Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju poslova nadzora državne granice

NN 72/2017 (21.7.2017.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju poslova nadzora državne granice

Ministarstvo unutarnjih poslova

1750

Na temelju članka 5. stavka 6. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, br. 83/13. i 27/16.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OBAVLJANJU POSLOVA NADZORA DRŽAVNE GRANICE

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju poslova nadzora državne granice (»Narodne novine«, br. 30/14. i 43/14. – ispravak) članak 16. mijenja se i glasi:

»Odobrenje za ulazak u Republiku Hrvatsku pripadniku strane službe sigurnosti u odori, s kratkim vatrenim oružjem i pripadajućim streljivom te vozilom koje je označeno njihovim oznakama, izdaje Uprava za granicu Ministarstva. Zahtjev za izdavanje odobrenja podnosi se prije dolaska na granični prijelaz.

Odobrenje za unos, nošenje i iznošenje kratkog vatrenog oružja i pripadajućeg streljiva pripadniku strane službe sigurnosti koji neposredno štiti predstavnike stranih država ili predstavnike međunarodnih organizacija i institucija prilikom ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj, kao i tranzitiranja preko područja Republike Hrvatske, izdaje nadležna policijska postaja, na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva.

Odobrenje za unos, nošenje i iznošenje vatrenog oružja i pripadajućeg streljiva te opreme na području Republike Hrvatske i autorizacijsku karticu pripadniku strane službe sigurnosti, radi obavljanja poslova zaštite svjedoka, u skladu sa Sporazumom o suradnju na području zaštite svjedoka (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 11/2013.), izdaje nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva.

Pripadnik strane službe sigurnosti iz stavka 3. ovoga članka na području Republike Hrvatske dužan je na zahtjev policijskog službenika dati na uvid autorizacijsku karticu i službenu iskaznicu/značku kojom dokazuje pripadnost stranoj sigurnosnoj službi. Provjera valjanosti autorizacijske kartice obavlja se na način kako je to na njoj naznačeno.

Na zahtjev policijskog službenika, pripadnik strane službe sigurnosti dužan je dati na uvid odobrenje i pokazati kratko vatreno oružje i pripadajuće streljivo iz stavka 1. ovog članka.

Službe nadležne za obavljanje protokolarnih poslova za strane štićene osobe iz stavka 2. ovoga članka, dužne su nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva, najkasnije 48 sati prije posjeta i početka programa aktivnosti štićene osobe, dostaviti podatke o putovanjima i programu aktivnosti strane štićene osobe.

U slučaju iz stavka 1. i 2. ovoga članka, u najavi dolaska dostavljaju se sljedeći podaci:

– vrijeme dolaska/odlaska stranih službenika sigurnosti u/iz Republike Hrvatske,

– granični prijelaz preko kojega će strani službenici sigurnosti ući/izaći u/iz Republike Hrvatske,

– osobne podatke stranih službenika sigurnosti, državljanstvo te pripadnost nacionalnoj ili međunarodnoj policijskoj organizaciji,

– marku, tip i broj oružja te količinu streljiva koje će isti unijeti u Republiku Hrvatsku.

Sadržaj odobrenja iz stavka 1. ovoga članka propisan je na Obrascu 3 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/47

Urbroj: 511-01-152-17-6

Zagreb, 13. srpnja 2017.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.