Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti

NN 61/2017 (28.6.2017.), Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti

REKTORSKI ZBOR REPUBLIKE HRVATSKE I NACIONALNO VIJEĆE ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOGIJSKI RAZVOJ

1425

Na temelju odredbe članka 105. stavka 4. podstavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13.) te sukladno članku 5. stavku 2. Poslovnika Rektorskog zbora, Rektorski zbor na 7. sjednici u akademskoj 2015./2016. godini održanoj 20. travnja 2016. uz suglasnost Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnologijski razvoj od 23. svibnja 2017. donosi

ODLUKU

O NUŽNIM UVJETIMA ZA OCJENU NASTAVNE I STRUČNE DJELATNOSTI U POSTUPKU IZBORA U UMJETNIČKO-NASTAVNA I NASTAVNA ZVANJA U PODRUČJU UMJETNOSTI

OPĆI UVJETI

I.

Pristupnici koji se prvi puta biraju u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja moraju imati potvrdno ocijenjeno nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima. Oblik i način provedbe nastupnog predavanja propisat će Rektorski zbor uz suglasnost Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnologijski razvoj.

Pristupnici koji su u postupku izbora u više zvanje moraju priložiti pozitivno ocijenjene rezultate institucijskog istraživanja kvalitete svog nastavnog rada ili pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, koju provodi visoko učilište.

UMJETNIČKO-NASTAVNA ZVANJA

Docent

II.

U umjetničko-nastavno zvanje docenta sukladno članku 94. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13.) kada su posrijedi nastavni predmeti iz područja koja može predavati samo umjetnik, može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnologijski razvoj, te koja je izabrana u umjetničku komponentu umjetničko-nastavnog zvanja docenta, te opće uvjete i sljedeće:

Pristupnik treba obvezno ispuniti dva (2) od sljedeća četiri (4) uvjeta:

1. da je u suradničkom ili nastavnom zvanju računajući razdoblje od pet godina prije datuma pokretanja izbora sudjelovao u izvođenju nastave na nekom visokom učilištu od barem devedeset (90) norma sati;

2. da je pomagao studentima preddiplomskih/diplomskih studija pri izradi završnih/diplomskih radova (javni nastup, izložbu ili drugi oblik javnog umjetničkog djelovanja);

3. da se u svom umjetničkom području, struci ili nastavi usavršavao na institucijama sveučilišnim ili umjetničkim institucijama u inozemstvu u ukupnom trajanju od najmanje tri mjeseca;

4. da je kao autor ili koautor prezentirao najmanje tri umjetnička rada u zemlji ili inozemstvu.

Izvanredni profesor

III.

U umjetničko-nastavno zvanje izvanrednog profesora sukladno članku 94. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13.) kada su posrijedi nastavni predmeti iz područja koja može predavati samo umjetnik, može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnologijski razvoj, te koja je izabrana u umjetničku komponentu umjetničko-nastavnog zvanja izvanrednog profesora, uz opće uvjete i sljedeće uvjete:

– da je u svojstvu nastavnika (stalnog ili gostujućeg) na nekom visokom učilištu ukupno izvodio nastavu od barem tristo (300) norma sati.

– da ispunjava tri (3) od sljedećih sedam (7) uvjeta:

1. da je autor ili koautor jednog objavljenog sveučilišnog udžbenika, umjetničke/znanstvene knjige ili priručnika notnog izdanja, odnosno daje na web stranici visokog učilišta postavio svoja predavanja kao nastavni tekst, koji je pozitivno ocijenjen od stručnog povjerenstva;

2. da je predložio novi ili inovirani sadržaj predmeta na preddiplomskom, diplomskom ili poslijediplomskom (doktorskom) studiju koji je verificiran od strane nadležnog stručnog tijela visokog učilišta;

3. da je osmislio i vodio umjetnički skup odnosno umjetničku radionicu namijenjenu profesionalnom usavršavanju diplomanata i umjetnika u umjetničkom području njegovog nastavnog i umjetničkog djelovanja;

4. da su pod njegovim mentorstvom obranjena najmanje tri (3) završna ili diplomska rada, (javni nastup, izložbu ili drugi oblik javnog umjetničkog djelovanja);

5. da je pod njegovim mentorstvom najmanje jedan pristupnik izradio doktorat umjetnosti;

6. da je kao autor ili koautor prezentirao najmanje pet (5) umjetničkih radova u zemlji ili inozemstvu;

7. daje dobitnik značajnih priznanja ili nagrada za umjetnički rad, rad u struci ili nastavi.

Redoviti profesor

IV.

U umjetničko-nastavno zvanje redovitog profesora sukladno članku 94. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13) kada su posrijedi nastavni predmeti iz područja koja može predavati samo umjetnik, može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnologijski razvoj, te koja je izabrana u umjetničku komponentu umjetničko-nastavnog zvanja redovitog profesora, uz opće uvjete i sljedeće uvjete:

– da je u svojstvu nastavnika (stalnog ili gostujućeg) na nekom visokom učilištu, ukupno izvodio nastavu od barem šesto (600) norma sati.

– da ispunjava četiri (4) od sljedećih devet (9) uvjeta:

1. da je autor ili koautor dva objavljena sveučilišna udžbenika, umjetničke/znanstvene knjige ili priručnika notnog izdanja, odnosno da je na web stranici visokog učilišta postavio svoja predavanja iz dva kolegija kao nastavni tekst, koji je pozitivno ocijenjen od stručnog povjerenstva;

2. da je pod njegovim mentorstvom obranjeno najmanje pet (5) završnih ili diplomskih radova (javni nastup, izložbu ili drugi oblik javnog umjetničkog djelovanja);

3. da je osmislio i vodio međunarodni umjetnički skup odnosno međunarodnu umjetničku radionicu namijenjenu profesionalnim usavršavanju umjetnika u umjetničkom području njegovog nastavnog i umjetničkog djelovanja;

4. da su pod njegovim mentorstvom najmanje dva pristupnika izradila doktorat umjetnosti;

5. da je izvodio nastavu kao gostujući profesor na drugom domaćem ili inozemnom sveučilištu barem jedan semestar;

6. da je bio recenzent u znanstvenom/umjetničkom časopisu, znanstvenoj/umjetničkoj knjizi ili zborniku radova sa znanstvenog/umjetničkog skupa;

7. da je bio recenzent barem jednog studijskog programa ili barem dva sveučilišna udžbenika, odnosno barem dvije umjetničke/znanstvene knjige;

8. da je bio član uređivačkog odbora znanstvenog/umjetničkog časopisa ili najmanje dvije knjige ili zbornika ili član umjetničkih prosudbenih tijela;

9. da je dobitnik značajnih priznanja ili nagrada za umjetnički rad, rad u struci ili nastavi.

Redoviti profesor u trajnom zvanju

V.

U umjetničko-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju sukladno članku 94. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13) kada su posrijedi nastavni predmeti iz područja koja može predavati samo umjetnik, može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnologijski razvoj, te koja je izabrana u umjetničku komponentu umjetničko-nastavnog zvanja redovitog profesora u trajnom zvanju, uz opće uvjete i sljedeće uvjete:

– pristupnik treba ispuniti šest (6) od trinaest (13) uvjeta od kojih su devet navedeni za redovitog profesora, te prošireni još sljedećim uvjetima:

1. da je bio pozvani predavač, odnosno voditelj umjetničkih radionica na barem dva međunarodna umjetnička skupa;

2. da je bio recenzent/izvjestitelj za barem dva studijska programa ili barem tri sveučilišna udžbenika, odnosno barem tri umjetničke/znanstvene knjige;

3. da je obnašao čelnu dužnost u strukovnoj asocijaciji iz svojeg umjetničkog područja, ili čelnu dužnost na visokom učilištu ili u široj akademskoj zajednici;

4. da je dobio istaknutu domaću nagradu nacionalnog strukovnog udruženja, nagradu na nacionalnom umjetničkom festivalu, državnu nagradu ili prestižnu međunarodnu nagradu za svoj umjetnički ili nastavni rad.

NASTAVNA ZVANJA

Za potrebe korepeticije i druge suradnje u obrazovnom procesu visokoškolske umjetničke nastave na sveučilištu, fakultetu ili umjetničkoj akademiji obavljaju se izbori u nastavna zvanja predavača i višeg predavača, umjetničkog suradnika, višeg umjetničkog suradnika i umjetničkog savjetnika, sukladno čl. 92 (1) i čl. 98 (2) Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13).

Za nastavnike koji nisu završili odgovarajući umjetnički studij, a imaju status umjetnika, valorizira se njihova umjetnička djelatnost vezana uz struku umjetničkog područja nastavnog djelovanja.

Predavač

VI.

U zvanje predavača može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 98. stavak 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13.), uz opće uvjete i sljedeće uvjete:

Pristupnik treba ispuniti dva (2) od sljedećih četiri (4) uvjeta:

1. da je u suradničkom ili nastavnom zvanju, računajući razdoblju od tri godine prije datuma pokretanja, izbora kontinuirano izvodio nastavu u sustavu visokog obrazovanja, i to najmanje trideset (30) norma sati godišnje.

2. da je održao jedno javno izlaganje na stručnim ili umjetničkim skupovima iz područja struke iz koje se provodi postupak izbora u zvanje;

3. da ima barem dva (2) stručna ili umjetnička rada vezana uz predmetnu struku umjetničkog područja;

4. da je pomagao studentima pri izradi završnih radova (javni nastup, izložbu ili drugi oblik javnog umjetničkog djelovanja).

Viši predavač

VII.

U zvanje višeg predavača može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 98. stavak 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13), uz opće uvjete i sljedeće uvjete:

Pristupnik treba ispuniti dva (2) od tri (3) sljedeća uvjeta:

1. da je u razdoblju od najviše pet godina prije pokretanja izbora u nastavno zvanje u tom zvanju kontinuirano izvodio nastavu od najmanje šezdeset (60) norama sati godišnje;

2. da ima barem pet (5) objavljenih stručnih ili umjetničkih radova vezanih uz predmetnu struku umjetničkog područja;

3. da je pomagao studentima pri izradi završnih radova (javni nastup, izložbu ili drugi oblik javnog umjetničkog djelovanja).

Umjetnički suradnik

VIII.

U zvanje umjetničkog suradnika može biti izabran pristupnik koji ispunjava uvjete iz članka 98. stavka 8. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13.)

– da je objavio najmanje tri (3) umjetnička ili stručna rada vezanih uz struku u kojoj izvodi nastavu.

Viši umjetnički suradnik

IX.

U zvanje višeg umjetničkog suradnika može biti izabran pristupnik koji ispunjava uvjete iz članka 98. stavka 9. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13.)

– da je objavio najmanje pet (5) umjetničkih ili stručnih radova vezanih uz predmetnu struku umjetničkog područja.

Umjetnički savjetnik

X.

U zvanje višeg umjetničkog savjetnika može biti izabran pristupnik koji ispunjava uvjete iz članka 98. stavka 10. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13)

– da je objavio najmanje deset (10) umjetničkih ili stručnih radova vezanih uz struku u kojoj izvodi nastavu.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Danom stupanja snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti (»Narodne novine« br. (106/06. i 127/06.),

Postupci izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti koji su započeti prije stupanja na snagu ove Odluke, završit će se u skladu s Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti (»Narodne novine« br. 106/06. i 127/06.).

Klasa: 602-04/16-05/18

Urbroj: 380-230/071-16-1

Zagreb, 23. svibnja 2017.

Predsjednik Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i
tehnologijski razvoj

prof. dr. sc. Ivo Družić, v. r.

Predsjednik
Rektorskoga zbora
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Šimun Anđelinović, v. r.