Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za poštanske i financijske usluge (170224) u obrazovnom sektoru promet i logistika

NN 83/2017 (24.8.2017.), Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za poštanske i financijske usluge (170224) u obrazovnom sektoru promet i logistika

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

2010

Na temelju članka 8. stavka 4. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/09, 24/10 i 22/13) ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA POŠTANSKE I FINANCIJSKE USLUGE (170224) U OBRAZOVNOM SEKTORU PROMET I LOGISTIKA

I.

Ovom Odlukom donosi se strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA POŠTANSKE I FINANCIJSKE USLUGE u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA, koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

(1) U skladu sa strukovnim kurikulumom koji je sastavni dio ove Odluke, obrazuju se učenici koji upisuju prvi razred srednje škole u programu obrazovanja za stjecanje kvalifikacije tehničar za poštanske i financijske usluge počevši od školske godine 2017./2018.

(2) Učenici koji su u školskoj godini 2017./2018. upisali prvi razred srednje škole u eksperimentalnom programu obrazovanja za stjecanje kvalifikacije tehničar za poštanske i financijske usluge, obrazuju se po strukovnom kurikulumu koji je sastavni dio ove Odluke.

(3) Iznimno od stavka 1. ove točke učenici koji su upisali prvi razred srednje škole školske godine 2017./2018. i ranije, sukladno nastavnom planu i programu za stjecanje srednje stručne spreme u području rada PT promet za zanimanje tehničar PT prometa (170104), (klasa: 602-03/05-05/0008, urbroj: 0533-09-05-10, od 10. ožujka 2005. godine), mogu se obrazovati po programu koji su upisali.

(4) Učenici koji su upisali prvi razred srednje škole školske godine 2016./2017. i ranije, sukladno nastavnom planu i programu za stjecanje srednje stručne spreme u području rada PT promet za zanimanje tehničar PT prometa (170104), (klasa: 602-03/05-05/0008, urbroj: 0533-09-05-10, od 10. ožujka 2005. godine), nastavljaju obrazovanje po programu koji su upisali.

(5) Učenici koji su upisali prvi razred srednje škole školske godine 2016./2017. i ranije, sukladno eksperimentalnom programu obrazovanja za stjecanje kvalifikacije tehničar za poštanske i financijske usluge, nastavljaju obrazovanje po programu koji su upisali.

III.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti nastavni plan i program za stjecanje srednje stručne spreme u području rada PT promet za zanimanje tehničar PT prometa (klasa: 602-03/05-05/0008, urbroj: 0533-09-05-10, od 15. ožujka 2005.), osim za učenike iz točke II. stavka 3. i 4. ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/17-05/00068

Urbroj: 533-25-17-0013

Zagreb, 28. srpnja 2017.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.

STRUKOVNI KURIKULUM
ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA POŠTANSKE I FINANCIJSKE USLUGE

Popis kratica

ASOO – Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

AZOO – Agencija za odgoj i obrazovanje

EU – Europska unija

FPZ – Fakultet prometnih znanosti

GSM – pokretni telefon

HP – Hrvatska pošta

HPB – Hrvatske poštanska banka

ISDN – Integrated Services Digital Network, digitalna mreža interferiranih usluga

ITS – inteligentni transportni sustavi

MUP – Ministarstvo unutarnjih poslova

MZO – Ministarstvo znanosti i obrazovanja

NCVVO – Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

NFC – New Feald Communication, nove generacije terenske komunikacije

NGN – Next Generation Network, mreže sljedeće generacije

NN – Narodne novine

PSTN – Public switched telephone network, javna komutirana telefonska mreža

RFDI – Radio Frequency Identification, identifikacija radijskih frekvencija

RH – Republika Hrvatska

VAS – usluge s dodatnom vrijednošću

WU – Western Union

Napomena:

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom dokumentu (uključujući nazive kvalifikacija, zvanja i zanimanja) odnose se jednako na oba roda (muški i ženski) i na oba broja (jedninu i množinu), bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnosno u jednini ili množini.


1. OPĆI DIO

1.1. Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije

Tehničar za poštanske i financijske usluge

1.2. Cilj strukovnog kurikuluma

Cilj je strukovnog kurikuluma stjecanje kompetencija propisanih standardom kvalifikacije tehničar za poštanske i financijske usluge.

1.3. Trajanje obrazovanja

Četiri godine

1.4. Uvjeti upisa, tijeka i završetka obrazovanja

Završena osnovna škola

2. NASTAVNI PLAN I PROGRAM

2.1. Nastavni plan

* Napomena: U prvom razredu polaznik bira jedan od dvaju ponuđenih izbornih nastavnih predmeta. U drugom razredu polaznik bira jedan od dvaju ponuđenih izbornih nastavnih predmeta. U trećem razredu polaznik bira jedan od dvaju ponuđenih izbornih nastavnih predmeta. U četvrtom razredu polaznik bira jedan od dvaju ponuđenih izbornih nastavnih predmeta.

2.2. Nastavni program

2.2.1. Općeobrazovni dio

Naziv nastavnog predmeta: HRVATSKI JEZIK

Cilj predmeta:

■ naučiti jezikom izraziti vlastite misli, osjećaje, ideje, stavove i prikladno jezično reagirati u međudjelovanju sa sugovornicima te u različitim situacijama razvijati (samo)poštovanje

■ steći potrebne razine slušanja, razumijevanja i govorenja koje su ključne za učenje, rad i život, tj. razviti sposobnost komunikacije u različitim situacijama

■ razumjeti kako jezik djeluje i ovladati potrebnim jezikoslovnim pojmovima, tekstnim vrstama i stilovima

■ steći potrebne razine pisanja ključne za učenje, rad i život, tj. razviti sposobnost komunikacije u različitim situacijama

■ razviti razumijevanje književnosti kao umjetnosti riječi, poštivati hrvatsku književnost i kulturu te književnosti i kulture drugih naroda

Opis predmeta:

U hrvatskom jeziku pet je skupova ishoda učenja:

I. Slušanje i govorenje

II. Struktura hrvatskog jezika

III. Pisanje

IV. Analiza književnih tekstova

V. Analiza neknjiževnih tekstova.

Skupovi ishoda učenja koncipirani su na način da se njihovim ostvarivanjem razvijaju komunikacijske vještine i kompetencije polaznika te cjelovito razumijevanje govorenih i pisanih tekstova.

Svi se navedeni skupovi ishoda učenja ostvaruju u svakoj godini učenja hrvatskoga jezika.


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: HRVATSKI JEZIK

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Slušanje i govorenje

1. razlikovati slušanjem monološke i dijaloške govorne oblike s obzirom na komunikacijski kontekst i primatelja

2. utvrditi slušanjem bit govornog teksta – eksplicitno i implicitno

3. odabrati način govora, rječnik i strukturu rečenice primjereno komunikacijskoj situaciji i primatelju

4. organizirati jasno i smisleno govornu poruku pomoću bilježaka i grafičkih prikaza

5. govoriti tečno u skladu s pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

6. vrjednovati učinak vlastitog ili tuđeg govora s obzirom na komunikacijsku situaciju i primatelja govorne poruke

Struktura hrvatskog jezika

1. objasniti jezikoslovne pojmove

2. opisati sadržaje povezane s poviješću hrvatskog jezika

3. usporediti značajke hrvatskoga standardnog jezika s drugim idiomima hrvatskog jezika

4. oprimjeriti jezična pravila

5. protumačiti strukturu jezičnih jedinica na pojedinoj jezičnoj razini

6. analizirati jezične jedinice na sintagmatskoj razini

7. uporabiti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

Pisanje

1. sastavljati različite vrste tekstova

2. oblikovati tekstove koji ispunjavaju različite komunikacijske funkcije

3. planirati sadržaj teksta primjereno komunikacijskoj funkciji i čitatelju uz smjernice ili samostalno

4. napisati samostalno logički i sadržajno povezan tekst

5. rabiti različite postupke u oblikovanju teksta s obzirom na vrstu i komunikacijsku funkciju teksta

6. koristiti rječnik primjeren komunikacijskoj funkciji teksta i čitatelju

7. uporabiti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

8. prosuditi napisani tekst samostalno s obzirom na sadržajnu, strukturnu te jezičnu točnost i primjerenost

Analiza književnih tekstova

1. odrediti književne tekstove prema vanjskim odrednicama

2. objasniti književnoteorijske pojmove

3. utvrditi na književnim tekstovima strukturna, tematska, sadržajna i stilska obilježja

4. istražiti informacije o zadanim književnim tekstovima prikupljenim iz različitih izvora

5. izdvojiti jezične i stilske pojedinosti u književnim tekstovima

6. usporediti poznate književne tekstove na strukturnoj, sadržajnoj i jezičnoj razini

7. obraniti stav argumentima o poznatome književnom tekstu

Analiza neknjiževnih tekstova

1. razlikovati tekstove po vrsti i komunikacijskoj funkciji iz tiskanog ili elektroničkog izvora

2. identificirati postupke u oblikovanju teksta kojima se ostvaruje komunikacijska funkcija teksta

3. razjasniti značenja riječi u kontekstu specifičnom za pojedini tekst

4. tumačiti tekstove s grafičkim elementima

5. utvrditi bit teksta i sadržajne pojedinosti – eksplicitno i implicitno

6. objasniti namjeru teksta s obzirom na obilježja teksta, očekivanja čitatelja i djelovanje na čitatelja

7. istražiti informacije o zadanim neknjiževnim tekstovima prikupljenim iz različitih izvora

8. izdvojiti jezične pojedinosti u neknjiževnim tekstovima

9. obraniti argumentima stav o neknjiževnom tekstu

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Slušanje – monološki obliciJavni govor
Govorenje – monološki obliciGovor
Govorenje – dijaloški obliciOluja ideja
Hrvatski standardni jezik

Hrvatski standardni jezik

Normativni priručnici hrvatskoga standardnog jezika

Hrvatski standardni jezik i narječja

Jezik i komunikacija

Jezik kao sustav znakova

Sporazumijevanje ili komunikacija

Funkcija glasova u jeziku

Fonem, alofon, fon, fonetika i fonologija

Fonem i grafem

Prozodijska razlikovna sredstva

Tvorba i podjela glasova

Podjela glasova prema otvoru

Slogovi i slogovna struktura

Podjela glasova prema mjestu tvorbe

Podjela glasova prema zvučnosti

Glasovne promjene

Jednačenje glasova po zvučnosti

Jednačenje glasova po mjestu tvorbe

Gubljenje suglasnika

Palatalizacija

Sibilarizacija

Jotacija

Vokalizacija

Nepostojano a

Pravogovorna i pravopisna norma

Pravogovor ili ortoepija

Naglasni sustav hrvatskoga standardnog jezika

Vrjednote govornog jezika

Pravopis ili ortografija

Pisanje velikog i malog slova

Pravopisni i rečenični znakovi

Pisanje glasova č/ć, dž/đ

Alternacije ije/je/e/i

Hrvatski jezik od prvih pisanih spomenika do kraja 15. stoljeća

Jezik – temelj narodne kulture: trojezičnost i tropismenost hrvatske srednjovjekovne književnosti

Izvori hrvatskoga književnog jezika (spomenici pismenosti, historiografski spisi, zakonici)

Pisanje − opisivanjeOpisivanje kao postupak
Pisanje – pripovijedanje

Pripovijedanje kao postupak

Priča

Tehničko izvješće

Obavijest

Životopis

Molba

Priča i novela

Polaznici čitaju dva djela s popisa. Prvo je djelo na popisu obvezno. Valja odabrati još jedno cjelovito djelo po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Ranko Marinković, Prah

Giovanni Boccaccio, Chichibio

Ivan Aralica, Svemu ima vrijeme ili Školjka

Miro Gavran, Mali neobični ljudi ili Obiteljske priče

Antun Šoljan, Dobri čovjek s Kaprija

Ivo Andrić, Put Alije Đerzeleza

Dubravko Horvatić, Đavo u podne

Vjekoslav Kaleb, Gost

Roman

Polaznici čitaju dva djela s popisa. Prvo je djelo na popisu obvezno. Valja odabrati još jedno cjelovito djelo po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Pavao Pavličić, Večernji akt

Marija Jurić Zagorka, Vitez slavonske ravni

Ivana Simić Bodrožić, Hotel Zagorje

Victoria Hislop, Otok

Khaled Hosseini, Gonič zmajeva

John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit

Drama

Polaznici čitaju dva djela s popisa. Prvo je djelo na popisu obvezno. Valja odabrati još jedno cjelovito djelo po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Miro Gavran, Ljubavi Georgea Washingtona

Plaut, Škrtac

Pero Budak, Mećava

Carlo Goldoni, Gostioničarka Mirandolina

Lirika

Polaznici čitaju šest pjesama: dvije pjesme vezanog stiha, dvije pjesme slobodnog stiha i dvije pjesme u prozi.

Vezani stih: Antun Gustav Matoš, Tin Ujević, Vladimir Nazor, Dobriša Cesarić, Vesna Parun, Jacques Prevert, Francesco Petrarca

Slobodni stih: Antun Branko Šimić, Dragutin Tadijanović, Nikola Miličević, Mak Dizdar, Nikola Šop, Josip Pupačić, Reiner Maria Rilke

Pjesma u prozi: Miroslav Krleža, Danijel Dragojević

Ep

Polaznici čitaju pet pjevanja.

Dante Alighieri, Pakao (od I. do V. pjevanja)

Čitanje – opisivanjePostupak opisivanja u različitim vrstama tekstova
Čitanje – pripovijedanje

Postupak pripovijedanja u različitim vrstama tekstova

Molba

Životopis

Napomene:

Polaznici tijekom nastavne godine pišu dvije školske zadaće.

Obvezne su četiri domaće zadaće u mjesecu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: glavne (metode govorenja, čitanja, pisanja) i pomoćne (metode pokazivanja, praktičnog rada i ilustriranja).

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: pisanje, govorenje i slušanje, hrvatski jezik, književni tekstovi, neknjiževni tekstovi.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: HRVATSKI JEZIK

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:Ishodi učenja navedeni za prvi razred ostvaruju se u sva četiri razreda.
Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Slušanje – monološki obliciPredavanje
Slušanje – dijaloški obliciIntervju
Govorenje – monološki obliciPredavanje
Govorenje – dijaloški obliciAnketa
Morfem i morfologija

Morfem, alomorf, morfologija

Vrste morfema

Gramatičke kategorije

Kategorije vrsta riječi

Kategorije oblika riječi

Promjenjive riječi

Imenice

Imenice i pravopis

Zamjenice

Zamjenice i pravopis

Pridjevi

Pridjevi i pravopis

Brojevi

Brojevi i pravopis

Glagoli

Glagoli i pravopis

Nepromjenjive riječi

Prilozi

Prijedlozi

Veznici

Čestice

Usklici

Hrvatski jezik od 16. do kraja 18. stoljećaNajvažnija jezikoslovna djela (Bartol Kašić, Juraj Habdelić, Jakov Mikalja, Ardelio Della Bella, Ivan Belostenec)
Pisanje − izlaganje

Izlaganje kao postupak

Definicije

Sažetak

Bilješke i natuknice

Zapisnik

Stručno izvješće

Cijeli se svijet igra

Polaznici čitaju tri djela s popisa. Prvo je djelo na popisu obvezno. Valja odabrati još jedno cjelovito djelo i jedan ulomak po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Molière, Škrtac

Pedro Calderón de la Barca, Život je san

William Shakespeare, San ljetne noći

William Shakespeare, Romeo i Julija

Tennessee Williams, Tramvaj zvan žudnja

Elvis Bošnjak, Nosi nas rijeka

Tena Štivičić, Fragile

Prometeji

Polaznici čitaju tri djela s popisa. Prvo je djelo na popisu obvezno. Valja odabrati još jedno cjelovito epsko ili dramsko djelo te ulomak ili pjesmu po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Eshil, Okovani Prometej

Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote

Johann Wolfgang Goethe, Prometej

Alfred Victor de Vigny, Smrt vuka

Ivan Mažuranić, Smrt Smail-age Čengića

Mihail Jurjevič Ljermontov, Junak našeg doba

Tin Ujević, Visoki jablani

George Gordon Byron, Hodočašće Childea Harolda

Žena u književnom djelu

Polaznici čitaju četiri djela s popisa. Prvo je djelo na popisu obvezno. Valja odabrati još jedno cjelovito epsko ili dramsko djelo i dvije pjesme po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Milan Begović, Bez trećega

Vesna Parun, Ti koja imaš nevinije ruke

Biblija, Pjesma nad pjesmama

Ivan Slamnig, Barbara

Horacije, Lidiji

Josip Kozarac, Tena

Dinko Šimunović, Muljika

Dubravka Ugrešić, Štefica Cvek u raljama života

Sofoklo, Antigona

Čitanje – izlagački tekstovi

Postupak izlaganja u različitim vrstama tekstova

Sažetak

Stručno izvješće

Popularno-znanstveni članak

Napomene:

Polaznici tijekom nastavne godine pišu dvije školske zadaće.

Obvezne su četiri domaće zadaće u mjesecu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: glavne (metode govorenja, čitanja, pisanja) i pomoćne (metode pokazivanja, praktičnog rada i ilustriranja).

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: pisanje, govorenje i slušanje, hrvatski jezik, književni tekstovi, neknjiževni tekstovi.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: HRVATSKI JEZIK

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:Ishodi učenja navedeni za prvi razred ostvaruju se u sva četiri razreda.
Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Slušanje – monološki obliciIzvješće
Slušanje – dijaloški obliciRazgovor na temu
Govorenje – monološki obliciIzvješće
Govorenje – dijaloški obliciSlužbeni razgovor
SintaksaSintaksa
Spojevi riječiTipovi odnosa među sastavnicama spojeva riječi
Ustrojstvo rečenice

Obavijesno ustrojstvo rečenice

Gramatičko ustrojstvo rečenice

Rečenice po sastavu

Jednostavne i složene rečenice

Vrste sklapanja

Nezavisno složena rečenicaSastavna, rastavna, suprotna, isključna i zaključna rečenica
Zavisno složena rečenica

Subjektna, predikatna, objektna, atributna rečenica

Priložne rečenice: vremenske, načinske, mjesne, pogodbene, uzročne, posljedične, namjerne, dopusne

Povezivanje rečenica u tekstuRed riječi u rečenici
Pravopisna pravila u sintaksiUporaba razgodaka i pravopisnih znakova
Hrvatski jezik u 19. stoljećuLjudevit Gaj, Kratka osnova horvatsko-slavenskoga pravopisanja
Pisanje – dokazivanje

Dokazivanje kao postupak

Pismo za iskazivanje interesa

Prikaz

Problemski članak (na teme iz strukovne kvalifikacije i sadržaja predmeta Hrvatski jezik)

Školski esej

Jureći vlak braće Lumière

Polaznici čitaju tri djela s popisa. Prvo je djelo na popisu obvezno. Valja odabrati još jedno cjelovito epsko ili dramsko djelo i jednu pjesmu po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Janko Polić Kamov, Brada

Antun Gustav Matoš, Cvijet sa raskršća

Antun Gustav Matoš, Notturno

Milan Begović, Kvartet

Vladimir Vidrić, Pejzaž II.

Charles Baudelaire, Cvjetovi zla

Konstantinos Kavafis, Čekajući barbare

Arthur Schnitzler, Novela o snu

Društveni angažman

Polaznici čitaju tri djela s popisa. Prva su dva djela na popisu obvezna. Valja odabrati još jedno cjelovito djelo po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

August Šenoa, Prijan Lovro

Fjodor Mihajlovič Dostojevski, Zločin i kazna

Silvije Strahimir Kranjčević, Gospodskom Kastoru

Antun Gustav Matoš, Kip domovine leta 188*

Vjenceslav Novak, Posljednji Stipančići

Ivan Goran Kovačić, Dani gnjeva

Honoré de Balzac, Otac Goriot

Charles Dickens, Velika očekivanja

Unutarnji svijet

Polaznici čitaju četiri djela s popisa. Prva su dva djela na popisu obvezna. Valja odabrati još jedno cjelovito epsko ili dramsko djelo i jednu pjesmu po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

William Shakespeare, Hamlet

Janko Leskovar, Misao na vječnost

Henrik Ibsen, Nora

Petar Preradović, Ljudsko srce

Ralph Waldo Emerson, Ljubav

Milutin Cihlar Nehajev, Bijeg

Ranko Marinković, Ruke

Franz Kafka, Preobrazba

Čitanje −dokazivački tekstovi

Postupak dokazivanja u različitim vrstama tekstova

Prikaz

Pismo za iskazivanje interesa

Problemski članak

Napomene:

Polaznici tijekom nastavne godine pišu dvije školske zadaće.

Obvezne su četiri domaće zadaće u mjesecu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: glavne (metode govorenja, čitanja, pisanja) i pomoćne (metode pokazivanja, praktičnog rada i ilustriranja).

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: pisanje, govorenje i slušanje, hrvatski jezik, književni tekstovi, neknjiževni tekstovi.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: HRVATSKI JEZIK

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:Ishodi učenja navedeni za prvi razred ostvaruju se u sva četiri razreda.
Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Slušanje – monološki obliciKomentar
Slušanje – dijaloški obliciDebata
Govorenje – monološki obliciKomentar
Govorenje – dijaloški obliciRazgovor na temu
LeksikologijaUvod u leksikologiju
Jezični sustav i jezični znak

Struktura jezičnog znaka

Jednoznačnost i višeznačnost leksema

Leksičko-semantički odnosi

Sinonimija

Antonimija

Homonimija

Raslojenost leksika

Vremenska raslojenost leksika

Područna raslojenost leksika

Funkcionalna raslojenost leksika

Međujezični dodiri i leksičko posuđivanje

Posuđenice i vrste posuđivanja

Vrste posuđenica

Jezična norma i jezični purizam

Jezična norma

Jezični purizam

OnomastikaPodjela imena: antroponimi i toponimi (Podrijetlo hrvatskih imena i prezimena)
Frazeologija

Frazem i frazeologija

Frazemske istoznačnice i frazemski antonimi

Leksikografija

Vrste rječnika

Leksikografski (rječnički) članak

Hrvatski jezik u 20. i 21. stoljeću

Deklaracija o položaju i nazivu hrvatskoga književnog jezika kao izraz samobitnosti hrvatskog jezika

Hrvatski jezik − službeni jezik Europske unije

Pisanje – dokazivanjeŠkolski esej
Pisanje – upućivanje

Upućivanje kao postupak

Tehnička uputa

Stoljeće nemira

Polaznici čitaju tri djela s popisa. Prva su dva djela na popisu obvezna. Valja odabrati još jedno cjelovito djelo po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Slavko Mihalić, Majstore, ugasi svijeću

Miroslav Krleža, Gospoda Glembajevi

Ranko Marinković, Kiklop

Ivan Goran Kovačić, Jama

Miljenko Jergović, Sarajevski Marlboro

Eugène Ionesco, Ćelava pjevačica

William Golding, Gospodar muha

Orhan Pamuk, Snijeg

Globalno selo

Polaznici čitaju tri djela s popisa. Prva su dva djela na popisu obvezna. Valja odabrati još jedno cjelovito djelo po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Albert Camus, Stranac

Miroslav Krleža, Cvrčak pod vodopadom

Antun Šoljan, Luka

Nikolaj Vasiljevič Gogolj, Kabanica

Gabriel García Marquez, Sto godina samoće

Raymond Carver, Katedrala

Aldous Huxley, Divni novi svijet

William Gibson, Neuromancer

Hrvatska književna baština

Polaznici čitaju pet djela s popisa. Prva su četiri djela na popisu obvezna. Valja odabrati još jedan ulomak ili pjesmu po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Marko Marulić, Judita (ulomci)

Hanibal Lucić, Jur ni jedna na svit vila

Marin Držić, Dundo Maroje

Ivan Gundulić, Osman (1. pjevanje)

Ivan Bunić Vučić, Nemoj, nemoj ma Ljubice

Fran Krsto Frankopan, Cvitja razmišlenje i žalostno protuženje

Tituš Brezovački, Matijaš grabancijaš dijak

Matija Antun Reljković, Satir iliti divji čovik

Andrija Kačić Miošić, Razgovor ugodni naroda slovinskoga

Čitanje − dokazivački tekstovi

Kritika

Komentar

Čitanje − upućivački tekstovi

Postupak upućivanja u različitim vrstama tekstova

Tehnička uputa

Zakoni

Napomene:

Polaznici tijekom nastavne godine pišu dvije školske zadaće.

Obvezne su četiri domaće zadaće u mjesecu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: glavne (metode govorenja, čitanja, pisanja) i pomoćne (metode pokazivanja, praktičnog rada i ilustriranja).

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: pisanje, govorenje i slušanje, hrvatski jezik, književni tekstovi, neknjiževni tekstovi.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: ENGLESKI JEZIK

Cilj predmeta:

■ osnovni je cilj suvremene nastave engleskog jezika usmena i pisana komunikacijska kompetencija prožeta elementima sociokulturne, interkulturne i čitalačke kompetencije.

■ polaznika treba osposobiti za usmenu i pisanu kompetenciju na engleskom jeziku u različitim situacijama svakodnevnog života i struke te za samostalno učenje jezika i primjenu izvora znanja na engleskom jeziku radi dalje izobrazbe i usavršavanja, tj. za cjeloživotno učenje i obrazovanje.

■ učenjem engleskog jezika polaznici će razviti jezična i nejezična znanja, vještine, sposobnosti, strategije i vrijednosti koje će im omogućiti da aktivno, kritički i uspješno odgovore na potrebe suvremenog društva i tržišta rada.

■ upoznavanjem polaznika s elementima kulture i civilizacije zemalja jezika cilja u korelaciji s onom vlastite zemlje razvija se svijest o višejezičnosti, međukulturnim sličnostima i razlikama, tolerancija i empatija prema drugom i drugačijem, ali i bolje razumijevanje, zanimanje, poštovanje te skrb za vlastiti jezik i kulturu

■ primijeniti jezične zakonitosti i vokabular u razvijanju jezičnih vještina radi ostvarivanja pisane i usmene komunikacije

■ čitati tekstove koji su pisani standardnim jezikom ili jezikom struke

■ razumjeti opis osjećaja i želja u osobnim pismima

■ razumjeti glavne poruke radijskih i televijziskih programa o tekućim događajima ili temama prema osobnom interesu i iz jezika struke ako su iskazane relativno polako i razumljivo

■ napisati osobno pismo opisujući doživljaje i dojmove

■ komunicirati u većini situacija koje se mogu pojaviti tijekom putovanja kroz područje na kojemu se taj jezik govori, bez pripreme uključiti se u razgovor o temama koje su im poznate, ukratko obrazložiti svoja stajališta te ukratko objasniti, ispričati priču, opisati reakcije

■ razviti bitna sociokulturna orijentacijska znanja o zemlji/zemljama jezika koji se uči u svim jezičnim djelatnostima

■ primijeniti znanja o različitim uzrocima nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura, prepoznati i preispitati sličnosti i razlike između kulture vlastite zemlje i zemlje ciljnog jezika, isticati tolerantno ophođenje s osobama iz drugih kultura i ostvariti složeniju komunikaciju i suradnju s različitim osobama i skupinama u promjenjivim uvjetima uz uvažavanje različitosti, kritički prosuđivati o različitostima, uz obranu i argumentiranje vlastitih stavova i vrijednosti te uvažavanja tuđih

Opis predmeta:

Nastavom engleskog jezika, uz korištenje kombiniranih metoda i oblika rada, usvajaju se obrasci usmene i pisane komunikacije na tom jeziku. Pri određivanju razina jezične kompetencije koje bi polaznici trebali postići na kraju pojedinih odgojno-obrazovnih razdoblja, odnosno ciklusa srednjoškolskog obrazovanja, uzete su u obzir smjernice Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike: učenje, poučavanje, vrednovanje, Europskoga jezičnog portfolia i Nacionalnoga okvirnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje, kao i činjenica da je riječ o nastavku učenja prvoga stranog jezika u kontinuitetu od 1. razreda osnovne škole. Po završetku četverogodišnjeg obrazovanja očekuje se da će polaznici doseći razinu B1, prije svega u području receptivnih jezičnih vještina. Premda bi polaznici, sukladno Nastavnom planu i programu za osnovnu školu i Nacionalnom okvirnom kurikulumu za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje, nakon osam godina učenja prvoga stranog jezika već trebali dosegnuti razinu A2, realno je očekivati heterogenost polazničkih znanja iz osnovne škole koja će trebati usložniti, uz manja proširenja gradiva povezanih s novlm kontekstom i strukom.

Napomena: Nastavnik odlučuje o udjelu i postotku nastavnih sadržaja iz područja struke. Postotak može varirati od 10 do 20%, ovisno o razini i razredu, uvažavajući činjenicu da se u završnim razredima povećava udio stručnih predmeta/modula i/ili sadržaja.


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: ENGLESKI JEZIK

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Jezični sustav i sadržaji

1. prepoznati jezične strukture više razine i vokabular povezan s jezičnim područjima predstavljanjem sebe i drugih, obitelji, škole, okoliša, stanovanja, slobodnog vrijemena i sporta, medija, hrane, kupovine, tijela, zdravlja i higijene; osnovni pojmovi povezani sa zanimanjem i poslom, prometom te javnim i privatnim uslužnim djelatnostima; kultura i civilizacija u usmenom i pisanom izričaju uz progresiju jezika struke

Čitanje

1. izdvojiti globalni i detaljni smisao tekstova šireg raspona vokabulara i složenijih jezičnih struktura koji su pisani standardnim jezikom ili jezikom struke

Slušanje

1. razumjeti složene jezične strukture i vokabular

Pisanje

1. odabrati jezične strukture i vokabular sukladno obliku i vrsti pisanog jezičnog izričaja

2. povezati vlastita stajališta i mišljenja o svakodnevnim i stručnim temama u jednostavne pisane izričaje

Govor

1. odabrati jezične strukture i vokabular sukladno obliku i vrsti usmenog izričaja

Međukulturno djelovanje

1. usporediti posebnosti vlastite kulture i vrijednosti s kulturom i vrijednostima ciljnog jezika

2. procijeniti istaknuta obilježja kulture i vrijednosti zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Ja i svijet oko mene

Predstavljanje sebe i drugoga (osobni podatci, izgled, osobine...)

Članovi uže i šire obitelji

Odnosi u obitelji

Stanovanje

Prostorije u kući/stanu

Dijelovi namještaja

Život u gradu/na selu/u manjem mjestu

Vrste stambenih objekata u različitim zemljama svijeta

Slobodno vrijeme

Vrste sportskih i rekreativnih aktivnosti

IzletiIgre, kućni ljubimci, zabava, izlasci

Izvannastavne/izvanškolske aktivnosti

Svakodnevica / stilovi života

Moda /Modni trendovi

Novac

Vrste trgovina

Kupovanje u različitim trgovinama

Briga o zdravlju

Dijelovi tijela

Osobna higijena i njega tijela

Bolesti i nezgode

Briga za zdravlje

Prehrambene navike

Hrana i piće

Obroci

Zdrave i alternativne prehrambene navike

Prehrambene navike (Piramida prehrane)

Posuđe, pribor za jelo

Jelovnik, restorani

Vrijeme

Koliko je sati?

Dijelovi dana i dani u tjednu

Svakodnevne aktivnosti

Godišnja doba, mjeseci

Vremenske prilike

Obilježavanje važnih datuma (blagdani i praznici)

Napomene:

Postignuća u prvome stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom stupnju (B1) Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike; pritom se može očekivati da će polaznici, ukoliko su dotičnom jeziku više izloženi u svakodnevnom okruženju, navedena postignuća vjerojatno nadmašiti.

Popis potrebnih jezičnih struktura:

■ IMENICE: vrste, rod, broj, posvojni oblik, fraza of

■ ČLANOVI: određeni i neodređeni, nulti

■ ZAMJENICE: osobne, upitne, pokazne, it, there is, there are, relativne

■ VEZNICI: and, or, but, yet, so, when, until, if, although, since, itd.

■ PRIDJEVI: stupnjevanje (pravilno i nepravilno), posvojni, pokazni i opisni, pridjevi neodređene količine

■ BROJEVI: glavni i redni

■ PRILOZI: mjesta, određenog i neodređenog vremena, načina

■ SINTAKSA: red riječi u rečenici i nezavisno složenoj rečenici; mjesto izravnoga i neizravnoga objekta, mjesto priloga mjesta i vremena, upitna rečenica s who kao subjektom i kao s objektom

■ GLAGOLI: pet osnovnih oblika: osnova -s oblik, -ed oblik, particip s nastavkom -ing, -ed. Osnovna glagolska vremena – ponavljanje; tvorba i uporaba budućih vremena (going to + infinitive; shall, will; Present Continuous za budućnost), pojam aktiva i pasiva, modalni glagoli.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: ENGLESKI JEZIK

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Jezični sustav i sadržaji

1. upotrijebiti osnovne jezične sadržaje i oblike više razine u svrhu ostvarivanja komunikacije

2. izdvojiti potrebne jezične strukture radi ostvarenja komunikacije s različitim osobama u poznatim i novim uvjetima

Čitanje

1. klasificirati opis događaja, osjećaja i želja u osobnim pismima

2. izdvojiti ključne informacije u tekstu koji se bavi svakodnevnim temama na standardnom jeziku

Slušanje

1. slijediti zahtjevne upute, izlaganja, programe

2. izdvojiti glavnu misao i namjeru govornika u razgovoru na standardnom jeziku

Pisanje

1. izvesti zaključke iz nezahtjevnih tekstova

2. prikazati informacije u jednostavnim službenim pisanim izričajima

Govor

1. koristiti jednostavne fraze u društvenim situacijama

2. izložiti svoje osjećaje povezane sa svakodnevnim i poznatim situacijama

Međukulturno djelovanje (interkulturna kompetencija)

1. prikazati pojavnosti koje nose obilježja stereotipa ili diskriminacije

2. argumentirati mišljenje o uzrocima nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Putovanja i praznici

Organizacija putovanja

Praznici i kako ih provesti

Vozni red i prospekti

Vrste prijevoza

Snalaženje u stranoj zemlji

Znamenitosti

Multikulturnost

Slavni ljudi i događaji

Kulturne manifestacije zemalja čiji se jezik uči

Hrvatske kulturne manifestacije

Europa jučer i danas

Europska unija, Vijeće Europe, europske institucije za mlade

Mediji i suvremena komunikacija

Tiskani i elektronički mediji

Radio i televizija

TV vodič i programi

Pisana i usmena komunikacija

Telefon, SMS, MMS, epošta, internet, društvene mreže itd.

Pametni telefoni (Skype, Facetime)

Škola i obrazovanje

Predmeti, ocjenjivanje

Život u školi

Školske aktivnosti

Školski sustav – usporedba i prezentiranje

Školski sustav u Republici Hrvatskoj i drugim zemljama

Sport i zdravlje

Važnost bavljenja sportom

Istaknuti hrvatski i svjetski sportaši

Međunarodni sportski događaji, Olimpijske igre

Briga o zdravlju i tijelu

Bolesti i ovisnosti

Posjet liječniku

Međuljudski odnosi

Emocije

Generacijski jaz

Formalne i neformalne situacije

Napomene:

Postignuća u prvome stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom stupnju (B1) Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike; pritom se može očekivati da će polaznici, ukoliko su dotičnom jeziku više izloženi u svakodnevnom okruženju, navedena postignuća vjerojatno nadmašiti.

Popis potrebnih jezičnih struktura:

■ Ponavljanje iz prethodnih godina i proširivanje gradiva

■ IMENICE: brojive, nebrojive, glagolske imenice

■ ZAMJENICE: posvojne i povratne zamjenice; one kao zamjenica

■ PRIDJEVI: stupnjevanje (comparison of equality)

■ PRIJEDLOZI: vrijeme (on, at, in, by, from), mjesto, pravac (on, at, above, under, into) i uzrok (because, for the sake of)

■ TVORBA RIJEČI: compounds

■ PRILOZI: tvorba priloga načina – položaj u rečenici, komparacija priloga

■ SINTAKSA: upravni i neupravni govor; red riječi u rečenici – načelo tvorbe upitnih i negativnih oblika u jednostavnim i složenim vremenima; slaganje vremena; zavisnosložene rečenice, vremenske, uzročne, pogodbene

■ GLAGOLI: tvorba i uporaba glagolskih vremena Present Perfect Tense – Simple Continous (odnos); Present Perfect Tense – Preterite Tense (odnos).

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv predmeta: ENGLESKI JEZIK

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Jezični sustav i sadržaji

1. primijeniti osnove jezičnog sustava više razine na novim sadržajima

2. koristiti osnovne jezične strukture više razine i proširen vokabular u jednostavnim opisima i situacijama iz svakodnevice

Čitanje

1. izdvojiti specifične informacije iz nešto složenijih izvornih i didaktičkih tekstova

2. kritički procijeniti sadržaj teksta i namjere autora

Slušanje

1. razumjeti razgovor izvornih govornika na poznatu temu

2. razumjeti pojedinosti i specifične informacije iz snimljenih i/ili izgovorenih odlomaka, uz uvjet da se govori razgovijetno i na standardnom jeziku

Pisanje

1. izložiti svoje misli, osjećaje, ideje u osobnim pismima, razglednicama ili e-pošti

2. koristiti bilješke za oblikovanje strukturiranog teksta nakon slušanja ili čitanja teksta

Govor

1. intervjuirati sugovornika o planovima i zadaćama

2. protumačiti složenije informacije iz osobnih pisama, razglednica ili e-pošta

Međukulturno djelovanje

1. vrjednovati ustaljena pravila ponašanja u komunikaciji na ciljnom jeziku

2. razlikovati pozitivne sociokulturne vrijednosti od etnocentrizma, nacionalizma, rasizma i drugih čimbenika diskriminacije

3. stvoriti nove komunikacijske situacije koje sadržavaju mogućnost verbalne i neverbalne strategije za uspostavljanje kontakta s osobom iz različite kulture

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Europsko okruženje

Mladi i europsko okruženje

Europsko zajedništvo (valuta itd.)

Gospodarenje vlastitim novcem

Javne službe

Javno zdravstvo

Nezgode, nesreće i bolesti

Javne institucije

Mladi i njihov svijet

Obitelj i društvene veze

Mladi na djelu

Problemi mladih

Oblici prihvatljivog i neprihvatljivog ponašanja

Kultura i supkultura mladih (odijevanje, glazba itd.)

Mobilnost i migracije

Mobilnost ljudi i znanja

Posjeti i razmjene polaznika

Stručna praksa i rad u inozemstvu

Društvo i svijet koji nas okružuje

Svijet u kojem živimo – pogled u budućnost

Život u suvremenom društvu (ovisnosti, problemi u ponašanju ...)

Problemi čovječanstva – glad, siromaštvo, nezaposlenost

Socijalni i društveni odnosi

Duhovne i etičke vrijednosti

Odnosi među spolovima

Kultura i civilizacija

Osnove povijesti

Kultura i civilizacija zemalja i naroda čiji se jezik uči i zemalja EU

Znanost i tehnologija

Izumi i otkrića

Poznati znanstvenici

Suvremene tehnologije

Strukovno usmjerene teme

Povijest struke

Zanimljivosti i osobitosti

Međunarodno tržište rada

Napomene:

Postignuća u prvome stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom stupnju (B1) Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike; pritom se može očekivati da će polaznici, ukoliko su dotičnom jeziku više izloženi u svakodnevnom okruženju, navedena postignuća vjerojatno nadmašiti.

Popis potrebnih jezičnih struktura:

■ Ponavljanje, proširivanje i sistematiziranje gradiva iz prethodnih godina

■ Tenses – ponavljanje; slaganje vremena; frazalni glagoli; pogodbene rečenice (tip 0, I, II, III); -ing oblik glagola, pasivne rečenice, modalni glagoli, frazalni glagoli, prijedlozi, upravni i neupravni govor, neizravna pitanja, question tags, fraze iz stručnog jezika i jezika formalnog dopisivanja.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Nastavni nastavnog predmet: ENGLESKI JEZIK

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Jezični sustav i sadržaji

1. iskazati podatke o poznatim i bliskim temama uz povremenu stručnu pomoć u različitim uvjetima

2. uočiti osnovne jezične pojave više razine radi izbjegavanja ili ispravljanja vlastitih ili tuđih pogrješaka u govoru i pismu

Čitanje

1. uočiti značajke različitih vrsta tekstova

Slušanje

1. uočiti glavne misli jednostavnih izlaganja o poznatim temama, pod uvjetom da su jasno strukturirana

Pisanje

1. interpretirati informacije o razgovoru, tekstu ili vizualnom materijalu

2. upotrijebiti klasificirane informacije u strukturiranom pisanom izričaju

Govor

1. provjeriti informacije u razgovoru

Međukulturno djelovanje

1. koristiti prigodni jezični registar (formalno/neformalno) u različitim skupinama i situacijama u promjenjivim uvjetima

2. ostvariti komunikaciju i suradnju s pojedincima ili skupinom u nepredviđenim uvjetima uz uvažavanje različitosti

3. samovrjednovati osobne vrijednosti i stavove u odnosu na različitosti općenito i različite kulture zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Posao i obrazovanje

Zanimanja

Oglasi

Životopis i Europass

Molba i razgovor za posao

Moja budućnost

Svijet rada

Moje zanimanje u suvremenom društvu

Moje zanimanje u europskom okviru

Suvremeni trendovi u mome zanimanju

Na radnom mjestu

Potrošačko društvo

Reklame i utjecaj na mlade

Konzumerizam

Kultura i civilizacija

Fenomen globalizacije

Svijet kao globalno selo

Pitanja kulturnog identiteta i suvereniteta

Znanost, umjetnost i popularna kultura

Svijet znanosti i umjetnosti (izložbe, muzeji, koncerti, film)

Slavni ljudi i događaji

Građanski odgoj

Socijalni i društveni odnosi

Duhovne i etičke vrijednosti

Kompetitivnost na međunarodnom tržištu rada

Strukovno usmjerene teme

Budućnost struke

Tehnika i tehnologija u službi struke

Stručni sadržaji vezani uz kvalifikaciju

Napomene:

Postignuća u prvome stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom stupnju (B1) Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike; pritom se može očekivati da će polaznici, ukoliko su dotičnom jeziku više izloženi u svakodnevnom okruženju, navedena postignuća vjerojatno nadmašiti.

Popis potrebnih jezičnih struktura:

■ Ponavljanje i sistematiziranje gradiva iz prethodnih godina

■ Pasivne rečenice, odnosne rečenice, pogodbene rečenice (posebnosti); -ing oblik glagola; causative have, upravni i neupravni govor, neizravna pitanja, složenice, prijedlozi, fraze iz stručnog jezika i jezika formalnog dopisivanja.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: NJEMAČKI JEZIK

Cilj predmeta:

■ osnovni je cilj suvremene nastave njemačkog jezika usmena i pisana komunikacijska kompetencija prožeta elementima sociokulturne, interkulturne i čitateljske kompetencije

■ polaznika treba osposobiti za usmenu i pisanu komunikaciju na njemačkom jeziku u različitim situacijama svakodnevnog života i struke te za samostalno učenje jezika i primjenu izvora znanja na njemačkom jeziku radi dalje izobrazbe i usavršavanja, tj. za cjeloživotno učenje i obrazovanje

■ učenjem njemačkog jezika polaznici će razviti jezična i nejezična znanja, vještine, sposobnosti, strategije i vrijednosti koje će im omogućiti da aktivno, kritički i uspješno odgovore na potrebe suvremenog društva i tržišta rada

■ upoznavanjem polaznika s elementima kulture i civilizacije zemalja ciljnog jezika u korelaciji s kulturom vlastite zemlje razvija se svijest o višejezičnosti, međukulturnim sličnostima i razlikama, tolerancija i empatija prema drugom i drugačijem, ali i bolje razumijevanje, zanimanje, poštovanje i skrb za vlastiti jezik i kulturu

■ primijeniti jezične zakonitosti i vokabular u razvijanju jezičnih vještina radi ostvarivanja pisane i usmene komunikacije

■ čitati tekstove koji su pisani standardnim jezikom ili jezikom struke

■ razumjeti opis osjećaja i želja u osobnim pismima

■ razumjeti glavne poruke radijskih i televijziskih programa o tekućim događajima ili temama prema osobnom interesu i iz jezika struke ako su iskazane relativno polako i razumljivo

■ napisati osobno pismo opisujući doživljaje i dojmove

■ komunicirati u većini situacija koje se mogu pojaviti tijekom putovanja kroz područje na kojemu se taj jezik govori, bez pripreme uključiti se u razgovor o temama koje su im poznate, ukratko obrazložiti svoja stajališta te ukratko objasniti, ispričati priču, opisati reakcije

■ razviti bitna sociokulturna orijentacijska znanja o zemlji/zemljama jezika koji se uči u svim jezičnim djelatnostima.

■ primijeniti znanja o različitim uzrocima nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura.

■ prepoznati i preispitati sličnosti i razlike između kulture vlastite zemlje i zemlje ciljnog jezika, isticati tolerantno ophođenje s osobama iz drugih kultura i ostvariti složeniju komunikaciju i suradnju s različitim osobama i skupinama u promjenjivim uvjetima uz uvažavanje različitosti

■ kritički prosuđivati o različitostima, uz obranu i argumentiranje vlastitih stavova i vrijednosti te uvažavanja tuđih

Opis predmeta:

Nastavom njemačkog jezika, uz korištenje kombiniranih metoda i oblika rada, usvajaju se obrasci usmene i pisane komunikacije na tom jeziku. Pri određivanju razina jezične kompetencije koje bi polaznici trebali postići na kraju pojedinih odgojno-obrazovnih razdoblja, odnosno ciklusa srednjoškolskog obrazovanja, uzete su u obzir smjernice Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike: učenje, poučavanje, vrednovanje, Europskog jezičnog portfolia i Nacionalnoga okvirnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje, kao i činjenica da je riječ o nastavku učenja prvoga stranog jezika u kontinuitetu od 1. razreda osnovne škole. Po završetku 4. razreda strukovne škole, polaznici bi u osnovnim područjima jezičnih djelatnosti u njemačkom jeziku mogli ostvariti razinu A2+. Premda bi polaznici, sukladno Nastavnom planu i programu za osnovnu školu i Nacionalnom okvirnom kurikulumu za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje, nakon osam godina učenja prvoga stranog jezika već trebali dosegnuti razinu A2, ista je razina jezične kompetencije polaznika predviđena i na završetku 1. razreda strukovne škole jer je u tom razredu realno očekivati heterogenost znanja polaznika iz osnovne škole, uz (manja) proširenja gradiva povezanih s novim kontekstom i strukom.

Napomena: Nastavnik odlučuje o udjelu i postotku nastavnih sadržaja iz područja struke. Postotak može varirati od 10 do 20%, ovisno o razini i godini učenja, uvažavajući činjenicu da se u završnim razredima povećava udio stručnih predmeta/modula i/ili sadržaja.Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: NJEMAČKI JEZIK

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Jezični sustav i sadržaji

1. prepoznati jezične strukture više razine i vokabular povezan s jezičnim područjima u vezi s predstavljanjem sebe i drugih, obitelji, škole, okoliša, stanovanja, slobodnog vremena i sporta, medija, hrane, kupovine, tijela, zdravlja i higijene; osnovni pojmovi vezani sa zanimanjem i poslom, prometom te javnim i privatnim uslužnim djelatnostima; kultura i civilizacija u usmenom i pisanom izričaju uz progresiju jezika struke

Čitanje

1. izdvojiti globalan i detaljan smisao tekstova šireg raspona vokabulara i složenijih jezičnih struktura koji su pisani standardnim jezikom ili jezikom struke

Slušanje

1. razumjeti složene jezične strukture i vokabular

Pisanje

1. odabrati jezične strukture i vokabular sukladno obliku i vrsti pisanog jezičnog izričaja

2. povezati vlastita stajališta i mišljenja o svakodnevnim i stručnim temama u jednostavne pisane izričaje

Govor

1. odabrati jezične strukture i vokabular sukladno obliku i vrsti usmenog izričaja

Međukulturno djelovanje

1. usporediti posebnosti vlastite kulture i vrijednosti s kulturom i vrijednostima ciljnog jezika

2. procijeniti istaknuta obilježja kulture i vrijednosti zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Ja i svijet oko mene

Predstavljanje sebe i drugoga (osobni podatci, izgled, osobine...)

Članovi uže i šire obitelji

Odnosi u obitelji

Stanovanje

Prostorije u kući / stanu

Dijelovi namještaja

Život u gradu / na selu / u manjem mjestu

Vrste stambenih objekata u različitim zemljama svijeta

Slobodno vrijeme

Vrste sportskih i rekreativnih aktivnosti

Izleti

Igre, kućni ljubimci, zabava, izlasci

Izvannastavne / izvanškolske aktivnosti

Svakodnevica/ stilovi života

Moda / Modni trendovi

Novac

Vrste trgovina

Kupovanje u različitim trgovinama

Briga o zdravlju

Dijelovi tijela

Osobna higijena i njega tijela

Bolesti i nezgode

Briga za zdravlje

Prehrambene navike

Hrana i piće

Obroci

Zdrave i alternativne prehrambene navike

Prehrambene navike (Piramida prehrane)

Posuđe, pribor za jelo

Jelovnik, restorani

Vrijeme

Koliko je sati?

Dijelovi dana i dani u tjednu

Svakodnevne aktivnosti

Godišnja doba, mjeseci

Vremenske prilike

Obilježavanje važnih datuma (blagdani i praznici)

Napomene:

Postignuća u prvome stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom stupnju (A2+) Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike; pritom se može očekivati da će polaznici, ako su dotičnom jeziku više izloženi u svakodnevnom okruženju, navedena postignuća vjerojatno nadmašiti.

Ponavljanje i sistematiziranje gradiva iz osnovne škole. Proširivanje i uvođenje novih struktura.

Popis potrebnih jezičnih struktura:

■ IMENICE: vrste, rod, broj

■ ČLANOVI: određeni, neodređeni

ZAMJENICE: osobne, pokazne, posvojne, odnosne (nominativ i akuzativ), deklinacija zamjenice, bezlična man; upitna zamjenica welcher

PRIDJEVI: stupnjevanje, predikatna uporaba, osnove deklinacije pridjeva

■ BROJEVI: glavni i redni

PRIJEDLOZI: osnovni prijedlozi s akuzativom, dativom i genitivom prijedlozi s dativom i akuzativom- Wechselpräpositonen

■ PRILOZI: upitne riječi (Was? Wer? Wieviel? Wie? Wo? Wohin? Wann?)

■ SINTAKSA: red riječi u izjavnoj, upitnoj i niječnoj rečenici, red riječi u nezavisnim i zavisnim rečenicama objektivnoj, vremenskoj, odnosnoj i uzročnoj rečenici (denn, dass, weil, wenn,deshalb, damit ….)

■ GLAGOLI: pomoćni, modalni, pravilini i nepravilni, djeljivi i nedjeljivi u prezentu; povratni glagoli; preterit pomoćnih i modalnih glagola, perfekt, imperativ, konjuktiv II od haben.

Ostalo

Metode i oblici

rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura

Literatura za

polaznike:

Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: NJEMAČKI JEZIK

Razred: drugi (2.)

U drugom

razredu polaznik

će steći sljedeće

ishode učenja:

Jezični sustav i sadržaji

1. upotrijebiti osnovne jezične sadržaje i oblike više razine u svrhu ostvarivanja komunikacije

2. izdvojiti potrebne jezične strukture radi ostvarenja komunikacije s različitim osobama u poznatim i novim uvjetima

Čitanje

1. klasificirati opis događaja, osjećaja i želja u osobnim pismima

2. izdvojiti ključne informacije u tekstu koji se bavi svakodnevnim temama na standardnom jeziku

Slušanje

1. slijediti zahtjevnije upute, izlaganja, programe

2. izdvojiti glavnu misao i namjeru govornika u razgovoru na standardnom jeziku

Pisanje

1. izvesti zaključke iz nezahtjevnih tekstova

2. prikazati informacije u jednostavnim službenim pisanim izričajima

Govor

1. koristiti jednostavne fraze u društvenim situacijama

2. izložiti svoje osjećaje povezane sa svakodnevnim i poznatim situacijama

Međukulturno djelovanje

1. prikazati pojavnosti koje nose obilježja stereotipa ili diskriminacije

2. argumentirati mišljenje o uzrocima nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Putovanja i praznici

Organizacija putovanja

Praznici i kako ih provesti

Vozni red i prospekti

Vrste prijevoza

Snalaženje u stranoj zemlji

Znamenitosti

Multikulturnost

Slavni ljudi i događaji

Kulturne manifestacije zemalja čiji se jezik uči

Hrvatske kulturne manifestacije

Europa jučer i danas

Europska unija, Vijeće Europe, europske institucije za mlade

Mediji i suvremena komunikacija

Tiskani i elektronički mediji

Radio i televizija

TV vodič i programi

Pisana i usmena komunikacija

Telefon, SMS, MMS, e-pošta, internet, društvene mreže itd.

Pametni telefoni (Skype, Facetime)

Škola i

obrazovanje

Predmeti, ocjenjivanje

Život u školi

Školske aktivnosti

Školski sustav − usporedba i prezentiranje

Školski sustav u Republici Hrvatskoj i drugim zemljama

Sport i zdravlje

Važnost bavljenja sportom

Istaknuti hrvatski i svjetski sportaši

Međunarodni sportski događaji, Olimpijske igre

Briga o zdravlju i tijelu

Bolesti i ovisnosti

Posjet liječniku

Međuljudski odnosi

Emocije

Generacijski jaz

Formalne i neformalne situacije

Napomene:

Postignuća u prvome stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom stupnju (A2+) Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike; pritom se može očekivati da će polaznici, ukoliko su dotičnom jeziku više izloženi u svakodnevnom okruženju, navedena postignuća vjerojatno nadmašiti.

Popis potrebnih jezičnih struktura:

■ Ponavljanje i proširivanje:

■ IMENICE: složenice

■ ČLANOVI: uporaba određenog, neodređenog i nultog člana

■ ZAMJENICE: deklinacija neodređenih zamjenica

■ PRIDJEVI: stupnjevanje, deklinacija pridjeva

■ PRIJEDLOZI: sistematizacija, prijedlozi s dativom, akuzativom i genitivom

■ SINTAKSA: red riječi u zavisnim rečenicama: objektnoj, vremenskoj, odnosnoj, uzročnoj rečenici, namjerne

■ GLAGOLI: preterit i perfekt pravilnih i nepravilnih glagola, konjunktiv II. modalnih i pomoćnih glagola i uporaba haben i mögen kod izricanja molbe i želje, futur I.; pasiv; rekcija glagola, kondicional, zu+infinitiv.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: NJEMAČKI JEZIK

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Jezični sustav i sadržaji

1. upotrijebiti osnovne jezične sadržaje i oblike više razine u svrhu ostvarivanja komunikacije

2. izdvojiti potrebne jezične strukture radi ostvarenja komunikacije s različitim osobama u poznatim i novim uvjetima

Čitanje

1. klasificirati opis događaja, osjećaja i želja u osobnim pismima

2. izdvojiti ključne informacije u tekstu koji se bavi svakodnevnim temama na standardnom jeziku

Slušanje

1. slijediti zahtjevnije upute, izlaganja, programe

2. izdvojiti glavnu misao i namjeru govornika u razgovoru na standardnom jeziku

Pisanje

1. izvesti zaključke iz nezahtjevnih tekstova

2. prikazati informacije u jednostavnim službenim pisanim izričajima

Govor

1. koristiti jednostavne fraze u društvenim situacijama

2. izložiti svoje osjećaje povezane sa svakodnevnim i poznatim situacijama

Međukulturno djelovanje

1. prikazati pojavnosti koje nose obilježja stereotipa ili diskriminacije

2. argumentirati mišljenje o uzrocima nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme

Europsko

okruženje

Mladi i europsko okruženje

Europsko zajedništvo (valuta itd.)

Gospodarenje vlastitim novcem

Javne službe

Javno zdravstvo

Nezgode, nesreće i bolesti

Javne institucije

Mladi i njihov

svijet

Obitelj i društvene veze

Mladi na djelu

Problemi mladih

Oblici prihvatljivog i neprihvatljivog ponašanja

Kultura i supkultura mladih (odijevanje, glazba itd.)

Mobilnost i

migracije

Mobilnost ljudi i znanja

Posjeti i razmjene polaznika

Stručna praksa i rad u inozemstvu

Društvo i svijet

koji nas okružuje

Svijet u kojem živimo – pogled u budućnost

Život u suvremenom društvu (ovisnosti, problemi u ponašanju ...)

Problemi čovječanstva – glad, siromaštvo, nezaposlenost

Socijalni i društveni odnosi

Duhovne i etičke vrijednosti

Odnosi među spolovima

Kultura i

civilizacija

Osnove povijesti

Kultura i civilizacija zemalja i naroda čiji se jezik uči i zemalja EU

Znanost i

tehnologija

Izumi i otkrića

Poznati znanstvenici

Suvremene tehnologije

Strukovno

usmjerene teme

Povijest struke

Zanimljivosti i osobitosti

Međunarodno tržište rada

Napomene:

Postignuća u prvome stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom stupnju (A2+) Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike; pritom se može očekivati da će polaznici, ukoliko su dotičnom jeziku više izloženi u svakodnevnom okruženju, navedena postignuća vjerojatno nadmašiti.

Popis potrebnih jezičnih struktura:

■ Ponavljanje iz prethodnih godina i proširivanje gradiva

■ Prijedlozi s genitivom; pasiv i pasiv preterita, prijedlozi s genitivom, Fragepronomen, Frageadverbien, pogodbene rečenice u sadašnjosti, vremenske i namjerne rečenice; infinitiv sa zu; odnosne rečenice; nepravilne upitne rečenice; zamjenički prilozi (welcher, dieser); neupravni govor, fraze iz stručnog jezika i jezika formalnog dopisivanja.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv predmeta: NJEMAČKI JEZIK

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Jezični sustav i sadržaji

1. iskazati podatke o poznatim i bliskim temama uz povremenu stručnu pomoć u različitim uvjetima

2. uočiti osnovne jezične pojave više razine radi izbjegavanja ili ispravljanja vlastitih ili tuđih pogrješaka u govoru i pismu

Čitanje

1. uočiti značajke različitih vrsta tekstova

Slušanje

1. uočiti glavne misli jednostavnih izlaganja o poznatim temama, pod uvjetom da su jasno strukturirana

Pisanje

1. interpretirati informacije o razgovoru, tekstu ili vizualnom materijalu

2. upotrijebiti klasificirane informacije u strukturiranom pisanom izričaju

Govor

1. interpretirati složeniji pročitani ili slušani tekst

2. prevesti jednostavne upute i naredbe

Međukulturno djelovanje (interkulturna kompetencija)

1. koristiti prigodan jezični registar (formalno/neformalno) u različitim skupinama i situacijama u promjenjivim uvjetima

2. ostvariti komunikaciju i suradnju s pojedincima ili skupinom u nepredviđenim uvjetima uz uvažavanje različitosti

3. samovrjednovati osobne vrijednosti i stavove u odnosu na različitosti općenito i različite kulture zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme

Posao i

obrazovanje

Zanimanja

Oglasi

Životopis i europass

Molba i razgovor za posao

Moja budućnost

Svijet rada

Moje zanimanje u suvremenom društvu

Moje zanimanje u europskom okviru

Suvremeni trendovi u mome zanimanju

Na radnom mjestu

Potrošačko

društvo

Reklame i utjecaj na mlade

Konzumerizam

Kultura i

civilizacija

Fenomen globalizacije

Svijet kao globalno selo

Pitanja kulturnog identiteta i suvereniteta

Znanost,

umjetnost i

popularna

kultura

Svijet znanosti i umjetnosti (izložbe, muzeji, koncerti, film)

Slavni ljudi i događaji

Građanski odgoj

Socijalni i društveni odnosi

Duhovne i etičke vrijednosti

Kompetitivnost na međunarodnom tržištu rada

Strukovno

usmjerene teme

Budućnost struke

Tehnika i tehnologija u službi struke

Stručni sadržaji povezani s kvalifikacijom

Napomene:

Postignuća u prvome stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom tupnju (A2+) Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike; pritom se može očekivati da će polaznici, ukoliko su dotičnom jeziku više izloženi u svakodnevnom okruženju, navedena postignuća vjerojatno nadmašiti.

Popis potrebnih jezičnih struktura:

■ Ponavljanje i sistematiziranje gradiva iz prethodnih godina

■ Usporedne rečenice, rekcija glagola, Partizip I, Konjunktiv II od pomoćnih i modalnih glagola; würde + Infinitiv, zavisna rečenice s ob, rečenice s dva objekta, Plusquamperfekt, genitiv kod vlastitih imena, stupnjevanje priloga, veznici entweder…oder; denn, nicht…sondern; ob; seit; um…zu; so…dass; obwohl, darum, deswegen, trotzdem; fraze iz stručnog jezika i jezika formalnog dopisivanja.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Nastavni predmet: TALIJANSKI JEZIK

Cilj predmeta:

■ razlikovati i primijeniti jezične zakonitosti i vokabular u razvijanju jezičnih vještina na odgovarajućoj razini radi ostvarivanja pisane i usmene komunikacije

■ čitati kraće tekstove koji su pisani standardnim jezikom ili jezikom struke

■ razumjeti opis događaja u osobnim pismima

■ identificirati glavne misli jasnoga standardnog razgovora o poznatim temama s kojima se polaznici redovito susreću u školi i u slobodno vrijeme

■ napisati jednostavan vezani tekst prema osobnom interesu

■ komunicirati u jednostavnim uobičajenim situacijama o poznatim temama i aktivnostima te sudjelovati u kraćim razgovorima bez pripreme

■ jednostavno povezivati rečenice kako bi polaznici opisali događaje i svoje doživljaje

■ usvojiti sociokulturna orijentacijska znanja o zemlji/zemljama jezika koji se uči u svim jezičnim djelatnostima

■ usvojiti znanje o različitim uzrocima nerazumijevanja između osoba iz različitih kultura

■ prepoznati sličnosti i razlike između kulture vlastite zemlje i zemlje ciljnog jezika

■ uočiti potrebu tolerantnog ophođenja s osobama iz drugih kultura

■ ostvariti komunikaciju i suradnju s različitim osobama i skupinama u poznatim uvjetima uz uvažavanje različitosti

Opis predmeta:Nastavom stranog jezika, uz uporabu kombiniranih metoda i oblika rada, usvajaju se obrasci usmene i pisane komunikacije na tom jeziku. Pri određivanju razina jezične kompetencije koje bi polaznici trebali postići na završetku pojedinih odgojno-obrazovnih razdoblja, tj. ciklusa srednjoškolskog obrazovanja, uzete su u obzir smjernice Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike: učenje, poučavanje, vrednovanje (ZEROJ), Europskoga jezičnog portfolija, Nacionalnoga okvirnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje.


Naziv nastavnog predmeta: TALIJANSKI JEZIK

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Vještina slušanja s razumijevanjem

1. razumjeti osnovne jezične strukture i vokabular

2. slijediti jednostavne upute i naredbe

3. identificirati globalno značenje i glavnu misao u snimljenom i/ili izgovorenom tekstu na poznatu temu

4. razumjeti bitne informacije iz kratkih snimljenih i/ili izgovorenih odlomaka, uz uvjet da se govori razgovijetno i na standardnome jeziku

5. razlikovati važnije pojedinosti iz kratkih snimljenih i/ili izgovorenih tekstova koji se odnose na svakodnevne životne situacije

Vještina čitanja s razumijevanjem

1. izdvojiti globalni smisao tekstova jednostavnog raspona vokabulara i jednostavnih jezičnih struktura pisanih standardnim jezikom

2. identificirati informacije u kratkom i jednostavnome osobnom pismu

3. izdvojiti ključne informacije u svakodnevnim pisanim materijalima na standardnom jeziku

4. izdvojiti specifične informacije iz jednostavnih izvornih i didaktičkih tekstova

5. razlikovati pisani izričaj od govornog izričaja

Govor

1. koristiti odgovarajuće jezične strukture i vokabular u usmenom izričaju

2. koristiti jednostavne fraze u društvenim situacijama

3. izložiti svoje osjećaje povezane sa svakodnevnim i poznatim situacijama

4. intervjuirati sugovornika o planovima i zadaćama

5. prevesti jednostavne upute i naredbe

Pisano izražavanje

1. svrstati osnovne jezične strukture te osnovni vokabular u pisanom izričaju

2. izraziti svojim riječima osjećaje povezane sa svakodnevnim i poznatim situacijama

3. napisati kratak i jednostavan opis osobnih iskustava

4. izvijestiti o planovima i zadaćama u kratkom i jednostavnom

5. klasificirati informacije o razgovoru, tekstu ili vizualnom materijalu

Jezični sustav i sadržaji stranoga jezika

1. prepoznati jezične strukture više razine i vokabular povezan s jezičnim područjima u vezi s predstavljanjem sebe i drugih, obitelji, škole, okoliša, stanovanja, slobodnog vremena i sporta, medija, hrane, kupovine, tijela, zdravlja i higijene; osnovni pojmovi vezani sa zanimanjem i poslom, prometom te javnim i privatnim uslužnim djelatnostima; kultura i civilizacija u usmenom i pisanom izričaju uz progresiju jezika struke

2. odabrati pravilne jezične sadržaje i oblike

3. izdvojiti osnove jezičnoga sustava radi ostvarenja komunikacije s različitim osobama u novim uvjetima

4. koristiti jezične strukture i vokabular u složenijim opisima i situacijama iz svakodnevice i područja struke

5. iskazati podatke o različitim temama uz povremenu stručnu pomoć u poznatim i novim uvjetima

6. uočiti osnovne jezične pojave radi izbjegavanja ili ispravljanja vlastitih ili tuđih pogrješaka u govoru i pismu

Međukulturno djelovanje

1. ponoviti posebnosti kulture zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

2. interpretirati sličnosti i razlike između kulture vlastite zemlje i zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

3. izdvojiti pojavnosti koje nose obilježja stereotipa

4. navesti uzroke nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura

5. upotrijebiti osnovna pravila ponašanja u komunikaciji na ciljnom jeziku

6. razlikovati pozitivne svjetonazore i sociokulturne vrijednosti od različitih oblika diskriminacije

7. primijeniti različite verbalne i neverbalne strategije za uspostavljanje kontakta s osobom iz različite kulture

8. koristiti prigodan jezični registar (formalno/neformalno) u različitim skupinama i situacijama u poznatim uvjetima

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme

Ja i svijet oko mene

Moja jezična putovnica

Predstavljanje sebe i drugoga (osobni podatci, nacionalnosti...)

Ukusi, sklonosti, raspoloženja

Članovi uže i šire obitelji

Kućni ljubimci

Stanovanje, život u gradu, na selu, u manjem mjestu

Moj jezični portfolio

Slobodno vrijeme

Izvannastavne/izvanškolske aktivnosti

Hobiji

Zabava i izlasci

Igre

Sport

Kućni ljubimci

Škola i školske aktivnosti

Školski predmeti

Školski pribor

Raspored sati

Život u školi

Vrijeme

Dijelovi dana

Koliko je sati?

Kalendar: dani u tjednu, mjeseci, godišnja doba

Blagdani, praznici, svetkovine prema kalendaru, obilježavanje važnih datuma

Osobe koje me okružuju

Članovi obitelji

Fizički izgled

Karakterne osobine

Zdrav način življenja

Zdravlje

Dijelovi tijela

Osobna higijena i njega tijela

Briga za zdravlje

PREHRANA

Hrana i piće / obroci

Zdrave / alternativne prehrambene navike

Svakodnevica i stilovi života

Svakodnevan život i običaji

Moda /modni trendovi

Kupovanje

Vrste trgovina

Kupovanje u različitim trgovinama

Novac i plaćanje

Napomene:

Obilježiti dolazeće blagdane/praznike prema kalendaru.

Pripremati recitacije / kratke igrokaze u okviru 10% nastavnih sati tijekom godine prema interesima polaznika i izboru nastavnika, izrađivati tematske panoe, postere…

U dodatku su naznačene gramatičke/jezične strukture kojima bi polaznici trebali ovladati na kraju svakog razreda srednjoškolskog obrazovanja:

■ pravilne i češće nepravilne imenice (rod i broj imenica)

■ određeni i neodređeni član (oblici i uporaba s posvojnim pridjevima)

■ osobne zamjenice (subjekt i uporaba), posvojne i upitne zamjenice

■ opisni, pokazni i posvojni pridjevi (rod, broj i mjesto pridjeva u rečenici)

■ glavni i redni brojevi

■ prilozi količine, vremena i načina

■ osnovni prijedlozi (oblici s članom i bez člana)

■ prezent glagola 1., 2. i 3. konjugacije i češćih nepravilnih, modalnih i povratnih glagola u potvrdnom i niječnom obliku

■ imperativ osnovnih glagola 1., 2. i 3. konjugacije u potvrdnom i niječnom obliku

■ glagol piacere (jednina i množina)

■ pravilno pisanje velikog slova, naglaska, apostrofa, duplih slova, konsonantskih skupina gli, sci, gn i interpunkcijskih oz­naka.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: TALIJANSKI JEZIK

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Vještina slušanja s razumijevanjem

1. razumjeti osnovne i složenije jezične strukture i vokabular

2. slijediti zahtjevnije upute i naredbe

3. identificirati globalno značenje i glavnu misao u snimljenom i/ili izgovorenom tekstu o poznatoj temi

4. razumjeti bitne informacije iz kratkih snimljenih i/ili izgovorenih odlomaka, uz uvjet da se govori razgovijetno i na standardnom jeziku

5. razlikovati važnije pojedinosti iz kratkih snimljenih i/ili izgovorenih tekstova koji se odnose na svakodnevne životne situacije

Vještina čitanja s razumijevanjem

1. izdvojiti globalni smisao tekstova jednostavnog raspona vokabulara i jednostavnih jezičnih struktura pisanih standardnim jezikom

2. identificirati informacije u kratkom i jednostavnom osobnom pismu

3. izdvojiti ključne informacije u svakodnevnim pisanim materijalima na standardnom jeziku

4. izdvojiti specifične informacije iz jednostavnih izvornih i didaktičkih tekstova prepoznati ključne ideje u tekstu pregledno izložene argumentacije

Govor

1. koristiti odgovarajuće jezične strukture i vokabular u usmenom izričaju

2. koristiti jednostavne fraze u društvenim situacijama

3. izložiti svoje osjećaje vezane uz svakodnevne i poznate situacije

4. intervjuirati sugovornika o planovima i zadaćama

5. protumačiti složenije informacije iz osobnih pisama, razglednica ili e-pošte

6. interpretirati složeniji pročitani ili slušani tekst

7. prevesti jednostavne upute i naredbe

Pisano izražavanje

1. svrstati osnovne i složenije jezične strukture te osnovni i složeniji vokabular u pisanom izričaju

2. izraziti svojim riječima osjećaje vezane uz svakodnevne i poznate situacije

3. napisati kratak i jednostavan opis osobnih iskustava

4. izvijestiti o planovima i zadaćama u kratkom i jednostavnom pisanom obliku

5. raspraviti složenije informacije u osobnim pismima, razglednicama ili e-pošti

6. preoblikovati bilješke nakon čitanja ili slušanja teksta

7. klasificirati informacije o razgovoru, tekstu ili vizualnom materijalu

8. preoblikovati klasificirane informacije u strukturirani pisani izričaj

Jezični sustav i sadržaji stranog jezika

1. prepoznati jezične strukture više razine i vokabular povezan s jezičnim područjima u vezi s predstavljanjem sebe i drugih, obitelji, škole, okoliša, stanovanja, slobodnog vremena i sporta, medija, hrane, kupovine, tijela, zdravlja i higijene; osnovni pojmovi vezani sa zanimanjem i poslom, prometom te javnim i privatnim uslužnim djelatnostima; kultura i civilizacija u usmenom i pisanom izričaju uz progresiju jezika struke

2. odabrati pravilne jezične sadržaje i oblike

3. izdvojiti osnove jezičnog sustava radi ostvarenja komunikacije s različitim osobama u novim uvjetima

4. primijeniti osnove jezičnog sustava na novim sadržajima

5. koristiti jezične strukture i vokabular u složenijim opisima i situacijama iz svakodnevice i područja struke

6. iskazati podatke o različitim temama uz povremenu stručnu pomoć u poznatim i novim uvjetima

7. uočiti osnovne jezične pojave radi izbjegavanja ili ispravljanja vlastitih ili tuđih pogrješaka u govoru i pismu

Međukulturno djelovanje

1. ponoviti posebnosti kulture zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

2. interpretirati sličnosti i razlike između kulture vlastite zemlje i zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

3. izdvojiti pojavnosti koje nose obilježja stereotipa

4. navesti uzroke nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura

5. upotrijebiti osnovna pravila ponašanja u komunikaciji na ciljnom jeziku cilju

6. razlikovati pozitivne svjetonazore i sociokulturne vrijednosti od različitih oblika diskriminacije

7. primijeniti različite verbalne i neverbalne strategije za uspostavljanje kontakta s osobom iz različite kulture

8. koristiti prigodni jezični registar (formalno/neformalno) u različitim skupinama i situacijama u poznatim uvjetima

9. provesti složeniju komunikaciju i suradnju u skupini u poznatim uvjetima uz uvažavanje različitosti

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Dom i stanovanje

Kuća i stan

Prostorije i pokućstvo

Orijentiranje u prostoru

Prijevozna

sredstva i

gradski život

Prijevozna sredstva

Moj grad / mjesto: važna mjesta i institucije u gradu / mjestu (banka,

pošta, bolnica, policijska postaja...)

Snalaženje u gradu

Vrijeme i priroda

Vremenska prognoza

Priroda i prirodne ljepote

Zaštita okoliša i ponašanje u prirodi

Putovanja i

praznici

Vrste prijevoznih sredstava

Putovanja vlakom, autobusom, zrakoplovom..

Prospekti i turističke brošure

Praznici i kako ih provesti

Kulturne i povijesne znamenitosti

Sport i aktivan

život

Vrste sportova

Važnost bavljenja sportom

Istaknuti hrvatski i svjetski sportaši

Međunarodni sportski događaji (Olimpijske igre)

Zdravlje i briga o

tijelu

Dijelovi tijela

Briga o zdravlju i tijelu

Posjet liječniku

Bolesti i ovisnosti

Škola i

obrazovanje

Školski sustav u Hrvatskoj i zemlji jezika cilja

Vrste škola, predmeti, ocjene

Život u školi

Školske aktivnosti

Kulturni sadržaji

Kino

Kazalište

Koncerti

Muzeji i izložbe

Napomene:

Obilježiti dolazeće blagdane / praznike prema kalendaru.

Pripremati recitacije/kratke igrokaze u okviru 10% nastavnih sati tijekom godine prema interesima polaznika i izboru nastavnika, izrađivati tematske panoe, postere...

U dodatku su naznačene gramatičke / jezične strukture kojima bi polaznici trebali ovladati na kraju svakoga razreda srednjoškolskog obrazovanja:

■ imenice s nepravilnom množinom i osobitosti imenica pisanih u množini, tvorba imenica ženskoga roda

■ uporaba određenog člana s geografskim pojmovima, izostavljanje određenog i neodređenog člana

■ naglašene i nenaglašene osobne zamjenice u akuzativu; particella ne

■ stupnjevanje pridjeva (pravilni oblici)

■ glavni i redni brojevi (pisanje datuma)

■ prilozi vremena za izražavanje prošlosti (ieri, laltro ieri), uporaba

■ priloga mai, ancora, più i già s perfektom

■ prijedlozi s određenim članom (tvorba i uporaba)

■ prezent češćih nepravilnih glagola

■ imperativ češćih nepravilnih glagola (potvrdni i niječni oblik)

■ perfekt (tvorba participa prošloga)

■ tvorba gerunda i perifrastična konstrukcija (stare + gerund).

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: POVIJEST

Cilj predmeta:

■ razviti kod polaznika sposobnost povijesnog razmišljanja i širenje temeljnih povijesnih znanja stečenih u osnovnoj školi o povijesti svoje nacije, regije, Europe i svijeta kroz šest povijesnih razdoblja

■ vrjednovati dokaze

■ razvijati komparativne i uzročno-posljedične analize

■ interpretirati povijesne podatke

■ konstruirati čvrste povijesne argumente i povijesne perspektive

Opis predmeta:

U nastavi povijesti postoje dvije razine obrazovnih standarda: temeljna povijesna znanja i sposobnost povijesnog razmišljanja.

Standard 1. Temeljna povijesna znanja čine:

■ poznavanje najvažnijih činjenica, datuma i povijesnih osoba

■ razumijevanje temeljnih povijesnih pojmova ili tzv. koncepata prvog reda

■ o povijesti svijeta i svoje nacije na pet područja ljudske aktivnosti: društvenom, ekonomskom, znanstveno-tehnološkom, političkom i filozofsko-religijsko-estetskom.

Standard 2. Sposobnost povijesnog razmišljanja koje se sastoji od pet vještina:

■ vještina kronološkog razmišljanja

■ vještina razumijevanja povijesne naracije

■ vještina analize i interpretacije povijesnih događaja i procesa

■ vještina povijesnog istraživanja

■ vještina analize vrijednosnih povijesnih tema i zauzimanje stavova.

Razvijanje navedenih pet vještina obuhvaća u sebi i upoznavanje tzv. tehničkih koncepata pomoću kojih razumijemo kako se stvara i konstruira povijest. Među tehničke koncepte ubrajamo: kronologiju i pripovijedanje, uzročno-posljedični niz, kontinuitet i promjenu, usporedbu i povijesne izvore.

Temeljna povijesna znanja, sposobnost povijesnog razmišljanja i tehnički koncepti razvijaju se u funkcionalnoj međuzavisnosti. Također, svih pet vještina kumulativnog je karaktera, tj. svaka sljedeća vještina ovisi o dovoljno razvijenim vještinama na prethodnoj razini.

Kurikulum povijesti ima dvije temeljne komponente, odgojnu i obrazovnu. Poučavanje i učenje povijesti strukturirano je tako da otvara polaznicima prozor u svijet velikog ljudskog iskustva u raznim podnebljima i različitim vremenima. Ono također otkriva širok opseg prilagodbe pojedinca i društva u odnosu na probleme s kojima su se morali suočiti i osvjetljava posljedice različitih izbora koje su ljudi donosili. Dakle, poučavamo o snažnim i dugotrajnim povijesnim procesima unutar civilizacijskih i kulturnih cjelina. Povijest nije događaj, već stvarni proces. Bez dobrog poznavanja povijesnih procesa mi danas ne možemo pristupiti raspravi o političkim, socijalnim, gospodarskim, kulturnim i moralnim temama u društvu. Bez poznavanja povijesti ne možemo dobiti informirane i samosvjesne građane, što je važno za njihovo djelotvorno sudjelovanje u demokratskim procesima upravljanja i ostvarivanja demokratskih ideala nacije za sve građane.

Duhovni i moralni razvoj polaznika u koji spadaju tolerancija, slobodno iskazivanje vlastitog mišljenja, poštivanje tuđih stavova i uvjerenja, miroljubivost, patriotizam i izbjegavanje sukoba sastavni su dio odgojne dimenzije poučavanja i učenja povijesti. Vrjednovanjem nasljeđa raznolikih etničkih i kulturnih baština olakšava se dijalog među pripadnicima različitih kultura. Razvoj temeljnih povijesnih znanja i povijesnog razmišljanja te multikulturna dimenzija poučavanja i učenja pomoći će mladim ljudima da postanu dobri građani svoje domovine te da se ujedno osjećaju građanima Europe i svijeta.Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: POVIJEST

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Od lovca i sakupljača do stanovnika grada

1. opisati život lovca i sakupljača plodova starijega kamenog doba

2. raspraviti promjene koje je izazvao prijelaz na ratarstvo i stočarstvo

3. objasniti kulturne grupe u prapovijesno doba i njihove karakteristike

4. identificirati podrijetlo, prostor i obilježja najstarijih stanovnika u metalno doba

5. usporediti svakodnevan život ljudi na određenoj lokaciji

Uspon i pad starog svijeta

1. opisati život i običaje i običaje ilirskih kulturnih grupa neposredno prije rimskih osvajanja

2. izdvoidentificirati tijek i karakter ilirske talasokracije

3. razmotriti osnivanje grčkih kolonija na istočnoj obali Jadrana i njihove materijalne ostatke

4. odrediti prostor i karakter rimskih provincija i gradova na prostoru današnje Hrvatske

5. analizirati širenje kršćanstva na prostor današnje Hrvatske u rimsko doba

Srednjovjekovne civilizacije

1. opisati društvene i kulturne promjene u razdoblju srednjeg vijeka u Europi i svijetu

2. usporediti temeljne procese rasta i zastoja u hrvatskom ranom srednjevjekovlju s procesima u širem okružju

3. izdvojiti promjene u organizaciji države, društva i širenju kršćanstva od 11. do 14. stoljeća

4. razlikovati kulturna postignuća Hrvata i kulturna postignuća ostalih europskih naroda u srednjem vijeku

5. objasniti svakodnevniživot ljudi u gradu i na selu u razdoblju srednjeg vijeka u Hrvatskoj

Temelji modernog društva

1. objasniti kako su napredak tehnologije, znanosti i kulture doveli do promjena u Europi, Hrvatskoj i svijetu

2. interpretirati uzorke, tijek, karakter i posljedice geografskih otkrića

3. identificirati vjersku, političku i društvenu transformaciju Europe od 15. do 17. stoljeća

4. odrediti kako su se promjene u Europi u 16. I 17. stoljeću odrazile na prilike u Hrvatskoj

5. opisati politička zbivanja na prostoru Hrvatske u kontekstu ekspanzije Venecije, Habsburgovaca i Turaka

Doba građanskih revolucija

1. identificirati promjene u Europi, svijetu i Hrvatskoj u razdoblju globalne trgovine i europske premoći

2. razmatrati proces teritorijalne integracije i formiranja moderne hrvatske nacije u europskom kontekstu

3. objasniti jačanje građanstva i pojavu radništva u kontekstu razvoja kapitalističkog gospodarstva

4. raspraviti intelektualna kretanja i kulturne promjene u Hrvatskoj na prijelazu stoljeća

5. ustanoviti uzorke, pravce i posljedice prekooceanskih migracija do početka 20. stoljeća

6. opisati zbivanja u Hrvatskoj i njezinom širem okružju uoči Prvoga svjetskog rata

Dvadeseto stoljeće

1. opisati uzroke, tijek i posljedice Prvoga svjetskog rata u Europi i Hrvatskoj

2. objasniti položaj Hrvatske u Kraljevini Jugoslaviji u kontekstu razvoja demokratskih i totalitarnih sustava u Europi

3. raščlaniti uzroke, tijek i posljedice Drugoga svjetskog rata u Europi i Hrvatskoj

4. identificirati očekivanja Hrvata i proturječnosti u socijalističkoj Jugoslaviji

5. razmotriti raspad komunizma u Europi i raspad socijalističke Jugoslavije

6. izložiti znanstveni, tehnološki i kulturni napredak Hrvatske u 20. stoljeću

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Najranije čovječanstvo i prve kulture na prostoru današnje Hrvatske

Život paleolitskog lovca i sakupljača – krapinski pračovjek

Neolitska revolucija – nagli napredak čovječanstva

Metalno doba

Vučedolska kultura – sjedilački život i metalurgija

Metalno doba i nastanak prvih poznatih naroda

Prostor današnje Hrvatske u prapovijesno doba – kulturne grupe i

nalazišta

Iliri

Život i običaji Ilira

Ilirska talasokracija

Prostor Hrvatske u antičko doba

Grčke kolonije na istočnoj obali Jadrana

Rimljani na tlu današnje Hrvatske

Širenje kršćanstva u rimsko doba

Život ljudi i rimska kultura na prostoru naše zemlje

Raznorodnosti i

spajanja

Preobrazba Europe u srednjem vijeku

Dolazak Hrvata na Jadran i narodnosno stvaranje

Stoljeća sazrijevanja – organizacija države i društva

Utjecaji, komunikacije središta

Jadranski i kontinentalni prostor – različita društvena i gospodarska područja

Crkva i procvat kulture

»Rubna područja« hrvatskog srednjovjekovlja

Svakodnevan život – prostor grada i sela

Vrhunac srednjovjekovlja

Prijelomno četrnaesto stoljeće

Prodor Turaka i propast srednjovjekovne države

Sredozemlje i Jadran nakon geografskih otkrića

Prema novome

vijeku

Hrvatska između Osmanskog Carstva, Habsburške Monarhije i

Mletačke Republike

Širenje reformacije i protureformacija

Znanost, filozofija, umjetnost i književnost

Razvoj kulture do kraja 17. stoljeća

Doba građanskih

revolucija

Uspon građanskog društva i građanske revolucije u Europi

Narodni preporodi u Hrvatskoj

Hrvatska između Austrije i Ugarske – teritorijalna integracija i

stvaranje moderne nacije

Modernizacija Hrvatske

Počeci industrijskog razvoja i iseljavanje iz Austro-Ugarske Monarhije u prekomorske zemlje

Znanost, kultura i umjetnost u Hrvatskoj

Prvi svjetski rat

Uzroci, karakter i globalne posljedice Prvoga svjetskog rata

Hrvatska u vrtlogu ratnih zbivanja

Međuratno razdoblje

Pojava i uspon fašizma u Italiji – Rijeka i Istra pod fašističkim

režimom

Hrvati u prvoj jugoslavenskoj državi

Europa u znaku nacionalsocijalizma

Drugi svjetski rat

Hrvatska u procjepu između nacifašističke i komunističke ideologije – oslobodilački i građanski rat

Završetak rata i stvaranje druge Jugoslavije

Hrvatska u drugoj polovici 20. stoljeća

Jugoslavija od diktature do samoupravljanja

Raspad Jugoslavije i agresija Srbije i JNA na ostale jugoslavenske

republike

Domovinski rat i stvaranje samostalne hrvatske države

Napomene:U prvom razredu polaznik će u šest skupova ishoda učenja Od lovca i sakupljača do stanovnika grada (od pojave čovjeka do 1200. g. pr. Kr.), Uspon i pad starog svijeta (od 1200. g. pr. Kr. do 300. g.), Srednjovjekovne civilizacije (od 300. g. do 1350. g.), Temelji modernog svijeta (oko 1350. do 1750. g.), Doba građanskih revolucija (od 1750. do 1914. g.) i Dvadeseto stoljeće razumjeti biološke i kulturne procese na prostoru Hrvatske i šire koji su doveli do stvaranja najranijih ljudskih zajednica, prvih oblika kulture i organizacije društvenog života. Polaznik će razumjeti migracije, pojavu i izgradnju različitih država, religija, kultura, znanosti i trgovine na prostoru današnje Hrvatske i šire od kraja 2. tisućljeća prije Krista do 300. godine. Također će biti u stanju razumjeti temeljne procese europskog srednjovjekovlja te kako su pojedine države i različite kulturne tradicije utjecale na društvene promjene i odnose u Hrvatskoj. Bit će u stanju razumjeti društvena i politička zbivanja, sazrijevanje različitih institucija, ideja i stilova na prostoru Hrvatske u vrijeme rađanja modernog svijeta. Učenjem posljednjih dvaju skupova ishoda učenja polaznik će razumjeti tri međusobno povezana povijesna procesa na hrvatskom prostoru u 19. stoljeću: formiranje modernih nacija, kapitalističko gospodarstvo te moderne znanosti i kulture u europskom kontekstu. Također će biti u stanju razumjeti znanstveni, tehnološki i kulturni napredak Hrvatske u europskom kontekstu te ratne sukobe i njihove posljedice u 20. stoljeću.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, interpretacija povijesnih tekstova, analiza problemskih situacija, izlaganje, dijalog, nastavničko izlaganje), demonstracijske metode (igranja uloga), dokumentacijske metode (rad s udžbenikom, rad s pomoćnom literaturom, rad s posebno pripremljenim materijalima i rad s videomaterijalima i flilmovima), operativne metode (grafički i pisani radovi, izradba plakata, mapa i vizualnih prikaza, intervju.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: činjenično znanje, konceptualno znanje, proceduralno znanje i metakognitivno znanje.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni rad, rad u skupini (eseji, referati, prezentacija, plakat, mapa, vizualni prikazi, igranje uloga).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: GEOGRAFIJA

Cilj predmeta:

■ razviti temeljna znanja, vještine i kompetencije polaznika u području geografije

■ osposobiti ih za zanimanja u određenom strukovnom području

Opis predmeta:

Nastavni predmet ciljevima i obrazovnim ishodima učenja pridonosi ostvarenju općih ciljeva odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj, a posebice općim ciljevima prirodoslovnog i društveno-humanističkog područja kao i temeljnim vrijednostima navedenim u Nacionalnome okvirnom kurikulumu. Primjenom načela aktualizacije i korelacije ostvaruje posebnu ulogu u povezivanju društvenog i humanističkog područja, čime pridonosi korelaciji i integraciji nastavnih sadržaja, a time i koherentnosti poučavanja u ova dva područja odgoja i obrazovanja.

Budući da primarno proučava prirodno-geografske i društveno-geografske elemente, procese i sustave, u različitim prostornim okvirima, od lokalnog preko regionalnog i nacionalnog do globalnog, geografsko obrazovanje omogućuje polaznicima razumijevanje svijeta u kojem žive, razumijevanje prostornih odnosa i organizacije prostora, prakticiranje načela održivog razvoja te razvija vještine važne za svakodnevni život. Geografska znanja i vještine primarno omogućuju razvoj prirodoslovne kompetencije i opće kulture (kulturna svijest i izražavanje), a participiraju u razvoju svih ostalih temeljnih kompetencija, posebice u razvoju kompetencije komuniciranja na materinskom i stranom jeziku, matematičke kompetencije i primjeni informacijsko-komunikacijske tehnologije.

U sustavu znanosti geografija je polje u području interdisciplinarnih znanosti i podijeljena je na četiri grane: fizičku, društvenu, regionalnu i primijenjenu geografiju.


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: GEOGRAFIJA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Geografski pristup

1. izreći definiciju geografije

2. nabrojiti grane, discipline i objekt istraživanja pojedinih disciplina geografije

3. opisati položaj geografije u sustavu znanosti i sustavu odgoja i obrazovanja

4. prepoznati važnost geografije u obrazovanju i svakodnevnom životu osobe

5. opisati doprinos znanstvenih spoznaja geografije unaprjeđenju kvalitete života, razvoju društva i gospodarstva

6. prepoznati ulogu geografije u prostornom i regionalnom planiranju i upravljanju prostorom prema konceptu održivog razvoja

Zemlja u Sunčevu sustavu i svemiru

1. izreći definicije osnovnih pojmova o svemiru

2. imenovati svemirska tijela

3. odrediti položaj Zemlje u Sunčevu sustavu

4. opisati postanak te prepoznati oblik i dimenzije Zemlje

5. razlikovati gibanja Zemlje i njihove posljedice

6. prepoznati utjecaj gibanja Zemlje na ljude i ljudske djelatnosti

Orijentacija i geografske karte

1. primijeniti osnovne kartografske pojmove u interpretaciji geografskih karata

2. usporediti vrste i uporabu geografskih karata

3. rabiti planove naselja, topografske karte, kompas i GPS za kretanje u prostoru

4. objasniti primjenu suvremenih tehničkih sredstava za orijentaciju

5. predočiti prostorne pojave i procese na temelju samostalno prikupljenih podataka koristeći se skicama, dijagramima, tablicama, tematskim kartama

Prirodno-geografski procesi i organizacija prostora

1. navesti razlike među elementima prirodne osnove na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini; imenovati primjere na geografskoj karti

2. prepoznati prirodno-geografske procese na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

3. izdvojiti prirodne pojave i interakcije pozivajući se na osnovne principe prirodnih znanosti i koristiti znanstveno nazivlje

4. prepoznati utjecaj prirodno-geografskih faktora na organizaciju prostora

5. opisati važnost racionalnog korištenja tla, pitke vode i drugih prirodnih bogatstava

6. prepoznati koncept održivog razvoja, važnost zaštite okoliša i nužnost pravedne raspodjele prirodnih i stečenih dobara

Društveno-geografski procesi i organizacija prostora

1. prepoznati demografske strukture i vrste naselja u zavičaju, Hrvatskoj i svijetu

2. primijeniti pravila određivanja sastavnica prirodnog i prostornog kretanja stanovništva na zadanim primjerima

3. prepoznati prostorne sustave primarnih, sekundarnih i tercijarnih djelatnosti u mjestu, zavičaju, Hrvatskoj, Europi i svijetu

4. razvrstati države u skupine prema kriterijima za mjerenje razvijenosti i pokazateljima životnog standarda

5. opisati procese europskog integriranja i globalizacijske procese te njihov utjecaj na hrvatsko društvo

6. imenovati na geografskoj karti sjedišta i primjere država članica najvažnijih međunarodnih organizacija i regionalnih integracija

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Geografski pristupPodjela i razvoj geografije u Hrvatskoj i svijetu
Zemlja u Sunčevu sustavu i svemiru

Svemir – postanak i struktura

Sunčev sustav

Gibanja Zemlje

Orijentacija i

geografske karte

Orijentacija u prostoru i određivanje položaja na Zemlji

Predočavanje prostornih pojava i procesa na geografskim kartama

Izradba tablica, dijagrama i tematskih karata

Geografski informacijski sustavi

Prirodno-geografski procesi i organizacija prostora

Elementi i oblici reljefa na Zemlji

Geološka prošlost Zemlje

Zonalna građa Zemlje i sastav litosfere

Globalna tektonika ploča

Endogeni procesi i oblici reljefa

Egzogeni procesi i oblici reljefa

Vrijeme i klima te promjene klime

Klasifikacija klima

Povezanost klime, vegetacije i tla

Svjetsko more (podjela, svojstva i gibanja)

Vode na kopnu (voda u podzemlju, tekućice, jezera, močvare)

Prirodna bogatstva i odnos čovjeka prema prirodnim bogatstvima

Društveno-geografski procesi i organizacija prostora

Razvoj naseljenosti u Hrvatskoj i svijetu

Razmještaj stanovništva u Hrvatskoj i svijetu

Prirodno kretanje stanovništva i populacijska politika u Hrvatskoj i svijetu

Prostorno i opće kretanje stanovništva u Hrvatskoj i svijetu

Biološki, društveno-gospodarski i kulturno-antropološki sastav

stanovništva u Hrvatskoj i svijetu

Naseljenost i naselja u Hrvatskoj i svijetu

Prostorni sustavi primarnih, sekundarnih i tercijarnih djelatnosti u Hrvatskoj i svijetu

Ljudske djelatnosti, organizacija prostora i okoliš

Važnost trgovine u hrvatskom i svjetskom gospodarstvu

Povezanost gospodarskih sustava, demografskih i ekonomskih

procesa

Onečišćenje zraka, voda i tla

Zaštićena područja

Opći pokazatelji gospodarskog razvoja

Nejednaki gospodarski i regionalni razvoj

Prostor i položaj Republike Hrvatske

Položaj Republike Hrvatske u regionalnim integracijama i

međunarodnim organizacijama

Europska unija

Globalizacija i identitet

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora, metoda demonstracije, metoda rada na tekstu, izravna grafička metoda, neizravna grafička metoda, metoda pisanih radova, metoda praktičnih radova, metoda usmenog izlaganja, metoda terenskog rada.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost znanja, geografske vještine, kartografska pismenost.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni praktični rad (projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster, modeli, istraživački izvještaj, dnevnik terenskog rada ili terenske nastave).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: POLITIKA I GOSPODARSTVO

Cilj predmeta:

■ uočiti važnost participacije u društvenom, kulturnom, gospodarskom i političkom razvoju društva u kojem živimo

■ razviti političku kulturu kao činitelja stvaranja i stabilnosti suvremenih demokracija

■ usvojiti znanja o pravima i obvezama građana u demokraciji

■ usvojiti znanja o ljudskim pravima kao važnom preduvjetu za život u multikulturnom svijetu s naglaskom na poštivanje različitosti

■ usvojiti znanja i steći sposobnost kritičkog prosuđivanja položaja hrvatskog društva u kontekstu europskih integracija i globalizacijskih procesa

■ razviti stavove prema aktualnim političkim zbivanjima

■ usvojiti znanja o ustrojstvu vlasti na nacionalnoj razini

■ prepoznati čimbenike i razlikovati tipove gospodarskih sustava

■ shvatiti važnost razvijanja poduzetničke kompetencije

Opis predmeta:

Nastavni plan i program sastoji se od dvaju dijelova.

Prvi dio obuhvaća politiku u kojoj se obrađuju pojmovi iz politike čija je svrha izgradnja polaznikovih stavova prema aktualnim političkim zbivanjima te shvaćanje politike kao nezaobilaznog segmenta u svakodnevnom funkcioniranju pojedinca i društva.

Drugi dio obuhvaća gospodarstvo u kojemu se obrađuju sadržaji koji uključuju temelje slobodnoga tržišnog gospodarstva te razvijanje poduzetničke kompetencije kao bitnog činitelja na tržištu rada.Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: POLITIKA I GOSPODARSTVO

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom

razredu polaznik

će steći sljedeće

ishode učenja:

Politika

1. opisati razvoj političke znanosti od stare Grčke do danas

2. povezati utjecaj zakona na aktivnosti u svakodnevnom životu

3. izložiti pojmove moći, vlasti i autoriteta

4. prikazati načine političkog djelovanja u demokratskom društvu

5. identificirati odrednice civilnog društva

6. protumačiti pojam ljudskih prava u kontekstu njihova razvoja i dokumenata koji ih reguliraju

7. navesti značajke i oblike države

8. usporediti različite političke sustave: demokraciju, tiraniju, aristokraciju, diktaturu, totalitarizam

9. iskazati obilježja i funkcije političkih stranaka

10. prikazati politički sustav Republike Hrvatske s naglaskom na djelokrug rada zakonodavne, izvršne i sudske vlasti

Gospodarstvo

1. opisati razvoj ekonomske znanosti

2. izložiti osnovne ekonomske pojmove

3. pokazati vrste gospodarskih sustava s naglaskom na temeljna ekonomska pitanja

4. prikazati funkcioniranje tržišta i tržišnih mehanizama

5. istražiti vrste novca i načine financiranja poslovnih organizacija

6. povezati vrste ekonomske politike i vrste ekonomskih ciljeva

7. demonstrirati značenje poduzetničkog pothvata

8. interpretirati obilježja marketinga i instrumente marketinškog spleta

9. raspraviti o gospodarskom sustavu Republike Hrvatske s naglaskom na globalizacijski proces

10. protumačiti povijesni razvoj i funkcioniranje Europske unije

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Politika i političko djelovanje

Razvoj političke znanosti

Važnost zakona u svakodnevnom životu

Vlast, moć i autoritet

Političko djelovanje

Civilno društvo

Ljudska prava

Država

Država

Oblici države

Narod i nacija

Politički sustavi

Politički sustavi

Demokracija – neposredna i predstavnička

Totalitarizam, diktatura, tiranija, aristokracija

Političke stranke

Političke stranke u Republici Hrvatskoj

Izbori

Izbori

Izborni sustavi

Izborni zakon Republike Hrvatske

Ustrojstvo Republike Hrvatske

Ustav Republike Hrvatske

Ustrojstvo vlasti Republike Hrvatske – zakonodavna vlast,

izvršna i sudska vlast

Uvod u ekonomiju

Razvoj ekonomske znanosti

Osnovni ekonomski pojmovi

Temeljna ekonomska pitanja

Vrste gospodarskih sustava

Tržište

Tržište i tržišni mehanizmi

Ekonomska politika – fiskalna i monetarna politika

Ekonomski ciljevi – makroekonomski i mikroekonomski ciljevi

Novac i gospodarstvo – vrste novca i oblici kapitala

Vrste poslovnih organizacija

Poduzetništvo i marketing

Poduzetništvo i poduzetnički pothvat

Obilježja marketinga

Marketinški splet

Marketing i etika

Hrvatska i Europska unija

Gospodarski sustav Republike Hrvatske

Povijesni razvoj Europske unije i institucije Europske unije

Hrvatska i Europska unija

Ostalo

Metode i

oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, programirana metoda, demonstracijska metoda, istraživačka metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, problemska nastava, programirana nastava, egzemplarna nastava, mentorska nastava, demonstracijska nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi

praćenja i

vrjednovanja

polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, aktivnost.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Cilj predmeta:

■ stjecati optimalnu količinu kineziološkoga teorijskog znanja koje je bitno za provedbu smislenog i samostalnoga tjelesnog vježbanja

■ provoditi različite kineziološke aktivnosti koje su izravno u funkciji usvajanja i usavršavanja motoričkog znanja kojim se polaznik / djelatnik koristi u sportsko-rekreacijske svrhe

■ poznavati i provoditi kineziološke transformacijske i kineziterapeutske postupke koji su izravno u funkciji unaprjeđenja zdravlja i prevencije profesionalnih bolesti

Opis predmeta:

Ovo zanimanje provodi se u sjedećem i stojećem položaju. Leđa i noge najopterećeniji su dio tijela. Preporučuje se da postupci unaprjeđenja kinantropoloških obilježja budu usmjereni na jačanje mišića trupa, nogu i prsiju. Vježbe jačanja i istezanja bilo bi dobro provoditi u ležećem položaju radi rasterećenja leđa, nogu i zdjelice. Sjedenje zahtijeva malu energetsku potrošnju i nepovoljno djeluje na rad dišnog i krvožilnog sustava te su osobe koje pretežito sjede sklone povećanju tjelesne mase i masnog tkiva. Zbog navedenog preporučuje se posebnu pozornost usmjeriti na razvoj aerobnih kapaciteta.

Osjećaj za timski rad jedna je od temeljnih osobina za uspješno obavljanje ovog zanimanja. Za utjecaj na razvoj sposobnosti timskog rada posebno su pogodne polistrukturne kompleksne aktivnosti. Od izvannastavnih dislociranih aktivnosti, s obzirom na utvrđenu statičku aktivaciju lokomotornog sustava, preporučuje se plivanje.


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Kineziološka teorijska znanja

1. poznavati bitne informacije iz povijesti sporta kao dijela opće kulture

2. prepoznati indiciranost i kontraindiciranost određenih kinezioloških aktivnosti prema izabranom zanimanju

3. navesti važnost i specifičnosti vježbanja koje treba provoditi tijekom radnog vijeka u funkciji sportske rekreacije

4. navesti teorijska znanja o samostalnom planiranju, programiranju i kontroli procesa vježbanja (određivanje volumena, ekstenziteta i intenziteta vježbanja)

5. nabrojiti specifične kineziološke i kineziterapeutske transformacijske postupke za unapređenje i očuvanje zdravlja s ciljem prevencije potencijalno najčešćih antropoloških negativnosti tijekom obavljanja izabranog zanimanja

Kineziološke aktivnosti

1. isplanirati monostrukturne ciklične aktivnosti koje se mogu koristiti u funkciji cjeloživotnog vježbanja kao sportsko-rekreacijski sadržaj

2. uskladiti polistrukturne acikličke aktivnosti koje su međusobno povezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

3. kombinirati polistrukturne kompleksne aktivnosti koje su međusobno povezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

4. ovladati polistrukturnim konvencionalnim aktivnostima koje su međusobno povezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

5. demonstrirati izvođenje jedne monostrukturne ciklične aktivnosti koja se može koristiti u funkciji cjeloživotnog vježbanja kao osnovni sportsko-rekreacijski sadržaj, a po mogućnosti polaznik ima interes za nju.

Transformacija kinantropoloških obilježja

1. isplanirati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih morfoloških obilježja (optimizaciju sastava tijela – povećanje mišićne mase, potkožno masno tkivo)

2. razlikovati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih motoričkih sposobnosti (fleksibilnost, koordinacijska svojstva, brzinsko eksplozivna svojstva, razvoj i održavanje jakosti)

3. prilagoditi izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih funkcionalnih sposobnosti (aerobna i anaerobna izdržljivost)

4. usporediti izvedbu bitnih kinezioloških sadržaja s ciljem cjelovite transformacije lokomotornog sustava (mobilnosti lokomotornog sustava, stabilnosti lokomotornog sustava)

5. kombinirati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem svladavanja sadržaja različitih programa za prevenciju lokomotornih ozljeda (relativne vježbe jakosti, primjena elastičnih otpora, primjena proprioceptivnih vježbi, primjeri povezivanja sadržaja iz različitih programa prevencije s ciljem maksimizacije učinkovitosti)

Kineziološki postupci unaprjeđenja zdravlja

1. pokazati i nabrojiti kineziterapeutske vježbe za prevenciju tegoba onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

2. izabrati i pokazati statičke vježbe istezanja (stretching) za regeneraciju onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

3. pokazati i provesti kineziterapeutske vježbe za rehabilitaciju nakon ozljeda onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

4. sastaviti i provesti statičke vježbe istezanja (stretching) za smanjenje tonusa onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

5. objasniti i primijeniti skup vježbi masaže i samomasaže (labavljenja, glađenja, gnječenja, istresanja) u stajanju, sjedenju ili ležanju onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Kineziološka teorijska znanja

Za ovaj skup ishoda učenja izvedbeno je predviđen broj sati do 10% ukupnog broja sati. Teorijske nastavne teme u pravilu se trebaju provoditi kako su navedene, jer su smisleno povezane s ostalim skupovima ishoda učenja u svakom razredu. Također, dopušteno je osmišljavanje drukčijih teorijskih tema koje su izravno povezane s provedivim motoričkim nastavnim temama u uvjetima pojedine srednje strukovne škole.

1. Važnost tjelesnog vježbanja i sporta u razvoju društva

2. Sustav za kretanje čovjeka (dijelovi, građa, funkcija)

3. Energetski potencijali čovjeka tijekom vježbanja

4. Optimalni sastav tijela (metode optimizacije)

5. Pravilna prehrana i važnost unosa tekućine

6. Utjecaj procesa vježbanja na ljudski organizam (pozitivni učinci vježbanja i štetne tjelesne aktivnosti)

7. Modeliranje postupaka za redukciju potkožnoga masnog tkiva

Kineziološke aktivnosti

U ovom skupu ishoda učenja naveden je veći broj nastavnih tema kako bi se omogućio izbor nastavnih tema iz propisanoga nastavnog plana i programa.

I. ATLETIKA

1. Kros ili standardna ciklična kretanja različitim tempom do 8 min

2. »Leteće« trčanje do 40 m

3. Trčanje do 100 m

4. Trčanje – motoričko postignuće

5. Skokovi s noge na nogu po označenim prostorima (ili sa strunjače na strunjaču)

6. Skokovi odrazom svaki četvrti korak

7. Skok udalj tehnikom 2 ½ koraka

8. Bacanje Vortex udalj

9. Atletski troboj (trčanje, skok, bacanje)

II. SPORTSKA GIMNASTIKA – POLAZNICI

10. Različite varijante premeta strance

11. Stoj na glavi

12. Stoj na rukama, kolut naprijed

13. Odbočka

III. SPORTSKA GIMNASTIKA – POLAZNICE

14. Ljuljanje na karikama

15. Pomicanje u visu

16. Njihom strance premah odnožno

17. Klimom premah zgrčeno

18. Okreti u čučnju i usponu na obje noge za 180 (niska greda)

19. Valcer – korak, okret u usponu za 180 na obje noge (niska greda)

20. Galop – naprijed, okret u čučnju za 180 na obje noge (niska greda)

IV. RITMIČKA GIMNASTIKA

21. Kruženje rukama u čeonoj, bočnoj i vodoravnoj ravnini (obručem, loptom, vijačom) u mjestu i kretanju

22. Poskoci i skokovi ritmičke gimnastike kroz vijaču

23. Bacanje i hvatanje vijače u kombinaciji s tjelesnim elementima

24. Skok »kadet«

25. Skok »jelenji«

V. PLES I AEROBIKA

26. Engleski valcer (okreti, wisq, promenada)

27. Disko foks plesovi

28. Aerobika

VI. BORILAČKI SPORTOVI

29. Bočno bacanje tsuri goshi

30. Nožno bacanje de ashi braai

31. Kretanja tsugi ashi i ayumi ashi

32. Polukružni koraci – tai sabaki (mae sabaki i ushiro sabaki)

VII. KOŠARKA

33. Dodavanje jednom rukom guranjem – izravno i od podloge

34. Promjene smjera i tempa kretanja s poluaktivnom i aktivnom obranom

35. Ubacivanje lopte u koš jednom rukom odozgor nakon okreta

36. Obrana »čovjek na čovjeka« (1 : 1; 2 : 2; 3 : 3)

37. Igra (taktika i suđenje)

VIII. NOGOMET

38. Vođenje lopte različitim dijelovima stopala i brzine kretanja (pravocrtno vođenje i uz promjene pravca vođenja)

39. Promjene mjesta vođenjem lopte te primopredajom lopte u suradnji dvojice polaznika

40. Promjene mjesta vođenjem lopte te primopredajom lopte u suradnji dvojice polaznika s udarcem na vrata

41. Igra za posjed lopte u ograničenom prostoru 4 : 2, 4 : 4, 5 : 5 (otkrivanje, slobodan broj dodira po lopti)

42. Igra futsal (taktika igre, primjena pravila i suđenje)

IX. ODBOJKA

43. Pojedinačni blok smeča visoke lopte

44. Odbijanje podlakticama preko glave

45. Vršno odbijanje skretanjem pravca leta lopte

46. Igra 6 : 6, zaštita od protivničkog napada 1 : 2 : 3 (1 polaznik u bloku, 2. polaznik u prednjoj zoni iza bloka, 3. polaznik u stražnjoj zoni)

47. Igra (taktika i suđenje)

X. RUKOMET

48. Razne igre s loptom

49. Šutiranje s tla iskorakom suprotnom nogom u odnosu na šutersku ruku u/iznad visine boka »jensen«

50. Jednostruka križanja

51. Prizemljenje do skleka nakon šuta s crte

52. Osnovna vratarska tehnika, bočno i dubinsko kretanje braniča te sprječavanje napadača sportskim prekršajem

53. Igra (taktika i suđenje)

XI. BADMINTON

54. Bekend servis

55. Vodoravni (drive) udarac

56. Osnove taktike igre u paru

57. Igra (taktika i suđenje)

XII. TENIS

58. Privikavanje na lopticu i reket (spužvasta loptica)

59. Forhend (spužvasta loptica)

60. Bekend (spužvasta loptica)

61. Igra (taktika i suđenje)

Transformacija kinantropoloških obilježja

U ovom skupu ishoda učenja za svaku nastavnu temu naveden je jedan primjer njezine provedbe. To omogućuje da se dorečeno prepozna njezin smisao te da se, u različitim uvjetima rada, osmisle daljnje nastavne teme s istovjetnim ciljem.

I. MORFOLOŠKA OBILJEŽJA

(opći razvoj i održavanje)

1. Primjena vijače (redukcija potkožnoga masnog tkiva)

2. Primjena medicinke (razvoj mišićne mase)

3. Primjena elastičnih traka (razvoj mišićne mase)

4. Primjena bučica (razvoj mišićne mase)

II. MOTORIČKE SPOSOBNOSTI

(razvoj i održavanje fleksibilnosti)

1. Statičko aktivno istezanje (pretklon raznožno)

2. Statičko pasivno istezanje (prednoženje u ležećem položaju uz potisak partnera)

3. Dinamičko istezanje (dinamičko prednoženje u stojećem položaju)

4. PNF istezanje (istezanje, kontrakcija, relaksacija)

5. Balističko istezanje (prednoženje i zanoženje maksimalnom amplitudom u stojećem položaju)

(razvoj i održavanje koordinacijskih svojstava)

1. Biotički načini svladavanja prostora (hodanja, trčanja, puzanja, valjanja)

2. Biotički načini svladavanja prepreka (preskoci, penjanja, provlačenja, obilaženja)

3. Biotički načini svladavanja otpora (dizanja, nošenja, potiskivanja, vučenja)

4. Biotički načini svladavanja baratanja predmetima (dodavanja, bacanja, vođenja, žongliranja)

5. Vježbe pravovremenosti − timing (kretanje i zaustavljanje u zadanim uvjetima)

6. Vježbe ritma (prelazak podnih ljestava niskim skipom)

III. FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI

(razvoj i održavanje aerobnih sposobnosti)

1. Standardna metoda (trčanje 20' intenzitetom 50%)

2. Varijabilna metoda (trčanje 20' s izmjenama intenziteta 2' 40% i 2' 60%)

3. Intervalna metoda (trčanje maksimalnim intenzitetom 6 × 20" s odmorom 10")

Kineziološki postupci unaprjeđenja zdravlja

Nastavne teme iz ovog skupa ishoda učenja mogu se sustavno provoditi tijekom svih godina obrazovanja. Primjeri ovih kinezioloških postupaka za unaprjeđenje zdravlja navedeni su u poglavlju »Ostalo« kojie se nalazi na kraju programa četvrtog razreda.

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

III. Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Napomene:

Opće napomene

Različitost materijalnih uvjeta srednjih strukovnih škola utječe na provedivost nastavnih tema te je naveden veći broj nastavnih tema kako bi se za različite uvjete i zanimanja mogao izraditi provediv, a prema zanimanju usmjeren izvedbeni nastavni plan i program.

Svaka nastavna tema mora biti primjerena dobi i spolu polaznika, indicirano usmjerena prema strukovnoj kvalifikaciji te omogućitii sigurnost polaznika i usklađenost s potencijalnim interesima i stvarnim potrebama polaznika.

Tako je ovaj program rasterećen nastavnih tema koje nije moguće provesti te onih koje zbog svoje složenosti ne mogu biti u funkciji ishoda učenja, jer ih većina polaznika ne može svladati određenim uspjehom.

Program za srednje strukovne škole osmišljen je na način da u svakom razredu sadrži četiri međupovezana skupa ishoda učenja. To su: 1) Kineziološka teorijska znanja, 2) Kineziološke aktivnosti, 3) Transformacija kinantropoloških obilježja i 4) Kineziološki postupci unapređenja zdravlja. Time je potpuno promijenjen smisao nastave tjelesne i zdravstvene kulture u srednjim strukovnim školama jer su određeni mjerljivi skupovi ishoda učenja koje svaki polaznik (osim polaznika s posebnim potrebama) tijekom redovitog pohađanja nastave mora obvezno naučiti na primjerenoj razini. Na takav način skupna učinkovitost svih skupova ishoda učenja omogućuje ostvarivanje bitnih kompetencija iz ovoga odgojno-obrazovnog područja za pojedino zanimanje.

U programu se nastavna tema navodi samo jedanput i ne ponavlja se u istom navodu, što znači da se ista može izabrati i ponavljati u svim višim razredima. Drugim riječima, ono što je navedeno kao nastavna tema, primjerice u 1. razredu, može se planirati i u svim višim razredima, iako se ista ne navodi u programima viših razreda. Navedeno pravilo, zbog vertikalne unutarpredmetne povezanosti i programske povezanosti osnovnog i srednjeg školstva, nastavnik po potrebi može koristiti za sve nastavne teme iz programa za osnovne škole. Takav pristup istodobno omogućuje kreativnost nastavnika i olakšava izradbu izvedbenoga nastavnog plana i programa za pojedini razredni odjel, jer uvažava zahtjeve s obzirom na različit sastav polaznika prema sposobnostima te pojedinačne razlike u količini stečenih motoričkih znanja u osnovnoj školi.

Temeljna postavka ovog programa uzima u obzir biološke različitosti polaznika i polaznica. Zbog toga se predmetna nastava u srednjim strukovnim školama, kako sa znanstvenih, tako i sa stručnih spoznaja, mora organizirati i provoditi posebno (odvojeno) za polaznike, a posebno za polaznice.

Posebne napomene

Nastavni predmet tjelesna i zdravstvena kultura ima veliki broj posebnosti. Zbog toga je neke uputno istaknuti:

■ u izvedbeni nastavni plan i program treba uvrstiti međusobno povezane nastavne teme koje su određene svim skupovima ishoda učenja

■ zbog posebnosti nastavnog predmeta i uvjeta u kojima se odvija nastavni proces posebnu pozornost treba obratiti sigurnosti i motivaciji polaznika

■ vrjednovanje postignuća polaznika provoditi prema individualnim mogućnostima

■ nastavu izvoditi u nastavnim satima od 45 minuta, osim gdje su školske sportske dvorane udaljene od škole više od 10 minuta hoda i ako nastavu nije moguće organizirati na drugi način.

Ostalo

Primjeri nastavnih tema za skup ishoda učenja:

KINEZIOLOŠKI POSTUPCI UNAPRJEĐENJA ZDRAVLJA

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

Statičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1. postaviti dlanove s ukriženim prstima na čelo pa gurati glavu naprijed, a istovremeno rukama pružati otpor

2. postaviti dlanove s ukriženim prstima na desnu stranu lica pa gurati glavu u desnu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

3. postaviti dlanove s ukriženim prstima na lijevu stranu lica pa gurati glavu u lijevu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

4. postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave pa gurati glavu prema natrag, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1. glavom izvoditi pokret naprijed-natrag

2. glavom rotirati u desnu pa u lijevu stranu

3. podizati ramena gore i polako ih spuštati

4. postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave te potiskivati laktove prema unutra.

Statičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. stopala pogrčiti i zadržati položaj

2. koljena pogrčiti pa leđima pritiskati podlogu

3. koljena pogrčiti pa naizmjenično lijevom i desnom nogom uz pogrčeno stopalo koljeno privlačiti k sebi, a rukom pružati otpor

4. koljena pogrčiti pa s obje noge istodobno uz pogrčena stopala koljena privlačiti k sebi, a rukama pružati otpor

5. koljena pogrčiti, tjeme fiksirati uz podlogu, dlanove ukriženih prstiju postaviti na čelo te izvoditi pretklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1. upiranje o podlogu nožnim prstima do potpunog opružanja koljena

2. s rukama u uzručenju naizmjence po podlozi istezati suprotnu ruku i suprotnu nogu

3. s rukama u uzručenju po podlozi istovremeno istezati obje ruke i obje noge

4. s dlanovima ukriženih prstiju iza glave izvoditi zaklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. plantarna fleksija

2. pogrčiti lijevo stopalo pa privlačiti petu po podlozi k sebi, ponoviti desnom nogom

3. pogrčiti istovremeno oba stopala pa privlačiti pete po podlozi k sebi

4. koljena pogrčiti te polako podizati i spuštati zdjelicu

5. koljena pogrčiti, staviti ruke na prsa i podizati trup.

Položaj na boku (donja ruka je pod glavom, gornjom se oslanja o podlogu, donja je noga savijena, a gornja ispružena):

1. pogrčiti gornju nogu, opružiti ju do početnog položaja

2. pogrčiti stopalo pa odizati ispruženu nogu

3. pogrčiti stopalo pa ispruženom nogom napraviti krug.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1. nožnim prstima upirati se u podlogu do opružanja koljena

2. naizmjenična fleksija potkoljenica

3. istovremena fleksija potkoljenica

4. s rukama u priručenju doći do položaja uzručenja

5. s rukama u uzručenju naizmjence podizati lijevu ruku i desnu nogu pa desnu ruku i lijevu nogu.

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

Ležeći na leđima (ruke u priručenju, s nogama flektiranim u zglobu koljena i kuka):

1. podizati ruke do odručenja, a ramena istovremeno pritiskati dolje i natrag

2. rukom uhvatiti suprotni lakat u visini ramena, istegnuti ruku u jednu stranu te drugom rukom u drugu stranu

3. s laktovima postavljenim u visini ramena stisnuti šake, okrenuti ruke prema van i pritiskati šakama o podlogu

4. laktove spojiti u visini ramena ispred glave, podlaktice prisloniti jednu uz drugu, stisnuti šake i raširiti ruke pod pravim kutom uz pritiskanje o podlogu

5. s glavom u prirodnom položaju, rukama u priručenju, ramena podizati prema gore

6. s rukama u uzručenju naizmjenično izvoditi opružanja rukama.

Ležeći na trbuhu (stisnute pete uz petu, stisnute stražnjice):

1. s laktovima u visini ramena, stisnuti šake i podizati ruke i glavu od podloge (kao da se želi spojiti lopatica), pogled usmjeriti prema dolje

2. uhvatiti ruke iza leđa, podignuti glavu, ramena i gornji dio tijela, pogled usmjeriti prema dolje.

III. Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

1. stisnuti prste šake te opružiti

2. raširiti ispružene prste pa zatvoriti šaku stišćući prste

3. pomicanje palca u njegovu korijenskom zglobu, uz izvedbu što većeg kruga

4. istegnuti palac što dalje od šake te ga vratiti pokušavajući dodirnuti vrškove jednog po jednog prsta, od drugog do petog

5. ruku koja je položena na rukohvat stolca ili na stol, savijati u ručnom zglobu prema gore i dolje

6. s rukom koja je u laktu flektirana pod pravim kutom, okretati dlan prema gore, pa prema dolje, a da pri tome ne pomicati lakat

7. stisnuti list papira između ispruženih prstiju šake, a drugom ga rukom pokušati izvući

8. osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema gore te savijati šaku prema gore, uz pružanje otpora suprotnom šakom

9. osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema dolje te savijati šaku prema gore, uz pružanje otpora suprotnom šakom.

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

Ležeći na leđima:

1. rukama u priručenju, ispruženih nogu s pogrčenim stopalima, izvoditi naizmjenična odnoženja

2. s jastukom ispod koljena, naizmjenično opružati noge s pogrčenim stopalom gurajući jastuk u pod

3. obje noge flektirane, ispružiti jednu nogu u visini s koljenom druge noge, stopalo pogrčiti prema sebi, zadržati i vratiti u početni položaj, izvoditi naizmjence jednom pa drugom nogom

4. početni položaj polusjedeći, noge su ispružene, stopala pogrčena, između nogu jastuk, stisnuti jastuk napinjući mišiće stražnjice i zadržavati koljena ispružena, opustiti se i ponoviti u ležećem i stojećem položaju

5. početni položaj ležeći na boku, savinuti ruku i nogu na kojima se leži, gornja noga je ispružena, stopala pogrčena prema sebi, podignuti nogu, zadržati ju u odignutom položaju, gornja ruka je savijena i oslonjena dlanom o podlogu

6. položaj na trbuhu, s jastukom ispod trbuha, pogrčiti stopalo jedne noge, savinuti koljeno i natkoljenicu od podloge, odizati koljeno i natkoljenicu od podloge, bez podizanja zdjelice, zadržati u tom položaju

7. sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu ispružiti u koljenskom zglobu, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj

8. sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu saviti u zglobu kuka, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj.

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Sjedeći položaj:

1. savinuti nožne prste oba stopala ne dižući ih s poda, ispraviti prste stopala

2. podignuti prednji dio stopala držeći petu na podu, spustiti prednji dio stopala, zatim podignuti i spustiti petu

3. podignuti prednji dio stopala, okrenuti stopalo prema van, spustiti stopalo, vratiti ga u sredinu

4. podignuti pete, okrenuti pete prema van, spustiti pete, vratiti ih u sredinu

5. podignuti jedno koljeno, ispružiti stopalo, zategnuti stopalo, spustiti stopalo, naizmjence lijevo i desno pa istovremeno oba

6. podignuti ispruženu nogu, zategnuti prste prema sebi, naizmjenično jedna te druga noga pa istovremeno obje

7. podignuti ispruženu nogu, kružno pomicati stopalo, stopalom ispisivati brojeve po zraku

8. bosim prstima stopala gužvati novinski papir.

Metode i oblici rada:

Metode:

■ prikazivanja – metoda usmenoga izlaganja, metoda postavljanja i rješavanja, metoda pokazivanja ili demonstracije

■ vježbanja – intervalna metoda vježbanja, varijabilna metoda vježbanja, kontinuirana metoda vježbanja

■ sigurnosti – metoda sprječavanja ili prevencije, čuvanja ili zaštite, pomaganja ili asistencije

■ nadzora – metoda praćenja vježbanja, usmjeravanja vježbanja, zaustavljanja vježbanja.

Oblici:

■ jednostavniji (pojedinačni, dvojke, trojke, četvorke i paralelni)

■ složeniji (paralelno izmjenični, sukcesivno izmjenični, izmjenični, kružni, stanični, stazni i poligonski).

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: motorička znanja, motorička postignuća, kinantropološka postignuća (morfoloških obilježja, motoričkih sposobnosti i funkcionalnih sposobnosti prema metodologiji vrjednovanja), odgojni učinci rada.

Oblici: vrjednovanje rada polaznika provoditi uvažavajući stanje njihova antropološkog statusa, stvarne mogućnosti svakog polaznika i cjelokupni napredak pojedinca tijekom nastavne godine.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:Ishodi učenja navedeni za prvi razred ostvaruju se u sva četiri razreda.
Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Kineziološka teorijska znanja

Za ovaj skup ishoda učenja izvedbeno je predviđen broj sati do 10% ukupnog broja sati. Teorijske nastavne teme u pravilu se trebaju provoditi kako su navedene jer su smisleno povezane s ostalim skupovima ishoda učenja u svakom razredu. Također, dopušteno je osmišljavanje drukčijih teorijskih tema koje su izravno povezane s provedivim motoričkim nastavnim temama u uvjetima pojedine srednje strukovne škole.

1. Olimpizam

2. Tjelesno vježbanje kao čimbenik kulture življenja

3. Sastav kinantropoloških obilježja i postupci razvoja

4. Izračun indeksa tjelesne mase (ITM) u funkciji redukcije masnog tkiva i povećanja mišićne mase

5. Utjecaj tjelesnog vježbanja na pojedine organske sustave (lokomotorni, neurološki) sa stajališta pojedinog zanimanja

6. Obilježja morfološkog, motoričkog i funkcionalnog razvoja polaznika u adolescenciji

Energetske vrijednosti prehrambenih namirnica (vitamini, minerali,voda – postupci prehidratacije, hidratacije i rehidratacije, dodatci prehrani)

Kineziološke aktivnosti

U ovom skupu ishoda učenja naveden je veći broj nastavnih tema kako bi se omogućio izbor nastavnih tema iz propisanoga nastavnog plana i programa.

I. ATLETIKA

1. Tehnika brzog hodanja

2. Kros ili standardna ciklička kretanja različitim tempom do 10 min

3. Trčanje dionica 150 − 200 m

4. Trčanje – motoričko postignuće

5. Skokovi odrazom svaki treći korak

6. Skok uvis prekoračnom tehnikom L i D nogom pojedinačno sa zbrojem preskočenih visina – motoričko postignuće

7. Sunožno preskakivanje prepreka različitih visina (20 – 50 cm)

8. Bacanje Vortexa u cilj na tlu

9. Atletski troboj (trčanje, skok, bacanje)

II. SPORTSKA GIMNASTIKA – POLAZNICI

10. Leteći kolut

11. Raznoška uzduž sprave (kozlić)

12. Salto na povišenje od mekih strunjača uz pomoć odraznog pomagala

III. SPORTSKA GIMNASTIKA – POLAZNICE

13. Stoj na rukama u kolut naprijed

14. Ljuljanja na karikama – saskok u zaljuljaju

15. Klimom premah raznožni

16. Upor prednji na nižoj pritki, kovrtljaj naprijed

17. Naskok premahom jedne noge odnožno do upora jašućeg; polkin korak, »tupfer«, »vaga«, saskok »jelenji«

IV. RITMIČKA GIMNASTIKA

18. Skokovi s udarcem noge o nogu

19. Kotrljanje lopte po tlu i tijelu

20. Bacanje i hvatanje lopte u kombinaciji s tjelesnim elementima

21. Otvoreni – zatvoreni poskok na mjestu i u kretanju

22. Preskakivanje vijače naprijed i natrag križanjem ruku

23. »Leteći« skok vijačom

24. Skok »škare« povezano naprijed-natrag

V. PLES I AEROBIKA

25. Rock plesovi

26. Rumba (okreti, wisq, promenada)

27. Samba (okreti, wisq, promenada)

28. »New body« aerobika (aerobika s bučicama)

VI. BORILAČKI SPORTOVI

29. Okreti za bacanja – mae mawari sabaki, ushiro mawari sabaki

30. Bočno bacanje tsuri goshi

31. Nožno bacanje de ashi braai u kretanju

32. Poluga juji gatame i gušenje hadaka jime

VII. KOŠARKA

33. Ubacivanje lopte u koš jednom rukom preko glave – horog (nakon vođenja i na dodanu loptu)

34. Obrambeni skok i zagrađivanje

35. Oduzimanje lopte (presijecanjem ili izbijanjem iz posjeda)

36. Slobodna bacanja

37. Zonska obrana

38. Igra (taktika i suđenje)

VIII. NOGOMET

39. Dinamičko dodavanje i primanje lopte različitim dijelovima stopala (primopredaja lopte u suradnji dvojice polaznika)

40. Udarci na vrata nakon dodane lopte

41. Dupli pas u suradnji dvojice polaznika (osnovna struktura suradnje)

42. Dupli pas u suradnji dvojice polaznika s udarcem na vrata 2 : 1 (+ vratar)

43. Slobodna igra 5 + 1 : 5 + 1 (taktika i suđenje)

IX. ODBOJKA

44. Vršno odbijanje preko glave

45. Niski odbojkaški stav i obrana »oštrih« lopti poluupijačem

46. Povaljka u stranu i odbijanje čekićem

47. Obrana u prednjoj liniji − pojedinačni i grupni blok

48. Igra 6 : 6, zaštita vlastitog smeča 2 : 3 (2 polaznika u prednjoj zoni, 3 polaznika u stražnjoj zoni, suđenje)

X. RUKOMET

49. Zaustavljanje lopte s dvije i jednom rukom u različitim visinama

50. Šutiranje sa zemlje otklonom u suprotnu stranu u odnosu na šutersku ruku »polueret«

51. Povratna lopta – dupli pas

52. Poučavanje zonske obrane 5 : 1

53. Igra (taktika i suđenje)

XI. BADMINTON

54. Smeč udarac

55. Obrana nakon smeč udarca (paralela i dijagonala, forhend i bekend)

56. Forhend i bekend, visoki (lift) udarac s mreže (dugi udarac s mreže zamahom reketa ispod struka)

57. Igra (taktika i suđenje)

XII. TENIS

58. Forhend i bekend s obzirom na vrste rotacija (ravni, spin)

59. Ravni servis

Transformacija kinantropoloških obilježja

U ovom skupu ishoda učenja za svaku nastavnu temu naveden je jedan primjer njene provedbe. To omogućuje da se dorečeno prepozna njezin smisao te da se, u različitim uvjetima rada, osmisle daljnje nastavne teme s istovjetnim ciljem.

I. MORFOLOŠKA OBILJEŽJA

(razvoj i održavanje mobilnosti lokomotornog sustava)

1. Vježbe za mobilnost gležnja (dinamička dorzalna fleksija u stojećem položaju)

2. Vježbe za mobilnost kuka (dinamičko istezanje pregibača natkoljenice u iskoraku)

3. Vježbe torakalne mobilnosti (zasuci)

4. Vježbe mobilnosti ramena (kruženje rukom uz imitaciju dodavanja)

5. Primjeri vježbanja za razvoj i održavanje mobilnosti lokomotornog sustava

6. Pilates s malim loptama

II. MOTORIČKE SPOSOBNOSTI

(razvoj i održavanje jakosti)

1. Vježbe relativne jakosti (sklek)

2. Vježbe repetitivne jakosti (potisak s ravne klupe, 3 serije po 8 −10 ponavljanja)

3. Vježbe maksimalne jakosti (potisak s ravne klupe, 5 serija po 1 − 3 ponavljanja)

4. Vježbe elastične jakosti (potisak s ravne klupe s naglašenom brzinom u obje faze)

5. Vježbe eksplozivne jakosti (bacanje medicinke iz sjeda, samo koncentričkim načinom)

III. FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI

(sadržaji za razvoj i održavanje anaerobne izdržljivosti)

1. Intervalna standardna metoda fosfagene izdržljivosti (trčanje 10 × 50 m, maksimalni intenzitet, odmor 2')

2. Intervalna varijabilna metoda fosfagene izdržljivosti (trčanje 10 × 50 m, maksimalni intenzitet, a između ponavljanja vrlo sporo trčanje 2')

3. Intervalna standardna metoda glikolitičke izdržljivosti (trčanje 6 × 400 m, intenzitet 80 – 90%, odmor 4')

4. Intervalna varijabilna metoda glikolitičke izdržljivosti (trčanje 3 × 6', 30" maksimalni intenzitet, 30" 50%, odmor 5')

5. Kontinuirana varijabilna metoda glikolitičke izdržljivosti (trčanje 12', 1' maksimalni intenzitet, 1' 50%)

Kineziološki postupci unapređenja zdravlja

Nastavne teme iz ovog skupa ishoda učenja mogu se sustavno provoditi tijekom svih godina obrazovanja. Primjeri ovih kinezioloških postupaka unaprjeđenja zdravlja navedeni su u poglavlju Ostalo koje se nalazi na kraju programa četvrtog razreda.

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

III. Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Napomene:

Opće napomene

Različitost materijalnih uvjeta srednjih strukovnih škola utječe na provedivost nastavnih tema te je naveden veći broj nastavnih tema kako bi se za različite uvjete i zanimanja mogao izraditi provediv, a prema zanimanju usmjeren izvedbeni nastavni plan i program.

Svaka nastavna tema mora biti primjerena dobi i spolu polaznika, indicirano usmjerena prema strukovnoj kvalifikaciji te omogućitii sigurnost polaznika i usklađenost s potencijalnim interesima i stvarnim potrebama polaznika.

Tako je ovaj program rasterećen nastavnih tema koje nije moguće provesti te onih koje zbog svoje složenosti ne mogu biti u funkciji ishoda učenja jer ih većina polaznika ne može svladati određenim uspjehom.

Program za srednje strukovne škole osmišljen je na način da u svakom razredu sadrži četiri međupovezana skupa ishoda učenja. To su: 1) Kineziološka teorijska znanja, 2) Kineziološke aktivnosti, 3) Transformacija kinantropoloških obilježja i 4) Kineziološki postupci unaprjeđenja zdravlja. Time je potpuno promijenjen smisao nastave tjelesne i zdravstvene kulture u srednjim strukovnim školama jer su određeni mjerljivi skupovi ishoda učenja koje svaki polaznik (osim polaznika s posebnim potrebama) tijekom redovitog pohađanja nastave mora obvezno naučiti na primjerenoj razini. Na takav način skupna učinkovitost svih skupova ishoda učenja omogućuje ostvarivanje bitnih kompetencija iz ovoga odgojno-obrazovnog područja za pojedino zanimanje.

U programu se nastavna tema navodi samo jedanput i ne ponavlja se u istom navodu, što znači da se ista može izabrati i ponavljati u svim višim razredima. Drugim riječima, ono što je navedeno kao nastavna tema, primjerice u 1. razredu, može se planirati i u svim višim razredima, iako se ista ne navodi u programima viših razreda. Navedeno pravilo, zbog vertikalne unutarpredmetne povezanosti i programske povezanosti osnovnog i srednjeg školstva, nastavnik po potrebi može koristiti za sve nastavne teme iz programa za osnovne škole. Takav pristup istodobno omogućuje kreativnost nastavnika i olakšava izradbu izvedbenoga nastavnog plana i programa za pojedini razredni odjel jer uvažava zahtjeve s obzirom na različit sastav polaznika prema sposobnostima te pojedinačne razlike u količini stečenih motoričkih znanja u osnovnoj školi.

Temeljna postavka ovog programa uzima u obzir biološke različitosti polaznika i polaznica. Zbog toga se predmetna nastava u srednjim strukovnim školama, kako sa znanstvenih, tako i sa stručnih spoznaja, mora organizirati i provoditi posebno (odvojeno) za polaznike, a posebno za polaznice.

Posebne napomene

Nastavni predmet Tjelesna i zdravstvena kultura ima velik broj posebnosti. Zbog toga je neke uputno istaknuti:

■ u izvedbeni nastavni plan i program treba uvrstiti međusobno povezane u nastavne teme koje su određene svim skupovima ishoda učenja

■ zbog posebnosti nastavnog predmeta i uvjeta u kojima se odvija nastavni proces posebnu pozornost treba obratiti sigurnosti i motivaciji polaznika

■ vrjednovanje postignuća polaznika provoditi prema individualnim mogućnostima

■ nastavu izvoditi u nastavnim satima od 45 minuta, osim gdje su školske sportske dvorane udaljene od škole više od 10 minuta hoda i ako nastavu nije moguće organizirati na drugi način.

Ostalo

Primjeri nastavnih tema za skup ishoda učenja:

KINEZIOLOŠKI POSTUPCI UNAPRjEĐENJA ZDRAVLJA

Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

Statičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1. postaviti dlanove s ukriženim prstima na čelo pa gurati glavu naprijed, a istovremeno rukama pružati otpor

2. postaviti dlanove s ukriženim prstima na desnu stranu lica pa gurati glavu u desnu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

3. postaviti dlanove s ukriženim prstima na lijevu stranu lica pa gurati glavu u lijevu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

4. postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave pa gurati glavu prema natrag, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1. glavom izvoditi pokret naprijed-natrag

2. glavom rotirati u desnu pa u lijevu stranu

3. podizati ramena gore i polako ih spuštati

4. postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave te potiskivati laktove prema unutra.

Statičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. stopala pogrčiti i zadržati položaj

2. koljena pogrčiti pa leđima pritiskati podlogu

3. koljena pogrčiti pa naizmjenično lijevom i desnom nogom uz pogrčeno stopalo koljeno privlačiti k sebi, a rukom pružati otpor

4. koljena pogrčiti pa s obje noge istodobno uz pogrčena stopala koljena privlačiti k sebi, a rukama pružati otpor

5. koljena pogrčiti, tjeme fiksirati uz podlogu, dlanove ukriženih prstiju postaviti na čelo te izvoditi pretklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1. upiranje o podlogu nožnim prstima do potpunog opružanja koljena

2. s rukama u uzručenju naizmjence po podlozi istezati suprotnu ruku i suprotnu nogu

3. s rukama u uzručenju po podlozi istezati obje ruke i obje noge

4. s dlanovima ukriženih prstiju iza glave izvoditi zaklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. plantarna fleksija

2. pogrčiti lijevo stopalo pa privlačiti petu po podlozi k sebi, ponoviti desnom nogom

3. pogrčiti istovremeno oba stopala pa privlačiti pete po podlozi k sebi

4. koljena pogrčiti te polako podizati i spuštati zdjelicu

5. koljena pogrčiti, staviti ruke na prsa i podizati trup.

Položaj na boku (donja ruka je pod glavom, gornjom se oslanja o podlogu, donja je noga savijena, a gornja ispružena):

1. pogrčiti gornju nogu, opružiti ju do početnog položaja

2. pogrčiti stopalo pa odizati ispruženu nogu

3. pogrčiti stopalo pa ispruženom nogom napraviti krug.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1. nožnim prstima upirati se u podlogu do opružanja koljena

2. naizmjenična fleksija potkoljenica

3. istovremena fleksija potkoljenica

4. s rukama u priručenju doći do položaja uzručenja

5. s rukama u uzručenju naizmjence podizati lijevu ruku i desnu nogu pa desnu ruku i lijevu nogu.

Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

Ležeći na leđima (ruke u priručenju, s nogama flektiranim u zglobu koljena i kuka):

1. podizati ruke do odručenja, a ramena istovremeno pritiskati dolje i natrag

2. rukom uhvatiti suprotni lakat u visini ramena, istegnuti ruku u jednu stranu te drugom rukom u drugu stranu

3. s laktovima postavljenim u visini ramena stisnuti šake, okrenuti ruke prema van i pritiskati šakama o podlogu

4. laktove spojiti u visini ramena ispred glave, podlaktice prisloniti jednu uz drugu, stisnuti šake i raširiti ruke pod pravim kutom uz pritiskanje o podlogu

5. s glavom u prirodnom položaju, rukama u priručenju, ramena podizati prema gore

6. s rukama u uzručenju naizmjenično izvoditi opružanja rukama.

Ležeći na trbuhu (stisnute pete uz petu, stisnute stražnjice):

1. s laktovima u visini ramena, stisnuti šake i podizati ruke i glavu od podloge (kao da se želi spojiti lopatica), pogled usmjeriti prema dolje

2. uhvatiti ruke iza leđa, podignuti glavu, ramena i gornji dio tijela, pogled usmjeriti prema dolje.

Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

Vježbe su sljedeće:

1. stisnuti prste šake te opružiti

2. raširiti ispružene prste pa zatvoriti šaku stišćući prste

3. pomicanje palca u njegovu korijenskom zglobu, uz izvedbu što većeg kruga

4. istegnuti palac što dalje od šake te ga vratiti pokušavajući dodirnuti vrškove jednog po jednog prsta, od drugog do petog

5. ruku koja je položena na rukohvat stolca ili na stol, savijati u ručnom zglobu prema gore i dolje

6. s rukom koja je u laktu flektirana pod pravim kutom, okretati dlan prema gore pa prema dolje, a pri tome ne pomicati lakat

7. stisnuti list papira između ispruženih prstiju šake, a drugom ga rukom pokušati izvući

8. osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema gore te savijati šaku prema gore uz pružanje otpora suprotnom šakom

9. osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema dolje te savijati šaku prema gore uz pružanje otpora suprotnom šakom.

Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

Ležeći na leđima:

1. rukama u priručenju, ispruženih nogu s pogrčenim stopalima, izvoditi naizmjenična odnoženja

2. s jastukom ispod koljena naizmjenično opružati noge s pogrčenim stopalom gurajući jastuk u pod

3. obje noge flektirane, ispružiti jednu nogu u visini s koljenom druge noge, stopalo pogrčiti prema sebi, zadržati i vratiti u početni položaj, izvoditi naizmjence jednom pa drugom nogom

4. početni položaj polusjedeći, noge su ispružene, stopala pogrčena, između nogu jastuk, stisnuti jastuk napinjući mišiće stražnjice i zadržavati koljena ispružena, opustiti se i ponoviti u ležećem i stojećem položaju

5. početni položaj ležeći na boku, savinuti ruku i nogu na kojima se leži, gornja noga je ispružena, stopala pogrčena prema sebi, podignuti nogu, zadržati ju u odignutom položaju, gornja ruka je savijena i oslonjena dlanom o podlogu

6. položaj na trbuhu, s jastukom ispod trbuha, pogrčiti stopalo jedne noge, savinuti koljeno i natkoljenicu od podloge, odizati koljeno i natkoljenicu od podloge, bez podizanja zdjelice, zadržati u tom položaju

7. sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu ispružiti u koljenskom zglobu, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj

8. sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu saviti u zglobu kuka, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj.

Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Sjedeći položaj:

1. savinuti nožne prste oba stopala ne dižući ih s poda, ispraviti prste stopala

2. podignuti prednji dio stopala držeći petu na podu, spustiti prednji dio stopala, zatim podignuti i spustiti petu

3. podignuti prednji dio stopala, okrenuti stopalo prema van, spustiti stopalo, vratiti ga u sredinu

4. podignuti pete, okrenuti pete prema van, spustiti pete, vratiti ih u sredinu

5. podignuti jedno koljeno, ispružiti stopalo, zategnuti stopalo, spustiti stopalo, naizmjence lijevo i desno pa istovremeno oba

6. podignuti ispruženu nogu, zategnuti prste prema sebi, naizmjenično jedna te druga noga pa istovremeno obje

7. podignuti ispruženu nogu, kružno pomicati stopalo, stopalom ispisivati brojeve po zraku

8. bosim prstima stopala gužvati novinski papir.

Metode i oblici rada:

Metode:

■ prikazivanja – metoda usmenoga izlaganja, metoda postavljanja i rješavanja, metoda pokazivanja ili demonstracije

■ vježbanja – intervalna metoda vježbanja, varijabilna metoda vježbanja, kontinuirana metoda vježbanja

■ sigurnosti – metoda sprječavanja ili prevencije, čuvanja ili zaštite, pomaganja ili asistencije

■ nadzora – metoda praćenja vježbanja, usmjeravanja vježbanja, zaustavljanja vježbanja.

Oblici:

■ jednostavniji (pojedinačni, dvojke, trojke, četvorke i paralelni)

■ složeniji (paralelno izmjenični, sukcesivno izmjenični, izmjenični, kružni, stanični, stazni i poligonski).

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: motorička znanja, motorička postignuća, kinantropološka postignuća (morfoloških obilježja, motoričkih sposobnosti i funkcionalnih sposobnosti prema metodologiji vrjednovanja), odgojni učinci rada.

Oblici: vrjednovanje rada polaznika provoditi uvažavajući stanje njihova antropološkog statusa, stvarne mogućnosti svakog polaznika i cjelokupan napredak pojedinca tijekom nastavne godine.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:Ishodi učenja navedeni za prvi razred ostvaruju se u sva četiri razreda.
Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Kineziološka teorijska znanja

Za ovaj skup ishoda učenja izvedbeno je predviđen broj sati do 10% ukupnog broja sati. Teorijske nastavne teme u pravilu se trebaju provoditi kako su navedene jer su smisleno povezane s ostalim skupovima ishoda učenja u svakom razredu. Također, dopušteno je osmišljavanje drukčijih teorijskih tema koje su izravno povezane s provedivim motoričkim nastavnim temama u uvjetima pojedine srednje strukovne škole.

1. Razvoj tjelesnog vježbanja i sporta u Hrvatskoj

2. Uzroci ozljeđivanja u izabranom zanimanju

3. Indicirane i kontraindicirane vrste kinezioloških aktivnosti sa stajališta izabranog zanimanja

4. Određivanje volumena opterećenja tijekom tjelesnog vježbanja

5. Osobitosti spolova i tjelesno vježbanje

6. Rehabilitacija pokretom i kretanjem nakon profesionalnih ozljeda

7. Cjeloživotni utjecaj kinezioloških tjelovježbenih podražaja na zdravlje polaznika

Kineziološke aktivnosti

U ovom skupu ishoda učenja naveden je veći broj nastavnih tema kako bi se omogućio izbor nastavnih tema iz propisanog nastavnog plana i programa.

I. ATLETIKA

1. Kros i standardna ciklička kretanja različitim tempom do 12 min

2. Trčanje dionica 40, 60, 80 m

3. Trčanje dionica 200 – 300 m

4. Trčanje – motoričko postignuće

5. Troskok s mjesta

6. Jednonožni skokovi po označenom prostoru (ili sa strunjače na strunjaču)

7. Skok uvis leđnom ili prekoračnom tehnikom – motoričko postignuće

8. Atletski troboj (trčanje, skok, bacanje)

II. SPORTSKA GIMNASTIKA – POLAZNICI

9. Sastav po izboru polaznika (tlo)

III. SPORTSKA GIMNASTIKA – POLAZNICE

10. Sastav po izboru polaznika (tlo)

11. Sastav po izboru polaznika (greda)

IV. RITMIČKA GIMNASTIKA

12. »Jelenji« skok

13. Vrtnje obruča oko šake i dijelova tijela

14. Kotrljanje obruča po tlu u kombinaciji s tjelesnim elementima

15. Bacanje i hvatanje obruča povezano s plesnim koracima

16. Vodoravni krug vijačom jednom rukom iznad glave i povezano vodoravni krug s preskokom (»osmica«) u mjestu i kretanju

17. Preskakivanje vijače »škarama« pogrčeno

18. Preskakivanje vijače plesnim koracima (galop naprijed, polka)

19. Sastav (vijača) − sastav prema izboru polaznica

20. Sastav (obruč) − sastav prema izboru polaznica

V. PLES I AEROBIKA

21. Cha-cha-cha

22. Salsa

23. Polka, Western polka (okreti, wisq, promenada)

24. Step aerobika

VI. BORILAČKI SPORTOVI

25. Poluga ude garami

26. Udarac rukom naprijed pravocrtni

27. Udarac nogom naprijed pravocrtni

28. Donji, unutarnji i vanjski blok

VII. KOŠARKA

29. Otvaranje za prijem lopte

30. Razvijanje protunapada – dolazak u prijem lopte, otvaranje prvog dodavanja i tranzicija

31. Presing čovjek na čovjeka na polovici i cijelom igralištu

32. Napad na presing čovjek na čovjeka

33. Igra (taktika i suđenje)

VIII. NOGOMET

34. Driblinzi i fintiranja 1 : 1

35. Driblinzi i fintiranja 1 : 1 s udarcima na vrata (vratar)

36. Oduzimanja lopte 1 : 1 i 2 : 2

37. Suradnja dvojice polaznika (otkrivanja, primopredaja lopte, driblinzi i fintiranja) 2 : 1 i 2 : 2 s udarcima na vrata (vratar), te oduzimanja lopte

38. Igra 4 + 1 : 4 + 1 (taktika i suđenje)

IX. ODBOJKA

39. Smeč iz zaleta varkom »kuhanjem« iza bloka

40. Povaljka u stranu odbijanje jednom rukom

41. Vršno odbijanje u skoku

42. Taktika igre (napad trećom loptom)

X. RUKOMET

43. Finta – varka s presvlačenjem

44. Skok šut s otklonom tijela u suprotnu stranu u odnosu na šutersku ruku »skokšut polueret«

45. Kombinirani sustav obrane – varijanta 5 + 1

46. Igra (taktika i suđenje)

XI. BADMINTON

47. Rezani forhend drop

48. Bekend dugi udarac (clear)

49. Kretanja po terenu s naglaskom na centralnu poziciju (obrambena i napadačka)

50. Igra (taktika i suđenje)

XII. TENIS

51. Forhend volej (spužvasta loptica)

52. Bekend volej (spužvasta loptica)

53. Smeč (spužvasta loptica)

54. Igra (taktika i suđenje)

Transformacija kinantropoloških obilježja

U ovom skupu ishoda učenja za svaku nastavnu temu naveden je jedan primjer njene provedbe. To omogućuje da se dorečeno prepozna njezin smisao te da se, u različitim uvjetima rada, osmisle daljnje nastavne teme s istovjetnim ciljem.

I. MORFOLOŠKA OBILJEŽJA

(razvoj i održavanje stabilnosti lokomotornog sustava)

1. Vježbe stabilnosti stopala (podizanje na prste)

2. Vježbe stabilnosti koljena (ravni naizmjenični iskorak)

3. Vježbe stabilnosti lumbalno-sakralnog dijela trupa (prednji izdržaj 40)

4. Vježbe stabilnosti lopatice (vanjska rotacija u ramenu s elastičnom trakom)

5. Primjer vježbanja za stabilnost lokomotornoga sustava u funkciji zanimanja

6. Pilates s velikim loptama

II. MOTORIČKE SPOSOBNOSTI

(razvoj i održavanje brzinsko eksplozivnih svojstava)

1. Vježbe za razvoj i održavanje brzine (10 ustajanja iz raznih položaja s reakcijom na zvučni podražaj)

2. Vježbe za razvoj i održavanje agilnosti (trčanje naprijed i natraške 6 × 5 m)

3. Vježbe za razvoj i održavanje eksplozivne snage tipa skoka (preskoci preko švedske klupe)

4. Vježbe za razvoj i održavanje eksplozivne snage tipa sprinta (10 × 5 m, odmor 30")

5. Vježbe za razvoj i održavanje eksplozivne snage tipa udarca (izvođenje različitih udaraca specifičnih za pojedine sportove)

III. FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI

(optimizacija sastava tijela – smanjenje potkožnog masnog tkiva)

1. Metode aerobnog vježbanja (trčanje 30' niskim intenzitetom)

2. Metode anaerobnog vježbanja (trčanje 20', 2' visoki intenzitet, 2'
50%)

3. Metode vježbanja s vanjskim opterećenjem (kružno vježbanje, 15 vježbovnih mjesta, vježbanje 60", a oporavak 20")

Kineziološki postupci unaprjeđenja zdravlja

Nastavne teme iz ovog skupa učenja mogu se sustavno provoditi tijekom svih godina obrazovanja. Primjeri ovih kinezioloških postupaka unapređenja zdravlja navedeni su u poglavlju Ostalo koje se nalazi na kraju programa četvrtog razreda.

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

III. Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Napomene:

Opće napomene

Različitost materijalnih uvjeta srednjih strukovnih škola utječe na provedivost nastavnih tema te je naveden veći broj nastavnih tema kako bi se za različite uvjete i zanimanja mogao izraditi provediv, a prema zanimanju usmjeren izvedbeni nastavni plan i program.

Svaka nastavna tema mora biti primjerena dobi i spolu polaznika, indicirano usmjerena prema strukovnoj kvalifikaciji te omogućitii sigurnost polaznika i usklađenost s potencijalnim interesima i stvarnim potrebama polaznika.

Tako je ovaj program rasterećen nastavnih tema koje nije moguće provesti te onih koje zbog svoje složenosti ne mogu biti u funkciji ishoda učenja jer ih većina polaznika ne može svladati određenim uspjehom.

Program za srednje strukovne škole osmišljen je na način da u svakom razredu sadrži četiri međupovezana skupa ishoda učenja. To su: 1) Kineziološka teorijska znanja, 2) Kineziološke aktivnosti, 3) Transformacija kinantropoloških obilježja i 4) Kineziološki postupci unaprjeđenja zdravlja. Time je potpuno promijenjen smisao nastave tjelesne i zdravstvene kulture u srednjim strukovnim školama jer su određeni mjerljivi skupovi ishoda učenja koje svaki polaznik (osim polaznika s posebnim potrebama) tijekom redovitog pohađanja nastave mora obvezno naučiti na primjerenoj razini. Na takav način skupna učinkovitost svih skupova ishoda učenja omogućuje ostvarivanje bitnih kompetencija iz ovoga odgojno-obrazovnog područja za pojedino zanimanje.

U programu se nastavna tema navodi samo jedanput i ne ponavlja se u istom navodu, što znači da se ista može izabrati i ponavljati u svim višim razredima. Drugim riječima, ono što je navedeno kao nastavna tema, primjerice u 1. razredu, može se planirati i u svim višim razredima, iako se ista ne navodi u programima viših razreda. Navedeno pravilo, zbog vertikalne unutarpredmetne povezanosti i programske povezanosti osnovnog i srednjeg školstva, nastavnik po potrebi može koristiti za sve nastavne teme iz programa za osnovne škole. Takav pristup istodobno omogućuje kreativnost nastavnika i olakšava izradbu izvedbenoga nastavnog plana i programa za pojedini razredni odjel jer uvažava zahtjeve s obzirom na različit sastav polaznika prema sposobnostima te pojedinačne razlike u količini stečenih motoričkih znanja u osnovnoj školi.

Temeljna postavka ovog programa uzima u obzir biološke različitosti polaznika i polaznica. Zbog toga se predmetna nastava u srednjim strukovnim školama, kako sa znanstvenih, tako i sa stručnih spoznaja, mora organizirati i provoditi posebno (odvojeno) za polaznike, a posebno za polaznice.

Posebne napomene

Nastavni predmet Tjelesna i zdravstvena kultura ima velik broj posebnosti. Zbog toga je neke uputno istaknuti:

■ u izvedbeni nastavni plan i program treba uvrstiti međusobno povezane nastavne teme koje su određene svim skupovima ishoda učenja

■ zbog posebnosti nastavnog predmeta i uvjeta u kojima se odvija nastavni proces posebnu pozornost treba obratiti sigurnosti i motivaciji polaznika

■ vrjednovanje postignuća polaznika provoditi prema individualnim mogućnostima

■ nastavu izvoditi u nastavnim satima od 45 minuta, osim gdje su školske sportske dvorane udaljene od škole više od 10 minuta hoda i ako nastavu nije moguće organizirati na drugi način.

Ostalo

Primjeri nastavnih tema za skup ishoda učenja:

KINEZIOLOŠKI POSTUPCI UNAPRjEĐENJA ZDRAVLJA

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

Statičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1. postaviti dlanove s ukriženim prstima na čelo pa gurati glavu naprijed, a istovremeno rukama pružati otpor

2. postaviti dlanove s ukriženim prstima na desnu stranu lica pa gurati glavu u desnu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

3. postaviti dlanove s ukriženim prstima na lijevu stranu lica pa gurati glavu u lijevu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

4. postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave pa gurati glavu prema natrag, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1. glavom izvoditi pokret naprijed-natrag

2. glavom rotirati u desnu pa u lijevu stranu

3. podizati ramena gore i polako ih spuštati

4. postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave te potiskivati laktove prema unutra.

Statičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. stopala pogrčiti i zadržati položaj

2. koljena pogrčiti pa leđima pritiskati podlogu

3. koljena pogrčiti pa naizmjenično lijevom i desnom nogom uz pogrčeno stopalo koljeno privlačiti k sebi, a rukom pružati otpor

4. koljena pogrčiti pa s obje noge istodobno uz pogrčena stopala koljena privlačiti k sebi, a rukama pružati otpor

5. koljena pogrčiti, tjeme fiksirati uz podlogu, dlanove ukriženih prstiju postaviti na čelo te izvoditi pretklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1. upiranje o podlogu nožnim prstima do potpunog opružanja koljena

2. s rukama u uzručenju naizmjence po podlozi istezati suprotnu ruku i suprotnu nogu

3. s rukama u uzručenju po podlozi istezati obje ruke i obje noge

4. s dlanovima ukriženih prstiju iza glave izvoditi zaklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. plantarna fleksija

2. pogrčiti lijevo stopalo pa privlačiti petu po podlozi k sebi, ponoviti desnom nogom

3. pogrčiti istovremeno oba stopala pa privlačiti pete po podlozi k sebi

4. koljena pogrčiti te polako podizati i spuštati zdjelicu

5. koljena pogrčiti, staviti ruke na prsa i podizati trup.

Položaj na boku (donja ruka je pod glavom, gornjom se oslanja o podlogu, donja je noga savijena, a gornja ispružena):

1. pogrčiti gornju nogu, opružiti ju do početnog položaja

2. pogrčiti stopalo pa odizati ispruženu nogu

3. pogrčiti stopalo pa ispruženom nogom napraviti krug.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1. nožnim se prstima upirati u podlogu do opružanja koljena

2. naizmjenična fleksija potkoljenica

3. istovremena fleksija potkoljenica

4. s rukama u priručenju doći do položaja uzručenja

5. s rukama u uzručenju naizmjence podizati lijevu ruku i desnu nogu pa desnu ruku i lijevu nogu.

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

Ležeći na leđima

(ruke u priručenju, s nogama flektiranim u zglobu koljena i kuka):

1. podizati ruke do odručenja, a ramena istovremeno pritiskati dolje i natrag

2. rukom uhvatiti suprotni lakat u visini ramena, istegnuti ruku u jednu stranu te s drugom rukom u drugu stranu

3. s laktovima postavljenim u visini ramena stisnuti šake, okrenuti ruke prema van i pritiskati šakama o podlogu

4. laktove spojiti u visini ramena ispred glave, podlaktice prisloniti jednu uz drugu, stisnuti šake i raširiti ruke pod pravim kutom uz pritiskanje o podlogu

5. s glavom u prirodnom položaju, rukama u priručenju, ramena podizati prema gore

6. s rukama u uzručenju naizmjenično izvoditi opružanja rukama.

Ležeći na trbuhu

(stisnute pete uz petu, stisnute stražnjice):

1. s laktovima u visini ramena, stisnuti šake i podizati ruke i glavu od podloge (kao da se želi spojiti lopatica), pogled usmjeriti prema dolje

2. uhvatiti ruke iza leđa, podignuti glavu, ramena i gornji dio tijela, pogled usmjeriti prema dolje.

III. Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

Vježbe su sljedeće:

1. stisnuti prste šake te opružiti

2. raširiti ispružene prste pa zatvoriti šaku stišćući prste

3. pomicati palac u korijenskom zglobu, uz izvedbu što većega kruga

4. istegnuti palac što dalje od šake te ga vratiti pokušavajući dodirnuti vrškove jednog po jednog prsta, od drugog do petog

5. ruku koja je položena na rukohvat stolca ili na stol savijati u ručnom zglobu prema gore i dolje

6. s rukom koja je u laktu flektirana pod pravim kutom, okretati dlan prema gore pa prema dolje, a pri tome ne pomicati lakat

7. stisnuti list papira između ispruženih prstiju šake, a drugom ga rukom pokušati izvući

8. osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema gore te savijati šaku prema gore, uz pružanje otpora suprotnom šakom

9. osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema dolje te savijati šaku prema gore, uz pružanje otpora suprotnom šakom.

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

Ležeći na leđima:

1. rukama u priručenju, ispruženih nogu s pogrčenim stopalima, izvoditi naizmjenična odnoženja

2. s jastukom ispod koljena naizmjenično opružati noge s pogrčenim stopalom gurajući jastuk u pod

3. obje noge flektirane, ispružiti jednu nogu u visini s koljenom druge noge, stopalo pogrčiti prema sebi, zadržati i vratiti u početni položaj, izvoditi naizmjence jednom pa drugom nogom

4. početni položaj polusjedeći, noge su ispružene, stopala pogrčena, između nogu jastuk, stisnuti jastuk napinjući mišiće stražnjice i zadržavati koljena ispružena, opustiti se i ponoviti u ležećem i stojećem položaju

5. početni položaj ležeći na boku, savinuti ruku i nogu na kojima se leži, gornja noga je ispružena, stopala pogrčena prema sebi, podignuti nogu, zadržati ju u odignutom položaju, gornja ruka je savijena i oslonjena dlanom o podlogu

6. položaj na trbuhu, s jastukom ispod trbuha, pogrčiti stopalo jedne noge, savinuti koljeno i natkoljenicu od podloge, odizati koljeno i natkoljenicu od podloge, bez podizanja zdjelice, zadržati u tom položaju

7. sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu ispružiti u koljenskom zglobu, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj

8. sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu saviti u zglobu kuka, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj.

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Sjedeći položaj:

1. savinuti nožne prste oba stopala ne dižući ih s poda, ispraviti prste stopala

2. podignuti prednji dio stopala držeći petu na podu, spustiti prednji dio stopala, zatim podignuti i spustiti petu

3. podignuti prednji dio stopala, okrenuti stopalo prema van, spustiti stopalo, vratiti ga u sredinu

4. podignuti pete, okrenuti pete prema van, spustiti pete, vratiti ih u sredinu

5. podignuti jedno koljeno, ispružiti stopalo, zategnuti stopalo, spustiti stopalo, naizmjence lijevo i desno pa istovremeno oba

6. podignuti ispruženu nogu, zategnuti prste prema sebi, naizmjenično jedna te druga noga pa istovremeno obje

7. podignuti ispruženu nogu, kružno pomicati stopalo, stopalom ispisivati brojeve po zraku

8. bosim prstima stopala gužvati novinski papir.

Metode i oblici rada:

Metode:

■ prikazivanja – metoda usmenoga izlaganja, metoda postavljanja i rješavanja, metoda pokazivanja ili demonstracije

■ vježbanja – intervalna metoda vježbanja, varijabilna metoda vježbanja, kontinuirana metoda vježbanja

■ sigurnosti – metoda sprječavanja ili prevencije, čuvanja ili zaštite, pomaganja ili asistencije

■ nadzora – metoda praćenja vježbanja, usmjeravanja vježbanja, zaustavljanja vježbanja.

Oblici:

■ jednostavniji (pojedinačni, dvojke, trojke, četvorke i paralelni)

■ složeniji (paralelno izmjenični, sukcesivno izmjenični, izmjenični, kružni, stanični, stazni i poligonski).

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: motorička znanja, motorička postignuća, kinantropološka postignuća (morfoloških obilježja, motoričkih sposobnosti i funkcionalnih sposobnosti prema metodologiji vrjednovanja), odgojni učinci rada.

Oblici: vrjednovanje rada polaznika provoditi uvažavajući stanje njihova antropološkog statusa, stvarne mogućnosti svakog polaznika i cjelokupni napredak pojedinca tijekom nastavne godine.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:Ishodi učenja navedeni za prvi razred ostvaruju se u sva četiri razreda.
Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Kineziološka teorijska znanja

Za ovaj skup ishoda učenja izvedbeno je predviđen broj sati do 10% ukupnog broja sati. Teorijske nastavne teme u pravilu se trebaju provoditi kako su navedene jer su smisleno povezane s ostalim skupovima ishoda učenja u svakom razredu. Također, dopušteno je osmišljavanje drukčijih teorijskih tema koje su izravno povezane s provedivim motoričkim nastavnim temama u uvjetima pojedine srednje strukovne škole.

1. Kulturološko-povijesne dimenzije tjelesnog vježbanja i sporta u funkciji kulture življenja

2. Energetska potrošnja tijekom radnog dana i optimizacija prehrane

3. Masaža i samomasaža kao sredstvo oporavka (utjecaj, vrste, izvođenja pojedinih zahvata)

4. Odabir kinezioloških aktivnosti u funkciji sportske rekreacije

5. Moguća patološka stanja uzrokovana izabranim zanimanjem

6. Primjena novih tehnologija u funkciji samostalnog praćenja procesa tjelesnog vježbanja (monitori srčane frekvencije – Polar, Omron ili Tanita vage)

Kineziološke aktivnosti

U ovom skupu ishoda učenja naveden je veći broj nastavnih tema kako bi se omogućio izbor nastavnih tema iz propisanoga nastavnog plana i programa.

I. ATLETIKA

1. Kros i standardna ciklička kretanja različitim tempom 12 min i više

2. Trčanje dionica 300 – 400 m

3. Trčanje – motoričko postignuće

4. Troskok s mjesta – motoričko postignuće

5. Skok udalj individualno odabranim tehnikom – motoričko postignuće

6. Skok uvis leđna ili prekoračna tehnika – motoričko postignuće

7. Atletski troboj (trčanje, skok, bacanje)

II. RITMIČKA GIMNASTIKA

8. Individualna/skupna vježba s vijačom, loptom ili obručem

III. PLES I AEROBIKA

9. Bečki valcer (koreografija)

10. Quadrilla (koreografija)

11. Tae-bo aerobika

IV. BORILAČKI SPORTOVI

12. Obrana od pljuske (udarca rukom)

13. Obrana od obuhvata

14. Obrana od hvata za kosu

15. Sprovođenje ključem na ruci

16. Obrana od napada nožem

V. KOŠARKA

17. Dodavanje lopte uz primjenu finte dodavanje

18. Suradnja dva igrača u napadu – napad blokadama

19. Obrana od blokade preuzimanjem i probijanjem

20. Igra (primjena timske taktike 5:5)

VI. NOGOMET

21. Žongliranje loptom po podlozi i u zraku različitim dijelovima tijela

22. Igra za posjed lopte u ograničenom prostoru 4 : 2 i 5 : 2 s određenim brojem dodira po lopti (3 dodira, 2 dodira, 1 dodir)

23. Igra za posjed lopte u ograničenom prostoru 4 : 4 i 5 : 5 s određenim brojem dodira po lopti (3 dodira, 2 dodira)

24. Igra 4 + 1: 4 + 1 s određenim brojem dodira po lopti (3 dodira, 2 dodira)

VII. ODBOJKA

25. Tenis servis

26. Tradicionalni sustav 4 – 2 (dizač u prednjoj zoni)

27. Povezivanje sustava obrane polja VI – naprijed

28. Povezivanje zaštite 1 : 2 : 3 (1. polaznik u bloku, 2. polaznik u prednjoj zoni iza bloka, 3. polaznik u stražnjoj zoni) i zaštite ­ 2 : 3 (2. polaznik u prednjoj zoni, 3. polaznik u stražnjoj zoni)

29. Igra (taktika i suđenje)

VIII. RUKOMET

30. Blokade u napadu (okomite i dijagonalne)

31. Utrčavanja te odvlačenja krilnih napadača bez lopte i s loptom

32. Fintiranje u vođenju i dodavanju (R)

33. Igra (taktika i suđenje)

IX. BADMINTON

34. Igra na mreži: zakucavanje (net kill), rezana kratka loptica

35. Igranje udaraca s fintama, varkama (dugi, drop, net drop)

36. Igra (osnovne taktike u mješovitim parovima)

X. TENIS

37. Spin servis

38. Igra mali tenis (taktička primjena osnovnih udaraca u igri)

Transformacija kinantropoloških obilježja

U ovom skupu ishoda učenja za svaku nastavnu temu naveden je jedan primjer njene provedbe. To omogućuje da se dorečeno prepozna njezin smisao te da se, u različitim uvjetima rada, osmisle daljnje nastavne teme s istovjetnim ciljem.

I. LOKOMOTORNI SUSTAV

(prevencija lokomotornih ozljeda)

1. Primjena relativnih vježbi jakosti u programima prevencije ozljeda (jednonožni čučanj)

2. Primjena elastičnih otpora u programima prevencije ozljeda (odupiranje trupa rotacijskoj sili elastičnog otpora)

3. Primjena proprioceptivnih vježbi u programima prevencije ozljeda (sporo trčanje s naskokom na jednu nogu i zadržavanjem ravnoteže)

4. Primjeri treninga za prevenciju ozljeda lokomotornog sustava

II. MORFOLOŠKA OBILJEŽJA

(optimizacija sastava tijela − povećanje mišićne mase)

1. Vježbe potisaka i privlačenja (potisak s ravne klupe, horizontalno veslanje)

2. Vježbe pregiba i opružanja (pregib podlaktica bučicama, opružanje podlaktica bučicama)

3. Vježbe odmicanja i primicanja (razvlačenje bučicama, primicanje natkoljenice ležeći na boku)

4. Sustavi vježbanja I. (kumulativna ponavljanja, retrokumulativna ponavljanja, superserije)

5. Sustavi vježbanja II. (padajuće serije, negativna ponavljanja, forsirana ponavljanja)

Kineziološki postupci unaprjeđenja zdravlja

Nastavne teme iz ovog skupa ishoda učenja mogu se sustavno provoditi tijekom svih godina obrazovanja. Primjeri ovih kinezioloških postupaka unaprjeđenja zdravlja navedeni su u poglavlju Ostalo koje se nalazi na kraju programa četvrtog razreda.

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

III. Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Napomene:

Opće napomene

Različitost materijalnih uvjeta srednjih strukovnih škola utječe na provedivost nastavnih tema te je naveden veći broj nastavnih tema kako bi se za različite uvjete i zanimanja mogao izraditi provediv, a prema zanimanju usmjeren izvedbeni nastavni plan i program.

Svaka nastavna tema mora biti primjerena dobi i spolu polaznika, indicirano usmjerena prema strukovnoj kvalifikaciji te omogućitii sigurnost polaznika i usklađenost s potencijalnim interesima i stvarnim potrebama polaznika.

Tako je ovaj program rasterećen nastavnih tema koje nije moguće provesti te onih koje zbog svoje složenosti ne mogu biti u funkciji ishoda učenja jer ih većina polaznika ne može svladati određenim uspjehom.

Program za srednje strukovne škole osmišljen je na način da u svakom razredu sadrži četiri međupovezana skupa ishoda učenja. To su: 1) Kineziološka teorijska znanja, 2) Kineziološke aktivnosti, 3) Transformacija kinantropoloških obilježja i 4) Kineziološki postupci unapređenja zdravlja. Time je potpuno promijenjen smisao nastave tjelesne i zdravstvene kulture u srednjim strukovnim školama jer su određeni mjerljivi skupovi ishoda učenja koje svaki polaznik (osim polaznika s posebnim potrebama) tijekom redovitog pohađanja nastave mora obvezno naučiti na primjerenoj razini. Na takav način skupna učinkovitost svih skupova ishoda učenja omogućuje ostvarivanje bitnih kompetencija iz ovoga odgojno-obrazovnog područja za pojedino zanimanje.

U programu se nastavna tema navodi samo jedanput i ne ponavlja se u istom navodu, što znači da se ista može izabrati i ponavljati u svim višim razredima. Drugim riječima, ono što je navedeno kao nastavna tema, primjerice u 1. razredu, može se planirati i u svim višim razredima, iako se ista ne navodi u programima viših razreda. Navedeno pravilo, zbog vertikalne unutarpredmetne povezanosti i programske povezanosti osnovnog i srednjeg školstva, nastavnik po potrebi može koristiti za sve nastavne teme iz programa za osnovne škole. Takav pristup istodobno omogućuje kreativnost nastavnika i olakšava izradbu izvedbenoga nastavnog plana i programa za pojedini razredni odjel jer uvažava zahtjeve s obzirom na različit sastav polaznika prema sposobnostima i pojedinačne razlike u količini stečenih motoričkih znanja u osnovnoj školi.

Temeljna postavka ovog programa uzima u obzir biološke različitosti polaznika i polaznica. Zbog toga se predmetna nastava u srednjim strukovnim školama, kako sa znanstvenih, tako i sa stručnih spoznaja, mora organizirati i provoditi posebno (odvojeno) za polaznike, a posebno za polaznice.

Posebne napomene

Nastavni predmet Tjelesna i zdravstvena kultura ima velik broj posebnosti. Zbog toga je neke uputno istaknuti:

■ u izvedbeni nastavni plan i program treba uvrstiti međusobno povezane nastavne teme koje su određene svim skupovima ishoda učenja

■ zbog posebnosti nastavnog predmeta i uvjeta u kojima se odvija nastavni proces posebnu pozornost treba obratiti sigurnosti i motivaciji polaznika

■ vrjednovanje postignuća polaznika provoditi prema individualnim mogućnostima.

Nastavu izvoditi u nastavnim satima od 45 minuta, osim gdje su školske sportske dvorane udaljene od škole više od 10 minuta hoda i ako nastavu nije moguće organizirati na drugi način.

Ostalo

Primjeri nastavnih tema za skup ishoda učenja:

KINEZIOLOŠKI POSTUPCI UNAPRJEĐENJA ZDRAVLJA

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

Statičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1. postaviti dlanove s ukriženim prstima na čelo pa gurati glavu naprijed, a istovremeno rukama pružati otpor

2. postaviti dlanove s ukriženim prstima na desnu stranu lica pa gurati glavu u desnu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

3. postaviti dlanove s ukriženim prstima na lijevu stranu lica pa gurati glavu u lijevu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

4. postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave pa gurati glavu prema natrag, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1. glavom izvoditi pokret naprijed-natrag

2. glavom rotirati u desnu pa u lijevu stranu

3. podizati ramena gore i polako ih spuštati

4. postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave te potiskivati laktove prema unutra.

Statičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. stopala pogrčiti i zadržati položaj

2. koljena pogrčiti pa leđima pritiskati podlogu

3. koljena pogrčiti pa naizmjenično lijevom i desnom nogom uz pogrčeno stopalo koljeno privlačiti k sebi, a rukom pružati otpor

4. koljena pogrčiti pa s obje noge istodobno uz pogrčena stopala koljena privlačiti k sebi, a rukama pružati otpor

5. koljena pogrčiti, tjeme fiksirati uz podlogu, dlanove ukriženih prstiju postaviti na čelo te izvoditi pretklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1. upiranje o podlogu nožnim prstima do potpunog opružanja koljena

2. s rukama u uzručenju naizmjence po podlozi istezati suprotnu ruku i suprotnu nogu

3. s rukama u uzručenju po podlozi istezati obje ruke i obje noge

4. s dlanovima ukriženih prstiju iza glave izvoditi zaklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. plantarna fleksija

2. pogrčiti lijevo stopalo pa privlačiti petu po podlozi k sebi, ponoviti desnom nogom

3. pogrčiti istovremeno oba stopala pa privlačiti pete po podlozi k sebi

4. koljena pogrčiti te polako podizati i spuštati zdjelicu

5. koljena pogrčiti, staviti ruke na prsa i podizati trup.

Položaj na boku (donja ruka je pod glavom, gornjom se oslanja o podlogu, donja je noga savijena, a gornja ispružena):

1. pogrčiti gornju nogu, opružiti ju do početnog položaja

2. pogrčiti stopalo pa odizati ispruženu nogu

3. pogrčiti stopalo pa ispruženom nogom napraviti krug.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1. nožnim prstima upirati se u podlogu do opružanja koljena

2. naizmjenična fleksija potkoljenica

3. istovremena fleksija potkoljenica

4. s rukama u priručenju doći do položaja uzručenja

5. s rukama u uzručenju, naizmjence podizati lijevu ruku i desnu nogu pa desnu ruku i lijevu nogu.

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

Ležeći na leđima:

(ruke u priručenju s nogama flektiranim u zglobu koljena i kuka):

1. podizati ruke do odručenja, a ramena istovremeno pritiskati dolje i natrag

2. rukom uhvatiti suprotni lakat u visini ramena, istegnuti ruku u jednu stranu te s drugom rukom u drugu stranu

3. s laktovima postavljenim u visini ramena stisnuti šake, okrenuti ruke prema van i pritiskati šakama o podlogu

4. laktove spojiti u visini ramena ispred glave, podlaktice prisloniti jednu uz drugu, stisnuti šake i raširiti ruke pod pravim kutom uz pritiskanje o podlogu

5. s glavom u prirodnom položaju, rukama u priručenju, ramena podizati prema gore

6. s rukama u uzručenju naizmjenično izvoditi opružanja rukama.

Ležeći na trbuhu:

(stisnute pete uz petu, stisnute stražnjice)

1. s laktovima u visini ramena stisnuti šake i podizati ruke i glavu od podloge (kao da se želi spojiti lopatica), pogled usmjeriti prema dolje

2. uhvatiti ruke iza leđa, podignuti glavu, ramena i gornji dio tijela, pogled usmjeriti prema dolje.

III. Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

1. stisnuti prste šake te opružiti

2. raširiti ispružene prste pa zatvoriti šaku stišćući prste

3. pomicanje palca u njegovu korijenskom zglobu uz izvedbu što većeg kruga

4. istegnuti palac što dalje od šake te ga vratiti pokušavajući dodirnuti vrškove jednog po jednog prsta, od drugog do petog.

5. ruku koja je položena na rukohvat stolca ili na stol, savijati u ručnom zglobu prema gore i dolje

6. s rukom koja je u laktu flektirana pod pravim kutom, okretati dlan prema gore pa prema dolje, a pri tome ne pomicati lakat

7. stisnuti list papira između ispruženih prstiju šake, a drugom ga rukom pokušati izvući

8. osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema gore te savijati šaku prema gore, uz pružanje otpora suprotnom šakom

9. osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema dolje te savijati šaku prema gore, uz pružanje otpora suprotnom šakom.

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

Ležeći na leđima:

1. rukama u priručenju, ispruženih nogu s pogrčenim stopalima, izvoditi naizmjenična odnoženja

2. s jastukom ispod koljena naizmjenično opružati noge s pogrčenim stopalom gurajući jastuk u pod

3. obje noge flektirane, ispružiti jednu nogu u visini s koljenom druge noge, stopalo pogrčiti prema sebi, zadržati i vratiti u početni položaj, izvoditi naizmjence jednom pa drugom nogom

4. početni položaj polusjedeći, noge su ispružene stopala pogrčena, između nogu jastuk, stisnuti jastuk napinjući mišiće stražnjice i zadržavati koljena ispružena, opustiti se i ponoviti u ležećem i stojećem položaju

5. početni položaj ležeći na boku, savinuti ruku i nogu na kojima se leži, gornja noga je ispružena, stopala pogrčena prema sebi, podignuti nogu, zadržati ju u odignutom položaju, gornja ruka je savijena i oslonjena dlanom o podlogu

6. položaj na trbuhu, s jastukom ispod trbuha, pogrčiti stopalo jedne noge, savinuti koljeno i natkoljenicu od podloge, odizati koljeno i natkoljenicu od podloge, bez podizanja zdjelice, zadržati u tom položaju

7. sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu ispružiti u koljenskom zglobu, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj

8. sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu saviti u zglobu kuka, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj.

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Sjedeći položaj:

1. savinuti nožne prste oba stopala ne dižući ih s poda, ispraviti prste stopala

2. podignuti prednji dio stopala držeći petu na podu, spustiti prednji dio stopala, zatim podignuti i spustiti petu

3. podignuti prednji dio stopala, okrenuti stopalo prema van, spustiti stopalo, vratiti ga u sredinu

4. podignuti pete, okrenuti pete prema van, spustiti pete, vratiti ih u sredinu

5. podignuti jedno koljeno, ispružiti stopalo, zategnuti stopalo, spustiti stopalo, naizmjence lijevo i desno pa istovremeno oba

6. podignuti ispruženu nogu, zategnuti prste prema sebi, naizmjenično jedna te druga noga pa istovremeno obje

7. podignuti ispruženu nogu, kružno pomicati stopalo, stopalom ispisivati brojeve po zraku

8. bosim prstima stopala gužvati novinski papir.

Metode i oblici rada:

Metode:

■ prikazivanja – metoda usmenoga izlaganja, metoda postavljanja i rješavanja, metoda pokazivanja ili demonstracije

■ vježbanja – intervalna metoda vježbanja, varijabilna metoda vježbanja, kontinuirana metoda vježbanja

■ sigurnosti – metoda sprječavanja ili prevencije, čuvanja ili zaštite, pomaganja ili asistencije

■ nadzora – metoda praćenja vježbanja, usmjeravanja vježbanja, zaustavljanja vježbanja.

Oblici:

■ jednostavniji (pojedinačni, dvojke, trojke, četvorke i paralelni)

■ složeniji (paralelno izmjenični, sukcesivno izmjenični, izmjenični, kružni, stanični, stazni i poligonski).

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: motorička znanja, motorička postignuća, kinantropološka postignuća (morfoloških obilježja, motoričkih sposobnosti i funkcionalnih sposobnosti prema metodologiji vrjednovanja), odgojni učinci rada.

Oblici: vrjednovanje rada polaznika provoditi uvažavajući stanje njihova antropološkog statusa, stvarne mogućnosti svakog polaznika i cjelokupni napredak pojedinca tijekom nastavne godine.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: KATOLIČKI VJERONAUK

Cilj predmeta:

■ omogućiti i posredovati polaznicima stjecanje znanja, vještina i sposobnosti iz područja vjerskog odgoja i obrazovanja

■ osobito se usredotočiti na značenje kršćanske vjere za cjeloviti rast i razvoj polaznika

Opis predmeta:

Katolički vjeronauk u srednjoj školi po svojoj naravi i zadaći teži cjelovitu odgoju, obrazovanju i promicanju ljudske osobe kao pojedinca i člana društvene zajednice. U okviru srednjoškolskog obrazovanja osobito pridonosi ostvarivanju odgojno-obrazovnih ciljeva

iz društveno-humanističkog područja te potiče njihovo religiozno i socijalno sazrijevanje. Polaznicima omogućuje i pomaže da objektivno i sustavno, u povezanosti s vlastitim pitanjima i suvremenim životnim iskustvom, na osobnoj i zajedničkoj razini, upoznaju i dožive katoličku

vjeru, da steknu znanje i razumijevanje njezinih temelja, njezina odnosa prema drugim religijama i svjetonazorima, njezina povijesnog hoda i utjecaja na ljudsko društvo.

Pomaže im da prepoznaju njezin doprinos općeprihvaćenim ljudskim vrjednotama, da uočavaju i znaju obrazložiti njezine specifičnosti te da dijalogom s vjerskim sadržajima, vrjednotama i stavovima i sami postanu humanije osobe. Vjeronauk im, u međupredmetnoj korelaciji sa sadržajima i ciljevima drugih nastavnih predmeta, želi pružiti cjelovitu sliku o njima samima i svijetu u kojemu žive, otvarajući osobito pitanja smisla života koja tek na obzorju transcendencije i govora o Bogu nalaze svoj cjelovit odgovor. U tu svrhu školski se vjeronauk, poštujući odgojno-obrazovnu vlastitost i ciljeve pluralne i demokratske škole, sustavno uobličuje u školski kurikulum, kao i drugi nastavni predmeti, čuvajući, dakako, svoju vjersku, odgojnu i obrazovnu posebnost.


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: KATOLIČKI VJERONAUK

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu

će steći sljedeće

ishode učenja:

Religioznost i put religija

1. navesti temeljna religiozna pitanja o svijetu i životu

2. opisati temeljna obilježja religioznosti

3. razlikovati prirodne i objavljene religije

4. analizirati odrednice velikih svjetskih religija i svjetonazora

5. usporediti monoteističke religije: židovstvo, kršćanstvo i islam

6. voditi dijalog o religioznim pitanjima uvažavajući različitost

Kršćanska objava i vjera

1. ustanoviti izvore i povijesne etape kršćanske objave

2. navesti bitne sadržaje kršćanske objave i načine njezina prenošenja

3. raščlaniti proces nastanka Biblije i njezinu strukturu

4. otkriti temeljne poruke Svetog pisma i njegovo značenje za kršćanski život

5. opisati Isusov povijesni lik i njegovo povijesnospasenjsko značenje kao Sina Božjega

6. protumačiti poruku i djelo Isusa Krista te njegovu prisutnost u životu Crkve danas

7. usporediti osobu Isusa Krista s utemeljiteljima drugih religija

Kršćanska vjera u suvremenom svijetu

1. razlikovati vjernički i prirodoznanstveni pogled na stvarnost svijeta i čovjeka

2. objasniti komplementarnost vjerničkog i znanstvenog pristupa stvarnosti

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
U potrazi za smislom života

U vrtlogu svijeta i života

Upoznaj samoga sebe – vlastitosti ljudske osobe

Smisao i besmisao života

Kršćanska vjera kao odgovor smisla

Živjeti kao protagonist – životna uporišta

Čovjek – religiozno biće

Vjera – iskonska ljudska potreba

Čovjek je po naravi religiozan

Razvoj religije

Politeističke religije i religije koje ne poznaju pojam osobnog Boga ili božanstva

Monoteističke religije

Posebnost kršćanstva u odnosu na druge religije

Kršćanska objava

i Sveto pismo

Kršćanska objava i njezino prenošenje

Biblija kao pisana Božja riječ i pristup Bibliji

Biblijski govor o Bogu

Biblija u životu kršćana

Isus Krist – vrhunac objave

Isus – povijesna osoba

Isusov lik

Navještaj kraljevstva Božjega

Isusovo otkupiteljsko djelo

Isus Krist − pravi Bog i pravi čovjek

Zajedništvo s Kristom

Tajna stvaranja – govor znanosti i

govor vjere

Prirodoznanstvena tumačenja nastanka svijeta

Biblijsko-vjernički pristup stvaranju

Odnos vjere i prirodnih znanosti

Napomene:Sukladno Ugovoru o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u predškolskim ustanovama iz 1999. godine, nastava katoličkog vjeronauka u načelu je planirana za dva školska sata tjedno (70 sati godišnje), ali se trenutačno u većini škola u Republici Hrvatskoj realizira unutar jednoga školskog sata tjedno (35 sati godišnje). Shodno tomu, nastavnik je slobodan unutar postojeće satnice prilagoditi nastavni plan i ponuđene teme u skladu s odgojno-obrazovnim potrebama polaznika, a vodeći računa o obrazovnim ishodima.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija književnih i biblijskih tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova (izradba maketa, plakata), metoda usmenog izlaganja, metoda terenskog rada, audiovizualna metoda, meditativno-molitveni elementi.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: znanje, zalaganje, kultura međuosobne komunikacije, stvaralačko izražavanje.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni rad (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster, modeli).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja
Naziv nastavnog predmeta: KATOLIČKI VJERONAUK

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Crkva u sadašnjosti i prošlosti

1. otkriti povijesne početke i strukturiranje Crkve

2. objasniti važnost Crkve za kršćansku vjeru i život

3. razmotriti značenje Blažene Djevice Marije kao uzor vjere

4. iskazati odnos sakramenata kršćanske inicijacije i pripadnosti Crkvi

5. navesti temeljne odrednice susreta Crkve s antičkim svijetom

6. analizirati život i djelovanje Crkve u srednjem vijeku

7. opisati krize i obnove Crkve u novom vijeku

8. ustanoviti zadaće Crkve u suvremenom svijetu

9. primijeniti načela ekumenizma

Kršćanska antropologija

1. povezati obilježja zrele osobnosti i izbor životnih vrijednosti

2. objasniti kršćansko poimanje slobode

3. usporediti općeljudske i kršćanske vrjednote

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Sloboda – izbor i odgovornost

Mladi čovjek u hodu prema slobodi i zrelosti

Ususret drugomu

U potrazi za vrjednotama

Život s Crkvom i u Crkvi

Ustanovljenje Crkve i pripadnost Crkvi

Sakramenti kršćanske inicijacije – darovi milosnoga života i

zajedništva

Službe i karizme u Crkvi – slobodno i radosno življenje Evanđelja

Jedna Crkva u mnoštvu crkava – prema punom zajedništvu

Marija – uzor vjere i majka Crkve

Zajednica koja oslobađa i služi – povijest Crkve

Susret s antičkim svijetom – evanđeoska sloboda i mučeništvo

Kršćanstvo na hrvatskome jezičnom prostoru u srednjem vijeku

Crkva u srednjem vijeku – od duhovnog i kulturnog procvata do ratova i raskola

Crkva kršćanskog služenja siromašnima – dominikanci i franjevci (13. – 14. st.)

Crkva u doba humanizma – promicanje vjere, tradicije i kulture

Vrijeme dubokih podjela – reformacijska kriza i obnova Crkve

Crkva i moderno doba – duhovni, prosvjetni i kulturni preporod

Crkva u suvremenom svijetu – služiteljica čovjeka i čovječanstva

S crkvom na putu vjere i slobode – molitva, slavlje, svjedočenje

Molitva Crkve, osobna i zajednička molitva

Slaviti život u crkvenom zajedništvu i slavljima

Dobrovoljstvo kao oblik općeljudskog i kršćanskog služenja

Napomene:Sukladno Ugovoru o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u predškolskim ustanovama iz 1999. godine, nastava katoličkog vjeronauka u načelu je planirana za dva školska sata tjedno (70 sati godišnje), ali se trenutačno u većini škola u Republici Hrvatskoj realizira unutar jednoga školskog sata tjedno (35 sati godišnje). Shodno tomu, nastavnik je slobodan unutar postojeće satnice prilagoditi nastavni plan i ponuđene teme u skladu s odgojno-obrazovnim potrebama polaznika, a vodeći računa o obrazovnim ishodima.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija književnih i biblijskih tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova (izradba maketa, plakata), metoda usmenog izlaganja, metoda terenskog rada, audiovizualna metoda, meditativno-molitveni elementi.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: znanje, zalaganje, kultura međuosobne komunikacije, stvaralačko izražavanje.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni rad i rad u skupini (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster, modeli).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: KATOLIČKI VJERONAUK

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Kršćanska antropologija

1. ustanoviti posljedice različitih poimanja čovjeka za konkretni život

2. otkriti temelje ljudskog dostojanstva u čovjekovoj stvorenosti na sliku Božju

3. prepoznati u Isusu Kristu ideal ostvarenog čovještva

Kršćansko razumijevanje morala

1. objasniti značenje savjesti kao kriterija razlučivanja dobra i zla

2. razmotriti odnos vjere i morala u Svetom pismu

3. ustanoviti odnos evanđeoskog zakona ljubavi i kršćanskog djelovanja

4. povezati vjeru i ljubav prema Bogu s njihovim konkretnim izrazima

5. navesti odrednice kršćanskog poimanja obitelji

6. protumačiti kršćanski stav prema životu i njegovoj zaštiti

7. uspostaviti odnos između spoznaje Boga kao istine i života u istini

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme

Kršćansko

poimanje čovjeka

Čovjek kao stvorenje i slika Božja

Isusov put kao paradigma kršćaninova puta

Čovjek –

moralno biće

Čovjek – polazište etičkog razmišljanja

Kriteriji dobra i zla

Odnos vjere i morala

Savjest – norma etičkog djelovanja

Savjest pred zakonom i suvremenim etičkim pitanjima

Ljubav prema

Bogu i bližnjemu

– temelji

kršćanske

moralnosti

Bog – temelj kršćanske moralnosti

Objavljeni moralni zakon – temeljni zakon

Znakovi ljubavi prema Bogu

Zlo i grijeh – prijestup istinske ljubavi prema Bogu i bližnjemu

Evanđeoski zakon ljubavi

»Muško i žensko

stvori ih«

Čovjek – žena i muškarac

Obitelj u Božjem naumu

Ženidba – sakrament bračne ljubavi i zajedništva

Roditelji i obitelj − odgovorno roditeljstvo

Dostojanstvo

ljudskoga života

Svetost i dostojanstvo ljudskoga života

Životom obdareni i u život pozvani

Čuvanje cjelovitosti i dostojanstva ljudske osobe – izazovi znanosti

Dostojanstvo osobe pred stvarnošću patnje, bolesti i smrti

Živjeti u istini

Hoditi u istini

»Istina će vas osloboditi«

Napomene:Sukladno Ugovoru o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u predškolskim ustanovama iz 1999. godine, nastava katoličkog vjeronauka u načelu je planirana za dva školska sata tjedno (70 sati godišnje), ali se trenutačno u većini škola u Republici Hrvatskoj realizira unutar jednoga školskog sata tjedno (35 sati godišnje). Shodno tomu, nastavnik je slobodan unutar postojeće satnice prilagoditi nastavni plan i ponuđene teme u skladu s odgojno-obrazovnim potrebama polaznika, a vodeći računa o obrazovnim ishodima.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija književnih i biblijskih tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova (izradba maketa, plakata), metoda usmenog izlaganja, metoda terenskog rada, audiovizualna metoda, meditativno-molitveni elementi.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: znanje, zalaganje, kultura međuosobne komunikacije, stvaralačko izražavanje.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni rad i rad u skupini (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster, modeli).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: KATOLIČKI VJERONAUK

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće

ishode učenja:

Kršćanska vjera u suvremenom svijetu

1. prepoznati promjene odnosa prema religiji i kršćanstvu u suvremenom svijetu

2. razlučiti obilježja zrele i prosvijećene od fanatične i manipulativne religioznosti

3. ustanoviti specifične razlike između kršćanstva i drugih religija

4. primijeniti Kristov put osmišljavanja i prevladavanja patnje na događaje u osobnom životu i svijetu

5. otkriti mogućnosti suradnje i specifičnog doprinosa kršćanske vjere rješavanju globalnih problema: ekologije, mira u svijetu, etičkih i bioetičkih pitanja

Kršćanska objava i vjera

1. analizirati odrednice kršćanske vjere u Kristovo uskrsnuće, život vječni i eshatološko dovršenje

Kršćansko razumijevanje morala

1. izložiti temeljne odrednice kršćanskog pogleda na ljudski rad

2. opisati doprinos kršćanske vjere zalaganju za mir u svijetu

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Suvremeni čovjek pred pitanjem Boga

Poteškoće suvremenoga čovjeka s Bogom – izazov nevjere

Suvremena religioznost i njezina pitanja

Traganje za iskustvom svetoga i »nova religioznost«

Pitanje Boga pred iskustvom patnje i zla u svijetu

Dokazi o Božjoj opstojnosti

Biblijska slika i

iskustvo Boga

Bog u svjedočanstvu vjere Staroga zavjeta

Bog u svjedočanstvu vjere Novoga zavjeta

Kršćansko iskustvo Božje prisutnosti u skrivenosti

Sakramentalno iskustvo milosrdnoga Boga

Bog u iskustvu kršćanskih svetaca i svjedoka vjere

Ljudski rad i

stvaralaštvo

Čovjek sustvaratelj

Kršćanski pogled na rad

Opće dobro, pravda i solidarnost

Etika poslovanja

Kršćansko zauzimanje za mir

Izazovi znanstveno-tehničkog napretka

Budućnost i moć znanja

Informatizacija i globalizacija

Znanost u službi poboljšanja života

Briga za okoliš

Zajedništvom do napretka

Kršćanska nada

u budućnost

Svjetovna očekivanja budućnosti

Eshatološki i apokaliptički tekstovi u Bibliji

Čovjek pred pitanjem svršetka

Kršćanska nada u dovršenje: novo stvorenje, uskrsnuće i život vječni

Napomene:Sukladno Ugovoru o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u predškolskim ustanovama iz 1999. godine, sata tjedno (70 sati godišnje), ali se trenutačno u većini škola u Republici Hrvatskoj realizira unutar jednoga školskog sata tjedno (35 sati godišnje). Shodno tomu, nastavnik je slobodan unutar postojeće satnice prilagoditi nastavni plan i ponuđene teme u skladu s odgojno-obrazovnim potrebama polaznika, a vodeći računa o obrazovnim ishodima.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija književnih i biblijskih tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova (izradba maketa, plakata), metoda usmenog izlaganja, metoda terenskog rada, audiovizualna metoda, meditativno-molitveni elementi.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: znanje, zalaganje, kultura međuosobne komunikacije, stvaralačko izražavanje.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni rad i rad u skupini (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster, modeli).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: ETIKA

Cilj predmeta:

■ stjecati teorijsko znanje iz vrijednosnog normativnog područja koje se odnosi na međuljudske odnose i komunikaciju

■ razvijati svijest o moralnoj odgovornosti prema sebi i uzajamnosti prema zajednici

Opis predmeta:

Etika je u srednjoj školi predmetno područje koje se bavi filozofijom morala kao dijela filozofije koje razmatra odnos dobra i zla te načela ispravnog djelovanja. U okviru filozofije etika je sistematizirana kao praktična disciplina koja se bavi ljudskim djelovanjem unutar neke socijalne skupine prema kriterijima moralne ispravnosti. U tom smislu etika je temeljna disciplina iz koje je moguće izvesti različite primijenjene etike kao što su individualna etika, socijalna etika, te različite etike specifičnih područja poput bioetike, profesionalnih etika i sl. Etika kao disciplina crpi svoja uporišta i iz drugih filozofskih disciplina kao što su filozofska antropologija, politička, pravna i socijalna filozofija. Unutar interdisciplinarnog pristupa etika također uključuje spoznaje znanstvenih disciplina, primjerice psihologije, sociologije, socijalne i razvojne psihologije te općih teorija kulture. Unutar interdisciplinarne suradnje nužno je uključiti filozofiju, bez koje nije moguće utemeljeno i bez proizvoljnosti raspravljati o ključnim životnim i odgojnim temama.

Osnovni smisao poduke u ovom području razvijanje je kompetencije moralne prosudbe te usvajanje obrazaca moralnog ponašanja; pritom je bitno polaznike uvesti u situacije koje uključuju moralne konflikte za koje nemaju gotove odgovore i do kojih trebaju doći razložnim sučeljavanjem različitih stajališta. Smisao moralnog razvoja jest intuitivno i impulzivno rješavanje problema zamijeniti racionalnom i logičnom argumentacijom.

Moralne prosudbe zahtijevaju sposobnost percipiranja realiteta, procjenu vlastitog iskustva, sposobnost razumijevanja stajališta drugih i sposobnost apstraktnog mišljenja. To znači da nije dovoljno znati pravila nego i kako ih primijeniti u određenim situacijama.


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: ETIKA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Moralno iskustvo – predrefleksivna svijest

1. razlikovati osnovne etičke pojmove

2. ispitati različite perspektive samospoznaje

3. analizirati konstitutivne pojmove mitsko-religijskih izvora etike

4. preispitati moralne temelje i poruke mitsko- religijskih izvora i učenja

5. identificirati granične situacije

6. procijeniti različita moralna načela djelovanja

7. suprotstaviti razoge moralnih sukoba analizom konfliktnih situacija

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme

U potrazi za

identitetom

Različite perspektive samospoznaje

Uloge, uzori, idoli

Osjećanje, htijenje, mišljenje

Prepreke u potrazi

Granične situacije

Borba sa zlom ili s moći

Žudnja za znanjem ili izazov želje za moći

Orijentacija i zamke na putu

Životni izbor

Zloporaba moći

Ispravnost / neispravnost individualnog puta

Ciljevi: lažni, prividni, istinski

Potraga za nedostižnim

Logika srca i logika uma

Transcendiranje realiteta kao put do vrjednota

Odgovornost za sebe i druge – moralna dimenzija života

Savjest

Moralni razvitak kroz konfliktne situacije

Moralnost kao uzajamnost odnosa s drugima

Etika kao svijest o moralu

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova, metoda usmenog izlaganja, audiovizualna metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena sadržaja, suradnja u nastavi.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni rad i rad u skupini (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Naziv nastavnog predmeta: ETIKA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Etika socijalnog života

1. analizirati važnost individualne slobode u ljudskom društvu

2. identificirati temeljne vrijednosti ljudskog zajedništva

3. izdvojiti razloge konflikata u društvu i mogućnosti kompromisa

4. otkriti temeljne vrijednosti antičke političke filozofije

5. ispitati pretpostavke novovjekovnih političkih i socijalnih filozofija

6. preispitati smisao pojmova ljudskog dostojanstva, ljudskih prava, slobode, jednakosti, socijalne pravednosti i tolerancije u modernoj demokraciji

7. procijeniti fenomene suvremenog društva, razvoja znanosti i tehnologije, konzumerizma i zloporabe medija

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Individualna sloboda i odgovornost prema zajednici

Višedimenzionalnost pojma slobode: sloboda individualnog izbora, slobodna volja, sloboda djelovanja

Individualne slobode i djelovanje u odnosu prema drugima: odgovornost i uzajamnost

Uspješnost ili neuspješnost partnerstva s drugima

Sukob između potrebe za vlastitim ispunjenjem i ispunjenjem socijalnih zahtijeva (egoizam i altruizam, težnja ka sreći i moralna odgovornost)

Rješavanje individualnih sukoba s drugima: strpljivost, suosjećanje, obazrivost, tolerancija

Različitost interesa ili sukobi interesa u društvu? Imperativ mirnog rješavanja sukoba

Temelji kulturnog pluralizma

Feministički pokret i ravnopravnost žena

Najviše vrijednosti socijalnog i političkog života (antičko i moderno razdoblje)

Platonova utopija pravednosti

Temelji Aristotelove teorije djelovanja. Politička filozofija kao jedinstvo etike i politike

Ćudoređe kao temelj zajedništva. Etičke krjeposti i načelo sredine.

Vrste pravednosti (komutativna i distributivna)

Novovjekovne utopije, borba protiv privatnog vlasništva (T. More)

Kontraktualistički modeli države (T. Hobbes, J. J. Rousseau)

Klasični utilitarizam i principi utilitarizma (J. S. Mill, J. Bentham)

Opće dobro kao zbroj pojedinačnih interesa. Račun užitka. Hedonizam i pravednost

Pojam ljudskog dostojanstva

Ljudska prava i njihovo podrijetlo

Pravo i pravednost, legalnost i moralnost (J. Locke, I. Kant)

Pojam socijalne pravednosti;razlike među ljudima i problem jednakost ljudi (K. Marx, J. Rawls)

Izazovi suvremenog društva

Ambivalentnost razvoja znanosti i tehnologije

Imperativ beskonačnog napretka

Tehnologija i znanost u službi moći

Konzumerizam kao stil života

Veliki ekonomski i politički sustavi i (ne)mogućnost njihove kontrole

Uloga medija u svakodnevnom životu i mogućnost njihove zloporabe

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova, metoda usmenog izlaganja, audiovizualna metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena sadržaja, suradnja u nastavi.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni rad i rad u skupini (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: ETIKA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Primijenjena etika

1. identificirati izabrane pojmove iz područja primijenjene etike

2. preispitati različita shvaćanja odnosa čovjeka i prirode

3. razlikovati različite ekološke teorije

4. procijeniti smisao i granice znanstveno-tehnološkog razvoja

5. analizirati smisao etičkih kodeksa i zakletvi

6. izdvojiti karakteristične probleme medicinske bioetike

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Čovjek, priroda, etika

Čovjek i priroda

Pojam i predmet bioetike

Antropocentrizam, patocentrizam, biocentrizam, holizam

Čovjek i životinjski svijet

Čovjek i svijet biljaka

Kvaliteta života

Opstanak i preživljavanje

Poboljšanje kvalitete života

Održivi razvoj

Smisao i granice tehnološkog razvoja

Odgovornost u tehnološkoj civilizaciji

Tehnološka izvedivost i etička dopustivost

Etika odgovornosti kao etika tehnološke civilizacije

Ekologija i zaštita okoliša

Ekološki pokret i ekološka etika

Ekološka odgovornost

Ekosustavi

Ekološka svijest i osobna angažiranost

Bioetika i biologijske znanosti

Evolucionizam, darvinizam, kreacionizam

Eugenika

Genetika i biotehnologija

Medicinska bioetika

Etika humanih reproduktivnih tehnologija

Pobačaj

Etika transplantacije organa i trgovina organima

Etika umiranja i smrti

Eutanazija

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova, metoda usmenog izlaganja, audiovizualna metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:Elementi: usvojenost sadržaja, primjena sadržaja, suradnja u nastavi. Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni rad i rad u skupini (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster).
Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: ETIKA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Etika kao filozofija morala

1. ispitati odnos morala i etike

2. analizirati moral kao predrefleksivno iskustvo

3. razlučiti pojmove morala i ćudoređa

4. procijeniti idealan zahtjev važenja morala

5. raščlaniti strukturu etike

6. izdvojiti osnovne etičke pojmove

Etička argumentacija i etičke teorije

1. razlikovati filozofske pristupe utemeljenju etike

2. razlučiti strategije opravdanja važenja etike

3. preispitati filozofsko-antropološko utemeljenje etike

4. suprotstaviti različite etičke argumentacije

5. analizirati etičke tekstove

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Moral i etika

Moral kao predmet i sadržaj etike

Moral kao predrefleksivno iskustvo

Moral i ćudoređe

Idealni zahtjev važenja morala, moral kao trebanje

Etika kao filozofija morala

Struktura etike:normativna, deskriptivna i metaetika

Temeljni etički pojmovi

Različiti filozofski pristupi utemeljenju etike

Razdioba etičkih teorija

Etika pravila i etika dobrog života

Aristotelovo utemeljenje etike vrline

Kantova deontološka etika

Utilitaristička etika (Bentham, Mill)

Nietzscheova kritika morala, etički nihilizam

Habermasova etika diskursa

Kontraktualistička etika (Hobbes, Rousseau, Rawls)

Metaetička, logičko-jezična analiza etičkih iskaza

Relativističko osporavanje etike (kulturni relativizam)

Metafizičko opravdanje etike (teološka etika)

Tradicijsko i religiozno opravdanje etike (običajnost i ćudoređe)

Filozofsko-antropološko opravdanje / osporavanje etike izvedeno iz biti čovjeka

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni / tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova, metoda usmenog izlaganja, audiovizualna metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena sadržaja, suradnja u nastavi.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni rad i rad u skupini (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: MATEMATIKA

Cilj predmeta:

■ usvojiti temeljna matematička znanja, vještine i procese te uspostaviti i razumjeti matematičke odnose i veze

■ biti osposobljen za rješavanje matematičkih problema i primjenu matematike u različitim kontekstima uključujući i svijet rada

■ razviti pozitivan odnos prema matematici, odgovornost za svoj uspjeh i napredak te svijest o svojim matematičkim postignućima

■ prepoznati i razumjeti povijesnu i društvenu ulogu matematike u znanosti, kulturi, umjetnosti i tehnologiji te njezin potencijal za budućnost društva

■ biti osposobljen za apstraktno i prostorno mišljenje te logičko zaključivanje

■ učinkovito prezentirati matematička znanja, ideje i rezultate služeći se različitim prikazima

■ učinkovito primjenjivati tehnologiju

■ steći čvrste temelje za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja.

Opis predmeta:

U društvu temeljenom na informacijama i tehnologiji potrebno je kritički misliti o složenim temama, tumačiti dostupne informacije, analizirati nove situacije i prilagoditi im se, donositi utemeljene odluke

u svakodnevnom životu, rješavati različite probleme, učinkovito primjenjivati tehnologiju te razmjenjivati ideje i mišljenja. Matematičko obrazovanje polaznicima omogućuje stjecanje znanja, vještina, sposobnosti načina mišljenja i stavova nužnih za uspješno i korisno sudjelovanje u takvu društvu.


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: MATEMATIKA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Brojevi

1. računati u skupovima N, Z, Q i R

2. rabiti apsolutnu vrijednost u složenijim algebarskim izrazima

3. odrediti udaljenost točaka na brojevnom pravcu

4. provoditi u skupu realnih brojeva osnovne računske operacije, potenciranje s racionalnim eksponentom i korjenovanje

5. procijeniti i prikazati vrijednost realnog broja na traženu točnos

6. rabiti vrijednost trigonometrijskih funkcija šiljastog kuta

Algebra i funkcije

1. primijeniti postotke, omjere i razmjere u složenijim situacijama

2. rabiti potencije s racionalnim eksponentom i korijene

3. računati s algebarskim izrazima i razlomcima

4. diskutirati o rješenju linearne jednadžbe, nejednadžbe i njihovih sustava koristeći linearnu funkciju

Oblik i prostor

1. analizirati međusobne odnose točaka u pravokutnom koordinatnom sustavu u ravnini

2. ispitati geometrijske oblike u ravnini i njihova svojstva u svrhu crtanja, mjerenja, računanja i zaključivanja

3. primijeniti poučke o sukladnosti i sličnosti trokuta kod geometrijskih oblika u ravnini

Mjerenje

1. primijeniti odgovarajuće mjere i mjerne jedinice i pretvoriti ih u odgovarajuće vrijednosti veće ili manje mjerne jedinice

2. primijeniti formule za opseg i površinu geometrijskih oblika u ravnini

3. rabiti Pitagorin poučak i njegov obrat, proporcionalnost i sličnost

4. primijeniti svojstva kutova (poučak o obodnom i središnjem kutu, Talesov poučak i svojstva zbroja unutarnjih kutova trokuta, četverokuta i mnogokuta)

5. povezati trigonometriju pravokutnog trokuta sa svakodnevnim životom i strukom

Podatci

1. prikupiti tražene podatke uz raspravu o valjanosti metode

2. rasporediti prikupljene podatke po izabranom kriteriju

3. predočiti prikupljene podatke pomoću linijskog, stupčastog i kružnog dijagrama

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Brojevi

Skupovi N, Z, Q i R

Računske operacije u skupu R (zbrajanje, oduzimanje, množenje,

dijeljenje, potenciranje s racionalnim eksponentom, korjenovanje)

Apsolutna vrijednost realnog broja

Brojevni pravac

Vrijednosti sinusa, kosinusa i tangensa u pravokutnom trokutu

Procjena i zaokruživanje

Algebra i funkcije

Postotci, omjeri i razmjeri

Potencije i korijeni

Algebarski izrazi i algebarski razlomci

Linearne jednadžbe i sustavi jednadžbi

Linearne nejednadžbe i sustavi nejednadžbi

Linearna funkcija

Oblik i prostor

Pravokutni koordinatni sustav u ravnini

Sukladnost i sličnost

Geometrijski oblici u ravnini

Mjerenje

Mjerne jedinice

Geometrijski oblici u ravnini – opseg i površina, Pitagorin poučak,

poučak o obodnom i središnjem kutu, Talesov poučak i svojstva

zbroja unutarnjih kutova trokuta, četverokuta i mnogokuta

Trigonometrija pravokutnog trokuta

PodatciPrikupljanje, obrada i predočavanje podataka
Napomene:

Matematički procesi (prikazivanje i komunikacija, povezivanje, logičko

mišljenje, argumentiranje i zaključivanje, rješavanje problema i matematičko modeliranje, primjena tehnologije) ne poučavaju se kao zasebne nastavne cjeline, već se ostvaruju pri poučavanju i učenju konkretnih matematičkih sadržaja.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, programirana metoda, metoda grafičkih radova, metoda demonstracije, istraživačka metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, mentorska nastava, praktična nastava, problemska nastava, programirana nastava, egzemplarna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja, aktivnost.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: MATEMATIKA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Brojevi

1. primijeniti definiciju logaritma i osnovna svojstva računskih operacija s logaritmima u računski složenijim situacijama

Algebra i funkcije

1. primijeniti kvadratne jednadžbe, nejednadžbe i kvadratnu funkciju

2. rabiti eksponencijalnu i logaritamsku funkciju te eksponencijalne i logaritamske jednadžbe i nejednadžbe

Oblik i prostor

1. istražiti geometrijske oblike u prostoru i njihova svojstva

Mjerenje

1. analizirati složene geometrijske oblike u prostoru

Podatci

1. protumačiti prikupljene i prikazane podatke

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
BrojeviLogaritam pozitivnog broja
Algebra i funkcije

Kvadratna jednadžba

Kvadratna funkcija

Kvadratna nejednadžba

Eksponencijalna funkcija

Logaritamska funkcija

Eksponencijalna i logaritamska jednadžba

Eksponencijalna i logaritamska nejednadžba

Oblik i prostorGeometrija prostora
MjerenjeGeometrijski oblici u prostoru – oplošje i obujam
PodatciAnaliza prikupljenih i obrađenih podataka
Napomene:

Matematički procesi (prikazivanje i komunikacija, povezivanje, logičko

mišljenje, argumentiranje i zaključivanje, rješavanje problema i matematičko modeliranje, primjena tehnologije) ne poučavaju se kao zasebne nastavne cjeline, već se ostvaruju pri poučavanju i učenju konkretnih matematičkih sadržaja.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, programirana metoda, metoda grafičkih radova, metoda demonstracije, istraživačka metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, mentorska nastava, praktična nastava, problemska nastava, programirana nastava, egzemplarna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja, aktivnost.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: MATEMATIKA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Brojevi

1. rabiti trigonometrijsku kružnicu i džepno računalo za određivanje vrijednosti trigonometrijskih funkcija kuta zadanog u stupnjevima ili radijanima

2. primijeniti n! u složenijim algebarskim izrazima

Algebra i funkcije

1. prikazati trigonometrijske funkcije i riješiti trigonometrijske jednadžbe koristeći trigonometrijsku kružnicu i formule identiteta

2. primijeniti binomni poučak i elemente kombinatorike

Oblik i prostor

1. primijeniti vektore u koordinatnom sustavu u ravnini pri ispitivanju svojstava geometrijskih oblika

2. analizirati međusobne odnose točaka i pravaca u koordinatnom sustavu u ravnini

3. analizirati međusobne odnose točaka, pravaca i kružnica u koordinatnom sustavu u ravnini

Mjerenje

1. povezati trigonometriju pravokutnog i kosokutnog trokuta sa svakodnevnim životom i strukom

2. primijeniti skalarni umnožak vektora

3. odrediti površinu nepravilnog lika u ravnini

4. služiti se konceptom mjerenja pri rješavanju problemskih zadataka

Podatci

1. proračunati srednje vrijednosti i mjere raspršenosti niza podataka

2. odrediti vjerojatnost događaja za prikupljene i analizirane podatke

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Brojevi

Trigonometrijska kružnica

Faktorijele

Algebra i funkcije

Trigonometrijske funkcije realnog broja

Trigonometrijske jednadžbe

Binomni poučak

Permutacije, kombinacije i varijacije

Oblik i prostor

Vektori u ravnini

Pravac u koordinatnom sustavu

Kružnica u koordinatnom sustavu

Mjerenje

Trigonometrija kosokutnog trokuta

Vektori u ravnini – skalarni umnožak vektora

PodatciVjerojatnost
Napomene:Matematički procesi (prikazivanje i komunikacija, povezivanje, logičko mišljenje, argumentiranje i zaključivanje, rješavanje problema i matematičko modeliranje, primjena tehnologije) ne poučavaju se kao zasebne nastavne cjeline, već se ostvaruju pri poučavanju i učenju konkretnih matematičkih sadržaja.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, programirana metoda, metoda grafičkih radova, metoda demonstracije, istraživačka metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, mentorska nastava, praktična nastava, problemska nastava, programirana nastava, egzemplarna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja, aktivnost.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: MATEMATIKA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Brojevi

1. primijeniti zapis broja u zadanom ili nepoznatome brojevnom sustavu

Algebra i funkcije

1. koristiti nizove

2. istražiti elementarne funkcije

Podatci

1. istražiti utjecaj dodavanja ili uklanjanja podataka na srednje vrijednosti niza podataka

Infinitezimalni račun

1. drediti limes niza koristeći teoreme o limesima

2. izračunati limes funkcije u točki

3. derivirati funkciju

4. primijeniti derivaciju funkcije pri određivanju jednadžbe tangente u točki grafa funkcije, ekstrema i točaka infleksije

5. prikazati graf racionalne funkcije

6. odrediti primitivnu funkciju koristeći tablicu derivacija

7. izračunati površinu ispod grafa kvadratne funkcije primjenjujući Newton-Leibnizovu formulu

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
BrojeviBrojevni sustavi
Algebra i funkcije

Nizovi

Funkcije

PodatciStatistika
Infinitezimalni račun

Limes niza

Limes funkcije

Derivacija funkcije

Primitivna funkcija i integral

Napomene:Matematički procesi (prikazivanje i komunikacija, povezivanje, logičko mišljenje, argumentiranje i zaključivanje, rješavanje problema i matematičko modeliranje, primjena tehnologije) ne poučavaju se kao zasebne nastavne cjeline, već se ostvaruju pri poučavanju i učenju konkretnih matematičkih sadržaja.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, programirana metoda, metoda grafičkih radova, metoda demonstracije, istraživačka metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, mentorska nastava, praktična nastava, problemska nastava, programirana nastava, egzemplarna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja, aktivnost.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e-učenje

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Naziv nastavnog predmeta: FIZIKA

Cilj predmeta:■ dopuniti znanja, vještine i kompetencije polaznika u području fizike na razini srednjeg obrazovanja radi cjelovitog osposobljavanja za određeno zanimanje
Opis predmeta:Fizika je osnova primijenjenih znanosti i tehnologija. Važan i karakterističan u fizici je eksperimentalni pristup koji omogućuje višekratno ponavljanje i istraživanje neke pojave, a time njezino detaljno upoznavanje i opisivanje. Stoga je pokus neizostavan dio fizikalnog odgoja i obrazovanja. Fizika se služi opažanjem i mjerenjem te logičkim razmišljanjem i matematičkim zaključivanjem. Otuda proizlaze dva tijesno povezana pristupa, eksperimentalni i teorijski. Fizikalna pismenost uključuje kompetencije koje polazniku omogućuju promatranje i istraživanje pojava, razmišljanje o njima i razumijevanje njihova objašnjenja te na temelju toga kreativno odlučivanje i poduzimanje akcija.


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: FIZIKA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Gibanja

1. opisati temeljne veličine kojima opisujemo gibanja

2. razlikovati srednju i trenutačnu brzinu

3. usporediti akceleracije gibanja tijela s povećavanjem i smanjivanjem brzine

4. klasificirati primjere pravocrtnih gibanja stalne akceleracije

5. interpretirati grafički ovisnost dviju veličina koje opisuju pravocrtno gibanje

6. uporabiti jednadžbe za rješavanje problema pravocrtnih gibanja stalne akceleracije uključujući slobodan pad

7. primijeniti opis vertikalnog i horizontalnog hica pri rješavanju problema

8. objasniti kutnu brzinu, kutnu akceleraciju i centripetalnu akceleraciju na kružnom gibanju

9. riješiti problem na primjeru jednolikog kružnog gibanja

10. analizirati razlike i sličnosti translacijskog i rotacijskog gibanja tijela

Sile i polja

1. riješiti problem uporabom newtonovih zakona gibanja

2. primijeniti opis sile teže, trenja i elastične sile u različitim primjerima

3. slagati i razlagati sile koje djeluju na tijelo crtanjem vektora sila

4. raspraviti opći zakon gravitacije i gibanja satelita oko zemlje

5. analizirati primjere sudara tijela uporabom zakona očuvanja količine gibanja

6. usporediti osnovni zakon gibanja za rotaciju s temeljnim zakonom translacijskog gibanja

7. prosuditi ravnotežu krutog tijela

8. razmatrati pojave djelovanja sila u tekućinama i plinovima te primijeniti opise tlakova u različitim primjerima

9. objasniti međudjelovanje točkastih električnih naboja pomoću Coulombova zakona

10. povezati magnetsko, električno i gravitacijsko polje kao jedinstven koncept prostora koji čini djelovanje različitih sila

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Gibanja

Put i pomak

Brzina

Akceleracija

Jednoliko pravocrtno gibanje

Jednoliko ubrzano i usporeno pravocrtno gibanje

Slobodan pad

Hici

Jednoliko kružno gibanje

Sile i polja

Sila i masa

Sila teža, trenje, elastična sila

Newtonovi zakoni gibanja

Centripetalna sila

Gravitacijska sila

Sudari

Rotacija krutog tijela

Ravnoteža krutog tijela

Tlak

Uzgon

Protjecanje fluida

Coulombov zakon

Električno polje

Magnetsko polje

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, programirana metoda, metoda grafičkih radova, metoda demonstracije, istraživačka metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, mentorska nastava, praktična nastava, problemska nastava, programirana nastava, egzemplarna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost znanja, primjena znanja, samostalnost u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: FIZIKA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Rad i energija

1. objasniti rad u mehanici ovisno o položaju vektora sile

2. razlikovati rad stalne sile u odnosu na rad promjenjive sile

3. uporabiti izraz za snagu pri djelovanju stalne sile

4. usporediti korisnosti različitih primjera rada

5. opisati različite vrste energije

6. raspraviti kinetičku energiju tijela u različitim primjerima

7. konstruirati pojam gravitacijske potencijalne energije

8. primijeniti zakon očuvanja energije

Termodinamika

1. razlikovati unutarnju energiju, toplinu i temperaturu

2. povezati pojam temperature sa srednjom kinetičkom energijom čestica

3. razmotriti probleme termičkog rastezanja u različitim dimenzijama

4. istražiti plinske zakone

5. opisati načine prijenosa topline

6. objasniti pojam rada na različitim primjerima u termodinamici

7. primijeniti Prvi zakon termodinamike na termodinamičkim procesima

8. raspraviti rad toplinskih strojeva pomoću Drugog zakona termodinamike

Elektrodinamika:

1. objasniti usmjereno gibanje električnog naboja u vodiču te električnu struju i električni otpor

2. primijeniti Ohmov zakon na strujne krugove istosmjerne i izmjenične struje

3. protumačiti ovisnost električnog otpora o temperaturi

4. izračunati rad i snagu električne struje na praktičnim primjerima

5. prikazati i objasniti Oerstedov pokus

6. opisati magnetsko polje te skicirati magnetske silnice za magnetsko polje ravnog vodiča, strujnu petlju i zavojnicu

7. objasniti Faradayev zakon indukcije uz izvođenje pokusa

8. objasniti primjenu elektromagnetske indukcije

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Rad i energija

Mehanički rad i energija

Kinetička i potencijalna energija

Snaga i korisnost stroja

Zakon očuvanja energije u mehaničkim sustavima

Termodinamika

Toplinsko rastezanje i stezanje čvrstih tvari i tekućina

Temperatura, unutarnja energija, toplina i toplinski kapacitet tijela

Prijenos topline

Plinski zakoni

Prvi i drugi zakon termodinamike

Elektrodinamika

Električna struja

Električni otpor

Ohmov zakon za strujni krug

Rad i snaga električne struje

Oerstedov pokus

Elektromagnetska indukcija

Načelo rada generatora

Zaštita od električnog udara

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, programirana metoda, metoda grafičkih radova, metoda demonstracije, istraživačka metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, mentorska nastava, praktična nastava, problemska nastava, programirana nastava, egzemplarna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost znanja, primjena znanja, samostalnost u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: FIZIKA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Titranje, valovi zvuk

1. objasniti fizikalne veličine koje određuju harmonijsko titranje

2. interpretirati grafički promjenu fizikalnih veličina koje opisuju harmonijsko titranje s vremenom

3. primijeniti jednadžbe koje opisuju harmonijsko titranje u rješavanju zadataka

4. razmotriti energetski harmonijsko titranje (prigušeno i prisilno titranje, rezonancija)

5. objasniti nastajanje i rasprostiranje mehaničkih valova

6. razlikovati transverzalni od longitudinalnog vala

7. prikazati pojave odbijanja, loma, ogiba i superpozicije valova

8. raspraviti spektar i primjenu zvučnih valova

Elektromagnetski valovi i svjetlost

1. razmotriti svojstva elektromagnetskih valova i dijelove elektromagnetskog spektra

2. objasniti primjenu elektromagnetskih valova u prijenosu informacija na daljinu i u medicini

3. primijeniti zakon odbijanja svjetlosti na primjeru ravnog zrcala

4. opisati lom svjetlosti na granici sredstva i disperziju svjetlosti na prizmi

5. konstruirati sliku koju daje tanka leća te navesti njezina svojstva

6. primijeniti jednadžbu leće

7. objasniti pojave valne optike (interferencija, ogib i polarizacija svjetlosti)

Atomi i atomske jezgre

1. opisati strukturu i razvoj modela atoma te pojmove atomskog broja, masenog broja i izotopa

2. povezati linijske spektre s energijskim nivoima atoma

3. objasniti fotoelektrični efekt

4. usporediti valnu i čestičnu prirodu svjetlosti i tvari

5. navesti α, β i γ raspad i opisati ionizirajuća svojstva nastalih produkata te njihov doseg

6. primijeniti zakone očuvanja naboja i masenog broja kod nuklearnih reakcija

7. uporabiti u rješavanju zadataka zakon radioaktivnog raspada

8. objasniti primjenu nuklearne energije dobivene fisijom i fuzijom

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme

Titranje, valovi,

zvuk

Harmonijsko titranje, prigušeno i prisilno titranje

Rezonancija

Energija titranja

Nastanak valova i karakteristične valne veličine

Odbijanje, lom, ogib i superpozicija valova

Valovi zvuka

Ultrazvuk

Elektromagnetski valovi i svjetlost

Nastajanje i rasprostiranje elektromagnetskih valova

Spektar i brzina elektromagnetskih valova

Zakoni geometrijske optike

Ravno zrcalo

Disperzija svjetlosti

Leće

Interferencija i ogib svjetlosti

Polarizacija svjetlosti

Atomi i atomske

jezgre

Zračenje užarenog tijela

Fotoelektrični efekt

Dualizam u prirodi

Razvoj modela atoma

Struktura atomske jezgre

Radioaktivnost

Nuklearna energija

Ionizirajuće i neionizirajuće zračenje

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, programirana metoda, metoda grafičkih radova, metoda demonstracije, istraživačka metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, mentorska nastava, praktična nastava, problemska nastava, programirana nastava, egzemplarna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost znanja, primjena znanja, samostalnost u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: RAČUNALSTVO

Cilj predmeta:

■ steći znanja i vještine te usvojiti procese i koncepte potrebne za korištenje računala

■ obrađivati i prikazivati podatke i informacije korištenjem primjenskih programa

■ usvojiti temeljna informatička znanja važna za razumijevanje rada računala

■ komunikacirati posredstvom različitih medija

■ usvojiti postupke prikupljanja, organiziranja, analize i prezentacije podataka i informacija

■ analizirati i kritički ocijeniti prikupljene informacije

■ razviti logičke misaone procese

■ razviti algoritamski način razmišljanja

■ biti osposobljeni za samostalno i timsko rješavanje jednostavnijih problema iz vlastitog života i odabrane struke primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije

■ steći osnovna znanja i vještine kako bi mogli usvojiti korištenje specifičnih računalnih programa iz područja struke

■ poštovati autorska prava i u skladu s tim preuzimati i koristiti sadržaje s računalnih mreža

■ steći temelje za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja.

Opis predmeta:

Napredak današnjeg društva temelji se na novim znanstvenim otkrićima te njihovoj primjeni u svakodnevnom životu. Razvoj znanosti te njezinu primjenu danas ne možemo zamisliti bez kvalitetne primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije te algoritamskog pristupa rješavanju problema.

U takvu društvu, temeljenom na informacijama i tehnologiji, gdje su računala sveprisutna u poslovnom i svakodnevnom životu potrebno je da svaki pojedinac djelotvorno koristi informacijsku i komunikacijsku tehnologiju. Posebno je važno znati i moći prikupiti informacije i podatke te ih kritički vrjednovati, obraditi, sistematizirati, oblikovati i prikazati. Danas je konkurentnost na tržištu rada nezamisliva bez kvalitetne obrade i prezentacije podataka i rezultata svog rada. Umijeće korištenja računala, temeljna znanja i rješavanje problema tri su važne sastavnice informatičkog obrazovanja koje se nužno odvija uz samostalno korištenje računala. Rješavanje problema povezanih sa strukom temelji se na samostalnom i timskom radu koji će se razvijati u nastavnom predmetu.Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: RAČUNALSTVO

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Poznavanje i korištenje informacijskih i komunikacijskih

tehnologija

1. opisati prikaz različitih vrsta podataka u računalu

2. razlikovati mjerne jedinice količine podataka

3. razlikovati i opisati komponente računalnog sustava (središnja jedinica, memorije, ulazno-izlazne jedinice)

4. koristiti operacijski sustav računala i napraviti osnovnu prilagodbu svojim potrebama

5. rukovati datotekama i mapama u grafičkome korisničkom sučelju

Računalne mreže i internet

1. objasniti razloge umrežavanja računala i vrste mreža

2. razlikovati načine spajanja na internet i pravila prijenosa podataka

3. komunicirati elektroničkom poštom

4. koristiti usluge interneta

5. sigurno koristiti računalo, mrežu i internet

Obradba i prikaz podataka

1. koristiti postupke za uređivanje i oblikovanje teksta na razini znaka, odlomka i stranice

2. koristiti i primijeniti program kojim će prilagoditi sliku, zvuk ili video potrebama korištenja u struci

3. koristiti i primijeniti program za izradbu prezentacija te samostalno prikazati i izložiti prezentaciju

4. koristiti i primijeniti program za oblikovanje web-stranica te oblikovanu stranicu postaviti na internet

5. radom u timu modelirati problem iz struke i svakodnevnog života te uporabom stečenih vještina i mogućnosti određene aplikacije izraditi rješenje

Rješavanje problema pomoću računala

1. koristiti i primijeniti program tabličnog računanja za izradbu dokumenata koji sadrže oblikovane podatke, formule, funkcije i grafikone

2. opisati postupak nastajanja programa

3. objasniti pojam algoritma

4. opisati pseudokod

5. analizirati program zapisan u pseudokodu

6. osmisliti pseudokod koji rješava jednostavni problem

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme

Poznavanje i

korištenje

informacijskih i

komunikacijskih

tehnologija

1. Prikaz podataka u računalu:

■ veza binarnog i dekadskog brojevnog sustava

■ pojam količine podataka

■ prikaz znakova standardnim ASCII kodom.

2. Građa računala:

■ osnovni dijelovi računala

■ ulazni, izlazni, memorijski i komunikacijski uređaji i priključivanje

■ vanjske memorije.

3. Operacijski sustav:

■ grafičko sučelje

■ postavke korisničkog sučelja

■ rad s datotekama i mapama

■ osnovno uređivanje crteža.

Računalne mreže

i internet

1. Mreže računala:

■ mreže računala (pojam i vrste)

■ dijelovi mreže računala

■ mrežni protokoli i brzina prijenosa podataka

■ Internet

■ povezivanje na internet

■ usluge interneta.

2. Elektronička pošta:

■ e-pošta

■ komunikacija pomoću elektroničke pošte.

3. Usluga WWW-a:

■ web preglednik – korištenje

■ učinkovito pretraživanje i preuzimanje sadržaja s interneta

■ procjenjivanje kvalitete sadržaja na internetu.

4. Računalna sigurnost i etičnost:

■ sigurnost i zaštita osobnih podataka

■ štetni programi i zaštita

■ kultura ponašanja na internetu

■ autorska prava i njihova zaštita.

Obrada i prikaz

podataka

1. Obrada teksta:

■ osnovna obilježja odabranog programa za obradu teksta

■ unos teksta i osnovna podešavanja stila pisanja

■ oblikovanje na razini znaka, odlomka i stranice

■ jezična provjera teksta i pretraživanje dokumenta

■ umetanje i oblikovanje tablice

■ umetanje i oblikovanje slika

■ pisanje matematičkih izraza

■ izradba tablice sadržaja

■ oblikovanje cijelog dokumenta

■ priprema dokumenta za ispis

■ izradba zadanog dokumenta.

2. Obrada slike, zvuka i videa:

■ slika

■ zvuk

■ video.

3. Prezentacije:

– slajd, predložak, dizajn

■ korištenje slika, crteža, tablica, grafikona, zvuka u prezentaciji

■ efekti na slajdu i prezentaciji

■ izradba prezentacije na zadanu temu.

4. Web stranice:

■ osnovna obilježja odabranog programa za izradbu web-stranice

■ osnovna podešavanja

■ povezivanje stranica

■ organizacija sadržaja

■ postavljanje stranice na internet.

5. Projektni zadatak:

■ izradba projektnog zadatka

■ prezentiranje projektnog zadatka.

Rješavanje

problema

pomoću računala

1. Program i algoritam:

■ algoritam – pojam i uloga

■ pseudokod

■ slijedna struktura

■ naredba grananja

■ analiza algoritma.

2. Tablično računanje:

■ osnovna obilježja odabranog programa za tablično računanje

■ unos i izmjena podataka

■ oblikovanje ćelija i tablica

■ adresiranje ćelija

■ formule i osnovne funkcije

■ izdvajanje podatka

■ grafikoni

■ priprema za ispis i ispis dokumenta.

3. Projektni zadatak:

■ analiza problema

■ izradba projektnog zadatka

■ prezentiranje projektnog zadatka.

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, programirana metoda, metoda demonstracije, istraživačka metoda, metoda praktičnih radova.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, mentorska nastava, problemska nastava, programirana nastava, egzemplarna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja, aktivnost.

Oblici: individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, projektni zadatak, seminarski rad, e-učenje, domaća zadaća.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
2.2.2. Obvezni strukovni moduli

Naziv modulaPOŠTANSKI PROMET I LOGISTIKA
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Poštanske usluge

Tehnologija poštanskog prometa

Logistika i ekspres usluge

Kontrola i samokontrola u poštanskom prometu

Prigovori i žalbe korisnika usluga

Informiranje korisnika poštanskih usluga

Organizacija rada u poštanskom uredu

Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

■ istražiti, analizirati i prodavati poštanske usluge i ekspres usluge

■ obavljati tehnološke operacije u prijenosu poštanskih pošiljaka

■ primjenjivati zakonske, podzakonske i ostale tehnološke propise koji se odnose na poštanski promet

Opis modula:

Poštanski promet i logistika temelji se na relevantnim tehnološkim, zakonskim i ostalim propisima za čiju primjenu je potreban obrazovan kadar.

Sadržaj modula namijenjen je polaznicima koji žele istražiti, analizirati te prodavati poštanske i kurirske usluge, poznavati logistiku i kulturno komunicirati s korisnicima.

Izučavanjem ovog modula polaznici stječu znanja o poštanskim i ekspres uslugama, tehnološkim fazama u poštanskom prometu, tehnološkim, zakonskim i ostalim propisima, logistici za obavljanje usluga te usvajaju načine komuniciranja.

Polaznici su sposobni prodavati poštanske i ekspres usluge, voditi prateću dokumentaciju, upravljati tehnološkim procesima, obavljati samostalno poslove prijama pošiljaka, poslove u fazi otpreme, prijevoza i prispijeća pošiljaka, obavljati samostalno pripremu i uručenje pošiljaka, primjenjivati tehnološke, zakonske i ostale propise.

Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

Poštanski promet (1. razred, 2 sata, 3 boda)

Poštanski promet (2. razred, 2 sata, 4 boda)

Tehnologija poštanskog prometa (3. razred, 3 sata, 5,5 bodova)

Tehnologija poštanskog prometa (4. razred, 3 sata, 5 bodova)

Ekspres usluge (2. razred, 2 sata, 4 boda)

Osnove prijevoza i prijenosa (2. razred, 2 sata, 4 boda)

Logistika i poštanski promet (4. razred, 2 sata, 3,5 boda)

Kultura komuniciranja (4. razred, 2 sata, 3,5 boda)Nastavni predmeti po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: POŠTANSKI PROMET

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći slijedeće ishode učenja:

1. objasniti pojam, ulogu i važnost poštanske djelatnosti

2. opisati povijesni razvoj poštanske djelatnosti

3. izabrati poštansku pošiljku

4. navesti vrste pošiljaka u poštanskom prometu

5. razlikovati obične pošiljke od pošiljaka za koje se vodi pisana evidencija

6. pokazati postupak adresiranja, pakiranja i zatvaranja poštanskih pošiljaka

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Pojam, uloga i važnost poštanskog prometa

Pojam, uloga i važnost poštanskog prometa

Osnovna obilježja poštanskog prometa

Podjela poštanskog predmeta

Cilj i zadaće poštanskog prometa

Povijest pošte

Nastanak riječi pošta

Počeci organiziranog prijenosa vijesti

Cursus publicus

Etatizacija pošta

Reforma Rowlanda Hilla

Osnivanje Svjetske poštanske udruge

Europske poštanske udruge kojih je RH član

Povijest pošte na teritoriju Republike Hrvatske

Osnovne filatelije

Vrste pošiljaka

Pojam i podjela pošiljka

Pismovne pošiljke

Prioritetno pismo

Preporučena pošiljka

Pošiljka s označenom vrijednosti

Paket

Sekogram

Izravna pošta

Tiskanica

Pošiljka s plaćenim odgovorom (IBRS/CCRI)

Pošiljka ubrzane pošte (EMS)

HPexpress

Pošiljka s dodanom vrijednošću

Adresiranje pošiljaka

Osnovni pojmovi adresiranja

Vrste adresiranja

Poštanski broj i poštanski kod

Pakiranje i zatvaranje pošiljaka

Pojam i vrste pakiranja

Pojam i vrste zatvaranja pošiljaka

Opće odredbe o pakiranju i zatvaranju

Posebne odredbe o pakiranju i zatvaranju,

Sadržaji zabranjeni za prijenos u poštanskim pošiljkama,

Automatizirano pakiranje i zatvaranje pošiljaka

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena sadržaja.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: POŠTANSKI PROMET

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. protumačiti ulogu regulatornog tijela za poštanske usluge u Republici Hrvatskoj

2. objasniti postupak registracije davatelja poštanskih usluga

3. razlikovati propise povezane s poštanskim uslugama

4. objasniti vrste poštanskih usluga

5. opisati postupak liberalizacije tržišta poštanskih usluga

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Poštanske usluge

Pojam i podjela poštanskih usluga

Univerzalne poštanske usluge

Dopunske usluge

Zamjenske poštanske usluge

Osnovne dopunske poštanske usluge

Ostale dopunske poštanske usluge i dopunske usluge

Ekspres usluge

Poštansko pravo

Pojam i izvori poštanskog prava

Zakon o poštanskim uslugama

Pravilnik o univerzalnim uslugama

Opći uvjeti davatelja poštanskih usluga

Dužnosti i prava davatelja poštanskih usluga

Dužnosti i prava korisnika,

Etički kodeks i tajnost poštanskih pošiljaka

Pojam, principi i izvori međunarodnog prava

Svjetska poštanska konvencija i pravilnici

Izvori europskog poštanskog prava

Postupak liberalizacije tržišta poštanskih usluga u EU

Postupak liberalizacije tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena sadržaja.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Naziv nastavnog predmeta: OSNOVE PRIJEVOZA I PRIJENOSA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. opisati prijevozne putove, prijenosne putove i terminale po granama prometa

2. razlikovati sredstva prijevoza i prijenosa po granama prometa

3. usporediti klasične energente i ekološki prihvatljive energente koji se koriste u prometu

4. opisati način održavanja sredstava prijevoza i prijenosa po granama prometa

5. navesti karakteristike prometnih grana

6. prikazati tehničko i komercijalno dovršenje procesa prijevoza i prijenosa

7. sastaviti plan prijevoza poštanskih pošiljaka

8. protumačiti važnost jedinstvenosti prijevoznog procesa

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Općenito o prometu

Pojam i važnost prometa

Podjela prometa

Definiranje prometnih grana

Prijevozni i prijenosni putovi po granama prometa

Prijevozni put u cestovnom prometu

Prijevozni put u željezničkom prometu

Prijevozni put u zračnom prometu

Plovni put u pomorskom prometu

Plovni put u prometu na unutrašnjim vodama

Prijenosni put u poštanskom prometu

Prijenosni putovi u cjevovodnom prometu

Stojne točke (terminali) po granama prometa

Terminali u cestovnom prometu

Terminali u željezničkom prometu

Terminali u prometu na vodi

Terminali u zračnom prometu

Terminali u poštanskom i telekomunikacijskom prometu

Skladišta

Sredstva prijevoza i prijenosa po granama prometa

Sredstva prijevoza u cestovnom prometu

Sredstva prijevoza u željezničkom prometu

Sredstva prijevoza u prometu na vodi

Sredstva prijevoza u zračnom prometu

Sredstva prijevoza i prijenosa u poštanskom i informacijsko- komunikacijskom prometu

Pogonska energija i postrojenja

Potrošnja i korištenje energije u prometu

Uporaba i potrošnja klasičnih oblika energije u prometu

Uporaba i potrošnja ekološki prihvatljivih oblika energije u prometu

Održavanje sredstava prijevoza i prijenosa i infrastrukture u prijevozu

Održavanje sredstava i infrastrukture u cestovnom prometu

Održavanje sredstava i infrastrukture u željezničkom prometu

Održavanje sredstava i infrastrukture u zračnom prometu

Održavanje sredstava i infrastrukture u prometu na vodi

Održavanje sredstava i infrastrukture u poštanskom i telekomunikacijskom prometu

Osnove tehnologije prijevoza i prijenosa

Tehnologija prijevoza u cestovnom prometu

Tehnologija prijevoza u željezničkom prometu

Tehnologija prijevoza u zračnom prometu

Tehnologija prijevoza u prometu na vodi

Tehnologija prijevoza u poštanskom i informacijsko- komunikacijskom prometu

Osnove prometnog gospodarstva

Ekonomičnost prijevoza

Prijevozni kapaciteti

Brzina prijevoza

Točnost i redovitost prijevoza

Udobnost prijevoza

Prilagodljivost prometnim potrebama

Sigurnost prijevoza

Obilježja prometnih grana

Karakteristike cestovnog prometa

Karakteristike željezničkog prometa

Karakteristike zračnog prometa

Karakteristike prometa na vodi

Karakteristike poštanskog i telekomunikacijskog prometa

Osnove jedinstvenosti prijevoznog procesa

Paletizacija

Kontejnerizacija

Multimodalni transport

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena sadržaja.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: TEHNOLOGIJA POŠTANSKOG
PROMETA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. opisati poštansku mrežu

2. raščlaniti tehnološke faze u poštanskom prometu

3. nabrojati sredstva prekrcajne mehanizacije i unutarnjeg prometa

4. opisati rad sustava za automatsku razradu pošiljaka

5. opisati sustav hibridne pošte

6. dati primjer tehnološkog procesa prijama pošiljaka u poštanskom uredu

7. izvesti postupak obračuna poštarine

8. nabrojati oblike plaćanja poštanskih usluga

9. pripremiti prateću dokumentaciju povezanu s tehnološkom fazom prijama pošiljaka

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Poštanska mreža

Ustroj poštanskih mreža RH

Područja poštanske mreže

Poštanski objekti

Poštanska sredstva i oprema

Mehanizacija i automatizacija

Sustav za automatsku preradu pošiljaka − SARPP

Hibridna pošta

Tehnologija prijenosa poštanskih pošiljaka

Tehnološke faze u procesu prijenosa poštanskih pošiljaka

Itinerari pošiljaka kroz poštansku mrežu

Tehnologija priajma pošiljaka u unutarnjem prometu

Organizacija i priprema radnog mjesta prijama poštanskih pošiljaka

Pojedinačan prijam pismovnih pošiljaka u poštanskom uredu/sortirnici

Prijam poštanskih pošiljaka preko poštonoše

Prijam poštanskih pošiljaka preko poštanskog kovčežića, skupnog poštanskog kovčežića i samouslužnog aparata

Prijam poštanskih pošiljaka sustavom e-PK

Postupak s pošiljkama koje sadrže zabranjene predmete

Prijam pošiljaka koje nude ostali davatelji poštanskih usluga

Tehnologija prijama pošiljaka u međunarodnom prometu

Prijam poštanskih pošiljaka koje podliježu carinskom pregledu i deviznoj kontroli

Prijam pismovnih pošiljaka

Prijam preporučenih pošiljaka

Prijam vrijednosnih pošiljaka

Prijam paketa

Prijam poštanskih pošiljaka za koje pošiljatelj zahtijeva dopunske usluge

Prijam pošiljaka drugih davatelja poštanskih usluga

Carinski postupak pri carinskom pregledu

Obračun poštarine

Obračun poštarine u unutarnjem prometu

Obračun poštarine u međunarodnom prometu

Obračun poštarine kod drugih davatelja poštanskih usluga

Plaćanje i evidentiranje prihoda od poštanskih usluga

Oznake na pošiljci o plaćenoj poštarini

Strojevi za označivanje poštarine

Rukovanje, uporaba i čuvanje poštanskog žiga

Vraćanje poštarine

Oslobađanje od plaćanja poštarine

Krivotvorene poštanske marke

Trebovanje poštanskih maraka i vrijednosnica od depoa poštanskih vrijednosti i od glavne blagajne

Evidentiranje poštarine

Račun poštanskih vrijednosti i ostali računi u poštanskom prometu, prikupljanje podataka u tehnološkoj fazi prijama

Učinkovitost rada u poštanskom uredu

Postupak i rokovi čuvanja poštanskih isprava

Kontrola u poštanskom prometu

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena sadržaja.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: TEHNOLOGIJA POŠTANSKOG
PROMETA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. objasniti postupak usmjeravanja pošiljaka

2. opisati postupak prijevoza poštanskih pošiljaka

3. objasniti tehnološki proces uručenja

4. pripremiti prateću dokumentaciju povezanu s tehnologijom poštanskog prometa

5. sastaviti prigovor/žalbu korisnika usluga

6. opisati načine samokontrole u poštanskom prometu

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Otprema poštanskih pošiljaka

Otprema poštanskih pošiljaka

Izradba svežnjeva i zaključaka

Rad u poštanskom uredu

Rad u sortirnici

Razmjena zaključaka

Prijevoz i prijenos poštanskih pošiljaka

Pojam, organizacija i razine prijevoza

Alternativni načini prijenosa

Funkcioniranje poštanskog prijevoza

Izvanredni prijevoz i pretovar zaključaka / pošiljaka

Prispijeće pošiljaka

Prispijeće pošiljaka

Prerada pošiljaka

Difuzija zaključaka prema odredišnim poštanskim uredima

Utvrđivanje itinerara prolaska pošiljaka kroz poštansku mrežu

Neispravnosti i nepravilnosti zaključka

Prekartiranje zaključaka

Postupak s predmetima čiji je prijenos zabranjen

Uručenje pošiljaka

Pojam i podjela tehnološke faze uručenja

Pripreme pošiljaka za dostavu

Priprema pošiljaka za isporuku

Zaduženje poštonoša

Opće odredbe o dostavi i isporuci pošiljaka

Razduženje s poštonošom po povratku s dostave

Nadoslanje i vraćanje poštanskih pošiljaka

Postupci s neuručenim pošiljkama

Obavljanje ostalih dopunskih usluga

Obavljanje ostalih dopunskih usluga prema zahtjevu pošiljatelja

Obavljanje ostalih dopunskih usluga prema zahtjevu primatelja

Izdavanje naknadne potvrde o primitku

Izdavanje preslike poštanske isprave

Izvješće o sudbini poštanske pošiljke

Prigovori i naknade štete

Prava i obveze iz ugovora o prijenosu pošiljke

Komuniciranje s javnošću

Podnošenje pritužbi za neuručenje pošiljke

Podnošenje pritužbi za neispravnost pošiljke

Naknada štete

Odgovornost i oslobađanje od odgovornosti davatelja usluga

Propisani iznosi isplate za naknadu štete

Postupak za podnošenje naknade štete i povratak poštarine

Kontrola

Vrste kontrole

Razlozi kontrole

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena sadržaja.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: KURIRSKE EKSPRESNE USLUGE

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. izraziti ponudu i potražnju za ekspresnim uslugama

2. objasniti postupak pakiranja, zatvaranja i adresiranja ekspresne pošiljke

3. protumačiti prijam ekspresnih pošiljaka

4. dati primjer uručenja ekspresnih pošiljaka

5. primijeniti propise povezane s ekspresnim pošiljkama

6. pokazati način vođenja dokumentacije povezane s ekspresnim uslugama

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Davatelji ekspresnih usluga

Zakonska regulativa i opći uvjeti davatelja ekspresnih usluga

Struktura davatelja ekspresnih usluga u poštanskom sustavu

Davatelji ekspresnih usluga

Ekspresne usluge na poštanskom tržištu

Pakiranje, zatvaranje i adresiranje ekspresnih pošiljki

Pakiranje ekspresnih pošiljaka

Zatvaranje ekspresnih pošiljaka

Adresiranje ekspresnih pošiljaka

Posebni uvjeti za ekspresne pošiljke koje imaju sadržaj za koji je potrebna posebna dozvola državnih tijela

Vrste ekspresnih pošiljaka

Vrste i tehnički uvjeti pošiljaka koje nude davatelji ekspresnih usluga

Dokumenti

Paketi

Paletirane pošiljke

Tehnološki procesi od prijama do uručenja ekspresnih pošiljke

Načini i postupci preuzimanja zahtjeva za obavljanje ekspresnih usluga

Rokovi za prijenos i uručenje ekspresnih pošiljaka u unutarnjem i međunarodnom poštanskom prometu

Prijam ekspresnih pošiljaka u domaćem i međunarodnom poštanskom prometu

Carinjenje ekspresnih pošiljaka u odlaznom i dolaznom poštanskom prometu

Praćenje ekspresnih pošiljaka u domaćem i međunarodnom poštanskom prometu (sustav track and trace)

Usmjeravanje ekspresnih pošiljaka

Prijenos ekspresnih pošiljaka

Priprema i uručenje ekspresnih pošiljaka

Aplikacija za ekspresnu uslugu i dokumentacija

Aplikacije ekspresne usluge

Prateća dokumentacija

Prigovori kod ekspresnih pošiljaka

Naknada štete kod ekspresnih pošiljaka

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena sadržaja.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: LOGISTIKA I POŠTANSKI PROMET

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. upravljati elementima logističkog sustava

2. planirati korištenje inteligentnih transportnih sustava

3. razlikovati logističke distribucijske centre

4. koristiti logistički informacijski sustav

5. opisati unutarnje i vanjske čimbenike organizacije davatelja poštanskih usluga

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Općenito o logistici

Pojam, svrha i značenje logistike

Poslovna logistika

Logistička infrastruktura i suprastruktura

Elementi logističkih sustava

Logistička infrastruktura davatelja poštanskih usluga u unutarnjem prometu

Logistička infrastruktura davatelja poštanskih usluga u međunarodnom prometu

Logistička suprastruktura davatelja poštanskih usluga u unutarnjem prometu

Logistička suprastruktura davatelja poštanskih usluga u međunarodnom prometu

Učinkovitost logističkog sustava davatelja poštanskih usluga

Transportni lanci

Transportni lanci davatelja poštanskih usluga u unutarnjem prometu

Transportni lanci davatelja poštanskih usluga u međunarodnom prometu

Logistički informacijski sustav

Opće značajke informacijskih sustava

Informacijska podrška logističkih procesa

Elektronsko poslovanje davatelja poštanskih usluga

Organizacija poslovne politike

Unutarnji čimbenici davatelja poštanskih usluga

Vanjski čimbenici davatelja poštanskih usluga

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena sadržaja.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Naziv nastavnog predmeta: KULTURA KOMUNICIRANJA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. objasniti osnovne pojmove komunikacije i interpersonalne komunikacije

2. koristiti komunikacijske vještine

3. protumačiti fiziološke i psihološke vidove umora

4. primijeniti pravila bontona u komunikaciji s korisnicima

5. upotrijebiti norme ponašanja u skladu s etičkim kodeksom

6. preispitati odabir usluge povezane s potrebama korisnika

7. razviti komunikaciju sa suradnicima i poslovnim partnerima

8. upotrijebiti osnove prodajnih vještina

9. iskazati definiciju pojma rada

10. objasniti važnost organizacije rada u poštanskom uredu

11. nabrojiti općenite radne uvjete

12. prepoznati simptome stresa i znakove izgaranja na poslu

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Komunikacijske vještine

Pojam i vrste komunikacije

Elementi komunikacijskog procesa

Sadržaj komunikacije

Umor

Pravila bontona u komunikaciji

Prodajne vještine

Osnove prodajnih vještina

Koncepti prodaje

Promjene u prodaji

Modeli prodaje

Proces prodaje

Organizacija rada

Rad i organizacija rada

Ergonomski principi organizacije rada

Opći radni uvjeti

Radno mjesto i radna okolina

Simptomi stresa i znakovi izgaranja na poslu

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena sadržaja.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv modulaFINANCIJSKO POSLOVANJE
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije:

Pružanje financijskih usluga u poštanskom poslovanju

Maloprodaja robe i usluga u poštanskim uredima i izvan njih

Izradba obračuna i financijskih izvješća povezanih s poštanskim, telekomunikacijskim i financijskim uslugama

Ponuda i potražnja za poštanskim, telekomunikacijskim i financijskim uslugama

Pružanje bankarskih usluga i usluga osiguranja u poštanskom uredu i izvan njega

Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:■ istražiti, analizirati i prodavati financijske usluge, usluge i robu u maloprodaji
Opis modula:

Modul Financijsko poslovanje složen je modul za stjecanje kompetencija u pružanju i prodaji financijskih usluga, maloprodaji robe i usluga, provođenju propisa pri izradbi obračuna i financijskih izvješća vezanih uz poštanske i financijske usluge te usluge elektroničkih komunikacija upravljanju ponudom i potražnjom u vođenju i izradbi odgovarajućih financijskih i ostalih pratećih dokumenata.

Namijenjen je polaznicima koji žele raditi na poslovima pružanja usluga i prodaje financijskih usluga i robe u maloprodaji, kao i onima koji će sudjelovati pri izradbi obračuna i financijskih izvješća.

Izučavanjem modula polaznici stječu znanja o svim vrstama financijskih usluga, bankarskom poslovanju, poslovima osiguranja, trgovini i maloprodaji robe i usluga.

Polaznici će biti sposobni primjenjivati zakonske, podzakonske i provedbene akte, razlikovati financijske usluge, sudjelovati u prodaji usluga, maloprodaji robe i trgovini te koristiti odgovarajuću dokumentaciju i financijska izvješća potrebna za pružanje odgovarajućih usluga.

Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

Novčano poslovanje u pošti (1. razred, 2 sata, 4 boda)

Novčano poslovanje u pošti (2. razred, 2 sata, 4 boda)

Novčano poslovanje u pošti (3. razred, 2 sata, 4 boda)

Trgovinsko poslovanje u pošti (3. razred, 3 sata, 5,5 bodova)

Bankarstvo i osiguranje (4. razred, 2 sata, 3,5 boda)


Nastavni predmeti po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: NOVČANO POSLOVANJE U POŠTI

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. objasniti pojam, ulogu i važnost novca i novčarstva

2. razlikovati vrste financijskih usluga

3. usporediti vrste i oblike novca

4. opisati platni promet u Republici Hrvatskoj

5. iskazati pravnu regulativu povezanu s obavljanjem novčarskih usluga u poštanskom uredu

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Novac i novčarstvo

Pojam novčarstva i osnovne podjele novca

Povijesni razvoj novca

Vrste novca

Funkcije novca

Vrijednost novca

Moderni novac

Bankarski novac

Novac i novčarski sustavi Republike Hrvatske

Novčarski sustavi

Središnje novčarske ustanove

Hrvatski novac

Povijest novca u našim krajevima

Osnovna obilježja hrvatskog novca

Krivotvorenje novca

Zamjena starih i istrošenih novčanica i kovanica

Euro

Ostali svjetski novac

Platni promet u Republici Hrvatskoj

Općenito o platnom prometu

Platne usluge

Ovlašteni pružatelji usluga u platnom prometu

Korisnici platnih usluga

Vrste računa u platnom prometu

Načini i oblici plaćanja u platnom prometu

Instrumenti plaćanja

Pravna regulativa i usluge novčarskog poslovanja u Hrvatskoj pošti

Pojam i ustroj novčarske regulative u Republici Hrvatskoj

Novčarska regulativa u poštama

Novčarski pojmovi u poštama

Usluge novčarskog poslovanja u Hrvatskoj pošti

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena sadržaja.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Naziv nastavnog predmeta: NOVČANO POSLOVANJE U POŠTI

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. opisati načine i postupke obavljanja financijskih usluga

2. pripremiti prateću dokumentaciju povezanu s financijskim uslugama

3. komunicirati s kupcima i potencijalnim kupcima na hrvatskom te stranim jezicima

4. protumačiti postupak prijama uputnica i postupaka mjenjačkih poslova

5. provjeriti ugovorne obveze iz međunarodnog prometa

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Uplata gotovinskoga platnog prometa

Opće odredbe o uplatama

Instrumenti-nalozi platnog prometa

Uplate u korist računa

Obračun poštarine

Dnevnik uplata

Obračun uplata

Čuvanje dokumentacije

Prijam uputnica u unutarnjem prometu

Pojam i vrste uputnica

Obilježja i uplata poštanske uputnice

Obilježja i prijam brzojavne uputnice

Dnevnik uplata uputnice

Prijava uplata za uputnice

Sravnjenje i otprema uputnica

Prijam uputnica u međunarodom prometu

Međunarodna poštanska uputnica

Uplata međunarodne poštanske uputnice

Evidentiranje uplate međunarodnih poštanskih uputnica

Western Union (WU) uputnice

Sigurnost i uplata WU uplatnicama

Mjenjački poslovi

Pojam mjenjačkih poslova

Otkup efektivnog stranog novca

Obračun kod mjenjačkih poslova

Postupci prilikom otkrivanja krivotvorina

Tax free čekovi

Opće odredbe o otkupu tax free čekova

Otkup tax free čekova

Obračun kod otkupa tax free čekova

Nove novčarske usluge u HP-u

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena sadržaja.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: NOVČANO POSLOVANJE U POŠTI

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. protumačiti ponudu i potražnju za financijskim uslugama

2. primjenjivati zakonske i tehnološke propise, pravilnike i upute za financijske usluge u poštanskom poslovanju

3. prikupiti potrebnu dokumentaciju za izradbu obračuna i financijskih izvješća

4. izraditi periodične obračune

5. provesti periodičnu kontrolu izvješća

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Isplate putem pošte

Gotovinske isplate putem pošte

Poslovi odredišnog poštanskog ureda

Pregled ispravnosti isplatnih dokumenata

Nalog za isplatu

Mirovinska uputnica

Poštanska i brzojavna uputnica unutrašnjeg i međunarodnog prometa

Podjela isplatnih dokumenata

Obračun isplatne poštarine

Priprema isplatnih dokumenata za isplatu

Zaduživanje poštonoše

Isplata novca i utvrđivanje identiteta

Razduživanje poštonoše

Dnevnici isplata

Obračun i prijava isplata

Otprema isplatne dokumentacije

Blagajničko poslovanje

Pojam i ustroj blagajničkog poslovanja u pošti

Blagajnička sredstva

Blagajne u poštanskim uredima

Rukovanje blagajničkim sredstvima

Blagajnički maksimum, novčana dotacija i novčani suvišak

Pregled blagajne

Manjak i višak u blagajni

Razduživanje pomoćne blagajne

Dnevni obračun poštanskog ureda

Dnevni obračun na glavnoj blagajni novčanog poslovanja

Evidencija ukupnih uplata, isplata i prihoda

Stanje kase

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena sadržaja.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: TRGOVINSKO POSLOVANJE U POŠTI

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. razlikovati vrste usluga i roba u maloprodaji

2. opisati prodajni proces roba i usluga u poštanskom uredu

3. primjenjivati zakonske i tehnološke propise, pravilnike i upute povezane s maloprodajom robe i usluga u poštanskom uredu i izvan njega

4. prikazati načine i postupke obavljanja maloprodaje robe i usluga u poštanskom uredu i izvan njega

5. planirati prodaju / nabavu na tjednoj / mjesečnoj razini

6. izvršiti maloprodaju robe i usluga u poštanskom uredu i izvan njih

7. pripremiti prateću dokumentaciju povezanu s maloprodajom robe i usluga

8. analizirati prodaju i zalihe na tjednoj / mjesečnoj razini

9. analizirati ponudu i potražnju za uslugama i robom u maloprodaji robe i usluga u poštanskom uredu i izvan njega

10. prezentirati nove tržišne usluge povezane s maloprodajom robe i usluga u poštanskom uredu i izvan njega

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Osnovni pojmovi o tržištu i trgovini

Tržišno gospodarstvo

Roba i trgovina robom

Prednosti i nedostatci posredne i neposredne trgovine robom

Funkcije trgovine

Činitelji razvoja trgovine

Vrste trgovine

Načini povezivanja u trgovini

Pojam asortimana robe

Pojam i funkcija zalihe

Trgovačko poslovanje pošte

Trgovačko poslovanje u poštanskom uredu

Pravna regulativa

Poštanske vrijednosnice i trgovačka roba

Zaliha poštanskih vrijednosnica i trgovačke robe

Narudžba poštanskih vrijednosnica i trgovačke robe

Preuzimanje i zaduženje u poštanskom uredu

Poštanske vrijednosnice i trgovačka roba na pomoćnoj blagajni poštanskog poslovanja

Vraćanje poštanskih vrijednosnica i robe

Promjena prodajnih cijena robe

Evidencija trgovačkog poslovanja

Prodaja robe i usluga

Prodaja robe i usluga u pošti

Prodaja poštanskih vrijednosnica i trgovačke robe temeljem ugovora

Prodaja poštanskih vrijednosnica i trgovačke robe narudžbenicom

Pregled/lista prodane robe

Načini i uvjeti plaćanja

Evidencija izdanih računa

Knjiga popisa o nabavi i prodaji robe

Novi tržišni trendovi

Osnove računovodstva i prihodi pošte

Temeljne računovodstvene kategorije

Knjigovodstvene isprave

Knjigovodstvena konta

Poslovne knjige

Financijska izvješća

Prihodi u poslovanju pošte

Računi prihoda

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena sadržaja.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: BANKARSTVO I OSIGURANJE

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. navesti institucije novčarskog sustava

2. razlikovati bankarske transakcije

3. izabrati transakcije povezane s bankarskim poslovanjem

4. klasificirati kreditne uvjete prema vrstama kredita

5. usporediti uvjete i vrste štednje

6. prepoznati zahtjeve korisnika povezane s bankarskim proizvodima i uslugama

7. objasniti temeljne pojmove iz osiguravateljske djelatnosti

8. razlikovati vrste osiguranja

9. primijeniti odredbe važećih zakona iz područja bankarskog poslovanja, osiguranja i platnog prometa

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Banke i bankarski poslovi

Institucije novčarskog sustava

Pojam i podjela banaka

Bankarski poslovi

Bankarske usluge Hrvatske poštanske banke (HPB) u pošti

Štedna služba u pošti

Poslovi sa štednim računima u pošti

Prava raspolaganja štednim ulogom

Štedni ulozi po viđenju Hrvatske poštanske banke

Štedne knjižice

Uplate po štednim računima

Isplate štednih uloga po viđenju

Oročeni štedni ulog

Postupak ugovaranja u poštanskom uredu

Dnevnici uplata i isplata štednih uloga

Dnevni obračun po štednoj službi

Ostale ugovorene usluge štedne službe

Krediti

Pojam i vrste kredita

Zahtjev za izdavanje kredita

Tekući i žiro- računi građana

Tekući računi građana

Žiro-računi građana/pravnih osoba

Raspolaganje sredstvima na tekućem računu

Debitne kartice po tekućem računu

Uplate/isplate na tekući račun

Isplate gotovine EFT POS uređajem

Dnevnici uplata/isplata po tekućim računima

Kreditne kartice

Kreditne kartice

Upisnine i godišnje članarine

Podizanje gotovine putem kartice

Osiguranje

Pojam i funkcije osiguranja

Vrste osiguranja

Temeljni poslovi osiguranja

Osnovni elementi osiguranja

Polica osiguranja

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena sadržaja.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv modulaINFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKI PROMET
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Elektroničke komunikacijske usluge u poštanskom prometu

Informacijsko-komunikacijske usluge u poštanskom prometu

Komunikacijske mreže u informacijsko-komunikacijskom prometu

Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

■ prepoznati i primijeniti tehnološke procese u informacijsko- komunikacijskom prometu

■ prodavati usluge elektroničkih komunikacijskih mreža

■ razlikovati komunikacijske mreže

■ primjenjivati protokole za elektroničke komunikacije

Opis modula:

Modul Informacijsko komunikacijski promet složen je modul za stjecanje kompetencija iz područja elektroničkih komunikacijskih mreža te s njima povezanih djelatnosti. Sadržaj modula namijenjen je polaznicima koji žele raditi na poslovima pružanja telekomunikacijskih usluga.

Izučavanjem modula polaznici stječu znanja o svim vrstama usluga elektroničkih komunikacija, o komunikacijskim mrežama i elektroničkim komunikacijama.

Polaznici će biti sposobni primjenjivati zakonske, podzakonske i provedbene akte, razlikovati usluge elektroničkih komunikacija i uređaje te sudjelovati u njihovoj prodaji.

Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

Tehnologija informacijsko-komunikacijskog prometa (1. razred, 2 sata, 3 boda)

Tehnologija informacijsko-komunikacijskog prometa (2. razred, 2 sata, 4 boda)

Komunikacijske mreže (3. razred, 3 sata, 4,5 boda)

Komunikacijske mreže (4. razred, 2 sata, 3,5 boda)


Nastavni predmeti po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: TEHNOLOGIJA INFORMACIJSKO-
-KOMUNIKACIJSKOG PROMETA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. prepoznati osnove tehnike i tehnologije informacijsko- komunikacijskog prometa

2. iskazati definiciju osnovnih pojmova u informacijsko- komunikacijskom prometu

3. opisati načela prijenosa informacijsko- komunikacijskog signala

4. objasniti tehnološke procese u informacijskom i komunikacijskom prometu

5. opisati proces razvoja komunikacija

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Pojam, važnost i podjela telekomuni-kacijskog prometa

Pojam tehnologije i tehnike

Pojam informacije i komunikacije

Pojam informacijskog i komunikacijskog prometa

Podjela elektroničkih komunikacija

Povijest telekomuni-kacija

Pojava telegrafije

Morseov telegraf

Pronalazak telefona

Radovi Reisa i Bella

Povijest komutacije i transmisije

Povijest radiokomunikacija

Povijest elektroničkih komunikacija u Hrvatskoj: razvoj telegrafije

Razvoj telefonije u Hrvatskoj

Tehnologija prijenosa telekomunikacij-skih signala

Zvuk i glas

Prijenos informacija elektromagnetskim valovima

Prijenosni mediji

Analogni telekomunikacijski sustavi

Digitalni telekomunikacijski sustavi

Radiokomunikacijski sustavi

Modulacija signala

Frekvencijska modulacija

Amplitudna modulacija

Pulsno-kodna modulacija

Multipleksni sustavi

TDM – Time division multiplexing sustavi − vremenski multipleks

FDM – Frequency division multiplexing sustavi – frekvencijski multipleks

WDM – Wavelength division multiplexing sustavi – valni multipleks; CWDM, DWDM

Automatske telefonske centrale

MPLS – Multiprotocol Label Switching − višeprotokolarno komutiranje priljepnica (labela)

Usmjerivači i preklopnici

Moderne elektroničke komunikacije

Komunikacija i elektroničke komunikacije

Informacija

Shannonov model komuniciranja

Elektronički komunikacijski sustav

Elektronička komunikacijska mreža

Elektronički komunikacijski promet

Elektroničke komunikacijske usluge

Svojstva prometnica u elektroničkim mrežama

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena sadržaja.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: TEHNOLOGIJA INFORMACIJSKO-
-KOMUNIKACIJSKOG PROMETA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. rukovati terminalnim uređajima u elektroničkim komunikacijskim mrežama

2. usporediti ponudu i potražnju za elektroničkim komunikacijskim uslugama u poštanskom prometu

3. razlikovati vrste elektroničkih komunikacijskih usluga u poštanskom prometu

4. pripremiti prateću dokumentaciju povezanu s elektroničkim komunikacijskim uslugama u poštanskom prometu

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Tehnika terminalnih uređaja

Pojam i podjela terminalnih uređaja

Telefonska garnitura

Bežični telefonski aparat

Pravna regulativa za elektroničke komunikacije

Izvori prava za elektroničke komunikacije

Regulatorno tijelo za elektroničke komunikacije (HAKOM)

Prava i dužnosti korisnika i operatera u elektroničkim komunikacijama

Postupak zasnivanja pretplatničkog odnosa u nepokretnoj mreži

Postupak zasnivanja pretplatničkog odnosa u pokretnoj mreži

Elektroničke komunikacijske usluge

Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži

Noseće ili nosive mrežne usluge

Teleusluge

Dodatne usluge i usluge s dodanom vrijednošću

Dodatne mogućnosti telefonske centrale

Zakup telekomunikacijskih vodova

Elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži

Komunikacija

Zabava

Info usluge

Mobilno plaćanje

Usluga pokretne televizije

Usluge prijenosa brzojava i telefaks priopćenja

Vrste brzojava

Posebne, dopunske i ostale usluge s brzojavima

Adresa i sadržaj brzojava

Predaja brzojava na šalteru

Prodaja brzojava putem weba

Opće odredbe o uručenju brzojava

Potraživanje brzojava

Faksimil brzojav

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena sadržaja.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: KOMUNIKACIJSKE MREŽE

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. razlikovati vrste elektroničkih komunikacijskih mreža u informacijsko-komunikacijskom prometu

2. protumačiti postupak sklapanja ugovora za usluge u nepokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama

3. objasniti postupak sklapanja ugovora za usluge u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama

4. opisati arhitekturu elektroničkih komunikacijskih mreža

5. opisati inteligentne mreže u informacijsko-komunikacijskom prometu

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Osnove elektroničkih komunikacijskih mreža

Pojam i podjela informacijsko-komunikacijskih mreža

Modovi prijenosa

Organizacija elektroničkih komunikacijskih mreže

Slojevita struktura elektroničkih komunikacijskih mreža

Upravljanje elektroničkom komunikacijskom mrežom

Transmisijski sustav elektroničkih komunikacijskih mreža

Plan numeriranja u elektroničkim komunikacijskim mrežama

Računalna mreža

Inteligentna elektronička komunikacijska mreža

Tarifiranje

Kvaliteta elektroničkih komunikacijskih mreža

Elektroničke komunikacijske mreže

Glavni dijelovi nepokretne elektroničke komunikacijske mreže

Komutacijski i transmisijski dio elektroničke komunikacijske mreže

Korisnički pristup i usluge u širokopojasnim elektroničkim nepokretnim mrežama

Glavni dijelovi pokretne mobilne elektroničke komunikacijske mreže

Glavni dijelovi pokretnih komunikacijskih sustava GSM, UMTS i HSDPA

Glavni dijelovi pokretnih komunikacijskih sustava LTE

Pokretni sustavi 5. generacije

Postupak ugovaranja usluga u nepokretnim i pokretnim elektroničkim mrežama

Podrška u nepokretnim i pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama od strane pružatelja usluga

Internet i IP mreže

Pojam i struktura interneta

Adresiranje – domene

Pristupne mreže i transmisijski sustavi za internet

Širokopojasni pristup

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena sadržaja.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: KOMUNIKACIJSKE MREŽE

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. koristiti internetske protokole i intranetske usluge

2. opisati postupak sklapanja ugovora za usluge pristupa internetu

3. upotrijebiti lokacijske i navigacijske sustave

4. izabrati mobilne komunikacijske sustave

5. protumačiti ulogu i značaj mreža sljedećih generacija

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Internetske usluge

Internetske usluge i tehnološki aspekti

Tipologija tržišta internetskih usluga

Davatelj internetske usluge

Internet u Hrvatskoj

Intranetska mreža – privatna računalna mreža

Extranetska mreža

Privatnost i zaštita privatnosti

Postupak ugovaranja usluga pristupa širokopojasnom internetu

Podrška pristupa širokopojasnom Internetu od strane pružatelja usluga

Bežične tehnologije

Princip rada Near Field Communication – NFC-sustava

Dijelovi i primjena RFID – Radio Frequency Identificatio – sustava

Primjena Bluetooth tehnologije

WiFi – Wireless-Fidelity standardi

Karakteristike i primjena WiMAX – Worldwide Interoperability for Microwave Access

Međuoperabilnost u mikrovalnom pristupu na svjetskoj razini

Karakteristike LTE sustava – Long term Evolution

Sustavi za pozicioniranje i navigaciju

Mreže sljedeće generacije: NGN − Next Generation Networks

Elektroničke komunikacijske mreže danas

Karakteristike mreža sljedeće generacije

Ciljano područje standardizacije NGN

IMS (IP Multimedia Subsystem)

Pokazatelji razvijenosti telekomunikacijske mreže

Zastupljenost bežičnih tehnologija u Hrvatskoj

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena sadržaja.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv modulaINFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Primjena informacijske tehnologije i sredstava rada

Prodajna prezentacija

Korištenje informacijskih aplikacija u poštanskom prometu

Pisana komunikacija

Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

■ informirati korisnike o postojećim uslugama

■ prezentirati nove usluge

■ prezentirati ponudu korisnicima i kupcima

■ koristiti razne IT aplikacije i protokole u svrhu prezentacije, pružanja i realizacije poštanskih, elektroničkih komunikacijskih mrežnih i financijskih usluga

Opis modula:

Izučavanjem modula Informacijske tehnologije polaznici stječu kompetencije za informiranje i prezentiranje usluga korisnicima i kupcima, samostalno izrađivanje i korištenje IT aplikacija i protokola, kao i kompetencije za pružanje poštanskih, elektroničkih komunikacijskih mrežnih i financijskih usluga.

Izučavanjem ovog modula polaznici stječu znanja o poslovnom komuniciranju, naprednom korištenju MS Word-a i MS Excel-a, o radu u programu za obradu slika, programu za izradbu prezentacija te osnovama za izradbu WEB stranice.

Polaznici će biti sposobni primjenjivati pravila poslovne komunikacije te izraditi pravilan dopis temeljem navedenih pravila, izrađivati zadatke iz struke u naprednom programu za obradu teksta Word i naprednom programu za izradbu tablica Excel, samostalno izrađivati prezentacije te izraditi jednostavnije primjere WEB stranice.

Polaznici će biti kompetentni raditi na univerzalnom šalteru, napredno koristiti mrežne servise kao i SARPP sustav za automatsku razradu pismovnih pošiljaka.

Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

Informacijske tehnologije u poslovanju (2. razred, 2 sata, 4 boda)

Informacijske tehnologije u poslovanju (3. razred, 2 sata, 4 boda)

Informacijske tehnologije u poštanskom uredu (4. razred, 2 sata, 3,5 boda)


Nastavni predmeti po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE U POSLOVANJU

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. prepoznati informacijske aplikacije uredske mehanizacije i elektroničkih komunikacija

2. razlikovati sredstva uredske mehanizacije i elektroničkih komunikacija

3. objasniti tijek odvijanja poslovnog komuniciranja

4. koristiti osnovna pravila pisane poslovne komunikacije

5. navesti oblike poslovnih komunikacija

6. sastaviti pisanu poslovnu komunikaciju

7. opisati postupke upravljanja informacijama

8. protumačiti rad u Windows okruženju

9. isplanirati antivirusnu zaštitu

10. primijeniti pravila zaštite na radu i ekologije

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Napredno korištenje MS Worda

Stilovi pisanja teksta

Kreiranje i izradba tablica, grafikona i dijagrama

Veze među dokumentima

Makronaredbe

Zaštita dokumenata

Predlošci

Izradba cirkularnog pisma

Izradba tablice indeksa i tablice sadržaja

Omotnice i naljepnice

Izradba zadatka iz struke u naprednom programu za obradu teksta (Microsoft Word)

Poslovno komuniciranje

Pojam i uloga poslovnih komunikacija

Postanak i razvoj poslovnog dopisivanja

Struktura i stil poslovne komunikacije

Plan izradbe poslovne komunikacije

Estetika poslovne komunikacije

Podjela oblika poslovnih komunikacija

Dopisivanje u komercijalnom poslovanju

Prigodne komunikacije

Lansiranje ponuda pomoću računala

Zaštita računala i zdravlja čovjeka

Zaštita računala

Zaštita zdravlja na radnom mjestu

Napomene:

Izvođenje nastavnog predmeta Informacijske tehnologije u poslovanju planirati temeljem podataka i primjera koji se odnose na poštanski promet.

Prilikom realizacije vježbi razredni odjeli dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena sadržaja.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, provjera vještina, ispitna vježba, seminarski rad, projektni zadatak.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE U POSLOVANJU

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. upravljati IT aplikacijama uredske mehanizacije i elektroničkih komunikacija

2. pokazati samostalno napravljen složeni tablični uradak s grafičkim prikazom

3. izraditi bazu podataka prema zadanim podatcima

4. primijeniti pravila izradbe prezentacije

5. osmisliti prezentaciju prema zadanim podatcima

6. prilagoditi prezentaciju različitim poslovnim partnerima

7. pripremiti okruženje za prodajnu prezentaciju

8. prezentirati uradak u poslovnim prostorijama i izvan njih

9. upravljati datotekama i arhivama

10. usporediti web-stranice u svrhu prezentacije usluga

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Napredno korištenje MS Excel-a

Korištenje matematičkih formula i funkcija

Korištenje statističkih i logičkih funkcija

Izradba grafikona

Uvjetno oblikovanje ćelija

Veze, rasporedi i filtri

Zaštita lista i radne knjige

Izradba zadatka iz struke u naprednom programu za tablično računanje (Microsoft Excel)

Program za obradu baza podataka

Kreiranje složenije baze podatka i izvođenje osnovnih operacija s podatcima iz baze

Izradba zadatka iz struke u naprednom programu za obradu baza podataka (Microsoft Access)

Program za obradu slika

Osnove rada s programom za obradu slika

Smanjivanje i povećanje slika

Priprema za web-stranicu

Program za izradbu prezentacija

Rad s tekstom i ilustracijama

Kreiranje prezentacije

Izradba grafikona i dijagrama

Animacija

Postavke tijeka prezentacije

Postavke stranice i ispis dokumenta

Program za izradbu web-stranica

Uvod u MS FrontPage

Oblikovanje teksta i umetanje slika

Hyperlink i bookmark

Rad s tablicama

Objavljivanje web-stranica

Napomene:

Izvođenje nastavnog predmeta Informacijske tehnologije u poslovanju planirati temeljem podataka i primjera koji se odnose na poštanski promet.

Pri realizaciji vježbi razredni odjel se dijeli u grupe od 10 do 14 polaznika.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena sadržaja.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, provjera vještina, ispitna vježba, seminarski rad, projektni zadatak.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE U POŠTANSKOM UREDU

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. koristiti zajedničke resurse informacijsko-komunikacijskih mreža

2. izabrati aplikacije za on-line učenje

3. razlikovati softvere za zaštitu računala na mreži

4. usporediti poslovne softvere

5. objasniti način rada sustava za automatsku razradu pismovnih pošiljaka SARPP

6. pokazati e-post shop uslugu

7. izvesti spajanje korisničke opreme (Evo TV)

8. upotrijebiti (MIPS) aplikaciju za poštansko poslovanje

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Napredno korištenje mrežnih servisa

Korištenje zajedničkih mrežnih resursa

Upotreba aplikacija za rad na internetu

Korištenje aplikacije za online učenje

Otvaranje korisničkog e-mail računa

Sigurnost rada na mreži

Pravila ponašanja na internetu

Programski alati za izradbu tehničke dokumentacije

Poslovni softver

Pregled osnovnih alata i funkcija namijenjenih tehničkim poslovima

Cilj, način i poslovni primjeri izradbe tehničke dokumentacije

Osnove rada u alatima

SARPP sustav za automatsku razradu pismovnih pošiljaka

Tehnološko-tehničke karakteristike SARPP-a

Procesi tijekom razrade u stroju za usmjeravanje

Najvažniji dijelovi stroja za usmjeravanje

Postupak usmjeravanja pošiljaka u izlazne pretince

E- post shop i e- pošta

Aplikacija e-post shop

Prijava u aplikaciju e-post shop

Internetsko naručivanje proizvoda putem aplikacije e-post shop

Softverska podrška e-post shop usluge

Aplikacija e-pošte

Prijava u aplikaciju e-pošta

Primanje i slanje pisama, poruka i dokumenata putem aplikacije e- pošte

Plaćanje računa kreditnim i debitnim karticama putem aplikacije e- pošta

Softverska podrška za uslugu e-pošte

Nove usluge

Nova generacija digitalne televizije

Prijenos i dostupnost signala

Oprema, priključci i instalacije

Korisničke postavke

Fleksibilnost i prenosivost

Programska podrška za pružatelja usluga

Rad na univerzalnom šalteru

Aplikacija za rad u poštanskim uredima (MIPS)

Rad s MIPS aplikacijom:

■ prijava djelatnika u sustav i otvaranje poštanskog ureda

■ povlačenje tečajne liste, cjenika usluga i usklađivanja sustavskih promjena u programu

■ otvaranje radnog mjesta i zaduživanje novca

■ prijam pošiljaka u poštanskom uredu

■ usmjeravanje pošiljaka u poštanskom uredu

■ isporuka pošiljaka u poštanskom uredu

■ primitak, odašiljanje i uručenje brzojava

■ maloprodajne usluge

■ prodaja osiguranja.

Grupe novčanog poslovanja (rad u programu za novčano poslovanje i u MIPS aplikaciji)

Napomene:

Izvođenje nastavnog predmeta Informacijske tehnologije u poštanskom uredu planirati temeljem podataka i primjera koji se odnose na poštanski promet.

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena sadržaja.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, provjera vještina, ispitna vježba, seminarski rad, projektni zadatak.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv modulaPRAKTIČNA NASTAVA
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Tehnologija poštanskog prometa

Poštanske usluge

Logistika i ekspresne usluge

Usluge elektroničkih komunikacija

Informiranje korisnika

Maloprodaja robe i usluga

Financijske usluge

Bankarstvo i osiguranje

Kompjuterska daktilografija

Organizacija rada

Zaštita na radu, zaštita od požara i ekologija

Dokumentiranje povezano s obavljanjem poštanskog prometa, elektroničkim komunikacijama i financijskim uslugama

Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:■ primijeniti sva stečena znanja i vještine u praksi
Opis modula:

Kako bi se poštanski promet mogao sigurno i racionalno odvijati, potrebno je teorijske spoznaje povezati s praktičnim radom u školskoj radionici/praktikumu te u poduzećima i ustanovama koje se bave poštanskim prometom.

Ovaj modul objedinjuje znanja koja je polaznik usvojio tijekom obrazovanja i radeći praktično u školskoj radionici/praktikumu. U poduzećima i ustanovama polaznici se aktivno uključuju u izvršavanje radnih zadataka. Polaznike je potrebno aktivno uključiti u realizaciju praktične nastave na radnim mjestima operatera poštanskog, financijskog, elektroničkog komunikacijskog i logističkog poslovanja te ih upoznati s opremom, aplikacijama i dokumentacijom koja se koristi u poslovanju. Modul treba provoditi u školskim praktikumima/radionicama te u poduzećima i ustanovama izvan škole. Školske praktikume/radionice potrebno je opremiti računalima, opremom i dokumentacijom kako bi se realizirali zadani ishodi.

U poduzećima i ustanovama izvan škole polaznicima treba omogućiti neposredan rad na poslovima iz djelokruga rada poduzeća i/ili ustanova.

Dio sadržaja dodatno se usavršava primjenom i rukovanjem suvremenom uredskom opremom i dokumentacijom te načelima djelotvornog rasporeda uredskog prostora (učionice) primjenjujući sigurnosne i izvedbene standarde kao pokazatelje kvantitete i kvalitete rada.

Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

Praktična nastava (1. razred, 2 sata, 3 boda)

Praktična nastava (2. razred, 2 sata, 3 boda)

Praktična nastava (3. razred, 3 sata, 6,5 bodova)

Praktična nastava (4. razred, 3 sata, 5 bodova)


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. opisati razvoj strojeva za pisanje

2. objasniti ergonomiju radnog mjesta

3. koristiti korisničke karakteristike

4. rukovati tipkovnicom

5. demonstrirati vještinu pisanja

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Postanak i razvoj sredstava za pisanje/ komuniciranje

Razvoj sredstava za pisanje kroz povijest

Pisaći stroj

Računalo

Ured, osobno računalo i poslovno komuniciranje

Ured i uredsko poslovanje kao dio suvremene organizacijske strukture

Suvremena uredska oprema/suvremeni ured

Rukovanje suvremenom uredskom opremom i zaštita pri rukovanju

Višefunkcionalna tipkovnica

Zaštita računala (antivirusna zaštita)

Zaštita zdravlja na radnom mjestu

Upute za pisanje na tipkovnici

Pripremni poslovi pri obradi teksta na računalu

Desetoprstno slijepo pisanje ili računalna

daktilografija

Temeljni položaj

Obrada slova r/u

Obrada slova e/i

Obrada slova v/m

Zahvat na slova g/h

Slovo c i zarez

Pisanje točke, crtice za rastavljanje i velikog slova

Slova o/p

Slova t/z

Slova b/n

Slova š/ć

Slova ž/đ

Slova w, x, q, y

Pisanje arapskih i rimskih brojki

Interpunkcijski znakovi, crtica za podcrtavanje i rastavljanje, zagrade, kosa crta i navodnici

Znakovi za računske operacije

Točnost i brzinaTekstovi za vježbu točnosti i brzine
Napomene:Pri realizaciji praktične nastave razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena sadržaja i sudjelovanje u nastavnom procesu.

Oblici: usmena provjera, provjera vještina, ispitna vježba, seminarski rad, projektni zadatak.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. objasniti načela sigurnosti na radu

2. kategorizirati slučajeve opasnosti

3. provesti gašenje požara na radnom mjestu

4. pružiti osnovnu prvu pomoć

5. koristiti osnovna načela osobne sigurnosti, društvene odgovornosti i propise etičkog kodeksa

6. identificirati i zbrinuti ekološki opasan otpad

7. pokazati način izvođenja osnovnih financijskih usluga

8. demonstrirati postupak uplate pomoću uplatnica

9. rukovati poštanskim pošiljkama

10. provesti postupak uplate u poštanskom uredu i izvan njega

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Zaštita na radu

Uloga i važnost zaštite na radu

Propisi i pravila zaštite na radu

Pravila i dužnosti zaposlenika i poduzeća

Vrste opasnosti i njihovo otklanjanje

Profesionalna oboljenja

Osobna zaštitna sredstva

Uporaba i čuvanje sredstava osobne zaštite

Opasnosti pri kretanju

Opasnosti od štetnih i otrovnih tvari i mjere zaštite

Tehnički plinovi

Buka i vibracije

Rasvjeta i mikroklima

Opasnosti od štetnih zračenja

Opasnosti od nepovoljnih klimatskih uvjeta

Zaštita na radnom mjestu

Opasnosti od požara i eksplozija

Prva pomoć na radnom mjestu

Radni i životni čovjekov okoliš

Zbrinjavanje otpada

Pravila ponašanja

Zaštita osobnih podataka

Društvena odgovornost poduzeća

Etički kodeks

Poštanske pošiljke

Poštanske pošiljke prema dimenzijama, sadržaju i masi

Pakiranje i zatvaranje poštanskih pošiljaka

Adresiranje poštanskih pošiljaka

Označivanje usluga na pošiljkama

Financijske usluge

Obilježja novca

Krivotvorenje novca

Gotovinske uplate

Uplate poštanske i brzojavne uputnice

Western Union usluga brzog prijenosa gotovog novca

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel se dijeli u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena sadržaja.

Oblici: usmena provjera, provjera vještina, ispitna vježba, seminarski rad, projektni zadatak.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. opisati »šaltersko« radno mjesto

2. provesti prodaju poštanskih usluga

3. izvršiti prodaju financijskih usluga u poštanskom uredu i izvan njega

4. analizirati dokumentaciju za izradbu obračuna i financijskih izvješća

5. provesti tehnološki proces prijama pošiljaka

6. izvesti prodaju usluga elektroničkih komunikacija u poštanskom uredu i izvan njega

7. usporediti ekspres usluge

8. provoditi poslove u pozivnim (call) centrima

9. prepoznati potrebnu dokumentaciju/obrasce u vezi s obavljanjem poštanskog prometa i financijskih usluga te usluga elektroničkih komunikacija

10. pripremiti dokumentaciju prema zahtjevu radnog mjesta

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Prodaja poštanskih usluga

Oprema i organizacija šalterskog radnog mjesta

Prodaja poštanskih usluga u unutarnjem prometu

Prodaja poštanskih usluga u međunarodnom prometu

Carinski pregled i devizna kontrola poštanskih pošiljaka

Odabir usluge vezane uz potrebe korisnika

Prodaja poštanskih usluga s dodanom vrijednošću – ekspresne usluge

Prodaja poštanskih usluga s dodanom vrijednošću u unutarnjem prometu

Prodaja poštanskih usluga s dodanom vrijednošću u međunarodnom prometu

Carinski pregled i devizna kontrola pošiljaka s dodanom vrijednošću

Mjenjački poslovi

Izvršiti transakciju stranih sredstava plaćanja

Popuniti prateću dokumentaciju

Usluge elektroničkih komunikacijskih mreža

Usluge u nepokretnoj fiksnoj mreži

Info usluge

Postupak ugovaranja usluga u elektroničkim komunikacijskim mrežama

Postupci mobilnog plaćanja usluga

Gotovinske isplate

Izvršiti gotovinske isplate

Popuniti prateću dokumentaciju

Slučajevi neisplate gotovine

Brzojavni promet

Prijam brzojava i drugih usluga putem pozivnog (call) centra

Planirati količinu i vrstu potrebne dokumentacije/obrazaca

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena sadržaja.

Oblici: usmena provjera, provjera vještina, ispitna vježba, seminarski rad, projektni zadatak.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. provesti zahtjeve za bankarske proizvode i usluge

2. izvesti sklapanje polica osiguranja

3. sastaviti izvješće na temelju analize ponude i potražnje za usluge i robu u maloprodaji u poštanskim uredima i izvan njih

4. sastaviti polugodišnja i godišnja izvješća o prodaji

5. sastaviti periodička financijska i statistička izvješća

6. riješiti prigovor/žalbu korisnika usluga

7. voditi dokumentaciju prema zahtjevu radnog mjesta

8. izvršiti provjeru obrađene dokumentacije/obrazaca u vezi s obavljanjem poštanskog prometa i financijskih usluga te usluga elektroničkih komunikacija

9. organizirati arhiviranje dokumentacije/obrazaca u vezi s obavljanjem poštanskog prometa i financijskih usluga te usluga elektroničkih komunikacija

10. prezentirati nove usluge u elektroničkim komunikacijskim mrežama u poštanskom prometu

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Priprema i vođenje dokumentacije

Priprema za otpremu zaključaka

Provjera i arhiviranje obrađene dokumentacije

Priprema dokumentacije za uručenje i isporuku pošiljaka

Provjera i arhiviranje obrađene dokumentacije

Načini uručenja pošiljaka s dodanom vrijednosti

Zaduživanje pomoćne blagajne

Računsko i stvarno stanje pomoćne blagajne

Provjera i arhiviranje obrađene dokumentacije

Analiza ponude i potražnje

Prikupljanje i unos statističkih podataka

Formiranje statističkih podataka iz šalterskog poslovanja

Promet po statističkim vrstama usluga

Analiza ponude i potražnje za uslugama prema vrsti usluga

Prigovori/žalbe

Pokretanje potražnog postupka

Rješavanje potražnica

Konačno rješenje potražnice

Bankarstvo i osiguranje

Otvaranje tekućeg računa HPB

Otvaranje žiro-računa HPB

Ostale bankarske usluge

Sklapanje polica osiguranja u poštanskim uredima

Sklapanje polica dopunskog zdravstvenog osiguranja u poštanskim uredima

Usluge elektroničkih komunikacijskih mreža

Postupak ugovaranja usluge elektroničkih komunikacijskih mreža

Potpisivanje ugovara, obrasci i ugovorni odnosi za usluge

elektroničkih komunikacijskih mreža

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena sadržaja.

Oblici: usmena provjera, provjera vještina, ispitna vježba, seminarski rad, projektni zadatak.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.2.2.3. Izborni strukovni moduli

Naziv modulaIZBORNI STRUKOVNI MODUL
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Poštanski i informacijsko-komunikacijski sustavi

Promet i ekologija

Osnove komunikologije

Osnove marketinga

Logistika

Primjena novih znanja i tehnologija

Filatelija

Inteligentni transportni sustavi

Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:■ steći kompetencije iz područja zakonitosti sustava, ekologije, normi poslovnog ponašanja i komuniciranja, marketinga, osnova logistike, elektroničkih komunikacija, filatelističkih cjelina i optimalizacije prometnih procesa.
Opis modula:

Izborni strukovni modul zamišljen je jednim dijelom kao nadgradnja strukovnih sadržaja, a jednim dijelom kao nadopuna stečenih strukovnih znanja.

Naglasak je stavljen na dijelove gradiva koji nisu dovoljno ili nisu uopće obrađeni u obveznim strukovnim modulima kao što su osnove komunikologije, ekologija u prometu, filatelija, inteligentni transportni sustavi.

Bitno je istaknuti da polaznici stječu znanja o zakonitostima poštanskih i informacijsko-komunikacijskih sustava, osnovama ekologije i njezinoj primjeni u poštanskom prometu, normama ponašanja na poslu, osnovama dobre poslovne komunikacije, povezanosti logistike i poštanskog prometa, primjeni elektroničkih komunikacija, razlikovanju filatelističkih izdanja te optimaliziranju prometnih procesa.

Sva stečena znanja mogu polaznicima omogućiti lakše uključivanje na tržište rada, ali ih i potaknuti na nastavak obrazovanja.

Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

Poštanski i informacijsko-komunikacijski sustavi (2. razred, 2 sata, 3 boda)

Promet i ekologija (2. razred, 2 sata, 3 boda)

Osnove komunikologije (1. razred, 2 sata, 3 boda)

Logistika (4. razred, 2 sata, 3 boda)

Osnove hi tech marketinga (3. razred, 2 sata, 3 boda)

Telematika (4. razred, 2 sata, 3 boda)

Filatelija (1. razred, 2 sata, 3 boda)

Inteligentni transportni sustavi (3. razred, 2 sata, 3 boda)


Nastavni predmeti po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: OSNOVE KOMUNIKOLOGIJE

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. opisati osnovne modele komuniciranja

2. prezentirati komuniciranje s korisnicima usluga

3. prikazati faze komuniciranja

4. objasniti strah od komuniciranja

5. dati primjer rješavanja sukoba u malim grupama

6. kritički analizirati medijske poruke

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Osnove komuniciranja

Pojam i vrste komuniciranja

Važnost komuniciranja

Osnovni model komuniciranja

Komuniciranje s korisnicima usluga

Faze komuniciranja

Priprema za rad

Prvi kontakt

Utvrđivanje želja korisnika usluga

Prezentacija vlastite ponude

Prigovor i reklamacija

Završetak i kraj kontakta

Interpersonalno komuniciranje

Uloga neverbalnih i verbalnih poruka

Strah od komuniciranja

Komuniciranje u malim grupama

Uloga članova i vodstva grupe

Sukobi u maloj grupi

Uspješnost male grupe

Obitelj kao mala grupa

Jezik i kodovi

Neverbalno komuniciranje

Oblikovanje prijenosa i tumačenja poruka

Organizacijsko komuniciranje

Komunikacija između nadređenih i podređenih

Rješavanje sukoba

Masovno komuniciranje

Utjecaj poruka u masovnom komuniciranju

Kritička analiza poruka u medijima

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena sadržaja.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad,

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: FILATELIJA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. analizirati pojam filatelije

2. komentirati razvoj poštanske marke

3. usporediti ulogu poštanskih žigova

4. opisati proces izradbe poštanske marke

5. usporediti vrste poštanskih maraka

6. razlikovati filatelističke cjeline

7. prezentirati filatelistički pribor

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Hrvatska pošta – nacionalni javni operator

Zakon o poštanskim uslugama

Pravilnik o poštanskim markama

Povijest hrvatskih poštanskih maraka

Nastanak poštanske marke

Povijest poštanskih maraka na području RH

Dan marke

Teme i motivi poštanskih maraka

Vrste poštanskih maraka

Podjela poštanskih maraka prema obliku

Podjela poštanskih maraka prema namjeni

Franko poštanske marke

Redovite poštanske marke

Prigodne poštanske marke

Komercijalne poštanske marke

Podjela poštanskih maraka prema vrsti prometa

Podjela poštanskih maraka prema vrsti materijala

Tisak poštanske marke

Program izdavanja poštanskih maraka

Postupak tiskanja poštanske marke

Poštanska i filatelistička izdanja

Podjela poštanskih maraka prema obliku

Podjela poštanskih maraka prema namjeni

Podjela poštanskih maraka prema vrsti prometa

Podjela poštanskih maraka prema vrsti materijala

Poštanski i prigodni žigovi

Povijest poštanskih žigova

Poštanski žigovi danas

Prigodni poštanski žigovi

Filatelija i filatelisti

Povijest filatelije

Filatelistički materijal

Tko su filatelisti

Filatelistički pribor

Formiranje zbirke poštanskih maraka

Procjena filatelističkog materijala

Filatelistička društva

Filatelističke izložbe

Filatelističke zbirke

Filatelističke zanimljivosti

Zanimljivosti – izdanja hrvatske pošte

Zanimljivosti – izdanja svjetskih pošta

Nagrađene poštanske marke

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena sadržaja.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: PROMET I EKOLOGIJA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. objasniti vezu prometa i ekologije

2. protumačiti ekologiju u poštanskom prometu

3. opisati recikliranje ekološkog otpada

4. navesti pozitivne učinke razvijanja ekološke svijesti naspram okoliša

5. imenovati električni i elektronički otpad

6. usporediti mjere smanjenja negativnog utjecaja prometa na okoliš

7. opisati mjere sprječavanja i nadzora zaštite okoliša

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Osnovna načela ekologije

Podjela ekologije

Značenje i uloga ekologije

Abiotički ekološki čimbenici

Biotički ekološki čimbenici

Ekološka valencija

Ekosustav

Podjela ekosustava prema izvorima i količini energije

Osnovni biološki principi ekosustava

Protok energije i hranidbene strukture

Hranidbeni lanci

Ekološke piramide

Kruženje tvari u ekosustavu

Utjecaj prometa na ekologiju

Utjecaj čovjeka na promjenu ekosustava

Onečišćenje zraka

Onečišćenje voda

Onečišćenje tla i hrane

Utjecaj prometa na okoliš

Ekologija u poštanskom prometu

Radioaktivno zračenje

Izvori radioaktivnog zračenja

Umjetna i prirodna radijacija

Učinci radijacije

Iscrpljenje mineralnih i energetskih izvora

Mineralni izvori

Izvori energije

Energetska kriza

Racionalna uporaba energetskih izvora

Električni i elektronički otpad

Energetska perspektiva Republike Hrvatske

Mjere sprječavanja i zaštite od onečišćenja

Recikliranje

Mjere sprječavanja onečišćenja

Oprema za sprječavanje zagađivanja

Nadzor nad postupcima sprječavanja onečišćenja

Doprinos pojedinca očuvanju Zemlje

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena sadržaja.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: POŠTANSKI I INFORMACIJSKO-
-KOMUNIKACIJSKI SUSTAVI

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. razlikovati prometni sustav od podsustava poštanskih i informacijsko-komunikacijskih sustava

2. objasniti elemente informacijsko-komunikacijskih sustava

3. koristiti pravnu nomenklaturu informacijsko-komunikacijskih sustava

4. navesti ekonomske pokazatelje poštanskih sustava

5. interpretirati ekonomske pokazatelje informacijsko- komunikacijskih sustava

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Prometni sustav i podsustavi

Teorija sustava i sustavski pristup

Promet kao sustav

Elementi prometnog sustava

Prometni sustav i okruženje

Elementi poštanskog sustava

Povijesni pregled (kuriri, koncesionari, etatizacija, liberalizacija)

Univerzalni poštanski sustav u okružju

Povezanost poštanskog sustava sa sustavom javnih usluga (SGET)

Razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava

Usluge informacijsko-komunikacijskih sustava koje koriste građani i pravne osobe

Sinergija informacijsko-komunikacijskih sustava i sustava elektroničkih komunikacija

Povezanost informacijsko-komunikacijskih sustava s poštanskim sustavom

Logistički informacijsko-komunikacijski sustav

Pravna nomenklatura

Regulatorni okvir za poštanske sustave (svjetski, europski, nacionalni)

Univerzalna poštanska mreža, promet i tehnologija

Nacionalni, europski i svjetski poštanski savez

Dionici poštanskog sustava

Nacionalna poštanska uprava i regulatorno tijelo za poštanske usluge

Poštanska djelatnost i tržište poštanskih usluga

USO i zaštita prava korisnika poštanskih usluga

Izvori prava za informacijsko-komunikacijske sustave

Regulatorni okvir za informacijsko-komunikacijske usluge (svjetski, europski i nacionalni)

Dionici informacijsko-komunikacijskog sustava

Informacijsko-komunikacijska djelatnost i tržište informacijsko- komunikacijskih usluga

Zaštita prava korisnika informacijsko-komunikacijskih usluga

Ekonomski pokazatelji doprinosa poštanskog i informacijsko- komunikacijskog sustava gospodarstvu

Doprinos razvoja poštanskih sustava razvoju i napretku gospodarstva države

Ekonomski pokazatelji poštanskog sustava u Republici Hrvatskoj

Ekonomski pokazatelji poštanskog sustava u Europskoj uniji

Razvojne perspektive poštanskih sustava

Doprinos razvoja informacijsko-komunikacijskih sustava razvoju i napretku gospodarstva

Ekonomski pokazatelji informacijsko-komunikacijskih sustava u Republici Hrvatskoj

Ekonomski pokazatelji informacijsko-komunikacijskih sustava u Europskoj uniji

Razvojne perspektive informacijsko-komunikacijskih sustava

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena sadržaja.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: OSNOVE HI TECH MARKETINGA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. objasniti pojam i razvoj hi tech marketinga kao suvremenu poslovnu koncepciju

2. protumačiti osnovna obilježja upravljanja hi tech marketingom

3. analizirati osnovnu zadaću hi tech marketinga

4. prepoznati ulogu i važnost istraživanja tržišta

5. povezati elemente hi tech marketinškog spleta

6. upotrijebiti elemente u procesu hi tech marketinškog planiranja

7. predvidjeti kontrolu hi tech marketinga

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Pojam i uloga hi tech marketinga

Uloga hi tech marketinga

Institucionalne pretpostavke tržišnog sustava privređivanja

Činitelji tržišnog poslovanja

Uloga hi tech marketinga u ekonomskom razvoju

Uloga hi tech marketinga u društvu

Hi tech marketing kao poslovna funkcija

Marketinško okruženje

Marketinško okruženje

Mikrookruženje marketinga

Makrookruženje marketinga

Planiranje hi tech marketinga

Pojam i vrste planova

Strateško planiranje

Kontrola hi tech marketingaPojam kontrole hi tech marketinga
Istraživanje tržišta

Pojam, zadaće i značenje istraživanja tržišta

Marketinški informacijski sustav

Istraživanje ponude i potražnje

Proces i metode istraživanja

Segmentacija tržišta

Pojam segmentacije

Postupak segmentacije tržišta

Elementi hi tech marketinškog spleta

Proizvod i usluga kao predmet hi tech marketinga

Politika asortimana i usluga

Životni ciklus proizvoda

Politika cijena

Popusti i diferenciranje cijena

Izbor kanala distribucije

Vertikalni hi tech marketing

Poslovna logistika

Suvremeni distribucijski kanali

Promocija i promotivne aktivnosti

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena sadržaja.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: LOGISTIKA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. objasniti pojam logistike

2. opisati elemente logističkog sustava i podsustava

3. prikazati logističke organizacije

4. napisati logističke lance

5. upotrijebiti logističke informacijske sustave

6. primijeniti distribuciju logistike

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Općenito o logistici

Pojam logistike

Čimbenici razvoja logistike

Poslovna logistika

Središnja uloga logistike

Elementi logističkog sustava

Elementi logističkog sustava

Mikro i makro logistički sustav

Logističke organizacije

Upravljanje integriranom logistikom

Strateško logističko planiranje

Troškovi logistike

Logistički transportni lanci

Logistički transportni lanac u cestovnom prometu

Logistički transportni lanac u pomorskom prometu

Logistički transportni lanac u željezničkom prometu

Logistički transportni lanac u zračnom prometu

Logistički transportni lanac u kombiniranom prometu

Logistički transportni lanac u intermodalnom prometu

Pojam distribucije. Mjesto distribucije

Vrste kanala distribucije

Pojam distribucije

Pojam distribucije

Mjesto distribucije

Vrste kanala distribucije

Međunarodni logistički i distribucijski sustavi

Pojam i značenje međunarodne logistike i distribucije

Modeli organizacije međunarodne logistike i distribucije

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena sadržaja.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: INTELIGENTNI TRANSPORTNI
SUSTAVI

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. opisati područja i usluge ITS-a

2. razlikovati inteligentne prometnice i sredstva prijevoza

3. organizirati multimodalni prijevozni proces

4. koristiti logistiku u održavanju sustava

5. objasniti inteligentne transportne sustave

6. prikazati inteligentne transportne terminale i sučelja

7. izraziti ITS funkcionalnosti za nacionalnu sigurnost i zaštitu

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Područja i usluge ITS-a

Temeljna zamisao i definicija ITS-a

ITS usluge unutar pojedinih područja

Inteligentni sustavi informiranja putnika i vozača

Inteligentne prometnice i sredstva prijevoza

Razvoj inteligentnih prometnica

Razvoj inteligentnih vozila

Koncept inteligentnog vozila

Prilagodba uređaja za upravljanje i zaustavljanje vozila

Inteligentni transportni terminali i sučelja

Razvoj inteligentnih transportnih terminala

Usklađivanje veličina kapaciteta i prometnog opterećenja

Razvoj inteligentnoga lučkog sustava

Lokacijske i navigacijske ITS usluge

Svrha sustava i korisnički zahtjevi

Tehnologija za realizaciju sustava RGN (Route Guidance and Navigation)

Satelitski pozicijski sustavi

Primjena GPS-a u ITS aplikacijama

ITS funkcionalnosti za nacionalnu sigurnost i zaštitu

Nacionalna sigurnost i zaštita kao funkcionalno područje ITS-a

Analiza zaštite u transportu ljudi i roba

Razvoj integralnog sustava sigurnosne supervizije i nadzora incidenata

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena sadržaja.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Naziv nastavnog predmeta: TELEMATIKA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. prepoznati nove trendove u poštanskom prometu, elektroničkim komunikacijama i financijskim uslugama

2. primijeniti nova tehnološka/organizacijska rješenja i znanja

3. opisati nova IT rješenja

4. opisati nove e-usluge

5. izdvojiti nove usluge

6. postaviti prioritete u korištenju novih znanja i tehnologija

7. objasniti utjecaj primjene novih telematskih usluga na razvoj i osuvremenjivanje poštanskih usluga

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Općenito o telematici

Područja telematike

Elementi telematike

Telematička sučelja

Holografija

Semantički Web

Neuronske mreže

Umjetne neuronske mreže – definicija

Povijesni razvoj umjetnih neuronskih mreža

Primjena umjetnih neuronskih mreža

Učenje umjetne neuronske mreže

Umjetna inteligencija

Što je umjetna inteligencija?

Razvoj umjetne inteligencije

Područja umjetne inteligencije

Sustavi prividne stvarnosti

Osnovni pojmovi

Interakcija s računalom

Podjela sustava prividne stvarnosti

Arhitektura sustava prividne stvarnosti

Usluge lokacijskog tipa

Definicije lokacijskih servisa

Kategorije lokacijskih servisa

Usluga ćelijskog razašiljanja (Cell Broadcast Service − CBS)

Primjena telematike

Telematika u prijevoznim sredstvima

Telemedicina

Automatizacija zgrada − Facility Management

Telematika obrazovanja – e-learning

Elektronička uprava – e-government

Elektronička uprava

Elektroničko poslovanje

Prikaz modela tržišne evolucije poslovanja

Mobilno poslovanje

Mobilni marketing

Bluetooth marketing – Proximity marketing

Telematika u poštanskom sustavu

Hibridna pošta

Web brzojav

Sigurnosna telematika

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, rad u skupini, rad u parovima, individualni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena sadržaja.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, problemski zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.2.2.3. Završni rad

Provodi se temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnika o izradbi i obrani završnoga rada (»Narodne novine«, broj 118/2009).

3. OKRUŽENJE ZA UČENJE

Ustanova za strukovno obrazovanje i prostori poslodavaca

4. KADROVSKI UVJETI

Nastavni predmetNastavnikIzobrazba*
Hrvatski jezik■ nastavnik općeobrazovnog predmeta

■ profesor hrvatskog jezika i književnosti

■ profesor jugoslavenskih jezika i književnosti

■ diplomirani kroatolog

■ profesor hrvatske kulture

■ diplomirani komparatist književnosti ili profesor komparativne književnosti (pod uvjetom da ima položen razlikovni ispit iz hrvatskog jezika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu)

■ profesor jugoslavenskih jezika i književnosti sa smjerom animacija kulture (diplomirao na Pedagoškom fakultetu u Rijeci do 1991. godine pod uvjetom da ima položen razlikovni ispit iz hrvatskog jezika na tom fakultetu)

■ magistar hrvatskog jezika i književnosti

■ magistar edukacije hrvatskog jezika i književnosti

■ magistar kroatologije

■ magistar edukacije kroatologije

■ magistar kroatistike i južnoslavenskih filologija

Engleski jezik■ nastavnik općeobrazovnog predmeta

■ profesor engleskog jezika i književnosti

■ diplomirani anglist

■ magistar edukacije (nastavnički smjer) engleskog jezika (i književnosti)

■ magistar prevoditelj ukoliko ima položenu pedagoško-psihološko-metodičku naobrazbu

■ magistar filolog ukoliko ima položenu pedagoško-psihološko-metodičku naobrazbu

Njemački jezik■ nastavnik općeobrazovnog predmeta

■ profesor njemačkog jezika i književnosti

■ magistar edukacije (nastavnički smjer) njemačkog jezika (i književnosti)

■ magistar prevoditelj ukoliko ima položenu pedagoško-psihološko-metodičku naobrazbu

■ magistar filolog ukoliko ima položenu pedagoško-psihološko-metodičku naobrazbu

Talijanski jezik■ nastavnik općeobrazovnog predmeta

■ diplomirani profesor talijanskog jezika

■ magistar edukacije (nastavnički smjer) talijanskog jezika

■ magistar prevoditelj ukoliko ima položenu pedagoško-psihološko-metodičku naobrazbu

■ magistar filolog ukoliko ima položenu pedagoško-psihološko-metodičku naobrazbu

Povijest■ nastavnik općeobrazovnog predmeta

■ diplomirani povjesničar

■ profesor povijesti

■ magistar edukacije povijesti

■ magistar povijesti

■ profesor geografije i povijesti

■ magistar edukacije geografije i povijesti

Geografija■ nastavnik općeobrazovnog predmeta

■ profesor geografije

■ profesor geografije i povijesti

■ profesor geografije i geologije

■ diplomirani geograf

■ profesor geografije i drugog predmeta

■ magistar edukacije geografije

■ magistar edukacije geografije i povijesti

■ magistar edukacije geografije i drugog predmeta

Politika i gospodarstvo■ nastavnik općeobrazovnog predmeta

■ profesor sociologije

■ magistar sociologije

■ diplomirani politolog

■ magistar politologije

■ diplomirani ekonomist

■ magistar ekonomije

■ diplomirani pravnik

■ magistar prava

Tjelesna i zdravstvena kultura■ nastavnik općeobrazovnog predmeta

■ magistar kineziologije

■ profesor kineziologije

■ profesor tjelesnog odgoja

■ profesor fizičke kulture

■ profesor fizičkog odgoja

Katolički vjeronauk■ nastavnik općeobrazovnog predmeta

■ diplomirani vjeroučitelj

■ diplomirani kateheta

■ profesor vjeronauka

■ magistar religiozne pedagogije i katehetike

■ diplomirani teolog

■ magistar teologije

Etika■ nastavnik općeobrazovnog predmeta

■ profesor filozofije

■ magistar edukacije filozofije

■ diplomirani filozof

■ magistar filozofije

■ profesor sociologije

■ magistar sociologije

■ diplomirani politolog

■ magistar politologije

■ diplomirani teolog

■ magistar teologije

■ diplomirani kateheta

■ magistar religiozne pedagogije i katehetike

■ profesor hrvatske kulture

■ magistar edukacije kroatologije

■ diplomirani kroatolog

■ magistar kroatologije

■ profesor religijske kulture

■ magistar edukacije religijskih znanosti

■ diplomirani religiolog

■ magistar religijskih znanosti

Matematika■ nastavnik općeobrazovnog predmeta

■ magistar edukacije matematike

■ magistar matematike

■ magistar edukacije matematike i informatike

■ magistar računarstva i matematike

■ magistar edukacije matematike i fizike

■ magistar edukacije fizike i matematike

■ profesor matematike

■ diplomirani inženjer matematike

■ profesor matematike i informatike

■ diplomirani inženjer računalstva i matematike

■ profesor matematike i fizike

■ profesor fizike i matematike

Fizika■ nastavnik općeobrazovnog premeta

■ magistar edukacije fizike

■ magistar fizike

■ magistar edukacije fizike i matematike

■ magistar edukacije fizike i politehnike

■ magistar edukacije fizike i informatike

■ magistar fizike – geofizike

■ magistar edukacije fizike i tehnike

■ magistar edukacije fizike i kemije

■ profesor fizike

■ diplomirani inženjer fizike

■ profesor matematike i fizike

■ profesor fizike i matematike

Računalstvo

■ nastavnik općeobrazovnih predmeta

■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ magistar inženjer elektrotehnike

■ magistar inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije

■ magistar inženjer elektronike i računalnog inženjerstva

■ magistar inženjer računarstva

■ magistar inženjer komunikacijske i informacijske tehnologije

■ magistar inženjer automatike i sustava

■ magistar profesor matematike i informatike

■ magistar računarstva i matematike

■ magistar informatike

■ magistar edukacije informatike

■ magistar edukacije informatike i tehnike

■ magistar edukacije informatike i matematike

■ magistar edukacije fizike i informatike

■ magistar informacijskih znanosti

■ stručni specijalist inženjer računarstva

■ stručni specijalist inženjer elektrotehnike

■ stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologija

■ diplomirani inženjer elektrotehnike

■ diplomirani inženjer računarstva

■ profesor matematike i informatike

■ profesor informatike

■ diplomirani informatičar

■ profesor elektrotehnike

■ stručni specijalist računarstva

■ stručni specijalist poslovnih informacijskih sustava

■ stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologija

■ sveučilišni prvostupnik inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije

■ sveučilišni prvostupnik inženjer elektrotehnike

■ sveučilišni prvostupnik inženjer računarstva

■ stručni prvostupnik inženjer računarstva

■ stručni prvostupnik inženjer elektrotehnike

■ stručni prvostupnik inženjer informacijskih tehnologija

■ stručni prvostupnik informatike

■ inženjer elektrotehnike

■ inženjer računarstva

■ inženjer informatike

Poštanski promet■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ diplomirani inženjer prometa, smjer PT promet

■ magistar inženjer prometa, smjer PT promet

■ magistar inženjer poštanskog prometa

■ stručni specijalist inženjer prometa, smjer poštanski promet

Tehnologija poštanskog prometa■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ diplomirani inženjer prometa, smjer PT promet

■ magistar inženjer prometa, smjer PT promet

■ magistar inženjer poštanskog prometa

■ stručni specijalist inženjer prometa, smjer poštanski promet

Logistika i poštanski promet■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ diplomirani inženjer prometa, smjer PT promet

■ magistar inženjer prometa, smjer PT promet

■ magistar inženjer pošanskog prometa

■ magistar inženjer logistike

■ stručni specijalist inženjer prometa, smjer poštanski promet

Osnove prijevoza i prijenosa■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ diplomirani inženjer prometa

■ magistar inženjer prometa

Ekspres usluge■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ diplomirani inženjer prometa, smjer PT promet

■ magistar inženjer prometa, smjer PT promet

■ magistar inženjer poštanskog prometa

■ stručni specijalist inženjer prometa, smjer poštanski promet

Kultura komuniciranja■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ diplomirani komunikolog

■ diplomirani psiholog

■ diplomirani novinar

■ magistar komunikologije

■ magistar novinarstva

■ magistar novinarstva i odnosa s javnošću

■ magistar odnosa s javnošću

■ magistar javnih medija

■ magistar psihologije

■ diplomirani politolog

■ diplomirani ekonomist

■ profesor hrvatskog jezika i književnosti

■ magistar politologije

■ magistar hrvatskog jezika i književnosti

■ magistar ekonomije

■ magistar poslovne ekonomije

Tehnologija informacijsko komunikacijskog prometa■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ diplomirani inženjer prometa, smjer PT promet

■ magistar inženjer prometa, smjer PT promet

■ magistar inženjer poštanskog prometa

■ magistar inženjer telekomunikacijskog prometa

■ stručni specijalist inženjer prometa, smjer poštanski promet

Komunikacijske mreže■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ diplomirani inženjer prometa, smjer PT promet

■ magistar inženjer prometa, smjer PT promet

■ magistar inženjer poštanskog prometa

■ magistar inženjer telekomunikacijskog prometa

■ stručni specijalist inženjer prometa, smjer poštanski promet

Telematika■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ diplomirani inženjer prometa, smjer PT promet

■ magistar inženjer prometa, smjer PT promet

■ magistar inženjer poštanskog prometa

■ magistar inženjer telekomunikacijskog prometa

■ magistar inženjer logistike

■ magistar inženjer inteligentnih transportnih sustava

■ stručni specijalist inženjer prometa, smjer poštanski promet

Novčano poslovanje u pošti■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ diplomirani ekonomist

■ magistar ekonomije

■ magistar poslovne ekonomije

■ magistar poštanskog prometa

■ stručni specijalist inženjer prometa, smjer poštanski promet

Bankarstvo i osiguranje■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ diplomirani ekonomist

■ magistar ekonomije

■ magistar poslovne ekonomije

Trgovinsko poslovanje u pošti■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ diplomirani ekonomist

■ magistar ekonomije

■ magistar poslovne ekonomije

IT u poštanskom uredu■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ diplomirani inženjer prometa, smjer PT promet

■ magistar inženjer prometa, smjer PT promet

■ magistar inženjer poštanskog prometa

■ diplomirani ekonomist

■ magistar ekonomije

■ magistar poslovne ekonomije

■ stručni specijalist inženjer prometa, smjer poštanski promet

IT tehnologije u poslovanju■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ diplomirani inženjer prometa, smjer PT promet

■ magistar inženjer prometa, smjer PT promet

■ magistar inženjer pošanskog prometa

■ magistar inženjer inteligentnih transportnih sustava

■ diplomirani ekonomist

■ magistar ekonomije

■ magistar poslovne ekonomije

■ stručni specijalist inženjer prometa, smjer poštanski promet

Praktična nastava■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ diplomirani inženjer poštanskog prometa

■ magistar inženjer poštanskog prometa

■ diplomirani ekonomist

■ magistar ekonomije

■ magistar poslovne ekonomije

■ strukovni učitelj

■ inženjer poštanskog prometa

■ sveučilišni prvostupnik poštanskog prometa

■ stručni specijalist inženjer prometa, smjer poštanski promet

Filatelija■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ inženjer poštanskog prometa

■ sveučilišni prvostupnik poštanskog prometa

■ diplomirani inženjer poštanskog prometa

■ magistar inženjer poštanskog prometa

■ stručni specijalist inženjer prometa, smjer poštanski promet

Osnove komunikologije■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ diplomirani komunikolog

■ diplomirani psiholog

■ diplomirani novinar

■ magistar komunikologije

■ magistar novinarstva

■ magistar novinarstva i odnosa s javnošću

■ magistar odnosa s javnošću

■ magistar javnih medija

■ magistar psihologije

■ diplomirani politolog

■ diplomirani ekonomist

■ profesor hrvatskog jezika i književnosti

■ magistar politologije

■ magistar hrvatskog jezika i književnosti

■ magistar ekonomije

■ magistar poslovne ekonomije

Poštanski i informacijsko komunikacijski sustavi■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ inženjer poštanskog prometa

■ sveučilišni prvostupnik poštanskog prometa

■ magistar inženjer poštanskog prometa

■ stručni specijalist inženjer prometa, smjer poštanski promet

Promet i ekologija■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ diplomirani inženjer ekologije

■ magistar ekologije

■ diplomirani inženjer biologije

■ profesor biologije

■ magistar biologije

■ diplomirani inženjer prometa

■ magistar prometa

■ diplomirani inženjer kemije

■ magistar kemijskog inženjerstva

Inteligentni transportni sustavi■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ diplomirani inženjer prometa

■ magistar inženjer prometa

■ diplomirani inženjer prometa, smjer PT promet

■ magistar inženjer prometa, smjer PT promet

■ magistar inženjer poštanskog prometa

■ magistar inženjer ITS-a

■ magistar inženjer logistike

■ stručni specijalist inženjer prometa, smjer poštanski promet

Osnove hi tech marketinga■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ inženjer poštanskog prometa

■ magistar inženjer poštanskog prometa

■ diplomirani ekonomist

■ magistar ekonomije

■ magistar poslovne ekonomije

Logistika■ nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

■ diplomirani inženjer prometa, smjer PT promet

■ magistar inženjer prometa, smjer PT promet

■ magistar inženjer poštanskog prometa

■ magistar inženjer logistike

■ stručni specijalist inženjer prometa, smjer poštanski promet

* Napomena: Ako postoje dvojbe oko ispunjavanja propisanih uvjeta odgovarajuće vrste obrazovanja za izvođenje nastave iz pojedinog nastavnog predmeta (promjena naziva nastavnog predmeta, akademskog ili stručnog naziva, nastavnog plana i programa/strukovnog kurikuluma, uvođenje novog akademskog ili stručnog naziva i sl.), suglasnost o odgovarajućoj vrsti obrazovanja za izvođenje nastave iz pojedinoga nastavnog predmeta na zahtjev ustanove za strukovno obrazovanje može izdati ministarstvo nadležno za obrazovanje uz prethodno stručno mišljenje nadležne agencije.

5. MINIMALNI MATERIJALNI UVJETI

Nastavni predmetOpremaProstor
Hrvatski jezikgrafoskop, računalo s pristupom internetu, projektor, zaslonstandardna učionica
Engleski jezikračunalo s pristupom internetu i potrebnom programskom potporom, projektor, zaslon, CD player, DVD playerstandardna učionica, kabinet za strani jezik
Njemački jezikračunalo s pristupom internetu i potrebnom programskom potporom, projektor, zaslon, CD player, DVD playerstandardna učionica, kabinet za strani jezik
Talijanski jezikračunalo s pristupom internetu i potrebnom programskom potporom, projektor, zaslon, CD player, DVD playerstandardna učionica, kabinet za strani jezik
Povijestračunalo s pristupom internetu, projektor, zaslon

standardna učionica,

kabinet za povijest

Geografijaračunalo s pristupom internetu, projektor, zaslon, geografske karte svijeta, kontinenata i Republike Hrvatske, topografske karte (broj listova dostatan radu u paru), satelitske snimke, reljefni modeli, zbirke minerala i stijena, prozirnice, multimedijalne prezentacije, kompas, krivinomjer, GPS uređaj (broj kompasa, krivinomjera i gps uređaja minimalno dostatan za rad u skupinama), grafički prikazi, tekstualni materijalspecijalizirana učionica za geografiju ili kabinet za geografiju, školsko dvorište
Politika i gospodarstvoračunalo s pristupom internetu, projektor, zaslon

standardna učionica,

specijalizirana informatička

učionica – korištenje

prilikom realizacije pojedinih

nastavnih tema

Tjelesna i zdravstvena kulturanastavna sredstva i pomagala sukladno državnom pedagoškom standardu za opremanje sportskih igrališta, dvorana i ostalih pratećih prostoraotvoreni i zatvoreni sportski prostori s pratećim higijenskim prostorijama (sportska dvorana, teretana, igrališta, plivalište…), – sukladno državnom pedagoškom standardu
Katolički vjeronauk

računalo s pristupom

internetu,

projektor, zaslon

standardna učionica,

kabinet za vjeronauk

Etika

računalo s pristupom

internetu i potrebnim

projektorom, projektno

platno

standardna učionica

kabinet za etiku

Matematikaračunalo s pristupom internetu i potrebnom matematičkom programskom potporom, projektor, zaslon, pametna ploča, geometrijski pribor, modeli geometrijskih tijela

standardna učionica,

kabinet za matematiku,

specijalizirana informatička

učionica – korištenje

prilikom realizacije pojedinih

nastavnih tema

Fizika

računalo s

pristupom internetu,

projektor, zaslon,

pribor za demonstracijske

pokuse

specijalizirana ili standardna učionica, kabinet za pripremu nastave fizike s opremom
Računalstvoprojektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom (operacijski sustav, antivirusna zaštita, primjenski programi, programsko okruženje odabranog programskog jezika), pristupom internetu i lokalnoj mreži, minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom internetu te instaliranom potrebnom programskom potporom, programska potpora za upravljanje učionicom (CMS), pisačinformatička učionica
Poštanski prometračunalo s pristupom internetu, web kamerom i zvučnicima, projektor, zaslonstandardna učionica
Tehnologija poštanskog prometaračunalo s pristupom internetu, web kamerom i zvučnicima, projektor, zaslonstandardna učionica
Logistika i poštanski prometračunalo s pristupom internetu, web kamerom i zvučnicima, projektor, zaslonstandardna učionica
Osnove prijevoza i prijenosaračunalo s pristupom internetu, web kamerom i zvučnicima, projektor,zaslonstandardna učionica
Kultura komuniciranjaračunalo s pristupom internetu, web kamerom i zvučnicima, projektor, zaslonstandardna učionica
Ekspres uslugeračunalo s pristupom internetu, web kamerom i zvučnicima, projektor, zaslonstandardna učionica
Tehnologija informacijsko komunikacijskog prometaračunalo s pristupom internetu, web kamerom i slušalicama, projektor, zaslon, modeli telefona, plakatispecijalizirana učionica
Informacijsko komunikacijske mrežeračunalo s pristupom internetu, web kamerom i slušalicama, projektor, zaslon, primjeri vodova, plakatispecijalizirana učionica
Telematikaračunalo s pristupom internetu, web kamerom i slušalicama, projektor, zaslon, uređaji telematikespecijalizirana učionica
Novčano poslovanje u poštiračunalo s pristupom internetu, web kamerom i zvučnicima, projektor, zaslonstandardna učionica
Trgovinsko poslovanje u poštiračunalo s pristupom internetu, web kamerom i zvučnicima, projektor, zaslon


standardna učionica

Bankarstvo i osiguranjeračunalo s pristupom internetu, web kamerom i zvučnicima, projektor, zaslonstandardna učionica
IT tehnologije u poslovanjuračunalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, minimalno 14 računala s pristupom internetu, web kamera i zvučnici, projektor, zaslon, programska oprema (operacijski sustav, antivirusna zaštita, primjenski programi, programsko okruženje odabranog programskog jezika), grafoskopspecijalizirana učionica
IT tehnologije u poštanskom ureduračunalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, minimalno 14 računala s pristupom Internetu, web kamerom i zvučnicima, projektor, zaslon, programska oprema (operacijski sustav, ativirusna zaštita, primjenski programi, programsko okruženje odabranog programskog jezika)specijalizirana učionica
Praktična nastavaračunalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, minimalno 14 računala za polaznike s pristupom internetu, web kamerom i zvučnicima, projektor, zaslon, dokumentacija, primjeri dokumenata, primjeri pošiljaka,

školska radionica

školski praktikum

poduzeća poštansko i telekomunikacijskog prometa

Promet i ekologijaračunalo s pristupom internetu, web kamerom i zvučnicima, projektor, zaslonstandardna učionica
Osnove komunikologijeračunalo s pristupom internetu, web kamerom i zvučnicima, projektor, zaslonstandardna učionica
Poštanski i informacijsko komunikacijski sustaviračunalo s pristupom internetu, web kamerom i zvučnicima, projektor, zaslonstandardna učionica
Inteligentni transportni sustaviračunalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, web kamerom i zvučnicima, projektor i zaslon, minimalno 14 računala za polaznike s odgovarajućim računalnim programima i pristupom internetuspecijalizirana učionica
Osnove hi tech marketingaračunalo s pristupom internetu, web kamerom i zvučnicima, projektor, zaslonstandardna učionica
Filatelijaračunalo s pristupom internetu, web kamerom i zvučnicima, projektor, zaslon, primjeri filatelističkog materijala, filatelistički priborstandardna učionica
Logistikaračunalo s pristupom internetu, web kamerom i zvučnicima, projektor, zaslonstandardna učionica
6. REFERENCE DOKUMENTA

6.1. Referentni brojevi

Kod standarda kvalifikacije: SK-1106/12-01-42/12-01

Naziv sektora: Promet i logistika

Šifra sektora: 11

6.2. Članovi radnih skupina koji su sudjelovali u izradbi strukovnog kurikuluma

6.2.1. Općeobrazovni dio

I. Jezično-komunikacijsko područje:

Ivana Lekić, prof., AZOO, Split − voditeljica

Jelena Matković, prof., ASOO, Zagreb

Vesna Hrvoj-Šic, MZO, Zagreb

Hrvatski jezik

dr. sc. Sanja Fulgosi, NCVVO, Zagreb

Božica Jelaković, prof., XV. gimnazija, Zagreb

dr. sc. Srećko Listeš, AZOO, Split

Tanja Marčan, prof., Hotelijersko-turistička škola Opatija, Opatija

Melita Rabak, prof., Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci, Rijeka

Linda Grubišić Belina, prof., AZOO, Rijeka

Engleski i njemački jezik

Izabela Potnar Mijić, prof., AZOO, Osijek

Ana Crkvenčić, prof., AZOO, Zagreb

Dubravka Kovačević, prof., AZOO, Zagreb

Ninočka Truck-Biljan, prof., Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Osijek

Vlasta Svalina, prof., Ekonomska i upravna škola, Osijek

Livija Pribanić Katarinić, prof., Srednja strukovna škola Vinkovci, Vinkovci

Dragana Jurilj Prgomet, prof., Druga srednja škola Beli Manastir, Beli Manastir

Cvjetanka Božanić, prof., X. gimnazija »Ivan Supek«, Zagreb

Talijanski jezik

Sanja Jelaković Kuhner, prof., Srednja škola »Bana Josipa Jelačića», Zaprešić – članica

Ana Dorešić, prof., XVIII gimnazija, Zagreb – članica

Silvana Luetić, prof., Filozofski fakultet, Zagreb – članica

II. Matematičko područje:

Matematika

Neda Lesar, prof., AZOO, Zagreb – voditeljica

Nada Gvozdenović, dipl. ing., ASOO, Zagreb

Mirjana Ilijić, prof., Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb

Draga Dolenec Gashi, prof., Grafička škola u Zagrebu, Zagreb

Zlatko Zadelj, prof., NCVVO, Zagreb

Darko Belović, MZO, Zagreb

III. Prirodoslovno područje:

mr. sc. Diana Garašić, AZOO, Zagreb – voditeljica

Nada Gvozdenović, dipl. ing., ASOO, Zagreb

Andreja Uroić Landekić, MZO, Zagreb

Geografija

Sonja Burčar, prof., AZOO, Osijek

dr. sc. Ružica Vuk, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek, Zagreb

Fizika

dr. sc. Željko Jakopović, AZOO, Zagreb

Tatjana Janeš, prof., Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb

Hrvoje Negovec, prof., I. tehnička škola Tesla, Zagreb

dr. sc. Ana Sušec, Prirodoslovno-matematički fakultet, Odsjek za fiziku, Zagreb

IV. Tehničko i informatičko područje:

Računalstvo

Željka Knezović, prof., AZOO, Split – voditeljica

Biljana Šoda, ASOO, Zagreb

Višnja Maranić-Uremović, MZO, Zagreb

Zlatka Markučić, dipl.ing., XV gimnazija, Zagreb

Predrag Brođanac, prof., V gimnazija, Zagreb

Latinka Križnik, prof., Škola za medicinske sestre Vrapče, Zagreb

Natalija Stjepanek, prof., Ekonomska i upravne škola, Osijek

Stjepan Šalković, prof., Srednja škola Krapina, Krapina

V. Društveno – humanističko područje:

Ankica Mlinarić, dipl. teolog, AZOO, Osijek – voditeljica

Mateja Mandić, prof., ASOO, Zagreb

Ivana Pilko, dipl. fonetičar i lingvist, MZO, Zagreb

Katolički vjeronauk

prof. dr. sc. Ana Thea Filipović, Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb

Gordana Barudžija, dipl. teolog, AZOO, Zagreb

Dejan Čaplar, dipl. teolog, Gimnazija Beli Manastir, Beli Manastir

Etika

Milana Funduk, prof., Klasična gimnazija, Zagreb

dr. sc. Dijana Lozić-Leko, Gimnazija A. G. Matoša, Zabok

Povijest

mr. sc. Marijana Marinović, AZOO, Rijeka

dr. sc. Željko Holjevac, Filozofski fakultet, Zagreb

Lobert Simičić, dipl. sociolog i dipl. povjesničar, Medicinska škola, Rijeka

Mladen Stojić, prof., Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Rijeka

Miroslav Šašić, prof., Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Zagreb

Politika i gospodarstvo

Martina Preglej, prof., Športska gimnazija, Zagreb

Zlata Paštar, prof., Prva gimnazija, Zagreb

VI. Umjetničko područje:

/

VII. Tjelesno i zdravstveno područje:

Tjelesna i zdravstvena kultura

Željko Štefanac, prof., AZOO, Zagreb – voditelj

Biljana Šoda, prof., ASOO, Zagreb

Višnja Maranić-Uremović, MZO, Zagreb

prof. dr. sc. Boris Neljak, Kineziološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Dario Novak, Kineziološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Vilko Petrić, Kineziološki fakultet, Zagreb

Ana Matković, prof., Škola za primalje, Zagreb

6.2.2. Strukovni dio

Ivo Milanović, dipl. ing., Srednja tehnička prometna škola Split, Split

Stjepan Pisačić, dipl. ing., Strukovna škola Zlatar, Zlatar

Franjo Rimpf, dipl. ing. Prometna škola Rijeka, Rijeka

mr. sc. Andrej Sardelić, Hrvatske pošta d.o.o., Zagreb

Maja Tabak, dipl. ing., Poštanska i telekomunikacijska škola, Zagreb

Radmila Žuljević, dipl. oec, Prometna škola Rijeka, Rijeka

Kristina Miklaužić Černicki, dipl. ing., ASOO, Zagreb

6.3. Predlagatelj strukovnog kurikuluma

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih