Odluka o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju

NN 87/2017 (31.8.2017.), Odluka o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2075

Na temelju članka 41. stavka 3. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (»Narodne novine«, br. 100/15 i 123/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. kolovoza 2017. godine donijela

ODLUKU

O NAKNADI ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITU KOGENERACIJU

I.

Ovom Odlukom određuje se visina naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju (u daljnjem tekstu: naknada za obnovljive izvore energije i kogeneracije), sukladno strateškim ciljevima Republike Hrvatske koji se odnose na udio obnovljivih izvora energije i kogeneracije u ukupnoj potrošnji električne energije, vodeći računa o stanju na energetskom tržištu Republike Hrvatske i troškovima proizvodnje električne energije iz proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i visokoučinkovitih kogeneracijskih postrojenja.

II.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci imaju značenja utvrđena Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (»Narodne novine«, br. 100/15 i 123/16), te Smjernicama o državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju za razdoblje 2014. – 2020. (2014/C 200/01) (Službeni list Europske unije, 28. 6. 2014.) (u daljnjem tekstu: Smjernice), Zakonom o energiji (»Narodne novine«, br. 120/12, 14/14, 95/15 i 102/15) i Zakonom o tržištu električne energije (»Narodne novine«, br. 22/13, 95/15 i 102/15).

III.

Visina naknade za obnovljive izvore energije i kogeneracije iznosi 0,105 kn/kWh za sve krajnje kupce električne energije.

Iznimno od stavka 1. ove točke, visina naknade za obnovljive izvore energije i kogeneracije za krajnje kupce električne energije koji su sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita zraka obveznici ishođenja dozvole za emisije stakleničkih plinova, iznosi 0,007 kn/kWh, temeljem točke (197) Smjernica.

U naknadu za obnovljive izvore energije i kogeneracije iz stavaka 1. i 2. ove točke nije uključen porez na dodanu vrijednost.

IV.

Naknadu za obnovljive izvore energije i kogeneracije plaća krajnji kupac električne energije.

Naknada za obnovljive izvore energije i kogeneracije predstavlja dodatak na cijenu električne energije za krajnjeg kupca.

V.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2017. godine.

Klasa: 022-03/17-04/105
Urbroj: 50301-25/18-17-5
Zagreb, 31. kolovoza 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.