Odluka o dopuni Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja

NN 62/2017 (30.6.2017.), Odluka o dopuni Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1438

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 10. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14 i 7/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. lipnja 2017. godine donijela

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O DONOŠENJU MREŽE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA, UČENIČKIH DOMOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA

I.

U Odluci o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (»Narodne novine«, broj 70/11), u Prilogu 2. »MREŽA SREDNJIH ŠKOLA, UČENIČKIH DOMOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA«, pod točkom III. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, u tabličnom prikazu pod rednim brojem 1. SREDNJA ŠKOLA GLINA, iza retka 3. dodaje se redak 4. koji glasi: »Šumarstvo, prerada i obrada drva«.

Pod točkom VII. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA, u podtočki 1.1. ŠKOLE – OSNIVAČI ŽUPANIJE/GRAD ZAGREB (gimnazije i strukovne), u tabličnom prikazu pod rednim brojem 12. SREDNJA ŠKOLA »AUGUST ŠENOA«, iza retka 6. dodaje se redak 7. koji glasi: »Grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/241

Urbroj: 50301-27/12-17-2

Zagreb, 29. lipnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.