Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca

NN 92/2017 (13.9.2017.), Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

2156

Na temelju članka 33. stavka 12., članka 34. stavka 15. i članka 36. stavak 12. Zakona o osiguranju radničkih tražbina (»Narodne novine«, broj 70/17), ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU PODNOŠENJA OBRAZACA U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje sadržaj i način podnošenja obrasca zahtjeva za prisilnu naplatu, zbirnog zahtjeva za isplatu plaće odnosno naknade plaće u visini minimalne plaće i naloga za povlačenje s naplate dijela zahtjeva za prisilnu naplatu te obavijesti središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije i Agencije za osiguranje radničkih tražbina (u daljnjem tekstu: Agencija) središnjem tijelu državne uprave nadležnom za nadzor primjene propisa o radu.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku i obrascima, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 3.

(1) Zahtjev za prisilnu naplatu podnosi se u bilo koju jedinicu Financijske agencije koja zaprima osnove za plaćanje sukladno propisima kojima se uređuje provedba ovrhe na novčanim sredstvima neposrednom dostavom, preporučenom poštom s povratnicom, odnosno dostavlja se elektroničkim putem.

(2) Zahtjev za prisilnu naplatu iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u izvorniku, za svakog radnika pojedinačno.

(3) Uz zahtjev za prisilnu naplatu iz stavka 1. ovoga članka poslodavac podnosi u izvorniku obračun neisplaćene plaće odnosno naknade plaće prema posebnom propisu koji propisuje sadržaj obračuna neisplaćene plaće.

Članak 4.

(1) Zbirni zahtjev za isplatu plaće odnosno naknade plaće u visini minimalne plaće podnosi poslodavac izravno Agenciji neposrednom dostavom ili poštom.

(2) Uz zahtjev za isplatu plaće odnosno naknade plaće iz stavka 1. ovoga članka poslodavac prilaže:

1) poimenični popis radnika kojima nije isplatio plaću odnosno naknadu plaće, sa specifikacijom iznosa minimalne plaće za svakog pojedinačnog radnika i rasporedom te plaće i pripadajućih poreza i doprinosa na taj iznos s odgovarajućim uplatnim računima, modelima i pozivima plaćanja,

2) poimenični popis radnika kojima je djelomično isplatio plaću odnosno naknadu plaće u iznosu manjem od minimalne plaće, sa specifikacijom iznosa razlike između minimalne plaće i djelomično isplaćene plaće odnosno naknade plaće za svakog pojedinačnog radnika i rasporedom te plaće i pripadajućih poreza i doprinosa na taj iznos s odgovarajućim uplatnim računima, modelima i pozivima plaćanja,

3) naloge za prijenos ispunjene prema specifikaciji iz točaka 1. i 2. ovoga stavka i JOPPD obrasce u kojima je iskazana naknadna isplata plaće s potvrdom elektroničkog sustava središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije o uspješnoj provjeri,

4) podatke o isplaćenoj plaći odnosno naknadi plaće za mjesec za koji se traži isplata minimalne plaće, ako je plaća odnosno naknada plaće djelomično isplaćena i

5) potvrdu Financijske agencije da ima evidentiranu i neizvršenu osnovu za plaćanje – zahtjev za prisilnu naplatu, za svakog radnika kojemu nije isplaćena plaća odnosno naknada plaće i/ili naknada plaće za bolovanje na teret poslodavca i da su mu računi blokirani, s podacima o svim neizvršenim osnovama za plaćanje iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje koje se odnose na neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, a koje je poslodavac temeljem zahtjeva za prisilnu naplatu dostavio u Financijsku agenciju.

Članak 5.

(1) Nalog za povlačenje s naplate dijela zahtjeva za prisilnu naplatu za iznos tražbine koji je umjesto poslodavca namirila Agencija, dostavlja se na provedbu Financijskoj agenciji neposrednom dostavom, preporučenom poštom s povratnicom ili elektroničkim putem.

(2) Uz nalog iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se i specifikacija iznosa dijela plaće odnosno naknade plaće koji je isplaćen sukladno članku 34. Zakona o osiguranju radničkih tražbina, kao prilog nalogu.

(3) Na temelju naloga iz stavka 1. ovoga članka, Financijska agencija izvršit će u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje umanjenje iznosa iz osnove za plaćanje iz članka 3. ovoga Pravilnika za iznos isplaćenog dijela plaće odnosno naknade plaće. Za preostali nenaplaćeni dio, osnova za plaćanje ostaje evidentirana u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje.

Članak 6.

(1) Obavijest središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije o činjenici neisplate plaće odnosno naknade plaće dostavlja se središnjem tijelu državne uprave nadležnom za nadzor primjene propisa o radu elektroničkim putem.

(2) Obavijest Agencije o činjenici da je poslodavac kojem je blokiran račun podnio zahtjev za isplatu plaće odnosno naknade plaće odnosno zahtjev za prisilnu naplatu Financijskoj agenciji, dostavlja se središnjem tijelu državne uprave nadležnom za nadzor primjene propisa o radu elektroničkim putem.

Članak 7.

Detaljna pravila o razmjeni podataka središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije, Financijske agencije, Agencije i Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (APIS IT d.o.o.) uredit će se protokolom.

II. SADRŽAJ OBRAZACA

Članak 8.

(1) Zahtjev za prisilnu naplatu mora sadržavati:

1) podatke o radniku/ovrhovoditelju (ime i prezime, adresa, OIB),

2) podatke o poslodavcu/ovršeniku (ime i prezime/naziv, adresa/sjedište, OIB, ime i prezime/adresa/OIB punomoćnika),

3) podatke o poslodavcu koji je izdao obračun neisplaćene plaće odnosno naknade plaće (ime i prezime/naziv, adresa/sjedište, OIB) s nadnevkom obračuna,

4) podatke o računu ovrhovoditelja (IBAN broj računa, model i poziv na broj primatelja),

5) izjavu poslodavca da je suglasan da po primitku zahtjeva za prisilnu naplatu Financijska agencija odmah izdaje nalog za prijenos novčanih sredstava na račun ovrhovoditelja naznačen u zahtjevu za prisilnu naplatu,

6) izjavu poslodavca pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su podaci uneseni u zahtjevu istiniti i

7) potpis poslodavca/punomoćnika, nadnevak i mjesto.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu (ZPN-01) koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, uz izvornik obračuna neisplaćene ili djelomično neisplaćene plaće/naknade plaće, kao prilog zahtjevu.

Članak 9.

(1) Zahtjev za isplatu plaće odnosno naknade plaće u visini minimalne plaće mora sadržavati:

1) podatke o poslodavcu (puni naziv/ime i prezime, oblik organiziranja, adresa sjedišta, matični broj i OIB),

2) razdoblje za koje se zahtijeva isplata (mjesec i godina),

3) broj radnika kojima za navedeno razdoblje nije isplaćena plaća/naknada plaće,

4) broj radnika kojima je za navedeno razdoblje djelomično isplaćena plaća/naknada plaće u iznosu manjem od minimalne plaće,

5) izjavu poslodavca da je za svakog radnika iz točaka 3. i 4. ovoga stavka podnio Financijskoj agenciji zahtjev za prisilnu naplatu uz obračun neisplaćene plaće/naknade plaće za navedeni mjesec, kojim zahtijeva provedbu ovrhe na svojim novčanim sredstvima u korist radnika,

6) podatak o nadnevku blokade računa i

7) ukupni iznos zahtijevane isplate.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu (ZMP-01) koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, uz specifikaciju i raspored minimalne plaće odnosno specifikaciju i raspored razlike između minimalne plaće i djelomično isplaćene plaće/naknade plaće, naloge za prijenos sredstava, JOPPD obrazac te potvrdu Financijske agencije o evidentiranoj i neizvršenoj osnovi za plaćanje, kao prilog zahtjevu.

Članak 10.

(1) Nalog za povlačenje s naplate dijela zahtjeva za prisilnu naplatu mora sadržavati:

1) broj zahtjeva za prisilnu naplatu iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje,

2) podatke o poslodavcu/ovršeniku koji je podnio zahtjev za prisilnu naplatu (ime i prezime/tvrtka, adresa/sjedište, OIB),

3) podatke o radniku/ovrhovoditelju u čiju korist se provodi ovrha na novčanim sredstvima (ime i prezime, adresa, OIB) i

4) potpis, pečat, nadnevak i mjesto.

(2) Specifikacija iznosa dijela plaće odnosno naknade plaće koji je isplaćen sukladno članku 34. Zakona o osiguranju radničkih tražbina je prilog nalogu iz stavka 1. ovoga članka i mora sadržavati:

1) podatke o poslodavcu (ime prezime/tvrtka, adresa/sjedište, OIB, IBAN broj računa),

2) podatke o radniku (ime i prezime, adresa, OIB, IBAN broj računa),

3) razdoblje na koje se odnosi isplaćeni dio plaće odnosno naknade plaće,

4) podatke o isplati dijela plaće odnosno naknade plaće (vrste i iznosi isplaćenog dijela doprinosa za obvezna osiguranja koji se obustavljaju iz plaće, iznos isplaćenog dijela predujma poreza i prireza porezu na dohodak, iznos isplaćenog dijela neto plaće/naknade plaće, vrste i iznos obustava, iznos isplaćenog dijela plaće/naknade plaće radniku na redovan račun odnosno na račun iz članka 212. Ovršnog zakona, datum isplate) i

5) potpis, pečat, nadnevak i mjesto.

(3) Nalog iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu (NZP-01) koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, uz specifikaciju iznosa iz stavka 2. ovoga članka.

III. SADRŽAJ OBAVIJESTI

Članak 11.

Obavijest središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije o činjenici neisplate plaće odnosno naknade plaće mora sadržavati:

1) podatke o poreznom obvezniku/poslodavcu koji je prikazao neisplatu plaća (OIB, ime i prezime/naziv, tip poreznog obveznika, adresa/sjedište, naziv županije, ukupan broj radnika za koje je iskazana neisplata plaće) i

2) podatke o radnicima/osiguranicima za koje je prikazana neisplata plaća (OIB, ime i prezime, porezno nadležna adresa u registru poreznih obveznika, šifra i naziv općine prebivališta/boravišta).

Članak 12.

Obavijest Agencije o činjenici da je poslodavac kojem je blokiran račun podnio zahtjev za isplatu plaće odnosno naknade plaće mora sadržavati:

1) podatke o poslodavcu koji je podnio zahtjev za isplatu plaće/naknade plaće u visini minimalne plaće (OIB, ime i prezime/naziv, adresa/sjedište, ukupan broj radnika za koje je podnio zahtjev) i

2) podatke o radnicima za koje je zahtijevana isplata plaće/naknade plaće u visini minimalne plaće (OIB, ime i prezime, adresa).

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

(1) Postupci pokrenuti temeljem Pravilnika o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca (»Narodne novine«, broj 93/15), dovršit će se sukladno odredbama toga Pravilnika.

(2) Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca (»Narodne novine«, broj 93/15).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/23

Urbroj: 524-04-04-01/1-17-3

Zagreb, 5. rujna 2017.

Ministar
mr. sc. Marko Pavić, v. r.