Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije strojarski računalni tehničar u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

NN 84/2017 (25.8.2017.), Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije strojarski računalni tehničar u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

2025

Na temelju članka 6. stavka 4. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/2009, 24/2010 i 22/2013) ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE STROJARSKI RAČUNALNI TEHNIČAR U OBRAZOVNOM SEKTORU STROJARSTVO, BRODOGRADNJA I METALURGIJA

I.

Ovom odlukom donosi se standard kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije STROJARSKI RAČUNALNI TEHNIČAR u obrazovnom sektoru STROJARSTVO, BRODOGRADNJA I METALURGIJA.

II.

Standard kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije STROJARSKI RAČUNALNI TEHNIČAR u obrazovnom sektoru STROJARSTVO, BRODOGRADNJA I METALURGIJA sastavni je dio ove odluke.

III.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjivat će se na učenike koji će prvi razred srednje škole upisati u 2017./2018. školskoj godini.

Klasa: 602-03/17-05/00086
Urbroj: 533-25-17-0002
Zagreb, 1. kolovoza 2017.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.

STANDARD KVALIFIKACIJE
Strojarski računalni tehničar

Popis kratica

ASOO – Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

AZOO – Agencija za odgoj i obrazovanje

CAD – Computer-Aided Design, računalom potpomognuti dizajn

CAM – Computer-Aided Manufacturing, računalom potpomognuta izradba

CNC – Computer Numerical Control, numerički upravljani stroj

EN – European Standards, europske norme

EU – European Union, Europska unija

GPS – Global Positioning System, globalni pozicijski sustav

HRN – Hrvatske norme

ICT – Information and Communication Technology, informacijsko-komunikacijska tehnologija

ISO – International Organization for Standardization, međunarodna organizacija za normiranje

IT – Information Tehnology, informacijska tehnologija

MZO – Ministarstvo znanosti i obrazovanja

NN – Narodne novine

PLC – Programmable Logic Controller, programibilni logički upravljač

PSE – Periodni sustav elemenata

RH – Republika Hrvatska

Napomena:

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom dokumentu odnose se jednako na oba roda (muški i ženski) i na oba broja (jedninu i množinu), bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnosno u jednini ili množini.


1. OSNOVNA SVOJSTVA KVALIFIKACIJE

1.1. Naziv kvalifikacije

Strojarski računalni tehničar

1.2. Razina kvalifikacije

4.2

1.3. Minimalan obujam kvalifikacije

Ukupno: 240

1.4. Klasa kvalifikacije

Potpuna

2. ELEMENTI KVALIFIKACIJE

2.1. Kompetencije i ishodi učenja

Pojedinac će:

■ primijeniti osnove tehničkog crtanja i elemenata strojeva pri analizi i pripremi proizvodno-tehnološkog procesa

■ crtati pomoću računala

■ primijeniti tehničke materijale pri analizi i pripremi proizvodno-tehnološkog procesa

■ primijeniti tehničku mehaniku pri analizi i pripremi proizvodno-tehnološkog procesa

■ proračunati i konstruirati elemente strojeva i sklopove

■ proračunati i konstruirati jednostavne alate i naprave

■ izvoditi strojarska mjerenja, ispitivati svojstva materijala i osigurati kvalitetu proizvoda i tehnoloških procesa

■ projektirati tehnološke postupke i procese, izraditi tehnološku dokumentaciju

■ planirati i provoditi postupke održavanja

■ programirati numerički upravljane strojeve i izraditi strojne dijelove na njima

■ opisati elemente pneumatskih i hidrauličkih uređaja i sustava, izraditi jednostavne sheme i funkcionalno spojiti elemente

■ opisati i proračunati termodinamičke procese i veličine te ih primijeniti na toplinske strojeve i uređaje

■ opisati električne strojeve i uređaje, elektroničke komponente te njihovu primjenu u pogonima i postrojenjima

■ primijeniti osnove robotike, prepoznati i razlikovati upravljačke i regulacijske procese i njihove elemente

■ primijeniti komunikacijske tehnologije i vještine, poslovno komunicirati s tržištem i upravljati ljudskim resursima

■ primjenjivati propise i sredstva za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša.

2.2. Skupovi ishoda učenja

2.2.1. Obvezni općeobrazovni skupovi ishoda učenja

KôdNazivRazinaObujam
I. Jezično-komunikacijsko područje:
Hrvatski jezik
Slušanje i govorenje2
Struktura hrvatskog jezika6
Pisanje6
Analiza književnih tekstova6
Analiza neknjiževnih tekstova4
Strani jezik

Jezični sustav i sadržaji stranog jezika

(A1+, A2, A2+)

2
Čitanje (A2, A2+)4
Slušanje (A2, A2+)4
Pisanje (A2, A2+)2
Govor (A2, A2+)2
Međukulturno djelovanje (interkulturna kompetencija) (A1+, A2, A2+)2
II. Matematičko područje:
Matematika
Brojevi4
Algebra i funkcije4
Oblik i prostor4
Mjerenje4
Podatci4
Infinitezimalni račun4
III. Prirodoslovno područje:
Geografija
Geografski pristup1
Zemlja u Sunčevu sustavu i svemiru1
Orijentacija i geografske karte1
Prirodno-geografski procesi i organizacija prostora1
Društveno-geografski procesi i organizacija prostora3
Fizika
Gibanja1
Sile i polja1
Rad i energija2
Termodinamika3
Elektrodinamika1
Titranje, valovi, zvuk2
Elektromagnetski valovi i svjetlost1
Atomi i atomske jezgre1
Kemija
Čestična građa tvari2
Osnove elektrokemije1
Metali i nemetali1
IV. Tehničko i informatičko područje:
Računalstvo

Poznavanje i korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija2
Računalne mreže i internet2
Obrada i prikaz podataka2
Rješavanje problema pomoću računala2
V. Društveno-humanističko područje:
Povijest
Od lovca i sakupljača do stanovnika grada1,5
Uspon i pad staroga svijeta1,5
Srednjovjekovne civilizacije1,5
Temelji modernog svijeta1,5
Doba građanskih revolucija1,5
Dvadeseto stoljeće1,5
Katolički vjeronauk
Religioznost i put religija1,5
Kršćanska objava i vjera1,5
Crkva u sadašnjosti i prošlosti2
Kršćanska antropologija1,5
Kršćansko razumijevanje morala2
Kršćanska vjera u suvremenom svijetu1,5
Etika
Moralno iskustvo – predrefleksivna svijest1,5
Etika socijalnog života2
Primijenjena etika2
Etika kao filozofija morala2
Etička argumentacija i etičke teorije2,5
Politika i gospodarstvo
Politika2
Gospodarstvo2
VI. Umjetničko područje:
/
VII. Tjelesno i zdravstveno područje:
Tjelesna i zdravstvena kultura
Kineziološka teorijska znanja1
Kineziološke aktivnosti3
Transformacija kinantropoloških obilježja2
Kineziološki postupci unaprjeđenja zdravlja2
UKUPNO1262.2.2. Obvezni strukovni skupovi ishoda učenja (85% od ukupnog udjela strukovnih skupova ishoda učenja)

KôdNazivRazinaObujam
J-0601-4/O-11/01Tehničko crtanje i elementi strojeva9,5
J-0601-4/O-11/02Crtanje pomoću računala3
J-0601-4/O-11/03Tehnički materijali i ispitivanje svojstava6
J-0601-4/O-11/04Tehnička mehanika8,5
J-0601-4/O-11/05Konstruiranje elemenata i sklopova10,5
J-0601-4/O-11/06Konstruiranje alata i naprava8
J-0601-4/O-11/07Strojarska mjerenja i kontrola kvalitete3,5
J-0601-4/O-11/08Projektiranje tehnoloških postupaka i procesa6
J-0601-4/O-11/09Planiranje i provođenje postupka održavanja2
J-0601-4/O-11/10Programiranje numerički upravljanih strojeva8,5
J-0601-4/O-11/11Pneumatika i hidraulika7,5
J-0601-4/O-11/12Osnove termodinamike i toplinski strojevi6,5
J-0601-3/O-11/01Osnove elektrotehnike3,5
J-0601-4/O-11/13Osnove automatizacije8
J-0601-3/O-11/02Poslovne komunikacije2
J-0601-3/O-11/03Zaštita na radu, zaštita od požara i zaštita okoliša1
UKUPNO94


2.2.3. Izborni strukovni skupovi ishoda učenja (15% od ukupnog udjela strukovnih skupova ishoda učenja)

KôdNazivRazinaObujam
J-0601-4/I-11/01Dizajniranje pomoću računala4
J-0601-4/I-11/02Proizvodnja primjenom CAD/CAM sustava8
J-0601-4/I-11/03Nekonvencionalni postupci obrade2
J-0601-4/I-11/04Robotika i manipulatori4
J-0601-4/I-11/05Obnovljivi izvori energije6
UKUPNO16


2.2.4. Završni rad

NazivRazinaObujam
Završni rad4


2.3. Razrada skupova ishoda učenja

2.3.1. Obvezni općeobrazovni skupovi ishoda učenja

Kôd
NazivSlušanje i govorenje
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ naučiti jezikom izraziti vlastite misli, osjećaje, ideje, stavove i prikladno jezično reagirati u međudjelovanju sa sugovornicima te u različitim situacijama razvijati (samo)poštovanje

■ steći potrebne razine slušanja i razumijevanja te govorenja koje su ključne za učenje, rad i život, tj. razviti sposobnost komunikacije u različitim situacijama

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati slušanjem monološke i dijaloške govorne oblike s obzirom na komunikacijski kontekst i primatelja

2. utvrditi slušanjem bit govornog teksta – eksplicitno i implicitno

3. odabrati način govora, rječnik i strukturu rečenice primjereno komunikacijskoj situaciji i primatelju

4. organizirati jasno i smisleno govornu poruku pomoću bilježaka i grafičkih prikaza

5. govoriti tečno u skladu s pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

6. provjeriti učinak vlastitog ili tuđeg govora s obzirom na komunikacijsku situaciju i primatelja govorne poruke

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati slušanjem monološke i dijaloške govorne oblike s obzirom na komunikacijski kontekst i primatelja

■ odrediti slušanjem monološki ili dijaloški govorni oblik s obzirom na komunikacijski kontekst i primatelja

2. utvrditi slušanjem bit govornog teksta – eksplicitno i implicitno

■ izraziti svojim riječima bit govornog teksta – eksplicitno i implicitno

3. odabrati način govora, rječnik i strukturu rečenice primjereno komunikacijskoj situaciji i primatelju

■ isplanirati način govora, rječnik i strukturu rečenice primjereno komunikacijskoj situaciji i primatelju

4. organizirati jasno i smisleno govornu poruku pomoću bilježaka i grafičkih prikaza

■ izvesti jasno i smisleno govornu poruku pomoću bilježaka i grafičkih prikaza

5. govoriti tečno u skladu s pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

■ rabiti tečno u govoru pravogovornu, fonološku, morfološku, tvorbenu, sintaktičku, leksičko-semantičku i stilističku normu

6. provjeriti učinak vlastitog ili tuđeg govora s obzirom na komunikacijsku situaciju i primatelja govorne poruke

■ preispitati učinak vlastitog ili tuđeg govora s obzirom na komunikacijsku situaciju i primatelja govorne poruke


Kôd
NazivStruktura hrvatskog jezika
Razina
Obujam6
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ razumjeti kako jezik djeluje i ovladati potrebnim jezikoslovnim pojmovima, tekstnim vrstama i stilovima

Ishodi učenja

(5-10)

1. razvrstati jezikoslovne pojmove

2. opisati sadržaje povezane s poviješću hrvatskog jezika

3. razlikovati značajke hrvatskoga standardnog jezika u odnosu na druge idiome hrvatskog jezika

4. navesti jezična pravila

5. izdvojiti strukturu jezičnih jedinica na pojedinoj jezičnoj razini

6. utvrditi jezične jedinice na sintagmatskoj razini

7. uporabiti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razvrstati jezikoslovne pojmove

■ identificirati jezikoslovne pojmove

2. opisati sadržaje povezane s poviješću hrvatskog jezika

■ izvijestiti o sadržajima povezanim s poviješću hrvatskog jezika

3. razlikovati značajke hrvatskoga standardnog jezika u odnosu na druge idiome hrvatskog jezika

■ izdvojiti značajke hrvatskoga standardnog jezika u odnosu na druge idiome hrvatskog jezika

4. navesti jezična pravila

■ sažeti jezična pravila

5. izdvojiti strukturu jezičnih jedinica na pojedinoj jezičnoj razini

■ prepoznati strukturu jezičnih jedinica na pojedinoj jezičnoj razini

6. utvrditi jezične jedinice na sintagmatskoj razini

■ izreći jezične jedinice na sintagmatskoj razini

7. uporabiti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

■ provesti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normomKôd
NazivPisanje
Razina
Obujam6
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ naučiti jezikom izraziti vlastite misli, osjećaje, ideje, stavove i prikladno jezično reagirati u međudjelovanju sa sugovornicima te u različitim situacijama razvijati (samo)poštovanje

■ steći potrebne razine pisanja ključne za učenje, rad i život tj. razviti sposobnost komunikacije u različitim situacijama

Ishodi učenja

(5-10)

1. sastavljati različite vrste tekstova

2. oblikovati tekstove koji ispunjavaju različite komunikacijske funkcije

3. planirati sadržaj teksta primjeren komunikacijskoj funkciji i čitatelju uz smjernice ili samostalno

4. napisati samostalno logički i sadržajno povezan tekst

5. rabiti različite postupke u oblikovanju teksta s obzirom na vrstu i komunikacijsku funkciju teksta

6. koristiti rječnik primjeren komunikacijskoj funkciji teksta i čitatelju

7. uporabiti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

8. provjeriti napisani tekst samostalno s obzirom na sadržajnu, strukturnu te jezičnu točnost i primjerenost

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. sastavljati različite vrste tekstova

■ pisati različite vrste tekstova

2. oblikovati tekstove koji ispunjavaju različite komunikacijske funkcije

■ sastavljati tekstove koji ispunjavaju različite komunikacijske funkcije

3. planirati sadržaj teksta primjeren komunikacijskoj funkciji i čitatelju uz smjernice ili samostalno

■ navesti samostalno ili uz smjernice sadržaj teksta primjeren komunikacijskoj funkciji i čitatelju

4. napisati samostalno logički i sadržajno povezan tekst

■ oblikovati samostalno logički i sadržajno povezan tekst

5. rabiti različite postupke oblikovanja teksta s obzirom na vrstu i komunikacijsku funkciju teksta

■ primjenjivati različite postupke u oblikovanju teksta s obzirom na vrstu i komunikacijsku funkciju teksta

6. koristiti rječnik primjeren komunikacijskoj funkciji teksta i čitatelju

■ odabrati rječnik primjeren komunikacijskoj funkciji teksta i čitatelju

7. uporabiti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

■ provesti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

8. provjeriti napisani tekst samostalno s obzirom na sadržajnu, strukturnu te jezičnu točnost i primjerenost

■ razmotriti napisani tekst samostalno s obzirom na sadržajnu, strukturnu te jezičnu točnost i primjerenost


Kôd
NazivAnaliza književnih tekstova
Razina
Obujam6
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ razviti razumijevanje književnosti kao umjetnosti riječi

■ poštivati hrvatsku književnost i kulturu te književnosti i kulture drugih naroda

Ishodi učenja

(5-10)

1. odrediti književne tekstove prema vanjskim odrednicama

2. objasniti književnoteorijske pojmove na prototipnim primjerima

3. utvrditi na književnim tekstovima strukturna, tematska, sadržajna i stilska obilježja

4. prikupiti informacije o zadanim književnim tekstovima iz različitih izvora

5. izdvojiti jezične i stilske pojedinosti u književnim tekstovima

6. usporediti poznate književne tekstove na strukturnoj, sadržajnoj i jezičnoj razini

7. potvrditi argumentima svoj stav o poznatome književnom tekstu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. odrediti književne tekstove prema vanjskim odrednicama

■ razvrstati književne tekstove prema vanjskim odrednicama

2. objasniti književnoteorijske pojmove na prototipnim primjerima

■ obrazložiti na prototipnim primjerima književnoteorijske pojmove

3. utvrditi na književnim tekstovima strukturna, tematska, sadržajna i stilska obilježja

■ pokazati obilježja na književnim tekstovima

4. prikupiti informacije o zadanim književnim tekstovima iz različitih izvora

■ iznijeti podatke o zadanim književnim tekstovima

5. izdvojiti jezične i stilske pojedinosti u književnim tekstovima

■ izložiti jezične i stilske pojedinosti u književnim tekstovima

6. usporediti poznate književne tekstove na strukturnoj, sadržajnoj i jezičnoj razini

■ razmotriti poznate književne tekstove s obzirom na strukturu, sadržaj i jezik

7. potvrditi argumentima svoj stav o poznatome književnom tekstu

■ poduprijeti argumentima svoj stav o poznatome književnom tekstu


Kôd
NazivAnaliza neknjiževnih tekstova
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ naučiti jezikom izraziti vlastite misli, osjećaje, ideje, stavove i prikladno jezično reagirati u međudjelovanju sa sugovornicima te u različitim situacijama razvijati (samo)poštovanje

■ steći potrebne razine čitanja i razumijevanja koje su ključne za učenje, rad i život, tj. razviti sposobnost komunikacije u različitim situacijama

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati tekstove po vrsti i komunikacijskoj funkciji iz tiskanog ili elektroničkog izvora

2. identificirati postupke u oblikovanju teksta kojima se ostvaruje komunikacijska funkcija teksta

3. razjasniti značenja riječi u kontekstu specifičnom za pojedini tekst

4. tumačiti tekstove s grafičkim elementima

5. utvrditi bit teksta i sadržajne pojedinosti – eksplicitno i implicitno

6. objasniti namjeru teksta s obzirom na obilježja teksta, očekivanja čitatelja i djelovanje na čitatelja

7. prikupiti informacije o zadanim neknjiževnim tekstovima iz različitih izvora

8. izdvojiti jezične pojedinosti u neknjiževnim tekstovima

9. poduprijeti argumentima stav o neknjiževnom tekstu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati tekstove po vrsti i komunikacijskoj funkciji iz tiskanog ili elektroničkog izvora

■ svrstati tekstove po vrsti i komunikacijskoj funkciji iz tiskanog ili elektroničkog izvora

2. identificirati postupke u oblikovanju teksta kojima se ostvaruje komunikacijska funkcija teksta

■ navesti postupke u oblikovanju teksta kojima se ostvaruje komunikacijska funkcija teksta

3. razjasniti značenja riječi u kontekstu specifičnom za pojedini tekst

■ određivati značenja riječi u kontekstu specifičnom za pojedini tekst

4. tumačiti tekstove s grafičkim elementima

■ objasniti tekstove s grafičkim elementima

5. utvrditi bit teksta i sadržajne pojedinosti – eksplicitno i implicitno

■ izdvojiti bit teksta i sadržajne pojedinosti iskazane eksplicitno i implicitno

6. objasniti namjeru teksta s obzirom na obilježja teksta, očekivanja čitatelja i djelovanje na čitatelja

■ izraziti svojim riječima namjeru teksta s obzirom na obilježja teksta, očekivanja čitatelja i djelovanje na čitatelja

7. prikupiti informacije o zadanim neknjiževnim tekstovima iz različitih izvora

■ prikazati prikupljene informacije o zadanim neknjiževnim tekstovima iz različitih izvora

8. izdvojiti jezične pojedinosti u neknjiževnim tekstovima

■ prepoznati jezične pojedinosti u neknjiževnim tekstovima

9. poduprijeti argumentima stav o neknjiževnom tekstu

■ potkrijepiti stav o neknjiževnom tekstu


Kôd
NazivJezični sustav i sadržaji stranog jezika (A1+, A2, A2+)
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ razlikovati i primijeniti jezične zakonitosti i vokabular u razvijanju jezičnih vještina na odgovarajućoj razini radi ostvarivanja pisane i usmene komunikacije

Ishodi učenja

(5-10)

1. razviti jezične strukture osnovne razine i vokabular povezan uz jezična područja vezana za predstavljanje sebe i drugih, za obitelj, školu, okoliš, stanovanje, slobodno vrijeme i sport, medije, hranu, kupovinu, tijelo, zdravlje i higijenu, zanimanje i posao, promet te javne i privatne uslužne djelatnosti, kulturu i civilizaciju u usmenom i pisanom izričaju uz progresiju jezika struke

2. odabrati pravilne jezične sadržaje i oblike

3. izdvojiti osnove jezičnog sustava radi ostvarenja komunikacije s različitim osobama u novim uvjetima

4. primijeniti osnove jezičnog sustava na novim sadržajima

5. koristiti jezične strukture i vokabular u složenijim opisima i situacijama iz svakodnevice i područja vezanog za struku

6. iskazati podatke o različitim temama uz povremenu stručnu pomoć u poznatim i novim uvjetima

7. uočiti osnovne jezične pojave radi izbjegavanja ili ispravljanja vlastitih ili tuđih pogrješaka u govoru i pismu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razviti jezične strukture osnovne razine i vokabular povezan uz jezična područja vezana za predstavljanje sebe i drugih, za obitelj, školu, okoliš, stanovanje, slobodno vrijeme i sport, medije, hranu, kupovinu, tijelo, zdravlje i higijenu, zanimanje i posao, promet te javne i privatne uslužne djelatnosti, kulturu i civilizaciju u usmenom i pisanom izričaju uz progresiju jezika struke

■ primijeniti jezične strukture i vokabular u poznatim temama i situacijama

2. odabrati pravilne jezične sadržaje i oblike

■ uporabiti jezične sadržaje i oblike u poznatim sadržajima

3. izdvojiti osnove jezičnog sustava radi ostvarenja komunikacije s različitim osobama u novim uvjetima

■ odabrati odgovarajući vokabular i jezične strukture u svrhu komuniciranja i socijalizacije

4. primijeniti osnove jezičnog sustava na novim sadržajima

■ provesti jednostavne komunikacijske situacije različitih sadržaja i oblika

5. koristiti jezične strukture i vokabular u složenijim opisima i situacijama iz svakodnevice i područja vezanog za struku

■ opisati jednostavnim iskazima osobe i mjesta iz različitih okružja

6. iskazati podatke o različitim temama uz povremenu stručnu pomoć u poznatim i novim uvjetima

■ ostvariti jednostavnu pisanu ili usmenu komunikaciju uz povremenu jezičnu pomoć

7. uočiti osnovne jezične pojave radi izbjegavanja ili ispravljanja vlastitih ili tuđih pogrješaka u govoru i pismu

■ procijeniti točne i netočne pisane ili usmene iskaze


Kôd
NazivČitanje (A2, A2+)
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ čitati kraće tekstove koji su pisani standardnim jezikom ili jezikom struke

■ razumjeti opis događaja u osobnim pismima

Ishodi učenja

(5-10)

1. izdvojiti globalan smisao tekstova jednostavnog raspona vokabulara i jednostavnih jezičnih struktura pisanih standardnim jezikom

2. identificirati informacije u kratkom i jednostavnome osobnom pismu

3. izdvojiti ključne informacije u pisanim materijalima na standardnom jeziku

4. izdvojiti specifične informacije iz jednostavnih izvornih i didaktičkih tekstova

5. prepoznati ključne ideje u tekstu pregledno izložene argumentacije

6. razlikovati pisani izričaj od govornog izričaja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. izdvojiti globalan smisao tekstova jednostavnog raspona vokabulara i jednostavnih jezičnih struktura pisanih standardnim jezikom

■ sažeti u bilješke globalni smisao teksta

2. identificirati informacije u kratkom i jednostavnome osobnom pismu

■ koristiti informacije iz pročitanog pisma u rješavanju zadataka

3. izdvojiti ključne informacije u pisanim materijalima na standardnom jeziku

■ prepoznati osnovne informacije u oglasima za posao

4. izdvojiti specifične informacije iz jednostavnih izvornih i didaktičkih tekstova

■ prisjetiti se specifičnih informacija iz pročitanog teksta u udžbeniku

5. prepoznati ključne ideje u tekstu pregledno izložene argumentacije

■ izdvojiti glavnu ideju u jednostavno pisanom tekstu

6. razlikovati pisani izričaj od govornog izričaja

■ primijeniti pravila čitanja i odgovarajuću jezičnu intonaciju prilikom glasnog čitanja


Kôd
NazivSlušanje (A2, A2+)
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ razumjeti glavne misli jasnoga standardnog razgovora o poznatim temama s kojima se redovito susreću u školi i u slobodno vrijeme

Ishodi učenja

(5-10)

1. razumjeti osnovne i složenije jezične strukture i vokabular

2. slijediti zahtjevnije upute i naredbe

3. identificirati globalno značenje i glavnu misao u snimljenom i/ili izgovorenom tekstu o poznatoj temi

4. razumjeti bitne informacije iz kratkih snimljenih i/ili izgovorenih odlomaka, uz uvjet da se govori razgovijetno i na standardnom jeziku

5. razlikovati važnije pojedinosti iz kratkih snimljenih i/ili izgovorenih tekstova koji se odnose na svakodnevne životne situacije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razumjeti osnovne i složenije jezične strukture i vokabular

■ identificirati na snimljenom i/ili izgovorenom tekstu osnovne i složenije jezične strukture i vokabular te ih moći u zadatku odabrati, razvrstati, povezati i upisati

2. slijediti zahtjevnije upute i naredbe

■ ponavljati i moći primijeniti tijekom nastavnog procesa zahtjevnije upute i naredbe (primjerice, kako doći od točke × do točke y pješice ili javnim prijevozom)

3. identificirati globalno značenje i glavnu misao u snimljenom i/ili izgovorenom tekstu o poznatoj temi

■ uočiti temu i glavnu misao na snimljenom i/ili izgovorenom testu te ih moći u zadatku odabrati, razvrstati, povezati, upisati i sl. Situacije na javnim mjestima, primjerice, u restoranu, prodavaonici, željezničkoj postaji i sl.

4. razumjeti bitne informacije iz kratkih snimljenih i/ili izgovorenih odlomaka, uz uvjet da se govori razgovijetno i na standardnome jeziku

■ prikupiti bitne informacije iz kratkih snimljenih odlomaka emisija s radija ili televizije, primjerice, odlomak vremenske prognoze ili jednostavne reklame te ih moći u zadatku odabrati, razvrstati, povezati, upisati i slično

5. razlikovati važnije pojedinosti iz kratkih snimljenih i/ili izgovorenih tekstova koji se odnose na svakodnevne životne situacije

■ uočiti važnije pojedinosti u kratkim snimljenim i/ili izgovorenim tekstovima koji se odnose na svakodnevne životne situacije te ih moći u zadatku odabrati, razvrstati, povezati, dopuniti, upisati i sličnoKôd
NazivPisanje (A2, A2+)
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ napisati jednostavan vezani tekst o temi prema osobnom interesu

Ishodi učenja

(5-10)

1. svrstati osnovne i složenije jezične strukture te osnovni i složeniji vokabular u pisanom izričaju

2. izraziti svojim riječima osjećaje povezane sa svakodnevnim i poznatim situacijama

3. napisati kratak i jednostavan opis osobnih iskustava

4. izvijestiti o planovima i zadaćama u kratkom i jednostavnome pisanom obliku

5. raspraviti složenije informacije u osobnim pismima, razglednicama ili e-pošti

6. preoblikovati bilješke nakon čitanja ili slušanja teksta

7. klasificirati informacije o razgovoru, tekstu ili vizualnom materijalu

8. preoblikovati klasificirane informacije u strukturirani pisani izričaj

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. svrstati osnovne i složenije jezične strukture te osnovni i složeniji vokabular u pisanom izričaju

■ identificirani osnovne i složenije jezične strukture te osnovni i složeniji vokabular u pisanom izričaju

2. izraziti svojim riječima osjećaje povezane sa svakodnevnim i poznatim situacijama

■ odabrati riječi i fraze povezane sa svakodnevnim i poznatim situacijama

3. napisati kratak i jednostavan opis osobnih iskustava

■ opisati kratko i jednostavno osobna iskustva

4. izvijestiti o planovima i zadaćama u kratkom i jednostavnome pisanom obliku

■ izabrati odgovarajuće jezične strukture

5. raspraviti o složenijim informacijama u osobnim pismima, razglednicama ili e-pošti

■ rangirati složenost informacija u određenoj formi teksta

6. preoblikovati bilješke nakon čitanja ili slušanja teksta

■ rangirati bilješke u skladu s važnosti informacija

7. klasificirati informacije o razgovoru, tekstu ili vizualnom materijalu

■ procijeniti važnost primljenih informacija

8. preoblikovati klasificirane informacije u strukturirani pisani izričaj

■ usporediti povezanost informacija u pisanom izričaju


Kôd
NazivGovor (A2, A2+)
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ komunicirati u jednostavnim uobičajenim situacijama o poznatim temama i aktivnostima

■ sudjelovati u kraćim razgovorima bez pripreme

■ povezati rečenice kako bi opisali događaje i svoje doživljaje

Ishodi učenja

(5-10)

1. koristiti odgovarajuće jezične strukture i vokabular u usmenom izričaju

2. primijeniti jednostavne fraze u društvenim situacijama

3. izložiti svoje osjećaje povezane sa svakodnevnim i poznatim situacijama

4. intervjuirati sugovornika o planovima i zadaćama

5. protumačiti složenije informacije iz osobnih pisama, razglednica ili e-pošte

6. interpretirati složeniji pročitani ili slušani tekst

7. prevesti jednostavne upute i naredbe

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. koristiti odgovarajuće jezične strukture i vokabular u usmenom izričaju

■ identificirani osnovne i složenije jezične strukture te osnovni i složeniji vokabular u govornom izričaju

2. primijeniti jednostavne fraze u društvenim situacijama

■ odabrati riječi i fraze povezane sa svakodnevnim i poznatim situacijama

3. izložiti svoje osjećaje povezane sa svakodnevnim i poznatim situacijama

■ opisati osobna iskustva povezana sa svakodnevicom

4. intervjuirati sugovornika o planovima i zadaćama

■ izabrati odgovarajuće jezične strukture u pitanjima

5. protumačiti složenije informacije iz osobnih pisama, razglednica ili e-pošte

■ rasporediti informacije prema važnosti u pisanoj komunikaciji

6. interpretirati složeniji pročitani ili slušani tekst

■ protumačiti složeniji pročitani ili slušani tekst

7. prevesti jednostavne upute i naredbe

■ primijeniti pravila prijevoda za upute i naredbe


Kôd
Naziv

Međukulturno djelovanje (interkulturna kompetencija)

(A1+, A2, A2+)

Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ usvojiti sociokulturna orijentacijska znanja o zemlji/zemljama jezika koji se uči u svim jezičnim djelatnostima

■ usvojiti znanja o različitim uzrocima nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura

■ prepoznati sličnosti i razlike između kulture vlastite zemlje i zemlje ciljnog jezika

■ uočiti potrebu tolerantnog ophođenja s osobama iz drugih kultura

■ ostvariti komunikaciju i suradnju s različitim osobama i skupinama u poznatim uvjetima uz uvažavanje različitosti

Ishodi učenja

(5-10)

1. ponoviti posebnosti kulture zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

2. interpretirati sličnosti i razlike između kulture vlastite zemlje i zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

3. izdvojiti pojavnosti koje nose obilježja stereotipa

4. navesti uzroke nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura

5. upotrijebiti osnovna pravila ponašanja u komunikaciji na jeziku cilju

6. razlikovati pozitivne svjetonazore i sociokulturne vrijednosti od različitih oblika diskriminacije

7. primijeniti različite verbalne i neverbalne strategije za uspostavljanje kontakta s osobom iz različite kulture

8. koristiti prigodan jezični registar (formalno/neformalno) u različitim skupinama i situacijama u poznatim uvjetima

9. provesti složeniju komunikaciju i suradnju u skupini u poznatim uvjetima uz uvažavanje različitosti

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. ponoviti posebnosti kulture zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

■ razlikovati posebnosti određene zemlje ciljnog jezika u vođenom i poluvođenome jezičnom izričaju

2. interpretirati sličnosti i razlike između kulture vlastite zemlje i zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

■ objasniti razlike vlastitim riječima u vođenom ili poluvođenome jezičnom izričaju

3. izdvojiti pojavnosti koje nose obilježja stereotipa

■ procijeniti pojavnosti koje nose obilježja stereotipa u vođenom ili poluvođenome jezičnom izričaju

4. navesti uzroke nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura

■ protumačiti uzroke nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura

5. upotrijebiti osnovna pravila ponašanja u komunikaciji na ciljnom jeziku

■ navesti sadržaje na stranom jeziku uz uporabu pristojnih verbalnih i neverbalnih izraza

6. razlikovati pozitivne svjetonazore i sociokulturne vrijednosti od različitih oblika diskriminacije

■ izdvojiti pozitivne od negativnih vrijednosti u slušanom ili pisanom tekstu ili u svakodnevnim primjerima jednostavne usmene i pisane komunikacije na stranom jeziku

7. primijeniti različite verbalne i neverbalne strategije za uspostavljanje kontakta s osobom iz različite kulture

■ ostvariti osnovnu pisanu ili usmenu komunikaciju uz primjenu verbalnih i neverbalnih strategija za uspostavljanje kontakta s osobom iz različite kulture

8. koristiti prigodan jezični registar (formalno/neformalno) u različitim skupinama i situacijama u poznatim uvjetima

■ prilagoditi način razgovora ili izlaganja obilježju skupine

9. provesti složeniju komunikaciju i suradnju u skupini u poznatim uvjetima uz uvažavanje različitosti

■ primijeniti odgovarajući jezični registar uz pristojne uobičajene izraze i geste sukladno obilježju skupine


NazivBrojevi
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ provoditi u skupu realnih brojeva osnovne računske operacije, potenciranje s racionalnim eksponentom i korjenovanje

■ primijeniti definiciju logaritma i osnovna svojstva računskih operacija s logaritmima u računski složenijim situacijama

■ odrediti vrijednost trigonometrijskih funkcija kuta zadanog u stupnjevima ili radijanima

Ishodi učenja

(5-10)

1. računati u skupovima N, Z, Q i R

2. rabiti apsolutnu vrijednost u složenijim algebarskim izrazima

3. odrediti udaljenost točaka na brojevnom pravcu

4. provoditi u skupu realnih brojeva osnovne računske operacije, potenciranje s racionalnim eksponentom i korjenovanje

5. primijeniti definiciju logaritma i osnovna svojstva računskih operacija s logaritmima u računski složenijim situacijama

6. procijeniti i prikazati vrijednost realnog broja na traženu točnost

7. rabiti vrijednost trigonometrijskih funkcija šiljastog kuta

8. rabiti trigonometrijsku kružnicu i džepno računalo za određivanje vrijednosti trigonometrijskih funkcija kuta zadanog u stupnjevima ili radijanima

9. primijeniti zapis broja u zadanom ili nepoznatome brojevnom sustavu

10. primijeniti n! u složenijim algebarskim izrazima

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. računati u skupovima N, Z, Q i R

■ provoditi računske operacije u skupovima N, Z, Q i R

2. rabiti apsolutnu vrijednost u složenijim algebarskim izrazima

■ izračunati apsolutnu vrijednost u složenijim računskim izrazima

3. odrediti udaljenost točaka na brojevnom pravcu

■ izračunati međusobnu udaljenost točaka na brojevnom pravcu

4. provoditi u skupu realnih brojeva osnovne računske operacije, potenciranje s racionalnim eksponentom i korjenovanje

■ primijeniti osnovna svojstva i međusobne veze računskih operacija zbrajanja, oduzimanja, množenja, dijeljenja, potenciranja s racionalnim eksponentom i korjenovanja

5. primijeniti definiciju logaritma i osnovna svojstva računskih operacija s logaritmima u računski složenijim situacijama

■ odrediti logaritam pozitivnog broja po zadanoj bazi rabeći definiciju logaritma i osnovna svojstva računskih operacija s logaritmima u računski složenijim situacijama

6. procijeniti i prikazati vrijednost realnog broja na traženu točnost

■ predvidjeti i zaokružiti rezultat računanja

7. rabiti vrijednost trigonometrijskih funkcija šiljastog kuta

■ izračunati nepoznatu stranicu ili kut u pravokutnom trokutu

8. rabiti trigonometrijsku kružnicu i džepno računalo za određivanje vrijednosti trigonometrijskih funkcija kuta zadanog u stupnjevima ili radijanima

■ odrediti vrijednost sinusa, kosinusa ili tangensa pomoću trigonometrijske funkcije i džepnog računala za kut zadan u stupnjevima ili radijanima, a i obrnuto

9. primijeniti zapis broja u zadanom ili nepoznatome brojevnom sustavu

■ rabiti pravilo pretvaranja brojeva iz jednoga brojevnog sustava u drugi i pravila izvođenja osnovnih računskih operacija

10. primijeniti n! u složenijim algebarskim izrazima

■ rabiti faktorijele u izračunavanju binomnih koeficijenata i jednadžbama


Kod
NazivAlgebra i funkcije
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ primijeniti postotke, omjere i razmjere

■ rabiti potencije i računati s algebarskim izrazima i razlomcima

■ analizirati te primijeniti linearnu, kvadratnu, eksponencijalnu, logaritamsku, trigonometrijske i složenije funkcije te linearne, kvadratne, eksponencijalne, logaritamske i trigonometrijske jednadžbe i nejednadžbe

■ povezati binomni poučak i elemente kombinatorike te nizove i redove

Ishodi učenja

(5-10)

1. primijeniti postotke, omjere i razmjere u složenijim situacijama

2. rabiti potencije s racionalnim eksponentom i korijene

3. računati s algebarskim izrazima i razlomcima

4. riješiti linearne jednadžbe, nejednadžbe i njihove sustave koristeći linearnu funkciju

5. analizirati kvadratne jednadžbe, nejednadžbe i kvadratnu funkciju

6. primijeniti eksponencijalnu i logaritamsku funkciju te eksponencijalne i logaritamske jednadžbe i nejednadžbe

7. analizirati trigonometrijske funkcije i riješiti trigonometrijske jednadžbe i nejednadžbe koristeći trigonometrijsku kružnicu i formule identiteta

8. povezati binomni poučak i elemente kombinatorike

9. primijeniti nizove i redove

10. analizirati složene funkcije pomoću svojstava elementarnih funkcija

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. primijeniti postotke, omjere i razmjere u složenijim situacijama

■ rabiti postotke, omjere i razmjere u složenijim konkretnim situacijama iz svakodnevnog života i struke

2. rabiti potencije s racionalnim eksponentom i korijene

■ izračunati zbroj, umnožak i kvocijent potencija s racionalnim eksponentom i računati s korijenima

3. računati s algebarskim izrazima i razlomcima

■ primijeniti formule za kvadrat binoma, razliku kvadrata, kub binoma, zbroj i razliku kubova u računskim operacijama s algebarskim razlomcima

4. riješiiti linearne jednadžbe, nejednadžbe i njihove sustave koristeći linearnu funkciju

■ riješiti linearnu jednadžbu i jednadžbu s apsolutnim vrijednostima, nejednadžbu i jednostavniju nejednadžbu s apsolutnim vrijednostima i sustav linearnih jednadžbi uz raspravu o karakteru rješenja

5. analizirati kvadratne jednadžbe, nejednadžbe i kvadratnu funkciju

■ riješiti kvadratnu jednadžbu i nejednadžbu te sustav linearne i kvadratne jednadžbe uz analizu rješenja, nacrtati i ispitati tijek kvadratne funkcije

6. primijeniti eksponencijalnu i logaritamsku funkciju te eksponencijalne i logaritamske jednadžbe i nejednadžbe

■ nacrtati i ispitati tijek eksponencijalne i logaritamske funkcije u zavisnosti o bazi te riješiti eksponencijalne i logaritamske jednadžbe i nejednadžbe koristeći svojstva tih funkcija

7. analizirati trigonometrijske funkcije i riješiti trigonometrijske jednadžbe i nejednadžbe koristeći trigonometrijsku kružnicu i formule identiteta

■ nacrtati i ispitati tijek trigonometrijskih funkcija te riješiti trigonometrijsku jednadžbu i nejednadžbu koristeći trigonometrijsku kružnicu, svojstva trigonometrijskih funkcija i formule identiteta

8. povezati binomni poučak i elemente kombinatorike

■ primijeniti binomni poučak i elemente kombinatorike u modeliranju problema iz matematike i svakodnevnog života

9. primijeniti nizove i redove

■ koristiti nizove i redove u modeliranju problema iz matematike, svakodnevnog života i struke

10. analizirati složene funkcije pomoću svojstava elementarnih funkcija

■ odrediti svojstva i tijek funkcije koristeći svojstva elementarnih funkcija


Kôd
NazivOblik i prostor
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ analizirati pravac i kružnicu te dvije kružnice u koordinatnom sustavu u ravnini s njihovim jednadžbama

■ primijeniti vektore u koordinatnom sustavu u ravnini i poučke o sukladnosti i sličnosti trokuta

■ ispitati i istražiti geometrijske oblike u ravnini i prostoru

Ishodi učenja

(5-10)

1. analizirati međusobne odnose točaka u pravokutnome koordinatnom sustavu u ravnini

2. ispitati geometrijske oblike u ravnini i njihova svojstva u svrhu crtanja, mjerenja, računanja i zaključivanja

3. primijeniti poučke o sukladnosti i sličnosti trokuta kod geometrijskih oblika u ravnini

4. istražiti geometrijske oblike u prostoru i njihova svojstva

5. primijeniti vektore u koordinatnom sustavu u ravnini pri ispitivanju svojstava geometrijskih oblika

6. analizirati međusobne odnose točaka i pravaca u koordinatnom sustavu u ravnini

7. analizirati međusobne odnose točaka, pravaca i kružnica u koordinatnom sustavu u ravnini

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. analizirati međusobne odnose točaka u pravokutnom koordinatnom sustavu u ravnini

■ primijeniti koordinate točaka, njihovu međusobnu udaljenost i polovište dužine

2. ispitati geometrijske oblike u ravnini i njihova svojstva u svrhu crtanja, mjerenja, računanja i zaključivanja

■ uočiti ravninske oblike u svakodnevnom okružju i umjetnosti (trokut, četverokut, pravilni mnogokut, kružnica, krug i dijelovi kruga) te riješiti praktične zadatke sa stvarnim objektima prikazujući ih pomoću geometrijskih likova

3. primijeniti poučke o sukladnosti i sličnosti trokuta kod geometrijskih oblika u ravnini

■ ustanoviti sukladnost i sličnost geometrijskih oblika u ravnini

4. istražiti geometrijske oblike u prostoru i njihova svojstva

■ povezati geometrijske oblike u prostoru sa svakodnevnim životom i strukom

5. primijeniti vektore u koordinatnom sustavu u ravnini pri ispitivanju svojstava geometrijskih oblika

■ prikazati vektore i njihovu linearnu kombinaciju u koordinatnom sustavu u ravnini i koristiti za ispitivanje svojstava geometrijskih oblika u ravnini

6. analizirati međusobne odnose točaka i pravaca u koordinatnom sustavu u ravnini

■ ispitati odnos točke i pravca i dvaju pravaca u ravnini, zadanih jednadžbama u koordinatnoj ravnini

7. analizirati međusobne odnose točaka, pravaca i kružnica u koordinatnom sustavu u ravnini

■ ispitati odnos točke, pravca, kružnice i dviju kružnica


Kôd
NazivMjerenje
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ primijeniti mjerenje i mjerne jedinice, trigonometriju pravokutnog i kosokutnog trokuta te vektore pri rješavanju problema u svakodnevnim situacijama, drugim nastavnim predmetima i struci

Ishodi učenja

(5-10)

1. primijeniti odgovarajuće mjere i mjerne jedinice te ih pretvoriti u odgovarajuće vrijednosti veće ili manje mjerne jedinice

2. primijeniti formule za opseg i površinu geometrijskih oblika u ravnini

3. rabiti Pitagorin poučak i njegov obrat, proporcionalnost i sličnost

4. primijeniti svojstva kutova (poučak o obodnom i središnjem kutu, Talesov poučak i svojstva zbroja unutarnjih kutova trokuta, četverokuta i mnogokuta)

5. povezati trigonometriju pravokutnog trokuta sa svakodnevnim životom i strukom

6. analizirati složene geometrijske oblike u prostoru

7. povezati trigonometriju pravokutnog i kosokutnog trokuta sa svakodnevnim životom i strukom

8. primijeniti skalarni umnožak vektora

9. odrediti površinu nepravilnog lika u ravnini

10. služiti se konceptom mjerenja pri rješavanju problemskih zadataka

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. primijeniti odgovarajuće mjere i mjerne jedinice te ih pretvoriti u odgovarajuće vrijednosti veće ili manje mjerne jedinice

■ rabiti odgovarajuće mjerne jedinice za duljinu, površinu, obujam, masu, vrijeme, temperaturu, novac i kut

2. primijeniti formule za opseg i površinu geometrijskih oblika u ravnini

■ povezati formule za opseg i površinu geometrijskih oblika u ravnini sastavljenih od osnovnih geometrijskih oblika (trokut, paralelogram, trapez, pravilni mnogokut, krug i dijelovi kruga) sa svakodnevnim životom i strukom

3. rabiti Pitagorin poučak i njegov obrat, proporcionalnost i sličnost

■ primijeniti Pitagorin poučak i njegov obrat, proporcionalnost i sličnost

4. primijeniti svojstva kutova (poučak o obodnom i središnjem kutu, Talesov poučak i svojstva zbroja unutarnjih kutova trokuta, četverokuta i mnogokuta)

■ izračunati nepoznate elemente u zadatcima iz planimetrije i stereometrije

5. povezati trigonometriju pravokutnog trokuta sa svakodnevnim životom i strukom

■ primijeniti rješavanje pravokutnog trokuta na primjeru iz svakodnevnog života ili struke

6. analizirati složene geometrijske oblike u prostoru

■ izračunati nepoznate elemente složenih geometrijskih oblika u prostoru koristeći formule za oplošje i obujam osnovnih oblika u prostoru

7. povezati trigonometriju pravokutnog i kosokutnog trokuta sa svakodnevnim životom i strukom

■ primijeniti rješavanje pravokutnog i kosokutnog trokuta na primjeru iz svakodnevnog života ili struke

8. primijeniti skalarni umnožak vektora

■ izračunati skalarni umnožak vektora, kut između dvaju vektora i utvrditi okomitost vektora te primijeniti rezultat u stereometriji

9. odrediti površinu nepravilnog lika u ravnini

■ procijeniti i približno odrediti površinu nepravilnog oblika u ravnini

10. služiti se konceptom mjerenja pri rješavanju problemskih zadataka

■ primijeniti mjerenje i mjerne jedinice, naročito opseg i površinu te oplošje i volumen pri rješavanju problema u svakodnevnim situacijama, drugim nastavnim predmetima i struci


Kôd
NazivPodatci
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ planirati, prikupiti, organizirati, prikazati i analizirati pomoću računala podatke iz svakodnevnog života, drugih nastavnih predmeta i struke

Ishodi učenja

(5-10)

1. prikupiti podatke za statističko istraživanje

2. urediti prikupljene podatke prema planiranim kriterijima

3. predočiti prikupljene podatke na najprimjereniji način pomoću računala

4. analizirati prikupljene i prikazane podatke

5. odrediti srednje vrijednosti i mjere raspršenosti niza podataka

6. odrediti vjerojatnost složenog događaja za prikupljene i analizirane podatke

7. prikazati statistiku nizova podataka

8. analizirati utjecaj dodavanja ili uklanjanja podataka na srednje vrijednosti niza podataka

9. usporediti srodne skupove podataka

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. prikupiti podatke za statističko istraživanje

■ izraditi u timu plan prikupljanja podataka i tablicu prikupljenih podataka

2. urediti prikupljene podatke prema planiranim kriterijima

■ razvrstati i organizirati diskretne (npr. mjesec ili godina rođenja) i kontinuirane (npr. visina, tjelesna masa) primarne i sekundarne podatke

3. predočiti prikupljene podatke na najprimjereniji način pomoću računala

■ prikazati podatke pomoću računala na primjeren način pomoću tablica, linijskog, kružnog i stupčastog dijagrama i histograma s pravilno označenim osima, nazivima, skalama te razredima jednake širine

4. analizirati prikupljene i prikazane podatke

■ komentirati i prezentirati prikupljene i prikazane podatke

5. odrediti srednje vrijednosti i mjere raspršenosti niza podataka

■ izračunati srednje vrijednosti (aritmetička sredina, medijan, mod) i mjere raspršenosti niza numeričkih podataka (raspon, interkvartilni raspon, standardna devijacija)

6. odrediti vjerojatnost složenog događaja za prikupljene i analizirane podatke

■ protumačiti složene događaje, izraziti ih pomoću skupovnih operacija te izračunati njihovu vjerojatnost

7. prikazati statistiku nizova podataka

■ primijeniti normalnu razdiobu podataka

8. analizirati utjecaj dodavanja ili uklanjanja podataka na srednje vrijednosti niza podataka

■ argumentirati utjecaj dodavanja ili uklanjanja jednog ili više podataka na srednje vrijednosti niza numeričkih podataka

9. usporediti srodne skupove podataka

■ analizirati sličnosti i razlike između dvaju srodnih skupova podataka rabeći razne strategije (prikazivanjem podataka pomoću dijagrama, usporedbom srednjih vrijednosti i mjera raspršenosti)


Kôd
NazivInfinitezimalni račun
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ odrediti konvergentnost niza

■ povezati limes funkcije s asimptotama grafa funkcije

■ derivirati složenu funkciju

■ nacrtati graf funkcije i izračunati površinu ispod grafa jednostavnije funkcije

Ishodi učenja

(5-10)

1. odrediti konvergentnost niza uz izračun limesa

2. povezati limes funkcije s asimptotama grafa funkcije

3. derivirati složenu funkciju

4. ispitati svojstva funkcije primjenjujući derivacije

5. nacrtati graf funkcije

6. odrediti primitivnu funkciju koristeći osnovna svojstva integriranja

7. izračunati površinu ispod grafa jednostavnije funkcije primjenjujući Newton-Leibnizovu formulu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. odrediti konvergentnost niza uz izračun limesa

■ ispitati konvergentnost niza i izračunati limes niza koristeći teoreme o limesima

2. povezati limes funkcije s asimptotama grafa funkcije

■ izračunati asimptote zadane funkcije u svrhu crtanja grafa funkcije

3. derivirati složenu funkciju

■ odrediti derivaciju složene funkcije primjenjujući pravila deriviranja

4. ispitati svojstva funkcije primjenjujući derivacije

■ rabiti derivaciju funkcije pri određivanju jednadžbe tangente u točki grafa funkcije, ekstrema i točaka infleksije te intervala monotonosti i zakrivljenosti

5. nacrtati graf funkcije

■ prikazati graf funkcije primjenjujući derivacije

6. odrediti primitivnu funkciju koristeći osnovna svojstva integriranja

■ izraziti primitivnu funkciju koristeći tablicu integrala

7. izračunati površinu ispod grafa jednostavnije funkcije primjenjujući Newton-Leibnizovu formulu

■ odrediti površinu ispod grafa jednostavnije funkcije


Kôd
NazivGeografski pristup
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ razlikovati u odnosu na druge znanosti geografski pristup i metodologiju geografije u tumačenju prirodno-geografskih i društveno-geografskih procesa te organizaciji prostora

■ obrazložiti položaj geografije u sustavu znanosti i sustavu odgoja i obrazovanja

■ razlikovati geografske grane i discipline te važnost geografije u obrazovanju i svakodnevnom životu osobe

Ishodi učenja

(5-10)

1. izreći definiciju geografije i discipline specifične za zanimanje

2. opisati razvoj geografije

3. razlikovati grane i discipline geografije prema objektu istraživanja pojedinih disciplina

4. obrazložiti položaj geografije u sustavu znanosti i sustavu odgoja i obrazovanja

5. navesti dokaze o važnosti geografije u obrazovanju i svakodnevnom životu osobe

6. analizirati doprinos znanstvenih spoznaja geografije unaprjeđenju kvalitete života, razvoju društva i gospodarstva

7. obrazložiti ulogu geografije u prostornom i regionalnom planiranju te upravljanju prostorom prema konceptu održivog razvoja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. izreći definiciju geografije i discipline specifične za zanimanje

■ navesti svojim riječima, samostalno, definiciju geografije i definiciju discipline geografije specifične za zanimanje

2. opisati razvoj geografije

■ izdvojiti etape u razvoju geografije i navesti ključne spoznaje po etapama

3. razlikovati grane i discipline geografije prema objektu istraživanja pojedinih disciplina

■ pridružiti disciplinama fizičke, društvene, regionalne i primijenjene geografije pripadajući objekt istraživanja

4. obrazložiti položaj geografije u sustavu znanosti i sustavu odgoja i obrazovanja

■ potkrijepiti primjerom položaj geografije u interdisciplinarnom području znanosti i središnji položaj nastavnog predmeta u sustavu odgoja i obrazovanja

5. navesti dokaze o važnosti geografije u obrazovanju i svakodnevnom životu osobe

■ argumentirati primjere važnosti geografskih znanja i vještina u razvoju osam ključnih kompetencija

6. analizirati doprinos znanstvenih spoznaja geografije unaprejđenju kvalitete života, razvoju društva i gospodarstva

■ komentirati na odabranom primjeru doprinos znanstvenih spoznaja geografije unapređenju kvalitete života, razvoju društva i gospodarskih djelatnosti

7. obrazložiti ulogu geografije u prostornom i regionalnom planiranju te upravljanju prostorom prema konceptu održivog razvoja

■ razmotriti na primjeru prostornog plana naselja ili županije važnost geografije u prostornom i regionalnom planiranju te upravljanju prostorom prema konceptu održivog razvoja


Kôd
NazivZemlja u Sunčevu sustavu i svemiru
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ opisati postanak i građu svemira i Sunčeva sustava

■ objasniti utjecaj Zemljinih gibanja na organizaciju života na Zemlji

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati postanak svemira

2. razlikovati svemirska tijela

3. objasniti strukturu i odnose u Sunčevu sustavu

4. opisati postanak, oblik i dimenzije Zemlje

5. objasniti uzroke i posljedice osnovnih gibanja Zemlje

6. protumačiti utjecaj gibanja Zemlje na ljude i ljudske djelatnosti

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati postanak svemira

■ ispričati teoriju velikog praska

2. razlikovati svemirska tijela

■ usporediti veća i manja svemirska tijela (zvijezde, zviježđa, galaksije i nakupine galaksija, planete, satelite, planetoide, komete i meteore)

3. objasniti strukturu i odnose u Sunčevu sustavu

■ objasniti položaj Zemlje unutar Sunčevva sustava

4. opisati postanak, oblik i dimenzije Zemlje

■ navesti primjere spoznaja o postanku, obliku i dimenzijama Zemlje

5. objasniti uzroke i posljedice osnovnih gibanja Zemlje

■ usporediti razlike u trajanju dana i noći, polarni dan i polarnu noć te trajanje osnovnih gibanja Zemlje

6. protumačiti utjecaj gibanja Zemlje na ljude i ljudske djelatnosti

■ raspraviti utjecaj oblika Zemlje i gibanja Zemlje na ljudske djelatnosti i razlike u pojasnim vremenima


Kôd
NazivOrijentacija i geografske karte
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ orijentirati se u prostoru pomoću plana, topografskih karata i tehničkih sredstava za orijentaciju

■ primijeniti osnovne kartografske pojmove i tematske karte

Ishodi učenja

(5-10)

1. primijeniti osnovne kartografske pojmove u interpretaciji geografskih karata

2. usporediti vrste i uporabu geografskih karata

3. rabiti planove naselja, topografske karte, kompas i GPS za kretanje u prostoru

4. objasniti primjenu suvremenih tehničkih sredstava za orijentaciju

5. predočiti prostorne pojave i procese na temelju samostalno prikupljenih podataka koristeći se skicama, dijagramima, tablicama, tematskim kartama

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. primijeniti osnovne kartografske pojmove u interpretaciji geografskih karata

■ koristiti matematičke, geografske i ostale elemente karte u analizi planova, općih, tematskih i topografskih karata

2. usporediti vrste i uporabu geografskih karata

■ razlikovati načine predočavanja na pojedinim vrstama geografskih karata i povezati vrstu s načinom uporabe geografske karte

3. rabiti planove naselja, topografske karte, kompas i GPS za kretanje u prostoru

■ smjestiti točke u geografsku mrežu, samostalno se orijentirati u prostoru primjenom planova naselja, topografskih karata, kompasa i GPS-a

4. objasniti primjenu suvremenih tehničkih sredstava za orijentaciju

■ usporediti mogućnosti i ograničenja suvremenih tehničkih sredstava za orijentaciju

5. predočiti prostorne pojave i procese na temelju samostalno prikupljenih podataka koristeći se skicama, dijagramima, tablicama, tematskim kartama

■ izraditi skicu, sve vrste dijagrama, tablicu i tematsku kartu na temelju samostalno prikupljenih prostornih podataka


Kôd
NazivPrirodno-geografski procesi i organizacija prostora
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ razlikovati prirodno-geografske elemente i procese na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini te opisati njihov utjecaj na organizaciju prostora

■ provesti i predstaviti rezultate samostalnog istraživanja

■ objasniti koncept održivog razvoja

Ishodi učenja

(5-10)

1. izdvojiti posebnosti među elementima prirodne osnove na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini te na slijepoj karti imenovati primjere

2. razlikovati prirodno-geografske procese na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

3. prepoznati interakcije među prirodnim pojavama pozivajući se na osnovne principe prirodnih znanosti i koristiti znanstveno nazivlje

4. objasniti utjecaj prirodno-geografskih faktora na organizaciju prostora

5. predstaviti rezultate samostalnog istraživanja stanja okoliša (zraka, vode obližnjeg vodenog toka, tla)

6. navesti primjere mogućeg povećanja zaštićenih područja u Hrvatskoj i svijetu

7. navesti primjere racionalnog korištenja tla, pitke vode i drugih prirodnih bogatstava

8. objasniti koncept održivog razvoja i nužnost pravedne raspodjele prirodnih i stečenih dobara

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. izdvojiti posebnosti među elementima prirodne osnove na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini te na slijepoj karti imenovati primjere

■ imenovati na slijepoj karti posebnosti među elementima prirodne osnove (reljef, klima, vode, tlo) na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

2. razlikovati prirodno-geografske procese na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

■ navesti razlike među prirodno-geografskim procesima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

3. prepoznati interakcije među prirodnim pojavama pozivajući se na osnovne principe prirodnih znanosti i koristiti znanstveno nazivlje

■ objasniti uzroke i posljedice prirodno-geografskih procesa na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

4. objasniti utjecaj prirodno-geografskih faktora na organizaciju prostora

■ razmotriti utjecaj prirodno-geografskih faktora na demografske strukture i naseljenost, strukturu i razvoj gospodarstva

5. predstaviti rezultate samostalnog istraživanja stanja okoliša (zraka, vode obližnjega vodenog toka, tla)

■ prikazati rezultate samostalnog istraživanja stanja okoliša (zraka, vode obližnjega vodenog toka, tla)

6. navesti primjere mogućeg povećanja zaštićenih područja u Hrvatskoj i svijetu

■ iskazati primjere mogućeg povećanja zaštićenih područja u Hrvatskoj i svijetu

7. navesti primjere racionalnog korištenja tla, pitke vode i drugih prirodnih bogatstava

■ izdvojiti primjere racionalnog korištenja tla, pitke vode i drugih prirodnih bogatstava

8. objasniti koncept održivog razvoja i nužnost pravedne raspodjele prirodnih i stečenih dobara

■ raspraviti koncept održivog razvoja i pravedne raspodjele prirodnih i stečenih dobara


Kôd
NazivDruštveno-geografski procesi i organizacija prostora
Razina
Obujam3
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ istražiti utjecaj demo-geografskih i ekonomsko-geografskih procesa na naselja i organizaciju prostora

■ analizirati procese europskog integriranja i globalizacijske procese te njihov utjecaj na hrvatsko društvo i gospodarstvo

Ishodi učenja

(5-10)

1. istražiti demografske strukture u zavičaju, Hrvatskoj i svijetu

2. analizirati prirodno, prostorno i opće kretanje stanovništva u zavičaju, Hrvatskoj i svijetu

3. analizirati utjecaj svjetskih religija na kulturu, tradiciju, umjetnost, gospodarstvo i način života

4. usporediti organizaciju prostora i odnose među naseljima u zavičaju, Hrvatskoj i svijetu

5. izdvojiti prostorne sustave primarnih, sekundarnih i tercijarnih djelatnosti u zavičaju, Hrvatskoj i svijetu

6. istražiti temeljne gospodarske pojmove, sustave i razvojne trendove

7. analizirati nejednak regionalni razvoj na nacionalnoj i svjetskoj razini

8. analizirati procese europskog integriranja i globalizacijske procese te njihov utjecaj na hrvatsko društvo

9. istražiti djelovanje međunarodnih organizacija i regionalnih integracija te njihovo političko i gospodarsko značenje

10. obrazložiti važnost poznavanja i pozitivnog vrjednovanja naslijeđa i vlastitog identiteta kao hrvatskih i europskih građana te građana svijeta

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. istražiti demografske strukture u zavičaju, Hrvatskoj i svijetu

■ prezentirati rezultate istraživanja demo-geografskih struktura i njihovog prostornog rasporeda u zavičaju, Hrvatskoj i svijetu

2. analizirati prirodno, prostorno i opće kretanje stanovništva u zavičaju, Hrvatskoj i svijetu

■ usporediti odrednice prirodnog, prostornog i općeg kretanja stanovništva u zavičaju, Hrvatskoj i svijetu

3. analizirati utjecaj svjetskih religija na kulturu, tradiciju, umjetnost, gospodarstvo i način života

■ povezati utjecaj svjetskih religija s primjerima kulturnih pejzaža u Hrvatskoj i svijetu

4. usporediti organizaciju prostora i odnose među naseljima u zavičaju, Hrvatskoj i svijetu

■ analizirati na geografskoj karti, fotografijama ili crtežima oblike naselja, ruralnog krajolika, povijesnog razvoja različitih tipova naselja, urbanih sustava u Hrvatskoj i svijetu

5. izdvojiti prostorne sustave primarnih, sekundarnih i tercijarnih djelatnosti u zavičaju, Hrvatskoj i svijetu

■ analizirati strukturu, značenje i prostorni raspored primarnih, sekundarnih i tercijarnih djelatnosti u zavičaju, Hrvatskoj i svijetu

6. istražiti temeljne gospodarske pojmove, sustave i razvojne trendove

■ primijeniti temeljne gospodarske pojmove u istraživanju obilježja gospodarskih sustava i razvojnih trendova u gospodarstvu

7. analizirati nejednak regionalni razvoj na nacionalnoj i svjetskoj razini

■ izraditi tematsku kartu regionalnog razvoja primjenjujući kriterije za mjerenje razvijenosti i pokazatelje životnog standarda

8. analizirati procese europskog integriranja i globalizacijske procese te njihov utjecaj na hrvatsko društvo

■ procijeniti napredak u procesima europskog integriranja i utjecaj globalizacijskih procesa na hrvatsko društvo

9. istražiti djelovanje međunarodnih organizacija i regionalnih integracija te njihovo političko i gospodarsko značenje

■ predstaviti rezultate istraživanja djelovanja i značenja međunarodnih organizacija i regionalnih integracija

10. obrazložiti važnost poznavanja i pozitivnog vrjednovanja naslijeđa i vlastitog identiteta kao hrvatskih i europskih građana te građana svijeta

■ odabrati primjere vrjednovanja baštine i očuvanja identiteta


Kôd
NazivGibanja
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ razmotriti jednostavna i složena gibanja

■ riješiti probleme vezane za gibanja u području struke

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati temeljne veličine kojima opisujemo gibanja

2. razlikovati srednju i trenutačnu brzinu

3. usporediti akceleracije gibanja tijela s povećavanjem i smanjivanjem brzine

4. klasificirati primjere pravocrtnih gibanja stalne akceleracije

5. interpretirati grafički ovisnost dviju veličina koje opisuju pravocrtno gibanje

6. uporabiti jednadžbe za rješavanje problema pravocrtnih gibanja stalne akceleracije uključujući slobodan pad

7. objasniti kutnu brzinu, kutnu akceleraciju i centripetalnu akceleraciju na kružnom gibanju

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati temeljne veličine kojima opisujemo gibanja

■ navesti i opisati temeljne fizikalne veličine kojima opisujemo gibanja

2. razlikovati srednju i trenutačnu brzinu

■ objasniti kada su trenutačna i srednja brzina tijela po vrijednosti jednake

3. usporediti akceleracije gibanja tijela s povećavanjem i smanjivanjem brzine

■ razmotriti po vrijednosti i smjeru akceleracije automobila koji koči i koji ubrzava na semaforu

4. klasificirati primjere pravocrtnih gibanja stalne akceleracije

■ svrstati po nazivu gibanje vlaka pri ulasku u željezničku stanicu i pri izlasku iz željezničke stanice

5. interpretirati grafički ovisnost dviju veličina koje opisuju pravocrtno gibanje

■ nacrtati grafikon ovisnosti brzine i vremena ili puta i vremena iz podataka o pravocrtnom gibanju tijela

6. uporabiti jednadžbe za rješavanje problema pravocrtnih gibanja stalne akceleracije uključujući slobodan pad

■ utvrditi visinu mosta pomoću pada kamena u rijeku

7. objasniti kutnu brzinu, kutnu akceleraciju i centripetalnu akceleraciju na kružnom gibanju

■ raspraviti kako se mijenja centripetalna akceleracija tijela pri kružnom gibanju s promjenom kutne brzine i kutne akceleracije


Kôd
NazivSile i polja
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ primijeniti koncepte sile i polja u primjerima važnim za struku

Ishodi učenja

(5-10)

1. riješiti problem uporabom Newtonovih zakona gibanja

2. primijeniti opis sile teže, trenja i elastične sile u različitim primjerima

3. slagati i razlagati sile koje djeluju na tijelo crtanjem vektora sila

4. raspraviti opći zakon gravitacije i gibanje satelita oko Zemlje

5. prosuditi ravnotežu krutog tijela

6. razmatrati pojave djelovanja sila u tekućinama i plinovima te primijeniti opise tlakova u različitim primjerima

7. objasniti međudjelovanje točkastih električnih naboja pomoću Coulombova zakona

8. povezati magnetsko, električno i gravitacijsko polje kao jedinstven koncept prostora koji čini djelovanje različitih sila

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. riješiti problem uporabom Newtonovih zakona gibanja

■ izračunati silu kočenja biciklista iz njegove mase i akceleracije zaustavljanja

2. primijeniti opis sile teže, trenja i elastične sile u različitim primjerima

■ utvrditi kako se promijeni trenje klizanja ako se udvostruči težina tereta na sanjkama koje kližu po istoj ravnoj podlozi

3. slagati i razlagati sile koje djeluju na tijelo crtanjem vektora sila

■ nacrtati sve sile koje djeluju na tijelo koje klizi niz kosinu

4. raspraviti opći zakon gravitacije i gibanje satelita oko Zemlje

■ razmotriti kojom brzinom približno treba izbaciti satelit u blizini površine Zemlje da bi jednoliko kružio oko Zemlje

5. prosuditi ravnotežu krutog tijela

■ procijeniti gdje treba poduprijeti posvuda jednako debelu drvenu motku ako je na jednom kraju obješen dvostruko veći teret nego na drugom

6. razmatrati pojave djelovanja sila u tekućinama i plinovima te primijeniti opise tlakova u različitim primjerima

■ raspraviti o čemu ovisi koliko je puta veća sila koja podiže teret od sile izazvane našom rukom na hidrauličkoj dizalici

7. objasniti međudjelovanje točkastih električnih naboja pomoću Coulombova zakona

■ protumačiti kako se promijeni sila između dvaju raznoimenih naboja ako im upola smanjimo udaljenost

8. povezati magnetsko, električno i gravitacijsko polje kao jedinstven koncept prostora koji čini djelovanje različitih sila

■ osmisliti pokuse kojima se može dokazati koja polja djeluju u nekom prostoru


Kôd
NazivRad i energija
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ primijeniti pojmove rada, energije i snage u primjerima važnim za struku

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti rad u mehanici ovisno o položaju vektora sile

2. razlikovati rad stalne sile u odnosu na rad promjenjive sile

3. uporabiti izraz za snagu pri djelovanju stalne sile

4. usporediti korisnosti različitih primjera rada

5. opisati različite vrste energije

6. raspraviti kinetičku energiju tijela u različitim primjerima

7. konstruirati pojam gravitacijske potencijalne energije

8. prosuditi sličnosti i razlike elastične potencijalne energije i gravitacijske potencijalne energije

9. primijeniti zakon očuvanja energije

10. povezati zakon očuvanja količine gibanja i zakon očuvanja energije kod proučavanja sudara

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti rad u mehanici ovisno o položaju vektora sile

■ objasniti zašto je rad obavljen silom usmjerenom usporedno s putom koji prelazi tijelo veći od rada obavljenog jednakom silom usmjerenom pod nekim kutom u odnosu na put

2. razlikovati rad stalne sile u odnosu na rad promjenjive sile

■ odrediti iz površine u F-s dijagramu rad koji obavi sila rastezanjem opruge

3. uporabiti izraz za snagu pri djelovanju stalne sile

■ izračunati snagu automobilskog motora koji djeluje stalnom silom tijekom gibanja određenom brzinom

4. usporediti korisnosti različitih primjera rada

■ razmotriti korisnost rada koji obavimo kližući se na ledu i na koturaljkama

5. opisati različite vrste energije

■ navesti sličnosti i razlike različitih vrsta energije koje koristimo u svakodnevnom životu.

6. raspraviti kinetičku energiju tijela u različitim primjerima

■ utvrditi razlike kinetičkih energija tijela različitih masa i brzina

7. konstruirati pojam gravitacijske potencijalne energije

■ protumačiti zašto je rad za podizanje tijela na visinu h jednak gravitacijskoj potencijalnoj energiji

8. prosuditi sličnosti i razlike elastične potencijalne energije i gravitacijske potencijalne energije

■ objasniti pomoću primjera zašto kažemo da potencijalna energija ovisi o vrsti sile koja djeluje na tijelo, ali i o položaju, a ponekad i o obliku tijela

9. primijeniti zakon očuvanja energije

■ izračunati pomoću gravitacijske potencijalne energije tijela na određenoj visini kinetičku energiju pri slobodnom padu

10. povezati zakon očuvanja količine gibanja i zakon očuvanja energije prilikom proučavanja sudara

■ uporabiti zakon očuvanja energije i zakon očuvanja količine gibanja u rješavanju problema sudara


Kôd
NazivTermodinamika
Razina
Obujam3
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ primijeniti temeljne koncepte iz termodinamike u različitim primjerima važnim za struku

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati unutarnju energiju, toplinu i temperaturu

2. povezati pojam temperature sa srednjom kinetičkom energijom čestica

3. razmotriti probleme termičkog rastezanja u različitim dimenzijama

4. istražiti plinske zakone

5. opisati načine prijenosa topline

6. objasniti pojam rada na različitim primjerima u termodinamici

7. primijeniti Prvi zakon termodinamike na termodinamičkim procesima

8. raspraviti rad toplinskih strojeva pomoću Drugog zakona termodinamike

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati unutarnju energiju, toplinu i temperaturu

■ objasniti pojmove unutarnja energija, toplina i temperatura

2. povezati pojam temperature sa srednjom kinetičkom energijom čestica

■ raspraviti što je termičko gibanje i u kakvoj je vezi s temperaturom

3. razmotriti probleme termičkog rastezanja u različitim dimenzijama

■ usporediti promjenu obujma čvrstog tijela i tekućine pri promjeni temperature za jednak iznos

4. istražiti plinske zakone

■ razmotriti odnose između tlaka, volumena i temperature idealnog plina pomoću triju plinskih zakona

5. opisati načine prijenosa topline

■ navesti različite načine prijenosa topline i iznijeti bitne karakteristike pojedinog načina prijenosa

6. objasniti pojam rada na različitim primjerima u termodinamici

■ objasniti zašto u izohornim procesima nije moguće obaviti rad

7. primijeniti Prvi zakon termodinamike na termodinamičkim procesima

■ utvrditi može li obaviti rad sustav kojem se smanjila unutrašnja energija za iznos veći od iznosa primljene topline

8. raspraviti rad toplinskih strojeva pomoću Drugog zakona termodinamike

■ razmotriti korisnost toplinskih strojeva ako se zna da je obavljen rad jednak razlici topline koju topliji spremnik predaje i one koju hladniji spremnik prima


Kôd
NazivElektrodinamika
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ razmotriti pojave povezane s električnom strujom i njihovu primjenu

■ riješiti probleme na različitim primjerima važnim za struku

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti usmjereno gibanje električnog naboja u vodiču te električnu struju i električni otpor

2. primijeniti Ohmov zakon na strujne krugove istosmjerne i izmjenične struje

3. protumačiti ovisnost električnog otpora o temperaturi

4. izračunati rad i snagu električne struje na praktičnim primjerima

5. prikazati i objasniti Oerstedov pokus

6. opisati magnetsko polje te skicirati magnetske silnice za magnetsko polje ravnog vodiča, strujnu petlju i zavojnicu

7. objasniti Faradayev zakon indukcije uz izvođenje pokusa

8. objasniti primjenu elektromagnetske indukcije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti usmjereno gibanje električnog naboja u vodiču te električnu struju i električni otpor

■ raspraviti gibanje električnoga naboja pri prolazu električne struje u strujnom krugu na nekom primjeru

2. primijeniti Ohmov zakon na strujne krugove istosmjerne i izmjenične struje

■ izračunati električnu struju pomoću trošila iz podataka za električni otpor i napon na koji je priključeno

3. protumačiti ovisnost električnog otpora o temperaturi

■ interpretirati ovisnost električnog otpora vodiča i poluvodiča o temperaturi

4. izračunati rad i snagu električne struje na praktičnim primjerima

■ odrediti snagu grijača određenog otpora koji je priključen na električnu mrežu

5. prikazati i objasniti Oerstedov pokus

■ izvesti Oerstedov pokus i izložiti njegovo otkriće

6. opisati magnetsko polje te skicirati magnetske silnice za magnetsko polje ravnog vodiča, strujnu petlju i zavojnicu

■ nacrtati magnetske silnice za magnetsko polje ravnog vodiča, strujne petlje i zavojnice te razmotriti o kojim veličinama ovisi magnetska indukcija u sva tri slučaja

7. objasniti Faradayev zakon indukcije uz izvođenje pokusa

■ razmotriti o čemu, prema Faradayevu zakonu, ovisi inducirani napon

8. objasniti primjenu elektromagnetske indukcije

■ protumačiti načelo rada električnog transformatora


Kôd
NazivTitranje, valovi, zvuk
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ primijeniti temeljne pojmove i pojave povezane s harmonijskim titranjem, valovima i zvukom u primjerima važnim za struku

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti fizikalne veličine koje određuju harmonijsko titranje

2. interpretirati grafički promjenu fizikalnih veličina koje opisuju harmonijsko titranje s vremenom

3. primijeniti jednadžbe koje opisuju harmonijsko titranje u rješavanju zadataka

4. razmotriti energetski harmonijsko titranje (prigušeno i prisilno titranje, rezonancija)

5. objasniti nastajanje i rasprostiranje mehaničkih valova

6. razlikovati transverzalni od longitudinalnog vala

7. prikazati pojave odbijanja, loma, ogiba i superpozicije valova

8. raspraviti spektar i primjenu zvučnih valova

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti fizikalne veličine koje određuju harmonijsko titranje

■ raspraviti fizikalne veličine koje opisuju harmonijsko titranje

2. interpretirati grafički promjenu fizikalnih veličina koje opisuju harmonijsko titranje s vremenom

■ prikazati grafički ovisnost elongacije o vremenu za tijelo koje izvodi harmonijsko titranje

3. primijeniti jednadžbe koje opisuju harmonijsko titranje u rješavanju zadataka

■ izračunati primjenom jednadžbi za harmonijsko titranje silu na tijelo koje titra

4. razmotriti energetski harmonijsko titranje (prigušeno i prisilno titranje, rezonancija)

■ objasniti pojavu rezonancije

5. objasniti nastajanje i rasprostiranje transverzalnog i longitudinalnog mehaničkih valova

■ razmotriti kako nastaje i kako se širi mehanički val te njegovu brzinu

6. razlikovati transverzalni od longitudinalnog vala

■ objasniti razliku u rasprostiranju transverzalnog i longitudinalnog vala

7. prikazati pojave odbijanja, loma, ogiba i superpozicije mehaničkih valova

■ nacrtati odbijanje, lom, ogib i superpoziciju mehaničkih valova

8. raspraviti spektar i primjenu zvučnih valova

■ objasniti primjenu ultrazvuka u medicini


Kôd
NazivElektromagnetski valovi i svjetlost
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ analizirati pojave povezane s elektromagnetskim valovima i svjetlosti

■ riješiti probleme važne za struku primjenom zakona geometrijske i valne optike

Ishodi učenja

(5-10)

1. razmotriti svojstva elektromagnetskih valova i dijelove elektromagnetskog spektra

2. objasniti primjenu elektromagnetskih valova u prijenosu informacija na daljinu i u medicini

3. primijeniti zakon odbijanja svjetlosti na primjeru ravnog zrcala

4. konstruirati sliku koju daje sferno zrcalo te navesti njezina svojstva

5. opisati lom svjetlosti na granici sredstva i disperziju svjetlosti na prizmi

6. konstruirati sliku koju daje tanka leća te navesti njezina svojstva

7. primijeniti jednadžbu leće

8. objasniti pojave valne optike (interferencija, ogib i polarizacija svjetlosti)

9. primijeniti jednadžbe optičke rešetke i/ili Youngova pokusa pri rješavanju zadataka i istraživačkom pokusu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razmotriti svojstva elektromagnetskih valova i dijelove elektromagnetskog spektra

■ odrediti valnu duljinu valova koje emitira radiostanica koju najčešće slušate

2. objasniti primjenu elektromagnetskih valova u prijenosu informacija na daljinu i u medicini

■ objasniti primjenu X-zraka u medicini

3. primijeniti zakon odbijanja svjetlosti na primjeru ravnog zrcala

■ protumačiti prirodu slike koja nastaje u ravnom zrcalu

4. konstruirati sliku koju daje sferno zrcalo te navesti njezina svojstva

■ skicirati kako se od konkavnog zrcala odbijaju zrake svjetlosti koje upadaju na zrcalo paralelno s optičkom osi

5. opisati lom svjetlosti na granici sredstva i disperziju svjetlosti na prizmi

■ opisati što se događa s brzinom, frekvencijom i valnom duljinom svjetlosti prilikom prijelaza iz zraka u vodu

6. konstruirati sliku koju daje tanka leća te navesti njezina svojstva

■ istražiti kako se konvergentna leća može koristiti kao povećalo

7. primijeniti jednadžbu leće

■ izračunati na koju udaljenost treba staviti zastor da se vidi slika predmeta koji se nalazi na dvostrukoj žarišnoj udaljenosti od konvergentne leće

8. objasniti pojave valne optike (interferencija, ogib i polarizacija svjetlosti)

■ izraziti uvjet konstruktivne interferencije svjetlosti

9. primijeniti jednadžbe optičke rešetke i/ili Youngova pokusa pri rješavanju zadataka i istraživačkom pokusu

■ predvidjeti što će se dogoditi s interferentnom slikom dobivenom pomoću dviju pukotina ako izvor crvene svjetlosti zamijenimo izvorom ljubičaste svjetlosti


Kôd
NazivAtomi i atomske jezgre
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ primijeniti temeljne ideje i koncepte atomske i nuklearne fizike

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati strukturu i razvoj modela atoma te pojmove atomskog broja, masenog broja i izotopa

2. povezati linijske spektre s energijskim nivoima atoma

3. objasniti fotoelektrični efekt

4. usporediti valnu i čestičnu prirodu svjetlosti i tvari

5. navesti α, β i γ raspad te opisati ionizirajuća svojstva nastalih produkata i njihov doseg

6. primijeniti zakone očuvanja naboja i masenog broja kod nuklearnih reakcija

7. uporabiti u rješavanju zadataka zakon radioaktivnog raspada

8. objasniti primjenu nuklearne energije dobivene fisijom i fuzijom

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati strukturu i razvoj modela atoma te pojmove atomskog broja, masenog broja i izotopa

■ opisati sličnosti i razlike između svojstava dvaju izotopa istog elementa

2. povezati linijske spektre s energijskim nivoima atoma

■ komentirati koja od dviju linija emisijskog spektra žive, ljubičasta ili zelena, odgovara prijelazu između dvaju energijskih nivoa s većom razlikom u energiji

3. objasniti fotoelektrični efekt

■ objasniti što će se dogoditi s brojem emitiranih elektrona i njihovom maksimalnom kinetičkom energijom ako se intenzitet žute svjetlosti, koja pada na metal, poveća dva puta

4. usporediti valnu i čestičnu prirodu svjetlosti i tvari

■ odrediti što će se dogoditi s De Broglievom valnom duljinom elektrona ako mu se brzina poveća dva puta

5. navesti α, β i γ raspad te opisati ionizirajuća svojstva nastalih produkata i njihov doseg

■ navesti što su β čestice i gdje nastaju

6. primijeniti zakone očuvanja naboja i masenog broja prilikom nuklearnih reakcija

■ izračunati koliki su maseni broj i broj protona izotopa torija koji nastaju alfa raspadom izotopa

7. uporabiti u rješavanju zadataka zakon radioaktivnog raspada

■ odrediti udio radioaktivnog izotopa u nekom uzorku koji se raspadne u druge izotope nakon triju vremena poluraspada

8. objasniti primjenu nuklearne energije dobivene fisijom i fuzijom

■ raspraviti prednosti i nedostatke korištenja nuklearne fisije za dobivanje električne energije


Kôd
NazivČestična građa tvari
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ steći osnovna znanja o građi atoma te osnovnim principima na kojima je zasnovan periodni sustav elemenata

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti strukturu atoma

2. navesti podatke koji se mogu iščitati iz periodnog sustava elemenata

3. usporediti fizikalna svojstva metala i nemetala

4. odrediti valenciju nekog atoma s obzirom na položaj u periodnom sustavu elemenata

5. navesti osnovna svojstva kemijskih veza

6. objasniti značenje Lewisove simbolike

7. povezati važnost međumolekulskih sila s građom tvari

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti strukturu atoma

■ opisati atom kao neutralni sustav jezgre i elektronskog omotača

2. navesti podatke koji se mogu iščitati iz periodnog sustava elemenata

■ očitati protonski broj i relativnu atomsku masu kemijskih elemenata u periodnom sustavu elemenata

3. usporediti fizikalna svojstva metala i nemetala

■ razlikovati svojstva metala i nemetala s obzirom na položaj u periodnom sustavu elemenata

4. odrediti valenciju atoma kemijskog elementa s obzirom na njegov položaj u periodnom sustavu elemenata

■ navesti valenciju atoma kemijskog elementa na osnovi njegova položaja u periodnom sustavu elemenata

5. navesti osnovna svojstva kemijskih veza

■ usporediti svojstva ionskih i kovalentnih spojeva temeljem prirode njihovih veza

6. objasniti značenje Lewisove simbolike

■ primijeniti Lewisovu simboliku na konkretnim primjerima

7. povezati važnost međumolekulskih sila s građom tvari

■ navesti primjere molekula koje se mogu udružiti međumolekulskim silama


Kôd
NazivOsnove elektrokemije
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ steći temeljna znanja o reakcijama oksidacije i redukcije, reaktivnosti metala, načelu pretvorbe kemijske energije u električnu i električne energije u kemijsku te osnovnih procesa na elektrodama galvanskog članka i elektrolizera

Ishodi učenja

(5-10)

1. povezati reakcije oksidacije i redukcije s promjenom oksidacijskog broja

2. razlikovati oksidacijsko i redukcijsko sredstvo

3. predvidjeti moguće ishode oksido-redukcijskih procesa na elektrodama pri elektrolizi vode i taljevine kemijskog spoja

4. protumačiti pomoću shematskog prikaza Daniellovog članka sastavne dijelove članka

5. usporediti kemijske reakcije u galvanskom članku i elektroliznom članku

6. povezati kemijsku reaktivnost metala i predznak standardnoga elektrodnog potencijala

7. predvidjeti razliku potencijala galvanskog ili elektroliznog članka

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. povezati reakcije oksidacije i redukcije s promjenom oksidacijskog broja

■ upotrijebiti oksidacijske brojeve pri izjednačavanju jednadžbi jednostavnih reakcija oksidacije i redukcije

2. razlikovati oksidacijsko i redukcijsko sredstvo

■ označiti oksidacijsko i redukcijsko sredstvo u jednostavnoj redoks reakciji

3. predvidjeti moguće ishode oksido-redukcijskih procesa na elektrodama pri elektrolizi vode i taljevine kemijskog spoja

■ prikazati jednadžbama procese na elektrodama pri elektrolizi vode i taljevine kemijskog spoja (bakrova /II/ klorida, natrijeva klorida)

4. protumačiti pomoću shematskog prikaza sastavne dijelove članka

■ pokazati na shematskom prikazu Daniellova članka polučlanak, elektrodne reakcije, pozitivan i negativan pol

5. usporediti kemijske reakcije u galvanskom članku i elektroliznom članku

■ označiti vrstu kemijske reakcije na elektrodama u galvanskom članku i elektroliznom članku

6. povezati kemijsku reaktivnost metala i predznak standardnoga elektrodnog potencijala

■ klasificirati metale prema kemijskoj reaktivnosti

7. predvidjeti razliku potencijala galvanskog ili elektroliznog članka

■ izračunati vrijednosti napona galvanskog ili elektroliznog članka


Kôd
NazivMetali i nemetali
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ steći temeljna znanja o svojstvima metala i nemetala, njihovoj primjeni, biološkom značenju i utjecaju na okoliš

Ishodi učenja

(5-10)

1. pokazati važnost tehnički važnih metala i njihovih legura

2. prikupiti najvažnije činjenice o svojstvima nemetala po skupinama u periodnom sustavu elemenata

3. izabrati spojeve nemetala koji imaju utjecaj na biosferu

4. prikazati važnost vode u svakodnevnom životu i svim ljudskim aktivnostima

5. prikazati vrste pesticida koji se upotrebljavaju u poljoprivredi

6. izložiti važnost primjene umjetnih gnojiva

7. otkriti važnost zbrinjavanja otpada

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. pokazati važnost tehnički važnih metala i njihovih legura

■ povezati dobivanje tehnički važnih metala (željeza, aluminija, bakra) i njihovih legura s njihovom uporabom

2. prikupiti najvažnije činjenice o svojstvima nemetala po skupinama u periodnom sustavu elemenata

■ pokazati na primjerima utjecaj nemetala i njihovih spojeva na biosferu

3. izabrati spojeve nemetala koji imaju utjecaj na biosferu

■ predvidjeti posljedice koje nastaju zbog nekontroliranog ispuštanja plinova u atmosferu (efekt staklenika, ozonska rupa, kisele kiše, fotokemijski smog)

4. prikazati važnost vode u svakodnevnom životu i svim ljudskim aktivnostima

■ skicirati kruženje vode u prirodi, pročišćavanje vode za piće te pročišćavanje otpadnih voda

5. prikazati vrste pesticida koji se primjenjuju u poljoprivredi

■ predvidjeti opasnost od nekontrolirane primjene pesticida

6. izložiti važnost primjene umjetnih gnojiva

■ interpretirati prednosti pravilne primjene umjetnih gnojiva

7. otkriti važnost zbrinjavanja otpada

■ istražiti načine zbrinjavanja i recikliranja različitih vrsta otpada


Kôd
NazivPoznavanje i korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ objasniti pojmove informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT-ja) koje su važne za razumijevanje rada računala

■ razviti vještine potrebne za korištenje računalnog sustava

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati prikaz različitih vrsta podataka u računalu

2. primijeniti osnovne operacije u binarnom brojevnom sustavu

3. obrazložiti ulogu logičkih sklopova u radu računala

4. razlikovati osobine i odabrati pogodne komponente računalnog sustava

5. koristiti operacijski sustav računala i prilagoditi ga svojim potrebama

6. rukovati datotekama i mapama u grafičkome korisničkom sučelju

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati prikaz različitih vrsta podataka u računalu

■ protumačiti mjernu jedinicu količine podataka

■ zapisivati različite vrste podataka u računalu (cijele i realne brojeve, znakove)

2. primijeniti osnovne operacije u binarnome brojevnom sustavu

■ razlikovati dekadski i binarni brojevni sustav

■ koristiti osnovne operacije nad binarnim brojevima

■ opisati važnost binarnoga brojevnog sustava za rad računala

3. obrazložiti ulogu logičkih sklopova u radu računala

■ nabrojiti, prepoznati, skicirati, opisati osnovne logičke sklopove

■ povezivati logički izraz i logički sklop

■ pojednostavniti logički izraz

4. razlikovati osobine i odabrati pogodne komponente računalnog sustava

■ razlikovati i ocijeniti svojstva pojedinih komponenata računala (način priključivanja, usporedba svojstava)

■ odabrati komponente računalnog sustava sukladno potrebama obrade podataka

5. koristiti operacijski sustav računala i prilagoditi ga svojim potrebama

■ razlikovati i upotrebljavati elemente grafičkoga korisničkog sučelja

■ rukovati postupkom dodavanja ili uklanjanja programa i sklopovlja te korisničkih računa

■ podešavati postavke sučelja, miša, tipkovnice, zaslona, mreže

6. rukovati datotekama i mapama u grafičkome korisničkom sučelju

■ izrađivati nove, tražiti, premještati, kopirati, brisati datoteke i mape na računalu

■ koristiti izbornik Datoteka, Uređivanje, Pogled i Alati

■ koristiti aplikaciju za osnovno uređivanje crteža


Kôd
NazivRačunalne mreže i internet
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ upoznati obilježja mreža i interneta

■ koristiti usluge interneta

■ razviti svijest i vještine sigurnog korištenja interneta

Ishodi učenja

(5-10)

1. povezati uređaje u određeni tip mreže

2. razlikovati načine spajanja na internet i pravila prijenosa podataka

3. komunicirati elektroničkom poštom

4. koristiti usluge interneta

5. koristiti računalo, mrežu i internet na siguran način

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. povezati uređaje u određeni tip mreže

■ nabrojiti infrastrukturu mreže

■ imenovati mreže prema veličini i namjeni

■ izraditi shemu manje mreže s uređajima koji su potrebni i pripadajućim brzinama veza

2. razlikovati načine spajanja na internet i pravila prijenosa podataka

■ opisati načine spajanja na internet (potrebno sklopovlje, programi, davatelji usluga, protokoli)

■ procijeniti brzinu prijenosa neke količine podataka

■ objasniti i razlikovati pojmove poslužitelj (server) i klijent te korisnički račun i korisničko ime

3. komunicirati elektroničkom poštom

■ razlikovati e-poštu klijenta i web-poštu

■ podesiti poštanski sandučić

■ napisati, poslati, pročitati, odgovoriti te proslijediti elektroničku poruku i elektroničku poruku s privitkom

4. koristiti usluge interneta

■ koristiti tražilicu za naprednije traženje sadržaja

■ pohraniti adrese često posjećivanih stranica u mapu Favoriti

■ procijeniti valjanost i kvalitetu sadržaja dobavljenih posredstvom interneta

5. koristiti računalo, mrežu i internet na siguran način

■ rukovati osobnim podatcima i podatcima potrebnim za pristup mreži na siguran način

■ ažurirati antivirusni program, očistiti računalo od štetnih programa

■ argumentirati pojmove zaštita identiteta, pristojnost na internetu, autorska prava, licencija, slobodni programi


Kôd
NazivObrada i prikaz podataka
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ steći i razviti vještine naprednog korištenja programa za obradu teksta, programa za izradbu prezentacija i izradbu web stranica uz prilagodbu multimedije

Ishodi učenja

(5-10)

1. koristiti postupke za uređivanje i oblikovanje teksta na razini znaka, odlomka i stranice

2. koristiti i primijeniti program kojim će prilagoditi sliku, zvuk ili video potrebama korištenja u struci

3. koristiti i primijeniti program za izradbu prezentacija te samostalno prikazati i izložiti prezentaciju

4. koristiti i primijeniti program za oblikovanje web stranica te oblikovanu stranicu postaviti na internet

5. radom u timu modelirati problem iz struke i svakodnevnog života te uporabom stečenih vještina i mogućnostima određene aplikacije izraditi rješenje

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. koristiti postupke za uređivanje i oblikovanje teksta na razini znaka, odlomka i stranice

■ oblikovati postavke pisanja i odlomak sukladno potrebama

■ pripremiti dokument za ispis

■ pripremiti tekst s više stupaca s umetanjem simbola, crteža, matematičkih formula i tablica

■ osmisliti i izraditi neki dokument (životopis, molba...)

2. koristiti i primijeniti program kojim će prilagoditi sliku, zvuk ili video potrebama korištenja u struci

■ oblikovati slike (povećavati, umanjivati, podešavati kontrast, izrezivati, rotirati...)

■ prilagoditi i ugraditi slike, zvuk i video

■ razlikovati razne oblike prikaza slike, zvuka i videa

3. koristiti i primijeniti program za izradbu prezentacija te samostalno prikazati i izložiti prezentaciju

■ primijeniti temu i jedan od dostupnih predložaka dizajna na prezentaciju

■ umetati i podesiti tekst, sliku, crtež, grafikon, tablicu, zvuk i efekte

■ osmisliti i izložiti prezentaciju na zadanu temu (prikupiti podatke, slike i sl.)

4. koristiti i primijeniti program za oblikovanje web stranica te oblikovanu stranicu postaviti na internet

■ oblikovati tekst, umetati slike, hiperveze i tablice koristeći program za uređivanje stranica

■ postaviti datoteke na internet

5. radom u timu modelirati problem iz struke i svakodnevnog života te uporabom stečenih vještina i mogućnostima određene aplikacije izraditi rješenje

■ djelotvorno komunicirati u skupini licem u lice i na daljinu

■ osmisliti brošuru, letak, poslovni dopis, logo, plan cijena, izračun, račun, priopćenje za tisak ili druge dokumente prema potrebi

■ prezentirati uradak


Kod
NazivRješavanje problema pomoću računala
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ osmisliti i kreirati program koji rješava problem

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati postupak nastajanja programa

2. objasniti pojam algoritma

3. opisati dijagram toka, njegove simbole i pseudokod

4. analizirati program zapisan u konkretnom programskom jeziku, dijagramu toka ili pseudokodu

5. osmisliti te kreirati program u konkretnom programskom jeziku koji rješava određeni problem uporabom slijedne strukture, strukture grananja i strukture ponavljanja

6. koristiti i primijeniti program tabličnog računanja za izradbu dokumenata koji sadrže oblikovane podatke, formule, funkcije i grafikone

7. osmisliti cjelokupno rješenje jednostavnijeg problema iz struke

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati postupak nastajanja programa

■ opisati pojmove: program, naredba, programski jezik i programiranje

■ nabrojiti i opisati korake koji se koriste u programiranju

2. objasniti pojam algoritma

■ objasniti ulogu algoritma u procesu programiranja

■ obrazložiti tri osnovna algoritamska postupka: slijed, grananje i ponavljanje

■ dati primjer algoritma iz svakodnevnog života

3. opisati dijagram toka, njegove simbole i pseudokod

■ nabrojiti i opisati ključne riječi pseudokoda

■ analizirati program napisan u pseudokodu ili dijagramu toka

4. analizirati program zapisan u konkretnom programskom jeziku, dijagramu toka ili pseudokodu

■ opisati i kategorizirati osnovne naredbe u konkretnome

■ programskom jeziku

■ analizirati program zapisan u konkretnome programskom jeziku, dijagramu toka ili pseudokodu

5. osmisliti te kreirati program u konkretnome programskom jeziku koji rješava određeni problem uporabom slijedne strukture, strukture grananja i strukture ponavljanja

■ opisati i analizirati problem te osmisliti postupak rješavanja problema i izraditi dijagram toka i/ili pseudokod

■ napisati program slijedne strukture, strukture grananja i strukture ponavljanja koristeći naredbe programskog jezika

■ ispitati ispravnost programa

6. koristiti i primijeniti program tabličnog računanja za izradbu dokumenata koji sadrže oblikovane podatke, formule, funkcije i grafikone

■ unositi i mijenjati podatke te oblikovati ćelije i tablicu

■ koristiti formule, funkcije za izračunavanje zbroja prosjeka, minimuma, maksimuma, prebrojavana te izdvajanje podataka

■ izraditi grafikon uporabom čarobnjaka

■ pripremiti dokument za ispis

7. osmisliti cjelokupno rješenje jednostavnijeg problema iz struke primjenjujući spoznaje iz više područja

■ izraditi rješenje jednostavnijeg problema uporabom znanja i vještina iz više područja; prema potrebi koristiti dostupnu literaturu i izvore na internetu

■ prezentirati rješenje


Kôd
NazivOd lovca i sakupljača do stanovnika grada
Razina
Obujam1,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ razumjeti biološke i kulturne procese u svijetu, Europi i na prostoru današnje Hrvatske, koji su doveli do stvaranja najranijih ljudskih zajednica, prvih oblika kulture i organizacije društvenog života

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati svakodnevan život paleolitskog lovca i sakupljača plodova

2. preispitati neolitsku revoluciju, podjelu rada, prve izume i tehnologiju

3. objasniti kulturne grupe na prostoru današnje Hrvatske u prapovijesno doba i njihove karakteristike

4. identificirati vremenski slijed, prostor i karakteristike ranih civilizacija i prvih gradova

5. razmotriti graditeljska, umjetnička i znanstvena dostignuća ranih civilizacija

6. usporediti prva pisma i njihov utjecaj na politički, društveni i kulturni život ljudi

7. razlikovati povijesne procese na današnjemu hrvatskom prostoru s onima u Euroaziji do kraja 2. tisućljeća prije Krista

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati svakodnevan život paleolitskog lovca i sakupljača plodova

■ prikazati svakodnevan život paleolitskog lovca i sakupljača plodova

2. preispitati neolitsku revoluciju, podjelu rada, prve izume i tehnologiju

■ vrjednovati neolitsku revoluciju, podjelu rada, prve izume i tehnologiju

3. objasniti kulturne grupe na prostoru današnje Hrvatske u prapovijesno doba i njihove karakteristike

■ kreirati prikaz kulturnih grupa na prostoru današnje Hrvatske u prapovijesno doba i njihove temeljne karakteristike

4. identificirati vremenski slijed, prostor i karakteristike ranih civilizacija i prvih gradova

■ načiniti tablicu vremenskog slijeda, prostora i karakteristika ranih civilizacija i prvih gradova

5. razmotriti graditeljska, umjetnička i znanstvena dostignuća ranih civilizacija

■ izraditi mapu graditeljskih, umjetničkih i znanstvenih dostignuća ranih civilizacija

6. usporediti prva pisma i njihov utjecaj na politički, društveni i kulturni život ljudi

■ konstruirati usporedbenu tablicu prvih pisama i njihova utjecaja na politički, društveni i kulturni život ljudi

7. razlikovati povijesne procese na današnjemu hrvatskom prostoru s onima u Euroaziji do kraja 2. tisućljeća prije Krista

■ izdvojiti povijesne procese na današnjemu hrvatskom prostoru od onih u Euroaziji do kraja 2.tisućljeća prije Krista


Kôd
NazivUspon i pad starog svijeta
Razina
Obujam1,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ razumjeti migracije, pojavu i izgradnju različitih država, religija, kultura, znanosti i trgovine u svijetu, Europi i na prostoru današnje Hrvatske od kraja 2. tisućljeća prije Krista do 300. godine

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti obilježja i utjecaj nomadskih naroda na razvoj država do kraja 1. tisućljeća prije Krista

2. izdvojiti inovacije i promjene u gradovima i državama mediteranskog bazena do rimskih osvajanja

3. raspravljati o velikim religijama i svjetonazorima koji su obilježili stari svijet

4. ispitati najvažnija postignuća helenske i helenističke kulture

5. objasniti proces objedinjavanja sredozemnog bazena pod rimskim vlašću

6. analizirati pojavu kršćanstva i rimsko pravo kao osnove budućega europskog nasljeđa

7. usporediti širenje grčkog i rimskog utjecaja na prostor današnje Hrvatske

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti obilježja i utjecaj nomadskih naroda na razvoj država do kraja 1. tisućljeća prije Krista

■ identificirati obilježja i utjecaj nomadskih naroda na razvoj država do kraja 1. tisućljeća prije Krista

2. izdvojiti inovacije i promjene u gradovima i državama mediteranskog bazena do rimskih osvajanja

■ nabrojiti inovacije i promjene u gradovima i državama mediteranskog bazena do rimskih osvajanja

3. raspravljati o velikim religijama i svjetonazorima koji su obilježili stari svijet

■ ustanoviti zajedničke odrednice i razlike velikih religija i svjetonazora koji su obilježili stari svijet

4. ispitati najvažnija postignuća helenske i helenističke kulture

■ načiniti usporedbenu tablicu najvažnijih postignuća helenske i helenističke kulture

5. objasniti proces objedinjavanja sredozemnog bazena pod rimskom vlašću

■ izraditi prikaze procesa objedinjavanja sredozemnog bazena pod rimskom vlašću

6. analizirati pojavu kršćanstva i rimsko pravo kao osnove budućega europskog nasljeđa

■ razlučiti elemente kršćanstva i rimskoga prava kao osnove budućega europskog nasljeđa

7. usporediti širenje grčkog i rimskog utjecaja na prostor današnje Hrvatske

■ izdvojiti obilježja širenja grčkog i rimskog utjecaja na prostor današnje Hrvatske


Kôd
NazivSrednjovjekovne civilizacije
Razina
Obujam1,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ razumjeti pojavu i razvoj civilizacija, novih država i kultura na trima kontinentima te kako su te nove države i različite kulturne tradicije te povijesna iskustva utjecali na društvene promjene i odnose

Ishodi učenja

(5-10)

1. raščlaniti krizu Rimskog Carstva i dezintegracijske procese od 4. do 10. stoljeća

2. objasniti političke, društvene i kulturne promjene u Europi između 500. i 1000. godine

3. ustanoviti početak, tijek i posljedice razvoja islamske civilizacije na trima kontinentima

4. razmotriti konsolidaciju Bizantskog Carstva i širenje kršćanstva na prostor jugoistočne Europe

5. istražiti temeljne procese rasta i zastoja u ranom srednjovjekovlju na prostoru Hrvatske

6. ispitati promjene u organizaciji države, društva i širenju kršćanstva od 11. do 14. stoljeća

7. identificirati jačanje međuregionalne trgovine i kulturne razmjene među trima kontinentima

8. protumačiti pojavu i rast Mongolskog Carstva te njegov utjecaj na europske narode i Hrvatsku

9. izložiti sazrijevanje te rast društva i kulture u Hrvatskoj i susjednim područjima do 14. stoljeća

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. raščlaniti krizu Rimskog Carstva i dezintegracijske procese od 4. do 10. stoljeća

■ identificirati višestruke uzroke krize i dezintegracijske procese u Rimskom Carstvu od 4. do 10. stoljeća

2. objasniti političke, društvene i kulturne promjene u Europi između 500. i 1000. godine

■ izdvojiti prijelomne političke, društvene i kulturne promjene u Europi između 500. i 1000. godine

3. ustanoviti početak, tijek i posljedice razvoja islamske

■ civilizacije na trima kontinentima

■ navesti početak, tijek i posljedice razvoja islamske civilizacije na trima kontinentima

4. razmotriti konsolidaciju Bizantskog Carstva i širenje

■ kršćanstva na prostor jugoistočne Europe

■ označiti na povijesnom zemljovidu prostor Bizantskog Carstva i pravce širenja kršćanstva na prostor jugoistočne Europe

5. istražiti temeljne procese rasta i zastoja u ranom

■ srednjovjekovlju na prostoru Hrvatske

■ prikazati procese rasta i zastoja u ranom srednjovjekovlju na prostoru Hrvatske

6. ispitati promjene u organizaciji države, društva i širenju

■ kršćanstva od 11. do 14. stoljeća

■ napraviti usporedbenu tablicu organizacije države, društva i širenja kršćanstva od 11. do 14. stoljeća

7. identificirati jačanje međuregionalne trgovine i kulturne

■ razmjene među trima kontinentima

■ izdvojiti područja i najvažnije proizvode kojima se trgovalo na trima kontinentima

8. protumačiti pojavu i rast Mongolskog Carstva i njegov

■ utjecaj na europske narode i Hrvatsku

■ pokazati na zemljovidu pravce i faze kretanja te prostore širenja Mongolskog Carstva

9. izložiti sazrijevanje te rast društva i kulture u Hrvatskoj i susjednim područjima do 14. stoljeća

■ konstruirati usporedbenu tablicu razvoja društva i kulture na prostoru Hrvatske i susjednih područja do sredine 14. stoljeća


Kôd
NazivTemelji modernog svijeta
Razina
Obujam1,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ razumjeti napredak znanosti, tehnologije i gospodarstva, društvena i politička zbivanja te sazrijevanje različitih institucija, ideja i stilova u Europi, svijetu i Hrvatskoj u vrijeme širenja prekomorske trgovine

Ishodi učenja

(5-10)

1. ispitati izvore, značajke i posljedice demografske krize te promjene u 14. i 15. stoljeću u svijetu, Europi i Hrvatskoj

2. obrazložiti kako su napredak tehnologije, znanosti i kulture te geografska otkrića u 15. i 16. stoljeću doveli do promjena

3. ocijeniti karakter gospodarske, političke i kulturne dominacije europskih sila nad narodima u kolonijama

4. raspraviti kako je hrvatsko društvo doživjelo vjersku, političku, društvenu i kulturnu transformaciju u 16. i 17. stoljeću

5. usporediti značajke i razvoj monarhija u Europi te znanstvenu revoluciju i prosvjetiteljstvo

6. opisati zbivanja na prostoru Hrvatske u kontekstu ekspanzije Venecije, Habsburgovaca i Osmanlija

7. ustanoviti stupanj gospodarskih, kulturnih i religijskih promjena u Europi i Hrvatskoj do kraja 17. stoljeća

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. ispitati izvore, značajke i posljedice demografske krize te promjene u 14. i 15. stoljeću u svijetu, Europi i Hrvatskoj

■ kategorizirati izvore, značajke i posljedice demografske krize te promjene u 14. i 15. stoljeću u svijetu, Europi i Hrvatskoj

2. obrazložiti kako su napredak tehnologije, znanosti i kulture te geografska otkrića u 15. i 16. stoljeću doveli do promjena

■ konstruirati uzročno-posljedični niz velikih promjena u tehnologiji, znanosti i kulturi te geografska otkrića u 15. i 16. stoljeću

3. ocijeniti karakter gospodarske, političke i kulturne dominacije europskih sila nad narodima u kolonijama

■ utvrditi karakter gospodarske, političke i kulturne dominacije europskih sila nad narodima u kolonijama

4. raspraviti kako je hrvatsko društvo doživjelo vjersku, političku, društvenu i kulturnu transformaciju u 16. i 17. stoljeću

■ napraviti tablicu vjerskih, političkih, društvenih i kulturnih transformacija u Hrvatskoj u 16. i 17. stoljeću

5. usporediti značajke i razvoj monarhija u Europi te znanstvenu revoluciju i prosvjetiteljstvo

■ izraditi usporedbenu tablicu značajki i razvoja monarhija u Europi te dostignuća znanstvene revolucije i prosvjetiteljstva

6. opisati zbivanja na prostoru Hrvatske u kontekstu ekspanzije Venecije, Habsburgovaca i Osmanlija

■ navesti glavna zbivanja na prostoru Hrvatske u kontekstu ekspanzije Venecije, Habsburgovaca i Osmanlija

7. ustanoviti stupanj gospodarskih, kulturnih i religijskih promjena u Europi i Hrvatskoj do kraja 17. stoljeća

■ kategorizirati stupanj gospodarskih, kulturnih i religijskih promjena u Europi i Hrvatskoj do kraja 17. stoljeća


Kôd
NazivDoba građanskih revolucija
Razina
Obujam1,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ razumjeti tri međusobno povezana povijesna procesa u Europi, svijetu i Hrvatskoj: znanstvenu i industrijsku revoluciju, građanske revolucije te uspostavu europske dominacije u svijetu

Ishodi učenja

(5-10)

1. raščlaniti uzroke i posljedice građanskih revolucija krajem 18. i u prvoj polovici 19. stoljeća

2. objasniti uzroke i posljedice industrijske i agrarne revolucije

3. istražiti kako su liberalizam i socijalističke ideje utjecale na promjene u europskim državama i u Hrvatskoj

4. ocijeniti kako se razvoj znanosti i tehnologije odrazio na intelektualna kretanja i kulturne promjene u 19. stoljeću

5. identificirati promjene u euroazijskim carstvima u razdoblju globalne trgovine i europske premoći

6. ustanoviti uzroke, pravce i posljedice prekooceanskih migracija Hrvata i ostalih naroda do početka 20. stoljeća

7. protumačiti proces teritorijalne integracije i formiranja hrvatske i ostalih nacija u drugoj polovici 19. stoljeća

8. raspraviti o promjenama i sukobima u Europi i svijetu u razdoblju »novog imperijalizma«

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. raščlaniti uzroke i posljedice građanskih revolucija krajem 18. i u prvoj polovici 19. stoljeća

■ načiniti ljestvicu uzroka i posljedica građanskih revolucija od kraja 18. do sredine 19. stoljeća

2. objasniti uzroke i posljedice industrijske i agrarne revolucije

■ izraditi tablicu uzroka i posljedica industrijske i agrarne revolucije

3. istražiti kako su liberalizam i socijalističke ideje utjecale na promjene u europskim državama i u Hrvatskoj

■ identificirati kako su liberalizam i socijalističke ideje utjecale na promjene u europskim državama i u Hrvatskoj

4. ocijeniti kako se razvoj znanosti i tehnologije odrazio na intelektualna kretanja i kulturne promjene u 19. stoljeću

■ utvrditi kako se razvoj znanosti i tehnologije odrazio na intelektualna kretanja i kulturne promjene u 19. stoljeću.

5. identificirati promjene u euroazijskim carstvima u razdoblju globalne trgovine i europske premoći u svijetu

■ razlučiti promjene u euroazijskim carstvima u razdoblju globalne trgovine i europske premoći u svijetu

6. ustanoviti uzroke, pravce i posljedice prekooceanskih migracija Hrvata i ostalih naroda do početka 20. stoljeća

■ kreirati mapu uzroka, pravaca i posljedica prekooceanskih migracija Hrvata i ostalih naroda do početka 20. stoljeća

7. protumačiti proces teritorijalne integracije i formiranja hrvatske i ostalih nacija u drugoj polovici 19. stoljeća

■ objasniti proces teritorijalne integracije i formiranja hrvatske i ostalih nacija u drugoj polovici 19. stoljeća

8. raspravljati o promjenama i sukobima u Europi i svijetu u razdoblju »novog imperijalizma«

■ izložiti promjene i sukobe u Europi i svijetu u razdoblju »novog imperijalizma«


Kôd
NazivDvadeseto stoljeće
Razina
Obujam1,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ razumjeti znanstveni, tehnološki i kulturni napredak čovječanstva kao i ratne sukobe u 20. stoljeću u svijetu, Europi i Hrvatskoj

Ishodi učenja

(5-10)

1. raščlaniti ekonomska, politička i ideološka suparništva imeđu velikim silama kao uzroke svjetskih ratova

2. objasniti tijek i posljedice Prvoga svjetskog rata u svijetu, Europi i Hrvatskoj

3. opisati pokušaje uspostave demokracije i uvođenje totalitarnih sustava nakon Prvoga svjetskog rata u svijetu i Europi

4. obrazložiti pojavu i karakter nacionalsocijalizma u Njemačkoj

5. ispitati višestruke uzroke, tijek i globalne posljedice Drugoga svjetskog rata u svijetu, Europi i Hrvatskoj

6. izložiti položaj i probleme Hrvatske u prvoj i drugoj jugoslavenskoj državi

7. protumačiti raspad komunizma u Europi, raspad socijalističke Jugoslavije i stvaranje samostalne hrvatske države

8. identificirati očekivanja i proturječnosti u svijetu u drugoj polovici 20. stoljeća

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. raščlaniti ekonomska, politička i ideološka suparništva među velikim silama kao uzroke svjetskih ratova

■ usporediti ekonomska, politička i ideološka suparništva među velikim silama kao uzroke svjetskih ratova

2. objasniti tijek i posljedice Prvoga svjetskog rata u svijetu, Europi i Hrvatskoj

■ konstruirati uzročno-posljedični niz zbivanja i posljedica Prvoga svjetskog rata u svijetu, Europi i Hrvatskoj

3. opisati pokušaje uspostave demokracije i uvođenje totalitarnih sustava nakon Prvoga svjetskog rata u svijetu i Europi

■ identificirati pokušaje uspostave demokracije i uvođenje totalitarnih sustava nakon Prvoga svjetskog rata u svijetu i Europi

4. obrazložiti pojavu i karakter nacionalsocijalizma u Njemačkoj

■ napraviti prikaz pojave i karaktera nacionalsocijalizma u Njemačkoj

5. ispitati višestruke uzroke, tijek i globalne posljedice Drugoga svjetskog rata u svijetu, Europi i Hrvatskoj

■ kreirati uzročno-posljedičnu ljestvicu uzroka, tijeka i globalnih posljedica Drugoga svjetskog rata u svijetu, Europi i Hrvatskoj

6. izložiti položaj i probleme Hrvatske u prvoj i drugoj jugoslavenskoj državi

■ kategorizirati položaj i probleme Hrvatske u prvoj i drugoj jugoslavenskoj državi

7. protumačiti raspad komunizma u Europi, raspad socijalističke Jugoslavije i stvaranje samostalne hrvatske države

■ razlikovati raspad komunizma u Europi, raspad Jugoslavije i stvaranje samostalne hrvatske države

8. identificirati očekivanja i proturječnosti u svijetu i Europi u drugoj polovici 20. stoljeća

■ prosuditi očekivanja i proturječnosti u svijetu i Europi u drugoj polovici 20. stoljeća


Kôd
NazivReligioznost i put religija
Razina
Obujam1,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ razumjeti religioznost kao bitnu odrednicu povijesti čovjeka i čovječanstva te razvoj religija i fenomenologiju religijskih pravaca danas

Ishodi učenja

(5-10)

1. navesti temeljna religiozna pitanja o svijetu i životu

2. opisati temeljna obilježja religioznosti

3. razlikovati prirodne i objavljene religije

4. analizirati odrednice velikih svjetskih religija i svjetonazora

5. usporediti monoteističke religije: židovstvo, kršćanstvo i islam

6. voditi dijalog o religioznim pitanjima uvažavajući različitost

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. navesti temeljna religiozna pitanja o svijetu i životu

■ odrediti temeljna religiozna pitanja o svijetu i životu

2. opisati temeljna obilježja religioznosti

■ nabrojiti temeljne oblike religioznog izražavanja

3. razlikovati prirodne i objavljene religije

■ navesti kriterije razlikovanja prirodnih i objavljenih religija

4. analizirati odrednice velikih svjetskih religija i svjetonazora

■ klasificirati obilježja velikih svjetskih religija i svjetonazora

5. usporediti monoteističke religije: židovstvo, kršćanstvo i islam

■ izdvojiti obilježja monoteističkih religija

6. voditi dijalog o religioznim pitanjima uvažavajući različitost

■ otkriti zajedničke odrednice religija


Kôd
NazivKršćanska objava i vjera
Razina
Obujam1,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ upoznati izvore kršćanske objave, njezin razvojni put u Starom zavjetu, lik Isusa Krista i njegovo djelo spasenja te značenje za kršćansku vjeru danas

Ishodi učenja

(5-10)

1. ustanoviti izvore i povijesne etape kršćanske objave

2. navesti bitne sadržaje kršćanske objave i načine njezina prenošenja

3. raščlaniti proces nastanka Biblije i njezinu strukturu

4. otkriti temeljne poruke Svetog pisma i njegovo značenje za kršćanski život

5. opisati Isusov povijesni lik i njegovo povijesnospasenjsko značenje kao Sina Božjega

6. protumačiti poruku i djelo Isusa Krista te njegovu prisutnost u životu Crkve danas

7. analizirati odrednice kršćanske vjere u Kristovo uskrsnuće, život vječni i eshatološko dovršenje

8. usporediti osobu Isusa Krista s utemeljiteljima drugih religija

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. ustanoviti izvore i povijesne etape kršćanske objave

■ raščlaniti izvore i povijesne etape kršćanske objave

2. navesti bitne sadržaje kršćanske objave i načine njezina prenošenja

■ nabrojiti bitne sadržaje kršćanske objave i načine njezina prenošenja

3. raščlaniti proces nastanka Biblije i njezinu strukturu

■ analizirati proces nastanka Biblije i njezinu strukturu

4. otkriti temeljne poruke Svetog pisma i njegovo značenje za kršćanski život

■ primijeniti temeljne poruke Svetog pisma na oblikovanje kršćanskog života

5. opisati Isusov povijesni lik i njegovo povijesnospasenjsko značenje kao Sina Božjega

■ navesti izvore za Isusovu povijesnost i njegovo povijesno-spasenjsko značenje kao Sina Božjega

6. protumačiti poruku i djelo Isusa Krista te njegovu prisutnost u životu Crkve danas

■ interpretirati poruku i djelo Isusa Krista te njegovu prisutnost u životu Crkve danas

7. analizirati odrednice kršćanske vjere u Kristovo uskrsnuće, život vječni i eshatološko dovršenje

■ poduprijeti argumentima razloge kršćanske vjere u Kristovo uskrsnuće, život vječni i eshatološko dovršenje

8. usporediti osobu Isusa Krista s utemeljiteljima drugih religija

■ ustanoviti sličnosti i razlike između osobe Isusa Krista i utemeljitelja drugih religija


Kôd
NazivCrkva u sadašnjosti i prošlosti
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ objasniti etape nastanka i povijest Crkve te značenje Crkve za vjeru i život kršćana

Ishodi učenja

(5-10)

1. otkriti povijesne početke i strukturiranje Crkve

2. objasniti važnost Crkve za kršćansku vjeru i život

3. razmotriti značenje Blažene Djevice Marije kao uzora vjere

4. iskazati odnos sakramenata kršćanske inicijacije i pripadnosti Crkvi

5. navesti temeljne odrednice susreta Crkve s antičkim svijetom

6. analizirati život i djelovanje Crkve u srednjem vijeku

7. opisati krize i obnove Crkve u novom vijeku

8. ustanoviti zadaće Crkve u suvremenom svijetu

9. primijeniti načela ekumenizma

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. otkriti povijesne početke i strukturiranje Crkve

■ potkrijepiti činjenicama povijesne početke i strukturiranje Crkve

2. objasniti važnost Crkve za kršćansku vjeru i život

■ ustanoviti važnost Crkve za kršćansku vjeru i život

3. razmotriti značenje Blažene Djevice Marije kao uzora vjere

■ prepoznati osobu Blažene Djevice Marije kao uzora vjere

4. prikazati odnos sakramenata kršćanske inicijacije i pripadnosti Crkvi

■ iskazati povezanost sakramenata kršćanske inicijacije i pripadnosti Crkvi

5. navesti temeljne odrednice susreta Crkve s antičkim svijetom

■ nabrojiti temeljne odrednice susreta Crkve s antičkim svijetom

6. analizirati život i djelovanje Crkve u srednjem vijeku

■ razlučiti svijetle i tamne strane života i djelovanja Crkve u srednjem vijeku

7. opisati krize i obnove Crkve u novom vijeku

■ ustanoviti čimbenike kriza i obnove Crkve u novom vijeku

8. ustanoviti zadaće Crkve u suvremenom svijetu

■ izdvojiti zadaće Crkve u suvremenom svijetu

9. primijeniti načela ekumenizma

■ objasniti načela ekumenizma


Kôd
NazivKršćanska antropologija
Razina
Obujam1,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ upoznati vlastitosti kršćanskog poimanja čovjeka u usporedbi s drugim antropologijama te u odnosu prema osobnom životu

Ishodi učenja

(5-10)

1. ustanoviti posljedice različitih poimanja čovjeka za konkretan život

2. povezati obilježja zrele osobnosti i izbor životnih vrijednosti

3. otkriti temelje ljudskog dostojanstva u čovjekovoj stvorenosti na sliku Božju

4. prepoznati u Isusu Kristu ideal ostvarenog čovještva

5. objasniti kršćansko poimanje slobode

6. usporediti općeljudske i kršćanske vrjednote

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. ustanoviti posljedice različitih poimanja čovjeka za konkretan život

■ propitati različita poimanja čovjeka na primjerima iz konkretnog života

2. povezati obilježja zrele osobnosti i izbor životnih vrijednosti

■ raščlaniti odnos između ljudske zrelosti i životnih vrednota

3. otkriti temelje ljudskog dostojanstva u čovjekovoj stvorenosti na sliku Božju

■ protumačiti utemeljenost ljudskog dostojanstva u čovjekovoj stvorenosti na sliku Božju

4. prepoznati u Isusu Kristu ideal ostvarenog čovještva

■ pokazati ideal ostvarenog čovještva na primjeru Isusa Krista

5. objasniti kršćansko poimanje slobode

■ izdvojiti temeljna obilježja kršćanskog poimanja slobode

6. usporediti općeljudske i kršćanske vrjednote

■ objasniti sličnosti i razlike između općeljudskih i kršćanskih vrjednota


Kôd
NazivKršćansko razumijevanje morala
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ upoznati temelje i načela kršćanskog morala te ih primijeniti na područje odnosa prema Bogu, istini, životu, obitelji i ljudskom radu

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti značenje savjesti kao kriterija razlučivanja dobra i zla

2. razmotriti odnos vjere i morala u Svetom pismu

3. ustanoviti odnos evanđeoskog zakona ljubavi i kršćanskog djelovanja

4. povezati vjeru i ljubav prema Bogu s njihovim konkretnim izrazima

5. navesti odrednice kršćanskog poimanja obitelji

6. protumačiti kršćanski stav prema životu i njegovoj zaštiti

7. uspostaviti odnos između spoznaje Boga kao istine i života u istini

8. izložiti temeljne odrednice kršćanskog pogleda na ljudski rad

9. opisati doprinos kršćanske vjere zalaganju za mir u svijetu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti značenje savjesti kao kriterija razlučivanja dobra i zla

■ prepoznati na konkretnom primjeru značenje savjesti kao kriterija razlučivanja dobra i zla

2. razmotriti odnos vjere i morala u Svetom pismu

■ opisati odnos vjere i morala u Svetom pismu

3. ustanoviti odnos evanđeoskog zakona ljubavi i kršćanskog djelovanja

■ pokazati posljedice evanđeoskog zakona ljubavi za kršćansko djelovanje

4. povezati vjeru i ljubav prema Bogu s njihovim konkretnim izrazima

■ protumačiti oblike izražavanja vjere i ljubavi prema Bogu

5. navesti odrednice kršćanskog poimanja obitelji

■ izdvojiti specifičnost kršćanskog poimanja obitelji

6. protumačiti kršćanski stav prema životu i njegovoj zaštiti

■ izložiti temeljne odrednice kršćanskog stava prema životu i njegovoj zaštiti

7. uspostaviti odnos između spoznaje Boga kao istine i života u istini

■ ustanoviti posljedice spoznaje Boga za život u istini

8. izložiti temeljne odrednice kršćanskog pogleda na ljudski rad

■ istražiti temeljne odrednice kršćanskog pogleda na ljudski rad

9. opisati doprinos kršćanske vjere zalaganju za mir u svijetu

■ navesti primjer kršćanskog zalaganja za mir u svijetu


Kôd
NazivKršćanska vjera u suvremenom svijetu
Razina
Obujam1,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ upoznati različite izazove suvremenog svijeta koji potiču na novo promišljanje kršćanske vjere, putove dijaloga s drugim religijama i znanostima te doprinos kršćanstva rješavanju globalnih problema

Ishodi učenja

(5-10)

1. prepoznati promjene odnosa prema religiji i kršćanstvu u suvremenom svijetu

2. razlučiti obilježja zrele i prosvijećene od fanatične i manipulativne religioznosti

3. ustanoviti specifične razlike između kršćanstva i drugih religija

4. primijeniti Kristov put osmišljavanja i prevladavanja patnje na događaje u osobnom životu i svijetu

5. razlikovati vjernički i prirodoznanstveni pogled na stvarnost svijeta i čovjeka

6. objasniti komplementarnost vjerničkog i znanstvenog pristupa stvarnosti

7. otkriti mogućnosti suradnje i specifičnog doprinosa kršćanske vjere rješavanju globalnih problema: ekologije, mira u svijetu, etičkih i bioetičkih pitanja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. prepoznati promjene odnosa prema religiji i kršćanstvu u suvremenom svijetu

■ objasniti promjene odnosa prema religiji i kršćanstvu u suvremenom svijetu

2. razlučiti obilježja zrele i prosvijećene religioznosti od fanatične i manipulativne religioznosti

■ kategorizirati obilježja zrele i prosvijećene religioznosti

3. ustanoviti specifične razlike između kršćanstva i drugih religija

■ izdvojiti specifične razlike između kršćanstva i drugih religija

4. primijeniti Kristov put osmišljavanja i prevladavanja patnje na događaje u osobnom životu i svijetu

■ izvesti posljedice Kristova puta osmišljavanja i prevladavanja patnje za osobni život

5. razlikovati vjernički i prirodoznanstveni pogled na stvarnost svijeta i čovjeka

■ skicirati obilježja vjerničkog i prirodoznanstvenog pogleda na stvarnost svijeta i čovjeka

6. objasniti komplementarnost vjerničkog i znanstvenog pristupa stvarnosti

■ pokazati komplementarnost vjerničkog i znanstvenog pristupa stvarnosti

7. otkriti mogućnosti suradnje i specifičnog doprinosa kršćanske vjere rješavanju globalnih problema: ekologije, mira u svijetu, etičkih i bioetičkih pitanja

■ istražiti mogućnosti suradnje i specifičnog doprinosa kršćanske vjere rješavanju globalnih problema: ekologije, mira u svijetu, etičkih i bioetičkih pitanja


Kôd
NazivMoralno iskustvo – predrefleksivna svijest
Razina
Obujam1,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ upoznati i razumjeti osnovne etičke pojmove na primjerima mitsko-religijskih izvora etike

■ razvijati sposobnost moralnog prosuđivanja i vrijednosnog orijentiranja

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati osnovne etičke pojmove

2. ispitati različite perspektive samospoznaje

3. analizirati konstitutivne pojmove mitsko-religijskih izvora etike

4. preispitati moralne temelje i poruke mitsko-religijskih izvora i učenja

5. identificirati granične situacije

6. procijeniti različita moralna načela djelovanja

7. suprotstaviti razloge moralnih sukoba analizom konfliktnih situacija

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati osnovne etičke pojmove

■ odrediti osnove etičke pojmove

2. ispitati različite perspektive samospoznaje

■ protumačiti što je to samoostvarenje

3. analizirati konstitutivne pojmove mitsko-religijskih izvora etike

■ objasniti konstitutivne pojmove mitsko-religijskih izvora etike

4. preispitati moralne temelje i poruke mitsko-religijskih izvora i učenja

■ komentirati poruke mitsko-religijskih izvora i učenja

5. identificirati granične situacije

■ navesti primjere graničnih situacija

6. procijeniti različita moralna načela djelovanja

■ usporediti različita moralna načela djelovanja

7. suprotstaviti razloge moralnih sukoba analizom konfliktnih situacija

■ raščlaniti razloge moralnog sukoba u konfliktnoj situaciji


Kôd
NazivEtika socijalnog života
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ objasniti etičke pretpostavke međuljudskih odnosa te socijalnih, političkih i pravnih institucija u ljudskom društvu

Ishodi učenja

(5-10)

1. analizirati važnost individualne slobode u ljudskom društvu

2. identificirati temeljne vrijednosti ljudskog zajedništva

3. izdvojiti razloge konflikata u društvu i mogućnosti kompromisa

4. otkriti temeljne vrijednosti antičke političke filozofije

5. ispitati pretpostavke novovjekovnih političkih i socijalnih filozofija

6. preispitati smisao pojmova ljudskog dostojanstva, ljudskih prava, slobode, jednakosti, socijalne pravednosti i tolerancije u modernoj demokraciji

7. procijeniti fenomene suvremenog društva, razvoja znanosti i tehnologije, konzumerizma i zloporabe medija

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. analizirati važnost individualne slobode u ljudskome društvu

■ pokazati odnos između slobode i odgovornosti za vlastita djela

2. identificirati temeljne vrijednosti ljudskog zajedništva

■ odrediti što je to opće dobro

3. izdvojiti razloge konflikata u društvu i mogućnosti kompromisa

■ objasniti jesu li privatni interesi nužno u sukobu s općim interesima

4. otkriti temeljne vrijednosti antičke političke filozofije

■ izložiti kakav je odnos između političke (građanske) i etičke vrline kod Aristotela

5. ispitati pretpostavke novovjekovnih političkih i socijalnih filozofija

■ razlučiti je li utilitarizam oblik etičkog egoizma

6. preispitati smisao pojmova ljudskog dostojanstva, ljudskih prava, slobode, jednakosti, socijalne pravednosti i tolerancije u modernoj demokraciji

■ navesti na kakvu određenju ljudske prirode Kant temelji pojam ljudskog dostojanstva

7. procijeniti fenomene suvremenog društva, razvoja znanosti i tehnologije, konzumerizma i zloporabe medija

■ protumačiti mogu li znanstvenici kontrolirati posljedice znanstvenih otkrića i izuma


Kôd
NazivPrimijenjena etika
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ prepoznati i analizirati osnovne probleme iz područja primijenjene etike

■ razviti odgovorno ponašanje i kreativno sudjelovanje u rješavanju problema suvremene civilizacije

Ishodi učenja

(5-10)

1. identificirati izabrane pojmove iz područja primijenjene etike

2. preispitati različita shvaćanja odnosa čovjeka i prirode

3. razlikovati različite ekološke teorije

4. procijeniti smisao i granice znanstveno-tehnološkog razvoja

5. analizirati smisao etičkih kodeksa i zakletvi

6. izdvojiti karakteristične probleme medicinske bioetike

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. identificirati izabrane pojmove iz područja primijenjene etike

■ objasniti pojmove iz područja primijenjene etike

2. preispitati različita shvaćanja odnosa čovjeka i prirode

■ navesti različita shvaćanja odnosa čovjeka i prirode

3. razlikovati ekološke teorije

■ izložiti načela dubinske ekologije

4. procijeniti smisao i granice znanstveno-tehnološkog razvoja

■ navesti primjere etičkih prijepora koji proizlaze iz znanstveno-tehnološkog razvoja

5. analizirati smisao etičkih kodeksa i zakletvi

■ ustanoviti sličnosti i razlike između Hipokratove prisege i Ženevske deklaracije

6. izdvojiti karakteristične probleme medicinske bioetike

■ objasniti razliku između trgovine organima i etičkog pristupa donaciji organa


Kôd
NazivEtika kao filozofija morala
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ upoznati temeljne etičke pojmove, teorije i strategije njihova opravdanja da bi se stekao racionalan i univerzalan uvid u prirodu moralnih fenomena

■ razviti kritičko prosuđivanje različitih moralnovrijednosnih orijentacija bez autoritativnog utjecaja tradicije ili ideologije

Ishodi učenja

(5-10)

1. ispitati odnos morala i etike

2. analizirati moral kao predrefleksivno iskustvo

3. razlučiti pojmove morala i ćudoređa

4. procijeniti idealan zahtjev važenja morala

5. raščlaniti strukturu etike

6. izdvojiti osnovne etičke pojmove

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. ispitati odnos morala i etike

■ odrediti predmet etike kao filozofske discipline

2. analizirati moral kao predrefleksivno iskustvo

■ pokazati na primjeru svakodnevne moralne prosudbe njezin moralni temelj

3. razlučiti pojmove morala i ćudoređa

■ ustanoviti razliku između pojmova morala i ćudoređa

4. procijeniti idealan zahtjev važenja morala

■ protumačiti moral kao trebanje

5. raščlaniti strukturu etike

■ navesti u čemu se razlikuju pitanja kojima se bave deskriptivna i normativna etika te metaetika

6. izdvojiti osnovne etičke pojmove

■ izložiti različite etičke pristupe u određenju dobra kao temeljne moralne vrijednosti


Kôd
NazivEtička argumentacija i etičke teorije
Razina
Obujam2,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ usporediti, izvesti, poopćiti i vrjednovati različite etičke koncepcije u svrhu razvijanja sposobnosti etičke argumentacije

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati filozofske pristupe utemeljenju etike

2. razlučiti strategije opravdanja važenja etike

3. preispitati filozofsko-antropološko utemeljenje etike

4. suprotstaviti različite etičke argumentacije

5. analizirati etičke tekstove

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati filozofske pristupe utemeljenju etike

■ navesti načelne razlike između Aristotelove etike vrline i Kantove deontološke etike

2. razlučiti strategije opravdanja važenja etike

■ identificirati etičko uporište moralnog relativizma

3. preispitati filozofsko-antropološko utemeljenje etike

■ usporediti ideju razvoja u povijesnom i evolucionističkom shvaćanju čovjeka

4. suprotstaviti različite etičke argumentacije

■ ustanoviti razliku između analitičke, komunikativne i kreativno-konstruktivne argumentacije

5. analizirati etičke tekstove

■ izdvojiti temeljni etički princip argumentacije u tekstu


Kôd
NazivPolitika
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ razumjeti osnovne političke pojmove i principe funkcioniranja države

■ prosuditi kritički aktualna politička zbivanja

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati razvoj političke znanosti od stare Grčke do danas

2. povezati utjecaj zakona na aktivnosti u svakodnevnom životu

3. izložiti pojmove moći, vlasti i autoriteta

4. prikazati načine političkog djelovanja u demokratskom društvu

5. identificirati odrednice civilnog društva

6. protumačiti pojam ljudskih prava u kontekstu njihova razvoja i dokumenata koji ih reguliraju

7. navesti značajke i oblike države

8. prepoznati različite političke sustave; demokraciju, tiraniju, aristokraciju, diktaturu, totalitarizam

9. iskazati obilježja i funkcije političkih stranaka

10. prikazati politički sustav Republike Hrvatske s naglaskom na djelokrug rada zakonodavne, izvršne i sudske vlasti

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati razvoj političke znanosti

■ prikazati razvoj političke znanosti od stare Grčke do danas

2. povezati utjecaj zakona na aktivnosti u svakodnevnom životu

■ procijeniti utjecaj zakona i aktivnosti u svakodnevnom životu

3. izložiti pojmove moći, vlasti i autoriteta

■ razlučiti pojmove moći, vlasti i autoriteta

4. prikazati načine političkog djelovanja u demokratskom društvu

■ suprotstaviti načine političkog djelovanja u demokratskom društvu

5. identificirati odrednice civilnog društva

■ identificirati odrednice civilnog društva

6. protumačiti pojam ljudskih prava u kontekstu njihova razvoja i dokumenata koji ih reguliraju

■ demonstrirati pojam ljudskih prava kontekstu njihova razvoja i dokumenata koji ih reguliraju

7. navesti značajke i oblike države

■ ustanoviti značajke i oblike države

8. prepoznati različite političke sustave: demokraciju, tiraniju, aristokraciju, diktaturu, totalitarizam

■ razlikovati različite političke sustave: demokraciju, tiraniju, aristokraciju, diktaturu, totalitarizam

9. iskazati obilježja i funkcije političkih stranaka

■ ispitati obilježja i funkcije političkih stranaka

10. prikazati politički sustav Republike Hrvatske s naglaskom na djelokrug rada zakonodavne, izvršne i sudske vlasti

■ komentirati značajke političkog sustava Republike Hrvatske s naglaskom na djelokrug rada zakonodavne, izvršne i sudske vlasti


Kôd
NazivGospodarstvo
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ upoznati osnovne gospodarske pojmove i funkcioniranje gospodarskog sustava u cjelini

■ shvatiti važnost gospodarskog djelovanja

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati razvoj ekonomske znanosti

2. izložiti osnovne ekonomske pojmove

3. pokazati vrste gospodarskih sustava s naglaskom na temeljna ekonomska pitanja

4. prikazati funkcioniranje tržišta i tržišnih mehanizama

5. istražiti vrste novca i načine financiranja poslovnih organizacija

6. povezati vrste ekonomske politike i vrste ekonomskih ciljeva

7. demonstrirati značenje poduzetničkog pothvata

8. interpretirati obilježja marketinga i instrumente marketinškog spleta

9. raspravljati o gospodarskom sustavu Republike Hrvatske s naglaskom na globalizacijski proces

10. protumačiti povijesni razvoj i funkcioniranje EU

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati razvoj ekonomske znanosti

■ interpretirati razvoj ekonomske znanosti

2. izložiti osnovne ekonomske pojmove

■ razlikovati osnovne ekonomske pojmove

3. pokazati vrste gospodarskih sustava s naglaskom na temeljna ekonomska pitanja

■ klasificirati vrste gospodarskih sustava s naglaskom na temeljna ekonomska pitanja

4. prikazati funkcioniranje tržišta i tržišnih mehanizama

■ usporediti funkcioniranje tržišta i tržišnih mehanizama

5. istražiti vrste novca i načine financiranja poslovnih organizacija

■ razlučiti vrste novca i načine financiranja poslovnih organizacija

6. povezati vrste ekonomske politike i vrste ekonomskih ciljeva

■ usporediti vrste ekonomske politike i vrste ekonomskih ciljeva

7. demonstrirati značenje poduzetničkog pothvata

■ prikazati značenje poduzetničkog pothvata

8. interpretirati obilježja marketinga i instrumente marketinškog spleta

■ povezati obilježja marketinga i instrumente marketinškog spleta

9. raspravljati o gospodarskom sustavu Republike Hrvatske s naglaskom na globalizacijski proces

■ komentirati gospodarski sustav Republike Hrvatske s naglaskom na globalizacijski proces

10. protumačiti povijesni razvoj i funkcioniranje EU

■ prezentirati povijesni razvoj i funkcioniranje EU


Kôd
NazivKineziološka teorijska znanja
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ povećati bitna kineziološka teorijska znanja o važnosti samostalne, smislene i svakodnevne provedbe tjelesnog vježbanja

Ishodi učenja

(5-10)

1. poznavati bitne informacije iz povijesti sporta kao dijela opće kulture

2. prepoznati indiciranost i kontraindiciranost određenih kinezioloških aktivnosti prema izabranom zanimanju

3. navesti važnost i specifičnosti vježbanja koje treba provoditi tijekom radnog vijeka u funkciji sportske rekreacije

4. navesti teorijska znanja o samostalnom planiranju, programiranju i kontroli procesa vježbanja (određivanje volumena, ekstenziteta i intenziteta vježbanja)

5. nabrojiti specifične kineziološke i kineziterapeutske transformacijske postupke za unaprjeđenje i očuvanje zdravlja s ciljem prevencije potencijalno najčešćih antropoloških negativnosti tijekom obavljanja izabranog zanimanja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. poznavati bitne informacije iz povijesti sporta kao dijela opće kulture

■ objasniti doprinos tjelesnog vježbanja razvoju ljudskog roda

2. prepoznati indiciranost i kontraindiciranost određenih kinezioloških aktivnosti prema izabranom zanimanju

■ nabrojiti kineziološke aktivnosti koje su pozitivno usklađene s izabranim zanimanjem

3. navesti važnost i specifičnosti vježbanja koje treba provoditi tijekom radnog vijeka u funkciji sportske rekreacije

■ izdvojiti programske sadržaje s obilježjima zanimanja i pokazati način njihove primjene tijekom radnog vijeka u funkciji sportske rekreacije

4. navesti temeljna znanja o samostalnom planiranju, programiranju i kontroli procesa vježbanja (određivanje volumena, ekstenziteta i intenziteta vježbanja)

■ odrediti individualno volumen, ekstenzitet i intenzitet opterećenja u vježbanju na primjeru pojedine sportsko-rekreacijske aktivnosti

5. nabrojiti specifične kineziološke i kineziterapeutske transformacijske postupke za unaprjeđenje i očuvanje zdravlja s ciljem prevencije potencijalno najčešćih zdravstvenih tegoba tijekom obavljanja izabranog zanimanja

■ izabrati kineziološke aktivnosti u funkciji pozitivnih promjena na pojedine organske sustave u funkciji unaprjeđenja i očuvanja zdravlja


Kôd
NazivKineziološke aktivnosti
Razina
Obujam3
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ usvojiti i usavršiti različite kineziološke aktivnosti koje, smisleno usklađene s izabranim zanimanjem i obilježjima polaznika, potiču razvoj bitnih osobina i sposobnosti

Ishodi učenja

(5-10)

1. isplanirati monostrukturne cikličke aktivnosti koje se mogu koristiti u funkciji cjeloživotnog vježbanja kao sportsko-rekreacijski sadržaji

2. uskladiti polistrukturne acikličke aktivnosti koje su povezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

3. kombinirati polistrukturne kompleksne aktivnosti koje su povezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

4. ovladati polistruktulnim konvencionalnim aktivnostima koje su povezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

5. demonstrirati izvođenje jedne monostrukturne cikličke aktivnosti koja se može koristiti u funkciji cjeloživotnog vježbanja kao osnovni sportsko-rekreacijski sadržaj, a po mogućnosti polaznik ima interes za nju

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. isplanirati monostrukturne cikličke aktivnosti koje se mogu koristiti u funkciji cjeloživotnog vježbanja kao sportsko-rekreacijski sadržaji

■ razmotriti monostrukturne cikličke aktivnosti u funkciji održavanja zdravlja i povećanja radne sposobnosti kako bi se objasnio utjecaj primjene tih aktivnosti na radni i zdravstveni status osoba u izboru zanimanja

2. uskladiti polistrukturne acikličke aktivnosti koje su povezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

■ sažeti polistrukturne aktivnosti, zadane programom, koje potiču razvoj više sposobnosti polaznika i preventivno smanjuju zdravstvene probleme

3. kombinirati polistrukturne kompleksne aktivnosti koje su povezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

■ provesti elemente određene polistrukturne kompleksne aktivnosti koji se primjenjuju za neaktivne skupine mišića te upotrijebiti primjerene vježbe za jačanje i istezanje prema izabranom zanimanju

4. ovladati polistrukturnim konvencionalnim aktivnostima koje su povezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

■ demonstrirati aktivnosti za povećanje morfološkog statusa i unaprjeđenja aerobnih sposobnosti u svrhu prevencije zdravstvenog statusa

5. demonstrirati izvođenje jedne monostrukturne cikličke aktivnosti koja se može koristiti u funkciji cjeloživotnog vježbanja kao osnovni sportsko-rekreacijski sadržaj, a po mogućnosti polaznik ima interes za nju

■ prilagoditi monostrukturne cikličke aktivnosti u svrhu cjeloživotnog vježbanja prema odabiru polaznika


Kôd
NazivTransformacija kinantropoloških obilježja
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ usvojiti i usavršiti kineziološke sadržaje i postupke za unapređenje kinantropoloških obilježja polaznika

Ishodi učenja

(5-10)

1. isplanirati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih morfoloških obilježja (optimizaciju sastava tijela – povećanje mišićne mase, potkožno masno tkivo)

2. razlikovati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih motoričkih sposobnosti (fleksibilnost, koordinacijska svojstva, brzinsko eksplozivna svojstva, razvoj i održavanje jakosti)

3. prilagoditi izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih funkcionalnih sposobnosti (aerobna i anaerobna izdržljivost)

4. usporediti izvedbu bitnih kinezioloških sadržaja s ciljem cjelovite transformacije lokomotornog sustava (mobilnosti lokomotornog sustava, stabilnosti lokomotornog sustava)

5. kombinirati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem svladavanja sadržaja različitih programa za prevenciju lokomotornih ozljeda (relativne vježbe jakosti, primjena elastičnih otpora, primjena proprioceptivnih vježbi, primjeri povezivanja sadržaja iz različitih programa prevencije s ciljem maksimizacije učinkovitosti)

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. isplanirati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih morfoloških obilježja (optimizaciju sastava tijela, povećanje mišićne mase, potkožno masno tkivo)

■ prilagoditi kineziološke aktivnosti s ciljem povećanja mišićne mase, redukcije potkožnoga masnog tkiva te u svrhu prevencije povećanja tjelesne težine

2. razlikovati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih motoričkih sposobnosti (fleksibilnost, koordinacijska svojstva, brzinsko eksplozivna svojstva, razvoj i održavanje jakosti)

■ prilagoditi kineziološke aktivnosti kojima utječemo na pozitivne promjene motoričkih sposobnosti u izabranom zanimanju

3. prilagoditi izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih funkcionalnih sposobnosti (aerobna i anaerobna izdržljivost)

■ provesti programske sadržaje uz optimalno doziranje opterećenja s ciljem unaprjeđenja aerobnih i anaerobnih sposobnosti s obilježjima zanimanja

4. usporediti izvedbu bitnih kinezioloških sadržaja s ciljem cjelovite transformacije lokomotornog sustava (mobilnosti lokomotornog sustava, stabilnosti lokomotornog sustava)

■ demonstrirati kineziološke sadržaje za pokretljivost, aktivnost, jačanje i transformaciju lokomotornog sustava

5. kombinirati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem svladavanja sadržaja različitih programa za prevenciju lokomotornih ozljeda (relativne vježbe jakosti, primjena elastičnih otpora, primjena proprioceptivnih vježbi, primjeri povezivanja)

■ prilagoditi i primijeniti vježbe za jačanje ligamenata i tetiva te povećanje amplitude pokreta u zglobovima kako bi se prevenirale ozljede lokomotornog sustava


Kôd
NazivKineziološki postupci unapjeđenja zdravlja
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ usvojiti i usavršiti preventivne i korektivne kineziterapeutske postupke čija je svrha potpuno radno (funkcionalno) održavanje i/ili osposobljavanje djelatnika tijekom radnog staža

Ishodi učenja

(5-10)

1. pokazati i nabrojiti kineziterapeutske vježbe za prevenciju tegoba onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

2. izabrati i pokazati statičke vježbe istezanja (streching) za regeneraciju onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

3. pokazati i provesti kineziterapeutske vježbe za rehabilitaciju nakon ozljeda onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

4. sastaviti i provesti statičke vježbe istezanja (streching) za smanjenje tonusa onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

5. objasniti i primijeniti skup vježbi masaže i samomasaže (opuštanja, glađenja, gnječenja, istresanja…) u stajanju, sjedenju ili ležanju onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. pokazati i nabrojiti kineziterapeutske vježbe za prevenciju tegoba onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

■ procijeniti i primijeniti kineziterapeutske vježbe za smanjenje zdravstvenih problema koštanog i mišićnog sustava te vezivnog tkiva

2. izabrati i pokazati statičke vježbe istezanja (stretching) za regeneraciju onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

■ osmisliti skup statičkih vježbi istezanja u funkciji oporavka lokomotornog sustava

3. pokazati i provesti kineziterapeutske vježbe za rehabilitaciju nakon ozljeda onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

■ pokazati kineziterapeutske vježbe za rehabilitaciju lokomotornog sustava

4. sastaviti i provesti statičke vježbe istezanja (streching) za smanjenje tonusa onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

■ sastaviti i provesti skup vježbi koje obuhvaćaju istezanje nekog dijela lokomotornog sustava s ciljem redukcije mišićne napetosti (vrata, ramenog pojasa, kralježnice i leđnih mišića, trbušnih mišića i mišića stražnjice)

5. objasniti i primijeniti skup vježbi masaže i samomasaže (opuštanja, glađenja, gnječenja, istresanja) u stajanju, sjedenju ili ležanju onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

■ izvesti skup vježbi samomasaže u različitim položajima s ciljem otklanjanja mišićne napetosti koja je aktivirana izabranim zanimanjem


2.3.2. Obvezni strukovni skupovi ishoda učenja

KôdJ-0601-4/O-11/01
NazivTehničko crtanje i elementi strojeva
Razina
Obujam9,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ izraditi tehničke crteže elemenata strojeva i opisati njihovu funkciju

Ishodi učenja

(5-10)

1. prikazati projekcije tijela

2. poznavati standarde tehničkog crtanja

3. izraditi skice jednostavnih strojarskih dijelova i sklopova

4. raščlaniti sastavni crtež na detalje

5. razlikovati elemente strojeva

6. opisati funkciju elemenata strojeva

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. prikazati projekcije tijela

■ predočiti tijelo u ortogonalnoj projekciji

2. poznavati standarde tehničkog crtanja

■ opisati standarde tehničkog crtanja

3. izraditi skice jednostavnih strojarskih dijelova i sklopova

■ nacrtati radionički crtež

4. raščlaniti sastavni crtež na detalje

■ skicirati predmet prema uzorku

5. razlikovati elemente strojeva

■ izraditi radionički crtež uzorka iz sastavnog crteža

6. opisati funkciju elemenata strojeva

■ objasniti izvedbe i karakteristike elemenata strojevaKôdJ-0601-4/O-11/02
NazivCrtanje pomoću računala
Razina
Obujam3
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ izraditi tehnički crtež pomoću računala primjenom odgovarajućih računalnih programa u svrhu grafičkog komuniciranja

Ishodi učenja

(5-10)

1. interpretirati sučelje CAD programa

2. definirati parametre crtanja

3. razlikovati naredbe CAD programa

4. primijeniti standarde tehničkog crtanja na računalu

5. prikazati tijelo u prostoru

6. pripremiti crtež za ispis

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. interpretirati sučelje CAD programa

■ opisati strukturu CAD sučelja

2. definirati parametre crtanja

■ podesiti parametre za zadani primjer

3. razlikovati naredbe CAD programa

■ koristiti naredbe CAD programa u zadanom primjeru

4. primijeniti standarde tehničkog crtanja na računalu

■ nacrtati radionički crtež primjenom računala

5. prikazati tijelo u prostoru

■ izraditi jednostavniji 3D model primjenom računala

6. pripremiti crtež za ispis

■ ispisati crtež iz CAD programa


KôdJ-0601-4/O-11/03
NazivTehnički materijali i ispitivanje svojstava
Razina
Obujam6
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ objasniti svojstva tehničkih materijala i njihovu primjenu

Ishodi učenja

(5-10)

1. navesti podjelu tehničkih materijala

2. razlikovati načine dobivanja tehničkih materijala

3. koristiti standardne oznake materijala (HRN, ISO, EN)

4. objasniti osnovne parametre toplinske obrade

5. interpretirati utjecaj strukture na svojstva tehničkih materijala

6. objasniti svojstva tehničkih materijala te postupke ispitivanja

7. objasniti načine zaštite od korozije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. navesti podjelu tehničkih materijala

■ nabrojiti grupe tehničkih materijala

2. razlikovati načine dobivanja tehničkih materijala

■ objasniti postupke dobivanja tehničkih materijala

3. koristiti standardne oznake materijala (HRN, ISO, EN)

■ povezati svojstva materijala prema standardiziranoj oznaci

4. objasniti osnovne parametre toplinske obrade

■ odabrati odgovarajuću toplinsku obradu ovisno o zadanim uvjetima eksploatacije

5. interpretirati utjecaj strukture na svojstva tehničkih materijala

■ analizirati svojstva materijala zadane strukture

6. objasniti svojstva tehničkih materijala te postupke ispitivanja

■ opisati postupke ispitivanja svojstava tehničkih materijala

7. objasniti načine zaštite od korozije

■ nabrojati primjere zaštite metalnih i nemetalnih površina obzirom na primjenu


KôdJ-0601-4/O-11/04
NazivTehnička mehanika
Razina
Obujam8,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ proračunati i dimenzionirati elemente konstrukcije na temelju zakonitosti tehničke mehanike

Ishodi učenja

(5-10)

1. analizirati ravninske sustave sila

2. objasniti načine određivanja težišta

3. usporediti nosače prema izvedbi i opterećenju

4. razlikovati vrste opterećenja

5. dimenzionirati elemente na temelju opterećenja, dopuštenog naprezanja i deformacije

6. analizirati vrste gibanja tijela

7. primijeniti osnovne zakonitosti dinamike

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. analizirati ravninske sustave sila

■ odrediti rezultantu sila grafičkim i analitičkim postupkom

2. objasniti načine određivanja težišta

■ riješiti koordinate težišta zadane plohe

3. usporediti nosače prema izvedbi i opterećenju

■ izračunati sile i momente zadanog nosača

4. razlikovati vrste opterećenja

■ opisati pojedine vrste opterećenja

5. dimenzionirati elemente na temelju opterećenja, dopuštenog naprezanja i deformacije

■ demonstrirati elemente na temelju opterećenja na zadanom primjeru

6. analizirati vrste gibanja tijela

■ opisati vrste gibanja na zadanom primjeru

7. primijeniti osnovne zakonitosti dinamike

■ proračunati silu, energiju i snagu pri gibanju zadanog tijela


KôdJ-0601-4/O-11/05
NazivKonstruiranje elemenata i sklopova
Razina
Obujam10,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ proračunati elemente strojeva i sklopove

■ konstruirati elemente strojeva i sklopove

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti načela konstruiranja

2. povezati elemente strojeva u funkcionalnu cjelinu

3. primijeniti standardne elemente pri konstruiranju

4. proračunati strojne elemente i sklopove primjenom računalnih programa

5. dizajnirati strojne elemente primjenom računalnih programa

6. konstruirati sklopove strojarskih konstrukcija primjenom računalnih programa

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti načela konstruiranja

■ primijeniti načela konstruiranja na zadanom primjeru

2. povezati elemente strojeva u funkcionalnu cjelinu

■ grupirati elemente strojeva prema funkcionalnim zahtjevima

3. primijeniti standardne elemente pri konstruiranju

■ odabrati odgovarajuće standardne elemente strojeva za zadanu konstrukciju

4. proračunati strojne elemente i sklopove primjenom računalnih programa

■ izračunati mehaničke parametre za zadanu konstrukciju

5. dizajnirati strojne elemente primjenom računalnih programa

■ nacrtati radioničke crteže zadane konstrukcije

6. konstruirati sklopove strojarskih konstrukcija primjenom računalnih programa

■ izraditi sklopni crtež zadane konstrukcije


KôdJ-0601-4/O-11/06
NazivKonstruiranje alata i naprava
Razina
Obujam8
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ poznavati alate i naprave

■ proračunati alate i naprave

■ konstruirati alate i naprave

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti podjelu i karakteristike alata i naprava

2. objasniti primjenu i sastavne dijelove alata i naprava

3. primijeniti standardne elemente pri konstruiranju alata i naprava

4. proračunati alate i naprave primjenom računalnih programa

5. konstruirati dijelove alata i naprava primjenom računalnih programa

6. konstruirati alate i naprave primjenom računalnih programa

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti podjelu i karakteristike alata i naprava

■ nabrojiti različite vrste alata i naprava

2. objasniti primjenu i sastavne dijelove alata i naprava

■ opisati zadane alate i naprave prema namjeni

3. primijeniti standardne elemente pri konstruiranju alata i naprava

■ konstruirati funkcionalni sklop zadanog alata ili naprave

4. proračunati alate i naprave primjenom računalnih programa

■ izračunati sile i geometriju zadanog alata ili naprave

5. konstruirati dijelove alata i naprava primjenom računalnih programa

■ nacrtati radioničke crteže zadanog alata ili naprave

6. konstruirati alate i naprave primjenom računalnih programa

■ izraditi sastavni crtež zadanog alata ili naprave


KôdJ-0601-4/O-11/07
NazivStrojarska mjerenja i kontrola kvalitete
Razina
Obujam3,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ steći temeljna znanja i vještine mjerenja u strojarstvu

■ upoznati osiguranje kontrole kvalitete tehnoloških postupaka

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati postupke mjerenja dužine, oblika i položaja

2. izvoditi strojarska mjerenja dužina

3. razlikovati ostala nedužinska mjerenja u strojarstvu

4. objasniti utjecaj pogrješke mjerenja i dopuštena odstupanja

5. navesti načela planiranja i provedbe sustava upravljanja kvalitetom

6. usporediti metode kontrole kvalitete

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati postupke mjerenja dužine, oblika i položaja

■ interpretirati zadani postupak mjerenja

2. izvoditi strojarska mjerenja dužina

■ izmjeriti dužinske mjere zadanog predmeta

3. razlikovati ostala nedužinska mjerenja u strojarstvu

■ opisati nedužinsko mjerenje za zadani primjer

4. objasniti utjecaj pogrješke mjerenja i dopuštena odstupanja

■ prepoznati grješke mjerenja na zadanom postupku mjerenja

5. navesti načela planiranja i provedbe sustava upravljanja kvalitetom

■ protumačiti elemente sustava upravljanja kvalitetom

6. usporediti metode kontrole kvalitete

■ izabrati odgovarajuću metodu kontrole kvalitete u zadanom primjeru


KôdJ-0601-4/O-11/08
NazivProjektiranje tehnoloških postupaka i procesa
Razina
Obujam6
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ opisati postupke obrade materijala i mogućnosti njihove primjene

■ definirati elemente tehnološkog procesa

■ izraditi tehnološku dokumentaciju

Ishodi učenja

(5-10)

1. nabrojiti postupke strojne obrade odvajanjem čestica

2. objasniti postupke obrade deformacijom

3. razlikovati postupke lijevanja

4. opisati postupke toplinske obrade

5. razlikovati postupke površinske zaštite materijala

6. objasniti tehnološke postupke nerastavljivih spojeva

7. predvidjeti postupke sastavljanja

8. odabrati elemente tehnološkog procesa

9. izraditi kalkulaciju troškova proizvodnje

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. nabrojiti postupke strojne obrade odvajanjem čestica

■ odabrati postupak obrade odvajanjem čestica zadanog primjera

2. objasniti postupke obrade deformacijom

■ opisati zadani postupak obrade deformacijom

3. razlikovati postupke lijevanja

■ objasniti tehnologiju lijevanja materijala

4. opisati postupke toplinske obrade

■ interpretirati zadani postupak toplinske obrade

5. razlikovati postupke površinske zaštite materijala

■ predložiti postupak površinske zaštite zadanog primjera

6. objasniti tehnološke postupke nerastavljivih spojeva

■ protumačiti zadani postupak zavarivanja materijala

7. predvidjeti postupke sastavljanja

■ komentirati postupak sastavljanja zadanog primjera

8. odabrati elemente tehnološkog procesa

■ izraditi tehnološku dokumentaciju zadanog primjera

9. izračunati troškove proizvodnje

■ proračunati vrijeme i troškove izradbe zadanog proizvoda


KôdJ-0601-4/O-11/09
NazivPlaniranje i provođenje postupaka održavanja
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ planirati postupke održavanja

■ provoditi postupke održavanja

Ishodi učenja

(5-10)

1. prepoznati važnost održavanja strojeva i opreme

2. razlikovati postupke preventivnog održavanja

3. planirati investicijsko održavanje

4. identificirati postupke korektivnog održavanja

5. navesti potrebnu dokumentaciju o održavanju

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. prepoznati važnost održavanja strojeva i opreme

■ opisati svrhu održavanja strojeva i opreme

2. razlikovati postupke preventivnog održavanja

■ objasniti postupak preventivnog održavanja na zadanom primjeru

3. planirati investicijsko održavanje

■ navesti primjer investicijskog održavanja

4. identificirati postupke korektivnog održavanja

■ odabrati postupke korektivnog održavanja na zadanom primjeru

5. navesti potrebnu dokumentaciju o održavanju

■ izraditi dokumentaciju za preventivno održavanje na zadanom primjeru


KôdJ-0601-4/O-11/10
NazivProgramiranje numerički upravljanih strojeva
Razina
Obujam8,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ opisati različite vrste numeričkih strojeva

■ izraditi tehnološku dokumentaciju

■ pisati program i izraditi dio prema zadanoj tehnološkoj dokumentaciji

Ishodi učenja

(5-10)

1. usporediti različite vrste numerički upravljanih strojeva i njihove glavne dijelove

2. izraditi tehnološku dokumentaciju na osnovi zadanog crteža

3. izraditi program za numeričko upravljanje

4. provjeriti napisani program za CNC stroj

5. izraditi strojni dio na CNC tokarilici

6. izraditi strojni dio na CNC glodalici

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. usporediti različite vrste numerički upravljanih strojeva i njihove glavne dijelove

■ opisati zadani numerički stroj

2. izraditi tehnološku dokumentaciju na osnovi zadanog crteža

■ napraviti tehnološku dokumentaciju na osnovi zadanog crteža

3. izraditi program za numeričko upravljanje

■ napisati program na osnovi tehnološke dokumentacije i zadanog crteža

4. provjeriti napisani program za CNC stroj

■ simulirati napisani program u 2D i 3D i otkloniti uočene greške

5. izraditi strojni dio na CNC tokarilici

■ obraditi tokarenjem strojni dio na CNC stroju

6. izraditi strojni dio na CNC glodalici

■ izraditi glodanjem strojni dio na CNC stroju


KôdJ-0601-4/O-11/11
NazivPneumatika i hidraulika
Razina
Obujam7,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ osmisliti i ostvariti jednostavne pneumatske i hidrauličke sheme i sustave

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati pneumatske i elektropneumatske uređaje i njihovu funkciju

2. opisati hidrauličke uređaje i njihovu funkciju

3. izraditi jednostavne pneumatske sheme spajanja i specifikaciju elemenata

4. definirati jednostavne hidrauličke sheme spajanja i specifikaciju elemenata

5. spojiti odabrane pneumatske elemente prema shemama uz provjeru funkcionalnosti

6. povezati odabrane hidrauličke i elektrohidrauličke elemente prema shemama uz provjeru funkcionalnosti

7. objasniti rad hidrauličkih strojeva

8. analizirati hidroenergetske uređaje

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati pneumatske i elektropneumatske uređaje i njihovu funkciju

■ protumačiti princip rada zadanog pneumatskog uređaja

2. opisati hidrauličke uređaje i njihovu funkciju

■ objasniti princip rada zadanog hidrauličkog uređaja

3. izraditi jednostavne pneumatske sheme spajanja i specifikaciju elemenata

■ nacrtati shemu pneumatskog sklopa iz zadanog primjera

4. definirati jednostavne hidrauličke sheme spajanja i specifikaciju elemenata

■ izraditi shemu hidrauličkog sklopa iz zadanog primjera

5. spojiti odabrane pneumatske elemente prema shemama uz provjeru funkcionalnosti

■ ispitati funkcionalnost pneumatskog sklopa na didaktičkoj ploči

6. povezati odabrane hidrauličke i elektrohidrauličke elemente prema shemama uz provjeru funkcionalnosti

■ provjeriti funkcionalnost hidrauličkog sklopa na didaktičkoj ploči

7. objasniti rad hidrauličkih strojeva

■ komentirati princip rada različitih hidrauličkih strojeva

8. analizirati hidroenergetske uređaje

■ demonstrirati princip rada različitih hidroenergetskih uređaja


KôdJ-0601-4/O-11/12
NazivOsnove termodinamike i toplinski strojevi
Razina
Obujam6,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ steći temeljna znanja o termodinamičkim veličinama i procesima, i to o konstrukciji, značajkama i primjeni toplinskih strojeva i uređaja u svrhu njihova učinkovitog korištenja u radu i pravilnog održavanja tijekom životnog vijeka

Ishodi učenja

(5-10)

1. interpretirati osnovne termodinamičke zakone

2. opisati osnovne veličine stanja te toplinsko širenje krutih tijela i fluida

3. objasniti zakonitosti prijelaza i prolaza topline

4. razlikovati vrste i izvedbe toplinskih strojeva i uređaja

5. nabrojiti područja primjene toplinskih strojeva i uređaja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. interpretirati osnovne termodinamičke zakone

■ opisati zadani termodinamički zakon

2. opisati osnovne veličine stanja i toplinsko širenje krutih tijela i fluida

■ izračunati veličine i nacrtati dijagram zadanog kružnog procesa

3. objasniti zakonitosti prijelaza i prolaza topline

■ interpretirati prijelaz topline na zadanom primjeru

4. razlikovati vrste i izvedbe toplinskih strojeva i uređaja

■ objasniti princip rada zadanog toplinskog stroja ili uređaja

5. nabrojiti područja primjene toplinskih strojeva i uređaja

■ navesti mogućnosti primjene određenog toplinskog stroja ili uređaja


KôdJ-0601-3/O-11/01
NazivOsnove elektrotehnike
Razina
Obujam3,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ upoznati osnovne zakonitosti i elemente elektrotehnike i elektronike

■ opisati konstrukciju, princip rada i primjenu električnih strojeva

Ishodi učenja

(5-10)

1. protumačiti osnovne pojave, zakone i pravila iz područja elektrotehnike i njihovu povezanost

2. razlikovati osnovne elektrotehničke veličine i grafički ih prikazati

3. navesti svojstva i primjenu osnovnih elektrotehničkih i elektroničkih elemenata

4. opisati konstrukciju, princip rada i primjenu električnih strojeva

5. objasniti osnovne strujne krugove

6. analizirati način mjerenja osnovnih električnih veličina

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. protumačiti osnovne pojave, zakone i pravila iz područja elektrotehnike i njihovu povezanost

■ interpretirati osnovne zakone, pravila i pojave iz područja elektrotehnike

2. razlikovati osnovne elektrotehničke veličine i grafički ih prikazati

■ izračunati i grafički prikazati povezanost električnih veličina

3. navesti svojstva i primjenu osnovnih elektrotehničkih i elektroničkih elemenata

■ opisati osnovne karakteristike i primjenu zadanoga elektroničkog elementa

4. opisati konstrukciju, princip rada i primjenu električnih strojeva

■ odabrati elektromotor za zadane pogonske uvjete

5. objasniti osnovne strujne krugove

■ sastaviti zadani strujni krug

6. analizirati način mjerenja osnovnih električnih veličina

■ izmjeriti osnovne električne veličine iz zadanog primjera


KôdJ-0601-4/O-11/13
NazivOsnove automatizacije
Razina
Obujam8
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ riješiti samostalno jednostavne zadatke automatskog nadzora i vođenja korištenjem upravljanja i/ili regulacije, primjenom senzora

Ishodi učenja

(5-10)

1. odabrati odgovarajući senzor s obzirom na uvjete u kojima se koristi

2. projektirati jednostavne upravljačke sklopove korištenjem logičkih funkcija, dijagrama kretanja uz uporabu računala

3. spojiti izvršne elemente prema izrađenoj dokumentaciji

4. provjeriti funkcionalnost spojnih elemenata

5. primijeniti osnovna načela industrijskih računala (PLC)

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. odabrati odgovarajući senzor s obzirom na uvjete u kojima se koristi

■ odabrati odgovarajući senzor prema traženim karakteristikama i uvjetima rada

2. projektirati jednostavne upravljačke sklopove korištenjem logičkih funkcija, dijagrama kretanja uz uporabu računala

■ nacrtati shemu jednostavnoga upravljačkog sklopa za zadatak objektivnog tipa uz specifikaciju elemenata

3. spojiti izvršne elemente prema izrađenoj dokumentaciji

■ navesti princip rada i karakteristike pet vrsta senzora blizine

4. provjeriti funkcionalnost spojnih elemenata

■ spojiti izvršne i upravljačke elemente prema dokumentaciji i pustiti sklop u funkciju

5. primijeniti osnovna načela industrijskih računala (PLC)

■ napisati jednostavan upravljački program na računalu


KôdJ-0601-3/O-11/02
NazivPoslovne komunikacije
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ primijeniti komunikacijske tehnologije i vještine

■ komunicirati poslovno s tržištem

■ upravljati ljudskim resursima

Ishodi učenja

(5-10)

1. primijeniti korisničke programe za uredsko poslovanje

2. upotrijebiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u poslovnoj komunikaciji

3. koristiti obrasce elektroničkog poslovanja

4. prepoznati važnost uspješne komunikacije i funkcioniranja tima

5. razlikovati stilove upravljanja i rukovođenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. primijeniti korisničke programe za uredsko poslovanje

■ oblikovati i sastaviti poslovni dopis primjenom računala

2. upotrijebiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u poslovnoj komunikaciji

■ primijeniti internetsku tehnologiju u rješavanju zadanog problema

3. koristiti obrasce elektroničkog poslovanja

■ razlikovati i popuniti tiskanice i obrasce u elektroničkoj formi

4. prepoznati važnost uspješne komunikacije i funkcioniranja tima

■ opisati uspješnu i kvalitetnu komunikaciju i njezine elemente u poslovnom okruženju

5. razlikovati stilove upravljanja i rukovođenja

■ nabrojiti stilove upravljanja i rukovođenja


KôdJ-0601-3/O-11/03
NazivZaštita na radu, zaštita od požara i zaštita okoliša
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ primijeniti propise zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša za siguran i zdrav način rada, odnosno primijeniti znanja skrbi za ljude i okoliš u svrhu sigurnog i zdravog načina rada

Ishodi učenja

(5-10)


1. primijeniti provođenje postupka zaštite na radu

2. prepoznati postupke protupožarne zaštite

3. koristiti zakonsku regulativu o zaštiti okoliša

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. primijeniti provođenje postupka zaštite na radu

■ opisati mehanizme provođenja općih pravila zaštite na radu

2. prepoznati postupke protupožarne zaštite

■ izabrati odgovarajuća sredstva za određeni tip požara

3. koristiti zakonsku regulativu o zaštiti okoliša

■ nabrojiti zakonske i podzakonske akte vezane uz zaštitu okoliša


2.3.3. Izborni strukovni skupovi ishoda učenja

KôdJ-0601-4/I-11/01
NazivDizajniranje pomoću računala
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ oblikovati 3D model pomoću računala

■ provesti simulaciju opterećenja i gibanja na modelu

■ izraditi tehničku dokumentaciju iz 3D modela

Ishodi učenja

(5-10)

1. primijeniti računalni program za izradbu 3D modela

2. sastaviti sklopove i jednostavne proizvode pomoću računalnih programa

3. koristiti katalog normiranih elemenata

4. analizirati mehanička svojstva i opterećenje modela

5. protumačiti gibanja pojedinih elemenata u sklopu

6. izraditi tehničku dokumentaciju iz 3D modela

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. primijeniti računalni program za izradbu 3D modela

■ izraditi 3D model zadanog elementa na računalu

2. sastaviti sklopove i jednostavne proizvode pomoću računalnih programa

■ provesti sastavljanje sklopova i jednostavnijih proizvoda na računalu

3. koristiti katalog normiranih elemenata

■ odabrati zadani normirani element iz kataloga

4. analizirati mehanička svojstva i opterećenje modela

■ interpretirati opterećenje na zadanoj konstrukciji

5. protumačiti gibanja pojedinih elemenata u sklopu

■ simulirati gibanje na zadanom sklopu

6. izraditi tehničku dokumentaciju iz 3D modela

■ napraviti sastavni crtež iz 3D modela


KôdJ-0601-4/I-11/02
NazivProizvodnja primjenom CAD/CAM sustava
Razina
Obujam8
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ izraditi tehnički crtež

■ izraditi tehnološku dokumentaciju i generirati program

■ izraditi predmet na CNC stroju

Ishodi učenja

(5-10)

1. dizajnirati 2D i 3D crtež pomoću CAD programa

2. sastaviti tehnološki postupak tokarenja CAM programom

3. sastaviti tehnološki postupak glodanja CAM programom

4. simulirati proces i generirati program tokarenja

5. simulirati proces i generirati program glodanja

6. izraditi predmet na CNC tokarilici

7. izraditi predmet na CNC glodalici

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. dizajnirati 2D i 3D crtež pomoću CAD programa

■ nacrtati u CAD programu 2D ili 3D crtež prema zadanom primjeru

2. sastaviti tehnološki postupak tokarenja CAM programom

■ definirati u CAM programu tehnološki postupak zadanog primjera tokarenja

3. sastaviti tehnološki postupak glodanja CAM programom

■ definirati u CAM programu tehnološki postupak zadanog primjera glodanja

4. simulirati proces i generirati program tokarenja

■ generirati i simulirati program tokarenja za zadani predmet

5. simulirati proces i generirati program glodanja

■ generirati i simulirati program glodanja za zadani predmet

6. izraditi predmet na CNC tokarilici

■ izraditi predmet na CNC tokarilici prema prethodno razrađenom primjeru

7. izraditi predmet na CNC glodalici

■ izraditi predmet na CNC glodalici prema prethodno razrađenom primjeruKôdJ-0601-4/I-11/03
NazivNekonvencionalni postupci obrade
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja■ primijeniti nekonvencionalne postupke u obradi metala, ovisno o zahtjevu za izradak i ekonomičnost izradbe

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati procese nekonvencionalnih postupaka obrade u odnosu na uvjete obrade

2. prepoznati strukture nekonvencionalnih strojeva na temelju postupaka

3. usporediti prednosti i nedostatke nekonvencionalnih postupaka obrade

4. pridružiti parametre postupcima obrade deformacijom, erozijom, vodom i laserom

5. primijeniti računalo u pojedinim nekonvencionalnim postupcima

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati procese nekonvencionalnih postupaka obrade u odnosu na uvjete obrade

■ objasniti fizikalni proces određenoga nekonvencionalnog postupka obrade

2. prepoznati strukture nekonvencionalnih strojeva na temelju postupaka

■ nabrojiti sklopove i funkcije sklopova zadanoga nekonvencionalnog stroja

3. usporediti prednosti i nedostatke nekonvencionalnih postupaka obrade

■ odabrati nekonvencionalni postupak zadanog izratka u odnosu na broj komada i točnost

4. pridružiti parametre postupcima obrade deformacijom, erozijom, vodom i laserom

■ odrediti parametre obrade za određenu nekonvencionalnu obradu

5. primijeniti računalo u pojedinim nekonvencionalnim postupcima

■ napisati numerički program za zadanu jednostavnu geometriju nekonvencionalnom obradom


KôdJ-0601-4/I-11/04
NazivRoboti i manipulatori
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ primijeniti osnove robotike

■ simulirati rad robota i manipulatora na računalu

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati koordinatni sustav i kinematiku robota

2. objasniti kinematiku manipulatora

3. analizirati strukturu i građu robota ili manipulatora

4. programirati rad robota

5. prilagoditi simulacijske parametre na računalu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati koordinatni sustav i kinematiku robota

■ odrediti koordinatni sustav na robotu

2. objasniti kinematiku manipulatora

■ definirati gibanja na manipulatoru

3. analizirati strukturu i građu robota ili manipulatora

■ opisati funkciju glavnih dijelova robota ili manipulatora

4. programirati rad robota

■ napisati upravljački program robota za zadani radni ciklus

5. prilagoditi simulacijske parametre na računalu

■ simulirati rad sustava na računalu


KôdJ-0601-4/I-11/05
NazivObnovljivi izvori energije
Razina
Obujam6
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

■ steći temeljna znanja o obnovljivim izvorima energije i mogućnostima njihova korištenja

■ doprinijeti podizanju svijesti i mijenjanju navika ljudi u pogledu potrebe poboljšanja energetske učinkovitosti i smanjenja emisije CO2 i stakleničkih plinova

Ishodi učenja

(5-10)

1. prepoznati svrhu korištenja obnovljivih izvora energije i potrebu podizanja energetske učinkovitosti

2. protumačiti mogućnosti korištenja Sunčevih fotonaponskih i toplinskih sustava

3. objasniti mogućnosti korištenja geotermalne energije i dizalica topline

4. opisati mogućnosti korištenja vjetroelektrana

5. navesti mogućnosti korištenja malih hidroelektrana

6. interpretirati mogućnosti korištenja energije biomase

7. identificirati područje primjene tehnologije vodika i gorivnih članaka za efektivno akumuliranje i korištenje energije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. prepoznati svrhu korištenja obnovljivih izvora energije i potrebu podizanja energetske učinkovitosti

■ objasniti potrebu jačanja svijesti o nužnom korištenju obnovljivih izvora energije u svrhu smanjenja emisije CO2 i stakleničkih plinova

2. protumačiti mogućnosti korištenja Sunčevih fotonaponskih i toplinskih sustava

■ opisati glavne komponente zadanog tipa opreme za korištenje Sunčeve energije

3. objasniti mogućnosti korištenja geotermalne energije i dizalica topline

■ navesti princip djelovanja zadanog postrojenja za korištenje geotermalne energije

4. opisati mogućnosti korištenja vjetroelektrana

■ nabrojiti prednosti i nedostatke gradnje određene vjetroelektrane

5. navesti mogućnosti korištenja malih hidroelektrana

■ razlikovati područje primjene i prednosti određenog tipa male hidroelektrane

6. interpretirati mogućnosti korištenja energije biomase

■ prepoznati tehnologiju dobivanja energije iz odabrane vrste biomase

7. identificirati područje primjene tehnologije vodika i gorivnih članaka za efektivno akumuliranje i korištenje energije

■ protumačiti zadanu tehnologiju pretvorbe energije u vodik i/ili vodika u energiju3. ELEMENTI ZA OSIGURANJE KVALITETE KVALIFIKACIJE

3.1. Uvjeti za pristupanje stjecanju kvalifikacije

Završena osnovna škola

3.2. Opravdanost uvođenja kvalifikacije

Strukovne kvalifikacije, prema HKO-u moraju odražavati vještine i kompetencije potrebne na radnom mjestu. Stoga je polazište razvoja strukovne kvalifikacije strojarskoga računalnog tehničara bila opća funkcionalna analiza pripadajućega obrazovnog/strukovnog sektora.

Potrebe tržišta rada neprestano se mijenjaju i pritom prioritetno traže nove vještine i fleksibilnost. Tržište rada, kao i ukupno gospodarstvo, prolazi kroz velike promjene koje se očituju kroz razvoj novih tehnologija, uključivanje IKT-a u gotovo sve sfere gospodarstva i globalizaciju tržišta. Kako bi se obrazovni sustav što je više moguće prilagodio dinamičnim promjenama i potrebama tržišta rada, nužno je provesti promjene koje će ga približiti tržištu rada uvođenjem novih tehnologija i novih metodologija. Kvalificiran strojarski računalni tehničar može raditi u odjelima konstrukcije elemenata i sklopova, na pripremi i vođenju proizvodnje te u kontroli, rukovanju i održavanju strojeva u proizvodnim pogonima. Strojarski računalni tehničari skiciraju i proračunavaju različite elemente strojeva (npr. elemente za spajanje i rastavljanje, osovine, ležajeve, opruge, zupčanike itd.), i to na način da prvo izrađuju skicu nekog elementa stroja i njegove funkcije, potom proračunavaju dimenzije »kritičnih presjeka«, a zatim i druge dimenzije, te određuju konačan oblik elementa i njegova uklapanja u sklop. Uz navedeno, oni trebaju odabrati materijale za izradbu elemenata strojeva, i to na temelju funkcionalnih i tehničko tehnoloških zahtjeva te na temelju proračuna statičkih opterećenja, a trebaju i definirati početne dimenzije izabranog materijala potrebnog za izradbu elemenata. Pritom se služe priručnicima s podatcima o tehničkim materijalima i njihovoj obradbi te normama za elemente strojeva. Za sve izračune, skiciranja pa i simuliranja rada stroja strojarski računalni tehničar služi se računalom i odgovarajućim programskim paketima. U pripremi proizvodnje strojarski računalni tehničar služi se proizvodno-tehnološkim uputama za planiranje proizvodnje i izradbu tehničko-tehnološke dokumentacije. Planira materijale, odabire alate i strojeve, režime rada, kapacitete strojeva, utvrđuje načine obradbe, redoslijed postupaka, normative materijala te vrijeme izradbe i metode kontrole. Na temelju konstrukcijskih zahtjeva propisuje kvalitetu i preciznost koju treba postići obradom. Provjeru kvalitete i funkcije gotovog proizvoda, stroja ili elementa stroja strojarski računalni tehničar temelji na postupcima kontrole (dužine površine, obujma, mase, sile, tlaka, brzine vrtnje, snage, prijenosnih omjera i sl.) u odnosu na propisane norme. Strojarski računalni tehničar osposobljen je i za upravljanje numerički upravljanim alatnim strojevima i za izradbu upravljačkih programa za te strojeve različitim postupcima. U svom radu služi se zakonskim propisima, tehničkom i tehnološkom dokumentacijom, priručnicima, uputama, normama i standardima kojima je definirano područje rada.

Zbog toga kvalifikacija strojarskoga računalnog tehničara, uz modularno kombiniranje jedinica, omogućuje multidisciplinarne kompetencije (iz područja vezanih uz konstruiranje, gradnju, uporabu i održavanje alata, strojeva i postrojenja, programiranja i rada na CNC strojevima, primjenu obnovljivih izvora energije) koje nakon sinteze osiguravaju cjelovite ishode učenja.

S obzirom na zastarjelost i nedovoljnu širinu postojećih programa strojarskog tehničara i računalnog tehničara za strojarstvo te navedene potrebe tržišta rada, razumna je opravdanost uvođenja kvalifikacije koju prati odgovarajući kurikulum. Sve veća potreba za ovladavanjem suvremenim tehnologijama i osiguravanjem mogućnosti praćenja sve bržeg trenda razvoja strojarskih tehnologija te stvaranje temelja za cjeloživotno učenje, dodatno opravdava uvođenje kvalifikacije.

3.3. Uloga kvalifikacije

Nastavak obrazovanja:

■ na višim i visokim učilištima.

Tržište rada:

■ poslovi konstruiranja dijelova strojeva, uređaja i konstrukcija

■     poslovi programiranja i izradbe na numerički upravljanim alatnim strojevima

■ poslovi upravljanja i automatizacije proizvodnih procesa.

3.4. Nadležne ustanove koje izdaju javnu ispravu o stečenoj kvalifikaciji

Ovlaštena ustanova

4. ELEMENTI ZA OSIGURANJE KVALITETE STANDARDA KVALIFIKACIJE

4.1. Referentni brojevi

Kôd standarda kvalifikacije: SK-0601/11-01-42/11-01

Naziv obrazovnog sektora: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Šifra obrazovnog sektora: 06

4.2. Članovi radnih skupina koji su sudjelovali u izradbi standarda kvalifikacije

4.2.1. Općeobrazovni dio

I. Jezično-komunikacijsko područje:

Ivana Lekić, prof., AZOO, Split – voditeljica

Jelena Matković, prof., ASOO, Zagreb

Vesna Hrvoj-Šic, MZO, Zagreb

Hrvatski jezik

dr. sc. Sanja Fulgosi, NCVVO, Zagreb

Božica Jelaković, prof., XV. gimnazija, Zagreb

dr. sc. Srećko Listeš, AZOO, Split

Tanja Marčan, prof., Hotelijersko-turistička škola Opatija, Opatija

Melita Rabak, prof., Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci, Rijeka

Linda Grubišić Belina, prof., AZOO, Rijeka

Engleski i njemački jezik

Izabela Potnar Mijić, prof., AZOO, Osijek

Ana Crkvenčić, prof., AZOO, Zagreb

Dubravka Kovačević, prof., AZOO, Zagreb

Ninočka Truck-Biljan, prof., Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Osijek

Vlasta Svalina, prof., Ekonomska i upravna škola, Osijek

Livija Pribanić Katarinić, prof., Srednja strukovna škola Vinkovci, Vinkovci

Dragana Jurilj Prgomet, prof., Druga srednja škola Beli Manastir, Beli Manastir

Cvjetanka Božanić, prof., X. gimnazija »Ivan Supek«, Zagreb

II. Matematičko područje:

Matematika

Neda Lesar, prof., AZOO, Zagreb – voditeljica

Nada Gvozdenović, dipl. ing., ASOO, Zagreb

Mirjana Ilijić, prof., Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb

Draga Dolenec Gashi, prof., Grafička škola u Zagrebu, Zagreb

Zlatko Zadelj, prof., NCVVO, Zagreb

Darko Belović, MZO, Zagreb

III. Prirodoslovno područje:

mr. sc. Diana Garašić, AZOO, Zagreb – voditeljica

Nada Gvozdenović, dipl. ing., ASOO, Zagreb

Andreja Uroić Landekić, MZO, Zagreb

Geografija

Sonja Burčar, prof., AZOO, Osijek

dr. sc. Ružica Vuk, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek, Zagreb

Kemija

Borjanka Smojver, dipl. ing., AZOO, Rijeka

Gordana Cecić-Sule, prof., AZOO, Split

Olgica Martinis, AZOO, Zagreb

Ratka Šoić, dipl. ing., Prirodoslovna i grafička škola, Rijeka

Sanja Klubička, dipl. ing., Tehnička škola Daruvar, Daruvar

Fizika

dr. sc. Željko Jakopović, AZOO, Zagreb

Tatjana Janeš, prof., Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb

Hrvoje Negovec, prof., I. tehnička škola Tesla, Zagreb

dr. sc. Ana Sušec, Prirodoslovno-matematički fakultet, Odsjek za fiziku, Zagreb

IV. Tehničko i informatičko područje:

Računalstvo/Informatika

Željka Knezović, prof., AZOO, Split – voditeljica

Biljana Šoda, prof., ASOO, Zagreb

Višnja Maranić-Uremović, MZO, Zagreb

Zlatka Markučič, dipl. ing., XV. gimnazija, Zagreb

Predrag Brođanac, prof., V. gimnazija Zagreb

Latinka Križnik, prof., Škola za medicinske sestre Vrapče, Zagreb

Natalija Stjepanek, prof., Ekonomska i upravna škola, Osijek

Stjepan Šalković, prof., Srednja škola Krapina, Krapina

V. Društveno-humanističko područje:

Ankica Mlinarić, dipl. teolog, AZOO, Osijek – voditeljica

Mateja Mandić, prof., ASOO, Zagreb

Ivana Pilko Čunčić, dipl. fonetičar i lingvist, MZO, Zagreb

Katolički vjeronauk

prof. dr. sc. Ana Thea Filipović, Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb

Gordana Barudžija, dipl. teolog, AZOO, Zagreb

Dejan Čaplar, dipl. teolog, Gimnazija Beli Manastir, Beli Manastir

Etika

Milana Funduk, prof., Klasična gimnazija, Zagreb

dr. sc. Dijana Lozić-Leko, Gimnazija A. G. Matoša, Zabok

Povijest

mr. sc. Marijana Marinović, AZOO, Rijeka

dr. sc. Željko Holjevac, Filozofski fakultet, Zagreb

Lobert Simičić, dipl. sociolog i dipl. povjesničar, Medicinska škola, Rijeka

Mladen Stojić, prof., Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Rijeka

Miroslav Šašić, prof., Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Zagreb

Politika i gospodarstvo

Martina Preglej, prof., Športska gimnazija, Zagreb

Zlata Paštar, prof., Prva gimnazija, Zagreb

VI. Tjelesno i zdravstveno područje:

Tjelesna i zdravstvena kultura

Željko Štefanac, prof., AZOO, Zagreb – voditelj

Biljana Šoda, ASOO, Zagreb

Višnja Maranić-Uremović, MZO, Zagreb

prof. dr. sc. Boris Neljak, Kineziološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Dario Novak, Kineziološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Vilko Petrić, Kineziološki fakultet, Zagreb

Ana Matković, prof., Škola za primalje, Zagreb

4.2.2. Strukovni dio

Ivan Adrić, dipl. ing., Strojarska tehnička škola Osijek, Osijek

Darko Cobović, dipl. ing., Srednja škola Oroslavje, Oroslavje

Želimir Čulina, prof., Tehnička škola, Zadar

Danijel Martinko, dipl. ing., Končar Alati d.o.o., Zagreb

Branko Mihalić, dipl. ing., Autocluster Croatia, Zagreb

Klaudija Mustapić, ing., ASOO, Zagreb

Mirjana Onukijević, prof., Tehnička škola Slavonski Brod, Slavonski Brod

Jerko Pandžić, dipl. ing., Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića, Zagreb

mr. sc. Gordana Ribarić, Hrvatska gospodarska komora, Zagreb

Jozo Šimić, dipl. ing., Đuro Đaković, Slavonski Brod

Damir Zvonar, dipl. ing., ASOO, Zagreb

4.3. Predlagatelj standarda kvalifikacije

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih uz prethodnu suglasnost nadležnog sektorskog vijeća od 9. 2. 2011.