Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

NN 65/2017 (7.7.2017.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

HRVATSKI SABOR

1495

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. lipnja 2017.

Klasa: 011-01/17-01/39
Urbroj: 71-06-01/1-17-2
Zagreb, 5. srpnja 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA

Članak 1.

U Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine«, br. 86/12. i 143/13.) u članku 6. stavku 1. podstavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

» – površine izvan građevinskog područja u nacionalnom parku, parku prirode, regionalnom parku, park-šumi, strogom rezervatu, posebnom rezervatu, spomeniku prirode i spomeniku parkovne arhitekture, osim zgrade izgrađene u skladu s prostornim planom i zgrade izgrađene unutar tradicijske naseobine određene prostornim planom područja posebnih obilježja ili drugim prostornim planom,

– planirani ili istraženi koridori i površine prometnih, energetskih, vodnih i komunikacijskih građevina, osim zgrade za koju javnopravno tijelo nadležno za upravljanje tom građevinom izda potvrdu da je izgrađena u skladu s posebnim uvjetima koje to tijelo na temelju posebnih propisa utvrđuje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, odnosno građevinske dozvole,«.

Podstavak 3. briše se.

Dosadašnji podstavci 4., 5., 6. i 7. postaju podstavci 3., 4., 5. i 6.

U stavku 2. podstavku 3. iza riječi: »izgrađene« dodaju se riječi: »na postojećoj površini javne namjene uz suglasnost upravitelja te površine, odnosno vlasnika iste ako ne postoji upravitelj i zgrade izgrađene«.

Članak 2.

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Potvrde i suglasnosti iz članka 6. ovoga Zakona izdaju se na zahtjev stranke.«.

U stavku 2. riječi: »podstavka 2.« zamjenjuju se riječima: »podstavka 3.«.

Članak 3.

U članku 8. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Nadležno upravno tijelo može u svrhu obavljanja poslova vezanih uz donošenje rješenja o izvedenom stanju zaposliti na određeno vrijeme službenike na rok do tri godine.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., iza riječi: »doneseno rješenje« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »odnosno na oglasnoj ploči Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 4.

U članku 9.a iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Spise predmeta koji su pravomoćno riješeni u Agenciji za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada trajno pohranjuje i čuva u svojoj arhivi nadležno upravno tijelo na čijem se području nalazi građevina koja je ozakonjena, odnosno za čije ozakonjenje je podnesen zahtjev.

(5) Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada obvezna je spise predmeta dostaviti nadležnom upravnom tijelu radi pohrane i čuvanja u smislu stavka 4. ovoga članka najkasnije u roku od godine dana od dana kada su pravomoćno riješeni.«.

Članak 5.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»(1) Postupak za donošenje rješenja o izvedenom stanju pokreće se na zahtjev stranke koji se predaje nadležnom upravnom tijelu.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se najkasnije 30. lipnja 2018. i nakon isteka toga dana ne može se više podnijeti.

(3) Zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju podnesen nakon 30. lipnja 2018. odbacuje se rješenjem.«.

Članak 6.

U članku 17. stavku 3. iza riječi: »stanju« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »odnosno na oglasnoj ploči Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada«.

Članak 7.

U članku 20. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Rješenje o izvedenom stanju donosi se, ovisno o zahtjevu podnositelja zahtjeva, za jednu nezakonito izgrađenu zgradu na jednoj ili više katastarskih čestica ili za više zgrada na jednoj ili na više katastarskih čestica koje su funkcionalno povezane.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Nezakonito izgrađena zgrada, odnosno njezin dio čija se namjena zbog stupnja nezavršenosti ne može utvrditi smatra se zgradom, odnosno dijelom zgrade stambene namjene, poslovne namjene koja nije proizvodna ili namijenjene za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti, odnosno društvene namjene, ako to podnositelj zahtjeva zatraži.«.

Članak 8.

U članku 30. stavku 1. iza riječi: »oglašeno ništavim« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »ako je zahtjev za donošenje tog rješenja odbijen ili odbačen, odnosno ako je postupak donošenja tog rješenja obustavljen«.

Članak 9.

U članku 31. stavku 1. riječ: »Dvadeset« zamjenjuje se riječju: »Trideset«.

U stavku 2. riječ: »Dvadeset« zamjenjuje se riječju: »Trideset«.

U stavku 4. riječ: »Pedeset« zamjenjuje se riječju: »Četrdeset«.

Članak 10.

U članku 33. stavku 1. riječi: »postojećom građevinom« zamjenjuju se riječima: »zgradom za koju je izdana građevinska dozvola i uporabna dozvola«.

Članak 11.

U članku 34. stavku 1. riječi: »rješenje o uvjetima građenja, odnosno lokacijsku dozvolu« zamjenjuju se riječima: »građevinsku dozvolu«.

Članak 12.

U članku 35. stavku 1. riječ: »završenu« i riječ: »završeni« brišu se.

Stavak 4. briše se.

Članak 13.

U članku 37.f stavku 1. ispred riječi: »Tijela« kojom počinjen stavak dodaje se oznaka stavka: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Ravnatelj ima zamjenika ravnatelja Agencije (u daljnjem tekstu: zamjenik ravnatelja).«.

Članak 14.

U članku 37.h iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Zamjenik ravnatelja zamjenjuje ravnatelja u njegovom odsustvu, pomaže ravnatelju u njegovom radu i obavlja druge poslove određene Statutom Agencije.

(6) Zamjenik ravnatelja ima ovlasti određene Statutom Agencije, a u odsustvu ravnatelja ima ovlasti ravnatelja.«.

Članak 15.

Članak 37.i mijenja se i glasi:

»(1) Ravnatelja, odnosno zamjenika ravnatelja imenuje i raz­rješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Upravnoga vijeća nakon provedenog javnog natječaja, a imenuje se na razdoblje od četiri godine.

(2) Za ravnatelja, odnosno zamjenika ravnatelja se može imenovati hrvatski državljanin koji ima završen diplomski sveučilišni studij pravnog, arhitektonskog ili građevinskog smjera i najmanje deset godina radnog iskustva.

(3) Pobliži uvjeti za imenovanje ravnatelja, odnosno zamjenika ravnatelja, način raspisivanja i provođenja natječaja te druga pitanja u svezi s imenovanjem i razrješenjem ravnatelja, odnosno zamjenika ravnatelja propisuju se Statutom Agencije.

(4) Mandat ravnatelja, odnosno zamjenika ravnatelja prestaje danom prestanka rada Agencije.

(5) Ravnatelj, odnosno zamjenik ravnatelja može biti razriješen i prije isteka mandata, na način i pod uvjetima propisanim zakonom i Statutom Agencije.«.

Članak 16.

U članku 37.k stavku 1. iza riječi: »ravnatelja« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »zamjenika ravnatelja«.

U stavku 3. iza riječi: »ravnatelja« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »zamjenika ravnatelja«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Postupci započeti po odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine«, br. 86/12. i 143/13.) do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama toga Zakona.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka postupci započeti po odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine«, br. 86/12. i 143/13.) do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama ovoga Zakona, ako je to povoljnije za stranku po čijem je zahtjevu postupak započet.

Članak 18.

Statut Agencije će se uskladiti s ovim Zakonom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Agencija i Upravno vijeće dužni su provesti javni natječaj i predložiti Vladi Republike Hrvatske imenovanje zamjenika ravnatelja u roku od 60 dana od dana usklađivanja Statuta Agencije s ovim Zakonom.

Članak 19.

Odredba članka 42. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine«, br. 86/12.) na odgovarajući se način primjenjuje i na slučajeve u kojima je zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju podnesen nakon stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 20.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-01/21
Zagreb, 30. lipnja 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.