Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o osobnom imenu

NN 70/2017 (19.7.2017.), Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o osobnom imenu

HRVATSKI SABOR

1666

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O OSOBNOM IMENU

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o osobnom imenu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. srpnja 2017.

Klasa: 011-01/17-01/61

Urbroj: 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 13. srpnja 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O OSOBNOM IMENU

Članak 1.

U Zakonu o osobnom imenu (»Narodne novine«, br. 118/12.) u članku 3. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»Ako roditelji djeteta nisu djetetu odredili osobno ime u roku od 30 dana od dana rođenja djeteta, matičar koji je nadležan za upis tog djeteta u maticu rođenih dužan je o tome izvijestiti nadležni centar za socijalnu skrb radi određivanja osobnog imena djeteta.«.

Članak 2.

Iza članka 5. dodaju se naslov iznad članka i članak 5.a koji glase:

»Vraćanje na prezime prije sklapanja životnog partnerstva

Članak 5.a

Životni partner koji je sklapanjem životnog partnerstva mijenjao prezime, u slučaju prestanka životnog partnerstva, može se u roku od godinu dana od dana prestanka životnog partnerstva vratiti na prezime koje je imao prije sklapanja životnog partnerstva.

Izjava iz stavka 1. ovoga članka daje se pred matičarom te se upisuje u maticu rođenih.«.

Članak 3.

U članku 7. stavak 3. mijenja se i glasi:

»U slučaju nepostojanja suglasnosti drugog roditelja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, na spor roditelja primjenjuju se odredbe posebnog zakona kojima se uređuju obiteljski odnosi. Odluku nadležnog tijela roditelj će priložiti zahtjevu za promjenu osobnog imena djeteta.«.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-01/37

Zagreb, 7. srpnja 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.