Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar modelar obuće i kožne galanterije u obrazovnom sektoru tekstil i koža

NN 68/2017 (13.7.2017.), Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar modelar obuće i kožne galanterije u obrazovnom sektoru tekstil i koža

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

1596

Na temelju članka 6. stavka 4. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/2009, 24/2010 i 22/2013) ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR MODELAR OBUĆE I KOŽNE GALANTERIJE U OBRAZOVNOM SEKTORU TEKSTIL I KOŽA

I.

Ovom odlukom donosi se standard kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR MODELAR OBUĆE I KOŽNE GALANTERIJE u obrazovnom sektoru TEKSTIL I KOŽA.

II.

Standard kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR MODELAR OBUĆE I KOŽNE GALANTERIJE u obrazovnom sektoru TEKSTIL I KOŽA sastavni je dio ove odluke.

III.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjivat će se na učenike koji će prvi razred srednje škole upisati u 2017./2018. školskoj godini.

Klasa: 602-03/17-05/00064

Urbroj: 533-25-17-0007

Zagreb, 28. lipnja 2017.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.

STANDARD KVALIFIKACIJE
TEHNIČAR MODELAR OBUĆE I KOŽNE GALANTERIJE

Popis kratica

ASOO – Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

AZOO – Agencija za odgoj i obrazovanje

EU – Europska unija

GPS – Global Positioning System, globalni pozicijski sustav

IT – Information Technology, informacijska tehnologija

IUPAC (nomenklatura) – International Union of Pure and Applied Chemistry, pravila Međunarodne unije za čistu i primijenjenu kemiju

MZO – Ministarstvo znanosti i obrazovanja

NCVVO – Nacionalni centar za vanjsko vrjednovanje obrazovanja

PSE – Periodni sustav elemenata

RH – Republika Hrvatska

Napomena:

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom dokumentu odnose se jednako na oba roda (muški i ženski) i na oba broja (jedninu i množinu), bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnosno u jednini ili množini.

1. OSNOVNA SVOJSTVA KVALIFIKACIJE

1.1. Naziv kvalifikacije

Tehničar modelar obuće i kožne galanterije

1.2. Razina kvalifikacije

4.2

1.3. Minimalan obujam kvalifikacije

Ukupno: 240

1.4. Klasa kvalifikacije

Potpuna

2. ELEMENTI KVALIFIKACIJE

2.1. Kompetencije i ishodi učenja

Pojedinac će:

• organizirati, pripremati i pratiti proizvodnju obuće i kožne galanterije

• konstruirati i modelirati obuću i kožnu galanteriju

• izraditi obuću i kožnu galanteriju

• promovirati i prodavati obuću i kožnu galanteriju te druge modne proizvode

• pratiti promjene u tehnologiji i modi

• odabirati i primjenjivati kožne, tekstilne i srodne materijale u izradbi i prezentaciji obuće i kožne galanterije te drugih modnih proizvoda

• otklanjati pogrješke na obući i kožnoj galanteriji, izrađivati radnu dokumentaciju

• učinkovito primjenjivati zakonske propise zaštite na radu

• uočavati opasnosti te primjenjivati zaštitu na radu

• primjenjivati zakone i standarde kvalitete obuće i kožne galanterije

• komunicirati na stranom jeziku

• usavršavati se u novim metodama rada

• primjenjivati propise povezane sa zaštitom okoliša i održivim razvojem

• poslovati po načelima tržišta

• učinkovito komunicirati s članovima tima i korisnika usluga

• primjenjivati principe kulture odijevanja i usluživanja

• oblikovati i izrađivati obuću i kožnu galanteriju s elementima hrvatskog rukotvorstva

• prezentirati hrvatsko rukotvorstvo.

2.2. Skupovi ishoda učenja

2.2.1. Obvezni općeobrazovni skupovi ishoda učenja

KôdNazivRazinaObujam
I. Jezično-komunikacijsko područje:
Hrvatski jezik
Slušanje i govorenje2
Struktura hrvatskog jezika6
Pisanje6
Analiza književnih tekstova6
Analiza neknjiževnih tekstova4
Strani jezik

Jezični sustav i sadržaji stranoga jezika

(A1+, A2, A2+)

2
Čitanje (A2, A2+)4
Slušanje (A2, A2+)4
Pisanje (A2, A2+)2
Govor (A2, A2+)2
Međukulturno djelovanje (interkulturna kompetencija) (A1+, A2, A2+)2
II. Matematičko područje:
Matematika
Brojevi4
Algebra i funkcije3
Oblik i prostor4
Mjerenje4
Podatci3
Infinitezimalni račun3
III. Prirodoslovno područje:
Geografija
Geografski pristup1
Zemlja u Sunčevu sustavu i svemiru1
Orijentacija i geografske karte1
Prirodno-geografski procesi i organizacija prostora1
Društveno-geografski procesi i organizacija prostora3
Fizika
Gibanja1
Sile i polja1
Rad i energija1
Termodinamika1
Elektrodinamika1
Titranje, valovi, zvuk1
Elektromagnetski valovi i svjetlost1
Atomi i atomske jezgre1
Kemija
Čestična građa tvari1
Kemijska simbolika i računanje u kemiji1
Otopine1
Metali i nemetali1
Ugljikovodici1
Organski spojevi s kisikom1
IV. Tehničko i informatičko područje:
/
V. Društveno-humanističko područje:
Povijest
Od lovca i sakupljača do stanovnika grada2
Uspon i pad staroga svijeta2,5
Srednjovjekovne civilizacije2
Temelji modernog svijeta2,5
Doba građanskih revolucija2
Dvadeseto stoljeće2,5
Katolički vjeronauk
Religioznost i put religija1,5
Kršćanska objava i vjera1,5
Crkva u sadašnjosti i prošlosti2
Kršćanska antropologija1,5
Kršćansko razumijevanje morala2
Kršćanska vjera u suvremenom svijetu1,5
Etika
Moralno iskustvo – predrefleksivna svijest1,5
Etika socijalnog života2
Primijenjena etika2
Etika kao filozofija morala2
Etička argumentacija i etičke teorije2,5
Politika i gospodarstvo
Politika2
Gospodarstvo2
VI. Umjetničko područje:
/
VII. Tjelesno i zdravstveno područje:
Tjelesna i zdravstvena kultura
Kineziološka teorijska znanja1
Kineziološke aktivnosti3
Transformacija kinantropoloških obilježja2
Kineziološki postupci unapređenja zdravlja2
UKUPNO117,52.2.2. Obvezni strukovni skupovi ishoda učenja (85 % od ukupnog udjela strukovnih skupova ishoda učenja)

KôdNazivRazinaObujam
J-0402-4/O-11/01Osnove modeliranja obuće3
J-0402-4/O-11/02Osnove modeliranja kožne galanterije3
J-0402-4/O-11/03Modeliranje osnovnih krojeva obuće3,5
J-0402-4/O-11/04Modeliranje osnovnih krojeva kožne galanterije3
J-0402-4/O-11/05Računalno modeliranje obuće6
J-0402-4/O-11/06Računalno modeliranje kožne galanterije6
J-0402-4/O-11/07Razvoj proizvoda obuće4
J-0402-4/O-11/08Razvoj proizvoda kožne galanterije4
J-0402-4/O-11/09Materijali za izradu obuće4
J-0402-4/O-11/10Materijali za izradu kožne galanterije4
J-0402-4/O-11/11Tehnološka priprema proizvodnje2
J-0402-4/O-11/12Operativna priprema proizvodnje2
J-0402-4/O-11/13Organizacija i vođenje proizvodnje2
J-0402-4/O-11/14Kontrola proizvodnje2,5
J-0402-4/O-11/15Plastično oblikovanje obuće i kožne galanterije4
J-0402-4/O-11/16Crtanje modnih dodataka2
J-0402-4/O-11/17Modni stilovi obuće i kožne galanterije4,5
J-0402-4/O-11/18Industrijski dizajn4
J-0402-4/O-11/19Priprema za izradu obuće i kožne galanterije3,5
J-0402-4/O-11/20Sastavljanje dijelova obuće i kožne galanterije3
J-0402-4/O-11/21Izrada obuće9
J-0402-4/O-11/22Izrada kožne galanterije9
J-0402-4/O-11/23Dorada obuće i kožne galanterije4
J-0402-3/O-11/01Komunikacija i poslovna etika2
J-0401-3/O-11/02Prodajne aktivnosti2
J-0402-3/O-11/02Poduzetništvo u obući i kožnoj galanteriji2
J-0402-3/O-11/03Osnivanje modne tvrtke i obrta2
J-0401-3/O-11/05Računalstvo3,5
UKUPNO103,52.2.3. Izborni strukovni skupovi ishoda učenja (15 % od ukupnog udjela strukovnih skupova ishoda učenja)

Modeliranje obuće

KôdNazivRazinaObujam
J-0402-4/I-11/01Modeliranje obuće prema zahtjevima tržišta4
J-0402-4/I-11/02Računalno crtanje obuće4
J-0402-4/I-11/03Projektno modeliranje obuće8
UKUPNO16


ili Modeliranje kožne galanterije

KôdNazivRazinaObujam
J-0402-4/I-11/04Modeliranje kožne galanterije prema zahtjevima tržišta4
J-0402-4/I-11/05Računalno crtanje kožne galanterije4
J-0402-4/I-11/06Projektno modeliranje kožne galanterije8
UKUPNO16


ili Tradicija i moda

KôdNazivRazinaObujam
J-0402-4/I-11/07Obućarski obrti i rukotvorstvo4
J-0402-4/I-11/08Unikatno i tradicijsko oblikovanje modnih dodataka4
J-0402-4/I-11/09Modni projekt8
UKUPNO16


ili Poslovna komunikacija

KôdNazivRazinaObujam
J-0401-3/I-11/09Poslovna etika2
J-0401-3/I-11/10Komunikacija2
J-0401-3/I-11/11Tržište modnih proizvoda2
J-0401-3/I-11/12Promocija modnih proizvoda2
J-0401-4/I-11/08Marketinški projekt8
UKUPNO16


2.2.4. Završni rad

NazivRazinaObujam
Završni rad3


2.3. Razrada skupova ishoda učenja

2.3.1. Obvezni općeobrazovni skupovi ishoda učenja

Kôd
NazivSlušanje i govorenje
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• naučiti jezikom izraziti vlastite misli, osjećaje, ideje, stavove i prikladno jezično reagirati u međudjelovanju sa sugovornicima u različitim situacijama razvijajući (samo)poštovanje

• steći potrebne razine slušanja i razumijevanja te govorenja koje su ključne za učenje, rad i život, tj. razviti sposobnost komunikacije u različitim situacijama

Ishodi učenja (5-10)

1. razlikovati slušanjem monološke i dijaloške govorne oblike s obzirom na komunikacijski kontekst i primatelja

2. utvrditi slušanjem bit govornoga teksta – eksplicitno i implicitno

3. odabrati način govora, rječnik i strukturu rečenice primjereno komunikacijskoj situaciji i primatelju

4. organizirati jasno i smisleno govornu poruku pomoću bilježaka i grafičkih prikaza

5. govoriti tečno u skladu s pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

6. provjeriti učinak vlastitog ili tuđeg govora s obzirom na komunikacijsku situaciju i primatelja govorne poruke

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati slušanjem monološke i dijaloške govorne oblike s obzirom na komunikacijski kontekst i primatelja

• odrediti slušanjem monološki ili dijaloški govorni oblik s obzirom na komunikacijski kontekst i primatelja

2. utvrditi slušanjem bit govornog teksta – eksplicitno i implicitno

• izraziti svojim riječima bit govornog teksta – eksplicitno i implicitno

3. odabrati način govora, rječnik i strukturu rečenice primjereno komunikacijskoj situaciji i primatelju

• isplanirati način govora, rječnik i strukturu rečenice primjereno komunikacijskoj situaciji i primatelju

4. organizirati jasno i smisleno govornu poruku pomoću bilježaka i grafičkih prikaza

• izvesti jasno i smisleno govornu poruku pomoću bilježaka i grafičkih prikaza

5. govoriti tečno u skladu s pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

• rabiti tečno u govoru pravogovornu, fonološku, morfološku, tvorbenu, sintaktičku, leksičko-semantičku i stilističku normu

6. provjeriti učinak vlastitog ili tuđeg govora s obzirom na komunikacijsku situaciju i primatelja govorne poruke

• preispitati učinak vlastitog ili tuđeg govora s obzirom na komunikacijsku situaciju i primatelja govorne porukeKôd
NazivStruktura hrvatskog jezika
Razina
Obujam6
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• razumjeti kako jezik djeluje i ovladati potrebnim jezikoslovnim pojmovima, tekstnim vrstama i stilovima
Ishodi učenja (5-10)

1. razvrstati jezikoslovne pojmove

2. opisati sadržaje povezane s poviješću hrvatskog jezika

3. razlikovati važnost hrvatskoga standardnog jezika u odnosu na druge idiome hrvatskog jezika

4. navesti jezična pravila

5. izdvojiti strukturu jezičnih jedinica na pojedinoj jezičnoj razini

6. utvrditi jezične jedinice na sintagmatskoj razini

7. uporabiti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razvrstati jezikoslovne pojmove

• identificirati jezikoslovne pojmove

2. opisati sadržaje povezane s poviješću hrvatskog jezika

• izvijestiti o sadržajima povezanim s poviješću hrvatskog jezika

3. razlikovati značajke hrvatskoga standardnog jezika u odnosu na druge idiome hrvatskog jezika

• izdvojiti značajke hrvatskoga standardnog jezika u odnosu na druge idiome hrvatskog jezika

4. navesti jezična pravila

• sažeti jezična pravila

5. izdvojiti strukturu jezičnih jedinica na pojedinoj jezičnoj razini

• prepoznati strukturu jezičnih jedinica na pojedinoj jezičnoj razini

6. utvrditi jezične jedinice na sintagmatskoj razini

• izreći jezične jedinice na sintagmatskoj razini

7. uporabiti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

• provesti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom


Kôd
NazivPisanje
Razina
Obujam6
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• naučiti jezikom izraziti vlastite misli, osjećaje, ideje, stavove i prikladno jezično reagirati u međudjelovanju sa sugovornicima u različitim situacijama razvijajući (samo)poštovanje

• steći potrebne razine pisanja ključne za učenje, rad i život,tj. razviti sposobnost komunikacije u različitim situacijama

Ishodi učenja (5-10)

1. sastavljati različite vrste tekstova

2. oblikovati tekstove koji ispunjavaju različite komunikacijske funkcije

3. planirati sadržaj teksta primjeren komunikacijskoj funkciji i čitatelju uz smjernice ili samostalno

4. napisati samostalno logički i sadržajno povezan tekst

5. rabiti različite postupke u oblikovanju teksta s obzirom na vrstu i komunikacijsku funkciju teksta

6. koristiti rječnik primjeren komunikacijskoj funkciji teksta i čitatelju

7. uporabiti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

8. provjeriti napisani tekst samostalno s obzirom na sadržajnu, strukturnu i jezičnu točnost i primjerenost

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. sastavljati različite vrste tekstova

• pisati različite vrste tekstova

2. oblikovati tekstove koji ispunjavaju različite komunikacijske funkcije

• sastavljati tekstove koji ispunjavaju različite komunikacijske funkcije

3. planirati sadržaj teksta primjeren komunikacijskoj funkciji i čitatelju uz smjernice ili samostalno

• navesti samostalno ili uz smjernice sadržaj teksta primjeren komunikacijskoj funkciji i čitatelju

4. napisati samostalno logički i sadržajno povezan tekst

• oblikovati samostalno logički i sadržajno povezan tekst

5. rabiti različite postupke oblikovanja teksta s obzirom na vrstu i komunikacijsku funkciju teksta

• primjenjivati različite postupke u oblikovanju teksta s obzirom na vrstu i komunikacijsku funkciju teksta

6. koristiti rječnik primjeren komunikacijskoj funkciji teksta i čitatelju

• odabrati rječnik primjeren komunikacijskoj funkciji teksta i čitatelju

7. uporabiti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

• provesti jezična pravila hrvatskog standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

8. provjeriti napisani tekst samostalno s obzirom na sadržajnu, strukturnu i jezičnu točnost i primjerenost

• razmotriti napisani tekst samostalno s obzirom na sadržajnu, strukturnu i jezičnu točnost i primjerenost


Kôd
NazivAnaliza književnih tekstova
Razina
Obujam6
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razviti razumijevanje književnosti kao umjetnosti riječi

• poštivati hrvatsku književnost i kulturu te književnosti i kulture drugih naroda

Ishodi učenja (5-10)

1. odrediti književne tekstove prema vanjskim odrednicama

2. objasniti književnoteorijske pojmove na prototipnim primjerima

3. utvrditi na književnim tekstovima strukturna, tematska, sadržajna i stilska obilježja

4. prikupiti informacije o zadanim književnim tekstovima iz različitih izvora

5. izdvojiti jezične i stilske pojedinosti u književnim tekstovima

6. usporediti poznate književne tekstove na strukturnoj, sadržajnoj i jezičnoj razini

7. potvrditi argumentima svoj stav o poznatome književnom tekstu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. odrediti književne tekstove prema vanjskim odrednicama

• razvrstati književne tekstove prema vanjskim odrednicama

2. objasniti književnoteorijske pojmove na prototipnim primjerima

• obrazložiti na prototipnim primjerima književnoteorijske pojmove

3. utvrditi na književnim tekstovima strukturna, tematska, sadržajna i stilska obilježja

• pokazati obilježja na književnim tekstovima

4. prikupiti informacije o zadanim književnim tekstovima iz različitih izvora

• iznijeti podatke o zadanim književnim tekstovima

5. izdvojiti jezične i stilske pojedinosti u književnim tekstovima

• izložiti jezične i stilske pojedinosti u književnim tekstovima

6. usporediti poznate književne tekstove na strukturnoj, sadržajnoj i jezičnoj razini

• razmotriti poznate književne tekstove s obzirom na strukturu, sadržaj i jezik

7. potvrditi argumentima svoj stav o poznatom književnom tekstu

• poduprijeti argumentima svoj stav o poznatom književnom tekstu


Kôd
NazivAnaliza neknjiževnih tekstova
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• naučiti jezikom izraziti vlastite misli, osjećaje, ideje, stavove i prikladno jezično reagirati u međudjelovanju sa sugovornicima u različitim situacijama razvijajući (samo)poštovanje

• steći potrebne razine čitanja i razumijevanja koje su ključne za učenje, rad i život, tj. razviti sposobnost komunikacije u različitim situacijama

Ishodi učenja (5-10)

1. razlikovati tekstove po vrsti i komunikacijskoj funkciji iz tiskanog ili elektroničkog izvora

2. identificirati postupke u oblikovanju teksta kojima se ostvaruje komunikacijska funkcija teksta

3. razjasniti značenja riječi u kontekstu specifičnom za pojedini tekst

4. tumačiti tekstove s grafičkim elementima

5. utvrditi bit teksta i sadržajne pojedinosti – eksplicitno i implicitno

6. objasniti namjeru teksta s obzirom na obilježja teksta, očekivanja čitatelja i djelovanje na čitatelja

7. prikupiti informacije o zadanim neknjiževnim tekstovima iz različitih izvora

8. izdvojiti jezične pojedinosti u neknjiževnim tekstovima

9. poduprijeti argumentima stav o neknjiževnom tekstu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati tekstove po vrsti i komunikacijskoj funkciji iz tiskanog ili elektroničkog izvora

• svrstati tekstove po vrsti i komunikacijskoj funkciji iz tiskanog ili elektroničkog izvora

2. identificirati postupke u oblikovanju teksta kojima se ostvaruje komunikacijska funkcija teksta

• navesti postupke u oblikovanju teksta kojima se ostvaruje komunikacijska funkcija teksta

3. razjasniti značenja riječi u kontekstu specifičnom za pojedini tekst

• određivati značenja riječi u kontekstu specifičnom za pojedini tekst

4. tumačiti tekstove s grafičkim elementima

• objasniti tekstove s grafičkim elementima

5. utvrditi bit teksta i sadržajne pojedinosti eksplicitno i implicitno

• izdvojiti bit teksta i sadržajne pojedinosti iskazane eksplicitno i implicitno

6. objasniti namjeru teksta s obzirom na obilježja teksta, očekivanja čitatelja i djelovanje na čitatelja

• izraziti svojim riječima namjeru teksta s obzirom na obilježja teksta, očekivanja čitatelja i djelovanje na čitatelja

7. prikupiti informacije o zadanim neknjiževnim tekstovima iz različitih izvora

• prikazati prikupljene informacije o zadanim neknjiževnim tekstovima iz različitih izvora

8. izdvojiti jezične pojedinosti u neknjiževnim tekstovima

• prepoznati jezične pojedinosti u neknjiževnim tekstovima

9. poduprijeti argumentima stav o neknjiževnom tekstu

• potkrijepiti stav o neknjiževnom tekstu


Kôd
NazivJezični sustav i sadržaji stranoga jezika (A1+, A2, A2+)
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• razlikovati i primijeniti jezične zakonitosti i vokabular u razvijanju jezičnih vještina na odgovarajućoj razini radi ostvarivanja pisane i usmene komunikacije
Ishodi učenja (5-10)

1. razlikovati i primijeniti jezične zakonitosti i vokabular u razvijanju jezičnih vještina na odgovarajućoj razini radi ostvarivanja pisane i usmene komunikacije

2. odabrati pravilne jezične sadržaje i oblike

3. izdvojiti osnove jezičnog sustava radi ostvarenja komunikacije s različitim osobama u novim uvjetima

4. primijeniti osnove jezičnog sustava na novim sadržajima

5. koristiti jezične strukture i vokabular u složenijim opisima i situacijama iz svakodnevice i područja struke

6. iskazati podatke o različitim temama uz povremenu stručnu pomoć u poznatim i novim uvjetima

7. uočiti osnovne jezične pojave radi izbjegavanja ili ispravljanja vlastitih ili tuđih pogrješaka u govoru i pismu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati i primijeniti jezične zakonitosti i vokabular u razvijanju jezičnih vještina na odgovarajućoj razini radi ostvarivanja pisane i usmene komunikacije

• primijeniti jezične strukture i vokabular u poznatim temama i situacijama

2. odabrati pravilne jezične sadržaje i oblike

• upotrijebiti jezične sadržaje i oblike u poznatim sadržajima

3. izdvojiti osnove jezičnog sustava radi ostvarenja komunikacije s različitim osobama u novim uvjetima

• odabrati odgovarajući vokabular i jezične strukture u svrhu komuniciranja i socijalizacije

4. primijeniti osnove jezičnog sustava na novim sadržajima

• provesti jednostavne komunikacijske situacije različitih sadržaja i oblika

5. koristiti osnovne jezične strukture i vokabular u složenijim opisima i situacijama iz svakodnevice i područja struke

• opisati jednostavnim iskazima osobe i mjesta iz različitih okružja

6. iskazati podatke o različitim temama uz povremenu stručnu pomoć u poznatim i novim uvjetima

• ostvariti jednostavnu pisanu ili usmenu komunikaciju uz povremenu jezičnu pomoć

7. uočiti osnovne jezične pojave radi izbjegavanja ili ispravljanja vlastitih ili tuđih pogrješaka u govoru i pismu

• procijeniti točne i netočne pisane ili usmene iskaze


Kôd
NazivČitanje (A2, A2+)
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• čitati kraće tekstove koji su pisani standardnim jezikom ili jezikom struke

• razumjeti opis događaja u osobnim pismima

Ishodi učenja (5-10)

1. izdvojiti globalni smisao tekstova jednostavnog raspona vokabulara i jednostavnih jezičnih struktura pisanih standardnim jezikom

2. identificirati informacije u kratkom i jednostavnom osobnom pismu

3. izdvojiti ključne informacije u svakodnevnim pisanim materijalima na standardnom jeziku

4. izdvojiti specifične informacije iz jednostavnih izvornih i didaktičkih tekstova

5. prepoznati ključne ideje u tekstu pregledno izložene argumentacije

6. razlikovati pisani izričaj od govornog izričaja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. izdvojiti globalni smisao tekstova jednostavnog raspona vokabulara i jednostavnih jezičnih struktura pisanih standardnim jezikom

• sažeti u bilješke globalni smisao teksta

2. identificirati informacije u kratkom i jednostavnom osobnom pismu

• koristiti informacije iz pročitanog pisma u rješavanju zadataka

3. izdvojiti ključne informacije u svakodnevnim pisanim materijalima na standardnom jeziku

• prepoznati osnovne informacije u oglasima za posao

4. izdvojiti specifične informacije iz jednostavnih izvornih i didaktičkih tekstova

• prisjetiti se specifičnih informacija iz pročitanog teksta u udžbeniku

5. prepoznati ključne ideje u tekstu pregledno izložene argumentacije

• izdvojiti glavnu ideju u jednostavno pisanom tekstu

6. razlikovati pisani izričaj od govornog izričaja

• primijeniti pravila čitanja i odgovarajuću jezičnu intonaciju prilikom glasnog čitanja


Kôd
NazivSlušanje (A2, A2+)
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• razumjeti glavne misli jasnoga standardnog razgovora o poznatim temama s kojima se redovito susreću u školi i u slobodno vrijeme
Ishodi učenja (5-10)

1. razumjeti osnovne i složenije jezične strukture i vokabular

2. slijediti zahtjevnije upute i naredbe

3. identificirati globalno značenje i glavnu misao u snimljenom i/ili izgovorenom tekstu na poznatu temu

4. razumjeti bitne informacije iz kratkih snimljenih i/ili izgovorenih odlomaka, uz uvjet da se govori razgovijetno i na standardnome jeziku

5. razlikovati važnije pojedinosti iz kratkih snimljenih i/ili izgovorenih tekstova koji se odnose na svakodnevne životne situacije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razumjeti osnovne i složenije jezične strukture i vokabular

• identificirati na snimljenom i/ili izgovorenom tekstu osnovne i složenije jezične strukture i vokabular te ih, u zadatku, odabrati, razvrstati, povezati i upisati

2. slijediti zahtjevnije upute i naredbe

• ponavljati i primijeniti tijekom nastavnog procesa zahtjevnije upute i naredbe (primjerice, kako doći od točke x do točke y pješice ili javnim prijevozom)

3. identificirati globalno značenje i glavnu misao u snimljenom i/ili izgovorenom tekstu na poznatu temu

• uočiti temu i glavnu misao na snimljenom i/ili izgovorenom tekstu te, u zadatku, odabrati, razvrstati, povezati, upisati i sl.; situacije na javnim mjestima, primjerice u restoranu, prodavaonici, željezničkoj postaji i sl.

4. razumjeti bitne informacije iz kratkih snimljenih i/ili izgovorenih odlomaka, uz uvjet da se govori razgovijetno i na standardnome jeziku

• prikupiti bitne informacije iz kratkih snimljenih odlomaka emisija s radija ili televizije, primjerice, odlomak vremenske prognoze ili jednostavne reklame te ih, u zadatku, odabrati, razvrstati, povezati, upisati i sl.

5. razlikovati važnije pojedinosti iz kratkih snimljenih i/ili izgovorenih tekstova koji se odnose na svakodnevne životne situacije

• uočiti važnije pojedinosti u kratkim snimljenim i/ili izgovorenim tekstovima koji se odnose na svakodnevne životne situacije te ih moći u zadatku odabrati, razvrstati, povezati, dopuniti, upisati i sl.


Kôd
NazivPisanje (A2, A2+)
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• napisati jednostavan vezani tekst o temi prema osobnom interesu
Ishodi učenja (5-10)

1. svrstati osnovne i složenije jezične strukture te osnovni i složeniji vokabular u pisanom izričaju

2. izraziti svojim riječima osjećaje povezane sa svakodnevnim i poznatim situacijama

3. napisati kratak i jednostavan opis osobnih iskustava

4. izvijestiti o planovima i zadaćama u kratkom i jednostavnom pisanom obliku

5. raspraviti složenije informacije u osobnim pismima, razglednicama ili e-pošti

6. preoblikovati bilješke nakon čitanja ili slušanja teksta

7. klasificirati informacije o razgovoru, tekstu ili vizualnom materijalu

8. preoblikovati klasificirane informacije u strukturirani pisani izričaj

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. svrstati osnovne i složenije jezične strukture te osnovni i složeniji vokabular u pisanom izričaju

• identificirani osnovne i složenije jezične strukture te osnovni i složeniji vokabular u pisanom izričaju

2. izraziti svojim riječima osjećaje povezane uz svakodnevnim i poznatim situacijama

• odabrati riječi i fraze povezane sa svakodnevnim i poznatim situacijama

3. napisati kratak i jednostavan opis osobnih iskustava

• opisati kratko i jednostavno osobna iskustva

4. izvijestiti o planovima i zadaćama u kratkom i jednostavnom pisanom obliku

• izabrati odgovarajuće jezične strukture

5. raspraviti o složenijim informacijama u osobnim pismima, razglednicama ili e-poštu

• rangirati složenost informacija u određenoj formi teksta

6. preoblikovati bilješke nakon čitanja ili slušanja teksta

• rangirati bilješke u skladu s važnošću informacija

7. klasificirati informacije o razgovoru, tekstu ili vizualnom materijalu

• procijeniti važnost primljenih informacija

8. preoblikovati klasificirane informacije u strukturirani pisani izričaj

• usporediti povezanost informacija u pisanom izričaju


Kôd
NazivGovor (A2, A2+)
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• komunicirati u jednostavnim uobičajenim situacijama o poznatim temama i aktivnostima

• sudjelovati u kraćim razgovorima bez pripreme

• povezivati rečenice kako bi opisali događaje i svoje doživljaje

Ishodi učenja (5-10)

1. koristiti odgovarajuće jezične strukture i vokabular u usmenom izričaju

2. primijeniti jednostavne fraze u društvenim situacijama

3. izložiti svoje osjećaje povezane sa svakodnevnim i poznatima situacijama

4. intervjuirati sugovornika o planovima i zadaćama

5. protumačiti složenije informacije iz osobnih pisama, razglednica ili e-pošte

6. interpretirati složeniji pročitani ili slušani tekst

7. prevesti jednostavne upute i naredbe

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. koristiti odgovarajuće jezične strukture i vokabular u usmenom izričaju

• identificirani osnovne i složenije jezične strukture te osnovni i složeniji vokabular u govornom izričaju

2. primijeniti jednostavne fraze u društvenim situacijama

• odabrati riječi i fraze povezane sa svakodnevnim i poznatim situacijama

3. izložiti svoje osjećaje povezane sa svakodnevicom i poznate situacije

• opisati osobna iskustva vezana uza svakodnevicom

4. intervjuirati sugovornika o planovima i zadaćama

• izabrati odgovarajuće jezične strukture u pitanjima

5. protumačiti složenije informacije iz osobnih pisama, razglednica ili e-pošte

• rasporediti informacije prema važnosti u pisanoj komunikaciji

6. interpretirati složeniji pročitani ili slušani tekst

• protumačiti složeniji pročitani ili slušani tekst

7. prevesti jednostavne upute i naredbe

• primijeniti pravila prijevoda za upute i naredbe


Kôd
Naziv

Međukulturno djelovanje (interkulturna kompetencija)

(A1+, A2, A2+)

Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• usvojiti sociokulturna orijentacijska znanja o zemlji/zemljama jezika koji se uči u svim jezičnim djelatnostima

• usvojiti znanja o različitim uzrocima nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura

• prepoznati sličnosti i razlike između kulture vlastite zemlje i zemlje ciljnog jezika

• uočiti potrebu tolerantnog ophođenja s osobama iz drugih kultura

• ostvariti komunikaciju i suradnju s različitim osobama i skupinama u poznatim uvjetima uz uvažavanje različitosti

Ishodi učenja (5-10)

1. ponoviti posebnosti kulture zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

2. interpretirati sličnosti i razlike između kulture vlastite zemlje i zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

3. izdvojiti pojavnosti koje nose obilježja stereotipa

4. navesti uzroke nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura

5. upotrijebiti osnovna pravila ponašanja u komunikaciji na ciljnom jeziku

6. razlikovati pozitivne svjetonazore i sociokulturne vrijednosti od različitih oblika diskriminacije

7. primijeniti različite verbalne i neverbalne strategije za uspostavljanje kontakta s osobom iz različite kulture

8. koristiti prigodni jezični registar (formalno/neformalno) u različitim skupinama i situacijama u poznatim uvjetima

9. provesti složeniju komunikaciju i suradnju u skupini u poznatim uvjetima uz uvažavanje različitosti

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. ponoviti posebnosti kulture zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

• razlikovati posebnosti određene zemlje ciljnog jezika u vođenom i poluvođenome jezičnom izričaju

2. interpretirati sličnosti i razlike između kulture vlastite zemlje i zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

• objasniti razlike vlastitim riječima u vođenome ili poluvođenom jezičnom izričaju

3. izdvojiti pojavnosti koje nose obilježja stereotipa

• procijeniti pojavnosti koje nose obilježja stereotipa u vođenome ili poluvođenom jezičnom izričaju

4. navesti uzroke nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura

• protumačiti uzroke nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura

5. upotrijebiti osnovna pravila ponašanja u komunikaciji na ciljnom jeziku

• navesti sadržaje na stranom jeziku uz uporabu pristojnih verbalnih i neverbalnih izraza

6. razlikovati pozitivne svjetonazore i sociokulturne vrijednosti od različitih oblika diskriminacije

• izdvojiti pozitivne od negativnih vrijednosti u slušanom ili pisanom tekstu ili u svakodnevnim primjerima jednostavne usmene i pisane komunikacije na stranom jeziku

7. primijeniti različite verbalne i neverbalne strategije za uspostavljanje kontakta s osobom iz različite kulture

• ostvariti osnovnu pisanu ili usmenu komunikaciju uz primjenu verbalnih i neverbalnih strategija za uspostavljanje kontakta s osobom iz različite kulture

8. koristiti prigodni jezični registar (formalno/neformalno) u različitim skupinama i situacijama u poznatim uvjetima

• prilagoditi način razgovora ili izlaganja obilježju skupine

9. provesti složeniju komunikaciju i suradnju u skupini u poznatim uvjetima uz uvažavanje različitosti

• primijeniti odgovarajući jezični registar uz pristojne uobičajene izraze i geste u skladu s obilježju skupine


Kôd
NazivBrojevi
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• provoditi u skupu realnih brojeva osnovne računske operacije, potenciranje s racionalnim eksponentom i korjenovanje

• primijeniti definiciju logaritma i osnovna svojstva računskih operacija s logaritmima u računski složenijim situacijama

• odrediti vrijednost trigonometrijskih funkcija kuta zadanog u stupnjevima ili radijanima

Ishodi učenja (5-10)

1. računati u skupovima N, Z, Q i R

2. rabiti apsolutnu vrijednost u složenijim algebarskim izrazima

3. odrediti udaljenost točaka na brojevnom pravcu

4. provoditi u skupu realnih brojeva osnovne računske operacije, potenciranje s racionalnim eksponentom i korjenovanje

5. primijeniti definiciju logaritma i osnovna svojstva računskih operacija s logaritmima u računski složenijim situacijama

6. procijeniti i prikazati vrijednost realnog broja na traženu točnost

7. rabiti vrijednost trigonometrijskih funkcija šiljastog kuta

8. rabiti trigonometrijsku kružnicu i džepno računalo za određivanje vrijednosti trigonometrijskih funkcija kuta zadanog u stupnjevima ili radijanima

9. primijeniti zapis broja u zadanom ili nepoznatom brojevnom sustavu

10. primijeniti n! u složenijim algebarskim izrazima

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. računati u skupovima N, Z, Q i R

• provoditi računske operacije u skupovima N, Z, Q i R

2. rabiti apsolutnu vrijednost u složenijim algebarskim izrazima

• izračunati apsolutnu vrijednost u složenijim računskim izrazima

3. odrediti udaljenost točaka na brojevnom pravcu

• izračunati međusobnu udaljenost točaka na brojevnom pravcu

4. provoditi u skupu realnih brojeva osnovne računske operacije, potenciranje s racionalnim eksponentom i korjenovanje

• primijeniti osnovna svojstva i međusobne veze računskih operacija zbrajanja, oduzimanja, množenja, dijeljenja, potenciranja s racionalnim eksponentom i korjenovanja

5. primijeniti definiciju logaritma i osnovna svojstva računskih operacija s logaritmima u računski složenijim situacijama

• odrediti logaritam pozitivnog broja po zadanoj bazi rabeći definiciju logaritma i osnovna svojstva računskih operacija s logaritmima u računski složenijim situacijama

6. procijeniti i prikazati vrijednost realnog broja na traženu točnost

• predvidjeti i zaokružiti rezultat računanja

7. rabiti vrijednost trigonometrijskih funkcija šiljastog kuta

• izračunati nepoznatu stranicu ili kut u pravokutnom trokutu

8. rabiti trigonometrijsku kružnicu i džepno računalo za određivanje vrijednosti trigonometrijskih funkcija kuta zadanog u stupnjevima ili radijanima

• odrediti vrijednost sinusa, kosinusa ili tangensa pomoću trigonometrijske funkcije i džepnog računala za kut zadan u stupnjevima ili radijanima, a i obrnuto

9. primijeniti zapis broja u zadanom ili nepoznatom brojevnom sustavu

• rabiti pravilo pretvaranja brojeva iz jednog brojevnog sustava u drugi i pravila izvođenja osnovnih računskih operacija

10. primijeniti n! u složenijim algebarskim izrazima

• rabiti faktorijele u izračunavanju binomnih koeficijenata i u jednadžbama


Kôd
NazivAlgebra i funkcije
Razina
Obujam3
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• primijeniti postotke, omjere i razmjere, kvadratnu, eksponencijalnu i logaritamsku funkciju, jednadžbu i nejednadžbu

• rabiti potencije s cjelobrojnim eksponentom i korijen

• računati s algebarskim izrazima i jednostavnijim razlomcima

• riješiti linearne i trigonometrijske jednadžbe i nejednadžbe

• prikazati linearnu funkciju, funkciju apsolutne vrijednosti i trigonometrijske funkcije

• koristiti nizove

• istražiti elementarne funkcije

Ishodi učenja (5-10)

1. primijeniti postotke, omjere i razmjere u složenijim situacijama

2. rabiti potencije s cjelobrojnim eksponentom i korijene

3. računati s algebarskim izrazima i jednostavnijim razlomcima

4. diskutirati riješenje linearne jednadžbe, nejednadžbe i njihovih sustava koristeći linearnu funkciju

5. analizirati kvadratne jednadžbe, nejednadžbe i kvadratnu funkciju

6. primijeniti eksponencijalnu i logaritamsku funkciju te eksponencijalne i logaritamske jednadžbe i nejednadžbe

7. analizirati trigonometrijske funkcije i riješiti trigonometrijske jednadžbe i nejednadžbe koristeći trigonometrijsku kružnicu i formule identiteta

8. povezati binomni poučak i elemente kombinatorike

9. primijeniti nizove i redove

10. istražiti elementarne funkcije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. primijeniti postotke, omjere i razmjere u složenijim situacijama

• rabiti postotke, omjere i razmjere u jednostavnim konkretnim situacijama iz svakodnevnog života i struke

2. rabiti potencije s cjelobrojnim eksponentom i korijene

• izračunati zbroj, umnožak i kvocijent potencija s cjelobrojnim eksponentom, potencirati potenciju te računati s korijenima

3. računati s algebarskim izrazima i jednostavnijim razlomcima

• primijeniti formule za kvadrat binoma, razliku kvadrata, kub binoma, zbroj i razliku kubova prilikom rastavljanja algebarskih izraza na faktore i prilikom skraćivanja razlomaka

4. diskutirati riješenje linearne jednadžbe, nejednadžbe i njihovih sustava koristeći linearnu funkciju

• odrediti rješenje linearne jednadžbe, nejednadžbe, sustava i jednostavnije jednadžbe s apsolutnim vrijednostima te nacrtati i opisati tijek i predznak linearne funkcije

5. analizirati kvadratne jednadžbe, nejednadžbe i kvadratnu funkciju

• izračunati rješenja kvadratne jednadžbe, povezati koeficijente kvadratne jednadžbe s rješenjima (Vièteove formule), riješiti sustav linearne i kvadratne jednadžbe te koristiti graf kvadratne funkcije za rješavanje kvadratne nejednadžbe

6. primijeniti eksponencijalnu i logaritamsku funkciju te eksponencijalne i logaritamske jednadžbe i nejednadžbe

• riješiti eksponencijalnu i logaritamsku jednadžbu i nejednadžbu koristeći svojstva eksponencijalne i logaritamske funkcije (injektivnost, rast i pad funkcije)

7. analizirati trigonometrijske funkcije i riješiti trigonometrijske jednadžbe i nejednadžbe koristeći trigonometrijsku kružnicu i formule identiteta

• nacrtati i ispitati tijek trigonometrijskih funkcija te riješiti trigonometrijsku jednadžbu koristeći trigonometrijsku kružnicu, svojstva trigonometrijskih funkcija i formula identiteta

8. povezati binomni poučak i elemente kombinatorike

• odrediti članove u razvoju binoma te broj permutacija, varijacija i kombinacija bez ponavljanja i s ponavljanjem

9. primijeniti nizove i redove

• primijeniti aritmetički niz te geometrijski niz i eksponencijalnu funkciju u jednostavnim primjerima kamatnog računa

10. istražiti elementarne funkcije

• odrediti tijek elementarnih funkcija, analizirati (linearne, kvadratne, eksponencijalne, logaritamske i trigonometrijske) funkcije te rabiti njihova svojstva


Kôd
NazivOblik i prostor
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• analizirati pravac i kružnicu te dvije kružnice u koordinatnom sustavu u ravnini s njihovim jednadžbama

• primijeniti vektore u koordinatnom sustavu u ravnini i poučke o sukladnosti i sličnosti trokuta

• ispitati i istražiti geometrijske oblike u ravnini i prostoru

Ishodi učenja (5-10)

1. analizirati međusobne odnose točaka u pravokutnome koordinatnom sustavu u ravnini

2. ispitati geometrijske oblike u ravnini i njihova svojstva u svrhu crtanja, mjerenja, računanja i zaključivanja

3. primijeniti poučke o sukladnosti i sličnosti trokuta kod geometrijskih oblika u ravnini

4. istražiti geometrijske oblike u prostoru i njihova svojstva

5. primijeniti vektore u koordinatnom sustavu u ravnini pri ispitivanju svojstava geometrijskih oblika

6. analizirati međusobne odnose točaka i pravaca u koordinatnom sustavu u ravnini

7. analizirati međusobne odnose točaka, pravaca i kružnica u koordinatnom sustavu u ravnini

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. analizirati međusobne odnose točaka u pravokutnome koordinatnom sustavu u ravnini

• primijeniti koordinate točaka, njihovu međusobnu udaljenost i polovište dužine

2. ispitati geometrijske oblike u ravnini i njihova svojstva u svrhu crtanja, mjerenja, računanja i zaključivanja

• uočiti ravninske oblike u svakodnevnom okružju i umjetnosti (trokut, četverokut, pravilni mnogokut, kružnica, krug i dijelovi kruga) te riješiti praktične zadatke sa stvarnim objektima prikazujući ih pomoću geometrijskih likova

3. primijeniti poučke o sukladnosti i sličnosti trokuta kod geometrijskih oblika u ravnini

• ustanoviti sukladnost i sličnost geometrijskih oblika u ravnini

4. istražiti geometrijske oblike u prostoru i njihova svojstva

• povezati geometrijske oblike u prostoru sa svakodnevnim životom i strukom

5. primijeniti vektore u koordinatnom sustavu u ravnini pri ispitivanju svojstava geometrijskih oblika

• prikazati vektore i njihovu linearnu kombinaciju u koordinatnom sustavu u ravnini i koristiti za ispitivanje svojstava geometrijskih oblika u ravnini

6. analizirati međusobne odnose točaka i pravaca u koordinatnom sustavu u ravnini

• ispitati odnos točke i pravca te dvaju pravaca u ravnini, zadanih jednadžbama u koordinatnoj ravnini

7. analizirati međusobne odnose točaka, pravaca i kružnica u koordinatnom sustavu u ravnini

• ispitati odnos točke, pravca, kružnice i dviju kružnica


Kôd
NazivMjerenje
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• primijeniti mjerenje i mjerne jedinice skupa, trigonometriju pravokutnog i kosokutnog trokuta te vektore pri rješavanju problema u svakodnevnim situacijama, drugim nastavnim predmetima i struci
Ishodi učenja (5-10)

1. primijeniti odgovarajuće mjere i mjerne jedinice te pretvoriti ih u odgovarajuće vrijednosti veće ili manje mjerne jedinice

2. primijeniti formule za opseg i površinu geometrijskih oblika u ravnini

3. rabiti Pitagorin poučak i njegov obrat, proporcionalnost i sličnost

4. primijeniti svojstva kutova (poučak o obodnom i središnjem kutu, Talesov poučak i svojstva zbroja unutarnjih kutova trokuta, četverokuta i mnogokuta)

5. povezati trigonometriju pravokutnog trokuta sa svakodnevnim životom i strukom

6. analizirati složene geometrijske oblike u prostoru

7. povezati trigonometriju pravokutnog i kosokutnog trokuta sa svakodnevnim životom i strukom

8. primijeniti skalarni umnožak vektora

9. odrediti površinu nepravilnog lika u ravnini

10. služiti se konceptom mjerenja pri rješavanju problemskih zadataka

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. primijeniti odgovarajuće mjere i mjerne jedinice te ih pretvoriti u odgovarajuće vrijednosti veće ili manje mjerne jedinice

• rabiti odgovarajuće mjerne jedinice za duljinu, površinu, obujam, masu, vrijeme, temperaturu, novac i kut

2. primijeniti formule za opseg i površinu geometrijskih oblika u ravnini

• povezati formule za opseg i površinu geometrijskih oblika u ravnini sastavljenih od osnovnih geometrijskih oblika (trokut, paralelogram, trapez, pravilni mnogokut, krug i dijelovi kruga) sa svakodnevnim životom i strukom

3. rabiti Pitagorin poučak i njegov obrat, proporcionalnost i sličnost

• primijeniti Pitagorin poučak i njegov obrat, proporcionalnost i sličnost

4. primijeniti svojstva kutova (poučak o obodnom i središnjem kutu, Talesov poučak i svojstva zbroja unutarnjih kutova trokuta, četverokuta i mnogokuta)

• izračunati nepoznate elemente u zadatcima iz planimetrije i stereometrije

5. povezati trigonometriju pravokutnog trokuta sa svakodnevnim životom i strukom

• primijeniti rješavanje pravokutnog trokuta na primjeru iz svakodnevnog života ili struke

6. analizirati složene geometrijske oblike u prostoru

• izračunati nepoznate elemente složenih geometrijskih oblika u prostoru koristeći formule za oplošje i obujam osnovnih oblika u prostoru

7. povezati trigonometriju pravokutnog i kosokutnog trokuta sa svakodnevnim životom i strukom

• primijeniti rješavanje pravokutnog i kosokutnog trokuta na primjeru iz svakodnevnog života ili struke

8. primijeniti skalarni umnožak vektora

• izračunati skalarni umnožak vektora, kut između dvaju vektora i utvrditi okomitost vektora te primijeniti rezultat u stereometriji

9. odrediti površinu nepravilnog lika u ravnini

• procijeniti i približno odrediti površinu nepravilnog oblika u ravnini

10. služiti se konceptom mjerenja pri rješavanju problemskih zadataka

• primijeniti mjerenje i mjerne jedinice, naročito opseg i površinu te oplošje i volumen pri rješavanju problema u svakodnevnim situacijama, drugim nastavnim predmetima i struci


Kôd
NazivPodatci
Razina
Obujam3
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• prikupiti, organizirati, prikazati i protumačiti podatke iz svakodnevnog života, drugih nastavnih predmeta i struke
Ishodi učenja (5-10)

1. prikupiti tražene podatke uz raspravu o valjanosti metode

2. rasporediti prikupljene podatke po izabranom kriteriju

3. predočiti prikupljene podatke pomoću linijskog, stupčastog i kružnog dijagrama

4. protumačiti prikupljene i prikazane podatke

5. proračunati srednje vrijednosti i mjere raspršenosti niza podataka

6. odrediti vjerojatnost događaja za prikupljene i analizirane podatke

7. istražiti utjecaj dodavanja ili uklanjanja podataka na srednje vrijednosti niza podataka

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. prikupiti tražene podatke uz raspravu o valjanosti metode

• sakupiti podatke iz primarnih izvora (tzv. primarni podatci) pomoću upitnika i eksperimenta, bilježeći opažanja, mjerenja i/ili rezultate te raspraviti je li metoda prikupljanja podataka valjana

2. rasporediti prikupljene podatke po izabranom kriteriju

• razvrstati i organizirati diskretne (npr. mjesec ili godina rođenja) i kontinuirane (npr. visina, tjelesna masa) primarne podatke

3. predočiti prikupljene podatke pomoću linijskog, stupčastog i kružnog dijagrama

• prikazati podatke na primjeren način pomoću tablice, linijskog, kružnog i stupčastog dijagrama i histograma s pravilno označenim osima, nazivima, skalama te razredima jednake širine

4. protumačiti prikupljene i prikazane podatke

• interpretirati prikupljene podatke i donijeti zaključke o podacima prikazanim tablicom, dijagramom (uključujući stupčasti dijagram, višestruki stupčasti dijagram, kružni dijagram) i drugim grafičkim prikazima

5. proračunati srednje vrijednosti i mjere raspršenosti niza podataka

• izračunati srednje vrijednosti (aritmetička sredina, medijan, môd) i mjere raspršenosti niza numeričkih podataka

6. odrediti vjerojatnost događaja za prikupljene i analizirane podatke

• protumačiti elementarne događaje, izraziti ih pomoću skupovnih operacija te izračunati vjerojatnost traženih događaja

7. istražiti utjecaj dodavanja ili uklanjanja podataka na srednje vrijednosti niza podataka

• pokazati utjecaj dodavanja ili uklanjanja jednog ili više podataka na srednje vrijednosti niza numeričkih podataka


Kôd
NazivInfinitezimalni račun
Razina
Obujam3
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• odrediti i izračunati limes niza i funkcije u točki

• derivirati funkciju i primijeniti derivaciju funkcije pri određivanju jednadžbe tangente u točki grafa funkcije, ekstrema i točaka infleksije

• prikazati graf racionalne funkcije

• odrediti primitivnu funkciju

• izračunati površinu ispod grafa kvadratne funkcije

Ishodi učenja (5-10)

1. odrediti limes niza koristeći teoreme o limesima

2. izračunati limes funkcije u točki

3. derivirati funkciju

4. primijeniti derivaciju funkcije pri određivanju jednadžbe tangente u točki grafa funkcije, ekstrema i točaka infleksije

5. prikazati graf racionalne funkcije

6. odrediti primitivnu funkciju koristeći tablicu derivacija

7. izračunati površinu ispod grafa kvadratne funkcije primjenjujući Newton-Leibnizovu formulu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. odrediti limes niza koristeći teoreme o limesima

• izračunati limes niza koristeći teoreme o limesima

2. izračunati limes funkcije u točki

• odrediti limes funkcije u točki

3. derivirati funkciju

• izračunati derivaciju funkcije koristeći pravila deriviranja

4. primijeniti derivaciju funkcije pri određivanju jednadžbe tangente u točki grafa funkcije, ekstrema i točaka infleksije

• odrediti jednadžbu tangente u točki grafa, točke ekstrema i točke infleksije

5. prikazati graf racionalne funkcije

• crtati graf funkcije koristeći derivacije funkcije

6. odrediti primitivnu funkciju koristeći tablicu derivacija

• izraziti primitivnu funkciju koristeći tablicu derivacija

7. izračunati površinu ispod grafa kvadratne funkcije primjenjujući Newton-Leibnizovu formulu

• odrediti površinu ispod grafa kvadratne funkcije


Kôd
NazivGeografski pristup
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razlikovati u odnosu na druge znanosti geografski pristup i metodologiju geografije u tumačenju prirodno-geografskih i društveno-geografskih procesa te organizaciji prostora

• obrazložiti položaj geografije u sustavu znanosti i sustavu odgoja i obrazovanja

• razlikovati geografske grane i discipline te važnost geografije u obrazovanju i svakodnevnom životu osobe

Ishodi učenja (5-10)

1. izreći definiciju geografije i discipline specifične za zanimanje

2. opisati razvoj geografije

3. razlikovati grane i discipline geografije prema objektu istraživanja pojedinih disciplina

4. obrazložiti položaj geografije u sustavu znanosti i sustavu odgoja i obrazovanja

5. navesti dokaze o važnosti geografije u obrazovanju i svakodnevnom životu osobe

6. analizirati doprinos znanstvenih spoznaja geografije unapređenju kvalitete života, razvoju društva i gospodarstva

7. obrazložiti ulogu geografije u prostornom i regionalnom planiranju te upravljanju prostorom prema konceptu održivog razvoja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. izreći definiciju geografije i discipline specifične za zanimanje

• navesti svojim riječima, samostalno, definiciju geografije i definiciju discipline geografije specifične za zanimanje

2. opisati razvoj geografije

• izdvojiti etape u razvoju geografije i navesti ključne spoznaje po etapama

3. razlikovati grane i discipline geografije prema objektu istraživanja pojedinih disciplina

• pridružiti disciplinama fizičke, društvene, regionalne i primijenjene geografije pripadajući objekt istraživanja

4. obrazložiti položaj geografije u sustavu znanosti i sustavu odgoja i obrazovanja

• potkrijepiti primjerom položaj geografije u interdisciplinarnom području znanosti i središnji položaj nastavnog predmeta u sustavu odgoja i obrazovanja

5. navesti dokaze o važnosti geografije u obrazovanju i svakodnevnom životu osobe

• argumentirati primjere važnosti geografskih znanja i vještina u razvoju osam ključnih kompetencija

6. analizirati doprinos znanstvenih spoznaja geografije unapređenju kvalitete života, razvoju društva i gospodarstva

• komentirati na odabranom primjeru doprinos znanstvenih spoznaja geografije unaprjeđenju kvalitete života, razvoju društva i gospodarskih djelatnosti

7. obrazložiti ulogu geografije u prostornom i regionalnom planiranju i upravljanju prostorom prema konceptu održivog razvoja

• razmotriti na primjeru prostornog plana naselja ili županije važnost geografije u prostornom i regionalnom planiranju te upravljanju prostorom prema konceptu održivog razvoja


Kôd
NazivZemlja u Sunčevu sustavu i svemiru
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• opisati postanak i građu svemira i Sunčeva sustava

• objasniti utjecaj Zemljinih gibanja na organizaciju života na Zemlji

Ishodi učenja (5-10)

1. opisati postanak svemira

2. razlikovati svemirska tijela

3. objasniti strukturu i odnose u Sunčevu sustavu

4. opisati postanak, oblik i dimenzije Zemlje

5. objasniti uzroke i posljedice osnovnih gibanja Zemlje

6. protumačiti utjecaj gibanja Zemlje na ljude i ljudske djelatnosti

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati postanak svemira

• ispričati teoriju velikog praska

2. razlikovati svemirska tijela

• usporediti veća i manja svemirska tijela (zvijezde, zviježđa, galaksije i nakupine galaksija, planete, satelite, planetoide, komete i meteore)

3. objasniti strukturu i odnose u Sunčevu sustavu

• objasniti položaj Zemlje unutar Sunčeva sustava

4. opisati postanak, oblik i dimenzije Zemlje

• navesti primjere spoznaja o postanku, obliku i dimenzijama Zemlje

5. objasniti uzroke i posljedice osnovnih gibanja Zemlje

• usporediti razlike u trajanju dana i noći, polarni dan i polarnu noć te trajanje osnovnih gibanja Zemlje

6. protumačiti utjecaj gibanja Zemlje na ljude i ljudske djelatnosti

• raspraviti utjecaj oblika Zemlje i Zemljina gibanja na ljudske djelatnosti i razlike u pojasnim vremenima


Kôd
NazivOrijentacija i geografske karte
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• orijentirati se u prostoru pomoću plana, topografskih karata i tehničkih sredstava za orijentaciju

• primijeniti osnovne kartografske pojmove i tematske karte

Ishodi učenja (5-10)

1. primijeniti osnovne kartografske pojmove u interpretaciji geografskih karata

2. usporediti vrste i uporabu geografskih karata

3. rabiti planove naselja, topografske karte, kompas i GPS za kretanje u prostoru

4. objasniti primjenu suvremenih tehničkih sredstava za orijentaciju

5. predočiti prostorne pojave i procese na temelju samostalno prikupljenih podataka koristeći se skicama, dijagramima, tablicama, tematskim kartama

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. primijeniti osnovne kartografske pojmove u interpretaciji geografskih karata

• koristiti matematičke, geografske i ostale elemente karte u analizi planova, općih, tematskih i topografskih karta

2. usporediti vrste i uporabu geografskih karata

• razlikovati načine predočavanja na pojedinim vrstama geografskih karata i povezati vrstu s načinom uporabe geografske karte

3. rabiti planove naselja, topografske karte, kompas i GPS za kretanje u prostoru

• smjestiti točke u geografsku mrežu, samostalno se orijentirati u prostoru primjenom planova naselja, topografskih karata, kompasa i GPS-a

4. objasniti primjenu suvremenih tehničkih sredstava za orijentaciju

• usporediti mogućnosti i ograničenja suvremenih tehničkih sredstava za orijentaciju

5. predočiti prostorne pojave i procese na temelju samostalno prikupljenih podataka koristeći se skicama, dijagramima, tablicama, tematskim kartama

• izraditi skicu, sve vrste dijagrama, tablicu i tematsku kartu na temelju samostalno prikupljenih prostornih podataka


Kôd
NazivPrirodno-geografski procesi i organizacija prostora
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razlikovati prirodno-geografske elemente i procese na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini te opisati njihov utjecaj na organizaciju prostora

• provesti i predstaviti rezultate samostalnog istraživanja

• objasniti koncept održivog razvoja

Ishodi učenja (5-10)

1. izdvojiti posebnosti među elementima prirodne osnove na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini te na slijepoj karti imenovati primjere

2. razlikovati prirodno-geografske procese na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

3. prepoznati interakcije među prirodnim pojavama pozivajući se na osnovne principe prirodnih znanosti i koristiti znanstveno nazivlje

4. objasniti utjecaj prirodno-geografskih faktora na organizaciju prostora

5. predstaviti rezultate samostalnog istraživanja stanja okoliša (zraka, vode obližnjeg vodenog toka, tla)

6. navesti primjere mogućeg povećanja zaštićenih područja u Hrvatskoj i svijetu

7. navesti primjere racionalnog korištenja tla, pitke vode i drugih prirodnih bogatstava

8. objasniti koncept održivog razvoja i nužnost pravedne raspodjele prirodnih i stečenih dobara

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. izdvojiti posebnosti među elementima prirodne osnove na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini te na slijepoj karti imenovati primjere

• imenovati na slijepoj karti posebnosti među elementima prirodne osnove (reljef, klima, vode, tlo) na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

2. razlikovati prirodno-geografske procese na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

• navesti razlike među prirodno-geografskim procesima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

3. prepoznati interakcije među prirodnim pojavama pozivajući se na osnovne principe prirodnih znanosti i koristiti znanstveno nazivlje

• objasniti uzroke i posljedice prirodno-geografskih procesa na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

4. objasniti utjecaj prirodno-geografskih faktora na organizaciju prostora

• razmotriti utjecaj prirodno-geografskih faktora na demografske strukture i naseljenost, strukturu i razvoj gospodarstva

5. predstaviti rezultate samostalnog istraživanja stanja okoliša (zraka, vode obližnjeg vodenog toka, tla)

• prikazati rezultate samostalnog istraživanja stanja okoliša (zraka, vode obližnjega vodenog toka, tla)

6. navesti primjere mogućeg povećanja zaštićenih područja u Hrvatskoj i svijetu

• iskazati primjere mogućeg povećanja zaštićenih područja u Hrvatskoj i svijetu

7. navesti primjere racionalnog korištenja tla, pitke vode i drugih prirodnih bogatstava

• izdvojiti primjere racionalnog korištenja tla, pitke vode i drugih prirodnih bogatstava

8. objasniti koncept održivog razvoja i nužnost pravedne raspodjele prirodnih i stečenih dobara

• raspraviti koncept održivog razvoja i pravedne raspodjele prirodnih i stečenih dobara


Kôd
NazivDruštveno-geografski procesi i organizacija prostora
Razina
Obujam3
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• istražiti utjecaj demogeografskih i ekonomsko-geografskih procesa na naselja i organizaciju prostora

• analizirati procese europskog integriranja i globalizacijske procese te njihov utjecaj na hrvatsko društvo i gospodarstvo

Ishodi učenja (5-10)

1. istražiti demografske strukture u zavičaju, Hrvatskoj i u svijetu

2. analizirati prirodno, prostorno i opće kretanje stanovništva u zavičaju, Hrvatskoj i svijetu

3. analizirati utjecaj svjetskih religija na kulturu, tradiciju, umjetnost, gospodarstvo i način života

4. usporediti organizaciju prostora i odnose među naseljima u zavičaju, Hrvatskoj i svijetu

5. izdvojiti prostorne sustave primarnih, sekundarnih i tercijarnih djelatnosti u zavičaju, Hrvatskoj i svijetu

6. istražiti temeljne gospodarske pojmove, sustave i razvojne trendove

7. analizirati nejednaki regionalni razvoj na nacionalnoj i svjetskoj razini

8. analizirati procese europskog integriranja i globalizacijske procese te njihov utjecaj na hrvatsko društvo

9. istražiti djelovanje međunarodnih organizacija i regionalnih integracija te njihovo političko i gospodarsko značenje

10. obrazložiti važnost poznavanja i pozitivnoga vrjednovanja nasljeđa i vlastitoga identiteta kao hrvatskih, europskih građana i građana svijeta

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. istražiti demografske strukture u zavičaju, Hrvatskoj i u svijetu

• prezentirati rezultate istraživanja demogeografskih struktura i njihova prostornog rasporeda u zavičaju, Hrvatskoj i svijetu

2. analizirati prirodno, prostorno i opće kretanje stanovništva u zavičaju, Hrvatskoj i svijetu

• usporediti odrednice prirodnog, prostornog i općeg kretanja stanovništva u zavičaju, Hrvatskoj i svijetu

3. analizirati utjecaj svjetskih religija na kulturu, tradiciju, umjetnost, gospodarstvo i način života

• povezati utjecaj svjetskih religija s primjerima kulturnih pejzaža u Hrvatskoj i svijetu

4. usporediti organizaciju prostora i odnose među naseljima u zavičaju, Hrvatskoj i svijetu

• analizirati na geografskoj karti, fotografijama ili crtežima oblike naselja, ruralnoga krajolika, povijesnoga razvoja različitih tipova naselja, urbanih sustava u Hrvatskoj i svijetu

5. izdvojiti prostorne sustave primarnih, sekundarnih i tercijarnih djelatnosti u zavičaju, Hrvatskoj i svijetu

• analizirati strukturu, značenje i prostorni raspored primarnih, sekundarnih i tercijarnih djelatnosti u zavičaju, Hrvatskoj i svijetu

6. istražiti temeljne gospodarske pojmove, sustave i razvojne trendove

• primijeniti temeljne gospodarske pojmove u istraživanju obilježja gospodarskih sustava i razvojnih trendova u gospodarstvu

7. analizirati nejednak regionalni razvoj na nacionalnoj i svjetskoj razini

• izraditi tematsku kartu regionalnog razvoja primjenjujući kriterije za mjerenje razvijenosti i pokazatelje životnog standarda

8. analizirati procese europskog integriranja i globalizacijske procese te njihov utjecaj na hrvatsko društvo

• procijeniti napredak u procesima europskog integriranja i utjecaj globalizacijskih procesa na hrvatsko društvo

9. istražiti djelovanje međunarodnih organizacija i regionalnih integracija te njihovo političko i gospodarsko značenje

• predstaviti rezultate istraživanja djelovanja i značenja međunarodnih organizacija i regionalnih integracija

10. obrazložiti važnost poznavanja i pozitivnog vrjednovanja nasljeđa i vlastitoga identiteta kao hrvatskih, europskih građana i građana svijeta

• odabrati primjere vrjednovanja baštine i očuvanja identiteta


Kôd
NazivGibanja
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• primijeniti temeljne kinematičke pojmove u opisu gibanja
Ishodi učenja (5-10)

1. opisati temeljne veličine kojima opisujemo gibanja

2. razlikovati srednju i trenutačnu brzinu

3. usporediti akceleracije gibanja tijela s povećavanjem brzine i sa smanjivanjem brzine

4. klasificirati primjere pravocrtnih gibanja stalne akceleracije

5. interpretirati grafički ovisnost dviju veličina koje opisuju pravocrtno gibanje

6. uporabiti jednadžbe za rješavanje problema pravocrtnih gibanja stalne akceleracije uključujući slobodan pad

7. objasniti kutnu brzinu, kutnu akceleraciju i centripetalnu akceleraciju na kružnom gibanju

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati temeljne veličine kojima opisujemo gibanja

• navesti i opisati temeljne fizikalne veličine kojima opisujemo gibanja

2. razlikovati srednju i trenutačnu brzinu

• objasniti kada su trenutačna i srednja brzina tijela po vrijednosti jednake

3. usporediti akceleracije gibanja tijela s povećavanjem brzine i sa smanjivanjem brzine

• razmotriti po vrijednosti i smjeru akceleracije automobila koji koči i koji ubrzava na semaforu

4. klasificirati primjere pravocrtnih gibanja stalne akceleracije

• svrstati po nazivu gibanje vlaka pri ulasku u željezničku stanicu i pri izlasku iz željezničke stanice

5. interpretirati grafički ovisnost dviju veličina koje opisuju pravocrtno gibanje

• nacrtati grafikon ovisnosti brzine i vremena ili puta i vremena iz podataka o pravocrtnom gibanju tijela

6. uporabiti jednadžbe za rješavanje problema pravocrtnih gibanja stalne akceleracije uključujući slobodan pad

• utvrditi visinu mosta pomoću pada kamena u rijeku

7. objasniti kutnu brzinu, kutnu akceleraciju i centripetalnu akceleraciju na kružnom gibanju

• raspraviti kako se mijenja centripetalna akceleracija tijela pri kružnom gibanju s promjenom kutne brzine i kutne akceleracije


Kôd
NazivSile i polja
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• primijeniti koncepte sile i polja u primjerima važnim za struku
Ishodi učenja (5-10)

1. riješiti problem uporabom Newtonovih zakona gibanja

2. primijeniti opis sile teže, trenja i elastične sile u različitim primjerima

3. slagati i razlagati sile koje djeluju na tijelo crtanjem vektora sila

4. raspraviti o općem zakonu gravitacije i gibanju satelita oko Zemlje

5. prosuditi o ravnoteži krutog tijela

6. razmotriti pojave djelovanja sila u tekućinama i plinovima te primijeniti opise tlakova u različitim primjerima

7. objasniti međudjelovanje točkastih električnih naboja pomoću Coulombovog zakona

8. povezati magnetsko, električno i gravitacijsko polje kao jedinstven koncept prostora koji čini djelovanje različitih sila

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. riješiti problem uporabom Newtonovih zakona gibanja

• izračunati silu kočenja biciklista iz njegove mase i akceleracije zaustavljanja

2. primijeniti opis sile teže, trenja i elastične sile u različitim primjerima

• utvrditi kako se promijeni trenje klizanja ako se udvostruči težina tereta na sanjkama koje kližu po istoj ravnoj podlozi

3. slagati i razlagati sile koje djeluju na tijelo crtanjem vektora sila

• nacrtati sve sile koje djeluju na tijelo koje klizi niz kosinu

4. raspraviti o općem zakonu gravitacije i gibanju satelita oko Zemlje

• razmotriti kojom brzinom približno treba izbaciti satelit u blizini površine Zemlje da bi jednoliko kružio oko Zemlje

5. prosuditi o ravnoteži krutog tijela

• procijeniti gdje treba poduprijeti posvuda jednako debelu drvenu motku ako je na jednom kraju obješen dvostruko veći teret nego na drugom

6. razmotriti pojave djelovanja sila u tekućinama i plinovima te primijeniti opise tlakova u različitim primjerima

• raspraviti o čemu ovisi koliko je puta veća sila koja podiže teret od sile izazvane našom rukom na hidrauličnoj dizalici

7. objasniti međudjelovanje točkastih električnih naboja pomoću Coulombovog zakona

• protumačiti kako se promijeni sila između dvaju raznoimenih naboja ako im upola smanjimo udaljenost

8. povezati magnetsko, električno i gravitacijsko polje kao jedinstven koncept prostora kojega čini djelovanje različitih sila

• osmisliti pokuse kojima se može dokazati koja polja djeluju u nekom prostoru


Kôd
NazivRad i energija
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• primijeniti pojmove rada, energije i snage u primjerima važnim za struku
Ishodi učenja (5-10)

1. objasniti rad u mehanici ovisno o položaju vektora sile

2. razlikovati rad stalne sile u odnosu na rad promjenjive sile

3. uporabiti izraz za snagu pri djelovanju stalne sile

4. usporediti korisnosti različitih primjera rada

5. opisati različite vrste energije

6. raspraviti o kinetičkoj energiji tijela u različitim primjerima

7. konstruirati pojam gravitacijske potencijalne energije

8. primijeniti zakon očuvanja energije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti rad u mehanici ovisno o položaju vektora sile

• objasniti zašto je rad obavljen silom usmjerenom usporedno s putom kojim prelazi tijelo veći od rada obavljenog jednakom silom usmjerenom pod nekim kutom u odnosu na put

2. razlikovati rad stalne sile u odnosu na rad promjenjive sile

• odrediti iz površine u F-s dijagramu rad koji obavi sila rastezanjem opruge

3. uporabiti izraz za snagu pri djelovanju stalne sile

• izračunati snagu automobilskog motora koji djeluje stalnom silom tijekom gibanja određenom brzinom

4. usporediti korisnosti različitih primjera rada

• razmotriti korisnost rada koji obavimo kližući se na ledu i na koturaljkama

5. opisati različite vrste energije

• navesti sličnosti i razlike različitih vrsta energije koje koristimo u svakodnevnom životu

6. raspraviti o kinetičkoj energiji tijela u različitim primjerima

• utvrditi razlike kinetičkih energija tijela različitih masa i brzina

7. konstruirati pojam gravitacijske potencijalne energije

• protumačiti zašto je rad za podizanje tijela na visinu h jednak gravitacijskoj potencijalnoj energiji

8. primijeniti zakon očuvanja energije

• izračunati pomoću gravitacijske potencijalne energije tijela na određenoj visini kinetičku energiju pri slobodnom padu


Kôd
NazivTermodinamika
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• primijeniti temeljne koncepte iz termodinamike u različitim primjerima važnim za struku
Ishodi učenja (5-10)

1. razlikovati unutarnju energiju, toplinu i temperaturu

2. povezati pojam temperature sa srednjom kinetičkom energijom čestica

3. razmotriti probleme termičkog rastezanja u različitim dimenzijama

4. istražiti plinske zakone

5. opisati načine prijenosa topline

6. objasniti pojam rada na različitim primjerima u termodinamici

7. primijeniti Prvi zakon termodinamike na termodinamičkim procesima

8. raspraviti o radu toplinskih strojeva pomoću Drugog zakona termodinamike

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati unutarnju energiju, toplinu i temperaturu

• objasniti pojmove unutarnja energija, toplina i temperatura

2. povezati pojam temperature sa srednjom kinetičkom energijom čestica

• raspraviti što je termičko gibanje i u kakvoj je vezi s temperaturom

3. razmotriti probleme termičkog rastezanja u različitim dimenzijama

• usporediti promjenu obujma čvrstog tijela i tekućine pri promjeni temperature za jednak iznos

4. istražiti plinske zakone

• razmotriti odnose između tlaka, volumena i temperature idealnog plina pomoću triju plinskih zakona

5. opisati načine prijenosa topline

• navesti različite načine prijenosa topline i iznijeti bitne karakteristike pojedinog načina prijenosa

6. objasniti pojam rada na različitim primjerima u termodinamici

• objasniti zašto u izohornim procesima nije moguće obaviti rad

7. primijeniti Prvi zakon termodinamike na termodinamičkim procesima

• utvrditi može li obaviti rad sustav kojemu se smanjila unutrašnja energija za iznos veći od iznosa primljene topline

8. raspraviti o radu toplinskih strojeva pomoću Drugog zakona termodinamike

• razmotriti korisnost toplinskih strojeva ako se zna da je obavljeni rad jednak razlici toplina koju topliji spremnik predaje i one koju hladniji spremnik prima


Kôd
NazivElektrodinamika
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• primijeniti temeljne koncepte iz elektrodinamike u različitim primjerima važnim za struku
Ishodi učenja (5-10)

1. objasniti usmjereno gibanje električnog naboja u vodiču te električnu struju i električni otpor

2. primijeniti Ohmov zakon na strujne krugove istosmjerne i izmjenične struje

3. protumačiti ovisnost električnog otpora o temperaturi

4. izračunati rad i snagu električne struje na praktičnim primjerima

5. prikazati i objasniti Oerstedov pokus

6. opisati magnetsko polje te skicirati magnetske silnice za magnetsko polje ravnog vodiča, strujnu petlju i zavojnicu

7. objasniti Faradayev zakon indukcije uz izvođenje pokusa

8. izložiti primjenu elektromagnetske indukcije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti usmjereno gibanje električnog naboja u vodiču te električnu struju i električni otpor

• raspraviti gibanje električnoga naboja pri prolazu električne struje u strujnom krugu na nekom primjeru

2. primijeniti Ohmov zakon na strujne krugove istosmjerne i izmjenične struje

• izračunati električnu struju pomoću trošila iz podataka za električni otpor i napon na koji je priključeno

3. protumačiti ovisnost električnog otpora o temperaturi

• objasniti ovisnost električnog otpora vodiča i poluvodiča o temperaturi

4. izračunati rad i snagu električne struje na praktičnim primjerima

• odrediti snagu grijača određenog otpora koji je priključen na električnu mrežu

5. prikazati i objasniti Oerstedov pokus

• izvesti Oerstedov pokus i izložiti njegovo otkriće

6. opisati magnetsko polje te skicirati magnetske silnice za magnetsko polje ravnog vodiča, strujnu petlju i zavojnicu

• nacrtati magnetske silnice za magnetsko polje ravnog vodiča, strujne petlje i zavojnice te razmotriti o kojim veličinama ovisi magnetska indukcija u sva tri slučaja

7. objasniti Faradayev zakon indukcije uz izvođenje pokusa

• raspraviti o čemu prema Faradayevom zakonu ovisi inducirani napon

8. izložiti primjenu elektromagnetske indukcije

• protumačiti načelo rada transformatora


Kôd
NazivTitranje, valovi, zvuk
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• primijeniti temeljne pojmove i pojave u povezanih s harmonijskim titranjem, valovima i zvukom u primjerima važnim za struku
Ishodi učenja (5-10)

1. objasniti fizikalne veličine koje određuju harmonijsko titranje

2. interpretirati grafički promjenu fizikalnih veličina koje opisuju harmonijsko titranje s vremenom

3. primijeniti jednadžbe koje opisuju harmonijsko titranje u rješavanju zadataka

4. razmotriti energetski harmonijsko titranje (prigušeno i prisilno titranje, rezonancija)

5. objasniti nastajanje i rasprostiranje mehaničkih valova

6. razlikovati transverzalni od longitudinalnog vala

7. prikazati pojave odbijanja, loma, ogiba i superpozicije valova

8. raspraviti spektar i primjenu zvučnih valova

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti fizikalne veličine koje određuju harmonijsko titranje

• raspraviti fizikalne veličine koje opisuju harmonijsko titranje

2. interpretirati grafički promjenu fizikalnih veličina koje opisuju harmonijsko titranje s vremenom

• prikazati grafički ovisnost elongacije o vremenu za tijelo koje izvodi harmonijsko titranje

3. primijeniti jednadžbe koje opisuju harmonijsko titranje u rješavanju zadataka

• izračunati primjenom jednadžbi za harmonijsko titranje silu na tijelo koje titra

4. razmotriti energetski harmonijsko titranje (prigušeno i prisilno titranje, rezonancija)

• objasniti pojavu rezonancije

5. objasniti nastajanje i rasprostiranje mehaničkih valova

• razmotriti kako nastaje i kako se širi mehanički val te njegovu brzinu

6. razlikovati transverzalni od longitudinalnog vala

• objasniti razliku u rasprostiranju transverzalnog i longitudinalnog vala

7. prikazati pojave odbijanja, loma, ogiba i superpozicije mehaničkih valova

• nacrtati odbijanje, lom, ogib i superpoziciju mehaničkih valova

8. raspraviti spektar i primjenu zvučnih valova

• objasniti primjenu ultrazvuka u medicini


Kôd
NazivElektromagnetski valovi i svjetlost
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• primijeniti svojstva elektromagnetskih valova i zakona geometrijske optike u primjerima važnim za struku
Ishodi učenja (5-10)

1. razmotriti svojstva elektromagnetskih valova i dijelove elektromagnetskog spektra

2. objasniti primjenu elektromagnetskih valova u prijenosu informacija na daljinu i u medicini

3. primijeniti zakon odbijanja svjetlosti na primjeru ravnog zrcala

4. opisati lom svjetlosti na granici sredstva i disperziju svjetlosti na prizmi

5. konstruirati sliku koju daje tanka leća te navesti njezina svojstva

6. primijeniti jednadžbu leće

7. objasniti pojave valne optike (interferencija, ogib i polarizacija svjetlosti)

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razmotriti svojstva elektromagnetskih valova i dijelove elektromagnetskog spektra

• odrediti valnu duljinu valova koje emitira radio stanica koju najčešće slušate

2. objasniti primjenu elektromagnetskih valova u prijenosu informacija na daljinu i u medicini

• objasniti primjenu X-zraka u medicini

3. primijeniti zakon odbijanja svjetlosti na primjeru ravnog zrcala

• protumačiti prirodu slike koja nastaje u ravnom zrcalu

4. opisati lom svjetlosti na granici sredstva i disperziju svjetlosti na prizmi

• opisati što se događa s brzinom, frekvencijom i valnom duljinom svjetlosti prilikom prijelaza iz zraka u vodu

5. konstruirati sliku koju daje tanka leća te navesti njezina svojstva

• istražiti kako se konvergentna leća može koristiti kao povećalo

6. primijeniti jednadžbu leće

• izračunati na koju udaljenost treba staviti zastor da se vidi slika predmeta koji se nalazi na dvostrukoj žarišnoj udaljenosti od konvergentne leće

7. objasniti pojave valne optike (interferencija, ogib i polarizacija svjetlosti)

• izraziti uvjet konstruktivne interferencije svjetlosti


Kôd
NazivAtomi i atomske jezgre
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• primijeniti temeljne ideje i koncepte atomske i nuklearne fizike
Ishodi učenja (5-10)

1. opisati strukturu i razvoj modela atoma te pojmove atomskog broja, masenog broja i izotopa

2. povezati linijske spektre s energijskim nivoima atoma

3. objasniti fotoelektrični efekt

4. usporediti valnu i čestičnu prirodu svjetlosti i tvari

5. navesti α, β i γ raspad i opisati ionizirajuća svojstva nastalih produkata i njihov doseg

6. primijeniti zakone očuvanja naboja i masenog broja kod nuklearnih reakcija

7. uporabiti u rješavanju zadataka zakon radioaktivnog raspada

8. objasniti primjenu nuklearne energije dobivene fisijom i fuzijom

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati strukturu i razvoj modela atoma te pojmove atomskog broja, masenog broja i izotopa

• opisati sličnosti i razlike između svojstava dvaju izotopa istog elementa

2. povezati linijske spektre s energijskim nivoima atoma

• emisijski spektar žive sadrži ljubičastu i zelenu liniju; komentirati koja od te dvije linije odgovara prijelazu između dvaju energijskih nivoa s većom razlikom u energiji

3. objasniti fotoelektrični efekt

• žuta svjetlost pada na metal i izbija elektrone; objasniti što će se dogoditi s brojem emitiranih elektrona i njihovom maksimalnom kinetičkom energijom ako se intenzitet svjetlosti poveća dva puta

4. usporediti valnu i čestičnu prirodu svjetlosti i tvari

• odrediti što će se dogoditi s de Broglievom valnom duljinom elektrona ako mu se brzina poveća dva puta

5. navesti α, β i γ raspad i opisati ionizirajuća svojstva nastalih produkata i njihov doseg

• navesti što su β čestice i gdje nastaju

6. primijeniti zakone očuvanja naboja i masenog broja kod nuklearnih reakcija

• izračunati koliki su maseni broj i broj protona izotopa torija koji nastaju alfa raspadom izotopa

7. uporabiti u rješavanju zadataka zakon radioaktivnog raspada

• odrediti udio radioaktivnog izotopa u nekom uzorku koji se raspadne u druge izotope nakon triju vremena poluraspada

8. objasniti primjenu nuklearne energije dobivene fisijom i fuzijom

• raspraviti prednosti i nedostatke korištenja nuklearne fisije za dobivanje električne energije


Kôd
NazivČestična građa tvari
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• steći osnovna znanja o građi atoma te osnovnim principima na kojima je zasnovan periodni sustav elemenata
Ishodi učenja (5-10)

1. objasniti strukturu atoma

2. interpretirati podatke koji se mogu iščitati iz PSE

3. predvidjeti fizikalna i kemijska svojstva kemijskih elemenata s obzirom na njihov položaj u PSE

4. odrediti valenciju nekog kemijskog elementa na osnovu njegove elektronske strukture

5. objasniti nastajanje kemijskih veza

6. povezati prirodu kemijske veze sa svojstvima kemijskih spojeva

7. prepoznati važnost vodikove veze za živi svijet

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti strukturu atoma

• izračunati broj subatomskih čestica na temelju A i Z

2. interpretirati podatke koji se mogu iščitati iz PSE

• objasniti pojmove protonski broj, neutronski broj i nukleonski broj

3. predvidjeti fizikalna i kemijska svojstva kemijskih elemenata s obzirom na položaj u PSE

• usporediti svojstva kemijskih elemenata glavnih skupina

4. odrediti valenciju nekog kemijskog elementa na osnovu njegove elektronske strukture

• prikazati valenciju kemijskog elementa na osnovi njegovog položaja u PSE

5. objasniti nastajanje kemijskih veza

• opisati nastajanje kemijskih veza na zadanom primjeru

6. povezati prirodu kemijske veze sa svojstvima kemijskih spojeva

• usporediti svojstva ionskih i kovalentnih spojeva

7. prepoznati važnost vodikove veze za živi svijet

• objasniti utjecaj vodikove veze na fizikalna svojstva vodeKôd
NazivKemijska simbolika i računanje u kemiji
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• steći temeljna znanja kemijske simbolike, osnova kemijskog računa i stehiometrije kemijske reakcije te kemijske kinetike
Ishodi učenja (5-10)

1. primijeniti kemijsku simboliku i nomenklaturu pri pisanju kemijskih formula spojeva

2. protumačiti kvalitativno i kvantitativno značenje kemijskih simbola, kemijskih formula i jednadžbe kemijske reakcije

3. povezati molarne veličine (množinu tvari, brojnost jedinki, molarnu masu tvari i molarni volumen plina)

4. upotrijebiti rezultate kvantitativne analize pri izračunavanju formule kemijskog spoja

5. koristiti jednadžbu kemijske reakcije kao simbolički opis elementarne pretvorbe

6. interpretirati kvantitativne odnose u jednadžbi kemijske reakcije u jednostavnim stehiometrijskim zadatcima

7. interpretirati razlike u brzinama kemijskih reakcija i čimbenike koji utječu na brzinu procesa

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. primijeniti kemijsku simboliku i nomenklaturu pri pisanju kemijskih formula spojeva

• ispisati kemijsku formulu na temelju kemijskoga naziva kemijskog spoja (i obrnuto)

2. protumačiti kvalitativno i kvantitativno značenje kemijskih simbola, kemijskih formula i jednadžbe kemijske reakcije

• ilustrirati na zadanim primjerima kvalitativno i kvantitativno značenje kemijskih simbola, kemijskih formula i jednadžbe kemijske reakcije

3. povezati molarne veličine (množinu tvari, brojnost jedinki, molarnu masu tvari i molarni volumen plina)

• izračunati relativnu molarnu masu tvari, brojnost jedinki, množinu tvari iz zadanih podataka

4. upotrijebiti rezultate kvantitativne analize pri izračunavanju formule kemijskog spoja

• odrediti empirijsku i molekulsku formulu kemijskog spoja

5. koristiti jednadžbu kemijske reakcije kao simbolički opis elementarne pretvorbe

• dati primjere uravnoteženih jednadžbi jednostavnih kemijskih reakcija

6. interpretirati kvantitativne odnose u jednadžbi kemijske reakcije u jednostavnim stehiometrijskim zadatcima

• izračunati na temelju jednadžbe kemijske reakcije količine reaktanata i produkata

7. interpretirati razlike u brzinama kemijskih reakcija i čimbenike koji utječu na brzinu procesa

• razmotriti reakcije po brzini i utjecaj čimbenika na brzinu reakcije (koncentracije reaktanata, temperatura, katalizatori)


Kôd
NazivOtopine
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• steći temeljna znanja o otopinama, iskazivanju sastava otopina, kiselinama, bazama i solima te njihovim reakcijama
Ishodi učenja (5-10)

1. izložiti disperzne sustave s obzirom na veličinu čestica disperzne faze

2. prikazati da se koloidni sustavi razlikuju s obzirom na agregatno stanje disperznog sredstva i disperzne faze

3. povezati sastav, svojstva i vrstu otopina sa svojstvima otapala i otopljene tvari

4. iskazati sastav otopine kroz maseni i volumni udio

5. razlikovati kiseline, baze i soli na temelju njihove građe

6. interpretirati pH vrijednost otopina

7. protumačiti reakcije koje se odvijaju između zadanih kiselina, baza te dobivanja soli

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. izložiti disperzne sustave s obzirom na veličinu čestica disperzne faze

• dati primjere za različite disperzne sustave

2. prikazati da se koloidni sustavi razlikuju s obzirom na agregatno stanje disperznog sredstva i disperzne faze

• ilustrirati tipove koloidnih sustava navodeći konkretne primjere

3. povezati sastav, svojstva i vrstu otopina sa svojstvima otapala i otopljene tvari

• pokazati da se otopine razlikuju po sastavu, svojstvima i vrsti

4. iskazati sastav otopine kroz maseni i volumni udio

• pripremiti otopinu zadanog masenog i volumnog udjela

5. razlikovati kiseline, baze i soli na temelju njihove građe

• prikazati jednadžbom proces disocijacije kiselina, baza i soli

6. interpretirati pH vrijednost otopina

• izabrati indikator za određivanje pH zadane otopine

7. protumačiti reakcije koje se odvijaju između zadanih kiselina, baza te dobivanja soli

• riješiti jednadžbe reakcija neutralizacije i disocijacije na zadanim primjerima


Kôd
NazivMetali i nemetali
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• steći temeljna znanja o svojstvima metala i nemetala, njihovoj primjeni, biološkom značenju i utjecaju na okoliš
Ishodi učenja (5-10)

1. pokazati važnost tehnički važnih metala i njihovih legura

2. prikupiti najvažnije činjenice o svojstvima nemetala po skupinama u periodnom sustavu elemenata

3. izabrati spojeve nemetala koji imaju utjecaj na biosferu

4. prikazati važnost vode u svakodnevnom životu i svim ljudskim aktivnostima

5. prikazati vrste pesticida koji se upotrebljavaju u poljoprivredi

6. izložiti važnost primjene umjetnih gnojiva

7. otkriti važnost zbrinjavanja otpada

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. pokazati važnost tehnički važnih metala i njihovih legura

• povezati dobivanje tehnički važnih metala (željeza, aluminija, bakra) i njihovih legura s njihovom upotrebom

2. prikupiti najvažnije činjenice o svojstvima nemetala po skupinama u periodnom sustavu elemenata

• pokazati na primjerima utjecaj nemetala i njihovih spojeva na biosferu

3. izabrati spojeve nemetala koji imaju utjecaj na biosferu

• predvidjeti posljedice koje nastaju zbog nekontroliranog ispuštanja plinova u atmosferu (efekt staklenika, ozonska rupa, kisele kiše, fotokemijski smog)

4. prikazati važnost vode u svakodnevnom životu i svim ljudskim aktivnostima

• skicirati kruženje vode u prirodi, pročišćavanje vode za piće te pročišćavanje otpadnih voda

5. prikazati vrste pesticida koji se upotrebljavaju u poljoprivredi

• predvidjeti opasnost od nekontrolirane primjene pesticida

6. izložiti važnost primjene umjetnih gnojiva

• interpretirati prednosti pravilne primjene umjetnih gnojiva

7. otkriti važnost zbrinjavanja otpada

• istražiti načine zbrinjavanja i recikliranja različitih vrsta otpada


Kôd
NazivUgljikovodici
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• steći temeljna znanja o ugljikovodicima, njihovom nazivlju i formulama, strukturi molekula, svojstvima, nalaženju u prirodi, načinu dobivanja i primjeni
Ishodi učenja (5-10)

1. razlikovati ugljikovodike po strukturi, formuli i nomenklaturi

2. usporediti fizikalna i kemijska svojstva ugljikovodika prema njihovoj strukturi, odnosno zasićenosti

3. izvesti jednostavne pokuse kao podlogu za upoznavanje svojstava i jednostavnih kemijskih reakcija ugljikovodika

4. protumačiti postupak dobivanja ugljikovodika iz prirodnih izvora – nafte i zemnog plina, odnosno frakcijskom destilacijom nafte

5. protumačiti svojstva i primjenu te štetnost za zdravlje aromatskih ugljikovodika

6. opisati primjenu ugljikovodika u industriji i svakodnevnom životu te utjecaj na ekosustav

7. diskutirati o smanjenju zaliha nafte i zemnog plina i nužnosti iskorištavanja obnovljivih izvora energije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati ugljikovodike po strukturi, formuli i nomenklaturi

• povezati strukturu, formulu i nomenklaturu jednostavnijih ugljikovodika

2. usporediti fizikalna i kemijska svojstva ugljikovodika prema njihovoj strukturi, odnosno zasićenosti

• razlikovati fizička i kemijska svojstva ugljikovodika povezujući ih s njihovom strukturom

3. izvesti jednostavne pokuse kao podlogu za upoznavanje svojstava i jednostavnih kemijskih reakcija ugljikovodika

• povezati rezultate pokusa sa svojstvima i kemijskim reakcijama ugljikovodika

4. protumačiti postupak dobivanja ugljikovodika iz prirodnih izvora – nafte i zemnog plina, odnosno frakcijskom destilacijom nafte

• prikazati frakcijsku destilaciju nafte koristeći shematski prikaz postrojenja te ističući različita vrelišta pojedinih frakcija

5. protumačiti svojstva i primjenu te štetnost za zdravlje aromatskih ugljikovodika

• izložiti svojstva i primjenu arena te naglasit njihovu štetnost i mjere opreza

6. opisati primjenu ugljikovodika u industriji i svakodnevnom životu te utjecaj na ekosustav

• razmotriti važnost primjene ugljikovodika u svakodnevnom životu i njen ekološki aspekt

7. diskutirati o smanjenju zaliha nafte i zemnog plina i nužnosti iskorištavanja obnovljivih izvora energije

• prepoznati važnost racionalnog korištenja prirodnih izvora ugljikovodika i primjenu alternativnih izvora energije


Kôd
NazivOrganski spojevi s kisikom
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• steći temeljna znanja o svojstvima organskih spojeva s kisikom, postupcima dobivanja na temelju jednostavnih pokusa i jednadžbi kemijskih reakcija te važnosti primjene u svakodnevnom životu i industriji
Ishodi učenja (5-10)

1. razlikovati organske spojeve s kisikom (alkohole, fenole, karboksilne kiseline) po strukturi, formuli i pravilima IUPAC-ove nomenklature

2. usporediti fizikalna i kemijska svojstva organskih spojeva s kisikom (alkohola, fenola, karboksilnih kiselina) povezujući ih s njihovom strukturom

3. opisati postupak dobivanja organskih spojeva s kisikom (alkoholno vrenje, octeno-kiselo vrenje) na temelju jednostavnih pokusa i pripadajućih jednadžbi kemijskih reakcija

4. diskutirati o važnosti primjene organskih spojeva s kisikom u svakodnevnom životu i industriji

5. protumačiti uzroke štetnosti za zdravlje i okoliš nekih organskih spojeva s kisikom

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati organske spojeve s kisikom (alkohole, fenole, karboksilne kiseline) po strukturi, formuli i pravilima IUPAC-ove nomenklature

• povezati strukturu, formulu i nomenklaturu jednostavnijih organskih spojeva s kisikom (alkohola, fenola, karboksilnih kiselina)

2. usporediti fizikalna i kemijska svojstva organskih spojeva s kisikom (alkohola, fenola, karboksilnih kiselina) povezujući ih s njihovom strukturom

• razlikovati fizička i kemijska svojstva organskih spojeva s kisikom povezujući ih s njihovom strukturom

3. opisati postupak dobivanja organskih spojeva s kisikom (alkoholno vrenje, octeno-kiselo vrenje) na temelju jednostavnih pokusa i pripadajućih jednadžbi kemijskih reakcija

• izvesti jednostavne pokuse dobivanja organskih spojeva s kisikom (alkoholno vrenje, octeno-kiselo vrenje) i pripadajuće jednadžbe kemijskih reakcija

4. diskutirati o važnosti primjene organskih spojeva s kisikom u svakodnevnom životu i industriji

• zaključiti o važnosti primjene organskih spojeva s kisikom (alkohola, fenola, karboksilnih kiselina) na temelju njihove uporabe u svakodnevnom životu i industriji

5. protumačiti uzroke štetnosti za zdravlje i okoliš nekih organskih spojeva s kisikom

• naglasiti važnost oblikovanja zdravih životnih stilova i racionalnog korištenja nekih organskih spojeva s kisikom (npr. fenola) s obzirom na njihovo djelovanje na okoliš


Kôd
NazivOd lovca i sakupljača do stanovnika grada
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• razumjeti biološke i kulturne procese u svijetu, Europi i na prostoru današnje Hrvatske, koji su doveli do stvaranja najranijih ljudskih zajednica, prvih oblika kulture i organizacije društvenog života
Ishodi učenja (5-10)

1. opisati svakodnevan život paleolitskog lovca i sakupljača plodova

2. preispitati neolitsku revoluciju, podjelu rada, prve izume i tehnologiju

3. objasniti kulturne grupe na prostoru današnje Hrvatske, prapovijesno doba i njihove karakteristike

4. identificirati vremenski slijed, prostor i karakteristike ranih civilizacija i prvih gradova

5. razmotriti graditeljska, umjetnička i znanstvena dostignuća ranih civilizacija

6. usporediti prva pisma i njihov utjecaj na politički, društveni i kulturi život ljudi

7. razlikovati povijesne procese na današnjemu hrvatskom prostoru s onima u Euroaziji do kraja 2. tisućljeća prije Krista

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati svakodnevan život paleolitskog lovca i sakupljača plodova

• prikazati svakodnevan život paleolitskog lovca i sakupljača plodova

2. preispitati neolitsku revoluciju, podjelu rada, prve izume i tehnologiju

• vrjednovati neolitsku revoluciju, podjelu rada, prve izume i tehnologiju

3. objasniti kulturne grupe na prostoru današnje Hrvatske u prapovijesno doba i njihove karakteristike

• kreirati prikaz kulturnih grupa na prostoru današnje Hrvatske u prapovijesno doba i njihove temeljne karakteristike

4. identificirati vremenski slijed, prostor i karakteristike ranih civilizacija i prvih gradova

• načiniti tablicu vremenskog slijeda, prostora i karakteristika ranih civilizacija i prvih gradova

5. razmotriti graditeljska, umjetnička i znanstvena dostignuća ranih civilizacija

• izraditi mapu graditeljskih, umjetničkih i znanstvenih dostignuća ranih civilizacija

6. usporediti prva pisma i njihov utjecaj na politički, društveni i kulturni život ljudi

• konstruirati usporedbenu tablicu prvih pisama i njihova utjecaja na politički, društveni i kulturni život ljudi

7. razlikovati povijesne procese na današnjem hrvatskom prostoru s onima u Euroaziji do kraja 2. tisućljeća prije Krista

• izdvojiti povijesne procese na današnjemu hrvatskom prostoru od onih u Euroaziji do kraja 2. tisućljeća prije Krista


Kôd
NazivUspon i pad staroga svijeta
Razina
Obujam2,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• razumjeti migracije, pojavu i izgradnju različitih država, religija, kultura, znanosti i trgovine i migracija u svijetu, Europi i na prostoru današnje Hrvatske od kraja 2. tisućljeća prije Krista do 300. godine
Ishodi učenja (5-10)

1. objasniti obilježja i utjecaj nomadskih naroda na razvoj država do kraja 1. tisućljeća prije Krista

2. identificirati inovacije i promjene u gradovima i državama do sredine 1. tisućljeća prije Krista

3. raspraviti o velikim religijama i svjetonazorima koji su se pojavili do sredine 1. tisućljeća prije Krista

4. analizirati pojavu, razvoj i pad grčke civilizacije

5. ocijeniti dostignuća i ograničenja demokratskih institucija u helenističkim polisima

6. ispitati postignuća helenske i helenističke kulture

7. raščlaniti proces objedinjavanja sredozemnog bazena pod rimskom vlašću

8. opisati stare i nove religije u Rimskom Carstvu

9. razmotriti elemente kulture, umjetnosti i prava u Rimskom Carstvu

10. usporediti razvoj i karakteristike ilirskih, grčkih i rimskih gradova na prostoru današnje Hrvatske

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti obilježja i utjecaj nomadskih naroda na razvoj država do kraja 1. tisućljeća prije Krista

• ustanoviti obilježja i utjecaj nomadskih naroda na razvoj država do kraja 1. tisućljeća prije Krista

2. identificirati inovacije i promjene u gradovima i državama do sredine 1. tisućljeća prije Krista

• napraviti uzročno-posljedičnu ljestvicu inovacija i promjena u gradovima i državama do sredine 1. tisućljeća prije Krista

3. raspraviti o velikim religijama i svjetonazorima koji su se pojavili do sredine 1. tisućljeća prije Krista

• ustanoviti zajedničke odrednice i razlike velikih religija i svjetonazora koji su se pojavili do sredine 1. tisućljeća prije Krista

4. analizirati pojavu, uspon i pad grčke civilizacije

• identificirati faze razvoja i karakteristike grčke civilizacije

5. ocijeniti dostignuća i ograničenja demokratskih institucija u helenističkim polisima

• utvrditi dostignuća i ograničenja demokratskih institucija u helenističkim polisima

6. ispitati postignuća helenske i helenističke kulture

• načiniti usporedbenu tablicu postignuća helenske i helenističke kulture

7. raščlaniti proces objedinjavanja sredozemnog bazena pod rimskim vlašću

• izraditi prikaze procesa objedinjavanja sredozemnog bazena pod rimskom vlašću

8. opisati stare i nove religije u Rimskom Carstvu

• usporediti stare i nove religije u Rimskom Carstvu

9. razmotriti elemente kulture, umjetnosti i prava u Rimskom Carstvu

• identificirati elemente kulture, umjetnosti i prava u Rimskom Carstvu

10. usporediti razvoj i karakteristike ilirskih, grčkih i rimskih gradova na prostoru današnje Hrvatske

• prikazati faze i karakteristike ilirskih, grčkih i rimskih gradovima na prostoru današnje Hrvatske


Kôd
NazivSrednjovjekovne civilizacije
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• razumjeti pojavu i razvoj civilizacija, novih država i kultura na trima kontinentima te kako su te nove države i različite kulturne tradicije i povijesna iskustva utjecala na društvene promjene i odnose
Ishodi učenja (5-10)

1. raščlaniti krizu Rimskog Carstva i dezintegracijske procese od 4. do 10. stoljeća

2. objasniti političke, društvene i kulturne promjene u Europi između 500. i 1000. godine

3. ustanoviti početak, tijek i posljedice razvoja islamske civilizacije na tri kontinenta

4. razmotriti konsolidaciju Bizantskog Carstva i širenje kršćanstva na prostor jugoistočne Europe

5. istražiti temeljne procese rasta i zastoja u ranom srednjovjekovlju na prostoru Hrvatske

6. ispitati promjene u organizaciji države, društva i širenju kršćanstva od 11. do 14. stoljeća

7. identificirati jačanje međuregionalne trgovine i kulturne razmjene između triju kontinenata

8. protumačiti pojavu i rast Mongolskog Carstva i njegov utjecaj na europske narode i Hrvatsku

9. izložiti sazrijevanje te rast društva i kulture u Hrvatskoj i susjednim područjima do 14. stoljeća

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. raščlaniti krizu Rimskog Carstva i dezintegracijske procese od 4. do 10. stoljeća

• identificirati višestruke uzroke krize i dezintegracijske procese u Rimskom Carstvu od 4. do 10. stoljeća

2. objasniti političke, društvene i kulturne promjene u Europi između 500. i 1000. godine

• izdvojiti prijelomne političke, društvene i kulturne promjene u Europi između 500. i 1000. godine

3. ustanoviti početak, tijek i posljedice razvoja islamske civilizacije na tri kontinenta

• navesti početak, tijek i posljedice razvoja islamske civilizacije na trima kontinentima

4. razmotriti konsolidaciju Bizantskog Carstva i širenje kršćanstva na prostor jugoistočne Europe

• označiti na povijesnom zemljovidu prostor Bizantskog Carstva i pravce širenja kršćanstva na prostor jugoistočne Europe

5. istražiti temeljne procese rasta i zastoja u ranom srednjovjekovlju na prostoru Hrvatske

• prikazati procese rasta i zastoja u ranom srednjovjekovlju na prostoru Hrvatske

6. ispitati promjene u organizaciji države, društva i širenju kršćanstva od 11. do 14. stoljeća

• napraviti usporedbenu tablicu organizacije države, društva i širenja kršćanstva od 11. do 14. stoljeća

7. identificirati jačanje međuregionalne trgovine i kulturne razmjene između triju kontinenata

• izdvojiti područja i najvažnije proizvode s kojima se trgovalo na trima kontinentima

8. protumačiti pojavu i rast Mongolskog Carstva i njegov utjecaj na europske narode i Hrvatsku

• pokazati na zemljovidu pravce i faze kretanja te prostore širenja Mongolskog Carstva

9. izložiti sazrijevanje i rast društava i kulture u Hrvatskoj i susjednim područjima do 14. stoljeća

• konstruirati usporedbenu tablicu razvoja društva i kulture na prostoru Hrvatske i susjednih područja do sredine 14. stoljeća


Kôd
NazivTemelji modernog svijeta
Razina
Obujam2,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• razumjeti napredak znanosti, tehnologije i gospodarstva, društvena i politička zbivanja te sazrijevanje različitih institucija, ideja i stilova, u Europi, svijetu i Hrvatskoj u vrijeme širenja prekomorske trgovine
Ishodi učenja (5-10)

1. analizirati izvore, značajke i posljedice demografske krize i promjene u Europi u 14. i 15. stoljeću

2. obrazložiti kako su napredak tehnologije, znanosti i kulture, te geografska otkrića u 15. i 16. stoljeću doveli do promjena

3. ocijeniti karakter gospodarske, političke i kulturne dominacije pojedinih europskih sila nad narodima u kolonijama

4. raspraviti kako su europska društva doživjela vjersku, političku, društvenu i kulturnu transformaciju u 16. i 17. stoljeću

5. usporediti značajke i razvoj monarhija u Europi te znanstvenu revoluciju i prosvjetiteljstvo

6. opisati zbivanja na prostoru Hrvatske u kontekstu ekspanzije Venecije, Habsburgovaca i Osmanlija

7. identificirati stupanj gospodarskih, kulturnih i religijskih promjena u Europi i Hrvatskoj do kraja 17. stoljeća

8. ispitati promjene u azijskim društvima u razdoblju širenja europske gospodarske moći

9. utvrditi rast svjetske ekonomije i načine na koje je ona omogućila materijalni napredak i društvene nejednakosti

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. analizirati izvore, značajke i posljedice demografske krize i promjene u Europi i svijetu u 14. i 15. stoljeću

• kategorizirati izvore, značajke i posljedice demografske krize i promjene u Europi i svijetu u 14. i 15. stoljeću

2. obrazložiti kako su napredak tehnologije, znanosti i kulture, te geografska otkrića u 15. i 16. stoljeću doveli do promjena

• konstruirati uzročno-posljedični niz velikih promjena u tehnologiji, znanosti i kulturi te geografska otkrića u 15. i 16. stoljeću

3. ocijeniti karakter gospodarske, političke i kulturne dominacije europskih sila nad narodima u kolonijama

• utvrditi karakter gospodarske, političke i kulturne dominacije europskih sila nad narodima u kolonijama

4. raspraviti kako su europska društva doživjela vjersku, političku, društvenu i kulturnu transformaciju u 16. i 17. stoljeću

• napraviti tablicu vjerskih, političkih, društvenih i kulturnih transformacija u Europi tijekom 16. i 17. stoljeća

5. usporediti značajke i razvoj monarhija u Europi te znanstvenu revoluciju i prosvjetiteljstvo

• izraditi tablicu značajki i razvoja monarhija u Europi te dostignuća znanstvene revolucije i prosvjetiteljstva

6. opisati zbivanja na prostoru Hrvatske u kontekstu ekspanzije Venecije, Habsburgovaca i Osmanlija

• navesti glavna zbivanja na prostoru Hrvatske u kontekstu ekspanzije Venecije, Habsburgovaca i Osmanlija

7. identificirati stupanj gospodarskih, kulturnih i religijskih promjena u Europi i Hrvatskoj do kraja 17. stoljeća

• kategorizirati stupanj gospodarskih, kulturnih i religijskih promjena u Europi i Hrvatskoj do kraja 17. stoljeća

8. ispitati promjene u azijskim društvima u razdoblju širenja europske gospodarske moći

• ocijeniti promjene u azijskim društvima u razdoblju širenja europske gospodarske moći

9. utvrditi rast svjetske ekonomije i načine na koje je ona omogućila materijalni napredak i društvene nejednakosti

• argumentirati rast svjetske ekonomije i načine na koje je ona omogućila materijalni napredak i društvene nejednakosti


Kôd
NazivDoba građanskih revolucija
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• razumjeti tri međusobno povezana povijesna procesa u Europi, svijetu i Hrvatskoj: znanstvenu i industrijsku revoluciju, građanske revolucije i uspostavu europske dominacije u svijetu
Ishodi učenja (5-10)

1. raščlaniti uzroke i posljedice građanskih revolucija krajem 18. i u prvoj polovici 19. stoljeća

2. objasniti uzroke i posljedice industrijske i agrarne revolucije

3. istražiti kako su liberalizam i socijalističke ideje utjecale na promjene u europskim državama i Hrvatskoj

4. ocijeniti kako se razvoj znanosti i tehnologije odrazio na intelektualna kretanja i kulturne promjene u 19. stoljeću

5. identificirati promjene u euroazijskim carstvima u razdoblju globalne trgovine i europske premoći

6. ustanoviti uzroke, pravce i posljedice prekooceanskih migracija Hrvata i ostalih naroda do početka 20. stoljeća

7. protumačiti proces teritorijalne integracije i formiranja hrvatske i ostalih nacija u drugoj polovici 19. stoljeća

8. raspraviti o promjenama i sukobima u Europi i svijetu u razdoblju »novog imperijalizma«

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. raščlaniti uzroke i posljedice građanskih revolucija krajem 18. i u prvoj polovici 19. stoljeća

• načiniti ljestvicu uzroka i posljedica građanskih revolucija od kraja 18. do sredine 19. stoljeća

2. objasniti uzroke i posljedice industrijske i agrarne revolucije

• izraditi tablicu uzroka i posljedica industrijske i agrarne revolucije

3. istražiti kako su liberalizam i socijalističke ideje utjecale na promjene u europskim državama i u Hrvatskoj

• identificirati kako su liberalizam i socijalističke ideje utjecale na promjene u europskim državama i u Hrvatskoj

4. ocijeniti kako se razvoj znanosti i tehnologije odrazio na intelektualna kretanja i kulturne promjene u 19. stoljeću

• utvrditi kako se razvoj znanosti i tehnologije odrazio na intelektualna kretanja i kulturne promjene u 19. stoljeću

5. identificirati promjene u euroazijskim carstvima u razdoblju globalne trgovine i europske premoći u svijetu

• razlučiti promjene u euroazijskim carstvima u razdoblju globalne trgovine i europske premoći u svijetu

6. ustanoviti uzroke, pravce i posljedice prekooceanskih migracija Hrvata i ostalih naroda do početka 20. stoljeća

• kreirati mapu uzroka, pravaca i posljedica prekooceanskih migracija Hrvata i ostalih naroda do početka 20. stoljeća

7. protumačiti proces teritorijalne integracije i formiranja hrvatske i ostalih nacija u drugoj polovici 19. stoljeća

• objasniti proces teritorijalne integracije i formiranja hrvatske i ostalih nacija u drugoj polovici 19. stoljeća

8. raspraviti o promjenama i sukobima u Europi i svijetu u razdoblju »novog imperijalizma«

• izložiti promjene i sukobe u Europi i svijetu u razdoblju »novog imperijalizma«


Kôd
NazivDvadeseto stoljeće
Razina
Obujam2,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• razumjeti znanstveni, tehnološki i kulturni napredak čovječanstva kao i ratne sukobe u 20. stoljeću u svijetu, Europi i Hrvatskoj
Ishodi učenja (5-10)

1. analizirati globalna i ekonomska kretanja, politička i ideološka suparništva na vrhuncu zapadnoeuropske dominacije u svijetu

2. objasniti višestruke uzroke, tijek i posljedice Prvoga svjetskog rata u svijetu i Europi

3. ocijeniti pokušaje uspostave demokracije i pojavu totalitarnih sustava u razdoblju između dvaju svjetskih ratova

4. obrazložiti uzroke i posljedice velike gospodarske krize i pojavu nacionalsocijalizma u Njemačkoj

5. ispitati višestruke uzroke, tijek i globalne posljedice Drugoga svjetskog rata u svijetu i Europi

6. raščlaniti kako su se formirali novi odnosi i savezi među pojedinim državama poslije Drugoga svjetskog rata

7. usporediti položaj Hrvatske u Prvome i Drugome svjetskom ratu

8. valorizirati položaj i probleme Hrvatske u prvoj i drugoj jugoslavenskoj državi

9. protumačiti raspad komunizma u Europi, raspad socijalističke Jugoslavije i stvaranje samostalne hrvatske države

10. identificirati očekivanja i proturječnosti u svijetu u drugoj polovici 20. stoljeća

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. analizirati globalna i ekonomska kretanja, politička i ideološka suparništva na vrhuncu zapadnoeuropske dominacije u svijetu

• identificirati globalna i ekonomska kretanja, politička i ideološka suparništva na vrhuncu zapadnoeuropske dominacije u svijetu

2. objasniti višestruke uzroke, tijek i posljedice Prvoga svjetskog rata u svijetu i Europi

• konstruirati uzročno-posljedični niz zbivanja u Prvome svjetskom ratu u svijetu, Europi i Hrvatskoj

3. ocijeniti pokušaje uspostave demokracije i pojavu totalitarnih sustava u razdoblju između dvaju svjetskih ratova

• utvrditi pokušaje uspostave demokracije i pojavu totalitarnih sustava u razdoblju između dva rata

4. obrazložiti uzroke i posljedice velike gospodarske krize i pojavu nacionalsocijalizma u Njemačkoj

• izraditi tablicu uzroka i posljedica velike gospodarske krize i pojave nacionalsocijalizma u Njemačkoj

5. ispitati višestruke uzroke, tijek i globalne posljedice Drugoga svjetskog rata u svijetu i Europi

• načiniti usporedbenu tablicu višestrukih uzroka i globalnih posljedica Drugoga svjetskog rata u svijetu i Europi

6. raščlaniti kako su se formirali novi odnosi i savezi među pojedinim državama poslije Drugoga svjetskog rata

• kreirati prikaz novih odnosa i saveza među pojedinim državama poslije Drugoga svjetskog rata

7. usporediti položaj Hrvatske u Prvome i Drugome svjetskom ratu

• vrjednovati položaj Hrvatske u Prvome i Drugome svjetskom ratu

8. valorizirati položaj i probleme Hrvatske u prvoj i drugoj jugoslavenskoj državi

• kategorizirati položaj i probleme Hrvatske u prvoj i drugoj jugoslavenskoj državi

9. protumačiti raspad komunizma u Europi, raspad socijalističke Jugoslavije i stvaranje samostalne hrvatske države

• raspraviti raspad komunizma u Europi, raspad socijalističke Jugoslavije i stvaranje samostalne hrvatske države

10. identificirati očekivanja i proturječnosti u svijetu u drugoj polovici 20. stoljeća

• ocijeniti znanstveni, tehnološki i kulturni napredak čovječanstva u 20. stoljeću


Kôd
NazivReligioznost i put religija
Razina
Obujam1,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• razumjeti religioznost kao bitnu odrednicu povijesti čovjeka i čovječanstva te razvoj religija i fenomenologiju religijskih pravaca danas
Ishodi učenja (5-10)

1. navesti temeljna religiozna pitanja o svijetu i životu

2. opisati temeljna obilježja religioznosti

3. razlikovati prirodne i objavljene religije

4. analizirati odrednice velikih svjetskih religija i svjetonazora

5. usporediti monoteističke religije: židovstvo, kršćanstvo i islam

6. voditi dijalog o religioznim pitanjima uvažavajući različitost

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. navesti temeljna religiozna pitanja o svijetu i životu

• odrediti temeljna religiozna pitanja o svijetu i životu

2. opisati temeljna obilježja religioznosti

• nabrojiti temeljne oblike religioznog izražavanja

3. razlikovati prirodne i objavljene religije

• navesti kriterije razlikovanja prirodnih i objavljenih religija

4. analizirati odrednice velikih svjetskih religija i svjetonazora

• klasificirati obilježja velikih svjetskih religija i svjetonazora

5. usporediti monoteističke religije: židovstvo, kršćanstvo i islam

• izdvojiti obilježja monoteističkih religija

6. voditi dijalog o religioznim pitanjima uvažavajući različitost

• otkriti zajedničke odrednice religija


Kôd
NazivKršćanska objava i vjera
Razina
Obujam1,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• upoznati izvore kršćanske objave, njezin razvojni put u Starom zavjetu, lik Isusa Krista i njegovo djelo spasenja te značenje za kršćansku vjeru danas
Ishodi učenja (5-10)

1. ustanoviti izvore i povijesne etape kršćanske objave

2. navesti bitne sadržaje kršćanske objave i načine njezina prenošenja

3. raščlaniti proces nastanka Biblije i njezinu strukturu

4. otkriti temeljne poruke Svetog pisma i njegovo značenje za kršćanski život

5. opisati Isusov povijesni lik i njegovo povijesnospasenjsko značenje kao Sina Božjega

6. protumačiti poruku i djelo Isusa Krista te njegovu prisutnost u životu Crkve danas

7. analizirati odrednice kršćanske vjere u Kristovo uskrsnuće, život vječni i eshatološko dovršenje

8. usporediti osobu Isusa Krista s utemeljiteljima drugih religija

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. ustanoviti izvore i povijesne etape kršćanske objave

• raščlaniti izvore i povijesne etape kršćanske objave

2. navesti bitne sadržaje kršćanske objave i načine njezina prenošenja

• nabrojiti bitne sadržaje kršćanske objave i načine njezina prenošenja

3. raščlaniti proces nastanka Biblije i njezinu strukturu

• analizirati proces nastanka Biblije i njezinu strukturu

4. otkriti temeljne poruke Svetog pisma i njegovo značenje za kršćanski život

• primijeniti temeljne poruke Svetog pisma na oblikovanje kršćanskog života

5. opisati Isusov povijesni lik i njegovo povijesnospasenjsko značenje kao Sina Božjega

• navesti izvore za Isusovu povijesnost i njegovo povijesnospasenjsko značenje kao Sina Božjega

6. protumačiti poruku i djelo Isusa Krista te njegovu prisutnost u životu Crkve danas

• interpretirati poruku i djelo Isusa Krista te njegovu prisutnost u životu Crkve danas

7. analizirati odrednice kršćanske vjere u Kristovo uskrsnuće, život vječni i eshatološko dovršenje

• poduprijeti argumentima razloge kršćanske vjere u Kristovo uskrsnuće, život vječni i eshatološko dovršenje

8. usporediti osobu Isusa Krista s utemeljiteljima drugih religija

• ustanoviti sličnosti i razlike između osobe Isusa Krista i utemeljitelja drugih religija


Kôd
NazivCrkva u sadašnjosti i prošlosti
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• objasniti etape nastanka i povijesti Crkve te značenje Crkve za vjeru i život kršćana
Ishodi učenja (5-10)

1. otkriti povijesne početke i strukturiranje Crkve

2. objasniti važnost Crkve za kršćansku vjeru i život

3. razmotriti značenje Blažene Djevice Marije kao uzor vjere

4. iskazati odnos sakramenata kršćanske inicijacije i pripadnosti Crkvi

5. navesti temeljne odrednice susreta Crkve s antičkim svijetom

6. analizirati život i djelovanje Crkve u srednjem vijeku

7. opisati krize i obnove Crkve u novom vijeku

8. ustanoviti zadaće Crkve u suvremenom svijetu

9. primijeniti načela ekumenizma

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. otkriti povijesne početke i strukturiranje Crkve

• potkrijepiti činjenicama povijesne početke i strukturiranje Crkve

2. objasniti važnost Crkve za kršćansku vjeru i život

• ustanoviti važnost Crkve za kršćansku vjeru i život

3. razmotriti značenje Blažene Djevice Marije kao uzor vjere

• prepoznati osobu Blažene Djevice Marije kao uzor vjere

4. prikazati odnos sakramenata kršćanske inicijacije i pripadnosti Crkvi

• iskazati povezanost sakramenata kršćanske inicijacije i pripadnosti Crkvi

5. navesti temeljne odrednice susreta Crkve s antičkim svijetom

• nabrojiti temeljne odrednice susreta Crkve s antičkim svijetom

6. analizirati život i djelovanje Crkve u srednjem vijeku

• razlučiti svijetle i tamne strane života i djelovanja Crkve u srednjem vijeku

7. opisati krize i obnove Crkve u novom vijeku

• ustanoviti čimbenike kriza i obnove Crkve u novom vijeku

8. ustanoviti zadaće Crkve u suvremenom svijetu

• izdvojiti zadaće Crkve u suvremenom svijetu

9. primijeniti načela ekumenizma

• objasniti načela ekumenizma


Kôd
NazivKršćanska antropologija
Razina
Obujam1,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• upoznati vlastitosti kršćanskog poimanja čovjeka u usporedbi s drugim antropologijama i u odnosu prema osobnom životu
Ishodi učenja (5-10)

1. ustanoviti posljedice različitih poimanja čovjeka za konkretni život

2. povezati obilježja zrele osobnosti i izbor životnih vrijednosti

3. otkriti temelje ljudskog dostojanstva u čovjekovoj stvorenosti na sliku Božju

4. prepoznati u Isusu Kristu ideal ostvarenog čovještva

5. objasniti kršćansko poimanje slobode

6. usporediti općeljudske i kršćanske vrjednote

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. ustanoviti posljedice različitih poimanja čovjeka za konkretan život

• propitati različita poimanja čovjeka na primjerima iz konkretnog života

2. povezati obilježja zrele osobnosti i izbor životnih vrijednosti

• raščlaniti odnos između ljudske zrelosti i životnih vrjednota

3. otkriti temelje ljudskog dostojanstva u čovjekovoj stvorenosti na sliku Božju

• protumačiti utemeljenost ljudskog dostojanstva u čovjekovoj stvorenosti na sliku Božju

4. prepoznati u Isusu Kristu ideal ostvarenog čovještva

• pokazati ideal ostvarenog čovještva na primjeru Isusa Krista

5. objasniti kršćansko poimanje slobode

• izdvojiti temeljna obilježja kršćanskog poimanja slobode

6. usporediti općeljudske i kršćanske vrjednote

• objasniti sličnosti i razlike između općeljudskih i kršćanskih vrjednota


Kôd
NazivKršćansko razumijevanje morala
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• upoznati temelje i načela kršćanskog morala te ih primijeniti na područje odnosa prema Bogu, istini, životu, obitelji i ljudskom radu
Ishodi učenja (5-10)

1. objasniti značenje savjesti kao kriterija razlučivanja dobra i zla

2. razmotriti odnos vjere i morala u Svetom pismu

3. ustanoviti odnos evanđeoskog zakona ljubavi i kršćanskog djelovanja

4. povezati vjeru i ljubav prema Bogu s njihovim konkretnim izrazima

5. navesti odrednice kršćanskog poimanja obitelji

6. protumačiti kršćanski stav prema životu i njegovoj zaštiti

7. uspostaviti odnos između spoznaje Boga kao istine i života u istini

8. izložiti temeljne odrednice kršćanskog pogleda na ljudski rad

9. opisati doprinos kršćanske vjere zalaganju za mir u svijetu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti značenje savjesti kao kriterija razlučivanja dobra i zla

• prepoznati na konkretnom primjeru značenje savjesti kao kriterija razlučivanja dobra i zla

2. razmotriti odnos vjere i morala u Svetom pismu

• opisati odnos vjere i i morala u Svetom pismu

3. ustanoviti odnos evanđeoskog zakona ljubavi i kršćanskog djelovanja

• pokazati posljedice evanđeoskog zakona ljubavi za kršćansko djelovanje

4. povezati vjeru i ljubav prema Bogu s njihovim konkretnim izrazima

• protumačiti oblike izražavanja vjere i ljubavi prema Bogu

5. navesti odrednice kršćanskog poimanja obitelji

• izdvojiti specifičnost kršćanskog poimanja obitelji

6. protumačiti kršćanski stav prema životu i njegovoj zaštiti

• izložiti temeljne odrednice kršćanskog stava prema životu i njegovoj zaštiti

7. uspostaviti odnos između spoznaje Boga kao istine i života u istini

• ustanoviti posljedice spoznaje Boga za život u istini

8. izložiti temeljne odrednice kršćanskog pogleda na ljudski rad

• istražiti temeljne odrednice kršćanskog pogleda na ljudski rad

9. opisati doprinos kršćanske vjere zalaganju za mir u svijetu

• navesti primjer kršćanskog zalaganja za mir u svijetu


Kôd
NazivKršćanska vjera u suvremenom svijetu
Razina
Obujam1,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• upoznati različite izazove suvremenog svijeta koji potiču na novo promišljanje kršćanske vjere, putove dijaloga s drugim religijama i znanostima te doprinos kršćanstva rješavanju globalnih problema
Ishodi učenja (5-10)

1. prepoznati promjene odnosa prema religiji i kršćanstvu u suvremenom svijetu

2. razlučiti obilježja zrele i prosvijećene od fanatične i manipulativne religioznosti

3. ustanoviti specifične razlike između kršćanstva i drugih religija

4. primijeniti Kristov put osmišljavanja i prevladavanja patnje na događaje u osobnom životu i svijetu

5. razlikovati vjernički i prirodoznanstveni pogled na stvarnost svijeta i čovjeka

6. objasniti komplementarnost vjerničkog i znanstvenog pristupa stvarnosti

7. otkriti mogućnosti suradnje i specifičnog doprinosa kršćanske vjere rješavanju globalnih problema: ekologije, mira u svijetu, etičkih i bioetičkih pitanja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. prepoznati promjene odnosa prema religiji i kršćanstvu u suvremenom svijetu

• objasniti promjene odnosa prema religiji i kršćanstvu u suvremenom svijetu

2. razlučiti obilježja zrele i prosvijećene od fanatične i manipulativne religioznosti

• kategorizirati obilježja zrele i prosvijećene religioznosti

3. ustanoviti specifične razlike između kršćanstva i drugih religija

• izdvojiti specifične razlike između kršćanstva i drugih religija

4. primijeniti Kristov put osmišljavanja i prevladavanja patnje na događaje u osobnom životu i svijetu

• izvesti posljedice Kristova puta osmišljavanja i prevladavanja patnje za osobni život

5. razlikovati vjernički i prirodoznanstveni pogled na stvarnost svijeta i čovjeka

• skicirati obilježja vjerničkog i prirodoznanstvenog pogleda na stvarnost svijeta i čovjeka

6. objasniti komplementarnost vjerničkog i znanstvenog pristupa stvarnosti

• pokazati komplementarnost vjerničkog i znanstvenog pristupa stvarnosti

7. otkriti mogućnosti suradnje i specifičnog doprinosa kršćanske vjere rješavanju globalnih problema: ekologije, mira u svijetu, etičkih i bioetičkih pitanja

• istražiti mogućnosti suradnje i specifičnog doprinosa kršćanske vjere rješavanju globalnih problema: ekologije, mira u svijetu, etičkih i bioetičkih pitanja


Kôd
NazivMoralno iskustvo – predrefleksivna svijest
Razina
Obujam1,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• upoznati i razumjeti osnovne etičke pojmove na primjerima mitsko-religijskih izvora etike

• razviti sposobnost moralnog prosuđivanja i vrijednosnog orijentiranja

Ishodi učenja (5-10)

1. razlikovati osnovne etičke pojmove

2. ispitati različite perspektive samospoznaje

3. analizirati konstitutivne pojmove mitsko-religijskih izvora etike

4. preispitati moralne temelje i poruke mitsko-religijskih izvora i učenja

5. identificirati granične situacije

6. procijeniti različita moralna načela djelovanja

7. suprotstaviti razloge moralnih sukoba analizom konfliktnih situacija

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati osnovne etičke pojmove

• odrediti osnovne etičke pojmove

2. ispitati različite perspektive samospoznaje

• protumačiti što je to samoostvarenje

3. analizirati konstitutivne pojmove mitsko-religijskih izvora etike

• objasniti konstitutivne pojmove mitsko-religijskih izvora etike

4. preispitati moralne temelje i poruke mitsko- religijskih izvora i učenja

• komentirati poruke mitsko-religijskih izvora i učenja

5. identificirati granične situacije

• navesti primjere graničnih situacija

6. procijeniti različita moralna načela djelovanja

• usporediti različita moralna načela djelovanja

7. suprotstaviti razloge moralnih sukoba analizom konfliktnih situacija

• raščlaniti razloge moralnog sukoba u konfliktnoj situaciji


Kôd
NazivEtika socijalnog života
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• objasniti etičke pretpostavke međuljudskih odnosa te socijalnih, političkih i pravnih institucija u ljudskom društvu
Ishodi učenja (5-10)

1. analizirati važnost individualne slobode u ljudskom društvu

2. identificirati temeljne vrijednosti ljudskog zajedništva

3. izdvojiti razloge konflikata u društvu i mogućnosti kompromisa

4. otkriti temeljne vrijednosti antičke političke filozofije

5. ispitati pretpostavke novovjekovnih političkih i socijalnih filozofija

6. preispitati smisao pojmova ljudskog dostojanstva, ljudskih prava, slobode, jednakosti, socijalne pravednosti i tolerancije u modernoj demokraciji

7. procijeniti fenomene suvremenog društva, razvoja znanosti i tehnologije, konzumerizma i zlouporabe medija

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. analizirati važnost individualne slobode u ljudskom društvu

• pokazati odnos između slobode i odgovornosti za vlastita djela

2. identificirati temeljne vrijednosti ljudskog zajedništva

• odrediti što je to opće dobro

3. izdvojiti razloge konflikata u društvu i mogućnosti kompromisa

• objasniti jesu li privatni interesi nužno u sukobu s općim interesima

4. otkriti temeljne vrijednosti antičke političke filozofije

• izložiti kakav je odnos između političke (građanske) i etičke vrline kod Aristotela

5. ispitati pretpostavke novovjekovnih političkih i socijalnih filozofija

• razlučiti je li utilitarizam oblik etičkog egoizma

6. preispitati smisao pojmova ljudskog dostojanstva, ljudskih prava, slobode, jednakosti, socijalne pravednosti i tolerancije u modernoj demokraciji

• navesti na kakvom određenju ljudske prirode Kant temelji pojam ljudskog dostojanstva

7. procijeniti fenomene suvremenog društva, razvoja znanosti i tehnologije, konzumerizma i zlouporabe medija

• protumačiti mogu li znanstvenici kontrolirati posljedice znanstvenih otkrića i izuma


Kôd
NazivPrimijenjena etika
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• prepoznati i analizirati osnovne probleme iz područja primijenjene etike

• razviti odgovorno ponašanje i kreativno sudjelovanje u rješavanju problema suvremene civilizacije

Ishodi učenja (5-10)

1. identificirati izabrane pojmove iz područja primijenjene etike

2. preispitati različita shvaćanja odnosa čovjeka i prirode

3. razlikovati različite ekološke teorije

4. procijeniti smisao i granice znanstveno-tehnološkog razvoja

5. analizirati smisao etičkih kodeksa i zakletvi

6. izdvojiti karakteristične probleme medicinske bioetike

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. identificirati izabrane pojmove iz područja primijenjene etike

• objasniti pojmove iz područja primijenjene etike

2. preispitati različita shvaćanja odnosa čovjeka i prirode

• navesti različita shvaćanja odnosa čovjeka i prirode

3. razlikovati ekološke teorije

• izložiti načela dubinske ekologije

4. procijeniti smisao i granice znanstveno-tehnološkog razvoja

• navesti primjere etičkih prijepora koji proizlaze iz znanstveno-tehnološkog razvoja

5. analizirati smisao etičkih kodeksa i zakletvi

• ustanoviti sličnosti i razlike između Hipokratove prisege i Ženevske liječničke zakletve

6. izdvojiti karakteristične probleme medicinske bioetike

• objasniti razliku između trgovine organima i etičkog pristupa donaciji organa


Kôd
NazivEtika kao filozofija morala
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• upoznati temeljne etičke pojmove, teorije i strategije njihova opravdanja da bi se stekao racionalan i univerzalan uvid u prirodu moralnih fenomena

• razviti kritičko prosuđivanje različitih moralno vrijednosnih orijentacija bez autoritativnog utjecaja tradicije ili ideologije

Ishodi učenja (5-10)

1. ispitati odnos morala i etike

2. analizirati moral kao predrefleksivno iskustvo

3. razlučiti pojmove morala i ćudoređa

4. procijeniti idealan zahtjev važenja morala

5. raščlaniti strukturu etike

6. izdvojiti osnovne etičke pojmove

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. ispitati odnos morala i etike

• odrediti predmet etike kao filozofske discipline

2. analizirati moral kao predrefleksivno iskustvo

• pokazati na primjeru svakodnevne moralne prosudbe njezin moralni temelj

3. razlučiti pojmove morala i ćudoređa

• ustanoviti razliku između pojmova morala i ćudoređa

4. procijeniti idealan zahtjev važenja morala

• protumačiti moral kao trebanje

5. raščlaniti strukturu etike

• navesti u čemu se razlikuju pitanja kojima se bave deskriptivna i normativna etika te metaetika

6. izdvojiti osnovne etičke pojmove

• izložiti različite etičke pristupe u određenju dobra kao temeljne moralne vrijednosti


Kôd
NazivEtička argumentacija i etičke teorije
Razina
Obujam2,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• usporediti, izvesti, poopćiti i vrjednovati različite etičke koncepcije u svrhu razvijanja sposobnosti etičke argumentacije
Ishodi učenja (5-10)

1. razlikovati filozofske pristupe utemeljenju etike

2. razlučiti strategije opravdanja važenja etike

3. preispitati filozofsko-antropološko utemeljenje etike

4. suprotstaviti različite etičke argumentacije

5. analizirati etičke tekstove

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati filozofske pristupe utemeljenju etike

• navesti načelne razlike između Aristotelove etike vrline i Kantove deontološke etike

2. razlučiti strategije opravdanja važenja etike

• identificirati etičko uporište moralnog relativizma

3. preispitati filozofsko-antropološko utemeljenje etike

• usporediti ideju razvoja u povijesnom i evolucionističkom shvaćanju čovjeka

4. suprotstaviti različite etičke argumentacije

• ustanoviti razliku između analitičke, komunikativne i kreativno-konstruktivne argumentacije

5. analizirati etičke tekstove

• izdvojiti temeljni etički princip argumentacije u tekstu


Kôd
NazivPolitika
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razumjeti osnovne političke pojmove i principe funkcioniranja države

• prosuditi kritički aktualna politička zbivanja

Ishodi učenja (5-10)

1. opisati razvoj političke znanosti od stare Grčke do danas

2. povezati utjecaj zakona na aktivnosti u svakodnevnom životu

3. izložiti pojmove moći, vlasti i autoriteta

4. prikazati načine političkog djelovanja u demokratskom društvu

5. identificirati odrednice civilnog društva

6. protumačiti pojam ljudskih prava u kontekstu njihova razvoja i dokumenata koji ih reguliraju

7. navesti značajke i oblike države

8. usporediti različite političke sustave – demokracija, tiranija, aristokracija, diktatura, totalitarizam

9. iskazati obilježja i funkcije političkih stranaka

10. prikazati politički sustav Republike Hrvatske s naglaskom na djelokrug rada zakonodavne, izvršne i sudske vlasti

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati razvoj političke znanosti od stare Grčke do danas

• prikazati razvoj političke znanosti od stare Grčke do danas

2. povezati utjecaj zakona na aktivnosti u svakodnevnom životu

• procijeniti utjecaj zakona i aktivnosti u svakodnevnom životu

3. izložiti pojmove moći, vlasti i autoriteta

• razlučiti pojmove moći, vlasti i autoriteta

4. prikazati načine političkog djelovanja u demokratskom društvu

• suprotstaviti načine političkog djelovanja u demokratskom društvu

5. identificirat odrednice civilnog društva

• identificirati odrednice civilnog društva

6. protumačiti pojam ljudskih prava u kontekstu njihova razvoja i dokumenata koji ih reguliraju

• demonstrirati pojam ljudskih prava u kontekstu njihova razvoja i dokumenata koji ih reguliraju

7. navesti značajke i oblike države

• ustanoviti značajke i oblike države

8. usporediti različite političke sustave ̶ demokracija, tiranija, aristokracija, diktatura, totalitarizam

• razlikovati različite političke sustave ̶ demokracija, tiranija, aristokracija, diktatura, totalitarizam

9. iskazati obilježja i funkcije političkih stranaka

• ispitati obilježja i funkcije političkih stranaka

10. prikazati politički sustav Republike Hrvatske s naglaskom na djelokrug rada zakonodavne, izvršne i sudske vlasti

• komentirati značajke političkog sustava Republike Hrvatske s naglaskom na djelokrug rada zakonodavne, izvršne i sudske vlasti


Kôd
NazivGospodarstvo
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• upoznati osnovne gospodarske pojmove i funkcioniranje gospodarskog sustava u cjelini

• shvatiti važnost gospodarskog djelovanja

Ishodi učenja (5-10)

1. opisati razvoj ekonomske znanosti

2. izložiti osnovne ekonomske pojmove

3. pokazati vrste gospodarskih sustava s naglaskom na temeljna ekonomska pitanja

4. prikazati funkcioniranje tržišta i tržišnih mehanizama

5. istražiti vrste novca i načine financiranja poslovnih organizacija

6. povezati vrste ekonomske politike i vrste ekonomskih ciljeva

7. demonstrirati značenje poduzetničkog pothvata

8. interpretirati obilježja marketinga i instrumente marketinškog spleta

9. raspravljati o gospodarskom sustavu Republike Hrvatske s naglaskom na globalizacijski proces

10. protumačiti povijesni razvoj i funkcioniranje Europske unije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati razvoj ekonomske znanosti

• interpretirati razvoj ekonomske znanosti

2. izložiti osnovne ekonomske pojmove

• razlikovati osnovne ekonomske pojmove

3. pokazati vrste gospodarskih sustava s naglaskom na temeljna ekonomska pitanja

• klasificirati vrste gospodarskih sustava s naglaskom na temeljna ekonomska pitanja

4. prikazati funkcioniranje tržišta i tržišnih mehanizama

• usporediti funkcioniranje tržišta i tržišnih mehanizama

5. istražiti vrste novca i načine financiranja poslovnih organizacija

• razlučiti vrste novca i načine financiranja poslovnih organizacija

6. povezati vrste ekonomske politike i vrste ekonomskih ciljeva

• usporediti vrste ekonomske politike i vrste ekonomskih ciljeva

7. demonstrirati značenje poduzetničkog pothvata

• prikazati značenje poduzetničkog pothvata

8. interpretirati obilježja marketinga i instrumente marketinškog spleta

• povezati obilježja marketinga i instrumente marketinškog spleta

9. raspravljati o gospodarskom sustavu Republike Hrvatske s naglaskom na globalizacijski proces

• komentirati gospodarski sustav Republike Hrvatske s naglaskom na globalizacijski proces globalizacijski proces

10. protumačiti povijesni razvoj i funkcioniranje Europske unije

• prezentirati povijesni razvoj i funkcioniranje Europske unije


Kôd
NazivKineziološka teorijska znanja
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• povećati bitna kineziološka teorijska znanja o važnosti samostalne, smislene i svakodnevne provedbe tjelesnog vježbanja

Ishodi učenja

(5-10)

1. poznavati bitne informacije iz povijesti sporta kao dijela opće kulture

2. prepoznati indiciranost i kontraindiciranost određenih kinezioloških aktivnosti prema izabranom zanimanju

3. navesti važnost i specifičnosti vježbanja koje treba provoditi tijekom radnog vijeka u funkciji sportske rekreacije

4. navesti teorijska znanja o samostalnom planiranju, programiranju i kontroli procesa vježbanja (određivanje volumena, ekstenziteta i intenziteta vježbanja...)

5. nabrojiti specifične kineziološke i kineziterapeutske transformacijske postupke za unaprjeđenje i očuvanje zdravlja s ciljem prevencije potencijalno najčešćih antropoloških negativnosti tijekom obavljanja izabranog zanimanja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. poznavati bitne informacije iz poviješću sporta kao dijela opće kulture

• objasniti doprinos tjelesnog vježbanja razvoju ljudskog roda

2. prepoznati indiciranost i kontraindiciranost određenih kinezioloških aktivnosti prema izabranom zanimanju

• nabrojiti kineziološke aktivnosti koje su pozitivno usklađene s izabranim zanimanjem

3. navesti važnost i specifičnosti vježbanja koje treba provoditi tijekom radnog vijeka u funkciji sportske rekreacije

• izdvojiti programske sadržaje s obilježjima zanimanja i pokazati način njihove primjene tijekom radnog vijeka u funkciji sportske rekreacije

4. navesti teorijska znanja o samostalnom planiranju, programiranju i kontroli procesa vježbanja (određivanje volumena, ekstenziteta i intenziteta vježbanja...)

• odrediti individualno volumen, ekstenzitet i intenzitet opterećenja pri vježbanju na primjeru pojedine sportsko-rekreacijske aktivnosti

5. nabrojiti specifične kineziološke i kineziterapeutske transformacijske postupke za unapređenje i očuvanje zdravlja s ciljem prevencije potencijalno najčešćih antropoloških negativnosti tijekom obavljanja izabranog zanimanja

• izabrati kineziološke aktivnosti u funkciji pozitivnih promjena na pojedine organske sustave u funkciji unapređenja i očuvanja zdravlja


Kôd
NazivKineziološke aktivnosti
Razina
Obujam3
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• usvojiti i usavršiti različite kineziološke aktivnosti koje, smisleno usklađene s izabranim zanimanjem i obilježjima polaznika, uzrokuju razvoj bitnih osobina i sposobnosti

Ishodi učenja

(5-10)

1. isplanirati monostrukturne cikličke aktivnosti

2. uskladiti polistrukturne acikličke aktivnosti koje su međusobno povezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

3. kombinirati polistrukturne kompleksne aktivnosti koje su međusobno povezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

4. ovladati polistrukturnim konvencionalnim aktivnostima koje su međusobno povezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

5. demonstrirati izvođenje jedne monostrukturne cikličke aktivnosti koja se može koristiti u funkciji cjeloživotnog vježbanja kao osnovni sportsko-rekreacijski sadržaj, a po mogućnosti polaznik ima interes za njom

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. isplanirati monostrukturne cikličke aktivnosti

• razmotriti monostrukturne cikličke aktivnosti u funkciji održavanja zdravlja i povećanja radne sposobnosti kako bi se objasnio utjecaj primjene tih aktivnosti na radni i zdravstveni status osoba u izboru zanimanja

2. uskladiti polistrukturne acikličke aktivnosti koje su međupovezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

• sažeti polistrukturne aktivnosti, zadane programom, koje potiču razvoj više sposobnosti polaznika i preventivno smanjuju zdravstvene probleme

3. kombinirati polistrukturne kompleksne aktivnosti koje su međupovezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

• provesti elemente određene polistrukturne kompleksne aktivnosti koji se primjenjuju za neaktivne skupine mišića te upotrijebiti primjerene vježbe za jačanje i istezanje prema izabranom zanimanju

4. ovladati polistrukturnim konvencionalnim aktivnostima koje su međupovezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

• demonstrirati aktivnosti za povećanje morfološkog statusa i unaprjeđenja aerobnih sposobnosti u svrhu prevencije zdravstvenog statusa

5. demonstrirati izvođenje jedne monostrukturalne cikličke aktivnosti koja se može koristiti u funkciji cjeloživotnog vježbanja kao osnovni sportsko-rekreacijski sadržaj, a po mogućnosti polaznik ima interesa za njom

• prilagoditi monostrukturne cikličke aktivnosti u svrhu cjeloživotnog vježbanja prema odabiru polaznika


Kôd
NazivTransformacija kinantropoloških obilježja
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• usvojiti i usavršiti kineziološki sadržaj i postupke za unapređenje kinantropoloških obilježja polaznika

Ishodi učenja

(5-10)

1. isplanirati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih morfoloških obilježja (optimizaciju sastava tijela ̶ povećanje mišićne mase, potkožno masno tkivo)

2. razlikovati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih motoričkih sposobnosti (fleksibilnost, koordinacijska svojstva, brzinsko eksplozivna svojstva, razvoj i održavanje jakosti)

3. prilagoditi izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih funkcionalnih sposobnosti (aerobna i anaerobna izdržljivost)

4. usporediti izvedbu bitnih kinezioloških sadržaja s ciljem cjelovite transformacije lokomotornog sustava (mobilnosti lokomotornog sustava, stabilnosti lokomotornog sustava)

5. kombinirati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem svladavanja sadržaja različitih programa za prevenciju lokomotornih ozljeda (relativne vježbe jakosti, primjena elastičnih otpora, primjena proprioceptivnih vježbi, primjeri povezivanja sadržaja iz različitih programa prevencije s ciljem maksimizacije učinkovitosti)

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. isplanirati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih morfoloških obilježja (optimizaciju sastava tijela, povećanje mišićne mase, potkožno masno tkivo)

• prilagoditi kineziološke aktivnosti s ciljem povećanja mišićne mase, redukcije potkožnog masnog tkiva te u svrhu prevencije povećanja tjelesne težine

2. razlikovati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih motoričkih sposobnosti (fleksibilnost, koordinacijska svojstava, brzinsko eksplozivna svojstva, razvoj i održavanje jakosti)

• prilagoditi kineziološke aktivnosti kojima utječemo na pozitivne promjene motoričkih sposobnosti u izabranom zanimanju

3. prilagoditi izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih funkcionalnih sposobnosti (aerobna i anaerobna izdržljivost)

• provesti programske sadržaje uz optimalno doziranje opterećenja s ciljem unapređenja aerobnih i anaerobnih sposobnosti s obilježjima zanimanja

4. usporediti izvedbu bitnih kinezioloških sadržaja s ciljem cjelovite transformacije lokomotornog sustava (mobilnosti lokomotornog sustava stabilnosti lokomotornog sustava)

• demonstrirati kineziološke sadržaje za pokretljivost, aktivnost, jačanje i transformaciju lokomotornog sustava

5. kombinirati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem svladavanja sadržaja različitih programa za prevenciju lokomotornih ozljeda (relativne vježbe jakosti, primjena elastičnih otpora, primjena proprioceptivnih vježbi, primjeri povezivanja sadržaja iz različitih programa prevencije s ciljem maksimizacije učinkovitosti)

• prilagoditi i primijeniti vježbe za jačanje ligamenata i tetiva, te povećanje amplitude pokreta u zglobovima kako bi se prevenirale ozljede lokomotornog sustava


Kôd
NazivKineziološki postupci unaprjeđenja zdravlja
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• usvojiti i usavršiti preventivne i korektivne kineziterapeutske postupke čija je svrha potpuno radno (funkcionalno) održavanje i/ili osposobljavanje djelatnika tijekom radnog staža

Ishodi učenja

(5-10)

1. pokazati i nabrojiti kineziterapeutske vježbe za prevenciju tegoba onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

2. izabrati i pokazati statičke vježbe istezanja (stretching) za regeneraciju onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

3. pokazati i provesti kineziterapeutske vježbe za rehabilitacije nakon ozljeda onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

4. sastaviti i provesti statičke vježbe istezanja (stretching) za smanjenje tonusa onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

5. objasniti i primijeniti skup vježbi masaže i samomasaže (opuštanja, glađenja, gnječenja, istresanja) u stajanju, sjedenju ili ležanju onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. pokazati i nabrojati kineziterapeutske vježbe za prevenciju tegoba onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

• procijeniti i primijeniti kineziterapeutske vježbe za smanjenje zdravstvenih problema koštanog i mišićnog sustava te vezivnog tkiva

2. izabrati i pokazati statičke vježbe istezanja (stretching) za regeneraciju onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

• osmisliti skup statičkih vježbi istezanja u funkciji oporavka lokomotornog sustava

3. pokazati i provesti kineziterapeutske vježbe za rehabilitacije nakon ozljeda onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

• pokazati kineziterapeutske vježbe za rehabilitaciju lokomotornog sustava

4. sastaviti i provesti statičke vježbe istezanja (stretching) za smanjenje tonusa onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

• sastaviti i provesti skup vježbi koje obuhvaćaju istezanje nekog dijela lokomotornog sustava s ciljem redukcije mišićne napetosti (vrata, ramenog pojasa, kralježnice i leđnih mišića, trbušnih mišića i mišića stražnjice)

5. objasniti i primijeniti skup vježbi masaže i samomasaže (opuštanja, glađenja, gnječenja, istresanja) u stajanju, sjedenju ili ležanju onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

• izvesti skup vježbi samomasaže u različitim položajima s ciljem otklanjanja mišićne napetosti koja je aktivirana izabranim zanimanjem


2.3.2. Obvezni strukovni skupovi ishoda učenja

KôdJ-0402-4/O-11/01
NazivOsnove modeliranja obuće
Razina
Obujam3

Cilj/svrha jedinice

ishoda učenja

• nacrtati osnovu modela obuće pomoću izrađene prosječne kopije kalupa na temelju poznavanja noge i stopala, mjera u obućarstvu i analize kalupa i bazičnih točaka
Ishodi učenja (5-10)

1. objasniti građu noge i stopala

2. analizirati kalupe

3. izraditi prosječnu kopiju kalupa

4. odrediti bazične točke kalupa

5. nacrtati osnovu modela

6. navesti mjere za dužinu i širinu stopala

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti građu noge i stopala

• imenovati anatomske dijelove noge i stopala

2. analizirati kalupe

• razlikovati kalupe prema vrsti materijala

3. izraditi prosječnu kopiju kalupa

• demonstrirati izradbu prosječne kopije kalupa za zadani kalup

4. odrediti bazične točke kalupa

• utvrditi bazične točke na prosječnoj kopiji kalupa po metodi zlatnog reza

5. nacrtati osnovu modela

• demonstrirati postupak crtanja osnove modela obuće

6. navesti mjere za dužinu i širinu stopala

• nabrojiti mjere za dužinu i širinu stopala


KôdJ-0402-4/O-11/02
NazivOsnove modeliranja kožne galanterije
Razina
Obujam3
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• modelirati jednostavne modele kožne galanterije primjenjujući osnove tehničkog crtanja i modeliranja
Ishodi učenja (5-10)

1. analizirati zadani model kožne galanterije

2. izraditi tehnički crtež za zadani model kožne galanterije

3. primijeniti osnove tehničkog crtanja kožne galanterije koristeći pravila tehničkog crtanja

4. komentirati osnovna pravila modeliranja u kožnoj galanteriji

5. navesti vrste šablona

6. modelirati jednostavan model kožne galanterije prema zadanom tehničkom crtežu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. analizirati zadani model kožne galanterije

• izdvojiti osnovne karakteristike zadanog modela kožne galanterije

2. izraditi tehnički crtež za zadani model kožne galanterije

• nacrtati tehnički crtež modela kožne galanterije prema zadanom idejnom crtežu

3. primijeniti osnove tehničkog crtanja kožne galanterije koristeći pravila tehničkog crtanja

• nacrtati konstrukciju zadanog modela kožne galanterije s kotama i ostalim elementima tehničkog crtanja

4. komentirati osnovna pravila modeliranja u kožnoj galanteriji

• objasniti tehniku modeliranja u koordinatnom sustavu na primjeru glavnog dijela navlake za dokumente

5. navesti vrste šablona

• objasniti podjelu šablona prema namjeni

6. modelirati jednostavan model kožne galanterije prema zadanom tehničkom crtežu

• nacrtati konstrukciju jednostavnog modela kožne galanterije prema tehničkom crtežuKôdJ-0402-4/O-11/03
NazivModeliranje osnovnih krojeva obuće
Razina
Obujam3,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• razlikovati i modelirati modele različitih krojeva na temelju skice i opisa obuće
Ishodi učenja (5-10)

1. modelirati obuću oglavak kroja

2. izraditi osnovu modela derbi kroja

3. nacrtati osnovu modela salonke

4. konstruirati čizmu

5. analizirati mokasinu

6. konstruirati ugradbene i nagazne dijelove obuće

7. ručno gradirati model

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. modelirati obuću oglavak kroja

• objasniti i prepoznati izgled oglavak kroja

2. izraditi osnovu modela derbi kroja

• nacrtati osnovu modela derbi kroja

3. nacrtati osnovu modela salonke

• modelirati salonku na temelju zadane skice

4. konstruirati čizmu

• demonstrirati konstrukciju visoke čizme sa zatvaračem

5. analizirati mokasinu

• razlikovati vrste modela mokasino cipela

6. konstruirati ugradbene i nagazne dijelove obuće

• nacrtati konstrukciju luba na zadanom modelu

7. ručno gradirati model

• gradirati model metodom rodin kljun


KôdJ-0402-4/O-11/04
NazivModeliranje osnovnih krojeva kožne galanterije
Razina
Obujam3
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• modelirati jednostavne proizvode kožne galanterije na temelju skice i opisa modela

• predvidjeti mogućnosti i načine tehnološke izvedbe

Ishodi učenja (5-10)

1. modelirati proizvod sitne kožne galanterije

2. izraditi osnovu modela poslovne mape

3. modelirati odabrani model novčanika

4. konstruirati ženske torbe prema namjeni

5. analizirati poslovnu torbu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. modelirati proizvod sitne kožne galanterije

• demonstrirati modeliranje zadanog proizvoda sitne kožne galanterije

2. izraditi osnovu modela poslovne mape

• nacrtati osnovu modela poslovne mape

3. modelirati odabrani model novčanika

• demonstrirati modeliranje muškog novčanika

4. konstruirati ženske torbe prema namjeni

• izraditi konstrukciju za model ženske večernje torbe

5. analizirati poslovnu torbu

• razlikovati vrste poslovnih torba prema konstrukciji


KôdJ-0402-4/O-11/05
NazivRačunalno modeliranje obuće
Razina
Obujam6
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• pripremiti računalno i iskrojiti model na temelju osnove modela obuće
Ishodi učenja (5-10)

1. digitalizirati osnovu modela jednog kroja obuće

2. razraditi računalno sastavne dijelove jednog modela obuće

3. gradirati zadani model obuće

4. računalno krojenje šablona za izradbu noževa jednog modela obuće

5. računalno krojenje sastavnih dijelova jednog modela obuće

6. izračunati normativ utroška materijala za određeni model obuće

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. digitalizirati osnovu modela jednog kroja obuće

• demonstrirati postupak digitalizacije osnove modela oglavak kroja

2. razraditi računalno sastavne dijelove jednog modela obuće

• odrediti dodatak za podvijanje ruba na sarici zadanog modela

3. gradirati zadani model obuće

• demonstrirati računalno određivanje dužinskog koeficijenta rasta mjera u zadanom sortimentu određenog modela

4. računalno krojenje šablona za izradbu noževa jednog modela obuće

• demonstrirati računalno krojenje šablona za izradbu noževa zadanog modela

5. računalno krojenje sastavnih dijelova jednog modela obuće

• demonstrirati računalno krojenje sastavnih dijelova lica salonke na stolu za krojenje

6. izračunati normativ utroška materijala za određeni model obuće

• utvrditi najpovoljniji utrošak materijala za zadani model uklapajući šablone računalno


KôdJ-0402-4/O-11/06
NazivRačunalno modeliranje kožne galanterije
Razina
Obujam6
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• pripremiti računalno te iskrojiti model na temelju osnove modela kožne galanterije
Ishodi učenja (5-10)

1. digitalizirati tehnički crtež jednog modela kožne galanterije

2. digitalizirati osnovu modela kožne galanterije

3. razraditi računalno sastavne dijelove jednog modela kožne galanterije

4. izraditi sastavnicu materijala za zadani model kožne galanterije

5. računalno krojenje šablona za izradbu noževa jednog modela kožne galanterije

6. računalno krojenje sastavnih dijelova jednog modela kožne galanterije

7. izračunati normativ utroška materijala jednog modela kožne galanterije

8. računalnom skicom prikazati modni proizvod pomoću geometrijskih oblika, linija, ispuna boja i dezena

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. digitalizirati tehnički crtež modela kožne galanterije

• demonstrirati postupak digitalizacije osnove modela poslovne mape

2. digitalizirati osnovu modela kožne galanterije

• koristiti digitalizaciju osnovnog modela kožne galanterije

3. razraditi računalno sastavne dijelove jednog modela kožne galanterije

• odrediti dodatke za podvijanje rubova na zadanom kroju novčanika

4. izraditi sastavnicu materijala za zadani model kožne galanterije

• raščlaniti materijale koji su potrebni za izradbu zadanog kroja ženske dnevne torbe

5. računalno krojenje šablona za izradbu noževa jednog modela kožne galanterije

• demonstrirati krojenje šablona za zadani model na CN stroju

6. računalno krojenje sastavnih dijelova jednog modela kožne galanterije

• demonstrirati računalno krojenje sastavnih dijelova zadanog modelana na stolu za krojenje

7. izračunati normativ utroška materijala jednog modela kožne galanterije

• utvrditi najpovoljniji utrošak materijala za zadani model uklapajući šablone računalno

8. računalnom skicom prikazati modni proizvod pomoću geometrijskih oblika, linija, ispuna boja i desena

• skicirati modni proizvod pomoću geometrijskih oblika, linija, ispuna boja i desena


KôdJ-0402-4/O-11/07
NazivRazvoj proizvoda obuće
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• razviti probni uzorak odabranog modela obuće
Ishodi učenja (5-10)

1. analizirati odabran model obuće

2. izraditi osnovu modela za odabran kroj

3. digitalizirati osnovu modela jednog kroja obuće

4. razraditi konstrukciju odabranog modela obuće

5. konstruirati nagazne dijelove obuće

6. razraditi sve sastavne dijelove modela ručno i/ili računalno

7. izraditi tehničku dokumentaciju

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. analizirati odabran model obuće

• predvidjeti potrebne materijale, forme, đonove za odabran model obuće

2. izraditi osnovu modela za odabran kroj

• nacrtati osnovu modela zadanog kroja

3. digitalizirati osnovu modela jednog kroja obuće

• demonstrirati digitalizaciju osnove modela obuće

4. razraditi konstrukciju odabranoga modela obuće

• nacrtati konstrukciju odabranoga modela

5. konstruirati nagazne dijelove obuće

• nacrtati konstrukciju temeljne tabanice

6. razraditi sve sastavne dijelove modela ručno i/ili računalno

• izraditi krojne dijelove zadnog modela ručno i/ili računalno

7. izraditi tehničku dokumentaciju

• ustanoviti specifikaciju materijala zadanog modela obuće


KôdJ-0402-4/O-11/08
NazivRazvoj proizvoda kožne galanterije
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• razviti probni uzorak modela kožne galanterije
Ishodi učenja (5-10)

1. skicirati model kožne galanterije

2. analizirati odabrani model kožne galanterije

3. izraditi tehnološku dokumentaciju

4. razraditi konstrukciju odabranoga modela kožne galanterije

5. modelirati odabrani model ručno i/ili računalno

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Provjera i vrjednovanje

1. skicirati model kožne galanterije

• nacrtati nekoliko skica modela kožne galanterije

2. analizirati odabrani model kožne galanterije

• predvidjeti potrebne materijale i forme na temelju odabrane skice modela

3. izraditi tehnološku dokumentaciju

• izraditi tehnički crtež

4. razraditi konstrukciju odabranoga modela kožne galanterije

• nacrtati konstrukciju odabranoga modela

5. modelirati odabrani model ručno i/ili računalno

• izraditi krojne dijelove odabranoga modela ručno i/ili računalno


KôdJ-0402-4/O-11/09
NazivMaterijali za izradu obuće
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razlikovati osnovne i pomoćne materijale u obućarskoj industriji

• odabrati osnovni i pomoćni materijal s obzirom na zahtjeve proizvoda

Ishodi učenja (5-10)

1. grupirati vrste osnovnih i pomoćnih materijala u obućarskoj industriji

2. razlikovati prirodnu kožu u obućarskoj industriji

3. kategorizirati umjetne materijale u obućarskoj industriji

4. ustanoviti vrste tekstila za primjenu u obućarstvu

5. izabrati adekvatne pomoćne materijale za izradbu zadanog modela obuće

6. navesti nove materijale za izradbu obuće

7. ekološki zbrinjavati materijal za izradbu obuće

8. odabrati materijale za izradbu proizvoda

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. grupirati vrste osnovnih i pomoćnih materijala u obućarskoj industriji

• navesti vrste osnovnih i pomoćnih materijala u obućarskoj industriji prema namjeni

2. razlikovati prirodnu kožu u obućarskoj industriji

• opisati vrste prirodnih koža prema namjeni u obućarstvu

3. kategorizirati umjetne materijale u obućarskoj industriji

• razlikovati umjetne materijale s obzirom na vrstu, svojstva i primjenu u obućarskoj industriji

4. ustanoviti vrste tekstila za primjenu u obućarstvu

• objasniti primjenu tekstilnih tkanina za podstavu određenog uzorka modela obuće

5. izabrati adekvatne pomoćne materijale za izradbu zadanog modela

• predvidjeti vrstu konca za izradbu zadanog modela

6. navesti nove materijale za izradbu obuće

• ustanoviti nove materijale na tržištu za izradbu obuće putem interneta

7. ekološki zbrinjavati materijal za izradbu obuće

• objasniti ekološko zbrinjavanje materijala za izradbu obuće

8. odabrati materijale za izradbu proizvoda

• pokazati materijale za izradbu proizvoda


KôdJ-0402-4/O-11/10
NazivMaterijali za izradu kožne galanterije
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razlikovati osnovne i pomoćne materijale za izradbu kožne galanterije

• odabrati osnovne i pomoćne materijale s obzirom na zahtjeve proizvoda

Ishodi učenja (5-10)

1. izdvojiti osnovne i pomoćne materijale za izradbu kožne galanterije

2. razlikovati histološku i kemijsku građu sirove kože

3. navesti operacije prerade sirove kože u gotovu

4. nabrojiti vrste prirodnih koža prema doradi lica

5. odabrati prirodnu kožu za izradbu kožne galanterije

6. razlikovati umjetnu kožu za izradbu kožne galanterije

7. ustanoviti primjenu tekstila za izradbu kožne galanterije

8. komentirati mogućnosti estetskog oblikovanja materijala

9. ispitati karakteristike osnovnog i pomoćnog materijala za izradbu obuće i kožne galanterije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. izdvojiti osnovne i pomoćne materijale za izradbu kožne galanterije

• navesti vrste osnovnih i pomoćnih materijala za izradbu kožne galanterije

2. razlikovati histološku i kemijsku građu sirove kože

• objasniti dijelove histološke građe sirove kože

3. navesti operacije prerade sirove kože u gotovu

• objasniti operacije prerade sirove kože u gotovu

4. nabrojiti vrste prirodnih koža prema doradi lica

• objasniti određenu doradu lica prema uzorku

5. odabrati prirodnu kožu za izradbu kožne galanterije

• primijeniti prirodnu kožu prema svojstvima za zadani model kožne galanterije

6. razlikovati umjetnu kožu za izradbu kožne galanterije

• odabrati umjetne materijale za izradbu zadanog modela

7. ustanoviti primjenu tekstila za izradbu obuće i kožne galanterije

• navesti vrste tekstila s obzirom na primjenu u izradbi kožne galanterije

8. komentirati mogućnosti estetskog oblikovanja materijala

• identificirati estetsko oblikovanje materijala prema uzorcima

9. ispitati karakteristike osnovnog i pomoćnog materijala za izradbu kožne galanterije

• utvrditi karakteristike zadanog osnovnog ili pomoćnog materijala za izradbu kožne galanterije


KôdJ-0402-4/O-11/11
NazivTehnološka priprema proizvodnje
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• analizirati izradbu modela obuće ili kožne galanterije

• ustanoviti tehnološke procese i odabrati potrebna sredstva za rad

• izračunati normativ utroška materijala i vrijeme izradbe

• popuniti točno tehničko-tehnološku dokumentaciju

• komunicirati sa suradnicima

Ishodi učenja (5-10)

1. razlikovati vrste modela obuće i kožne galanterije

2. identificirati dijelove obuće i kožne galanterije

3. analizirati proces krojenja dijelova obuće i kožne galanterije

4. odabrati postupak sastavljanja dijelove gornjišta obuće i kožne galanterije

5. raščlaniti redoslijed izradbe radnih operacija

6. predvidjeti način rada

7. izračunati normativ utroška materijala

8. izračunati normu koristeći snimljena vremena izradbe

9. izraditi tehnološku dokumentaciju

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati vrste modela obuće i kožne galanterije

• navesti podjelu obuće i kožne galanterije prema namjeni

2. identificirati dijelove obuće i kožne galanterije

• razlikovati podstavne dijelove u obući i kožnoj galanteriji

3. analizirati proces krojenja dijelova obuće i kožne galanterije

• objasniti krojenje dijelova iz prirodne kože

4. odabrati postupak sastavljanja dijelove gornjišta obuće i kožne galanterije

• nabrojiti postupke sastavljanja dijelova obuće i kožne galanterije

5. raščlaniti redoslijed izradbe radnih operacija

• napisati redoslijed radnih operacija za zadani model na temelju tehničke skice i opisa modela

6. predvidjeti način rada

• ustanoviti način rada u raspoloživim uvjetima proizvodnje za zadani model

7. izračunati normativ utroška materijala

• provjeriti normativ utroška materijala

8. izračunati normu koristeći snimljena vremena izradbe

• objasniti i izračunati normativ vremena izradbe putem zadatka

9. izraditi tehnološku dokumentaciju

• ispuniti obrazac za specifikaciju zadanog modela


KôdJ-0402-4/O-11/12
NazivOperativna priprema proizvodnje
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• uskladiti prodaju i proizvodnju

• planirati i pratiti proizvodnju

• voditi skladišno poslovanje

• izračunati cijenu koštanja

• izraditi operativnu radnu dokumentaciju

Ishodi učenja (5-10)

1. analizirati poslove operativne pripreme

2. planirati i pratiti proizvodnju putem planova

3. utvrditi planove i rokove nabavke materijala

4. analizirati skladišno poslovanje

5. planirati kapacitet izradbe zadanog modela

6. izraditi i kontrolirati planski izračun cijene koštanja

7. razlikovati radne naloge

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. analizirati poslove operativne pripreme

• objasniti poslove operativne pripreme

2. planirati i pratiti proizvodnju putem planova proizvodnje

• nabrojiti planove proizvodnje ovisno o vremenskom periodu za koji se izrađuju

3. utvrditi planove i rokove nabavke materijala

• predvidjeti plan i rokove nabavke potrebnih materijala za zadani model

4. analizirati skladišno poslovanje

• opisati poslove skladištara s obzirom na zadanu vrstu skladišta

5. planirati kapacitet izradbe zadanog modela

• analizirati kapacitet izradbe zadanog modela u određenim uvjetima

6. izraditi i kontrolirati planski izračun cijene koštanja

• izračunati troškove tijekom proizvodnje na temelju tehnološke dokumentacije za zadani model putem zadatka

7. razlikovati radne naloge

• ispisati obrazac radnog naloga za zadani model


KôdJ-0402-4/O-11/13
NazivOrganizacija i vođenje proizvodnje
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• organizirati i voditi poslovanje manjom radnom skupinom

• pratiti zahtjeve tržišta i nove tehnologije

• voditi računa o edukaciji radnika

Ishodi učenja (5-10)

1. analizirati plan rada manje radne skupine

2. rasporediti zadaće i obveze prema kvaliteti radnika

3. pratiti tijek proizvodnje

4. rješavati nedostatke tijekom proizvodnje

5. izraditi izvještaj o poslovanju

6. identificirati dijelove donjišta

7. utvrditi proces sastavljanja gornjišta i donjišta

8. navesti dovršne radove izradbe obuće i kožne galanterije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. analizirati plan rada manje radne skupine

• objasniti način vođenja manje radne skupine za određenu vrstu proizvodnje

2. rasporediti zadaće i obveze prema kvaliteti radnika

• podijeliti poslove i zadatke za zadanu proizvodnju na raspoloživi broj radnika

3. pratiti tijek proizvodnje

• objasniti postupke praćenja proizvodnje

4. rješavati nedostatke tijekom proizvodnje

• predvidjeti i navesti moguće nedostatke i rješenja u zadanom procesu proizvodnje

5. izraditi izvještaj o poslovanju

• napisati poslovni izvještaj u zadanom formatu

6. identificirati dijelove donjišta

• izdvojiti dijelove donjišta na zadanom modelu obuće

7. utvrditi proces sastavljanja gornjišta i donjišta

• provjeriti procese sastavljanja gornjišta i donjišta na zadanom modelu obuće

8. navesti dovršne radove izradbe obuće i kožne galanterije

• prikazati dovršne radove izradbe obuće i kožne galanterije


KôdJ-0402-4/O-11/14
NazivKontrola proizvodnje
Razina
Obujam2,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razlikovati vrste praćenja kvalitete proizvodnje

• kontrolirati kvalitetu u svim fazama proizvodnje

• prepoznati i otklanjati grješke tijekom proizvodnje

• utvrditi zadanu kvalitetu proizvoda

Ishodi učenja (5-10)

1. analizirati poslove kontrole kvalitete

2. provjeriti kvalitetu ulaznih sirovina

3. kontrolirati kvalitetu proizvoda u svim fazama rada

4. prepoznati i otklanjati grješke u tijeku proizvodnje

5. analizirati kvalitetu gotovih proizvoda

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. analizirati poslove kontrole kvalitete

• objasniti važnost kontrole proizvodnje i navesti vrste kontrole

2. provjeriti kvalitetu ulaznih sirovina

• navesti načine provjere kvalitete sirovina

3. kontrolirati kvalitetu proizvoda u svim fazama rada

• procijeniti kvalitetu u zadanoj fazi rada prema zadanom uzorku

4. prepoznati i otklanjati grješke u tijeku proizvodnje

• ustanoviti gjrešku na zadanom uzorku i predvidjeti način otklanjanja

5. analizirati kvalitetu gotovih proizvoda

• usporediti kvalitetu gotovog proizvoda prema uzorku


KôdJ-0402-4/O-11/15
NazivPlastično oblikovanje obuće i kožne galanterije
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• oblikovati plastično obuću i modne dodatke

• analizirati modele obuće i kožne galanterije

Ishodi učenja (5-10)

1. skicirati jedan model obuće

2. demonstrirati skicirani model obuće

3. analizirati oblikovani model obuće

4. izraditi jedan primjer nakita od prirodne kože

5. nacrtati jedan model kožne galanterije

6. plastično oblikovati skicirani model kožne galanterije

7. komentirati izrađeni modni dodatak

8. prezentirati uradak realiziranog modela

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. skicirati jedan model obuće

• nacrtati jedan model obuće

2. demonstrirati skicirani model obuće

• oblikovati plastično skicirani primjer obuće na zadanom kalupu

3. analizirati oblikovani model obuće

• komentirati oblikovani model obuće

4. izraditi jedan primjer nakita od prirodne kože

• demonstrirati izradbu nakita od kože prema odabranoj skici

5. nacrtati jedan model kožne galanterije

• skicirati jedan model suvremenog modnog dodatka

6. plastično oblikovati skicirani model kožne galanterije

• napraviti trodimenzionalni model skiciranog suvremenog modnog dodatka

7. komentirati izrađeni modni dodatak

• usporediti skicu i izrađeni trodimenzionalni model modnog dodatka

8. prezentirati uradak realiziranog modela

• analizirati uradak realiziranog modela


KôdJ-0402-4/O-11/16
NazivCrtanje modnih dodatka
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• analizirati vrste crteža u modnom dizajnu

• crtati modne skice, modne crteže i tehničke skice obuće i kožne galanterije

Ishodi učenja (5-10)

1. razlikovati vrste crteža u modnom dizajnu

2. skicirati jedan model obuće prema predlošku

3. izraditi modni crtež obuće prema predlošku

4. skicirati modnu ilustraciju modela kožne galanterije

5. primijeniti estetska načela oblikovanja obuće i kožne galanterije

6. analizirati modni dodatak

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati vrste crteža u modnom dizajnu

• opisati specifičnosti modnog crteža

2. skicirati jedan model obuće prema predlošku

• nacrtati modnu skicu modela obuće prema predlošku

3. izraditi modni crtež obuće prema predlošku

• nacrtati modni crtež obuće prema predlošku

4. skicirati modnu ilustraciju modela kožne galanterije

• nacrtati modnu ilustraciju suvremenog modnog dodatka

5. primijeniti estetska načela oblikovanja obuće i kožne galanterije

• uskladiti virtualno modele obuće i kožne galanterije s odjećom

6. analizirati modni dodatak

• nacrtati tehničku skicu modnog dodatka prema odabranom modelu


KôdJ-0402-4/O-11/17
NazivModni stilovi obuće i kožne galanterije
Razina
Obujam4,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razlikovati suvremene modne stilove obuće i kožne galanterije

• analizirati obilježja obuće i kožne galanterije za različite prilike i namjene

• prepoznati promjene i novitete u modnim trendovima

Ishodi učenja (5-10)

1. razlikovati suvremene modne stilove u obući i kožnoj galanteriji

2. skicirati suvremeni model obuće i kožne galanterije

3. opisati obilježja obuće prema namjeni

4. skicirati model obuće i kožne galanterije prema namjeni

5. analizirati modni dodatak iz najnovije sezonske kolekcije

6. prikupiti informacije o aktualnom modnom trendu ili brandu

7. prezentirati uradak o aktualnom modnom trendu ili brandu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati suvremene modne stilove u obući i kožnoj galanteriji

• usporediti modele prema predlošcima različitih stilskih karakteristika

2. skicirati suvremeni model obuće i kožne galanterije

• nacrtati skicu suvremenog modela obuće prema zadanom kalupu

3. opisati obilježja obuće prema namjeni

• nabrojiti i opisati specifičnosti obuće za sport

4. skicirati model obuće i kožne galanterije prema namjeni

• nacrtati skicu jednog modela obuće i torbe za sport

5. analizirati modni dodatak iz najnovije sezonske kolekcije

• nacrtati modnu skicu i tehnički crtež modnog dodatka iz najnovije sezonske kolekcije

6. prikupiti informacije o aktualnom modnom trendu ili brandu

• potražiti i razvrstati informacije o novoj kolekciji za nadolazeću sezonu renomiranog domaćeg ili svjetskog branda

7. prezentirati uradak o aktualnom modnom trendu ili brandu

• obrazložiti usmeno rezultate uradaka o aktualnom modnom trendu ili brandu pomoću prezentacijskog pomagala


KôdJ-0402-4/O-11/18
NazivIndustrijski dizajn
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• djelovati kreativno u oblikovanju obuće i kožne galanterije

• prepoznati stil i poruke dizajnerskog modnog proizvoda na širokom području i modnom tržištu na poslovima velikih i malih poduzeća, modnih salona i trgovina modnih dodataka, te u modnim časopisima i multimedijima

• primijeniti racionalno tehnološke, kulturne i ekonomske mogućnosti modnog dizajna

Ishodi učenja (5-10)

1. analizirati pojam dizajna

2. obrazložiti razlog nastanka i razvoja industrijskog dizajna

3. nabrojiti faze metodologije industrijskog dizajna

4. razlikovati modnu ilustraciju i modnu fotografiju unutar kulturoloških i vremenskih okvira

5. samostalno oblikovati različite modele obuće

6. kreirati raznovrsne modele kožne galanterije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. analizirati pojam dizajna

• protumačiti pojam dizajn i industrijski dizajn

2. obrazložiti razlog nastanka i razvoja industrijskog dizajna

• objasniti kako i zašto je prijelaz s obrtničkog na industrijski način proizvodnje uzrokovao nastanak novog zanimanja – industrijski dizajner

3. nabrojiti faze metodologije industrijskog dizajna

• navesti faze metodologije industrijskog dizajna redoslijedom kojim se provode

4. razlikovati modnu ilustraciju i modnu fotografiju unutar kulturoloških i vremenskih okvira

• prema reprodukcijama usporediti modne ilustracije, npr. iz 1910. i 2010. godine i modne fotografije iz istih razdoblja

5. samostalno oblikovati različite modele obuće

• oblikovati estetski funkcionalne modele obuće po konstrukcijskim pravilima i tehnološkim zakonitostima

6. kreirati različite modele kožne galanterije

• osmisliti i nacrtati skice modnih dodatka prema zadatku


KôdJ-0402-4/O-11/19
NazivPriprema za izradu obuće i kožne galanterije
Razina
Obujam3,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• pripremiti krojne dijelove proizvoda obuće i kožne galanterije za sastavljanje
Ishodi učenja (5-10)

1. krojiti sastavne dijelove obuće i kožne galanterije

2. razlikovati računalno vođene strojeve za krojenje obuće i kožne galanterije

3. stanjiti krojne dijelove prema tehnološkim zahtjevima izradbe modela

4. označavati krojne dijelove

5. obraditi rubove na krojnim dijelovima obuće i kožne galanterije

6. bušiti rupice na krojnim dijelovima

7. utiskivati ukrasne linije na krojnim dijelovima

8. stabilizirati krojne dijelove

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. krojiti sastavne dijelova obuće i kožne galanterije

• opisati tehniku ručnog krojenja prirodne kože

2. razlikovati računalno vođene strojeve za krojenje obuće i kožne galanterije

• usporediti računalno vođene strojeve za krojenje obuće i kožne galanterije

3. stanjiti krojne dijelove prema tehnološkim zahtjevima izradbe modela

• objasniti vrste strojnog stanjivanja rubova

4. označavati krojne dijelove

• navesti vrste tehnoloških oznaka na krojnim dijelovima

5. obraditi rubove na krojnim dijelovima obuće i kožne galanterije

• razlikovati vrste obrade rubova na određenim uzorcima

6. bušiti rupice na krojnim dijelovima

• demonstrirati postupak ručnog bušenja rupica

7. utiskivati ukrasne linije na krojnim dijelovima

• objasniti strojno utiskivanje ukrasnih linija na krojnim dijelovima

8. stabilizirati krojne dijelove

• izložiti svrhu i načine stabilizacije krojnih dijelovima


KôdJ-0402-4/O-11/20
NazivSastavljanje dijelova obuće i kožne galanterije
Razina
Obujam3
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• razlikovati i primijeniti odgovarajuću tehniku sastavljanja obuće i kožne galanterije
Ishodi učenja (5-10)

1. analizirati proizvod

2. sastaviti dijelove lijepljenjem

3. sastaviti dijelove šivanjem

4. sastaviti dijelove metalnom galanterijom

5. sastaviti dijelove visokofrekventnim postupkom

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. analizirati proizvod

• predvidjeti način spajanja krojnih dijelova zadanog modela ovisno o vrsti materijala

2. sastaviti dijelove lijepljenjem

• demonstrirati tehniku spajanja zadanih krojnih dijelova lijepljenjem određenim lijepilom

3. sastaviti dijelove šivanjem

• objasniti primjenu spajanja krojnih dijelova šivanjem cik-cak ubodom

4. sastaviti dijelove metalnom galanterijom

• ugraditi zakovicu na zadani model prema uzorku

5. sastaviti dijelove visokofrekventnim postupkom

• opisati primjenu spajanja krojnih dijelova visokofrekventnim postupkom s obzirom na vrstu zadanog materijala


KôdJ-0402-4/O-11/21
NazivIzrada obuće
Razina
Obujam9
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• izraditi mušku, žensku i dječju obuću prema zadanom tehnološkom procesu izradbe vodeći računa o radu na siguran način
Ishodi učenja (5-10)

1. analizirati radno mjesto za rad na siguran način

2. iskrojiti dijelove gornjišta zadanog modela obuće

3. pripremiti iskrojene dijelove gornjišta za sastavljanje

4. sastaviti dijelove gornjišta

5. pripremiti dijelove donjišta

6. navući gornjište na kalup

7. spojiti gornjište s donjištem

8. izraditi obuću prema tehnološkom postupku spajanja gornjišta s donjištem

9. sastaviti dijelove lijepljenjem

10. sastaviti dijelove šivanjem

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. analizirati radno mjesto za rad na siguran način

• odabrati odgovarajuću osobnu zaštitnu odjeću prije početka rada

2. iskrojiti dijelove gornjišta zadanog modela obuće

• krojiti dijelove gornjišta poštivajući smjerove istezanja prirodne kože za zadani model

3. pripremiti iskrojene dijelove gornjišta za sastavljanje

• ugraditi pojačanja na iskrojene dijelove prema uzorku

4. sastaviti dijelove gornjišta

• spojiti dijelove podstave i vanjskih dijelova lica prema zadanom uzorku

5. pripremiti dijelove donjišta

• presvući pete prema zadanom uzorku

6. navući gornjište na kalup

• pričvrstiti temeljnu tabanicu na kalup

7. spojiti gornjište s donjištem

• pripremiti gornjište za spajanje s donjištem prema zadanom tehnološkom procesu izradbe obuće

8. izraditi obuću prema tehnološkom postupku spajanja gornjišta s donjištem

• objasniti izradbu obuće lijepljenim postupkom spajanja gornjišta s donjištem

9. sastaviti dijelove lijepljenjem

• primijeniti sastavljanje dijelova obuće lijepljenjem

10. sastaviti dijelove šivanjem

• primijeniti sastavljenje dijelova obuće šivanjem


KôdJ-0402-4/O-11/22
NazivIzrada kožne galanterije
Razina
Obujam9
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• izraditi model kožne galanterije prema zadanom tehnološkom procesu izradbe
Ishodi učenja (5-10)

1. iskrojiti dijelove modela kožne galanterije od prirodne kože

2. razvrstati krojne dijelove od zamjenskih materijala

3. pripremiti iskrojene dijelove

4. sastaviti krojne dijelove lijepljenjem

5. sastaviti krojne dijelove šivanjem

6. kontrolirati proces proizvodnje

7. završna dorada proizvoda

8. izraditi proizvode kožne galanterije za specijalnu namjenu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. iskrojiti dijelove modela kožne galanterije od prirodne kože

• krojiti ručno krojne dijelove zadanog modela prema pravilima krojenja prirodne kože

2. razvrstati krojne dijelove od zamjenskih materijala

• sortirati krojne dijelove zadanog modela od zamjenskih materijala (spužva, konit, podstava)

3. pripremiti iskrojene dijelove

• označiti krojne dijelove prema uzorku tehnološkim oznakama

4. sastaviti krojne dijelove lijepljenjem

• demonstrirati ručno nanošenje ljepila na krojne dijelove odgovarajućim ljepilom

5. sastaviti krojne dijelove šivanjem

• šivati strojno zadane krojne dijelove prema uzorku

6. kontrolirati proces proizvodnje

• razlikovati vrste kontrola tijekom proizvodnje

7. završna dorada proizvoda

• ukloniti nečistoće na gotovom proizvodu

8. izraditi proizvode kožne galanterije za specijalnu namjenu

• objasniti izradbu ruksaka za vojsku


KôdJ-0402-4/O-11/23
NazivDorada obuće i kožne galanterije
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• dovršiti gotove proizvode završnim operacijama ovisno o modelu
Ishodi učenja (5-10)

1. ugraditi završne elemente na gotovom proizvodu

2. bojiti rubove na zadanom proizvodu

3. čistiti proizvod

4. nanositi apreture i vosak

5. pakirati gotov proizvod

6. provesti završnu doradu proizvoda

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. ugraditi završne elemente na gotovom proizvodu

• demonstrirati ugradnju metalne galanterije na zadani proizvod prema uzorku

2. bojiti rubove na zadanom modelu

• demonstrirati bojenje rubova specijalnim bojama na zadanom proizvodu prema uzorku

3. čistiti proizvod

• razlikovati nečistoće i pravilno ih otkloniti na zadanom uzorku

4. nanositi apreture i vosak

• objasniti vrste apretura i voskova za proizvode od kože

5. pakirati gotov proizvod

• demonstrirati pakiranje gotovog proizvoda prema namjeni u odgovarajuću ambalažu

6. provesti završnu doradu proizvoda

• procijeniti proizvod u završnoj fazi


KôdJ-0402-3/O-11/01
NazivKomunikacija i poslovna etika
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• komunicirati sa suradnicima i poslovnim partnerima

• provoditi poslovno dopisivanje i praćenje marketinga

• rukovati uredskom tehnikom

• ponašati se uljudno i ophoditi na radnom mjestu

Ishodi učenja (5-10)

1. komunicirati sa suradnicima i kupcima

2. koristiti marketinšku komunikaciju

3. napisati i oblikovati poslovni dopis

3. demonstrirati inovativne metode komunikacije u radu s kupcima

4. objasniti pojam etike

5. rješavati konfliktne situacije

6. koristiti moralan i etički odnos prema radu

7. primijeniti pravila ponašanja u poslovnom okruženju

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. komunicirati sa suradnicima i kupcima

• objasniti i razlikovati kvalitetnu i nekvalitetnu komunikaciju

2. koristiti marketinšku komunikaciju

• ispitati internetske stranice za potrebe poslovanja

3. napisati i oblikovati poslovni dopis

• koristiti se odgovarajućim mogućnostima i naredbama u programu za obradu teksta; oblikovati poslovno pismo

4. demonstrirati inovativne metode komunikacije u radu s kupcima

• demonstrirati metodu kreativnog razmišljanja po načelima bontona u zadanoj situaciji

5. objasniti pojam etike

• opisati važnost primjene etičnosti u poslovanju

6. rješavati konfliktne situacije

• objasniti kako se treba ponašati u konkretnoj situaciji i kako riješiti konflikt prema bontonu

7. koristiti moralan i etički odnos prema radu

• prikazati moralan i etički odnos na primjeru jednog radnog odnosa

8. primijeniti pravila ponašanja u poslovnom okruženju

• demonstrirati pravilo ponašanja u poslovnom okruženju


KôdJ-0401-3/O-11/02
NazivProdajne aktivnosti
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• uspješno prodavati proizvode

• komunicirati s kupcima i suradnicima

Ishodi učenja (5-10)

1. komunicirati s kupcima i suradnicima (timski raditi)

2. objasniti aktivnosti prodavača usmjerene na robu

3. objasniti aktivnosti prodavača prema prodajnom mjestu

4. prodavati modne proizvode

5. voditi prodajni razgovor prema fazama

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. komunicirati s kupcima i suradnicima (timski raditi)

• objasniti neverbalnu komunikaciju

2. objasniti aktivnosti prodavača usmjerene na robu

• predvidjeti mjesta na policama u prostoru prodaje za proizvode koji se slabije prodaju

3. objasniti aktivnosti prodavača prema prodajnom mjestu

• objasniti ulogu izloga modnog salona

4. prodavati modne proizvode

• procijeniti ulogu prodavača u djelotvornoj prodaji modnih proizvoda

5. voditi prodajni razgovor prema fazama

• objasniti faze prodajnog razgovora modnih proizvoda


KôdJ-0402-3/O-11/02
NazivPoduzetništvo u obući i kožnoj galanteriji
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• stvarati poduzetničke ideje

• promovirati proizvode obuće i kožne galanterije

• prodavati proizvode obuće i kožne galanterije

Ishodi učenja (5-10)

1. razlikovati pojmovna određenja u poduzetništvu

2. otkriti prednosti i nedostatke poduzetništva

3. opisati karakteristike poduzetnika

4. koristiti metode stvaranja poduzetničkih ideja

5. istražiti poduzetničko okruženje

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati pojmovna određenja u poduzetništvu

• definirati pojmove: poduzetništvo, poduzetnik, ideja, inicijativa i pothvat

2. otkriti prednosti i nedostatke poduzetništva

• navesti prednosti i nedostatke poduzetništva

3. opisati karakteristike poduzetnika

• objasniti karakteristike poduzetništva

4. koristiti metode stvaranja poduzetničkih ideja

• opisati metodu oluja mozgova

5. istražiti poduzetničko okruženje

• objasniti ekonomsko okruženje poduzetnika


KôdJ-0402-3/O-11/03
NazivOsnivanje modne tvrtke i obrta
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• procijeniti mogućnost osnivanja manje tvrtke

• organizirati poslovanje pojedinih dijelova tvrtke

• komunicirati uspješno s kupcima i suradnicima

Ishodi učenja

(5-10)

1. odabrati pravni model tvrtke

2. registrirati modnu tvrtku

3. organizirati poslovanje pojedinih dijelova tvrtke

4. izraditi jednostavniji (skraćeni) poslovni plan

5. primijeniti informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovanju tvrtke

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. odabrati pravni model tvrtke

• navesti pravno-organizacijske oblike poduzetništva u RH

2. registrirati modnu tvrtku

• nabrojiti dokumente potrebne za registraciju tvrtke

3. organizirati poslovanje pojedinih dijelova tvrtke

• objasniti kriterije koji se primjenjuju prilikom uspostavljanja organizacijske strukture modne tvrtke

4. izraditi jednostavniji (skraćeni) poslovni plan

• demonstrirati izradbu skraćenog poslovnog plana modne tvrtke

5. primijeniti informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovanju tvrtke

• izraditi sadržaj za medijsku objavu modne tvrtke koristeći različite medijske platforme


KôdJ-0401-3/O-11/05
NazivRačunalstvo
Razina
Obujam3,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• koristiti računala na svim poslovima organizacije i prezentacije modnih proizvoda

Ishodi učenja

(5-10)

1. primijeniti zdrav i siguran način uporabe računala i objasniti utjecaj računala na okoliš

2. koristiti kulturan način komunikacije internetom

3. provoditi samostalan unos, uređivanje i ispis tekstualnog dokumenta

4. koristiti proračunske tablice i osnovne matematičke i logičke funkcije te grafikone

5. ažurirati podatke

6. primijeniti ICT alate za izradbu prezentacija i interpretirati obrađene sadržaje na prezentacijama

7. prikupiti informacije iz baze koristeći upite, funkcije i izvješća

8. koristiti alate za primjenu u poslovnoj ekonomiji (računovodstvu i financijama)

9. procijeniti pojmove povezane s bazom podataka, opisati korake u radu s bazom (kreiranje, unos podataka i dobivanje informacija iz baze) te ih formirati u strukturna izvješća

10. izraditi jednostavniji multimedijski sadržaj

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. primijeniti zdrav i siguran način upotrebe računala i objasniti utjecaj računala na okoliš

• objasniti važnost zaštite podataka (tajnost i kontrola pristupa), štetnosti računalnih virusa, važnost autorskih prava i odgovarajućih zakonskih odredbi, te navesti načine sigurne uporabe računala i njihova utjecaja na okoliš

2. koristiti kulturan način komunikacije internetom

• izraditi poslovno pismo u kojem treba naručiti određenu vrstu materijala i pribora za izradbu zadane količine modnih proizvoda

3. provoditi samostalan unos, uređivanje i ispis tekstualnog dokumenta

• napisati svoj životopis u Wordu i poslati elektroničkom poštom na zadanu adresu

4. koristiti proračunske tablice i osnovne matematičke i logičke funkcije te grafikone

• izraditi izvješće o radu za jednomjesečno razdoblje

5. ažurirati podatake

• promijeniti podatke za drugi model prema uputama iz tehničke tablice

6. primijeniti ICT alate za izradbu prezentacija i interpretirati obrađene sadržaje na prezentacijama

• izraditi PPT prezentaciju za predstavljanje vlastitog rada na sajmu, promociji ili sličnoj aktivnosti

7. prikupiti informacije iz baze koristeći upite, funkcije i izvješća

• izraditi izvješće o utrošku potrebnih materijala i pribora za izradbu obuće i kožne galanterije

8. koristiti alate za primjenu u poslovnoj ekonomiji (računovodstvu i financijama)

• izračunati cijenu izradbe modnog proizvoda s dodanim porezom na promet robe

9. procijeniti pojmove povezane s bazom podataka, opisati korake u radu s bazom (kreiranje, unos podataka i dobivanje informacija iz baze) te ih formirati u strukturna izvješća

• urediti i ažurirati podatke plana montaže za izradbu modnog proizvoda

10. izraditi jednostavniji multimedijski sadržaj

• izraditi vlastitu poreznu prijavu prema predlošku sa interneta


2.3.3. Izborni strukovni skupovi ishoda učenja

KôdJ-0402-4/I-11/01
NazivModeliranje obuće prema zahtjevima tržišta
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• modelirati obuću prema zahtjevima tržišta, tehnološkom procesu sastavljanja gornjišta s donjištem i specijaliziranih programa
Ishodi učenja (5-10)

1. modelirati obuću lijepljenim postupkom

2. modelirati obuću kalifornija postupkom

3. modelirati obuću fleksibl postupkom

4. modelirati obuću brizganim postupkom

5. modelirati zaštitnu obuću

6. modelirati profesionalnu obuću

7. modelirati ortopedsku obuću

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. modelirati obuću lijepljenim postupkom

• demonstrirati modeliranje jednog modela ljepljenog postupka

2. modelirati obuću kalifornija postupkom

• objasniti modeliranje kalifornija postupka

3. modelirati fleksibl postupkom

• demonstrirati modeliranje jednog modela fleksibl postupkom

4. modelirati brizganim postupkom

• demonstrirati modeliranje jednog modela brizganim postupkom

5. modelirati zaštitnu obuću

• objasniti vrste zaštitne obuće na temelju krojeva i tehnološkog postupka spajanja gornjišta s donjištem

6. modelirati profesionalnu obuću

• demonstrirati modeliranje medicinskih klompa

7. modelirati ortopedsku obuću

• nacrtati konstrukciju ortopedske obuće prema deformaciji noge i stopala


KôdJ-0402-4/I-11/02
NazivRačunalno crtanje obuće
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• primijeniti računalnu izradbu tehničkog crteža

• oblikovati obuću primjenom 2D i 3D tehnologije

Ishodi učenja (5-10)

1. koristiti računalna sredstva za digitalizaciju crteža rukom

2. primijeniti osnove crtanja u 2D programu

3. koristiti osnove crtanja u 3D programu

4. računalnim crtežom prikazati siluetu noge

5. računalnim crtežom prikazati oblik modne obuće

6. računalnim crtežom prikazati na zadanom kroju različite ugradbene dijelove

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. koristiti računalna sredstva za digitalizaciju crteža rukom

• nacrtati zadani model koristeći računalna sredstva za digitalizaciju crteža rukom

2. primijeniti osnove crtanja u 2D programu

• demonstrirati osnove crtanja u 2D programu

3. koristiti osnove crtanja u 3D programu

• demonstrirati osnove crtanja u 3D programu

4. računalnim crtežom prikazati siluetu noge

• primjeniti računalno crtanje siluete noge

5. računalnim crtežom prikazati oblik modne obuće

• primjeniti računalno oblikovanje modne obuće

6. računalnim crtežom prikazati na zadanom kroju različite ugradbene dijelove

• prikazati računalnim crtežom na zadanom kroju moguće varijacije ugradbenih dijelovaKôdJ-0402-4/I-11/03
NazivProjektno modeliranje obuće
Razina
Obujam8
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• prikupiti, razvrstati i analizirati informacije o projektnom zadatku

• razraditi, dizajnirati, realizirati i prezentirati projektni zadatak

Ishodi učenja (5-10)

1. prikupiti i analizirati informacije o projektnom zadatku

2. procijeniti mogućnosti realizacije projektnog zadatka

3. isplanirati faze realizacije projektnog zadatka

4. pripremiti i odabrati sav potreban materijal za izradbu projekta

5. izraditi projektni zadatak

6. prikupiti i dokumentirati sav materijal

7. prezentirati izrađeni projekt

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. prikupiti i analizirati informacije o projektnom zadatku

• istražiti, prikupiti, razvrstati i analizirati informacije o projektnom zadatku

2. procijeniti mogućnosti realizacije projektnog zadatka

• utvrditi stvarne mogućnosti za izradbu projektnog zadatka

3. isplanirati faze realizacije projektnog zadatka

• osmisliti i predložiti faze realizacije odabranog projekta

4. pripremiti i odabrati sav potreban materijal za izradbu projekta

• nacrtati skicu i tehničke crteže odabranog modela i odabrati odgovarajuće materijale za izradbu

5. izraditi projektni zadatak

• izraditi prema nacrtu projektni zadatak koristeći različite vrste materijala

6. prikupiti i dokumentirati sav materijal

• sortirati i sistematski dokumentirati sav materijal

7. prezentirati izrađeni projekt

• obrazložiti usmeno rezultate projekta pomoću prezentacijskog pomagala


KôdJ-0402-4/I-11/04
NazivModeliranje kožne galanterije prema zahtjevima tržišta
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• modelirati proizvode kožne galanterije za specijalnu namjenu
Ishodi učenja (5-10)

1. analizirati vrste proizvoda prema zahtjevima tržišta

2. modelirati torbe za određena zanimanja

3. modelirati remen za specijalne namjene

4. modelirati modne proizvode kožne galanterije

5. modelirati proizvode kožne galanterije prema odabranom stilu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. analizirati vrste proizvoda prema zahtjevima tržišta

• navesti vrste proizvoda specijalne namjene

2. modelirati torbe za određena zanimanja

• demonstrirati tehničkim crtežom model liječničke torbe

3. modelirati remen za specijalne namjene

• demonstrirati modeliranje policijskog remena

4. modelirati modne proizvode kožne galanterije

• konstruirati odabrane modne proizvode

5. modelirati proizvode kožne galanterije prema odabranom stilu

• demonstrirati modeliranje jednog proizvoda


KôdJ-0402-4/I-11/05
NazivRačunalno crtanje kožne galanterije
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• računalno izraditi tehnički crtež

• oblikovati kožnu galanteriju primjenom 2D i 3D tehnologije

Ishodi učenja (5-10)

1. koristiti računalna sredstva za digitalizaciju crteža rukom

2. primijeniti osnove crtanja u 2D programu

3. koristiti osnove crtanja u 3D programu

4. računalnim crtežom prikazati oblik modnih proizvoda kožne galanterije

5. primijeniti osnovne alate u programu za crtanje za grafički prikaz modnog proizvoda kožne galanterije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. koristiti računalna sredstva za digitalizaciju crteža rukom

• nacrtati zadani model koristeći računalna sredstva za digitalizaciju crteža rukom

2. primijeniti osnove crtanja u 2D programu

• demonstrirati osnove crtanja u 2D programu

3. koristiti osnove crtanja u 3D programu

• demonstrirati osnove crtanja u 3D programu

4. računalnim crtežom prikazati oblik modnih proizvoda kožne galanterije

• nacrtati računalni oblik odabranoga modnog proizvoda

5. primijeniti osnovne alate u programu za crtanje za grafički prikaz modnog proizvoda kožne galanterije

• prikazati računalnim crtežom na zadanom kroju moguće varijacije ugradbenih dijelova


KôdJ-0402-4/I-11/06
NazivProjektno modeliranje kožne galanterije
Razina
Obujam8
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• prikupiti, razvrstati i analizirati informacije o projektnom zadatku

• razraditi, dizajnirati, realizirati i prezentirati projektni zadatka

Ishodi učenja (5-10)

1. prikupiti i analizirati informacije o projektnom zadatku

2. procijeniti mogućnosti realizacije projektnog zadatka

3. isplanirati faze realizacije projektnog zadatka

4. pripremiti i odabrati sav potreban materijal za izradbu projekta

5. izraditi projektni zadatak

6. prikupiti i dokumentirati sav materijal

7. prezentirati projekt

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. prikupiti i analizirati informacije o projektnom zadatku

• istražiti, prikupiti, razvrstati i analizirati informacije o projektnom zadatku

2. procijeniti mogućnosti realizacije rojektnog zadatka

• analizirati mogućnosti realizacije projektnog zadatka

3. isplanirati faze realizacije projektnog zadatka

• osmisliti i predložiti faze realizacije odabranoga projekta

4. pripremiti i odabrati sav potreban materijal za izradbu projekta

• nacrtati skicu i tehničke crteže odabranoga modela i odabrati odgovarajuće materijale za izradbu

5. izraditi projektni zadatak

• izraditi prema nacrtu projektni zadatak koristeći različite vrste materijala

6. prikupiti i dokumentirati sav materijal o projektnom zadatku

• sortirati i sistematski dokumentirati sav materijal

7. prezentirati izrađeni projekt

• obrazložiti usmeno rezultate projekta pomoću prezentacijskog pomagala


KôdJ-0402-4/I-11/07
NazivObućarski obrti i rukotvorstvo
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• očuvati i promicati tradicijske rukotvorine hrvatskog obućarskog obrta i rukotvorstva

• razlikovati osnovna obilježja tradicijske obuće, tradicijske torbe i ostalih tradicijskih dodataka

• prikupiti informacije o autohtonom dodatku odjeći

Ishodi učenja (5-10)

1. nabrojiti obilježja obućarskog obrta i rukotvorstva

2. razlikovati tradicijsku torbu prema namjeni i spolu

3. skicirati tradicijsku mušku i žensku torbu

4. objasniti važnost i ulogu boje u tradicijskom oblikovanju dodataka odjeći

5. analizirati osnovne vrste opanaka

6. usporediti obuću prema njenom značenju u seoskim zajednicama

7. prikupiti informacije o autohtonoj obući, torbi i pojasu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. nabrojiti obilježja obućarskog obrta i rukotvorstva

• navesti specifične elemente i razlike između obrtničkog obrta i domaće radinosti ili rukotvorstva

2. razlikovati tradicijsku torbu prema namjeni i spolu

• identificirati tradicijsku školsku torbu prema predlošcima tradicijskih torbi

3. skicirati tradicijsku mušku i žensku torbu

• nacrtati žensku i mušku tradicijsku torbu prema lokaciji

4. objasniti važnost i ulogu boje u tradicijskom oblikovanju dodataka odjeći

• analizirati prema predlošcima različitih obućarskih i kožnih rukotvorina ulogu i važnost boje

5. analizirati osnovne vrste opanaka

• skicirati i opisati određenu vrstu opanaka

6. usporediti obuću prema njenom značenju u seoskim zajednicama

• grupirati i usporediti primjere tradicijske seoske obuće prema reprodukcijama

7. prikupiti informacije o autohtonoj obući, torbi i pojasu

• prikupiti i razvrstati informacije o porijeklu i razvoju jednog primjera autohtone obuće, torbe ili pojasa


KôdJ-0402-4/I-11/08
NazivUnikatno i tradicijsko oblikovanje modnih dodataka
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• primijeniti hrvatske tradicijske rukotvorine u izradbi suvremenih modela obuće i kožne galanterije

• očuvati i promicati tradicijske rukotvorine hrvatskog obućarskog obrta i rukotvorstva

Ishodi učenja (5-10)

1. objasniti razliku između unikatnog i industrijski izrađenog modela

2. izdvojiti hrvatske tradicijske elemente u oblikovanju modnih dodataka

3. navesti primjer hrvatskog modnog branda koji koristi tradicijske elemente u oblikovanju suvremenih modnih dodataka

4. skicirati modni dodatak koristeći hrvatske tradicijske elemente

5. primijeniti elemente tradicijskog obućarskog obrta u oblikovanju suvremenih modela obuće

6. koristiti elemente tradicijske torbe u oblikovanju suvremenih modela

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti razliku između unikatnog i industrijski izrađenog modela

• opisati razlike i sličnosti modela prema predlošku unikatnog i industrijski izrađenog svečanog modela obuće

2. izdvojiti hrvatske tradicijske elemente u oblikovanju modnih dodataka

• prepoznati i izdvojiti primjere u kojima su u oblikovanju modela obuće i kožne galanterije korišteni elementi hrvatske tradicijske ili kulturne baštine prema predlošcima

3. navesti primjer hrvatskog modnog branda koji koristi tradicijske elemente u oblikovanju suvremenih modnih dodataka

• komentirati i usporediti najmanje dva hrvatska branda koji koriste elemente kulturne baštine u suvremenom modnom proizvodu

4. skicirati modni dodatak koristeći hrvatske tradicijske elemente

• skicirati unikatni modni dodatak koristeći tradicijske elemente ukrašavanja

5. primijeniti elemente tradicijskog obućarskog obrta u oblikovanju suvremenih modela obuće

• skicirati unikatnu obuću inspiriranu tradicijskim opankom

6. koristiti elemente tradicijske torbe u oblikovanju suvremenih modela

• skicirati primjer svečane torbice koristeći elemente tradicijske ženske torbice iz razdoblja druge polovice 19. stoljeća


KôdJ-0402-4/I-11/09
NazivModni projekt
Razina
Obujam8
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• prikupiti, razvrstati i analizirati informacije o projektnom zadatku

• razraditi, dizajnirati, realizirati i prezentirati projektni zadatak

Ishodi učenja (5-10)

1. prikupiti i analizirati informacije o projektnom zadatku

2. procijeniti mogućnosti realizacije projektnog zadatka

3. isplanirati faze realizacije projektnog zadatka

4. pripremiti i odabrati sav potreban materijal za izradbu projekta

5. izraditi projektni zadatak

6. prikupiti i dokumentirati sav materijal

7. prezentirati projekt

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. prikupiti i analizirati informacije o projektnom zadatku

• istražiti, prikupiti, razvrstati i analizirati informacije o projektnom zadatku

2. procijeniti mogućnosti realizacije projektnog zadatka

• analizirati stvarne mogućnosti za izradbu projektnog zadatka

3. isplanirati faze realizacije projektnog zadatka

• osmisliti i predložiti faze realizacije odabranog projekta

4. pripremiti i odabrati sav potreban materijal za izradbu projekta

• nacrtati skicu i tehničke crteže odabranoga modela i odabrati odgovarajuće materijale za izradbu

5. izraditi projektni zadatak

• izraditi prema nacrtu projektni zadatak koristeći različite vrste materijala

6. prikupiti i dokumentirati sav materijal o projektnom zadatku

• sortirati i sistematski dokumentirati sav materijal

7. prezentirati izrađeni projekt

• obrazložiti usmeno rezultate projekta pomoću prezentacijskog pomagala


KôdJ-0401-3/I-11/09
NazivPoslovna etika
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• ponašati i ophoditi se uljudno na radnom mjestu

• komunicirati sa suradnicima i kupcima

Ishodi učenja (5-10)

1. objasniti pojam etike

2. razlikovati načine uljudnog ponašanja različitih kultura

3. primijeniti pravila ponašanja

4. primijeniti temeljna načela bontona

5. razvijati metode prodaje i usluga

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti pojam etike

• imenovati pojam etike

2. razlikovati načine uljudnog ponašanja različitih kultura

• istražiti načine ponašanja u zemljama svijeta

3. primijeniti pravila ponašanja

• opisati kako pristupiti kupcu u modnom salonu

4. primijeniti temeljna načela bontona

• demonstrirati usluživanje kupca u skladu s bontonom

5. razvijati metode prodaje i usluga

• demonstrirati različite metode prodaje i usluge kupcima


KôdJ-0401-3/I-11/10
NazivKomunikacija
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• provoditi poslovno dopisivanje

• rukovati uredskom tehnikom

• razviti kreativno razmišljanje u komunikaciji sa suradnicima i kupcima

Ishodi učenja (5-10)

1. napisati i oblikovati poslovni dopis

2. primijeniti računalnu tehniku u poslovnom dopisivanju

3. razlikovati kvalitetnu i nekvalitetnu komunikaciju

4. koristiti marketinšku komunikaciju

5. demonstrirati inovativne metode komunikacije u radu s kupcima

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. napisati i oblikovati poslovni dopis

• oblikovati poslovno pismo koristeći se odgovarajućim mogućnostima i naredbama u programu za obradu teksta

2. primijeniti računalnu tehniku u poslovnom dopisivanju

• sastaviti i oblikovati poziv za sastanak grupu/tim i poslati elektroničkom poštom

3. razlikovati kvalitetnu i nekvalitetnu komunikaciju

• objasniti razliku kvalitetne i nekvalitetne komunikacije

4. koristiti marketinšku komunikaciju

• pretražiti putem interneta podatke o nabavi materijala i uređaja

5. demonstrirati inovativne metode komunikacije u radu s kupcima

• prezentiratii metodu kreativnog razmišljanja (npr. metodu asocijacije)


KôdJ-040-3/I-11/11
NazivTržište modnih proizvoda
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• istražiti segmentiranje tržišta

• komunicirati s tržištem

Ishodi učenja (5-10)

1. objasniti načela marketinga na tržištu modnih proizvoda

2. analizirati etape planiranja u marketinškom okruženju

3. objasniti pojam i zadaću istraživanja tržišta

4. objasniti metode i proces istraživanja tržišta

5. predvidjeti troškove istraživanja tržišta

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti načela marketinga na tržištu modnih proizvoda

• razmotriti ulogu i značenje marketinga na tržištu modnih proizvoda

2. analizirati etape planiranja u marketinškom okruženju

• nabrojiti etape planiranja tijekom marketinških aktivnosti

3. objasniti pojam i zadaću istraživanja tržišta

• definirati pojam istraživanja tržišta

4. objasniti metode i proces istraživanja tržišta

• opisati metode prikupljanja informacija s tržišta

5. predvidjeti troškove istraživanja tržišta

• nabrojiti moguće troškove istraživanja tržišta


KôdJ-0401-3/I-11/12
NazivPromocija modnih proizvoda
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• promovirati modne proizvode

• distribuirati i prodavati modne proizvode

Ishodi učenja (5-10)

1. objasniti pojam i zadaće promocije modnih proizvoda

2. razlikovati promocijske aktivnosti modnih proizvoda

3. komunicirati s tržištem

4. koristiti prodajne i distribucijske kanale na modnom tržištu

5. primijeniti produktivne metode prodaje modnih proizvoda

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti pojam i zadaće promocije modnih proizvoda

• izabrati naziv modne marke modnog proizvoda i objasniti važnost i značenje modne marke na tržištu modnih proizvoda

2. razlikovati promocijske aktivnosti modnih proizvoda

• izabrati obilježja promocije modnog proizvoda

3. komunicirati s tržištem

• prilagoditi marketinšku aktivnost modnog proizvoda potrebama kupca

4. koristiti prodajne i distribucijske kanale na modnom tržištu

• odabrati prodajne i distribucijske kanale za određeni modni proizvod

5. primijeniti produktivne metode prodaje modnih proizvoda

• izabrati učinkovitu metodu prodaje prema zahtjevima modnog tržišta


KôdJ-0401-4/I-11/08
NazivMarketinški projekt
Razina
Obujam8
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• promovirati modne proizvode

• distribuirati i prodavati modne proizvode

Ishodi učenja (5-10)

1. analizirati projektni zadatak

2. izraditi plan marketinških aktivnosti

3. raspodijeliti zadaće i obveze unutar projektnog tima

4. izraditi projektni zadatak prema marketinškim načelima

5. prezentirati projektni zadatak

6. organizirati prodajne aktivnosti

7. izraditi izvješće o provedbi pojedinih faza marketinškog projekta u skladu s uputama

8. prezentirati rezultate marketinškog projekta u skladu s uputama

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. analizirati projektni zadatak

• prikazati projektni zadatak za promociju modnog proizvoda

2. izraditi plan marketinških aktivnosti

• planirati marketinške aktivnosti prema specifičnostima proizvoda i zahtjevima kupca

3. raspodijeliti zadaće i obveze unutar projektnog tima

• rasporediti poslove i zadatke promotivnih aktivnosti unutar tima

4. izraditi projektni zadatak prema marketinškim načelima

• napraviti projektni zadatak promocije modnog proizvoda prema marketinškim načelima

5. prezentirati projektni zadatak

• demonstriratii projektni zadatak promocije modnog proizvoda

6. organizirati prodajne aktivnosti

• pripremiti najučinkovitiju prodaju modnog proizvoda prema zahtjevima tržišta i specifičnostima kupca

7. izraditi izvješće o provedbi pojedinih faza marketinškog projekta u skladu s uputama

• napisati projektno izvješće u zadanom formatu

8. prezentirati rezultate marketinškog projekta u skladu s uputama

• demonstrirati usmeno rezultate marketinškog projekta pomoću prezentacijskih pomagala


3. ELEMENTI ZA OSIGURANJE KVALITETE KVALIFIKACIJE

3.1. Uvjeti za pristupanje stjecanju kvalifikacije

Završena osnovna škola

3.2. Opravdanost uvođenja kvalifikacije

Prema informacijama iz Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske obrtničke komore globalni položaj kožne industrije i obrta vrlo je kompleksan, iako se hrvatska obrtnička i industrijska tradicija povezuju upravo s nastankom te industrijske grane i razvojem obrtništva. Kožarsku industriju i obrte (proizvodnja obuće i kožne glanterije) u Republici Hrvatskoj obilježava velik udio u ukupnom broju zaposlenih radnika te u vanjskotrgovinskom prometu prerađivačke industrije. Ova je proizvodna djelatnost suočena s jakom konkurencijom na domaćem i inozemnom tržištu. Većinom se njihov izvoz temelji na uslužnim poslovima čija je sadašnja cijena niska i nedostatna za pokriće domaćih bruto troškova rada, stoga je poslovodstvo tvornica i obrta upućeno na stalnu brigu o smanjenju troškova proizvodnje, razvoju i izradbi vlastite kolekcije te promociji svoje robne marke.

3.3. Uloga kvalifikacije

Nastavak obrazovanja:

• na višim i visokim učilištima.

Tržište rada:

• poslovni subjekti čija je djelatnost povezana s izradbom, popravkom i prodajom obuće i kožne galanterije.

Ostalo: samostalna djelatnost

3.4. Nadležne ustanove koje izdaju javnu ispravu o stečenoj kvalifikaciji

Ovlaštena ustanova

4. ELEMENTI ZA OSIGURANJE KVALITETE STANDARDA KVALIFIKACIJE

4.1. Referentni brojevi

Kod standarda kvalifikacije: SK-0402/11-01-42/11-01

Naziv obrazovnog sektora: Tekstil i koža

Šifra obrazovnog sektora: 04

4.2. Članovi radne skupine koji su sudjelovali u izradbi standarda kvalifikacije

4.2.1. Općeobrazovni dio

I. Jezično-komunikacijsko područje:

Ivana Lekić, prof., AZOO, Split – voditeljica

Jelena Matković, prof., ASOO, Zagreb

Vesna Hrvoj-Šic, MZO, Zagreb

Hrvatski jezik

dr. sc. Sanja Fulgosi, NCVVO, Zagreb

Božica Jelaković, prof., XV. gimnazija, Zagreb

dr. sc. Srećko Listeš, AZOO, Split

Tanja Marčan, prof., Hotelijersko-turistička škola Opatija, Opatija

Melita Rabak, prof., Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci, Rijeka

Linda Grubišić Belina, prof., AZOO, Rijeka

Engleski i njemački jezik

Izabela Potnar Mijić, prof., AZOO, Osijek

Ana Crkvenčić, prof., AZOO, Zagreb

Dubravka Kovačević, prof., AZOO, Zagreb

Ninočka Truck-Biljan, prof., Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Osijek

Vlasta Svalina, prof., Ekonomska i upravna škola, Osijek

Livija Pribanić Katarinić, prof., Srednja strukovna škola Vinkovci, Vinkovci

Dragana Jurilj Prgomet, prof., Druga srednja škola Beli Manastir, Beli Manastir

Cvjetanka Božanić, prof., X. gimnazija »Ivan Supek«, Zagreb

II. Matematičko područje:

Matematika

Neda Lesar, prof., AZOO, Zagreb – voditeljica

Nada Gvozdenović, dipl. ing., ASOO, Zagreb

Mirjana Ilijić, prof., Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb

Draga Dolenec Gashi, prof., Grafička škola u Zagrebu, Zagreb

Zlatko Zadelj, prof., NCVVO, Zagreb

Darko Belović, MZO, Zagreb

III. Prirodoslovno područje:

mr. sc. Diana Garašić, AZOO, Zagreb – voditeljica

Nada Gvozdenović, dipl. ing., ASOO, Zagreb

Andreja Uroić Landekić, MZO, Zagreb

Geografija

Sonja Burčar, prof., AZOO, Osijek

dr. sc. Ružica Vuk, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek, Zagreb

Fizika

dr. sc. Željko Jakopović, AZOO, Zagreb

Tatjana Janeš, prof., Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb

Hrvoje Negovec, prof., I. tehnička škola Tesla, Zagreb

dr. sc. Ana Sušec, Prirodoslovno-matematički fakultet, Odsjek za fiziku, Zagreb

Kemija

Borjanka Smojver, dipl. ing., AZOO, Rijeka

Gordana Cecić-Sule, prof., AZOO, Split

Olgica Martinis, AZOO, Zagreb

Ratka Šoić, dipl. ing., Prirodoslovna i grafička škola, Rijeka

Sanja Klubička, dipl. ing., Tehnička škola Daruvar, Daruvar

IV. Tehničko i informatičko područje:

/

V. Društveno – humanističko područje:

Ankica Mlinarić, dipl. teolog, AZOO, Osijek – voditeljica

Mateja Mandić, prof., ASOO, Zagreb

Ivana Pilko, dipl. fonetičar i lingvist, MZO, Zagreb

Povijest

mr. sc. Marijana Marinović, AZOO, Rijeka

dr. sc. Željko Holjevac, Filozofski fakultet, Zagreb

Lobert Simičić, dipl. sociolog i dipl. povjesničar, Medicinska škola, Rijeka

Mladen Stojić, prof., Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Rijeka

Miroslav Šašić, prof., Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Zagreb

Katolički vjeronauk

prof. dr. sc. Ana Thea Filipović, Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb

Gordana Barudžija, dipl. teolog, AZOO, Zagreb

Dejan Čaplar, dipl. teolog, Gimnazija Beli Manastir, Beli Manastir

Etika

Milana Funduk, prof., Klasična gimnazija, Zagreb

dr. sc. Dijana Lozić-Leko, Gimnazija A. G. Matoša, Zabok

Politika i gospodarstvo

Martina Preglej, prof., Športska gimnazija, Zagreb

Zlata Paštar, prof., Prva gimnazija, Zagreb

VI. Umjetničko područje:

/

VII. Tjelesno i zdravstveno područje:

Tjelesna i zdravstvena kultura

Željko Štefanac, prof., AZOO, Zagreb – voditelj

Biljana Šoda, prof., ASOO, Zagreb

Višnja Maranić-Uremović, MZO, Zagreb

prof. dr. sc. Boris Neljak, Kineziološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Dario Novak, Kineziološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Vilko Petrić, Kineziološki fakultet, Zagreb

Ana Matković, prof., Škola za primalje, Zagreb

4.2.2. Strukovni dio

Jadranka Akalović, dipl. ing., Tekstilno-tehnološki fakultet, Studij u Varaždinu, Varaždin

Martina Bobovčan, dipl. ing., Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb

Renato Boćak, Boćak, Postolarski, trgovački i tradicijski obrt, Zagreb

Marija Čališ, ing., Škola za modu i dizajn, Zagreb

Katica Čukec, ing., Galko d.o.o.

Štefica Ježek, ing., Srednja strukovna škola, Varaždin

Suzana Kutnjak Mravlinčić, mag. ing. techn. text, Srednja strukovna škola, Varaždin

Ivana Martinko, ing., Ivančica d.d., proizvodnja obuće i trgovina, Ivanec

Miroslav Mikulčić, ing., Jelen d.d., Čakovec

Danijela Pustahija Musulin, dipl. ing., ASOO, Zagreb

Sanja Tomašinec Korica, dipl. ing., Modni salon Kapric, Sisak

4.3. Predlagatelj standarda kvalifikacije

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih uz prethodnu suglasnost nadležnog sektorskog vijeća od 14. 12. 2011.