Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija

NN 67/2017 (12.7.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija

Ministarstvo financija

1574

Na temelju članka 6. stavka 3. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, broj 121/14) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVJEŠTAVANJU U NEPROFITNOM RAČUNOVODSTVU I REGISTRU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Članak 1.

U Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, broj 31/15) članak 5. stavak 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Neprofitna organizacija obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva i neprofitna organizacija koja udovoljava uvjetima iz članka 9. stavka 2. Zakona za vođenje jednostavnog knjigovodstva, a nije donijela Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela, sastavlja financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja i za poslovnu godinu.

(2) Financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja čuva se do predaje financijskog izvještaja za isto razdoblje sljedeće godine, a godišnji financijski izvještaji čuvaju se trajno i u izvorniku.«

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. iza druge alineje briše se zarez i stavlja se točka, a treća alineja briše se.

Članak 3.

(1) U članku 7. stavku 1. briše se veznik »i« i skraćenica: »S-PR-RAS-NPF«, a iza skraćenice »BIL-NPF« briše se zarez i dodaje veznik »i«.

(2) U stavku 3. četvrta alineja briše se.

Članak 4.

U članku 8. stavku 2. prva rečenica mijenja se i glasi:

»(2) Obrazac: PR-RAS-NPF sadrži sljedeće podatke:«.

Članak 5.

U članku 10. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Neprofitna organizacija iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika sastavlja:

– za poslovnu godinu: Bilancu, Izvještaj o prihodima i rashodima i Bilješke

– za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja: Izvještaj o prihodima i rashodima.

(2) Financijski izvještaji iz stavka 1. ovoga članka predaju se:

– za poslovnu godinu: u roku od 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja

– za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja: u roku od 30 dana po isteku izvještajnog razdoblja«.

Članak 6.

U članku 11. stavku 2. iza riječi: »zastupnika« brišu se riječi: »i pečatom«.

Članak 7.

(1) U članku 12. stavku 1. iza riječi: »za prethodnu poslovnu godinu« briše se točka i dodaju riječi »i bilješke.«

(2) Iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima su dopuna podataka uz financijski izvještaj.

(6) U bilješkama uz godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima potrebno je navesti razloge zbog kojih je došlo do odstupanja u odnosu na ostvarenje iz prethodne godine.«

(3) Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 7.

Članak 8.

U članku 19. stavku 2. treća alineja briše se.

Članak 9.

U članku 20. stavku 3. peta alineja briše se.

Članak 10.

(1) U članku 21. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3., 4., 5. i 6. koji glase:

»(2) Kad se neprofitna organizacija iz stavka 1. ovoga članka briše iz matičnog registra, sastavlja financijske izvještaje za poslovnu godinu s datumom koji prethodi datumu brisanja.

(3) Neprofitna organizacija iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika predaje Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju Ministarstvo financija ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja, financijske izvještaje za poslovnu godinu propisane člankom 10. stavkom 1. ovoga Pravilnika u roku trideset dana od dana pravomoćnosti rješenja o brisanju neprofitne organizacije iz matičnog registra.

(4) Neprofitna organizacija iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika predaje Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju Ministarstvo financija ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja, godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima i bilješke propisane člankom 12. stavkom 2. ovoga Pravilnika u roku trideset dana od dana pravomoćnosti rješenja o brisanju neprofitne organizacije iz matičnog registra.

(5) Neprofitna organizacija iz stavka 1. ovoga članka predaje Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju Ministarstvo financija ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja, financijske izvještaje iz stavka 3. odnosno stavka 4. ovoga članka na propisanim obrascima u elektroničkom ili papirnatom obliku.

(6) Financijske izvještaje potpisuje osoba koja je bila odgovorna za poslovanje neprofitne organizacije u razdoblju na koje se ti financijski izvještaji odnose.«

(2) Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 7.

Članak 11.

Obrasci koji se nalaze u prilogu Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, broj. 31/2015) i njegov su sastavni dio zamjenjuju se novim obrascima koji se nalaze u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-04/11

Urbroj: 513-05-02/17-1

Zagreb, 4. srpnja 2017.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

Obrazac: BIL-NPF

BILANCA

na dan _________________

Naziv obveznika:
Poštanski broj:
Mjesto:
Adresa sjedišta:
RNO broj:
Matični broj:
OIB:
Račun:
Oznaka razdoblja:
Šifra djelatnosti:
Šifra općine:
Šifra županije:
           
u kunama (bez lipa)


Račun iz rač. planaOPISAOPStanje 1. siječnjaStanje 31. prosincaIndex (5/4)
123456
IMOVINA
IMOVINA (AOP 002+074)001


0Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)002


01Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008 – 017)003


011Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)004


0111Zemljište005


0112Rudna bogatstva006


0113Ostala prirodna materijalna imovina007


012Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)008


0121Patenti009


0122Koncesije010


0123Licence011


0124Ostala prava012


0125Goodwill013


0126Osnivački izdaci014


0127Izdaci za razvoj015


0128Ostala nematerijalna imovina016


019Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine017


02Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042 – 046)018


021Građevinski objekti (AOP 020 do 022)019


0211Stambeni objekti020


0212Poslovni objekti021


0213Ostali građevinski objekti022


022Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)023


0221Uredska oprema i namještaj024


0222Komunikacijska oprema025


0223Oprema za održavanje i zaštitu026


0224Medicinska i laboratorijska oprema027


0225Instrumenti, uređaji i strojevi028


0226Sportska i glazbena oprema029


0227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene030


023Prijevozna sredstva (AOP 032+033)031


0231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu032


0232Ostala prijevozna sredstva033


024Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)034


0241Knjige u knjižnicama035


0242Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)036


0243Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti037


0244Ostale nespomenute izložbene vrijednosti038


025Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)039


0251Višegodišnji nasadi040


0252Osnovno stado041


026Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)042


0261Ulaganja u računalne programe043


0262Umjetnička, literarna i znanstvena djela044


0263Ostala nematerijalna proizvedena imovina045


029Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine046


03Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)047


031Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)048


0311Plemeniti metali i drago kamenje049


0312Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti050


04Sitni inventar (AOP 052+053 – 054)051


041Zalihe sitnog inventara052


042Sitni inventar u uporabi053


049Ispravak vrijednosti sitnog inventara054


05Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)055


051Građevinski objekti u pripremi056


052Postrojenja i oprema u pripremi057


053Prijevozna sredstva u pripremi058


054Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)059


0541Višegodišnji nasadi u pripremi060


0542Osnovno stado u pripremi061


055Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi062


056Ostala nefinancijska imovina u pripremi063


06Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)064


061Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)065


0611Zalihe za preraspodjelu drugima066


0612Zalihe materijala za redovne potrebe067


0613Zalihe rezervnih dijelova068


0614Zalihe materijala za posebne potrebe069


062Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)070


0621Proizvodnja u tijeku071


0622Gotovi proizvodi072


063Roba za daljnju prodaju073


1Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)074


11Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)075


111Novac u banci (AOP 077 do 079)076


1111Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka077


1112Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka078


1113Prijelazni račun079


112Izdvojena novčana sredstva080


113Novac u blagajni081


114Vrijednosnice u blagajni082


12Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)083


121Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)084


1211Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama085


1212Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama086


122Jamčevni polozi087


123Potraživanja od radnika088


124Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)089


1241Potraživanje za više plaćenje poreze090


1242Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika091


1243Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe092


1244Potraživanja za više plaćene ostale poreze093


1245Potraživanja za više plaćene doprinose094


129Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)095


1291Potraživanja za naknade koje se refundiraju096


1292Potraživanja za naknade štete097


1293Potraživanja za predujmove098


1294Ostala nespomenuta potraživanja099


13Zajmovi (AOP 101+102+103 – 104)100


131Zajmovi građanima i kućanstvima101


132Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost102


133Zajmovi ostalim subjektima103


139Ispravak vrijednosti danih zajmova104


14Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121 – 124)105


141Čekovi (AOP 107+108)106


1411Čekovi – tuzemni107


1412Čekovi – inozemni108


142Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)109


1421Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni110


1422Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni111


143Mjenice (AOP 113+114)112


1431Mjenice – tuzemne113


1432Mjenice – inozemne114


144Obveznice (AOP 116+117)115


1441Obveznice – tuzemne116


1442Obveznice – inozemne117


145Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)118


1451Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni119


1452Opcije i drugi financijski derivati – inozemni120


146Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)121


1461Ostali tuzemni vrijednosni papiri122


1462Ostali inozemni vrijednosni papiri123


149Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira124


15Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129 – 132)125


151Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)126


1511Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija127


1512Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija128


152Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)129


1521Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava130


1522Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava131


159Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici132


16Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140 – 141)133


161Potraživanja od kupaca134


162Potraživanja za članarine i članske doprinose135


163Potraživanja za prihode po posebnim propisima136


164Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)137


1641Potraživanja za prihode od financijske imovine138


1642Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine139


165Ostala nespomenuta potraživanja140


169Ispravak vrijednosti potraživanja141


19Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)142


191Rashodi budućih razdoblja143


192Nedospjela naplata prihoda144


OBVEZE I VLASTITI IZVORI
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)145


2Obveze (AOP 147+174+182+190)146


24Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)147


241Obveze za radnike (AOP 149 do 155)148


2411Obveze za plaće – neto149


2412Obveze za naknade plaća – neto150


2413Obveze za plaće u naravi – neto151


2414Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća152


2415Obveze za doprinose iz plaća153


2416Obveze za doprinose na plaće154


2417Ostale obveze za radnike155


242Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163 )156


2421Naknade troškova radnicima157


2422Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično158


2423Naknade volonterima159


2424Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa160


2425Obveze prema dobavljačima u zemlji161


2426Obveze prema dobavljačima u inozemstvu162


2429Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja163


244Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)164


2441Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire165


2442Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove166


2443Obveze za ostale financijske rashode167


245Obveze za prikupljena sredstva pomoći168


246Obveze za kazne i naknade šteta169


249Ostale obveze (AOP 171 do 173)170


2491Obveze za poreze171


2492Obveze za porez na dodanu vrijednost172


2493Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze173


25Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178 – 181)174


251Obveze za čekove (AOP 176+177)175


2511Obveze za čekove – tuzemne176


2512Obveze za čekove – inozemne177


252Obveze za mjenice (AOP 179+180)178


2521Obveze za mjenice – tuzemne179


2522Obveze za mjenice – inozemne180


259Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire181


26Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186 – 189)182


261Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)183


2611Obveze za kredite u zemlji184


2612Obveze za kredite iz inozemstva185


262Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)186


2621Obveze za zajmove u zemlji187


2622Obveze za zajmove iz inozemstva188


269Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove189


29Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)190


291Odgođeno plaćanje rashoda191


292Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)192


2921Unaprijed plaćeni prihodi193


2922Odgođeno priznavanje prihoda194


5Vlastiti izvori (AOP 196+199 – 200)195


51Vlastiti izvori (AOP 197+198)196


511Vlastiti izvori197


512Revalorizacijska rezerva198


5221Višak prihoda199


5222Manjak prihoda200


IZVANBILANČNI ZAPISI
61Izvanbilančni zapisi – aktiva201


62Izvanbilančni zapisi – pasiva202Potpis zakonskog zastupnika
           
Zakonski zastupnik:

Datum:
Osoba za kontakt:
Telefon:
Telefaks:
Adresa e – pošte:


Obrazac: PR – RAS – NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje od ________ do _______

Naziv obveznika:
Poštanski broj:
Mjesto:
Adresa sjedišta:
RNO broj:
Matični broj:
OIB:
Račun:
Oznaka razdoblja:
Šifra djelatnosti:
Šifra grada/općine:
Šifra županije:


u kunama (bez lipa)

Račun iz rač. planaOPISAOPOstvareno u istom razdoblju prethodne godineOstvareno u izvještajnom razdobljuIndeks
(5/4)
123456
PRIHODI3PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)001


31Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)002


3111Prihodi od prodaje roba003


3112Prihodi od pružanja usluga004


32Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)005


3211Članarine006


3212Članski doprinosi007


33Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)008


3311Prihodi po posebnim propisima iz proračuna009


3312Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora010


34Prihodi od imovine (AOP 012+021)011


341Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)012


3411Prihodi od kamata za dane zajmove013


3412Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima014


3413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju015


3414Prihodi od zateznih kamata016


3415Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika017


3416Prihodi od dividendi018


3417Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima019


3418Ostali prihodi od financijske imovine020


342Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)021


3421Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine022


3422Ostali prihodi od nefinancijske imovine023


35Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)024


351Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)025


3511Prihodi od donacija iz državnog proračuna026


3512Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave027


352Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija028


353Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba029


354Prihodi od građana i kućanstava030


355Ostali prihodi od donacija031


36Ostali prihodi (AOP 033+036+037)032


361Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)033


3611Prihodi od naknade šteta034


3612Prihod od refundacija035


362Prihodi od prodaje dugotrajne imovine036


363Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)037


3631Otpis obveza038


3632Naplaćena otpisana potraživanja039


3633Ostali nespomenuti prihodi040


37Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)041


3711Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija042


3712Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija043


RASHODI4RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)044


41Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)045


411Plaće (AOP 047 do 050)046


4111Plaće za redovan rad047


4112Plaće u naravi048


4113Plaće za prekovremeni rad049


4114Plaće za posebne uvjete rada050


412Ostali rashodi za radnike051


413Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)052


4131Doprinosi za zdravstveno osiguranje053


4132Doprinosi za zapošljavanje054


4133Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac055


4134Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom056


42Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)057


421Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)058


4211Službena putovanja059


4212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život060


4213Stručno usavršavanje radnika061


422Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)062


4221Naknade za obavljanje aktivnosti063


4222Naknade troškova službenih putovanja064


4223Naknade ostalih troškova065


4224Ostale naknade066


423Naknade volonterima (AOP 068 do 071)067


4231Naknade za obavljanje djelatnosti068


4232Naknade troškova službenih putovanja069


4233Naknade ostalih troškova070


4234Ostale naknade071


424Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)072


4241Naknade za obavljanje aktivnosti073


4242Naknade troškova službenih putovanja074


4243Naknade ostalih troškova075


4244Ostale naknade076


425Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)077


4251Usluge telefona, pošte i prijevoza078


4252Usluge tekućeg i investicijskog održavanja079


4253Usluge promidžbe i informiranja080


4254Komunalne usluge081


4255Zakupnine i najamnine082


4256Zdravstvene i veterinarske usluge083


4257Intelektualne i osobne usluge084


4258Računalne usluge085


4259Ostale usluge086


426Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)087


4261Uredski materijal i ostali materijalni rashodi088


4262Materijal i sirovine089


4263Energija090


4264Sitan inventar i auto gume091


429Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)092


4291Premije osiguranja093


4292Reprezentacija094


4293Članarine095


4294Kotizacije096


4295Ostali nespomenuti materijalni rashodi097


43Rashodi amortizacije098


44Financijski rashodi (AOP 100+101+105)099


441Kamate za izdane vrijednosne papire100


442Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)101


4421Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora102


4422Kamate za primljene robne i ostale zajmove103


4423Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove104


443Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)105


4431Bankarske usluge i usluge platnog prometa106


4432Negativne tečajne razlike i valutna klauzula107


4433Zatezne kamate108


4434Ostali nespomenuti financijski rashodi109


45Donacije (AOP 111+114)110


451Tekuće donacije (AOP 112+113)111


4511Tekuće donacije112


4512Stipendije113


452Kapitalne donacije114


46Ostali rashodi (AOP 116+121)115


461Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)116


4611Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama117


4612Penali, ležarine i drugo118


4613Naknade šteta radnicima119


4614Ugovorene kazne i ostale naknade šteta120


462Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)121


4621Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine122


4622Otpisana potraživanja123


4623Rashodi za ostala porezna davanja124


4624Ostali nespomenuti rashodi125


47Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)126


4711Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija127


4712Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija128Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja129Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja130Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130 – 129)131Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129 – 130)132UKUPNI RASHODI (AOP 044 – 131 ili 044+132)133VIŠAK PRIHODA (AOP 001 – 133)134MANJAK PRIHODA (AOP 133 – 001)135


5221Višak prihoda – preneseni136


5222Manjak prihoda – preneseni137Obveze poreza na dobit po obračunu138Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136 – 135 – 137 – 138)139Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137 – 134 – 136+138)140


DODATNI PODACI11Stanje novčanih sredstava na početku godine141


11 – dugovnoUkupni priljevi na novčane račune i blagajne142


11 – potražnoUkupni odljevi s novčanih računa i blagajni143


11Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142 – 143)144Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije145Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)146Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)147Broj volontera148Broj sati volontiranja149


VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU
DUGOTRAJNU IMOVINU
AOPOstvarena vrijednostIndeks (5/4)
u istom razdoblju prethodne godineu izvještajnom razdoblju
051Građevinski objekti u pripremi150


052Postrojenja i oprema u pripremi151


053Prijevozna sredstva u pripremi152


054Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi153


055Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi154


056Ostala nefinancijska imovina u pripremi155AOPStanje 1. siječnjaStanje na kraju izvještajnog razdobljaIndeks (5/4)

Stanje zaliha156Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)157Potpis zakonskog zastupnika
           
Zakonski zastupnik:

Datum:
Osoba za kontakt:
Telefon:
Telefax:
Adresa e – pošte:


Obrazac: G – PR – IZ – NPF

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O PRIMICIMA I IZDACIMA

za razdoblje od ________ do _______

Naziv obveznika:
Poštanski broj:
Mjesto:
Adresa sjedišta:
RNO broj:
Matični broj:
OIB:
Račun:
Oznaka razdoblja:
Šifra djelatnosti:
Šifra grada/općine:
Šifra županije:


u kunama (bez lipa)

RED.BR.OPISAOPOstvareno u prethodnoj poslovnoj godiniOstvareno u tekućoj poslovnoj godini
12345
I.PRIMICI


1.Primici od prodaje roba i pružanja usluga001

2.Primici od članarina i članskih doprinosa002

3.Primici iz javnih izvora na temelju posebnih zakona003

4.Primici od donacija (od 4.1.do 4.6.)004

4.1.iz državnog proračuna005

4.2.iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave006

4.3.od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija007

4.4.od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba008

4.5.od građana i kućanstava009

4.6.iz ostalih izvora010

5.Primici od kamata i ostale financijske imovine011

6.Primici od zakupa, iznajmljivanja i ostale nefinancijske imovine012

7.Primici od prodaje dugotrajne imovine013

8.Ostali primici (od naknade štete, refundacija i sl.)014


PRIMICI UKUPNO015

II.IZDACI


1.Izdaci za radnike (1.1.+1.2.)016

1.1.plaće (bruto)017

1.2.doprinosi na plaću018

2.Izdaci za naknade troškova radnicima (službena putovanja, prijevoz, stručno usavršavanje)019

3.Izdaci za naknade volonterima020

4.Izdaci za naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (službeni put i ostalo)021

5.Izdaci za usluge (pošta, telefon, najamnina, komunalne, računalne, intelektualne usluge i sl.)022

6.Izdaci za materijal i energiju (uredski materijal, sirovine, energija, sitni inventar i auto gume)023

7.Izdaci za kamate i usluge platnog prometa024

8.Izdaci za dane donacije025

9.Izdaci za nabavu dugotrajne imovine026

10.Ostali izdaci (reprezentacija, članarina, kotizacija, premije osiguranja i sl.)027


IZDACI UKUPNO028

III.VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE029

IV.VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA – PRENESEN IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE030

RED. BRDODATNI PODACIAOPStanje na kraju prethodne godineStanje na kraju
izvještajnog
razdoblja
1.Stanje novčanih sredstava na računu031

2.Stanje novčanih sredstava u blagajni032

3.Stanje oročenih sredstava033

4.Obveze po neplaćenim računima034

5.Potraživanje za nenaplaćene račune035

6.Primitak ostvaren iz sredstava Europske unije036

7.Prosječan broj zaposlenih037

8.Broj volontera038

9.Broj sati volontiranja039


KONTROLNI ZBROJ040Potpis zakonskog zastupnika
           
Zakonski zastupnik:

Datum:
Osoba za kontakt:
Telefon:
Telefaks:
Adresa e – pošte:


Referentna stranica

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od ________ do _______

Naziv obveznika:
Poštanski broj:
Mjesto:
Adresa sjedišta:
RNO broj:
Matični broj:
OIB:
Račun:
Oznaka razdoblja:
Šifra djelatnosti:
Šifra grada/općine:
Šifra županije:


Izvještaj sadrži pogreške (DA/NE):Kontrolni broj:
    


BIL-NPFAOPStanje 1. siječnjaStanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)001

OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)145

PR-RAS-NPFAOPOstvareno u istom razdoblju prethodne godineOstvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)001

UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)133

VIŠAK PRIHODA raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP134-136+135-137-138)138

MANJAK PRIHODA za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP135+137-134-136+138)139

G-PR-IZ-NPFAOPOstvareno u prethodnoj poslovnoj godiniOstvareno u tekućoj poslovnoj godini
PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004+011 do 014)015

IZDACI UKUPNO (AOP 016+019 do 027)028

VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE029


Potpis zakonskog zastupnika
           
Zakonski zastupnik:

Datum:
Osoba za kontakt:
Telefon:
Telefaks:
Adresa e – pošte:


Obrazac: PROR-POT

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

I. OPĆI PODACI

1. Primatelj sredstava:Matični broj:
OIB:
RNO broj:
Poštanski broj:
Adresa sjedišta:
Račun:
2. Davatelj sredstava:
Matični broj:
OIB:
Račun:
Poštanski broj:
Adresa sjedišta:
3. Naziv projekta/programa/ostalo:
4. Razdoblje izvještavanja:


II. FINANCIJSKI PODACI

(u kunama)

Red.br.OPISIZNOS
123
I.PRIHODI / PRIMICI
1.UGOVORENO
2.UPLAĆENO
3.RAZLIKA
II.PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE
1.SREDSTVA DOZNAČENA, A NEPOTROŠENA U PRETHODNOJ POSLOVNOJ GODINI
III.RASHODI / IZDACI
1.RASHODI ZA RADNIKE (PLAĆE I DOPRINOSI)
2.MATERIJALNI RASHODI UKUPNO (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)
2.1.NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA
2.2.IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
2.3.RASHODI ZA USLUGE
2.4.RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
2.5.OSTALI MATERIJALNI RASHODI
3.DANE DONACIJE
4.RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA
5.NABAVLJENA NEFINANCIJSKA IMOVINA
6.OSTALI RASHODI

RASHODI / IZDACI - UKUPNO
IV.RAZLIKA (PRIHOD/PRIMITAK + PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE – RASHOD/IZDATAK)
           

(u kunama)


III. OSTALI JAVNI IZVORI FINANCIRANJA

Red.br.NAZIV DAVATELJA SREDSTAVAIZNOS
1.

2.

3.

4.


UKUPNO SREDSTVA IZ OSTALIH JAVNIH IZVORA
           


IV. BILJEŠKE
(najviše 1 stranica teksta)Potpis zakonskog zastupnika
           
Zakonski zastupnik:

Datum:
Osoba za kontakt:
Telefon:
Telefaks:
Adresa e – pošte:


Obrazac: IZJAVA-NPF

Obrazac: RNO