Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima

NN 101/2017 (12.10.2017.), Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima

HRVATSKI SABOR

2321

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O LOKALNIM POREZIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 4. listopada 2017.

Klasa: 011-01/17-01/82

Urbroj: 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 10. listopada 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O LOKALNIM POREZIMA

Članak 1.

U Zakonu o lokalnim porezima (»Narodne novine«, br. 115/16.) u članku 2. stavku 1. točke od 13. do 18. brišu se.

Članak 2.

U članku 11. stavku 3. točke 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»2. za motocikle:

Ako je snaga motoraPlaća se kuna
preko kwdo kwdo 2 godine starostiod 2 do 5 godina starostiod 5 do 10 godina starosti
 
201008050
2050200150100
5080500400300
80 
1.2001.000800

3. za lake četverocikle i četverocikle:

Ako je snaga motoraPlaća se kuna
preko kwdo kwdo 2 godine starostiod 2 do 5 godina starostiod 5 do 10 godina starosti
 
4504030
410806050
101512010080
15140120100

«.

Članak 3.

U članku 20. stavak 2. briše se.

Članak 4.

U POGLAVLJU II. Odjeljak 5. »Porez na nekretnine« i članci od 30. do 40. brišu se.

Članak 5.

U članku 41. stavku 4. riječi: »poreza na nekretnine i« brišu se.

Članak 6.

U članku 42. stavku 1. iza točke 4. stavlja se točka, a točka 5. briše se.

Članak 7.

U POGLAVLJU IV. Odjeljak 6. »Porez na nekretnine« i članci 50. i 51. brišu se.

Članak 8.

U članku 54. točka 1. briše se.

Dosadašnje točke 2. i 3. postaju točke 1. i 2.

Članak 9.

U članku 56. stavku 1. točke 2. i 3. brišu se.

Dosadašnja točka 4. postaje točka 2.

Članak 10.

Članci 57., 58. i 59. brišu se.

Članak 11.

Članak 63. briše se.

Članak 12.

Članak 65. briše se.

Članak 13.

U članku 67. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 14.

Članak 68. briše se.

Članak 15.

U članku 70. iza riječi: »1. siječnja 2017.« zarez i riječi: »osim odredbi članaka 30. – 40. ovoga Zakona i članaka 50. i 51. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2018.« brišu se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

(1) Uspostavljeni elektronički sustavi iz članka 58. stavka 2. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, br. 115/16.) mogu se koristiti za komunalnu naknadu koja se utvrđuje i naplaćuje po posebnom propisu.

(2) Podaci prikupljeni do stupanja na snagu ovoga Zakona temeljem članaka 58. i 59. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, br. 115/16.) mogu se koristiti za utvrđivanje i naplatu komunalne naknade, poreza na kuće za odmor i spomeničke rente koja se plaća ako se gospodarska djelatnost obavlja u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

Članak 17.

Jedinice lokalne samouprave koje su donijele odluke temeljem članaka 41. i 42., a u vezi s člankom 67. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, br. 115/16.), dužne su ih uskladiti do 15. prosinca 2017. s odredbama ovoga Zakona.

Članak 18.

Postupci utvrđivanja i naplate poreza na cestovna motorna vozila započeti po Zakonu o lokalnim porezima (»Narodne novine«, br. 115/16.) završit će se po odredbama toga Zakona.

Članak 19.

Ministarstvo financija će najkasnije do 1. siječnja 2019. provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Članak 20.

Pravilnik o utvrđivanju korektivnih koeficijenata i evidenciji o nekretninama (»Narodne novine«, br. 1/17. i 33/17. – ispravak) prestaje važiti danom stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 21.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 2. i 18. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2018.

Klasa: 022-03/17-01/128
Zagreb, 4. listopada 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.