Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

NN 101/2017 (12.10.2017.), Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

HRVATSKI SABOR

2322

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 4. listopada 2017.

Klasa: 011-01/17-01/80

Urbroj: 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 10. listopada 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA

Članak 1.

U Kaznenom zakonu (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15. i 61/15. – ispravak) u članku 55. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Sud može izrečenu novčanu kaznu u iznosu manjem od tristo šezdeset dnevnih iznosa ili kaznu zatvora u trajanju manjem od jedne godine zamijeniti radom za opće dobro.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Rad za opće dobro ne može se izreći već osuđenim osobama na kaznu zatvora u trajanju duljem od šest mjeseci.«.

Dosadašnji stavci 2. – 7. postaju stavci 3. – 8.

Dosadašnji stavak 8., koji postaje stavak 9., mijenja se i glasi:

»(9) Ako osuđenik ustrajno izbjegava provođenje zaštitnog nadzora iz članka 64. ovoga Zakona ili bez opravdanog razloga krši obvezu koja mu je određena sigurnosnom mjerom, sud će donijeti odluku kojom određuje izvršenje prvotno izrečene kazne. Ako se utvrdi da je počinitelj zbog opravdanih razloga izbjegavao zaštitni nadzor, sud ga može osloboditi zaštitnog nadzora, ili mu može produljiti rok za izvršenje zaštitnog nadzora.«.

Dosadašnji stavak 9. postaje stavak 10.

Članak 2.

U članku 87. stavku 21. iza riječi: »etničkog podrijetla« dodaje se riječ: »jezika«.

Članak 3.

Članak 259. mijenja se i glasi:

»(1) Tko suprotno propisima o tržištu kapitala, raspolažući povlaštenom informacijom na temelju članstva u upravnim, upravljačkim ili nadzornim tijelima izdavatelja ili sudionika na tržištu emisijskih jedinica ili posjedovanja svog udjela u kapitalu izdavatelja ili sudionika na tržištu emisijskih jedinica ili na temelju pristupa informacijama tijekom obavljanja posla, profesije ili dužnosti ili tko je do povlaštenih informacija došao neovisno o navedenim okolnostima:

1. za vlastiti ili tuđi račun, neposredno ili posredno, stekne ili otuđi financijski instrument na koji se ta informacija odnosi, otkaže ili izmijeni nalog u vezi s financijskim instrumentom na koji se ta informacija odnosi, uključujući i slučaj kada je nalog dan prije nego što je ta osoba posjedovala tu povlaštenu informaciju, podnese, promijeni ili povuče ponudu za kupnju na dražbi emisijskih jedinica ili drugih proizvoda na dražbi koji se temelje na emisijskim jedinicama,

2. neovlašteno otkrije, priopći, preda ili na drugi način učini dostupnom povlaštenu informaciju drugoj osobi,

3. preporuči drugoj osobi ili je navede da stekne ili otpusti financijski instrument na koji se ta informacija odnosi ili da otkaže ili izmijeni nalog u vezi s financijskim instrumentom na koji se ta informacija odnosi,

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(2) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka pribavljena imovinska korist velikih razmjera ili je drugome prouzročena imovinska šteta velikih razmjera, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina.«.

Članak 4.

Članak 260. mijenja se i glasi:

»(1) Tko suprotno propisima o tržištu kapitala:

1. obavi transakciju ili da nalog za trgovanje ili obavi bilo koji drugi postupak koji daje ili bi mogao dati neistinite ili obmanjujuće znakove o ponudi, potražnji ili cijeni financijskih instrumenata ili povezanog promptnog ugovora za robu ili drži cijenu jednog ili više financijskih instrumenata ili povezanog promptnog ugovora za robu na neuobičajenoj ili umjetnoj razini,

2. pri sklapanju transakcije ili davanju naloga za trgovanje ili pri bilo kojoj drugoj aktivnosti ili postupku koji utječe na cijenu jednog ili nekoliko financijskih instrumenata ili povezanog promptnog ugovora za robu upotrebljava fiktivne postupke ili druge oblike obmane ili prijevare,

3. širi informacije putem medija, internetom ili bilo kojim drugim načinom ili sredstvom kojim daje ili bi mogao davati neistinite ili obmanjujuće znakove glede ponude, potražnje ili cijene financijskih instrumenata ili povezanog promptnog ugovora za robu ili održava cijenu jednog ili nekoliko financijskih instrumenata ili povezanog promptnog ugovora za robu na neuobičajenoj ili umjetnoj razini kada osobe koje su proširile informaciju stječu, za sebe ili drugu osobu, prednost ili korist od širenja dotičnih informacija ili financijskih instrumenata, uključujući širenje glasina i neistinitih ili obmanjujućih vijesti,

4. prosljeđuje ili daje neistinite ili obmanjujuće informacije ili osnovne podatke ili bilo kojim drugim postupkom manipulira izračunom referentnih vrijednosti, kaznit će kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(2) Ako je postupanjem iz stavka 1. ovoga članka pribavljena imovinska korist velikih razmjera ili je drugome prouzročena imovinska šteta velikih razmjera, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina.«.

Članak 5.

U članku 263. stavku 1. riječ: »jedne« zamjenjuje se riječju: »tri«.

Članak 6.

U članku 264. stavku 1. riječ: »jedne« zamjenjuje se riječju: »tri«.

Članak 7.

U članku 325. stavku 1. iza riječi: »etničke pripadnosti« dodaje se riječ: »jezika«.

Članak 8.

U članku 326. stavku 1. riječi: »šest mjeseci do pet« zamjenjuju se riječima: »jedne do osam«.

U stavku 2. riječi: »jedne do osam« zamjenjuju se riječima: »tri do dvanaest«.

Članak 9.

U članku 331. stavku 4. broj: »2.« zamjenjuje se brojem: »3.«.

Članak 10.

U članku 384. stavku 1. oznaka stavka: »(1)« briše se.

Stavak 2. briše se.

Članak 11.

U članku 386. na kraju točke 25. točka se zamjenjuje zarezom.

Iza točke 25. dodaje se točka 26. koja glasi:

»26. Direktivom 2014/57/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o kaznenopravnim sankcijama za zlouporabu tržišta (SL L 173, 12. 6. 2014.).«.

Članak 12.

(1) Ako je do stupanja na snagu ovoga Zakona podnesen zahtjev za uvjetni otpust u odnosu na kazne koje se izvršavaju sukladno odredbama Kaznenog zakona iz članka 381. stavka 1. točke 1. Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15. i 61/15. – ispravak), primijenit će se odredbe o uvjetnom otpustu iz zakona prema kojem se kazne izvršavaju.

(2) O zahtjevima za uvjetni otpust iz stavka 1. ovoga članka odlučuje Povjerenstvo za uvjetni otpust iz Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, br. 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03., 76/07., 27/08., 83/09., 18/11., 48/11., 125/11., 56/13. i 150/13.).

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-01/40

Zagreb, 4. listopada 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.


Petar Novoselec i Igor Martinović
lipanj 2019.