Odluku o primjeni zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik

NN 78/2017 (9.8.2017.), Odluku o primjeni zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik

Hrvatska narodna banka

1951

Na temelju članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) i članka 129. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O PRIMJENI ZAŠTITNOG SLOJA ZA STRUKTURNI SISTEMSKI RIZIK

1. OPĆE ODREDBE

Predmet i obveznici primjene Odluke

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom propisuju se visina stope zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik, datum primjene i lokacije izloženosti na koje se primjenjuje zaštitni sloj za strukturni sistemski rizik te izuzeća od primjene ove Odluke.

(2) Odredbe ove Odluke dužne su primjenjivati sve kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad.

(3) Odredbe ove Odluke na odgovarajući način primjenjuju se na podružnice kreditnih institucija iz trećih zemalja koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće zemlje.

Obuhvat primjene Odluke

Članak 2.

Kreditna institucija dužna je primjenjivati odredbe ove Odluke na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi na način i u skladu s dijelom prvim, glavom II. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL, L 176, 27. 6. 2013.).

2. STOPA ZAŠTITNOG SLOJA ZA STRUKTURNI SISTEMSKI RIZIK

Visina stope zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik i način njezine primjene

Članak 3.

(1) Visina stope zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik određuje se ovisno o vrsti, opsegu i složenosti poslova kreditne institucije.

(2) Vrsta, opseg i složenost poslova kreditne institucije iz stavka 1. ovog članka odražavaju se u relativnoj veličini, relativnoj izloženosti rizicima te sektorskoj i zemljopisnoj disperziji kreditne aktivnosti kreditne institucije, a neizravno se mjere pokazateljem gdje je A imovina pojedine kreditne institucije (i) na pojedinačnoj osnovi; E ukupna imovina izračunata na temelju konsolidiranih revidiranih podataka za nacionalni financijski sektor koja čini dio supervizorske javne objave dostupne na mrežnim stranicama Hrvatske narodne banke, a t referentna godina.

(3) Vrsta, opseg i složenost poslova grupe kreditnih institucija iz članka 17. Zakona o kreditnim institucijama, odražavaju se u relativnoj veličini, relativnoj izloženosti rizicima te sektorskoj i zemljopisnoj disperziji kreditne aktivnosti grupe kreditnih institucija, a neizravno se mjere pokazateljem gdje je A imovina grupe kreditnih institucija (g) na konsolidiranoj osnovi, a E i t imaju isto značenje kao u stavku 2. ovog članka.

(4) Ako u trenutku izvještavanja Hrvatske narodne banke o ispunjavanju zahtjeva iz ove Odluke za grupu kreditnih institucija ne postoje podaci o imovini grupe kreditnih institucija na konsolidiranoj osnovi za cijelo razdoblje potrebni za izračun pokazatelja Rg,t iz stavka 3. ovog članka, matična kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dužna je pri izračunu pokazatelja Rg,t umjesto podataka koji nedostaju uzeti zbroj imovine kreditnih institucija na pojedinačnoj osnovi svih članica koje čine grupu kreditnih institucija.

(5) Kreditna institucija čiji je pokazatelj Ri,t izračunat prema odredbama iz stavka 2. ovog članka, zaokruženo na dvije decimale, jednak ili veći od 5%, dužna je primjenjivati stopu zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik u visini od 3% ukupnog iznosa izloženosti riziku.

(6) Kreditna institucija čiji je pokazatelj Ri,t izračunat prema odredbama iz stavka 2. ovog članka, zaokruženo na dvije decimale, manji od 5%, dužna je primjenjivati stopu zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik u visini od 1,5% ukupnog iznosa izloženosti riziku.

(7) Za grupu kreditnih institucija čiji je pokazatelj Rg,t izračunat prema odredbama iz stavka 3. ovog članka, zaokruženo na dvije decimale, jednak ili veći od 5%, matična kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dužna je održavati stopu zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi u visini od 3% ukupnog iznosa izloženosti riziku.

(8) Za grupu kreditnih institucija čiji je pokazatelj Rg,t izračunat prema odredbama iz stavka 3. ovog članka, zaokruženo na dvije decimale, manji od 5%, matična kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dužna je održavati stopu zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi u visini od 1,5% ukupnog iznosa izloženosti riziku.

(9) Izloženost iz stavaka od 5. do 8. ovog članka obuhvaća izloženosti u Republici Hrvatskoj, izloženosti u državama Europskoga gospodarskog prostora (Republika Austrija, Kraljevina Belgija, Republika Bugarska, Republika Cipar, Republika Češka, Kraljevina Danska, Republika Estonija, Republika Finska, Republika Francuska, Republika Grčka, Irska, Republika Island, Republika Italija, Republika Letonija, Kneževina Lihtenštajn, Republika Litva, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, Madžarska, Republika Malta, Kraljevina Nizozemska, Kraljevina Norveška, Savezna Republika Njemačka, Republika Poljska, Republika Portugal, Rumunjska, Republika Slovačka, Republika Slovenija, Kraljevina Španjolska, Kraljevina Švedska, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske) te izloženosti u trećim zemljama.

3. IZVJEŠTAVANJE HRVATSKE NARODNE BANKE

Izvještavanje Hrvatske narodne banke

Članak 4.

Kreditna je institucija dužna izvještavati Hrvatsku narodnu banku o ispunjavanju zahtjeva iz ove Odluke na način i u rokovima propisanima Odlukom o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala.

4. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Preispitivanje visine stope zaštitnog sloja kapitala za strukturni sistemski rizik

Članak 5.

Hrvatska narodna banka preispituje visinu stope zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik po potrebi, a najmanje jednom u dvije godine.

Stupanje na snagu

Članak 6.

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o primjeni zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik (»Narodne novine«, br. 61/2014.).

(2) Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br.: 229-020/08-17/BV

Zagreb, 3. kolovoza 2017.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.