Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima za oslobođenje ili umanjenje upravno-kaznene mjere

NN 96/2017 (27.9.2017.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima za oslobođenje ili umanjenje upravno-kaznene mjere

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2204

Na temelju članka 65. stavka 4. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, br. 79/09 i 80/13), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. rujna 2017. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJIMA ZA OSLOBOĐENJE ILI UMANJENJE UPRAVNO-KAZNENE MJERE

Članak 1.

U Uredbi o kriterijima za oslobođenje ili umanjenje upravno-kaznene mjere (»Narodne novine«, broj 129/10), u članku 2. točka i) mijenja se i glasi:

»i) Izjava poduzetnika je usmeno ili pisano dobrovoljno priznanje poduzetnika, izjavljeno od odgovorne osobe poduzetnika ili ovlaštenog predstavnika poduzetnika-sudionika prijavljenog kartela o postojanju kartela i o njegovom sudjelovanju i ulozi u tom kartelu, posebno sastavljeno za podnošenje tijelu nadležnom za zaštitu tržišnog natjecanja s ciljem dobivanja oslobođenja od plaćanja upravno-kaznene mjere,«.

Iza točke i) dodaju se točke j) i k) koje glase:

»j) ECN (eng. European Competition Network) – označava Europsku mrežu tijela nadležnih za zaštitu tržišnog natjecanja država članica i Europsku komisiju koja služi kao forum za raspravu i suradnju u području primjene i provedbe članaka 101. i 102. Ugovora o funkcioniranju EU (SL C 115 od 9. 5. 2008.; u daljnjem tekstu: UFEU),

k) ECN ogledni program za oslobođenje od kazne ili njezino umanjenje – označava ogledni program Europske mreže tijela nadležnih za zaštitu tržišnog natjecanja za davanje imuniteta odnosno oslobođenje od kazne za poduzetnika-sudionika u kartelu koji prvi pristupi tijelu nadležnom za zaštitu tržišnog natjecanja i podnese nove i bitne dokaze o postojanju i djelovanju kartela i umanjenje kazne za svakog sljedećeg poduzetnika koji pristupi s dokazima i kojim se osigurava da sva nacionalna tijela nadležna za zaštitu tržišnog natjecanja mogu dodijeliti oslobođenje od kazne i umanjenje kazne te prihvatiti skraćene prijave pod istim uvjetima.«

Članak 2.

Iza članka 10. dodaje se članak 10.a i naslov iznad njega koji glase:

»Skraćena prijava

Članak 10.a

(1) Kada je Europska komisija najprikladnije tijelo za postupanje u predmetu utvrđivanja povrede članka 101. UFEU u smislu Obavijesti Komisije o suradnji unutar Europske mreže tijela nadležnih za zaštitu tržišnog natjecanja (SL C 101, od 27. travnja 2004., str: 0043-0053), tada poduzetnik – sudionik kartela podnosi potpunu prijavu za oslobođenje od plaćanja ili umanjenje upravno-kaznene mjere Europskoj komisiji.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka poduzetnik može u vezi s istim kartelom Agenciji i/ili drugom tijelu nadležnom za zaštitu tržišnog natjecanja koje smatra najprikladnijim za postupanje podnijeti skraćenu prijavu za oslobođenje od plaćanja ili umanjenje upravno-kaznene mjere.

(3) Skraćena prijava iz stavka 2. ovoga članka odnosi se na isti proizvod, zemljopisno područje i istog je trajanja kao i prijava za oslobođenje od plaćanja kazne ili njezino umanjenje podnesene Europskoj komisiji.

(4) Skraćena prijava podnosi se na obrascu iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Uredbe u mjeri u kojoj je to poznato podnositelju prijave u vrijeme njezinoga podnošenja, a mora sadržavati sljedeće informacije:

a) naziv i adresu podnositelja skraćene prijave

b) druge sudionike u prijavljenom kartelu

c) proizvode na koje prijavljeni kartel ima učinak

d) zemljopisno područje na kojem prijavljeni kartel ima učinak

e) trajanje prijavljenog kartela

f) opis prijavljenog kartela

g) države članice Europske unije u kojima se dokazi o prijavljenom kartelu vjerojatno mogu pronaći

h) informacije o podnesenoj prijavi Europskoj komisiji

i) informaciju o tome je li podnositelj podnio prijavu nekom drugom tijelu nadležnom za zaštitu tržišnog natjecanja u državama članicama Europske unije ili u drugim državama, odnosno je li se na bilo koji drugi način obratio ili se ima namjeru obratiti tim tijelima u svezi prijavljenog kartela.

(5) Po zaprimanju skraćene prijave, Agencija će podnositelju dati potvrdu o zaprimanju skraćene prijave i staviti zabilježbu navodeći datum i vrijeme primitka. Ako je poduzetnik prvi podnio skraćenu prijavu, Agencija će ga pisanim putem obavijestiti o tome.

(6) Agencija može od podnositelja skraćene prijave zatražiti dostavu dodatnih informacija.

(7) Ako Europska komisija obavijesti Agenciju da u predmetu neće uopće ili neće djelomično postupati, Agencija može provesti postupak i pozvati poduzetnika da u određenom roku dostavi sve relevantne dokaze i podnese punu prijavu za oslobođenje od plaćanja ili umanjenje upravno-kaznene mjere.

(8) U slučaju iz stavka 7. ovoga članka smatrat će se da je prijava za oslobođenje od plaćanja ili umanjenje upravno-kaznene mjere dostavljena u vrijeme podnošenja skraćene prijave.

(9) Skraćena prijava može se podnijeti i na engleskom jeziku koristeći obrazac iz ECN oglednog programa za oslobođenje od kazne ili njezino umanjenje.«.

Članak 3.

U članku 11. stavku 1. i stavku 2. točki 6. broj: »7« zamjenjuje se brojem: »5«.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-03/72

Urbroj: 50301-25/18-17-2

Zagreb, 22. rujna 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG 1.

OBRAZAC ZA PODNOŠENJE SKRAĆENE PRIJAVE

1. Podaci o poduzetniku-sudioniku kartela:

1.1. Naziv i sjedište podnositelja prijave

1.2. Kontakt osoba (ime i prezime, funkcija, adresa, broj telefona, elektronička pošta)

1.3. Zastupnik (ime i prezime, funkcija, adresa, broj telefona, elektronička pošta)

1.4. Druge pravne osobe na koje se prijava odnosi (npr. društva unutar grupe)

Uz prijavu zastupnik mora dostaviti valjani pisani dokaz da je ovlašten na zastupanje. Odgovorna osoba mora uz prijavu priložiti original pisanog ovlaštenja.

2. Podaci o drugim sudionicima prijavljenog kartela:

2.1. Naziv i sjedište

2.2. Kratak opis djelatnosti.

3. Podaci o prijavljenom kartelu:

3.1. Opis proizvoda i usluga na koje kartel ima učinak

3.2. Opis zemljopisnog područja na kojem kartel ima učinak

3.3. Procijenjeno trajanje kartela.

4. Podaci o državama članicama EU u kojima se očekuje pronalaženje dokaza o prijavljenom kartelu.

5. Podaci o svim podnesenim ili planiranim prijavama za oslobođenje ili umanjenje upravno-kaznene mjere koje je poduzetnik-sudionik kartela podnio ili namjerava podnijeti Europskoj komisiji ili drugim nacionalnim tijelima nadležnim za zaštitu tržišnog natjecanja.

6. Mjesto i datum:_________________________________

7. Ime, prezime i funkcija: ___________________________

8. Potpis: _______________________________________