Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 04/2017 – Lista preventivno zaštićenih dobara

NN 87/2017 (31.8.2017.), Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 04/2017 – Lista preventivno zaštićenih dobara

MINISTARSTVO KULTURE

2078


IZVOD

IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 04/2017

Lista preventivno zaštićenih dobara

I.

Na temelju članka 16. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17) ministrica kulture Republike Hrvatske objavljuje Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 04/2017. – Liste preventivno zaštićenih dobara.

II.

U Listu preventivno zaštićenih dobara Republike Hrvatske, sukladno članku 12. i 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, do 30. 6. 2017. godine unesena su sljedeća preventivno zaštićena (a) nepokretna dobra, (b) pokretna dobra i (c) nematerijalna dobra:

(A) NEPOKRETNA DOBRA

Naselje, AdresaPreventivno zaštićeno dobroProstorne međeRješenjeBroj registraIstek zaštite
Katastraske česticeKatastarske općine

Dubrovačko-neretvanska županija

Grad DUBROVNIK

DubrovnikDuhanska stanica, Vukovarska 28kat. čest. zgr. 420 i 432GružDatum: 04.05.2017.
Klasa: UP/I- 612-08/15-05/0105
Urbroj: 532-04-02-17/10-16-01
P-56644.5.2020.
Petrovo SeloKompleks ljetnikovca Bobali na Mirinovučest.zgr. 1/1, 1/2, 2, 3, 78, čest. zem. 1/1, 1/2, 2Petrovo SeloDatum: 25.05.2017.
Klasa: UP/I-612-08/16-05/0166
Urbroj: 532-04-02-17/10-16-1
P-569025.5.2020.
DubrovnikPravoslavno groblječest.zem. 175 i 176DubrovnikDatum: 20.04.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0071
Urbroj: 532-04-02-17/10-17-01
P-569120.4.2020.
DubrovnikGradski predjel Sv. Jakovačest.zgr. 737, 738, 739, 742/3, 743, 744, 745, 746, 747/1, 747/2, 748, 749, 750, 752, 751, 753/1, 753/2, 753/3, 754, 755, 756, 761/1, 761/2, 762, 2492, 2549, 2560, 2662, 2695, 2725, 2759, 2786, 2787, 2803, 2910, 2915, 3031, 3075, 3131, 3132, 3133, 3134, 3144, 3304 čest. zem. 1755/5, 1775/1, 1775/3, 1775/4, 1776, 1778, 1779, 1780, 1781, 1783, 1785/1, 1785/2, 1796, 1797, 1804/3, 1805, 1806, 1808/1, 1808/2, 1809, 1811, 1812, 1823/3, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1833, 1835/1, 1835/2, 1837, 1838, 1839/1, 1839/2, 1839/3, 1840, 1842, 1843, 1844, 1854/2, 1855/1, 1855/2, 1856/1, 1856/2, 1859/1, 1859/2, 1859/3, 1859/4, 1859/6, 1859/7, 1859/8, 1859/9, 1860/1, 1860/2, 1861, 1863, 1864/1, 1864/3, 1864/4, 1870, 1873, 2451, 2452, 2455, 2456, 2478, 9999/151, 9999/152, 9999/153DubrovnikDatum: 12.04.2016.
Klasa: UP/I-612-08/16-05/0089
Urbroj: 532-04-02-17/10-16-01
P-549312.4.2019.
SuđurađStambeno-gospodarski kompleks Blus – Dadić u Šilovu selučest. zgr. 94, 96/1, 96/2, 97, čest.zem.788, 789, 790, 791, 792/1 i 792/2SuđurađDatum: 29.04.2016.
Klasa: UP/I-612-08/16-05/0103
Urbroj: 532-04-02-17/10-16-01
P-554929.4.2019.
Općina JANJINA
SreserPovijesna cjelina naselja Sreserkat. čest. zgr. *40, *41, *42, *43, *44, *45/1, *45/2, *46, *47/1, *47/2, *48/1, *48/2, *49/1, *49/2, *49/3, *49/5, *49/7, *50, *51, *54/2, *55/1, *55/2, *55/3, *55/4, *56/1, *56/2, *56/3, *56/4, *56/5, *56/6, *57/1, *57/2, *57/3, *58/1, *59, *60, *61, *62, *63/1, *63/2, *63/3, *64, *65, *66/1, *66/2, *66/3, *66/4, *67/1, *67/2, *68/1, *68/2, *69, *70/1, *70/2, . *71/1, *71/2, *71/3, *72, *73, *74, *75/1, *75/2, *76, *78/1, *78/2, *79, *80, *81/1, *81/2, *82/1, *82/3, *82/4, *82/5, *83, *84, *85/1, *85/2, *85/3, *87, *88/1, *88/2, *88/3, *89/1, *89/2, *90, *91/1, *91/2, *92, *93/1, *93/2, *93/3, *93/4, *93/5, *93/6, *93/7, *93/8, *94/1, *94/2, *95, *171, *176, *177, *178, *179, *180, *181, *182 , *183, *184, *186, *187, *188, *191, *192, *193, *196, *199, *200, *202, *203 , *204, *205, *206, *208 i čest. zem. 364/8, 365, 367, 368, 370/1, 370/2, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381/1, 381/2, 382, 388, 389, 390, 404/2, 405/1, 405/2, 405/3, 414/1, 415, 545/4, 546/1, 546/2, 546/3, 547, 548/11, 548/3, 548/5, 548/7, 548/8, 551, 552, 553, 554, 555/1, 555/2, 556, 557, 566/1, 566/2, 567, 568/1, 568/2, 569, 570, 577, 590, 686, 687/1, 687/2, 688, 689, 690, 691, 692, 697, 698, 699, 700/1, 700/2, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709/1, 711/1, 711/2, 711/3, 711/4, 712, 713, 714, 715/1, 715/2, 715/3, 716, 1008/3, 1008/9, 1011/4, 1011/5, 1012/1, 1012/2, 1013/1, 1013/2, 1013/3, 1013/4, 1014/1, 1014/2, 1014/3, 1019/4, 1019/5, 1019/6, 1019/7, 1019/8, 1019/9, 1019/10, 1019/11, 1019/12, 1019/13, 1019/14, 1019/15, 1019/16, 1019/17, 1019/18, 1020/1, 1020/2, 1020/3, 1020/4, 1020/5, 1020/6, 1020/7, 1021, 1024, 1025, 1026/1, 1026/2, 1027/2, 1022/1, 1022/2, 1022/3, 1023, 1088/1, 1088/2, 1088/3, 1089/1, 1089/2, 1090/1, 1090/2, 1090/3, 1090/4, 1092/1, 1092/2, 1092/3, 1134/2, 1134/3, 1134/4, 1134/5, 1134/6, 1138/1, 1138/2, 1138/3, 1138/4, 1138/5, 1139/1, 1139/2, 1140/1, 1140/2, 1141, 1142/1, 1142/2, 1143, 1144, 1145/1, 1146, 1147, 1148, 1149, 1145/2, 1151, 1190, 1192/1, 1191, 2330/2, 2330/3, 2330/4, 2330/9, 2326, 2337, 2374SreserDatum: 03.05.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0078
Urbroj: 532-04-02-17/14-17-01
P-56453.5.2020.
Općina KONAVLE
LjutaSklop mlinica na rijeći Ljutojk. č. zgr. 33, 35/1, 35/2, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47/1, 47/2, 47/3, 94, k. č. zem. 300/1, 301, 303, 304/1, 304/2, 304/3, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314/1, 314/2, 314/3, 315, 317, 318/1, 318/2, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326/1, 326/2, 326/3, 326/4, 326/5, 327, 328, 329/1, 329/2, 330/1, 330/2, 331/1, 331/2, 346, 349, 350, 352, 707, 708, 709, 1423; dijelovi k. č. zem. 1385 i 1421/1, dio k. č .zgr. 32, k. č. zem. 300/2, 300/3.LjutaDatum: 19.04.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0069
Urbroj: 532-04-02-17/11-01
P-569419.4.2020.

Grad Zagreb županija

Grad GRAD ZAGREB

ZagrebObiteljska kuća arhitekta Vjenceslava Richterak.č.br. 1795/1 k.o. Črnomerec – nova izmjera, zk.č.br. 692/9 zk.ul. 20362 k.o. Grad Zagreb, označena kao: Dvorište u Ul. Vrhovec br. 38a, površine 800 m² i 1795/6 k.o. Črnomerec. – nova izmjera, zk.č.br. 692/25 zk.ul. 109837 k.o. Grad Zagreb, označena kao: Park Vrhovec, površine 1484 m².ČrnomerecDatum: 26.06.2017.
Klasa: 612-08/2017-003/3
Urbroj: 251-18-04-17-2
P-567426.6.2021.
ZagrebZanatlijski domk.č.br. 3803, k.č.br. 3802 k.č.br. 3803 k.o. Črnomerec – nova izmjera, zk.č.br. 453/1 zk.ul. 1238 k.o. Grad Zagreb, označena kao: Kuća popisni broj 4153, dvorište i vrt na Trgu Ladislava Pejačevića broj 5 i broj 1 Pantovčak, na Britanskom trgu – Pantovčak, površina 1673 m² i k.č.br. 3802 k.o. Črnomerec – nova izmjera, zk.č.br. 453/2 zk.ul. 222082 k.o. Grad Zagreb, označena kao: Stambena zgrada broj 3 na Pantovčaku, površine 232 m² i dvorište površine 13 m², dvorište, stambena zgrada, Zagreb, Pantovčak 3, ukupne površine 245 m².ČrnomerecDatum: 29.06.2017.
Klasa: 612-08/2017-03/15
Urbroj: 251-18-02-17-1
P-568129.6.2021.

Istarska županija

Grad BUJE – BUIE

KrasicaArheološko nalazište Kastionk.č.521 zgr. i 3864/6 (z.k.ul. br.950)BujeDatum: 12.06.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0100
Urbroj: 532-04-02-10/12-17-02
P-567712.6.2023.
Grad LABIN
LabinGospodarsko-stambeni objekt , Ulica 1. maja 3k. č. 358 (zk. ul. 66)LabinDatum: 07.04.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0047
Urbroj: 532-04-02-10/8-17-05
P-56677.4.2020.

Karlovačka županija

Grad OGULIN

JasenakZgrada osnovne školek.č. 15 (zk.ul. 6), 16 (zk.ul 6), 17 (zk.ul. 6), 18 (zk.ul. 6), 19 (zk.ul. 6)JasenakDatum: 05.06.2017.
Klasa: UP/I- 612-08/17-05/0081
Urbroj: 532-04-02-09/6-17-06
P-56555.6.2021.

Koprivničko-križevačka županija

Grad KRIŽEVCI

CarevdarCrkva sv. Barbarek. č. br. 1 (zk. ul. 167)CarevdarDatum: 26.05.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0073
Urbroj: 532-04-02-02/3-17-1
P-566126.5.2020.

Požeško-slavonska županija

Općina KAPTOL

PodgorjeArheološka zona Bangradac1780, 1781, 1782, 1783, 1972, 1928, 1929/1Podgorje; VetovoDatum: 07.04.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0063
Urbroj: 532-04-02-07/5-17-3
P-56247.4.2023.

Primorsko-goranska županija

Općina KOSTRENA

KostrenaArheološka zona Solin5542/8Kostrena LucijaDatum: 06.04.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0062
Urbroj: 532-04-02-11/14-17-1
P-56276.4.2023.
Grad RIJEKA
RijekaDječja bolnica Kantrida1922/1, 1922/4, 1922/5, 1922/6, 1927/3ZametDatum: 20.06.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0104
Urbroj: 532-04-02-11/1-17-1
P-568220.6.2021.
Grad RAB
RabLoža u gradu Rabu102/1Rab – MundanijeDatum: 12.06.2017.
Klasa: UP/I 612-08/17-05/0074
Urbroj: 532-04-02-11/13-17-1
P-565912.6.2020.
Grad KASTAV
KastavZidine grada Kastvak.č. 3377/1, 3376/1, 3378/1, 3392, 3393, 3395/4, 3397, 3399, 3400, 3401, 3413, 3420, 3421, 3423, 3424/1, 3424/2, 3425, 3426, 3427, 3430, 3431, 3433, 3437, 3438, 3439, 3440/2, 3441, 3442, 3461, 3466, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472/1, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3512, 3513, 3514, 3515, 3517/1, 3517/2, 3555/1, 3557/3 3558/2, 3561, 3562/1, 3563, 3564/1, 3564/2, 3569, 3570/3, 3570/4KastavDatum: 23.05.2017.
Klasa: UP/I-612-08/16-05/0219
Urbroj: 532-04-02-11/5-17-1
P-567323.5.2020.

Sisačko-moslavačka županija

Grad GLINA

Mala SolinaCrkva Ranjenog Isusak.č.br. *23Mala SolinaDatum: 11.04.2017.
Klasa: UP/I-612-08/16-05/0324
Urbroj: 532-04-02-04/2-17-3
P-563111.4.2020.
Općina SUNJA
SunjaTradicijska drvena kuća u naselju Sunja, Ulica S. Radića k.br. 251506SunjaDatum: 02.06.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0086
Urbroj: 532-04-02-04/2-16-5
P-56582.6.2021.

Splitsko-dalmatinska županija

Grad TROGIR

TrogirArheološki lokalitet Kraljeva ogradak. č. 3732 (zk. č. 7239, zk. ul. 6404) i 3628/1 (zk. č. 7148, zk. ul. 7266)TrogirDatum: 13.06.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0102
Urbroj: 532-04-02-16/2-17-1
P-567113.6.2023.
Općina KLIS
KorušceBunari i lokva na Svrnogik.č.zem. 991, k.č.zem. 999, k.č.zem. 989/1, k.č.zem. 998, k.č.zem. 997, k.č.zem. 996, k.č.zem. 995 i k.č.zem. 1001/7 (zaštita navedene čestice odnosi se na radijus od 50 m od bunara Svrnoga)korušceDatum: 12.05.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0082
Urbroj: 532-04-02-15/15-17-1
P-564612.5.2020.
Grad IMOTSKI
Donji VinjaniKapela sv. Katarinek. č. zgr. 263VinjaniDatum: 07.04.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0061
Urbroj: 532-04-02-18/02-17-03
P-56267.4.2020.
Grad OMIŠ
Donji DolacStambeno-gospodarski sklop s kulom Banićk.č.zgr. 786Donji DolacDatum: 27.06.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0105
Urbroj: 532-04-02-15/11-17-1
P-567827.6.2020.
Gornji DolacTežačka staza Gornji Dolac – Gatak.č.zem. 6884, k.o. Gata,;k.č.zem. 6512 i k.č.zem 2631/1 (odnosi se samo na dio navedene čestice kojim prolazi trasa puta), sve k.o. Gornji Dolac; k.č.zem. 3813, k.o. ČišlaGata; Gornji DolacDatum: 02.05.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0079
Urbroj: 532-04-02-15/15-17-1
P-56412.5.2020.

Virovitičko-podravska županija

Grad VIROVITICA

ViroviticaArheološko nalazište Petrovack. č. br. 2753(ZK ul. br. 7253), k. č. br. 2754 (ZK ul. br. 315), k. č. br. 2755(ZK ul. br. 315), k. č. br. 2756/1 (ZK ul. br. 643), k. č. br. 2756/2 (ZK ul. br. 643),ViroviticaDatum: 26.05.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0093
Urbroj: 532-04-02-07/5-17-3
P-565026.5.2023.

Zadarska županija

Grad NIN

ŽeravaArheološki ostaci crkve sv. Pavla na lokalitetu Crkvina, položaj Bubanj kod naselja Žeravak.č. 36ŽeravaDatum: 08.06.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0083
Urbroj: 532-04-02-13/3-17-2
P-56688.6.2023.

Zagrebačka županija

Općina ŽUMBERAK

KaljeŽupna crkva sv. Mihovila (Mihaela) arkanđela270, 274KaljeDatum: 05.06.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0099
Urbroj: 532-04-02-01/17-17-1
P-56705.6.2021.

(B) POKRETNA DOBRA

Naselje, Smještaj/PohranjenoPreventivno zaštićeno dobro/Skupina dobaraRješenjeBroj registraIstek zaštite

Bjelovarsko-bilogorska županija

Grad: ČAZMA

Gornji MikloušInventar crkve sv. NikoleDatum: 26.05.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0091
Urbroj: 532-04-02-02/2-17-1
P-566026.5.2021.

Grad Zagreb županija

Grad: GRAD ZAGREB

ZagrebDvije amfore tipa Lamboglia 2Datum: 19.06.2017.
Klasa: 612-08/17-03/11
Urbroj: 251-18-04-17-01
P-567919.6.2021.
ZagrebInventar Riznice zagrebačke katedrale Nadbiskupije zagrebačkeDatum: 01.06.2017.
Klasa: 612-08/17-003/7
Urbroj: 251-18-04-17-01
P-56511.6.2021.
ZagrebSkulptura Portret Nade Tončić Grge AntuncaDatum: 30.05.2017.
Klasa: 612-08/17-03/10
Urbroj: 251-18-04-17-01
P-565430.5.2021.
ZagrebSlika Jurja Plančića, Autoportret s paletomDatum: 30.05.2017.
Klasa: 612-08/17-03/09
Urbroj: 251-18-04-17-01
P-565230.5.2021.
ZagrebSlika Krajolik krošnjatih pinija Mate Celestina MedovićaDatum: 30.05.2017.
Klasa: 612-08/17-03/8
Urbroj: 251-18-04-17-01
P-565330.5.2021.
ZagrebZbirka likovnih djela Saveza antifašističkih boraca i antifašista HrvatskeDatum: 29.06.2017.
Klasa: 612-08/17-003/14
Urbroj: 251-18-04-17-01
P-567529.6.2021.

Istarska županija

Općina: VIŽINADA – VISINADA

VižinadaMisnicaDatum: 07.06.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0097
Urbroj: 532-04-02-10/8-17-01
P-56767.6.2021.
Općina: LANIŠĆE
SlumProcesijsko raspelo iz crkve sv. MatejaDatum: 25.05.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0084
Urbroj: 532-04-02-10/8-17-01
P-565625.5.2021.
Općina: MOTOVUN – MONTONA
MotovunProcesijsko raspelo iz župne crkve sv. StjepanaDatum: 25.05.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0085
Urbroj: 532-04-02-10/8-17-01
P-565725.5.2021.

Požeško-slavonska županija

Grad: PAKRAC

PakracVladičanski tron Kirila ŽivkovićaDatum: 05.05.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0072
Urbroj: 532-04-02-07/2-17-04
P-56425.5.2020.

Sisačko-moslavačka županija

Grad: SISAK

TopolovacInventar kurije MatovinaDatum: 16.06.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0103
Urbroj: 532-04-02-04/1-17-1
P-566916.6.2021.

Splitsko-dalmatinska županija

Grad: SPLIT

SplitBijela mitra s križemDatum: 29.05.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0095
Urbroj: 532-04-02-15/3-17-1
P-564929.5.2020.
SplitBijela mitra sa zlatorezomDatum: 29.05.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0096
Urbroj: 532-04-02-15/3-17-1
P-564829.5.2020.
SplitŽuta mitraDatum: 29.05.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0094
Urbroj: 532-04-02-15/3-17-1
P-564729.5.2020.

Šibensko-kninska županija

Općina: KISTANJE

KistanjeKnjiga ČetverojevanđeljaDatum: 19.04.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0068
Urbroj: 532-04-02-14/10
P-563519.4.2020.
KistanjePlaštanicaDatum: 26.04.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0066
Urbroj: 532-04-02-14/10
P-563626.4.2020.
KistanjeSvilena oltarska zavjesaDatum: 19.04.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0065
Urbroj: 532-04-02-14/10
P-563819.4.2020.
KistanjeTrebnikDatum: 19.04.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0067
Urbroj: 532-04-02-14/10
P-563719.4.2020.

Zadarska županija

Općina: SVETI FILIP I JAKOV

Sveti Petar na MoruDrveni nadvratnik s glagoljskim natpisom iz Sv. Petra na moruDatum: 14.06.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0101
Urbroj: 532-04-02-13/8-17-2
P-567214.6.2021.
Općina: PAŠMAN
ŽdrelacViseći svijećnjakDatum: 10.05.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0080
Urbroj: 532-04-02-13/7-17-1
P-564310.5.2020.
Grad: ZADAR
ZadarZbirka arheoloških predmeta s podmorskih arheoloških nalazišta Janice i Babuljaš kod Pakoštana i Veruda kod PuleDatum: 22.05.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0075
Urbroj: 532-04-02-13/3-17-2
P-564422.5.2020.

Zagrebačka županija

Grad: SAMOBOR

SamoborBočni oltar sv. Josipa i bočni oltar sv. Antuna Padovanskog u franjevačkoj crkvi Uznesenja MarijinaDatum: 29.06.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0106
Urbroj: 532-04-02-01/15-17-1
P-568029.6.2020.(C) NEMATERIJALNA DOBRA

Naselje, Smještaj / PohranjenoPreventivno zaštićeno dobro / Skupina dobaraRješenjeBroj registraIstek zaštite

Koprivničko-križevačka županija

Grad: ĐURĐEVAC

ĐurđevacPriprema tradicijskog kolača – pogača z orejiDatum: 13.04.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0051
Urbroj: 532-04-02-02/2-17-01
P-563213.4.2020.


Klasa: 612-08/16-12/0073
Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-15
Zagreb, 14. kolovoza 2017.

Ministrica kulture
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.