Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom

NN 73/2017 (26.7.2017.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom

HRVATSKI SABOR

1767

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. srpnja 2017.

Klasa: 011-01/17-01/70
Urbroj: 71-06-01/1-17-2
Zagreb, 19. srpnja 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

Članak 1.

U Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 94/13.) u članku 2. stavku 1. iza podstavka 1. dodaje se novi podstavak 2. koji glasi:

» – Direktiva Komisije (EU) 2015/1127 od 10. srpnja 2015. o izmjeni Priloga II. Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 184, 11. 7. 2015.).«.

Dosadašnji podstavci 2. – 8. postaju podstavci 3. – 9.

U stavku 2. iza podstavka 3. na kraju rečenice briše se točka i dodaje se podstavak 4. koji glasi:

» – Uredba Komisije (EU) br. 1357/2014 od 18. prosinca 2014. o zamjeni Priloga III. Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadu i stavljaju izvan snage određenih direktiva (SL L 365, 19. 12. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1357/2014).«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. točka 6. mijenja se i glasi:

»6. fekalije koje nisu obuhvaćene stavkom 2. točkom 2. ovoga članka, slamu i drugi prirodni neopasni poljoprivredni ili šumski materijal koji se koristi u poljoprivredi, šumarstvu ili za proizvodnju energije iz takve biomase postupcima ili metodama koje ne štete okolišu i ne ugrožavaju zdravlje ljudi.«.

Točka 7. briše se.

U stavku 2. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. nusproizvode životinjskoga podrijetla uključujući prerađene proizvode na koje se odnosi Uredba (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (SL 300, 14. 11. 2009.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1069/2009), kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EU) br. 1385/2013 od 17. prosinca 2013. o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 850/98 i (EZ) br. 1224/2009 i uredbi (EZ) br. 1069/2009, (EU) br. 1379/2013 i (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća zbog izmjene statusa departmana Mayotte u odnosu na Europsku uniju (SL L 354, 28. 12. 2013.), osim onih koji su namijenjeni spaljivanju, odlaganju na odlagališta ili uporabi u postrojenjima za proizvodnju bioplina ili komposta,«.

U točki 3. riječi: »prema posebnom propisu« zamjenjuju se riječima: »sukladno Uredbi (EZ) br. 1069/2009«.

Točke 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»4. otpad koji nastaje istraživanjem, iskapanjem, obrađivanjem i skladištenjem mineralnih sirovina te radom kamenoloma, a koji je obuhvaćen Direktivom 2006/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o gospodarenju otpadom od industrija vađenja minerala i o izmjeni Direktive 2004/35/EZ (SL L 102, 11. 4. 2006.), kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 596/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o prilagodbi većeg broja instrumenata koji podliježu postupku iz članka 251. Ugovora Odluci Vijeća 1999/468/EZ, s obzirom na regulatorni postupak s kontrolom Prilagodba regulatornom postupku s kontrolom – četvrti dio (SL L 188, 18. 7. 2009.),

5. brodove obuhvaćene Uredbom (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ (SL L 330, 10. 12. 2013.).«.

Točke 6. i 7. brišu se.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Odredbe ovoga Zakona ne odnose se na sedimente koji se premještaju unutar površinskih voda radi gospodarenja vodama i vodenim tokovima ili sprečavanja poplava ili ublažavanja posljedica poplava, suša ili regeneracije zemljišta ako se dokaže da su ti sedimenti neopasni.«.

Članak 3.

U članku 4. stavku 1. točka 27. mijenja se i glasi:

»27. »neopasni otpad« je otpad koji ne posjeduje niti jedno od opasnih svojstava iz Priloga Uredbe (EU) br. 1357/2014;«.

Točka 33. mijenja se i glasi:

»33. »opasni otpad« je otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava iz Priloga Uredbe (EU) br. 1357/2014;«.

Točka 35. mijenja se i glasi:

»35. »otpad« je svaka tvar ili predmet koje posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti;«.

Članak 4.

U članku 11. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti mora se odvojeno sakupljati i skladištiti kako bi se olakšala ili unaprijedila oporaba otpada sukladno člancima 7. i 9. ovoga Zakona ako je to izvedivo i opravdano u tehničkom i ekonomskom smislu i u smislu zaštite okoliša i ne smije se miješati s drugim otpadom ili drugim materijalom različitih svojstava.«.

Članak 5.

U članku 12. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Otpad koji u Katalogu nije određen kao opasni otpad smatra se opasnim otpadom ako se ispitivanjem utvrdi da posjeduje jedno ili više opasnih svojstava iz Priloga Uredbe (EU) br. 1357/2014.«.

Članak 6.

Iza članka 16. dodaje se naslov iznad članka i članak 16.a koji glase:

»Otpad s plovnih i plutajućih objekata

Članak 16.a

Na sakupljanje, predaju i prihvat otpada u lučke uređaje za prihvat otpada koji stvaraju plovni i plutajući objekti tijekom svoje eksploatacije te na ostatke brodskog tereta i otpada u vezi s tim teretom primjenjuju se odredbe Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04., 76/07., 146/08., 61/11., 56/13. i 26/15.) i propisa donesenih temeljem tog zakonika.«.

Članak 7.

U članku 17. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. analizu i ocjenu stanja gospodarenja otpadom i analizu i utvrđivanje lokacija onečišćenih otpadom i procjenu na koji način će Plan pridonijeti provedbi ciljeva i odredbi ovoga Zakona,«.

Točka 3. mijenja se i glasi:

»3. vrste, količine i porijeklo proizvedenog otpada na području Republike Hrvatske, otpad koji će se vjerojatno isporučivati iz ili u Republiku Hrvatsku te procjenu budućih tokova otpada,«.

Članak 8.

U članku 18. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Plan sprječavanja nastanka otpada sastavni je dio Plana i sadrži:

1. ciljeve i mjere sprječavanja nastanka otpada kojima se razdvaja veza gospodarskog rasta i utjecaja na okoliš povezanih sa stvaranjem otpada

2. opis postojećih mjera sprječavanja nastanka otpada i

3. ocjenu korisnosti odgovarajućih mjera sprječavanja nastanka otpada.«.

Članak 9.

U članku 21. stavku 4. na kraju rečenice briše se točka i dodaju se riječi: »i o tome obavještava Agenciju.«.

Članak 10.

U članku 25. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Odlagalište mora ispunjavati zahtjeve utvrđene zakonom kojim se uređuje potvrđivanje Ugovora između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Grčke Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Republike Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (države članice Europske unije) i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.«.

Članak 11.

U članku 32. stavku 5. riječ: »siječnja« zamjenjuje se riječju: »ožujka«.

Članak 12.

U članku 33. stavku 11. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »tržišnu inspekciju ministarstva nadležnog za gospodarstvo (u daljnjem tekstu: tržišna inspekcija)«.

U stavku 12. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »tržišna inspekcija«.

Članak 13.

U članku 34. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »tržišna inspekcija«.

Članak 14.

U članku 48. stavku 1. i stavku 3. broj: »200« zamjenjuje se brojem: »500«.

Članak 15.

U članku 88. stavku 4. riječi: »točki 3. i 4.« zamjenjuju se riječima: »točaka 2. i 3.«.

Članak 16.

U članku 91. stavku 1. točki 8. na kraju rečenice umjesto zareza stavlja se točka, a točka 9. briše se.

U stavku 3. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. nije ishođena okolišna dozvola za postupak gospodarenja otpadom ako je njezino ishođenje obvezno sukladno propisu kojim se uređuje izdavanje okolišne dozvole.«.

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Nadležno tijelo iz članka 85. ovoga Zakona odbit će izdati dozvolu ako metoda koja se koristi za postupak obrade nije prihvatljiva sa stajališta zaštite okoliša, a posebno kad metoda nije u skladu s člankom 9. stavkom 1. ovoga Zakona.

(5) U postupku utvrđivanja ispunjenja uvjeta iz stavka 4. ovoga članka nadležno tijelo iz članka 85. ovoga Zakona može zatražiti mišljenje odgovarajućeg nadležnog i/ili stručnog tijela te od podnositelja zahtjeva dokaz o ispunjenju uvjeta.«.

Dosadašnji stavci 4. – 7. postaju stavci 6. – 9.

Članak 17.

U članku 107. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo može dozvolom iz članka 86. ovoga Zakona dozvoliti miješanje opasnog otpada s drugim opasnim otpadom koji ima drugačija fizikalna, kemijska ili opasna svojstva ili s drugim otpadom i tvarima ili materijalima:

1. ako su ispunjeni zahtjevi iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona i postupak miješanja ne uzrokuje povećanje štetnog učinka gospodarenja otpadom na zdravlje ljudi i okoliš i

2. ako se za postupak miješanja primjenjuju najbolje raspoložive tehnike.«.

Stavak 5. briše se.

Članak 18.

U članku 115. stavku 2. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. biljni otpad iz poljoprivrede i šumarstva, osim slame i drugog prirodnog neopasnog poljoprivrednog ili šumskog materijala koji su člankom 3. stavkom 1. točkom 6. ovoga Zakona izuzeti od primjene ovoga Zakona,«.

Članak 19.

U članku 120. stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.

Članak 20.

U članku 141. stavku 3. riječi: »gospodarski inspektori Državnog inspektorata« zamjenjuju se riječima: »tržišni inspektori«.

Članak 21.

U članku 143. stavku 2. iza točke 11. na kraju rečenice briše se točka i dodaje se točka 12. koja glasi:

»12. porijeklo, vrstu, količinu i odredište sakupljenog i prevezenog otpada kada pravne i fizičke osobe – obrtnici obavljaju djelatnost i postupke sakupljanja i prijevoza otpada.«.

Članak 22.

Članak 185. mijenja se i glasi:

»Dodaci I. i II. tiskani su uz ovaj Zakon i njegov su sastavni dio.«.

Članak 23.

Dosadašnji dodaci I. i II. zamjenjuju se novim dodacima I. i II. koji glase:

»Dodatak I.

POSTUPCI ZBRINJAVANJA OTPADA

D 1 Odlaganje otpada u ili na tlo (na primjer odlagalište itd.),

D 2 Obrada otpada na ili u tlu (na primjer biološka razgradnja tekućeg ili muljevitog otpada u tlu itd.),

D 3 Duboko utiskivanje otpada (na primjer utiskivanje otpada crpkama u bušotine, iscrpljena ležišta soli, prirodne šupljine itd.),

D 4 Odlaganje otpada u površinske bazene (na primjer odlaganje tekućeg ili muljevitog otpada u jame, bazene, lagune itd.),

D 5 Odlaganje otpada na posebno pripremljeno odlagalište (odlaganje u povezane komore koje su zatvorene i izolirane jedna od druge i od okoliša itd.),

D 6 Ispuštanje otpada u kopnene vode isključujući mora/oceane,

D 7 Ispuštanje otpada u mora/oceane uključujući i ukapanje u morsko dno,

D 8 Biološka obrada otpada koja nije specificirana drugdje u ovim postupcima, a koja za posljedicu ima konačne sastojke i mješavine koje se zbrinjavaju bilo kojim postupkom navedenim pod D 1 – D 12,

D 9 Fizikalno-kemijska obrada otpada koja nije specificirana drugdje u ovim postupcima, a koja za posljedicu ima konačne sastojke i mješavine koje se zbrinjavaju bilo kojim postupkom navedenim pod D 1 – D 12 (na primjer isparavanje, sušenje, kalciniranje itd.),

D 10 Spaljivanje otpada na kopnu,

D 11 Spaljivanje otpada na moru (ovaj je postupak zabranjen zakonodavstvom EU-a i međunarodnim konvencijama),

D 12 Trajno skladištenje otpada (na primjer smještaj spremnika u rudnike itd.),

D 13 Spajanje ili miješanje otpada prije podvrgavanja bilo kojem postupku navedenim pod D 1 – D 12 (ako nijedna druga oznaka D nije odgovarajuća, ova može obuhvatiti prethodne postupke prije odlaganja, uključujući prethodnu preradu, primjerice, među ostalim, sortiranje, drobljenje, sabijanje, peletiranje, sušenje, usitnjavanje, kondicioniranje ili odvajanje prije podvrgavanja bilo kojem od postupaka navedenim pod D1 – D12),

D 14 Ponovno pakiranje otpada prije podvrgavanja bilo kojem od postupaka navedenim pod D 1 – D 13 i

D 15 Skladištenje otpada prije primjene bilo kojeg od postupaka zbrinjavanja navedenim pod D 1 – D 14 (osim privremenog skladištenja otpada na mjestu nastanka, prije sakupljanja)

i drugi postupci propisani posebnim propisom.

Dodatak II.

POSTUPCI OPORABE OTPADA

R 1 Korištenje otpada uglavnom kao goriva ili drugog načina dobivanja energije,

Ovo obuhvaća spalionice namijenjene preradi krutog komunalnog otpada samo kad je njihova energetska efikasnost jednaka ili veća od:

– 0,60 za postrojenja u radu i odobrena u skladu s primjenjivim zakonodavstvom Zajednice prije 1. siječnja 2009.

– 0,65 za postrojenja koja su odobrena nakon 31. prosinca 2008. primjenom sljedeće formule:

Energetska efikasnost = (Ep – (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef)) gdje:

Ep označava godišnju proizvodnju energije kao toplinske energije ili električne energije. Izračunava se tako da se energija u obliku električne energije pomnoži s 2,6, a toplinska energija proizvedena u komercijalne svrhe množi se s 1,1 (GJ/godina)

Ef označava količinu energije koja godišnje ulazi u sustav a dobivena je iz goriva i služi proizvodnji pare (GJ/godina)

Ew označava godišnju količinu energije sadržane u obrađenom otpadu izračunanu primjenom neto kalorične vrijednosti otpada (GJ/godina)

Ei označava godišnju uvezenu količinu energije bez Ew i Ef (GJ/godina)

0,97 je faktor obračuna gubitaka energije zbog pepela na dnu peći i isijavanja.

Ova se formula primjenjuje u skladu s referentnim dokumentom o najboljim dostupnim tehnikama za spaljivanje otpada.

Vrijednost formule za energetsku učinkovitost množi se s klimatskim korekcijskim faktorom (CCF) na sljedeći način:

1. CCF za pogone u funkciji i dopuštene u skladu s važećim zakonodavstvom Unije prije 1. rujna 2015.

CCF = 1 ako je HDD >= 3 350

CCF = 1,25 ako je HDD <= 2 150

CCF = – (0,25/1 200) × HDD + 1,698 kada je 2 150 < HDD < 3 350

2. CCF za pogone dopuštene nakon 31. kolovoza 2015. i za pogone u sklopu točke 1. ovoga Dodatka nakon 31. prosinca 2029.

CCF = 1 ako je HDD >= 3 350

CCF = 1,12 ako je HDD <= 2 150

CCF = – (0,12/1 200) × HDD + 1,335 kada je 2 150 < HDD < 3 350

(Dobivena vrijednost CCF-a zaokružit će se na tri decimalna mjesta.).

Vrijednost HDD-a (stupanj – dan grijanja) trebala bi se uzeti kao prosječna vrijednost HDD-a za lokaciju pogona za spaljivanje, izračunana za razdoblje od 20 uzastopnih godina prije godine za koju je izračunan CCF. Za izračun vrijednosti HDD-a trebala bi se primjenjivati sljedeća metoda koju je utvrdio Eurostat: HDD je jednak (18 °C – Tm) × d ako je Tm niži od ili jednak 15 °C (prag grijanja), a nula ako je Tm viši od 15 °C, pritom je Tm prosječna (Tmin + Tmax)/2 vanjska temperatura u razdoblju od d dana. Izračuni se provode na dnevnoj osnovi (d = 1) te se zbrajaju za godinu.

R 2 Obnavljanje/regeneracija otpadnog otapala,

R 3 Recikliranje/obnavljanje otpadnih organskih tvari koje se ne koriste kao otapala (uključujući kompostiranje i druge procese biološke pretvorbe) (ovo obuhvaća plinofikaciju i pirolizu u kojima se sastojci upotrebljavaju kao kemikalije),

R 4 Recikliranje/obnavljanje otpadnih metala i spojeva metala,

R 5 Recikliranje/obnavljanje drugih otpadnih anorganskih materijala (ovo obuhvaća čišćenje tla koje rezultira oporabom tla i recikliranjem anorganskih građevinskih materijala,

R 6 Regeneracija otpadnih kiselina ili lužina,

R 7 Oporaba otpadnih sastojaka koji se koriste za smanjivanje onečišćenja,

R 8 Oporaba otpadnih sastojaka iz katalizatora,

R 9 Ponovna prerada otpadnih ulja ili drugi načini ponovne uporabe ulja,

R 10 Tretiranje tla otpadom u svrhu poljoprivrednog ili ekološkog poboljšanja,

R 11 Upotreba otpada nastalog bilo kojim postupkom navedenim pod R 1 – R 10,

R 12 Razmjena otpada radi primjene bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R 1 – R 11 (ako nijedna druga oznaka R nije odgovarajuća, ova može obuhvatiti prethodne postupke prije oporabe, uključujući prethodnu preradu kao što su, među ostalim, rasklapanje, sortiranje, drobljenje, sabijanje, peletiranje, sušenje, usitnjavanje, kondicioniranje, ponovno pakiranje, odvajanje, uklapanje ili miješanje prije podvrgavanja bilo kojem od postupaka navedenim pod R1 – R11),

R 13 Skladištenje otpada prije bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R 1 do R 12 (osim privremenog skladištenja otpada na mjestu nastanka, prije sakupljanja)

i drugi postupci propisani posebnim propisom.«.

Članak 24.

Dodaci III. i IV. brišu se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

(1) Ugovor pravne ili fizičke osobe – obrtnika i Fonda o obavljanju poslova sakupljanja otpada određene posebne kategorije primjenjuje se do sklapanja ugovora o obavljanju usluge sakupljanja otpada te posebne kategorije iz članka 70. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 94/13.).

(2) Ugovor pravne ili fizičke osobe – obrtnika i Fonda o obavljanju poslova obrade otpada određene posebne kategorije primjenjuje se do sklapanja ugovora o obavljanju usluge obrade otpada te posebne kategorije sukladno članku 72. stavku 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 94/13.).

(3) Postupci radi sklapanja ugovora iz stavaka 1. i 2. ovoga članka započet će u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 26.

Postupci pokrenuti po odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 94/13.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama toga Zakona.

Članak 27.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Članak 28.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-01/104
Zagreb, 14. srpnja 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

Uredništvo knjiga i časopisa Narodnih novina d.d.
listopad 2018.