18. 6. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 525/2013),

– Odluke 529/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o pravilima za obračun emisija i uklanjanja stakleničkih plinova koji nastaju iz djelatnosti vezanih uz korištenje zemljišta, prenamjenu zemljišta i šumarstvo te informacijama o mjerama u vezi tih djelatnosti (SL L 165, 18. 6. 2013.) (u daljnjem tekstu: Odluka 529/2013/EU),

– Provedbene odluke Komisije 2013/634/EU оd 31. listopada 2013. o prilagodbama godišnjih emisijskih kvota država članica za razdoblje 2013. – 2020. u skladu s Odlukom 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 292, 1. 11. 2013.) (u daljnjem tekstu: Odluka Komisije 2013/634/EU),

– Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 666/2014 оd 12. ožujka 2014. o uspostavi materijalnih zahtjeva za sustav inventara Unije i uzimanju u obzir promjena potencijala globalnog zagrijavanja i međunarodno dogovorenih smjernica za inventare u skladu s Uredbom (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 179, 19. 6. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 666/2014),

– Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 749/2014 od 30. lipnja 2014. o strukturi, formatu, postupcima podnošenja i pregledu informacija koje države članice dostavljaju u skladu s Uredbom (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 203, 11. 7. 2014.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba (EU) br. 749/2014),

– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1844 оd 13. srpnja 2015. o izmjeni Uredbe (EU) br. 389/2013 u pogledu tehničke provedbe Kyotskog protokola nakon 2012. (Tekst značajan za EGP) (SL L 268, 15. 10. 2015.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 2015/1844).«.

Članak 2.

U članku 6. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Procjenu kvalitete zraka, modeliranje za potrebe procjene iz članaka 19. – 22. i izvješćivanja iz članka 120. ovoga Zakona osigurava Ministarstvo, a provodi Državni hidrometeorološki zavod.«.

Iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Prihvaćanje izvješća o ispitivanju opreme prema zahtjevima učinkovitosti referentnih metoda izdana u drugim državama članicama pod uvjetom da su ispitivanja izvršili ispitni laboratoriji akreditirani u skladu s mjerodavnom usklađenom normom za ispitne i umjerne laboratorije obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo te popis prihvaćenih izvješća objavljuje na vlastitim internetskim stranicama.

(6) Izvješća iz stavka 5. ovoga članka sadrže dokaze da oprema ispunjava sve zahtjeve u pogledu učinkovitosti, uključujući i slučajeve ako su neki uvjeti okoliša i lokacija specifični za određenu državu članicu i izvan okvira uvjeta za koje je oprema već ispitana i homologirana u drugoj državi članici.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 7.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 8., riječi: »Agencija za zaštitu okoliša« zamjenjuju se riječima: »Hrvatska agencija za okoliš i prirodu«.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 9.

Članak 3.

U članku 8. iza točke 12. dodaje se nova točka 13. koja glasi:

»13. generator električne energije: postrojenje koje na dan ili nakon 1. siječnja 2005. proizvodi električnu energiju za prodaju trećim stranama i u kojemu se osim »izgaranja goriva« ne odvija nijedna druga djelatnost navedena u Prilogu I. Direktive 2003/87/EZ,«.

Dosadašnje točke 13. do 70. postaju točke 14. do 71.

Iza dosadašnje točke 71., koja postaje točka 72., dodaje se nova točka 73. koja glasi:

»73. jedinica ovjerenih smanjenja emisija: jedinica koju izdaje stranka Priloga B Kyotskog protokola za projekte aktivnosti u okviru mehanizma čistog razvoja,«.

Dosadašnje točke 72. do 86. postaju točke 74. do 88.

Članak 4.

U članku 9. stavku 6. riječi: »na otvorenom« brišu se.

Članak 5.

U članku 18. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Zone i aglomeracije te njihovu klasifikaciju prema razinama onečišćenosti zraka na temelju procjenjivanja kvalitete zraka iz članka 19. stavka 2. ovoga Zakona određuje Vlada uredbom.«.

Članak 6.

U članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Procjenjivanje kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske sukladno članku 6. stavku 3. ovoga Zakona provodi DHMZ na temelju mjerila za procjenu koji su određeni pravilnikom iz članka 52. ovoga Zakona i provodi se najmanje jedanput u pet godina.«.

Članak 7.

U članku 27. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Državna mreža sastavni je dio praćenja stanja okoliša i financira se iz državnog proračuna Republike Hrvatske i/ili sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.«.

Članak 8.

U članku 28. stavku 4. iza riječi: »onečišćenosti« dodaje se riječ: »zraka«.

Članak 9.

U članku 32. stavku 1. iza riječi: »zaštite okoliša« dodaju se riječi: »odnosno okolišnom dozvolom«.

Članak 10.

Članak 33. mijenja se i glasi:

»(1) Na zahtjev inspekcije zaštite okoliša ili kada postoji sumnja, izražena prijavom građana, da je došlo do onečišćenosti zraka čija je kvaliteta takva da može narušiti zdravlje ljudi, kvalitetu življenja i/ili štetno utjecati na bilo koju sastavnicu okoliša, izvršno tijelo Grada Zagreba, grada i općine utvrđuje opravdanost sumnje i u roku od pet dana donosi odluku o potrebi provedbe mjerenja posebne namjene odnosno procjene razine onečišćenosti.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka sadrži razdoblje mjerenja ili procjene razine onečišćenosti te način plaćanja troškova posebnih mjerenja ili procjene razine onečišćenosti.

(3) Ako se mjerenjem ili procjenom utvrdi da nije došlo do prekomjerne onečišćenosti ili je došlo do prekomjerne onečišćenosti, a onečišćivač nije poznat, troškove snosi jedinica lokalne samouprave čije je izvršno tijelo donijelo odluku iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ako se mjerenjem ili procjenom utvrdi prekomjerna onečišćenost zraka, a onečišćivač je poznat, troškove mjerenja ili procjene snosi onečišćivač prema odluci iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Ako izvršno tijelo Grada Zagreba, grada i općine ne donese odluku iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo će osigurati mjerenja posebne namjene ili procjene razine onečišćenosti na trošak i odgovornost jedinice lokalne samouprave čije izvršno tijelo nije donijelo odluku.«.

Članak 11.

U članku 37. stavku 1. podstavku 1. riječi: »dokumenata prostornog uređenja« zamjenjuju se riječima: »prostornih planova«.

U podstavku 3. iza riječi: »zaštite okoliša« dodaju se riječi: »odnosno okolišnoj dozvoli«.

U podstavku 4. iza riječi: »okoliša« dodaju se riječi: »odnosno okolišna dozvola«.

Članak 12.

U članku 38. stavku 1. podstavku 1. iza riječi: »emisije« dodaju se riječi: »onečišćujućih tvari«.

Članak 13.

U članku 39. stavku 1. riječ: »Ministarstva« briše se.

Članak 14.

Članak 46. mijenja se i glasi:

»(1) Ako u određenoj zoni ili aglomeraciji razine onečišćujućih tvari u zraku prekoračuju bilo koju graničnu vrijednost ili ciljnu vrijednost, u svakom od tih slučajeva donosi se akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka za tu zonu ili aglomeraciju, kako bi se, u što je moguće kraćem vremenu, osiguralo postizanje graničnih ili ciljnih vrijednosti. Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka obuhvaća sve predmetne onečišćujuće tvari, a može dodatno obuhvatiti i posebne mjere kojima je svrha zaštita osjetljivih skupina stanovništva, uključujući i djecu.

(2) Ako više jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb pripada istoj zoni ili aglomeraciji u kojoj razine onečišćujućih tvari prekoračuju bilo koju graničnu vrijednost ili ciljnu vrijednost, one zajednički surađuju u izradi akcijskog plana radi harmonizacije mjera. Nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba osigurava izradu akcijskog plana. Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba donosi akcijski plan za svoje administrativno područje.

(3) Akcijski plan iz stavka 1. ovoga članka osobito sadrži: utvrđivanje mjesta prekomjernog onečišćenja, opće informacije, nadležno odgovorno tijelo, vrstu i ocjenu onečišćenja, podrijetlo onečišćenja, analizu stanja, pojedinosti o provedenim mjerama, mjere za smanjivanje onečišćenja zraka, redoslijed i rokove ostvarivanja mjera te procjenu sredstava.

(4) Akcijski plan iz stavka 1. ovoga članka dodatno može propisivati obvezu poštivanja strožih GVE-a za srednje uređaje za loženje i/ili srednje plinske turbine na temelju procjene o potrebi istih i uz uvjet da će primjena takvih GVE-a učinkovito pridonijeti znatnom poboljšanju kvalitete zraka.

(5) Akcijski plan iz stavka 1. ovoga članka donosi se u roku od 18 mjeseci od kraja one godine u kojoj je utvrđeno prekoračenje.

(6) Nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave dostavlja Agenciji doneseni akcijski plan iz stavka 1. ovoga članka za potrebe sustava iz članka 119. ovoga Zakona.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, akcijski plan koji dodatno propisuje obvezu poštivanja strožih GVE-a za srednje uređaje za loženje i/ili srednje plinske, Nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave dostavlja na mišljenje Ministarstvu i Agenciji prije njegova donošenja, a najkasnije u roku od 15 mjeseci od kraja one godine u kojoj je utvrđeno prekoračenje.

(8) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, akcijski plan iz stavka 1. ovoga članka za prekoračenja utvrđena na mjernim mjestima iz članka 19. stavka 5. ovoga Zakona, Nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave dostavlja na mišljenje Ministarstvu i Agenciji prije njegova donošenja, a najkasnije u roku od 15 mjeseci od kraja one godine u kojoj je utvrđeno prekoračenje.

(9) Agencija dostavlja akcijski plan iz stavka 6. ovoga članka Europskoj komisiji odmah nakon njegova donošenja, ali najkasnije u roku od dvije godine od kraja one godine u kojoj je utvrđeno prekoračenje.

(10) Onečišćivač je dužan provesti i financirati mjere za smanjivanje onečišćenja zraka utvrđenih u akcijskom planu iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 15.

U članku 47. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako u određenoj zoni ili aglomeraciji postoji rizik da će razine onečišćujućih tvari prekoračiti prag upozorenja za prizemni ozon, sumporov dioksid i dušikov dioksid, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za tu zonu ili aglomeraciju donosi kratkoročni akcijski plan koji sadrži mjere koje se moraju poduzeti u kratkom roku kako bi se smanjio rizik ili trajanje takvog prekoračenja. Izradu kratkoročnog akcijskog plana osigurava nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ako u određenoj zoni ili aglomeraciji postoji rizik da će razine onečišćujućih tvari prekoračiti jednu od ili više graničnih vrijednosti ili ciljnih vrijednosti, za svaki od tih slučajeva predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za tu zonu ili aglomeraciju prema potrebi može donijeti kratkoročni akcijski plan koji sadrži mjere koje se moraju poduzeti u kratkom roku kako bi se smanjio rizik ili trajanje takvog prekoračenja. Izradu kratkoročnog akcijskog plana osigurava nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., riječi: »iz stavka 1. ovoga članka« brišu se.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 7., iza riječi: »stavka 1.« dodaju se riječi: »i 2.«.

Članak 16.

U članku 48. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) U skladu s važećim propisima Europske unije, Europska komisija prema potrebi sudjeluje i pomaže u izradi akcijskih planova iz stavka 1. ovoga članka, uvažavajući izvješća kojima raspolaže, te razmatra treba li poduzeti daljnje aktivnosti na razini Europske unije kako bi se smanjila emisija prekursora odgovornih za prekogranično onečišćenje.«.

Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 3., 4., 5. i 6.

Članak 17.

U članku 51. stavku 1. riječi: »31. srpnja« zamjenjuju se riječima: »30. rujna«.

Članak 18.

U članku 55. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

» – zapošljava najmanje tri radnika sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti odnosno struke te sanitarnog inženjerstva – područje biomedicina i zdravstvo i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima praćenja razine onečišćenosti zraka odnosno praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora,«.

U podstavcima 4., 5., i 6. riječi: »norme HRN EN ISO/IEC 17025« zamjenjuju se riječima: »usklađene norme za ispitne i umjerne laboratorije«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Iznimno od stavka 1. podstavka 4. ovoga članka, za automatske metode mjerenja sumporovodika (H2S), amonijaka (NH3) i merkaptana, uvjet za izdavanje dozvole za mjerenje H2S je potvrda o akreditaciji ili potvrda referentnog laboratorija za mjerenje sumporova dioksida (SO2), uvjet za izdavanje dozvole za mjerenje NH3 je potvrda o akreditaciji ili potvrda referentnog laboratorija za mjerenje dušikova dioksida (NO2) i uvjet za izdavanje dozvole za mjerenje merkaptana je potvrda o akreditaciji ili potvrda referentnog laboratorija za mjerenje benzena (C6H6). Za druge metode mjerenja sumporovodika, amonijaka, merkaptana i metanala, uvjet za izdavanje dozvole je da je ispitni laboratorij akreditiran sukladno mjerodavnoj usklađenoj normi za ispitne i umjerne laboratorije za mjerenje onečišćujuće tvari za koju traži dozvolu, ili dokaz o posjedovanju sljedivog mjerača protoka sukladno mjerodavnoj usklađenoj normi za ispitne i umjerne laboratorije te dokaz da je analiza uzoraka provedena opremom dokazive sljedivosti sukladno mjerodavnoj usklađenoj normi za ispitne i umjerne laboratorije.«

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Odredba stavka 1. podstavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na Državni hidrometeorološki zavod.«.

Članak 19.

Članak 56. mijenja se i glasi:

»(1) Uz zahtjev za izdavanje dozvole iz članka 54. ovoga Zakona prilaže se:

– popis radnika s dokazom o njihovoj stručnoj osposobljenosti – elektronički zapis o radnom stažu ili potvrda o radnom stažu i diploma,

– opis radnog iskustva radnika te popis stručnih poslova praćenja kvalitete zraka ili praćenja emisija u zrak iz nepokretnih izvora u kojima je sudjelovao,

– izvadak iz zemljišne knjige, odnosno ugovor o zakupu radnog prostora,

– potvrda o akreditaciji praćenja kvalitete zraka prema zahtjevu usklađene norme za ispitne i umjerne laboratorije ili potvrda referentnog laboratorija za osiguranje kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka, s popisom referentnih metoda mjerenja ili drugih metoda mjerenja za koje je proveden postupak dokazivanja ekvivalentnosti s referentnim metodama mjerenja propisanima pravilnikom iz članka 52. ovoga Zakona, za koje se traži dozvola,

– potvrda o akreditaciji praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora prema zahtjevu usklađene norme za ispitne i umjerne laboratorije s popisom referentnih metoda mjerenja ili drugih metoda mjerenja za koje je proveden postupak dokazivanja ekvivalentnosti s referentnim metodama mjerenja odnosno za svaku metodu posebno sukladno CEN i ISO normama navedenim u tehničkoj specifikaciji HRS CEN/TS 15675 propisanima pravilnikom iz članka 53. ovoga Zakona za koje se traži dozvola,

– potvrda o akreditaciji praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora prema zahtjevu usklađene norme za ispitne i umjerne laboratorije s popisom referentnih metoda mjerenja emisija koje su u skladu s normom HRN EN 14181 za koje se traži dozvola.

(2) Potvrdu o akreditaciji iz stavka 1. podstavaka 4., 5, i 6. ovoga članka izdaje akreditacijsko tijelo.

(3) Potvrdu referentnog laboratorija za osiguranje kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka za pojedine metode mjerenja iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka izdaje referentni laboratorij iz članka 61. ovoga Zakona.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako u Republici Hrvatskoj za određenu referentnu metodu mjerenja ne postoji referentni laboratorij, priznaje se potvrda referentnog laboratorija za osiguranje kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka za pojedine metode mjerenja države članice Europske unije. Potvrda mora biti prevedena na hrvatski jezik po ovlaštenoj osobi.

(5) Potvrdu o provedenom postupku dokazivanja ekvivalentnosti drugih metoda mjerenja kvalitete zraka s referentnim metodama propisanima pravilnikom iz članka 52. ovoga Zakona, za koje se traži dozvola, izdaje referentni laboratorij iz članka 61. ovoga Zakona.«.

Članak 20.

U članku 58. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno od stavka 1. ovog članka, ako potvrda o akreditaciji ne sadrži rok važenja, dozvola iz članka 54. stavka 1., 57. i 61. ovoga Zakona izdaje se na rok do pet godina.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 21.

U članku 60. stavku 2. podstavku 1. riječi: »HRN EN ISO/IEC 17025« zamjenjuju se riječima: »usklađenoj normi za ispitne i umjerne laboratorije«.

Podstavak 4. briše se.

Dosadašnji podstavci 5. do 8. postaju podstavci 4. do 7.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Uz poslove iz stavka 2. referentni laboratorij može organizirati i provoditi ispitivanja sposobnosti ispitnih laboratorija za praćenje kvalitete zraka međulaboratorijskim usporedbama na nacionalnoj razini.«.

Članak 22.

Članak 61. mijenja se i glasi:

»(1) Pravna osoba ‒ referentni laboratorij može obavljati djelatnost iz članka 60. stavka 1. ovoga Zakona ako ishodi dozvolu Ministarstva.

(2) Dozvola iz stavka 1. ovoga članka izdaje se pravnoj osobi ‒ referentnom laboratoriju koji ispunjava uvjete iz članka 55. stavka 1. podstavaka 1. i 2. ovoga Zakona te posebne uvjete:

– registriran za obavljanje djelatnosti osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka,

– akreditiran prema zahtjevu usklađene norme za ispitne i umjerne laboratorije za jednu ili više referentnih metoda mjerenja propisanih pravilnikom iz članka 52. ovoga Zakona,

– uspješno sudjelovao u ispitivanjima sposobnosti referentnih laboratorija u međunarodnim programima međulaboratorijskih usporedbi za referentne metode mjerenja propisane pravilnikom iz članka 52. ovoga Zakona za koje je akreditiran i za koje se ispitivanja organiziraju i

– za obavljanje poslova iz članka 60. stavka 5. da je akreditiran u skladu s mjerodavnom usklađenom normom za ispitivanje sposobnosti i raspolaže mjernom opremom i radnim prostorom za potrebe provođenja redovitih ispitivanja sposobnosti ispitnih laboratorija za praćenje kvalitete zraka međulaboratorijskim usporedbama.

(3) Uz zahtjev za izdavanje dozvole iz stavka 1. ovoga članka prilažu se dokazi iz članka 56. stavka 1. podstavaka 1. do 5. ovoga Zakona te posebni dokazi:

– potvrda o akreditaciji prema zahtjevu usklađene norme za ispitne i umjerne laboratorije s popisom referentnih metoda mjerenja propisanih pravilnikom iz članka 52. ovoga Zakona i za koje se traži dozvola,

– dokaz o uspješno provedenom sudjelovanju u ispitivanjima sposobnosti referentnih laboratorija u međunarodnim programima međulaboratorijskih usporedbi za referentne metode mjerenja propisane pravilnikom iz članka 52. ovoga Zakona za koje je akreditiran za one referentne metode za koje se ispitivanja organiziraju,

– potvrda o akreditaciji u skladu s mjerodavnom usklađenom normom za ispitivanje sposobnosti za poslove iz članka 60. stavka 5. ovoga Zakona i

– dokaz o raspolaganju mjernom opremom i radnim prostorom za organizaciju ispitivanja sposobnosti ispitnih laboratorija za praćenje kvalitete zraka međulaboratorijskim usporedbama.

(4) Iznimno, odredba stavka 2. podstavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na Državni hidrometeorološki zavod.«.

Članak 23.

U članku 64. stavku 2. riječi: »Uredbe (EZ) br. 842/2006,« brišu se.

Članak 24.

Članak 65.a briše se.

Članak 25.

U članku 67. stavku 2. podstavak 2. mijenja se i glasi:

» – zapošljava jednu ili više stručno osposobljenih osoba koje postupaju s kontroliranim tvarima ili fluoriranim stakleničkim plinovima i uređajima i opremom koji sadrže te tvari, pri čemu se obrtnik odnosno vlasnik ili direktor trgovačkog društva smatra zaposlenom osobom u svom obrtu odnosno trgovačkom društvu,«.

U stavku 3. podstavak 3. mijenja se i glasi:

» – elektronički zapis ili potvrdu o radnom stažu za zaposlene osobe, osim ako je vlasnik ili direktor trgovačkog društva odnosno obrtnik jedini zaposlenik trgovačkog društva odnosno obrta.«.

Članak 26.

U članku 68. stavku 3. podstavak 6. briše se.

Dosadašnji podstavci 7. i 8. postaju podstavci 6. i 7.

Članak 27.

U članku 69. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Pravne osobe i obrtnici koji obavljaju djelatnost servisiranja klimatizacijskih uređaja u motornim vozilima dužni su upisati se u Registar iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Uz zahtjev za upis u Registar iz stavka 2. ovoga članka prilaže se:

– preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za zaposlene osobe koje postupaju s kontroliranim tvarima ili fluoriranim stakleničkim plinovima i uređajima i opremom koji sadrže te tvari,

– dokaz o posjedovanju uređaja za prikupljanje kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova i

– elektronički zapis o radnom stažu ili potvrda o radnom stažu za zaposlene osobe, osim ako je vlasnik ili direktor trgovačkog društva odnosno obrtnik jedini zaposlenik trgovačkog društva odnosno obrta.«.

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 28.

U članku 71.a stavku 1. podstavak 2. briše se.

Dosadašnji podstavci 3., 4. i 5. postaju podstavci 2., 3. i 4.

Članak 29.

Iza članka 72.b dodaje se članak 72.c koji glasi:

»Članak 72.c

(1) Ministarstvo izdaje suglasnost za postupak provedbe stručnog ispita osobama koje:

– imaju najmanje završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke ovisno o području izobrazbe za koje će provoditi stručni ispit,

– su priznati stručnjaci iz područja obuhvaćenog programom izobrazbe i

– imaju najmanje deset godina radnog iskustva u struci iz područja za koje će provoditi stručni ispit.

(2) Zahtjev za izdavanje suglasnosti za postupak provođenja stručnog ispita podnosi se Ministarstvu i sadrži:

– osobne podatke,

– naznaku područja za koje se podnosi zahtjev,

– presliku diplome,

– presliku radne knjižice iz koje je vidljivo da osoba ima propisano radno iskustvo na poslovima struke,

– kratki opis područja rada i iskustva u struci te eventualno prijašnje iskustvo na poslovima provođenja osposobljavanja osoba i stručnih ispita i

– presliku uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja.

(3) U svrhu utvrđivanja činjenica bitnih za davanje suglasnosti osoba koja podnosi zahtjev dužna je na zahtjev Ministarstva dostaviti i druge isprave i dokaze.

(4) Protiv rješenja o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za postupak provedbe stručnog ispita žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 30.

U članku 74.a stavku 1. iza riječi: »Uredbe (EU) br. 525/2013,« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »članku 21. Provedbene uredbe (EU) br. 749/2014«.

U stavku 9. iza riječi: »Uredbe (EU) br. 525/2013« briše se točka i dodaju se riječi: »i člankom 21. Provedbene uredbe (EU) br. 749/2014.«.

Članak 31.

U članku 75. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Podaci iz stavka 1. ovoga članka koriste se za izradu izvješća prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime (dalje u tekstu: Okvirna konvencija), Uredbi (EU) br. 525/2013, Provedbenoj uredbi (EU) br. 749/2014 i Delegiranoj uredbi (EU) br. 666/2014, i to za:

– izvješće o primjeni Niskougljične strategije sukladno članku 4. Uredbe (EU) br. 525/2013, članku 21. Provedbene uredbe (EU) br. 749/2014 i članku 10. Odluke 529/2013/EU,

– izvješće o emisijama stakleničkih plinova, uključujući i uklanjanje pomoću odliva sukladno članku 7. Uredbe (EU) br. 525/2013, člancima 3. i 4. Provedbene uredbe (EU) br. 749/2014 i Odluci 529/2013/EU,

– preliminarno izvješće o emisijama stakleničkih plinova sukladno članku 8. Uredbe (EU) br. 525/2013 i članku 17. Provedbene uredbe 749/2014/EU,

– izvješće o provedbi politike i mjera za ublažavanje klimatskih promjena sukladno članku 13. Uredbe (EU) br. 525/2013 i člancima 20. i 22. Provedbene uredbe (EU) br. 749/2014,

– izvješće o projekcijama emisija stakleničkih plinova sukladno članku 14. Uredbe (EU) br. 525/2013 i člancima 20. i 23. Provedbene uredbe (EU) br. 749/2014,

– izvješće o planiranim mjerama i primjeni Strategije prilagodbe klimatskim promjenama sukladno članku 15. Uredbe (EU) br. 525/2013,

– izvješće o pružanju pomoći nerazvijenim državama sukladno članku 16. Uredbe (EU) br. 525/2013,

– izvješće o korištenju dražbovnih prava sukladno članku 17. Uredbe (EU) br. 525/2013 i članku 24. Provedbene uredbe (EU) br. 749/2014 i

– Nacionalno izvješće prema Okvirnoj konvenciji i dvogodišnje izvješće o promjeni klime sukladno članku 18. Uredbe (EU) br. 525/2013.«.

Članak 32.

Članak 76. mijenja se i glasi:

»(1) Za provedbu Uredbe (EU) br. 525/2013, Provedbene uredbe (EU) br. 749/2014 i Delegirane uredbe (EU) br. 666/2014 nadležni su Ministarstvo i Agencija.

(2) U svrhu provedbe Uredbe (EU) br. 525/2013, Provedbene uredbe (EU) br. 749/2014 i Delegirane uredbe (EU) br. 666/2014 Ministarstvo obavlja sljedeće poslove:

1. nositelj je izrade izvješća iz članka 75. stavka 3. podstavaka 1., 5., 6., 7., 8. i 9. ovoga Zakona koja objavljuje na internetskim stranicama,

2. izvješće o korištenju sredstava iz članka 75. stavka 3. podstavka 8. ovoga Zakona priprema na temelju podataka koje mu Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dostavlja do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu na obrascima sukladno članku 17. Uredbe Komisije (EU) br. 525/2013 i Provedbene uredbe (EU) br. 749/2014,

3. dostavlja izvješća iz članka 75. stavka 3. podstavaka 1., 5., 6., 7., 8. i 9. ovoga Zakona Europskoj komisiji i Tajništvu Okvirne konvencije sukladno člancima 4., 7., 13., 14., 15., 16., 17. i 18. Uredbe (EU) br. 525/2013, Provedbenoj uredbi (EU) br. 749/2014 i Delegiranoj uredbi (EU) br. 666/2014,

4. dostavlja informacije i surađuje s Europskom komisijom vezano za odgovore u okviru procesa revizije sukladno članku 9. Uredbe (EU) br. 525/2013, Provedbenoj uredbi (EU) br. 749/2014 i Delegiranoj uredbi (EU) br. 666/2014 i

5. dostavlja informacije i surađuje s Europskom komisijom sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 525/2013 i pravno obvezujućih propisa Europske unije donesenih na temelju Uredbe (EU) br. 525/2013.

(3) U svrhu provedbe Uredbe (EU) br. 525/2013 Agencija obavlja sljedeće poslove:

1. nositelj je izrade izvješća iz članka 75. stavka 3. podstavaka 2., 3., 4., 5. i 9. ovoga Zakona i

2. dostavlja izvješća iz članka 75. stavka 3. podstavaka 2., 3., 4. i 5. ovoga Zakona Europskoj agenciji za okoliš sukladno člancima 7., 8., 13. i 14. Uredbe (EU) br. 525/2013, Provedbenoj uredbi (EU) br. 749/2014 i Delegiranoj uredbi (EU) br. 666/2014.

(4) U svrhu provedbe Uredbe (EU) br. 525/2013 i pravno obvezujućih akata Europske unije donesenih na temelju Uredbe (EU) br. 525/2013 Ministarstvo i Agencija surađuju s tijelima i osobama iz članka 77. stavka 1. ovoga Zakona, Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i drugim institucijama.«.

Članak 33.

U članku 78. stavku 1. iza riječi: »stavka 3.« dodaju se riječi: »podstavka 2.«.

U stavku 2. riječi: »podstavaka 2. i 3.« zamjenjuju se riječima: »podstavaka 1., 4., 5., 6. i 9.«.

Članak 34.

U članku 79. stavku 2. iza riječi: »Agenciji« riječi: »do 1. ožujka tekuće godine« brišu se.

Članak 35.

U članku 83. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se i putem web-aplikacije iz članka 108. stavka 7. ovoga Zakona.«.

Članak 36.

U članku 87. stavku 2. riječi: »stavka 5. podstavka 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 6.«.

Članak 37.

Članak 100. mijenja se i glasi:

»(1) Financijska sredstva dobivena od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi iz članka 99. stavka 1. ovoga Zakona, od prodaje dijela dodijeljene kvote iz članka 111. stavka 1. i od prodaje dijela nacionalne godišnje kvote iz članka 115. stavka 7. ovoga Zakona uplaćuju se na poseban račun Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

(2) Nositelj izrade Plana korištenja sredstava iz stavka 1. ovoga članka je Ministarstvo u suradnji sa središnjim tijelima državne uprave nadležnim za područja: energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, graditeljstva, poljoprivrede, šumarstva, prometa, zaštite prirode, znanosti, turizma i zdravstva.

(3) Plan iz stavka 2. ovoga članka donosi Vlada za razdoblje od četiri godine i objavljuje se u »Narodnim novinama«.

(4) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka koriste se za sljedeće namjene:

– smanjivanje emisija stakleničkih plinova,

– prilagodbu klimatskim promjenama,

– financiranje mjera ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe u trećim državama,

– financiranje obnovljivih izvora energije u cilju ispunjenja udjela obnovljivih izvora energije Republike Hrvatske u 2020. godini,

– unapređenje šumskih resursa i izvješćivanja iz sektora šumarstva,

– poticanje prijelaza na promet s niskim emisijama i javne oblike prometa,

– financiranje istraživanja i razvoja namijenjenih ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama, uključujući područje aeronautike i zračnog prijevoza,

– ekološki sigurno hvatanje i geološko skladištenje ugljikova dioksida, osobito iz elektrana na fosilna goriva i određenih industrijskih sektora i podsektora, uključujući i one u trećim zemljama,

– financiranje istraživanja i razvoja u području energetske učinkovitosti i čistih tehnologija,

– financiranje istraživanja i razvoja u području izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova,

– poticanje mjera energetske učinkovitosti u sektorima zgradarstva (posebice energetska obnova zgrada), industrije, prometa i usluga i

– osiguravanje financijske potpore za mjere koje pridonose suzbijanju energetskog siromaštva.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, 5% financijskih sredstava od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi iz članka 99. stavka 1. ovoga Zakona uplaćuje se u državni proračun Republike Hrvatske za pokrivanje troškova administriranja sustava trgovanja emisijskim jedinicama, za upravne poslove, poslove funkcioniranja Registra, dražbovatelja, nacionalnog sustava za praćenje emisija stakleničkih plinova i drugih administrativnih i stručnih poslova vezanih za klimatske promjene.

(6) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dostavlja Ministarstvu izvješće o korištenju sredstava iz stavka 4. ovoga članka do 30. travnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

(7) Izvješće o korištenju sredstava iz stavka 4. ovoga članka Ministarstvo podnosi Vladi za razdoblje od dvije godine.

(8) Vlada će na prijedlog Ministarstva, ministarstva nadležnog za gospodarstvo i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, a uz odobrenje Europske komisije, donijeti odluku kojom će se utvrditi popis djelatnosti i financijske mjere u korist djelatnosti iz sektora odnosno podsektora koji se smatraju izloženima značajnom riziku od izmještanja emisija stakleničkih plinova u treće zemlje, zbog troškova vezanih uz emisije stakleničkih plinova ugrađenih u cijene električne energije, u svrhu kompenzacije tih troškova, a u slučajevima kad su takve financijske mjere u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju državne potpore.«.

Članak 38.

U članku 101. stavcima 2., 3. i 4. iza riječi: »Uredbe (EU) br. 389/2013« dodaju se riječi: »i Uredbe Komisije (EU) br. 2015/1844«.

Članak 39.

U članku 103. stavci 5., 6. i 7. brišu se.

Članak 40.

U članku 106. stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Ministar nadležan za poslove zaštite okoliša u skladu s europskim indeksom potrošačkih cijena donosi odluku o povećanju naknade iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 41.

Članak 127. mijenja se i glasi:

»(1) U provedbi inspekcijskog nadzora tržišni inspektor će rješenjem narediti otklanjanje nepravilnosti i odrediti primjereni rok u kojem nepravilnosti treba otkloniti ako utvrdi da proizvodi koji su stavljeni na tržište nisu označeni ili su nepotpuno označeni, ako nije utvrđena kvaliteta proizvoda na propisani način ili dokazivanje sukladnosti proizvoda nije obavljeno ili nije obavljeno na propisani način.

(2) U slučaju sumnje i/ili prijave da proizvod ne odgovara propisanoj kvaliteti tržišni inspektor će rješenjem privremeno zabraniti stavljanje na tržište proizvoda u vremenu potrebnom za dodatne preglede i ispitivanja.

(3) Tržišni inspektor će rješenjem zabraniti stavljanje na tržište proizvoda koji u svom sastavu sadrže tvari iznad propisanih graničnih vrijednosti ili tvari nisu dozvoljene odnosno proizvoda uzorkovanog i ispitanog za potrebe godišnjeg programa praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za koje je u najkraćem mogućem roku od utvrđivanja rezultata dostavljena obavijest da proizvod ne odgovara propisanoj kvaliteti.«.

Članak 42.

U članku 128.a stavku 1. riječi: »Uredbe (EZ) br. 842/2006 i« brišu se.

U stavku 3. riječi: »i Uredbe (EZ) br. 842/2006« brišu se.

U stavku 4. riječi: »i Uredbe (EZ) br. 842/2006« brišu se.

U stavku 7. riječi: »,tržišni inspektor« brišu se.

Članak 43.

U članku 129. stavku 1. riječi: »i fizičkih osoba« zamjenjuju se riječima: »osoba i obrtnika«.

Članak 44.

U članku 132. stavku 3. iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »i uredbama EU-a iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona«.

Članak 45.

U članku 141. stavku 1. riječi: »stavka 6.« zamjenjuju se riječima: »stavka 7. podstavka 2.«.

Članak 46.

Članak 143. mijenja se i glasi:

»(1) Protiv rješenja inspektora žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(2) Upravni spor protiv inspekcijskog rješenja rješava se u hitnom postupku.«.

Članak 47.

U članku 145. stavku 1. podstavku 6. riječi: »članak 46. stavak 10.« zamjenjuju se riječima: »članak 46. stavak 8.«.

U podstavku 7. riječi: »članak 47. stavak 5.« zamjenjuju se riječima: »članak 47. stavak 7.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Za prekršaj iz stavka 1. podstavka 5. ovoga članka kaznit će se zapovjednik broda ili član posade koji ga zamjenjuje odnosno osoba koja upravlja brodicom ili jahtom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna.«.

Članak 48.

U članku 146. stavku 1. podstavku 17. riječi: »do 1. ožujka tekuće godine« brišu se.

Iza podstavka 17. dodaje se novi podstavak 18. koji glasi:

» – za izračun emisija stakleničkih plinova ne koristi metodologiju propisanu uredbom iz članka 81. stavka 2. ovoga Zakona (članak 81. stavak 2.),«.

Dosadašnji podstavci 18. do 26. postaju podstavci 19. do 27.

Članak 49.

U članku 147. stavku 1. podstavak 6. mijenja se i glasi:

» – ne zapošljava stručno osposobljene osobe koje postupaju s kontroliranim tvarima ili fluoriranim stakleničkim plinovima i uređajima i opremom koja sadrži te tvari sukladno članku 4. pravilnika o izobrazbi (članak 72.b stavak 6.),«.

U podstavku 7. riječi: »i članku 9. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 842/2006« brišu se.

Podstavci 37. do 46. brišu se.

Dosadašnji podstavci 47. do 60. postaju podstavci 37. do 50.

Članak 50.

U članku 148.a stavcima 1. i 2. riječi: »i pored osiguranih sredstava« brišu se.

Članak 51.

Članak 149. briše se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 52.

(1) U slučaju da tijela iz članka 28. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 130/11. i 47/14.) nisu u mogućnosti obavljanja poslova iz članka 28. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona zbog neispunjavanja propisanih uvjeta iz članaka 55. i 61. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 130/11. i 47/14.) ili zbog drugih razloga, Državni hidrometeorološki zavod dužan je osigurati provedbu tih poslova bez odgađanja, ali ne duže od šest mjeseci.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Državni hidrometeorološki zavod može osigurati provedbu poslova na rok duži od šest mjeseci uz suglasnost Ministarstva.

Članak 53.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 30. lipnja 2017.

Klasa: 022-03/17-01/25

Zagreb, 19. lipnja 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.