Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

NN 61/2017 (28.6.2017.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

HRVATSKI SABOR

1382

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. lipnja 2017.

Klasa: 011-01/17-01/30

Urbroj: 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 21. lipnja 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

Članak 1.

U Zakonu o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13. i 138/15. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u članku 1. riječ: »ravnopravni« zamjenjuje se riječju: »radnopravni«.

Članak 2.

Članak 41. mijenja se i glasi:

»Postupak prijma u državnu službu provodi se u skladu s planom prijma u državnu službu utvrđenim prema odredbama ovoga Zakona, osim u slučaju potrebe:

a) prijma u državnu službu na određeno vrijeme,

b) popunjavanja radnog mjesta koje je ostalo upražnjeno odlaskom službenika iz državnog tijela tijekom tekuće kalendarske godine,

c) prijma državnog službenika na poslove upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: poslovi upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova).«.

Članak 3.

U članku 45.c stavku 1. riječi: »kod središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose« zamjenjuju se riječima: »u web-aplikaciji CIRCA«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako na raspolaganju Vladi ima državnih službenika koji ispunjavaju uvjete za raspored na radno mjesto koje treba popuniti, državno tijelo dužno ih je pozvati na testiranje i razgovor (intervju), radi provjere njihovih kompetencija (znanja, vještina i sposobnosti), ako mjesto stanovanja službenika nije udaljeno više od 50 kilometara od državnog tijela, odnosno neovisno o udaljenosti ako je u web-aplikaciji CIRCA naznačeno da službenik pristaje na raspored i kad je udaljenost veća od 50 kilometara.«.

U stavku 4. iza riječi: »Vladi« dodaju se riječi: »iz stavka 2. ovoga članka«.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Odredbe stavaka 1. do 4. ovoga članka ne primjenjuju se kod prijma službenika na poslove upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova.

(6) Popis radnih mjesta vezanih uz poslove upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova utvrdit će odlukom Vlada, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove fondova Europske unije.«.

Članak 4.

Naslov iznad članka 46. briše se.

Članak 46. briše se.

Članak 5.

U članku 49. stavku 1. točka a) mijenja se i glasi:

»a) protiv kojih se vodi kazneni postupak po službenoj dužnosti ili koje su proglašene krivim za kazneno djelo za koje se kazneni postupak vodi po službenoj dužnosti,«.

Članak 6.

U članku 51. stavku 1. druga rečenica briše se.

Članak 7.

U članku 52. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se javnom objavom na web-stranici državnog tijela koje je raspisalo javni natječaj i web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

(3) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka kandidat koji je pristupio testiranju može izjaviti žalbu Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.«.

Članak 8.

U članku 61. iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, za potrebe rada na projektu koji se financira iz fondova ili programa Europske unije osoba se može primiti u državnu službu na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta.

(7) Rješenje o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme dostavlja se javnom objavom na web-stranici državnog tijela koje je raspisalo oglas i web-stranici tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.«.

Dosadašnji stavak 6., koji postaje stavak 8., mijenja se i glasi:

»(8) Osobe se u državnu službu na određeno vrijeme primaju putem oglasa, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno. Oglas se objavljuje putem nadležne službe za zapošljavanje, na web-stranici državnog tijela koje raspisuje oglas i web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose. Rok za podnošenje prijave na oglas je osam dana od dana objave oglasa na web-
-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.«.

Dosadašnji stavci 7., 8. i 9. postaju stavci 9., 10. i 11.

Članak 9.

Članak 63. mijenja se i glasi:

»(1) Odlučivanje o prijmu u državnu službu, rasporedu na radno mjesto, plaći, premještaju, stavljanju na raspolaganje, ocjenjivanju te prestanku državne službe upravna je stvar o kojoj odlučuje rješenjem čelnik tijela ili službena osoba u čijem je opisu poslova rješavanje o upravnoj stvari, sukladno propisima o ustrojstvu državnog tijela.

(2) Na ostvarivanje prava i obveza iz državne službe, osim onih iz stavka 1. ovoga članka, odgovarajuće se primjenjuju opći propisi o radu kojima se uređuje ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa.

(3) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka službenik može izjaviti žalbu Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

(4) Žalba ne odgađa izvršenje rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, rasporedu na radno mjesto, plaći, premještaju, stavljanju na raspolaganje, otkazu službeniku koji nije zadovoljio na probnom radu te prestanku državne službe po sili zakona.

(5) Protiv rješenja Odbora za državnu službu državno tijelo i državni službenik mogu pokrenuti upravni spor.«.

Članak 10.

Članak 66. mijenja se i glasi:

»(1) Članove Odbora za državnu službu imenuje Vlada na temelju javnog natječaja na vrijeme od pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja. Članovi Odbora moraju biti diplomirani pravnici, odnosno magistri prava.

(2) Odbor za državnu službu ima predsjednika, kojeg imenuje Vlada iz reda članova Odbora za državnu službu.

(3) Predsjednik i član Odbora imaju položaj državnih službenika, a prava i obveze iz državne službe ostvaruju u središnjem tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose.

(4) Predsjedniku i članu Odbora za vrijeme trajanja mandata miruju prava i obveze iz službe u državnom tijelu u kojem su bili u službi prije imenovanja.

(5) Vlada uredbom propisuje broj članova, uvjete za imenovanje, način imenovanja, ustrojstvo i način rada Odbora za državnu službu.«.

Članak 11.

Iza članka 66. dodaje se članak 66.a koji glasi:

»Članak 66.a

(1) Predsjednik i članovi Odbora za državnu službu neovisni su u radu i svoje zadaće obavljaju nepristrano i u skladu sa zakonom.

(2) Predsjednik i članovi Odbora ne smiju obavljati drugu službu ili posao koji bi mogao utjecati na njihovu samostalnost, nepristranost i neovisnost ili umanjiti njihov društveni ugled ili su inače nespojivi s obnašanjem dužnosti u Odboru.

(3) Predsjednika i članove Odbora Vlada može razriješiti:

– na njihov osobni zahtjev,

– zbog njihovog nezakonitog, nesavjesnog ili nemarnog rada,

– u slučaju prestanka državne službe na način propisan zakonom.

(4) Razriješeni predsjednik Odbora ostaje u sastavu Odbora u svojstvu člana, ako ga Vlada istovremeno nije razriješila i dužnosti člana Odbora.

(5) Razriješeni član Odbora ima pravo povratka na odgovarajuće poslove u državno tijelo u kojem je bio u službi prije imenovanja za člana Odbora, a ako nije bio u državnoj službi, ima pravo rasporeda u središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose, na temelju zahtjeva koji je dužan podnijeti nadležnom tijelu u roku od 30 dana od dana razrješenja.

(6) Nadležno državno tijelo dužno je donijeti rješenje o rasporedu iz stavka 5. ovoga članka u roku od 15 dana od zaprimanja zahtjeva razriješenog člana Odbora. Do donošenja tog rješenja razriješeni član Odbora ostvaruje prava iz službe u Odboru prema dotadašnjem rješenju.

(7) Odredbe stavaka 4. do 6. ovoga članka ne odnose se na člana Odbora koji je razriješen zbog prestanka državne službe na način propisan zakonom.«.

Članak 12.

U članku 67. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Odbor za državnu službu odlučuje o žalbama protiv rješenja iz članka 63. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Kod prijma službenika na poslove upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova postupak po žalbi je hitan. Odbor za državnu službu dužan je odlučiti o žalbi u roku od 30 dana od dana primitka žalbe.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 13.

U članku 74.a stavku 1. iza riječi: »ministarstva i« dodaje se riječ: »središnjeg«, a riječi: »zamjenika predstojnika državnog ureda« zamjenjuju se riječima: »zamjenika državnog tajnika središnjeg državnog ureda«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Na dostavu rješenja o imenovanju odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona o dostavi rješenja o prijmu u državnu službu. Protiv rješenja o imenovanju nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Dosadašnji stavci 2. do 7. postaju stavci 3. do 8.

Članak 14.

U članku 76. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Državni službenik može po potrebi službe biti premješten na drugo radno mjesto u istom ili drugom državnom tijelu, u istom ili drugom mjestu rada, ali samo na radno mjesto za koje je propisan isti stupanj obrazovanja i potrebno radno iskustvo u jednakom ili dužem trajanju. Iznimno, državni službenik može uz njegovu suglasnost biti premješten na radno mjesto za koje je propisano radno iskustvo u kraćem trajanju.«.

Članak 15.

Naslov iznad članka 115. briše se.

Članak 115. briše se.

Članak 16.

Iza članka 127.a dodaju se naslov i članak 127.b koji glase:

»Unos podataka u web-aplikaciju CIRCA

Članak 127.b

Državno tijelo dužno je unijeti podatke o službeniku na raspolaganju u web-aplikaciju CIRCA u roku od 24 sata od dana izvršnosti rješenja o stavljanju službenika na raspolaganje.«.

Članak 17.

»U članku 137. stavku 1. točki 3. crtica se zamjenjuje zarezom, a riječi: »posljednjeg dana godine u kojoj su ostvareni ti uvjeti« zamjenjuju se riječima: »osim ako se čelnik tijela i državni službenik drukčije ne dogovore, vodeći računa o potrebama službe«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. kad je osuđen na kaznu zatvora ili kaznu dugotrajnog zatvora ili djelomičnu uvjetnu osudu za kazneno djelo – danom saznanja za pravomoćnost presude, osim ako mu je pravomoćnom presudom izrečena uvjetna osuda ili mu je kazna zatvora zamijenjena radom za opće dobro,«.

Točka 5. briše se.

Dosadašnje točke 6. do 12. postaju točke 5. do 11.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»(2) Državnom službeniku iz stavka 1. točke 3. ovoga članka državna služba prestaje najkasnije posljednjeg dana godine u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15 godina mirovinskog staža.

(3) Državnom službeniku iz stavka 1. točke 4. ovoga članka kojem je izrečena uvjetna osuda te sud donese odluku o opozivu izrečene uvjetne osude, državna služba prestaje danom saznanja za pravomoćnost odluke o opozivu uvjetne osude.

(4) Državnom službeniku iz stavka 1. točke 4. ovoga članka kojem je kazna zatvora zamijenjena radom za opće dobro te sud donese odluku kojom određuje izvršenje izrečene kazne zatvora u neizvršenom dijelu ili u cijelosti, državna služba prestaje danom saznanja za pravomoćnost odluke o izvršenju izrečene kazne zatvora.«.

Članak 18.

U članku 151.a stavku 1. točki 1. riječi: »zamjenik predstojnika državnog ureda« zamjenjuju se riječima: »zamjenik državnog tajnika središnjeg državnog ureda«.

U točki 4. riječi: »glavni tajnik u državnom uredu« zamjenjuju se riječima: »glavni tajnik središnjeg državnog ureda«.

U stavku 2. riječi: »u državnom uredu« zamjenjuje se riječima: »središnjeg državnog ureda«.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 19.

U roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona Vlada će:

– uskladiti Uredbu o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 74/10., 142/11. i 53/12.) s odredbama ovoga Zakona,

– donijeti uredbu iz članka 10. stavka 5. ovoga Zakona.

Članak 20.

Do stupanja na snagu provedbenih propisa iz članka 19. ovoga Zakona ostaju na snazi:

‒ Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 74/10., 142/11. i 53/12.),

‒ Uredba o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu (»Narodne novine«, br. 8/06. i 40/15.).

Članak 21.

Vlada će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti odluku iz članka 3. ovoga Zakona.

Članak 22.

Predsjednik i članovi Odbora za državnu službu zatečeni na dužnosti na dan stupanja na snagu ovoga Zakona nastavljaju s radom do isteka vremena na koje su imenovani.

Članak 23.

Započeti postupci prijma u državnu službu i postupci u kojima se odlučuje o pravima i obvezama državnih službenika i namještenika, koji ne budu dovršeni do stupanja na snagu ovoga Zakona, nastavit će se i dovršiti prema propisima koji su bili na snazi u vrijeme pokretanja postupka.

Članak 24.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredaba članka 3. stavka 1., članka 16. i članka 17. stavka 1. i stavka 5. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na dodani stavak 2. u članku 137. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13. i 138/15. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), koje stupaju na snagu 1. siječnja 2018.

Klasa: 022-03/17-01/55

Zagreb, 19. lipnja 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.