Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije

NN 102/2017 (18.10.2017.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije

HRVATSKI SABOR

2343

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 4. listopada 2017.

Klasa: 011-01/17-01/81

Urbroj: 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 10. listopada 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE

Članak 1.

U Zakonu o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, br. 91/10., 81/13., 124/13. i 26/15.) u članku 1. stavku 1. iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2. europski istražni nalog,«.

U dosadašnjoj točki 2., koja postaje točka 3., riječi: »ili dokaza« brišu se.

Dosadašnja točka 3. briše se.

U stavku 2. podstavak 7. briše se.

Dosadašnji podstavci 8. do 13. postaju podstavci 7. do 12.

Iza dosadašnjeg podstavka 13., koji je postao podstavak 12., umjesto točke stavlja se zarez te se dodaju novi podstavak 13. i podstavak 14. koji glase:

» – Direktiva 2013/48/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o pravu na pristup odvjetniku u kaznenom postupku i u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga te o pravu na obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode i na komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima (SL L 294, 6. 11. 2013.),

– Direktiva 2014/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o europskom istražnom nalogu u kaznenim stvarima (SL L 130, 1. 5. 2014.).«.

Članak 2.

U članku 2. iza točke 8. dodaje se nova točka 9. koja glasi:

»9. europski istražni nalog – je odluka koju izdaje ili potvrđuje nadležno pravosudno tijelo države članice radi izvršenja jedne ili više dokaznih radnji u drugoj državi članici, odnosno radi pribavljanja već postojećih dokaza od druge države članice, koja je donesena:

a) u odnosu na kazneni postupak koji pokreće pravosudno tijelo ili koji se može pokrenuti pred tim tijelom u vezi s kaznenim djelom prema domaćem pravu države izdavanja,

b) u postupku koji pokreću upravna tijela za djela prema domaćem pravu države izdavanja jer predstavljaju kršenje domaćeg prava i kad odluka može dovesti do postupka pred sudom koji je nadležan za kaznene stvari,

c) u postupku koji pokreću pravosudna tijela za djela prema domaćem pravu države izdavanja jer predstavljaju kršenje domaćeg prava i kad odluka može dovesti do postupka pred sudom koji je nadležan za kaznene stvari,

d) u vezi s postupcima iz podtočaka a), b) i c) ove točke koji se odnose na kaznena djela ili kršenje domaćeg prava za koje pravna osoba može biti odgovorna ili kažnjena u državi izdavanja;«.

Dosadašnja točka 9., koja postaje točka 10., mijenja se i glasi:

»10. nalog za osiguranje oduzimanja imovine – je odluka nadležnog pravosudnog tijela države članice, donesena u kaznenom postupku u cilju sprječavanja uništenja, izmjene, uklanjanja, prenošenja ili prodaje, uz koju je priložena potvrda iz članka 44. stavka 3. ovog Zakona:

a) imovine pribavljene kažnjivim djelima, sa svrhom onemogućavanja neosnovanog bogaćenja,

b) predmeta koji je bio namijenjen ili upotrijebljen za počinjenje kažnjivog djela ili je nastao počinjenjem kažnjivog djela;«.

Dosadašnja točka 10. briše se.

Točka 12. mijenja se i glasi:

»12. imovina – uključuje svu materijalnu i nematerijalnu imovinu, pokretnine i nekretnine, kao i isprave ili sredstva kojima se dokazuje pravo na imovinu ili udjel u imovini za koju je sud države izdavanja utvrdio da predstavlja:

a) imovinsku korist ili u cijelosti ili jednom njezinu dijelu protuvrijednost te koristi od kaznenog djela za koje se na temelju ovog Zakona može izdati nalog ili odluka iz članka 1. ovog Zakona,

b) predmet koji je namijenjen, upotrijebljen ili nastao počinjenjem kaznenog djela za koje se na temelju ovog Zakona može izdati nalog ili odluka iz članka 1. ovog Zakona;«.

Točka 14. briše se.

Dosadašnje točke 15. do 32. postaju točke 14. do 31.

Članak 3.

Iza članka 3. dodaju se naslov iznad članka i članak 3.a koji glase:

»Načelo poštivanja temeljnih prava

Članak 3.a

(1) Nadležna tijela Republike Hrvatske izdaju naloge i odluke iz članka 1. ovog Zakona razmjerno naravi potrebe u svakom pojedinom slučaju.

(2) Provedba postupaka na temelju ovog Zakona ne utječe ne obvezu poštivanja temeljnih prava i sloboda definiranih Poveljom o temeljnim pravima Europske unije.«.

Članak 4.

U članku 5. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

» – u odnosu na točku 2. županijska državna odvjetništva prema mjestu gdje treba provesti dokaznu radnju, odnosno gdje se dokazi nalaze;«.

U podstavku 3. iza riječi: »točku« dodaju se riječi: »3. i«.

U stavku 3. iza riječi: »podstavka« briše se broj: »4.,«.

Članak 5.

U članku 5.a stavku 1. iza riječi: »u odnosu na« dodaju se riječi: »naloge i«, a riječi: »stavka 1.« brišu se.

Članak 6.

U članku 6. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Europski istražni nalog i nalog za osiguranje oduzimanja imovine izdaje državno odvjetništvo i sud koji vodi postupak. Kada se europski istražni nalog izdaje u svrhu provedbe dokaznih radnji za potrebe prekršajnih postupaka koje vode upravna tijela, europski istražni nalog izdaje prekršajni sud na prijedlog nadležnog tijela koje vodi prekršajni postupak.«.

Dosadašnji stavak 2., koji postaje stavak 3., mijenja se i glasi:

»(3) Odluku o mjerama opreza donosi pravosudno tijelo koje vodi postupak.«.

Dosadašnji stavci 3. do 7. postaju stavci 4. do 8.

Članak 7.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Županijska državna odvjetništva prosljeđuju nadležnom tijelu države izvršenja europski uhidbeni nalog te odluke iz članka 1. točaka 7. i 8. ovog Zakona koje su, na propisanom obrascu, sama izdala, kao i one koje su izdala općinska državna odvjetništva na području njihove mjesne nadležnosti. Nadležna državna odvjetništva koja su na propisanom obrascu izdala europski istražni nalog i nalog za osiguranje oduzimanja imovine neposredno ih dostavljaju nadležnom tijelu.

(2) Europski uhidbeni nalog i europski istražni nalog izdan na propisanom obrascu domaći sudovi dostavljaju neposredno nadležnom tijelu države izvršenja.

(3) Županijski sudovi nadležni su za ispunjavanje i ovjeru sadržaja potvrda koje se dostavljaju uz odluke iz članka 1. točke 4. ovog Zakona ako se radi o oduzimanju predmeta, kao i u odnosu na članak 1. točke 6., 7., 8. i 9. za odluke koje su sami donijeli, kao i za odluke općinskih sudova s područja svoje mjesne nadležnosti te za njihovo prosljeđivanje.

(4) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa nadležno je za ispunjavanje i ovjeru sadržaja potvrda koje se dostavljaju uz odluke iz članka 1. točke 5. ovog Zakona te za njihovo prosljeđivanje.«.

Članak 8.

U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Osim ako drugačije nije propisano odredbama ovog Zakona, troškovi izvršenja naloga i odluka stranih pravosudnih tijela iz članka 1. stavka 1. ovog Zakona nastali na području Republike Hrvatske padaju na teret državnog proračuna Republike Hrvatske. Sve ostale troškove snosi država izdavanja.«.

U stavku 2. iza riječi: »izvršenja« dodaju se riječi: »europskog istražnog naloga i naloga za osiguranje imovine te«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako domaće tijelo zaprimi zahtjev u smislu stavka 2. ovog članka od države izvršenja europskog istražnog naloga te odluke o oduzimanju imovine ili predmeta koju je izdalo nadležno pravosudno tijelo, proslijedit će ga ministarstvu nadležnom za financije na nadležni postupak.«.

Članak 9.

U članku 14. stavku 1. iza riječi: »naloga za osiguranje imovine« stavlja se zarez, a riječi: »ili dokaza, europskog naloga za pribavljanje dokaza« zamjenjuju se riječima: »europskog istražnog naloga«.

Stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Podnošenje žalbe protiv odluke o priznanju europskog istražnog naloga ili odluke o oduzimanju imovine ili predmeta odgađa njezino izvršenje i predaju predmeta do okončanja postupka povodom žalbe, dok žalba protiv odluke o priznanju naloga za osiguranje imovine ne zadržava njezino izvršenje.

(3) Zahtjev za preispitivanje osnovanosti izdavanja naloga za osiguranje imovine i odluke o oduzimanju imovine ili predmeta te opravdanosti izdavanja i postojanja uvjeta za izdavanje europskog istražnog naloga u smislu članka 42.c ovog Zakona može se podnijeti samo nadležnom tijelu u državi izdavanja, u skladu s nacionalnim pravom te države.«.

Članak 10.

U članku 15. stavku 1. iza riječi: »naloga za osiguranje imovine« riječi: »ili dokaza, europskog naloga za pribavljanje dokaza« brišu se te se stavlja zarez i dodaju riječi: »europskog istražnog naloga«.

Članak 11.

Iza članka 17. dodaju se naslov iznad članka i članak 17.a koji glase:

»Pravo osobe protiv koje je izdan europski uhidbeni nalog na branitelja

Članak 17.a

(1) Osoba protiv koje je u Republici Hrvatskoj izdan europski uhidbeni nalog ima pravo, nakon uhićenja u državi izvršenja, imenovati branitelja u Republici Hrvatskoj po svom izboru. Imenovani branitelj u Republici Hrvatskoj ima pravo, uz ovlasti u skladu s odredbama domaćeg kaznenog postupovnog prava, poduzimati i sve radnje u vezi s pružanjem informacija i savjeta branitelju te osobe u državi izvršenja s ciljem učinkovitog ostvarivanja prava te osobe u postupku predaje.

(2) Ako je traženoj osobi u odnosu na koju je izdan europski uhidbeni nalog postavljen branitelj po službenoj dužnosti, tijelo koje je izdalo nalog po zaprimljenoj obavijesti o uhićenju tražene osobe bez odgode će o tome obavijestiti nadležno tijelo države izvršenja. U obavijesti se navode podaci o branitelju po službenoj dužnosti potrebni za komunikaciju s braniteljem.

(3) Po zaprimljenoj obavijesti da tražena osoba želi imenovati branitelja u Republici Hrvatskoj, tijelo koje je izdalo nalog, u svrhu olakšanja odabira, bez odgode dostavlja nadležnom tijelu države izvršenja listu odvjetnika koji pružaju informacije i savjete u postupcima po europskom uhidbenom nalogu, a koju sastavlja Hrvatska odvjetnička komora.«.

Članak 12.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»(1) Odmah po uhićenju osobe tražene u svrhu izvršenja europskog uhidbenog naloga policija će tu osobu pisano poučiti o pravima uhićene osobe koja ostvaruje u skladu s odredbama domaćeg kaznenog postupovnog prava.

(2) Državni odvjetnik će prije ispitivanja traženu osobu poučiti o njezinim pravima koja ostvaruje u skladu s odredbama domaćeg kaznenog postupovnog prava:

– pravu na branitelja po vlastitom izboru, odnosno branitelja kojeg joj postavi sud,

– pravu da branitelj bude prisutan pri ispitivanju tražene osobe te pravo na slobodnu, neometanu i povjerljivu komunikaciju s njim,

– pravu na imenovanje branitelja u državi izdavanja,

– pravu na tumačenje i prevođenje,

– pravu da nije dužan iskazivati,

– pravu na uvid u spis predmeta prije ispitivanja pred državnim odvjetnikom,

– pravu na hitnu medicinsku pomoć,

– pravu da o oduzimanju slobode bude obaviještena osoba koju tražena osoba imenuje, odnosno konzularno tijelo s kojima ima pravo i komunicirati.

(3) Državni odvjetnik će traženu osobu izvijestiti o sadržaju i osnovi za izdavanje europskog uhidbenog naloga, mogućnosti pristanka na predaju državi izdavanja te mogućnosti odricanja od primjene načela specijalnosti i posljedicama izjave o odricanju u smislu članka 38. stavka 1. ovog Zakona. Državni odvjetnik će ispitati traženu osobu o osobnim prilikama, državljanstvu i odnosima prema državi izdavanja te da li se i iz kojih razloga protivi predaji.

(4) O ispitivanju tražene osobe sastavlja se zapisnik.

(5) Ako je nadležno tijelo države izdavanja zatražilo ograničenje prava obavještavanja treće osobe, odnosno prava na komunikaciju s braniteljem, državni odvjetnik će postupiti u skladu s tim zahtjevom, ako ono nije u suprotnosti s pravnim poretkom Republike Hrvatske.

(6) Ako tražena osoba želi ostvariti pravo na branitelja u državi izdavanja, državni odvjetnik o tome bez odgode obavještava nadležno tijelo države izdavanja. Ostvarivanje prava na branitelja u državi izdavanja ne utječe na rokove u postupku izvršenja europskog uhidbenog naloga.

(7) Ako se europski uhidbeni nalog odnosi na izvršenje presude donesene u odsutnosti, kojom je izrečena zatvorska kazna ili mjera koja uključuje oduzimanje slobode, tražena osoba može prije predaje državi izdavanja zahtijevati dostavu navedene presude ako joj ranije nije bila osobno uručena, a niti je primila službenu obavijest da se protiv nje vodi kazneni postupak. U tom slučaju državni odvjetnik će zatražiti od tijela koje je izdalo nalog da bez odgode dostavi presudu, kako bi se ona dostavila traženoj osobi. Dostava presude neće se smatrati službenom dostavom za računanje rokova za podnošenje zahtjeva za obnovu postupka ili žalbe. Ovime se ne odgađa postupak predaje tražene osobe niti rok za donošenje rješenja o predaji.«.

Članak 13.

Članak 24.a mijenja se i glasi:

»(1) Na prijedlog državnog odvjetnika uz koji je dostavljena dokumentacija iz članka 23. stavka 3. ovog Zakona sudac istrage će u postupku izvršenja europskog uhidbenog naloga zakazati ročište za odluku o istražnom zatvoru u skladu s domaćim pravom. O vremenu održavanja ročišta za odluku o istražnom zatvoru sudac istrage obavijestit će državnog odvjetnika, traženu osobu i njezina branitelja, a po potrebi i tumača.

(2) Ročište iz stavka 1. ovog članka može se održati samo ako je prisutan branitelj tražene osobe. Ako tražena osoba nema branitelja, sud će joj postaviti branitelja po službenoj dužnosti.

(3) Na ročištu za odluku o istražnom zatvoru sudac istrage utvrdit će je li osoba poučena o svojim pravima iz članka 24. stavka 2. ovog Zakona. Ako osoba nije poučena o navedenim pravima, sudac će pozvati državnog odvjetnika da to učini.

(4) Ako tražena osoba sucu istrage da pristanak na predaju te se odrekne primjene načela specijalnosti u skladu s člankom 27. ovog Zakona, sudac istrage će uz odluku o istražnom zatvoru donijeti rješenje u smislu članka 28. ovog Zakona.«.

Članak 14.

U članku 24.c ispred riječi: »Sud« stavlja se oznaka stavka: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Ako je rješenje kojim se odobrava predaja tražene osobe postalo pravomoćno, a nastupile su okolnosti zbog kojih bi se predaja morala odbiti ili obustaviti postupak izvršenja europskog uhidbenog naloga, sud će po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranaka ponovno ispitati donesenu odluku. Kada sud utvrdi da više ne postoje uvjeti za izvršenje europskog uhidbenog naloga, svoju raniju odluku stavit će izvan snage te donijeti rješenje kojim se obustavlja postupak izvršenja europskog uhidbenog naloga, odnosno rješenje kojim se odbija predaja.«.

Članak 15.

U članku 26. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Umjesto istražnog zatvora radi predaje sud može odrediti neku od blažih mjera propisanih odredbama domaćeg kaznenog postupovnog prava, pod uvjetom da se primjenom takve mjere može ostvariti svrha iz stavka 1. ovog članka.«.

Članak 16.

Naslov iznad članka 33. mijenja se i glasi: »Prekid postupka izvršenja europskog uhidbenog naloga i privremena predaja tražene osobe«.

Članak 33. mijenja se i glasi:

»(1) Kada se protiv tražene osobe vodi postupak u Republici Hrvatskoj zbog drugog kaznenog djela ili se tražena osoba nalazi na izdržavanju kazne zatvora, postupak izvršenja europskog uhidbenog naloga prekida se rješenjem. Postupak će se nastaviti kada se postupak zbog drugog kaznenog djela pravomoćno okonča i osoba izdrži kaznu zatvora koja će joj biti eventualno izrečena, kada istekne kazna zatvora koju je izdržavala, odnosno odobri joj se uvjetni otpust. Kada sud utvrdi postojanje razloga za prekid izvršenja europskog uhidbenog naloga, o tome će obavijestiti državu izdavanja europskog uhidbenog naloga koja može zatražiti privremenu predaju tražene osobe. Na postupak privremene predaje na odgovarajući način primjenjuju se odredbe kojima je propisan postupak suda radi izvršenja europskog uhidbenog naloga radi predaje. Pri donošenju odluke o privremenoj predaji sud će voditi računa o tome da privremena predaja neće ometati vođenje kaznenog postupka pred domaćim sudom te će u rješenju kojim se odobrava privremena predaja naznačiti datum do kojeg tražena osoba mora biti vraćena u Republiku Hrvatsku.

(2) Vrijeme oduzimanja slobode u državi izdavanja uračunat će se u kaznu koja će traženoj osobi biti izrečena u domaćem postupku, odnosno u kaznu zatvora koju je izdržavala u Republici Hrvatskoj prije njezine predaje državi izdavanja. Ako je to vrijeme uračunano u kaznu izrečenu u državi izdavanja naloga, ono neće biti uračunano u izrečenu kaznu u Republici Hrvatskoj, odnosno u vrijeme izdržavanja kazne u Republici Hrvatskoj za čijeg je trajanja privremena predaja odobrena.«.

Članak 17.

U naslovu iznad članka 34. riječi: »ili privremeni premještaj« brišu se.

U članku 34. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Prije donošenja odluke o predaji na prijedlog tijela koje je izdalo nalog i pod uvjetom da je predaja tražena radi vođenja kaznenog postupka, sud može ispitati traženu osobu o djelu zbog kojega je izdan nalog.

(2) Okolnosti ispitivanja tražene osobe dogovaraju sud i tijelo koje je izdalo nalog pisanim sporazumom, koji obvezuje sva nadležna tijela države izdavanja.«.

Članak 18.

U članku 35. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Kada se tražena osoba po isteku rokova iz stavaka 1. do 5. ovog članka još uvijek nalazi u istražnom zatvoru, a novo vrijeme predaje nije dogovoreno s nadležnim tijelima države izdavanja, sud će ukinuti mjeru istražnog zatvora radi predaje i pustiti traženu osobu na slobodu.«.

Članak 19.

Članak 38. mijenja se i glasi:

»(1) Domaći sud može voditi kazneni postupak protiv osobe predane na temelju izdanog europskog uhidbenog naloga samo za djelo zbog kojeg je ta osoba predana Republici Hrvatskoj te za djelo počinjeno nakon predaje. U odnosu na izvršenje kaznenopravnih sankcija, njihovo izvršenje je moguće u odnosu na sankcije zbog kojih je europski uhidbeni nalog bio izdan, a osoba Republici Hrvatskoj predana te za sankcije izrečene za kazneno djelo počinjeno nakon predaje.

(2) Sud može provesti kazneni postupak ili izvršiti kaznenopravnu sankciju:

1. ako predana osoba, iako je imala mogućnost, nije napustila teritorij Republike Hrvatske u roku od 45 dana od puštanja na slobodu ili se u Republiku Hrvatsku vratila,

2. za kazneno djelo za koje domaće pravo ne propisuje kaznu zatvora, a vođenje kaznenog postupka ne iziskuje primjenu mjere pritvora, istražnog zatvora i istražnog zatvora u domu,

3. za kazneno djelo za koje domaće pravo propisuje novčanu kaznu, neovisno o činjenici da takva kazna može biti zamijenjena kaznom zatvora,

4. ako je osoba pristala na predaju Republici Hrvatskoj i tom se prilikom odrekla primjene načela specijalnosti iz stavka 1. ovog članka.

(3) Ako nisu ispunjene pretpostavke iz stavka 2. ovog članka, tijelo koje vodi postupak ili sudac izvršenja ispitat će predanu osobu na okolnost vođenja kaznenog postupka, odnosno izdržavanja kazne zatvora iz stavka 1. ovog članka. Ako se predana osoba u prisutnosti branitelja dragovoljno i u potpunosti svjesna posljedica svoje izjave na zapisnik izričito odrekne primjene načela specijalnosti, kazneni postupak se može nastaviti voditi, odnosno kaznenopravna sankcija izvršavati.

(4) Ako nisu ispunjene pretpostavke iz stavaka 2. i 3. ovog članka, tijelo koje vodi postupak, odnosno sudac izvršenja podnijet će državi izdavanja zahtjev za davanje suglasnosti za vođenje kaznenog postupka ili za izvršenje kaznene sankcije. Zahtjev mora sadržavati podatke iz članka 18. ovog Zakona i zapisnik o ispitivanju iz stavka 3. ovog članka, a dostavit će se neposredno nadležnom tijelu države izvršenja.«.

Članak 20.

U članku 39. stavku 1. točki 2. iza riječi: »članka 38. stavka 2. točke 1.« brišu se zarez i riječi: »4., 5. i 6.« te se dodaju riječi: »i 4. te stavaka 3. i 4.«.

Članak 21.

Iza glave II. dodaju se naziv glave i glava II.A te naslovi iznad članaka i članci 42.a do 42.ap koji glase:

»GLAVA II.A
EUROPSKI ISTRAŽNI NALOG

POGLAVLJE I.
OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 42.a

(1) Kada je u kaznenom ili prekršajnom postupku potrebno provesti dokazne radnje na području druge države članice Europske unije, izdat će se europski istražni nalog.

(2) Europski istražni nalog ne može se izdati u svrhu:

1. osnivanja zajedničkog istražnog tima i prikupljanja dokaza u takvom timu;

2. provođenja dokaznih radnji na području Kraljevine Danske i Republike Irske.

Izdavanje europskog istražnog naloga

Članak 42.b

(1) Sud i državno odvjetništvo koji vode postupak iz članka 6. ovog Zakona, odnosno nadležni prekršajni sud po prijedlogu upravnog tijela koje vodi prekršajni postupak izdaju europski istražni nalog na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovog Zakona (Prilog 14.A), potpisuju i ovjeravaju točnost njegova sadržaja te ga dostavljaju nadležnom pravosudnom tijelu u skladu s člankom 7. stavcima 1. i 2. ovog Zakona radi prosljeđivanja u državu izvršenja naloga.

(2) Izdavanje europskog istražnog naloga može predložiti okrivljenik i njegov branitelj u skladu s odredbama domaćeg postupovnog prava.

(3) Europski istražni nalog sadrži sljedeće podatke:

a) podatke o tijelu izdavanja;

b) predmet europskog istražnog naloga i razloge za europski istražni nalog;

c) potrebne informacije koje su dostupne o osobi na koju se nalog odnosi;

d) opis kažnjivog djela koje je predmet postupka i važeće odredbe kaznenog ili prekršajnog prava;

e) opis zatražene dokazne radnje i dokaza koji se trebaju pribaviti.

Uvjeti za izdavanje europskog istražnog naloga

Članak 42.c

Nadležno pravosudno tijelo izdat će europski istražni nalog ako su ispunjene sljedeće pretpostavke:

1. izdavanje europskog istražnog naloga nužno je i razmjerno svrsi postupaka iz članka 2. točke 9. ovog Zakona,

2. dokazna radnja ili radnje navedene u europskom istražnom nalogu mogu biti određene u tom postupku.

Posebni uvjeti za izvršenje europskog istražnog naloga

Članak 42.d

(1) U izdanom europskom istražnom nalogu tijelo izdavanja može zatražiti od tijela države izvršenja naloga da se nalog izvrši sukladno odredbama domaćeg postupovnog prava na koje je u nalogu posebno ukazano.

(2) U europskom istražnom nalogu može se zatražiti obavijest o vremenu i mjestu provođenja radnje, kao i suglasnost za prisutnost stranaka iz postupka u kojem je nalog izdan.

Prosljeđivanje europskog istražnog naloga

Članak 42.e

(1) Nadležno pravosudno tijelo iz članka 7. stavaka 1. i 2. ovog Zakona proslijedit će europski istražni nalog neposredno nadležnom tijelu države izvršenja na bilo koji način koji ostavlja pisani zapis, uz uvjet da država izvršenja može provjeriti njihovu vjerodostojnost. Sva daljnja službena komunikacija odvija se neposredno.

(2) Osim na način predviđen u stavku 1. ovog članka te u članku 5. stavku 1. točki 2. i članku 7. stavcima 1. i 2. ovog Zakona, europski istražni nalog može se zaprimiti i proslijediti preko sigurnog telekomunikacijskog sustava Europske pravosudne mreže u kaznenim stvarima.

Europski istražni nalog u odnosu na raniji europski istražni nalog

Članak 42.f

(1) Nadležno pravosudno tijelo može izdati europski istražni nalog kojim se dopunjuje neki ranije izdani europski istražni nalog, pod uvjetom da je ta okolnost navedena u odjeljku D obrasca iz Priloga 14.A.

(2) Ako predstavnici nadležnog pravosudnog tijela koje je izdalo europski istražni nalog prisustvuju njegovu izvršenju u skladu s odredbama ovog Zakona, oni mogu, dok su prisutni, pravosudnom tijelu države članice nadležnom za izvršenje neposredno uputiti europski istražni nalog koji nadopunjuje europski istražni nalog koji se već izvršava, a koji udovoljava uvjetima propisanim u članku 42.b stavku 1. ovog Zakona.

Troškovi

Članak 42.g

U iznimnim situacijama kada se ne može postići suglasnost s državom izvršenja europskog istražnog naloga u pogledu troškova, nadležno pravosudno tijelo može odlučiti:

a) u potpunosti ili djelomično povući europski istražni nalog; ili

b) zadržati europski istražni nalog i snositi dio troškova koji se smatraju iznimno visokima.

Priznavanje i izvršenje europskog istražnog naloga

Članak 42.h

(1) Provođenje dokazne radnje zatražene europskim istražnim nalogom od strane nadležnog tijela predstavlja njegovo priznanje. Europski istražni nalog izvršava se sukladno odredbama domaćeg postupovnog prava, osim ako se ne utvrdi postojanje razloga za nepriznavanje ili neizvršenje ili postojanje razloga za odgodu predviđenih ovim Zakonom. U svrhu izvršenja europskog istražnog naloga, nadležno pravosudno tijelo iz članka 5. stavka 1. podstavka 2. ovog Zakona, postupajući u skladu s domaćim pravom poduzima radnje potrebne za njegovo izvršenje propisane domaćim pravom.

(2) Nadležno pravosudno tijelo pridržava se posebno postavljenih zahtjeva tijela izdavanja naloga pod uvjetom da ti zahtjevi nisu u suprotnosti s temeljnim načelima domaćeg pravnog poretka.

(3) Kada nadležno pravosudno tijelo zaprimi europski istražni nalog koji nije izdalo ili potvrdilo nadležno pravosudno tijelo države izdavanja, ono vraća europski istražni nalog državi izdavanja.

(4) Kada država izdavanja zatraži da jedno ili više tijela države izdavanja prisustvuje pri izvršavanju europskog istražnog naloga, nadležno pravosudno tijelo ispunit će taj zahtjev pod uvjetom da to nije u suprotnosti s temeljnim načelima domaćeg pravnog poretka niti šteti bitnim interesima nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske.

(5) Predstavnika tijela države izdavanja prisutnog u Republici Hrvatskoj obvezuje domaće pravo za vrijeme izvršenja europskog istražnog naloga. On nema ovlasti samostalno poduzimati dokazne radnje, osim ako je poduzimanje radnje u skladu s domaćim pravom i u mjeri usuglašenoj između nadležnih tijela države izdavanja i nadležnih domaćih tijela.

(6) Nadležna tijela Republike Hrvatske mogu se savjetovati s nadležnim tijelima države izdavanja na bilo koji odgovarajući način kako bi se olakšala učinkovita primjena odredbi stavaka 1. do 5. ovog članka. O takvom savjetovanju sastavit će se službena bilješka.

Primjena druge dokazne radnje

Članak 42.i

(1) Nadležno pravosudno tijelo provest će dokaznu radnju različitu od one navedene u europskom istražnom nalogu ako:

a) dokazna radnja navedena u europskom istražnom nalogu ne postoji prema domaćem pravu; ili

b) dokaznu radnju navedenu u europskom istražnom nalogu ne bi bilo moguće odrediti u usporedivom domaćem predmetu.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, nadležno pravosudno tijelo provest će zatraženu dokaznu radnju ako se ona/ista odnosi na:

a) pribavljanje informacija ili dokaza koji su već u posjedu nadležnih tijela Republike Hrvatske, a te informacije ili dokazi mogli bi se pribaviti, u skladu s domaćim pravom, u okviru kaznenog postupka ili za potrebe europskog istražnog naloga;

b) pribavljanje informacija sadržanih u bazama podataka koje vodi policija ili pravosudna tijela i izravno su dostupne pravosudnom tijelu izvršenja u okviru kaznenog postupka;

c) ispitivanje svjedoka, vještaka, oštećenika i žrtve, osumnjičenika ili okrivljenika ili treće osobe na državnom području države izvršenja;

d) bilo koju dokaznu radnja koja se prema domaćem pravu provodi bez sudskog naloga;

e) podatke o identitetu osoba koje imaju pretplatu na određeni telefonski broj ili IP adresu.

(3) Nadležno pravosudno tijelo može provesti dokaznu radnju koja je po svojoj prirodi blaža od radnje navedene u europskom istražnom nalogu ako bi se tom dokaznom radnjom postigao isti rezultat.

(4) Kada se nadležno pravosudno tijelo odluči za mogućnost iz stavaka 1. i 3. ovog članka, o tome prvo obavještava tijelo izdavanja koje može odlučiti povući ili dopuniti europski istražni nalog.

(5) Kada, u smislu stavka 1. ovog članka, dokazna radnja navedena u europskom istražnom nalogu ne postoji u domaćem pravu ili je ne bi bilo moguće odrediti u usporedivom domaćem predmetu i kada ne postoji nijedna druga dokazna radnja koja bi imala isti rezultat kao zatražena dokazna radnja, nadležno pravosudno tijelo obavještava tijelo izdavanja da nije u mogućnosti osigurati zatraženu pomoć.

Razlozi za nepriznavanje ili neizvršenje europskog istražnog naloga

Članak 42.j

(1) Nadležno pravosudno tijelo može, rukovodeći se načelima učinkovite suradnje, svrhovitosti i prava na pravično suđenje, odlučiti hoće li izvršiti ili odbiti priznanje i izvršenje europskog istražnog naloga u sljedećim slučajevima:

a) kada prema domaćem pravu postoji imunitet ili povlastica koja onemogućuje izvršenje europskog istražnog naloga ili postoje pravila o utvrđivanju i ograničenju kaznene odgovornosti u odnosu na slobodu tiska i slobodu izražavanja u drugim medijima, a koja onemogućuju izvršenje europskog istražnog naloga;

b) kada je europski istražni nalog izdan u postupku iz članka 2. točke 9. podtočaka b) i c) ovog Zakona, a dokazna radnja ne bi bila primjenjiva u usporedivom domaćem slučaju prema domaćem pravu.

(2) Nadležno pravosudno tijelo neće priznati i izvršiti europski istražni nalog u sljedećim slučajevima:

a) kada bi izvršenje europskog istražnog naloga štetilo bitnim interesima nacionalne sigurnosti, dovelo u opasnost izvor informacija ili značilo korištenje povjerljivih informacija koje se odnose na određene obavještajne aktivnosti;

b) kada bi izvršenje europskog istražnog naloga bilo u suprotnosti s načelom ne bis in idem, osim ako je tijelo izdavanja dalo jamstvo da dokaz pribavljen europskim istražnim nalogom neće biti korišten u svrhu kaznenog progona ili kažnjavanja osobe za djelo za koje je već pravomoćno presuđena u državi članici;

c) kada se europski istražni nalog odnosi na kazneno djelo za koje se tvrdi da je počinjeno izvan državnog područja države izdavanja te je djelomično ili u cijelosti počinjeno na državnom području Republike Hrvatske, a postupanje u vezi s kojim se izdaje europski istražni nalog nije kažnjivo djelo u Republici Hrvatskoj;

d) kada postoje opravdani razlozi koji ukazuju da izvršenje dokazne radnje navedene u europskom istražnom nalogu ne bi bilo u skladu s obvezama iz članka 6. Ugovora o Europskoj uniji i Povelje o temeljnim pravima Europske unije;

e) kada postupanje zbog kojeg je izdan europski istražni nalog nije kažnjiva radnja prema domaćem pravu, osim ako se odnosi na kazneno djelo obuhvaćeno kategorijama kaznenih djela navedenih u članku 10. ovog Zakona. Za fiskalna djela izvršenje europskog istražnog naloga ne može se odbiti samo iz razloga što domaće pravo ne propisuje istu vrstu poreza ili pristojbi ili što ne sadrži iste odredbe o porezima, pristojbama, carinama ili mijenjanju valute, kao i pravo države izdavanja; ili

f) kada je europski istražni nalog izdan u odnosu na dokaznu radnju čija je primjena po domaćem pravu ograničena na katalog kaznenih djela ili na kaznena djela sa zapriječenom određenom najnižom sankcijom, a koji katalog ne uključuje kazneno djelo zbog kojeg se vodi postupak u državi izdavanja.

(3) Odredbe stavka 2. točke e) i f) ovog članka ne primjenjuju se na dokazne radnje iz članka 42.i stavka 2. ovog Zakona.

(4) U slučajevima iz stavka 1. točke a) i stavka 2. točaka a), b), c) i d) ovog članka, prije donošenja odluke o nepriznavanju ili neizvršavanju europskog istražnog naloga, bilo u cijelosti ili djelomično, nadležno pravosudno tijelo obavještava tijelo izdavanja o razlozima za nepriznavanje i neizvršenje europskog istražnog naloga te, prema potrebi, od tijela izdavanja bez odgode traži dostavu potrebnih informacija.

(5) U slučaju iz stavka 1. točke a) ovog članka i ako je za ukidanje povlastice ili imuniteta nadležno domaće tijelo, nadležno pravosudno tijelo zatražit će od njega da odmah iskoristi tu ovlast. Ako je za ukidanje povlastice ili imuniteta nadležno tijelo druge države ili međunarodna organizacija, izvršavanje te ovlasti od tijela nadležnog za ukidanje povlastice ili imuniteta zatražit će tijelo izdavanja.

(6) Rješenje kojim se odbija priznanje i izvršenje europskog istražnog naloga dostavlja se nadležnom državnom odvjetniku, koji ima pravo žalbe pod uvjetima i u rokovima propisanim domaćim pravom.

Rokovi za izvršenje

Članak 42.k

(1) Zatražena dokazna radnja, kada ne postoje razlozi za odgodu i odbijanje, provodi se u rokovima predviđenima za provođenje dokazne radnje u domaćem pravu te joj se daje jednaka prednost kao i u usporedivom domaćem predmetu, a uvijek poštujući rokove predviđene ovim člankom.

(2) Kada tijelo izdavanja europskog istražnog naloga navede da je neku dokaznu radnju potrebno provesti u kraćim rokovima ili u točno određeno vrijeme, domaće nadležno tijelo provest će zatraženu dokaznu radnju u skladu s istaknutim zahtjevom, osim ako postoje objektivne smetnje za njezino provođenje u zatraženim rokovima.

(3) Nadležno pravosudno tijelo odlučuje o provođenju zatražene dokazne radnje bez odgode, a najkasnije 30 dana od primitka europskog istražnog naloga. Nadležno pravosudno tijelo provest će zatraženu dokaznu radnju bez odgode, a najkasnije 90 dana od donošenja odluke o njezinu provođenju.

(4) Ako se dokazi čije se pribavljanje traži europskim istražnim nalogom već nalaze u posjedu domaćih tijela, nadležno pravosudno tijelo bez odgode će ih proslijediti tijelu države izdavanja naloga.

(5) Kada nadležno pravosudno tijelo ne može postupiti u roku od 30 dana iz stavka 3. ovog članka ili u točno određenom vremenu iz stavka 2. ovog članka, o tome će bez odgode obavijestiti nadležno tijelo države izdavanja, kao i o razlozima za kašnjenje te predvidivom vremenu potrebnom za donošenje odluke o provođenju dokazne radnje. U tom slučaju rok za donošenje odluke o provođenju dokazne radnje može se produljiti za najviše 30 dana.

(6) Kada nadležno pravosudno tijelo ne može postupiti u roku od 90 dana iz stavka 3. ovog članka, o tome bez odgode obavještava nadležno tijelo države izdavanja na bilo koji način, navodeći razloge za kašnjenje, te se savjetuje s nadležnim tijelom države izdavanja o prikladnom vremenskom okviru za provođenje dokazne radnje.

Dostavljanje dokaza

Članak 42.l

(1) Nadležno pravosudno tijelo će nadležnom tijelu države izdavanja bez odgode dostaviti dokaze koji su pribavljeni izvršenjem europskog istražnog naloga ili su već u posjedu domaćih tijela. Kada je u europskom istražnom nalogu zatraženo, i kada je to moguće prema domaćem pravu, dokazi će se odmah predati nadležnim tijelima države izdavanja koja prisustvuju izvršenju europskog istražnog naloga u skladu s člankom 42.h stavkom 4. ovog Zakona.

(2) Dostavljanje dokaza može se odgoditi do donošenja odluke o pravnom lijeku, osim ako su u europskom istražnom nalogu navedeni dovoljni razlozi da je neodgodiva dostava nužna za vođenje istraga u državi izdavanja ili očuvanje individualnih prava. Dostavljanje dokaza odgodit će se ako bi to prouzročilo ozbiljnu i nepopravljivu štetu za osobu na koju se dokaz odnosi.

(3) Prilikom dostavljanja pribavljenih dokaza nadležno pravosudno tijelo može zahtijevati da se dokazi vrate kada prestane potreba za njima u državi izdavanja.

(4) Kada se dokazi čije se pribavljanje traži europskim istražnim nalogom već koriste u drugom domaćem postupku, na izričito traženje nadležnog tijela države izdavanja nadležno pravosudno tijelo može, nakon dogovora s njim, privremeno dostaviti tražene dokaze, uz obvezu da se dostavljeni dokazi vrate Republici Hrvatskoj kada prestane potreba za njima u državi izdavanja, odnosno prema dogovoru nadležnih tijela.

Pravni lijekovi

Članak 42.m

(1) Na rješenje kojim sud odbije priznati i izvršiti europski istražni nalog državni odvjetnik ima pravo žalbe u roku od tri dana.

(2) Materijalnopravne razloge za izdavanje europskog istražnog naloga moguće je preispitati samo u postupku pokrenutom u državi izdavanja.

(3) Nadležni državni odvjetnik, kada podnese žalbu protiv rješenja kojim je odbijeno priznanje i izvršenje europskog istražnog naloga, o podnesenoj žalbi obavještava nadležno tijelo države izdavanja.

(4) Obavijest o podnesenom pravnom lijeku u državi izdavanja europskog istražnog naloga ne odgađa izvršenje dokazne radnje, osim ako država izdavanja ne zatraži drugačije.

Razlozi za odgodu izvršenja

Članak 42.n

(1) Nadležno pravosudno tijelo odgodit će izvršenje europskog istražnog naloga:

a) ako bi njegovo izvršenje moglo dovesti u pitanje kazneni progon odnosno kazneni postupak koji je u tijeku,

b) ako se predmeti, isprave ili podaci na koje se nalog odnosi već koriste u drugim postupcima.

(2) O odgodi izvršenja europskog istražnog naloga, kao i razlozima za to sastavit će se službena bilješka.

(3) Kad prestanu postojati razlozi za odgodu, nadležno pravosudno tijelo bez odgode poduzima potrebne radnje za izvršenje europskog istražnog naloga i o tome obavještava tijelo izdavanja bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis.

Obveza obavještavanja

Članak 42.o

(1) Nadležno pravosudno tijelo iz članka 5. stavka 1. podstavka 2. ovog Zakona koje je zaprimilo europski istražni nalog bez odgode će, a najkasnije u roku od sedam dana od primitka europskog istražnog naloga potvrditi njegov primitak ispunjavanjem i slanjem obrasca iz Priloga 14.B koji je sastavni dio ovog Zakona.

(2) Nadležno pravosudno tijelo obavijestit će odmah i na bilo koji prikladan način tijelo koje je izdalo nalog:

a) ako ne može odlučiti o priznanju i izvršenju europskog istražnog naloga zbog toga što je obrazac predviđen u Prilogu 14.A nepotpun ili očito netočan;

b) ako tijekom izvršenja europskog istražnog naloga bez daljnjih ispitivanja dođe do spoznaje da bi moglo biti prikladno provesti dokazne radnje koje nisu prvobitno predviđene ili ih se nije moglo navesti prilikom izdavanja europskog istražnog naloga, kako bi tijelo izdavanja moglo poduzeti daljnje mjere u konkretnom slučaju; ili

c) ako ustanovi da u konkretnom slučaju ne može postupiti u skladu s posebno postavljenim zahtjevima iz članka 42.h stavka 2. ovog Zakona.

Ovu obavijest nadležno pravosudno tijelo će, na zahtjev tijela koje je izdalo nalog, potvrditi bez odgode, bilo kojim sredstvom podobnim za ispis.

(3) Nadležno pravosudno tijelo obavijestit će bez odgode, bilo kojim sredstvom podobnim za ispis, tijelo koje je izdalo nalog:

a) o postupanju u smislu članka 42.i ili donošenju odluke iz članka 42.j ovog Zakona;

b) o odgodi izvršenja europskog istražnog naloga, o razlozima za odgodu i, po mogućnosti, o predviđenom trajanju odgode.

Kaznenopravna odgovornost

Članak 42.p

Službene osobe države izdavanja smatrat će se službenim osobama Republike Hrvatske u odnosu na kaznena djela koja su počinjena protiv njih ili koja su oni počinili, kada se nalaze na državnom području Republike Hrvatske u okviru postupka izvršenja europskog istražnog naloga.

Građanskopravna odgovornost

Članak 42.r

(1) Štetu koju su u okviru postupka izvršenja europskog istražnog naloga prouzročile službene osobe države izdavanja naloga, nalazeći se na državnom području Republike Hrvatske, nadoknađuje Republika Hrvatska pod uvjetima pod kojima odgovara za štetu koju prouzroče njezine službene osobe.

(2) Država izdavanja, čiji su predstavnici u okviru postupka izvršenja europskog istražnog naloga prouzročili štetu bilo kojoj osobi na državnom području Republike Hrvatske, vraća u cijelosti sve iznose koje je Republika Hrvatska isplatila žrtvama i oštećenicima, odnosno osobama ovlaštenima u njihovo ime.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, Republika Hrvatska neće zahtijevati naknadu štete koju je pretrpjela od države izdavanja u slučajevima iz stavka 1. ovog članka.

(4) Republika Hrvatska nadoknađuje štetu koju državi izvršenja prouzroče predstavnici njezinih nadležnih tijela kada se nalaze na državnom području te države izvršenja u okviru postupka po europskom istražnom nalogu, te vraća u cijelosti sve iznose koju je ta država isplatila žrtvama i oštećenicima, odnosno osobama ovlaštenima u njihovo ime.

Zahtjev tajnosti

Članak 42.s

(1) Na temelju podataka i posebno istaknutih zahtjeva naznačenih u europskom istražnom nalogu u svrhu osiguranja tajnosti te u skladu sa svojim nacionalnim pravom, nadležno pravosudno tijelo jamči tajnost činjenica i sadržaja europskog istražnog naloga, osim u mjeri potrebnoj za izvršenje dokazne radnje. Ako nadležno pravosudno tijelo ne može ispuniti zahtjev tajnosti, o tome bez odgode obavještava tijelo izdavanja.

(2) Nadležno pravosudno tijelo koje je izdalo europski istražni nalog u skladu s domaćim pravom ne otkriva nikakve dokaze ili podatke primljene od nadležnog tijela države izvršenja, osim u mjeri u kojoj je njihovo otkrivanje potrebno za istrage ili postupke opisane u europskom istražnom nalogu i ako nadležno tijelo države izvršenja ne navodi drukčije.

POGLAVLJE II.
POSEBNE ODREDBE ZA POJEDINE DOKAZNE RADNJE

Izdavanje europskog istražnog naloga u svrhu privremenog premještaja u Republiku Hrvatsku osoba kojima je oduzeta sloboda radi provođenja dokazne radnje

Članak 42.t

(1) Nadležno pravosudno tijelo može izdati europski istražni nalog u svrhu privremenog premještaja u Republiku Hrvatsku osobe kojoj je u državi izvršenja oduzeta sloboda, a radi provođenja dokazne radnje zbog koje se zahtijeva prisutnost te osobe na državnom području Republike Hrvatske.

(2) Provođenje privremenog premještaja osobe, uključujući uvjete oduzimanja slobode u Republici Hrvatskoj i datume do kojih se osoba mora premjestiti s državnog područja i vratiti na državno područje države izvršenja, dogovara se s nadležnim tijelom države izvršenja, uz osiguravanje da su tjelesno i mentalno stanje dotične osobe, kao i razina sigurnosti koja se zahtijeva u državi izdavateljici uzeti u obzir. Sukladno dogovorenim uvjetima provedbu privremenog premještaja dogovara i provodi ministarstvo nadležno za unutarnje poslove s nadležnim tijelom države izvršenja.

(3) Premještenoj osobi i dalje je oduzeta sloboda na državnom području Republike Hrvatske za djela ili osude zbog kojih je osobi oduzeta sloboda u državi izvršenja, osim ako država izvršenja podnese zahtjev za puštanje osobe na slobodu.

(4) Odredba stavka 3. ovog članka na odgovarajući se način primjenjuje i u slučajevima kada je Republika Hrvatska država članica tranzita.

(5) Premještenu osobu ne smije se kazneno goniti niti joj se smije oduzeti sloboda niti na bilo koji drugi način ograničiti osobna sloboda u Republici Hrvatskoj zbog djela koja su počinjena ili osuda koje su izrečene prije njezina napuštanja državnog područja države izvršenja, a na koji se ne odnosi europski istražni nalog.

(6) Imunitet iz stavka 5. ovog članka prestaje ako osoba koju se premješta, nakon što je imala mogućnost odlaska u roku od 15 uzastopnih dana od dana od kojeg nadležno pravosudno tijelo više ne zahtijeva njezinu nazočnost:

a) ipak ostane na državnom području Republike Hrvatske; ili

b) vrati se nakon što je napustila navedeno državno područje.

(7) Troškove koji proizlaze iz primjene ovog članka snosi Republika Hrvatska.

Izvršenje europskog istražnog naloga u svrhu privremenog premještaja iz Republike Hrvatske osoba kojima je oduzeta sloboda radi provođenja dokazne radnje

Članak 42.u

(1) Kada nadležno tijelo iz članka 5. stavka 1. podstavka 2. ovog Zakona zaprimi europski istražni nalog koji je izdan u svrhu privremenog premještaja osobe kojoj je u Republici Hrvatskoj oduzeta sloboda, a radi provođenja dokazne radnje zbog koje se zahtijeva prisutnost te osobe na državnom području države izdavanja, proslijedit će takav europski istražni nalog županijskom sudu mjesno nadležnom prema mjestu gdje se ta osoba nalazi.

(2) Sudac istrage nadležnog suda po primitku europskog istražnog naloga kojim se zahtijeva privremeni premještaj osobe kojoj je u Republici Hrvatskoj oduzeta sloboda, istu će saslušati na okolnost njezine suglasnosti s privremenim premještajem.

(3) Sudac istrage nadležnog suda donijet će rješenje kojim se odlučuje o davanju odobrenja za privremeni premještaj. U izreci rješenja kojim se odobrava privremeni premještaj navodi se i uvjet da se ta osoba vrati u određenom roku te se navodi da se premještenu osobu ne smije kazneno goniti niti joj se smije oduzeti sloboda niti na bilo koji drugi način ograničiti osobna sloboda u državi izdavanja na temelju djela koja su počinjena ili osuda koje su izrečene prije njezina napuštanja državnog područja države izvršenja i koji nisu navedeni u europskom istražnom nalogu.

(4) Kada se odobrenje za privremeni premještaj odnosi na osobu koja se nalazi na izdržavanju kazne zatvora, rješenje o odobrenju i privremenom premještaju dostavit će se tijelu gdje osuđena osoba izdržava kaznu i nadležnom sucu izvršenja. Kada se odobrenje na privremeni premještaj odnosi na osobu koja se nalazi u istražnom zatvoru, sudac istrage o ročištu povodom europskog istražnog naloga obavijestit će tijelo pred kojim se vodi postupak te branitelja okrivljenika, a rješenje o odobrenju i privremenom premještaju dostavit će branitelju okrivljenika koji se premješta te tijelu koje vodi postupak i kaznenom tijelu u kojem se nalazi u istražnom zatvoru.

(5) Rješenje o odobrenju privremenog premještaja dostavlja se ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove koje s nadležnim tijelom države izdavanja dogovara provedbu privremenog premještaja.

(6) Uz razloge za nepriznavanje ili neizvršenje iz članka 42.j ovog Zakona, izvršenje europskog istražnog naloga iz stavka 1. ovog članka odbit će se i:

a) kada osoba kojoj je oduzeta sloboda nije suglasna; ili

b) kada bi premještaj mogao prouzročiti produženje oduzimanja slobode osobe na koju se europski istražni nalog odnosi.

(7) Kada sudac istrage nadležnog suda smatra da je to potrebno s obzirom na dob ili tjelesno ili mentalno stanje osobe, očitovanje o privremenom premještaju daje zakonski zastupnik ili skrbnik osobe kojoj je oduzeta sloboda.

(8) Trajanje oduzimanja slobode na državnom području države izdavanja naloga uračunava se u razdoblje oduzimanja slobode premještenoj osobi u Republici Hrvatskoj.

Izdavanje europskog istražnog naloga u svrhu privremenog premještaja iz Republike Hrvatske osoba kojima je oduzeta sloboda radi provođenja dokazne radnje za potrebe postupka u Republici Hrvatskoj

Članak 42.v

(1) Nadležno pravosudno tijelo može izdati europski istražni nalog kojim se zahtijeva nazočnost osobe kojoj je oduzeta sloboda u Republici Hrvatskoj na državnom području države izvršenja radi provođenja dokazne radnje za potrebe postupka u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da je ta osoba, odnosno njezin zakonski zastupnik ili skrbnik suglasan s privremenim premještajem.

(2) Provođenje privremenog premještaja osobe, uključujući uvjete oduzimanja slobode u državi izvršenja i datume do kojih se osoba mora premjestiti s državnog područja i vratiti na državno područje Republike Hrvatske, dogovara se s nadležnim tijelom države izvršenja, uz osiguranje da su tjelesno i mentalno stanje dotične osobe, kao i razina sigurnosti koja se zahtijeva u državi izdavateljici uzeti u obzir. Sukladno dogovorenim uvjetima, provedbu privremenog premještaja dogovara i provodi ministarstvo nadležno za unutarnje poslove s nadležnim tijelom države izvršenja.

(3) U europskom istražnom nalogu iz stavka 1. ovog članka izričito se navodi da je premještenoj osobi i dalje oduzeta sloboda na državnom području države izvršenja za djela ili osude zbog kojih je osobi oduzeta sloboda u Republici Hrvatskoj, osim ako nadležno pravosudno tijelo podnese zahtjev za puštanje osobe na slobodu. Trajanje oduzimanja slobode na državnom području države izvršenja naloga uračunava se u razdoblje oduzimanja slobode premještenoj osobi u Republici Hrvatskoj.

(4) Troškove koji proizlaze iz primjene ovog članka snosi Republika Hrvatska.

Izvršenje europskog istražnog naloga u svrhu privremenog premještaja u Republiku Hrvatsku osoba kojima je oduzeta sloboda u državi izdavanja radi provođenja dokazne radnje za potrebe postupka u državi izdavanja

Članak 42.z

(1) Kada županijsko državno odvjetništvo nadležno prema mjestu gdje treba provesti dokaznu radnju zaprimi europski istražni nalog koji je izdan u svrhu privremenog premještaja u Republiku Hrvatsku osobe kojoj je oduzeta sloboda u državi izdavanja radi provođenja dokazne radnje za potrebe postupka u državi izdavanja, odlučit će o provedbi zatražene dokazne radnje sukladno odredbama domaćeg prava.

(2) Uz razloge za nepriznavanje ili neizvršenje iz članka 42.j ovog Zakona, izvršenje europskog istražnog naloga iz stavka 1. ovog članka odbit će se i kada osoba kojoj je oduzeta sloboda, odnosno njezin zakonski zastupnik ili skrbnik nije suglasan s premještajem.

(3) Rješenje o odobrenju privremenog premještaja dostavlja se ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove, koje s nadležnim tijelom države izdavanja dogovara provedbu privremenog premještaja.

(4) Premještenu osobu ne smije se kazneno goniti niti joj se smije oduzeti sloboda niti na bilo koji drugi način ograničiti osobna sloboda u Republici Hrvatskoj zbog djela koja su počinjena ili osuda koje su izrečene prije njezina napuštanja državnog područja države izdavanja, a na koje se ne odnosi europski istražni nalog.

(5) Imunitet iz stavka 3. ovog članka prestaje ako osoba koju se premješta, nakon što je imala mogućnost odlaska u roku od 15 uzastopnih dana od dana od kojeg nadležno pravosudno tijelo više ne zahtijeva njezinu nazočnost:

a) ipak ostane na državnom području Republike Hrvatske; ili

b) vrati se nakon što je napustila navedeno državno područje.

Izdavanje europskog istražnog naloga u svrhu ispitivanja putem videokonferencije ili druge vrste audiovizualnog prijenosa

Članak 42.aa

(1) Kada se osoba nalazi na državnom području države izvršenja i mora se ispitati kao svjedok ili vještak od strane domaćih pravosudnih tijela, nadležno pravosudno tijelo može izdati europski istražni nalog kako bi ispitalo svjedoka ili vještaka putem videokonferencije ili druge vrste audiovizualnog prijenosa u skladu s člankom 42.ab stavcima 6. do 8. ovog Zakona.

(2) Nadležno pravosudno tijelo može izdati europski istražni nalog u svrhu ispitivanja osumnjičenika ili okrivljenika prije podizanja optužnice putem videokonferencije ili druge vrste audiovizualnog prijenosa.

(3) Ako u okolnostima određenog slučaja tijelo izvršenja nema pristup tehničkim sredstvima za saslušanje putem videokonferencije, ta joj sredstva može staviti na raspolaganje Republika Hrvatska na temelju međusobnog sporazuma.

Izvršenje europskog istražnog naloga izdanog u svrhu ispitivanja putem videokonferencije ili druge vrste audiovizualnog prijenosa

Članak 42.ab

(1) Kada nadležno županijsko državno odvjetništvo zaprimi europski istražni nalog koji je izdan u svrhu ispitivanja osobe koja se nalazi u Republici Hrvatskoj radi provođenja dokazne radnje ispitivanja okrivljenika ili osumnjičenika te svjedoka ili vještaka putem videokonferencijske veze, odlučit će o provođenju te radnje u skladu s domaćim pravom.

(2) Po zaprimanju europskog istražnog naloga županijsko državno odvjetništvo utvrđuje postoje li razlozi iz članka 42.j ovog Zakona za odbijanje izvršenja europskog istražnog naloga.

(3) Uz razloge iz članka 42.j ovog Zakona, izvršenje europskog istražnog naloga može se odbiti:

a) ako osumnjičenik ili okrivljenik nije suglasan; ili

b) ako bi izvršenje takve dokazne radnje u određenom slučaju bilo u suprotnosti s temeljnim načelima domaćeg prava.

(4) Suglasnost iz stavka 3. točke a) ovog članka osumnjičenik ili okrivljenik može povući prije započinjanja davanja iskaza putem videokonferencije ili druge vrste audiovizualnog prijenosa.

(5) Kada nadležno županijsko državno odvjetništvo odluči izvršiti europski istražni nalog iz stavka 1. ovog članka dogovara pojedinosti izvršenja neposredno s tijelom izdavanja naloga te:

a) poziva svjedoka ili vještaka navodeći vrijeme i mjesto ispitivanja;

b) poziva osumnjičenika ili okrivljenika na ispitivanje u skladu s domaćim pravom te uz poziv dostavlja i pouku o pravima koja toj osobi pripadaju prema pravu države izdavanja.

(6) Kada se ispitivanje održava putem videokonferencije ili druge vrste audiovizualnog prijenosa, primjenjuju se sljedeća pravila:

a) tijelo koje izvršava radnju nazočno je tijekom ispitivanja, a prema potrebi mu pomaže tumač, te je odgovorno za utvrđivanje identiteta osobe koju treba ispitati i poštivanje temeljnih načela domaćeg prava. Ako smatra da se tijekom ispitivanja krše temeljna načela domaćeg prava, odmah poduzima mjere potrebne za osiguravanje nastavka ispitivanja u skladu s navedenim načelima;

b) mjere za zaštitu osobe koja treba biti ispitana dogovaraju, prema potrebi, nadležno tijelo iz stavka 1. ovog članka i nadležno tijelo države izdavanja;

c) ispitivanje izravno provodi nadležno tijelo države izdavanja, u skladu s njezinim pravom;

d) na zahtjev države izdavanja ili osobe koja treba biti ispitana, nadležno tijelo iz stavka 1. ovog članka prema potrebi osigurava osobi koja treba biti ispitana pomoć tumača;

e) osumnjičenici ili okrivljenici obavještavaju se prije ispitivanja o postupovnim pravima koja im pripadaju, uključujući pravo da ne iskazuju, prema domaćem pravu i prema pravu države izdavanja. Svjedoci i vještaci mogu se pozvati na pravo da ne iskazuju koje im pripada prema domaćem pravu ili prema pravu države izdavanja te ih se o navedenom pravu obavještava prije ispitivanja.

(7) Nadležno tijelo iz stavka 1. ovog članka sastavlja zapisnik o ispitivanju, u kojem navodi datum i mjesto ispitivanja, identitet osobe koja je ispitana, identitet i funkcije svih ostalih osoba koje su sudjelovale u ispitivanju, dane prisege i tehničke uvjete u kojima je ispitivanje održano. Navedeni zapisnik nadležno tijelo iz stavka 1. ovog članka šalje tijelu izdavanja.

(8) U slučaju kada se osoba ispituje u skladu s ovim člankom te odbija iskazivati premda je na to obvezna ili kao svjedok ne da istinit iskaz, primjenjuje se domaće pravo na isti način kao da se ispitivanje održava u okviru domaćeg postupka.

Ispitivanje svjedoka ili vještaka putem telefonske konferencije

Članak 42.ac

(1) Nadležno pravosudno tijelo može za potrebe vođenja domaćeg kaznenog postupka izdati europski istražni nalog u svrhu ispitivanja osobe koja se nalazi na državnom području druge države članice u svojstvu svjedoka ili vještaka putem telefonske konferencije, ako nije primjereno ili moguće da se osoba koja treba biti ispitana osobno pojavi na državnom području Republike Hrvatske te nakon ispitivanja ostalih primjerenih sredstava, na način predviđen stavkom 3. ovog članka.

(2) Kada nadležno županijsko državno odvjetništvo zaprimi europski istražni nalog koji je izdan u svrhu ispitivanja osobe koja se nalazi u Republici Hrvatskoj u svojstvu svjedoka ili vještaka putem telefonske konferencije, odlučit će o provođenju te radnje sukladno domaćem pravu.

(3) Ako nije drukčije dogovoreno između nadležnog županijskog državnog odvjetništva iz stavka 2. ovog članka i nadležnog tijela države izdavanja, članak 42.ab stavci 5., 6., 7., i 8. ovog Zakona primjenjuju se na odgovarajući način na ispitivanja putem telefonske konferencije.

Izdavanje europskog istražnog naloga u svrhu pribavljanja podataka o bankovnim i drugim financijskim računima

Članak 42.ad

(1) Nadležno pravosudno tijelo može za potrebe vođenja domaćeg kaznenog postupka izdati europski istražni nalog kako bi se pribavili podaci o računima koji se vode u bankama ili drugim financijskim institucijama, koje se nalaze na državnom području države izvršenja, a koje fizička ili pravna osoba drži ili na drugi način njima raspolaže.

(2) Nadležno pravosudno tijelo prilikom izdavanja u europskom istražnom nalogu navodi zašto smatra da bi zatraženi podaci mogli biti od važnosti za domaći kazneni postupak, te na temelju čega pretpostavlja da se računi vode u određenim bankama ili drugim financijskim institucijama u državi izvršenja i, u mjeri u kojoj je moguće, koje bi banke ili druge financijske institucije mogle biti uključene. Također, u europski istražni nalog unosi sve dostupne podatke koji mogu olakšati njegovo izvršenje.

Izvršenje europskog istražnog naloga u svrhu pribavljanja podataka o bankovnim i drugim financijskim računima

Članak 42.ae

Kada nadležno županijsko državno odvjetništvo zaprimi europski istražni nalog koji je izdan u svrhu pribavljanja podataka o bankovnim i drugim financijskim računima, odlučit će o provođenju tih radnji sukladno domaćem pravu.

Izdavanje europskog istražnog naloga u svrhu pribavljanja podataka o bankovnom i drugom financijskom poslovanju

Članak 42.af

(1) Nadležno županijsko državno odvjetništvo može, nakon što pribavi odluku suca istrage, za potrebe vođenja domaćeg kaznenog postupka izdati europski istražni nalog u svrhu pribavljanja podataka o bankovnom poslovanju odnosno financijskom poslovanju koje provode nebankarske financijske institucije izvršenom tijekom određenog razdoblja preko jednog ili više računa navedenih u europskom istražnom nalogu, uključujući podatke o računu pošiljatelja ili primatelja.

(2) Nadležno pravosudno tijelo u europskom istražnom nalogu navodi zašto smatra da su zatraženi podaci važni za domaći kazneni postupak.

Izvršenje europskog istražnog naloga u svrhu pribavljanja podataka o bankovnom i drugom financijskom poslovanju

Članak 42.ag

Kada nadležno županijsko državno odvjetništvo zaprimi europski istražni nalog koji je izdan u svrhu pribavljanja podataka o bankovnom i drugom financijskom poslovanju, odlučit će o provođenju tih radnji sukladno domaćem pravu.

Izdavanje europskog istražnog naloga radi provedbe dokazne radnje prikupljanja dokaza u realnom vremenu, neprekidno i tijekom određenog razdoblja

Članak 42.ah

(1) Nadležno pravosudno tijelo u skladu s domaćim pravom može izdati europski istražni nalog u svrhu izvršenja dokazne radnje kojom se zahtijeva prikupljanje dokaza u realnom vremenu, neprekidno i tijekom određenog razdoblja, i to:

a) praćenje bankovnog ili drugog financijskog poslovanja koje se provodi preko jednog ili više određenih računa;

b) kontrolirane isporuke na državnom području države izvršiteljice;

c) drugi slučajevi prikupljanja dokaza u realnom vremenu, neprekidno i tijekom određenog razdoblja.

(2) Nadležno pravosudno tijelo u europskom istražnom nalogu navodi zašto smatra da su zatraženi dokazi od važnosti za dotični kazneni postupak.

(3) Nadležno pravosudno tijelo i nadležno tijelo države izvršenja, kada je to potrebno, dogovaraju pojedinosti u vezi s provedbom zatraženih dokaznih radnji.

Izvršenje europskog istražnog naloga radi provedbe dokazne radnje prikupljanja dokaza u realnom vremenu, neprekidno i tijekom određenog razdoblja

Članak 42.ai

Kada nadležno županijsko državno odvjetništvo zaprimi europski istražni nalog koji je izdan radi provedbe dokazne radnje prikupljanja dokaza u realnom vremenu, neprekidno i tijekom određenog razdoblja, odlučit će o provođenju te radnje sukladno domaćem pravu.

Izdavanje europskog istražnog naloga u svrhu uporabe prikrivenih istražitelja

Članak 42.aj

(1) Nadležno županijsko državno odvjetništvo može, nakon što pribavi odluku suca istrage, izdati europski istražni nalog u svrhu provedbe dokazne radnje upotrebom prikrivenog istražitelja na državnom području države izvršenja.

(2) Nadležno pravosudno tijelo prilikom izdavanja europskog istražnog naloga navodi razlog zbog kojeg smatra da bi uporaba prikrivenih istražitelja mogla biti važna za kazneni postupak.

Izvršenje europskog istražnog naloga kojim je zatražena uporaba prikrivenih istražitelja

Članak 42.ak

(1) Kada nadležno županijsko državno odvjetništvo zaprimi europski istražni nalog kojim je zatražena uporaba prikrivenih istražitelja, zatražit će od suca istrage provođenje te dokazne radnje.

(2) Uz razloge za nepriznavanje ili neizvršenje iz članka 42.j ovog Zakona, izvršenje europskog istražnog naloga također je moguće odbiti i kada nije bilo moguće postići sporazum s nadležnim tijelom države izdavanja o pojedinostima vezanim za uporabu prikrivenih istražitelja.

(3) Uporaba prikrivenih istražitelja provodi se u skladu s domaćim pravom. Domaća tijela koja izvršavaju europski istražni nalog imaju isključivo pravo djelovanja, upravljanja i nadzora nad aktivnostima povezanima s uporabom prikrivenih istražitelja. Trajanje ove mjere, detaljni uvjeti i pravni status uključenih službenika tijekom provedbe ove mjere dogovara se s nadležnim tijelom države izdavanja, ali nikada suprotno domaćem pravu.

Izdavanje europskog istražnog naloga radi nadzora telekomunikacija uz tehničku pomoć druge države članice

Članak 42.al

(1) Nadležno županijsko državno odvjetništvo, nakon što pribavi odluku suca istrage, može u skladu s domaćim pravom izdati europski istražni nalog za presretanje računalnih podataka, nadzor i tehničko snimanje telefonskih razgovora i drugih telekomunikacija na daljinu te provjeru uspostavljanja telekomunikacijskih kontakata u državi članici od koje je potrebno osigurati tehničku pomoć.

(2) Kada je više država članica u mogućnosti pružiti cjelovitu potrebnu tehničku pomoć za isto presretanje telekomunikacija, europski istražni nalog upućuje se samo jednoj od njih. Prednost se uvijek daje državi članici u kojoj se nalazi ili će se nalaziti subjekt presretanja.

(3) Osim podataka iz članka 42.b ovog Zakona, europski istražni nalog iz stavka 1. ovog članka također sadržava sljedeće podatke:

a) podatke potrebne u svrhu identifikacije subjekta nadzora;

b) traženo trajanje nadzora; i

c) dostatne tehničke podatke, posebno identifikacijsku oznaku uređaja, kako bi se osiguralo da se europski istražni nalog može izvršiti.

(4) Pri izdavanju naloga iz stavka 1. ovog članka potrebno je navesti razlog zbog kojeg je navedena dokazna radnja važna za domaći kazneni postupak.

(5) Pri izdavanju europskog istražnog naloga iz stavka 1. ovog članka ili tijekom nadzora domaće pravosudno tijelo koje je izdalo nalog može također zatražiti prijepis, dekodiranje ili dešifriranje zapisa, podložno suglasnosti nadležnoga tijela države izvršenja.

Izvršenje europskog istražnog naloga za nadzor telekomunikacija uz tehničku pomoć Republike Hrvatske

Članak 42.am

(1) Kada nadležno županijsko državno odvjetništvo zaprimi europski istražni nalog u odnosu na dokazne radnje iz članka 42.al stavka 1. ovog Zakona, u svrhu izvršenja pribavit će nalog suca istrage.

(2) Nadležno županijsko državno odvjetništvo savjetuje se s nadležnim tijelom države izdavanja hoće li nalog biti izvršen:

a) prijenosom telekomunikacija izravno državi izdavanja; ili

b) presretanjem, bilježenjem i naknadnim dostavljanjem rezultata prikupljenih provedbom naloga državi izdavanja.

(3) Troškove prijepisa, dekodiranja i dešifriranja rezultata prikupljenih provedbom naloga snosi država izdavanja.

Obavještavanje države članice u kojoj se nalazi subjekt nadzora i čija tehnička pomoć nije potrebna

Članak 42.an

(1) Kada je odobreno provođenje dokazne radnje iz članka 42.al stavka 1., a u postupku iz članka 42.am stavka 1. ovog Zakona, a predmet nadzora nalazi se na državnom području treće države članice čija tehnička pomoć nije potrebna za izvršenje nadzora, nadležno županijsko državno odvjetništvo obavijestit će nadležno tijelo te države o nadzoru:

a) prije nadzora, kada u trenutku odobravanja nadzora ima saznanja da se predmet nadzora nalazi ili će se nalaziti na državnom području treće države članice;

b) tijekom nadzora ili nakon izvršenja nadzora, odmah nakon saznanja da se predmet nadzora tijekom nadzora nalazi ili se nalazio na državnom području treće države članice.

(2) Obavještavanje iz stavka 1. ovog članka izvršava se pomoću obrasca utvrđenog u Prilogu 14.C koji je sastavni dio ovog Zakona.

(3) Kada se predmet nadzora nalazi na državnom području Republike Hrvatske, a Republika Hrvatska ne pruža tehničku pomoć za izvršenje nadzora, za zaprimanje obavijesti o nadzoru nadležan je Županijski sud u Zagrebu. Sud će bez odgode, a najkasnije u roku od 96 sati od primitka obavijesti obavijestiti nadležno tijelo države članice koja nadzire sljedeće:

a) da se nadzor ne može izvršiti ili se prekida; i

b) da se sav prethodno nadzirani materijal dok se subjekt nadzora nalazio na državnom području Republike Hrvatske ne može upotrijebiti kao dokaz u kaznenom postupku.

Izdavanje europskog istražnog naloga za privremeno oduzimanje predmeta koji će poslužiti kao dokaz

Članak 42.ao

(1) Kada postoji bojazan da bi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz, a nalaze se u nekoj od država članica, mogli biti uništeni, izmijenjeni, preneseni ili sakriveni, nadležno pravosudno tijelo može u skladu s domaćim pravom izdati europski istražni nalog kako bi ti predmeti bili privremeno oduzeti i bilo osigurano njihovo čuvanje.

(2) Kada se traži privremena mjera iz stavka 1. ovog članka, nadležno pravosudno tijelo naznačuje u europskom istražnom nalogu predaju li se predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz Republici Hrvatskoj ili ostaju u državi izvršenja.

(3) Kada, u smislu stavka 2. ovog članka, nije predložena predaja predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz, tijelo koje izdaje nalog naznačuje mogući datum ukidanja privremene mjere iz stavka 1. ovog članka, odnosno procijenjeni datum za naknadno podnošenje zahtjeva za prijenos tih predmeta u Republiku Hrvatsku.

(4) Ako je država izvršenja obavijestila nadležno pravosudno tijelo koje je izdalo nalog da je, prema pravu države izvršenja, vremenski ograničeno izvršavanje europskog istražnog naloga iz stavka 1. ovog članka na vrijeme kraće negoli je u domaćem pravu, istekom roka propisanog pravom države izvršenja nadležno pravosudno tijelo zatražit će predaju predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz ili obavijestiti nadležno tijelo države izvršenja o povlačenju naloga.

Izvršenje europskog istražnog naloga za privremeno oduzimanje predmeta koji će poslužiti kao dokaz

Članak 42.ap

(1) Kada nadležno županijsko državno odvjetništvo zaprimi europski istražni nalog za privremeno oduzimanje predmeta koji će poslužiti kao dokaz, bez odgode poduzima radnje potrebne za njegovo izvršenje u skladu s domaćim pravom.

(2) Obavijest o poduzetim radnjama radi izvršenja europskog istražnog naloga iz stavka 1. ovog članka dostavlja se tijelu koje je izdalo nalog, bez odgode.

(3) Ako je domaćim pravom ograničeno trajanje privremene mjere iz stavka 1. ovog članka, o tom ograničenju nadležno tijelo koje izvršava nalog obavijestit će državu izdavanja naloga koja ima mogućnost poduzimanja drugih potrebnih radnji u svrhu osiguranja dokaza.«

Članak 22.

Naziv glave III. mijenja se i glasi: »NALOG ZA OSIGURANJE IMOVINE«.

Članak 23.

Naslov iznad članka 43. i članak 43. brišu se.

Članak 24.

Naslov iznad članka 44. mijenja se i glasi: »Nalog za osiguranje imovine«.

Članak 44. mijenja se i glasi:

»(1) Nadležno državno odvjetništvo izdat će nalog za osiguranje oduzimanja imovine iz članka 2. točke 10. ovog Zakona koja se nalazi u drugoj državi članici u svrhu omogućavanja naknadnog oduzimanja te imovine za potrebe kaznenih postupaka koji se vode u Republici Hrvatskoj.

(2) Nadležno državno odvjetništvo ispunit će potvrdu čiji je standardni obrazac sastavni dio ovog Zakona (Prilog 2.) i ovjeriti točnost njezina sadržaja te ih s odlukom neposredno dostaviti nadležnom tijelu državu članice za koju opravdano vjeruje da se u njoj nalaze predmeti ili imovina, odnosno boravište fizičke osobe ili sjedište pravne osobe kod koje se oni nalaze.

(3) Ako rješenje o osiguranju oduzimanja imovine bude ukinuto ili preinačeno, nadležno državno odvjetništvo dužno je o tome odmah obavijestiti nadležno tijelo države izvršenja posredstvom sigurnog komunikacijskog sredstva podobnog za ispis, uz uvjet da država izvršenja pristaje na takav način prosljeđivanja.

(4) Dostava rješenja o osiguranju oduzimanja imovine protivniku osiguranja može biti odgođena samo iznimno na prijedlog državnog odvjetnika ako je to nužno da se ne ugrozi svrha oduzimanja imovine. Dostava rješenja može se odgoditi najdulje 30 dana od njegova donošenja.«.

Članak 25.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»(1) Nadležno županijsko državno odvjetništvo će, po primitku naloga za osiguranje oduzimanja imovine bez odgode poduzeti mjere potrebne za njegovo priznanje i izvršenje, osim ako iz nekog od razloga iz članaka 47. i 48. ovog Zakona odbije ili odgodi priznanje i izvršenje naloga. Ako odluku o priznanju i izvršenju donosi sud, odluka mora biti donesena u roku od 24 sata. O donesenoj odluci kao i izvršenju odluke, županijsko državno odvjetništvo bez odgode će obavijestiti nadležno tijelo države izdavanja posredstvom sigurnog komunikacijskog sredstva podobnog za ispis, uz uvjet da država izdavanja pristaje na takav način prosljeđivanja.

(2) Mjere osiguranja potrebne za izvršenje naloga za osiguranje oduzimanja imovine poduzimaju se u skladu s domaćim pravom. Prilikom izvršenja naloga za osiguranje oduzimanja imovine, ako je nalog izdan u odnosu na mjeru koja nije predviđena domaćim pravom, sud će postupiti na način kako je to zatraženo nalogom, ako takvo postupanje nije u suprotnosti s temeljnim načelima domaćeg pravnog poretka.«.

Članak 26.

Članak 46. mijenja se i glasi:

»(1) Trajanje mjera osiguranja oduzimanja imovine određuje se sukladno domaćem pravu. Ako tako određeno trajanje može prouzročiti ukidanje mjera osiguranja oduzimanja imovine, nadležno županijsko državno odvjetništvo o tome će obavijestiti tijelo koje je izdalo nalog radi njegova očitovanja.

(2) Nadležni sud može, cijeneći okolnosti slučaja i zahtjeve države izdavanja, odrediti drugačije trajanje mjera osiguranja oduzimanja imovine.

(3) Po primitku obavijesti tijela koje je izdalo nalog za osiguranje oduzimanja imovine da je nalog u državi izdavanja ukinut, nadležno pravosudno tijelo odmah će ukinuti mjere određene u svrhu osiguranja oduzimanja imovine.«.

Članak 27.

U članku 47. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. djelo za koje je izdan nalog, ne predstavlja kazneno djelo prema domaćem pravu, osim ako se odnosi na kazneno djelo obuhvaćeno kategorijama kaznenih djela navedenih u članku 10. ovog Zakona. Za fiskalna djela izvršenje naloga ne može se odbiti samo zbog toga što domaće pravo ne propisuje istu vrstu poreza ili pristojbi ili što ne sadrži iste odredbe o porezima, pristojbama, carinama i mijenjanju valute, kao i pravo države izdavanja.«.

Članak 28.

Članak 48. mijenja se i glasi:

»(1) Tijelo nadležno za donošenje odluke o priznanju i izvršenju naloga može rješenjem odgoditi izvršenje naloga za osiguranje imovine:

1. ako bi izvršenje naloga moglo ugroziti istragu koja je u tijeku pred nadležnim domaćim tijelom, i to za ono vrijeme u kojem je imovina iz naloga nužna za provođenje te istrage,

2. ako je imovina već osigurana nalogom tijekom kaznenog postupka pred domaćim pravosudnim tijelom, do ukidanja tog naloga,

3. ako je imovina već osigurana u postupku pred domaćim tijelom, ili do ukidanja tog naloga, a nakon toga će izvršiti nalog dajući mu prednost pred eventualnim budućim nalozima domaćih tijela.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati razloge odgode i, ako je moguće, očekivano trajanje odgode. Žalba protiv ovog rješenja nije dopuštena.

(3) Nadležno županijsko državno odvjetništvo odmah će obavijestiti nadležno tijelo države izdavanja o odgodi izvršenja naloga za osiguranje imovine, posredstvom sigurnog komunikacijskog sredstva podobnog za ispis, uz uvjet da država izdavanja pristaje na takav način prosljeđivanja.

(4) Po prestanku razloga za odgodu nadležno županijsko državno odvjetništvo odmah će predložiti sudu priznanje i izvršenje naloga za osiguranje oduzimanja imovine i o tome obavijestiti tijelo koje je izdalo nalog na način predviđen u stavku 2. ovog članka.

(5) Nadležno pravosudno tijelo obavijestit će tijelo koje je izdalo nalog o mogućoj primjeni dodatnih mjera osiguranja imovine iz naloga.«.

Članak 29.

Članak 49. mijenja se i glasi:

»Prijenos imovine osigurane u smislu odredbe članka 45. ovog Zakona izvršava se na temelju odredbi glave V. ovog Zakona.«.

Članak 30.

Glava IV. EUROPSKI NALOG ZA PRIBAVLJANJE DOKAZA te naslovi iznad članaka i članci 50. do 62. brišu se.

Članak 31.

Iza glave VIII.B dodaju se naziv glave i glava VIII.C te članak 131.aj koji glase:

»GLAVA VIII.C
PRILOZI

Članak 131.aj

U prilogu ovog Zakona nalaze se prilozi 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14.A, 14.B i 14.C koji su sastavni dio ovog Zakona.«.

Članak 32.

Postupci koji su u tijeku na dan stupanja na snagu ovog Zakona dovršit će se po odredbama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, br. 91/10., 81/13., 124/13. i 26/15.).

Članak 33.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-01/78

Zagreb, 4. listopada 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

PRILOG 14.A

EUROPSKI ISTRAŽNI NALOG (EIN)

Ovaj EIN izdalo je nadležno tijelo. Tijelo izdavatelj potvrđuje da je izdavanje EIN-a potrebno i proporcionalno u svrhu postupka navedenog u njemu, uzimajući u obzir prava osumnjičenika ili okrivljenika, te da su zatražene istražne mjere mogle biti određene pod istim uvjetima u sličnom domaćem slučaju. Tražim provođenje istražne mjere ili mjera navedenih u nastavku, uzimajući u obzir povjerljivost istrage te prijenos dokaza pribavljenih izvršenjem EIN-a.

ODJELJAK A

Država izdavateljica: ................................................................................

Država izvršiteljica: .................................................................................

ODJELJAK B: Žurnost

Molimo navedite postoji li potreba za žurnim postupkom zbog

☐ Prikrivanja ili uništavanja dokaza

☐ Skorog datuma suđenja

☐ Bilo kojeg drugog razloga

Molimo navesti u nastavku:

Rokovi za izvršenje EIN-a utvrđeni su u Direktivi …/…/EU[1](SL L 130, 1. 5. 2014.). Međutim, ako je potreban kraći ili određeni rok, molimo navesti datum i razlog:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

ODJELJAK C: Istražna(-e) mjera(-e) koju(-e) treba provesti

1. Opišite traženu pomoć / istražnu(-e) mjeru(-e) i navedite, ako je primjenjivo, radi li se o jednoj od sljedećih istražnih mjera:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

☐ Pribavljanje informacija ili dokaza koji su već u posjedu tijela izvršitelja

☐ Pribavljanje informacija sadržanih u bazama podataka policije ili pravosudnih tijela

☐ Saslušanje

• svjedok

• stručnjak

• osumnjičenik ili okrivljenik

• žrtva

• treća strana

☐ Identifikacija osoba koje imaju pretplatu na određeni telefonski broj ili IP-adresu

☐ Privremeni premještaj osobe kojoj je oduzeta sloboda u državu izdavateljicu

☐ Privremeni premještaj osobe kojoj je oduzeta sloboda u državu izvršiteljicu

☐ Saslušanje putem videokonferencijskog prijenosa ili druge vrste audiovizualnog prijenosa

• svjedok

• stručnjak

• osumnjičenik ili okrivljenik

☐ Saslušanje putem telefonske konferencijske veze

• svjedok

• stručnjak

☐ Informacije o bankovnim i drugim financijskim računima

☐ Informacije o bankovnom i drugom financijskom poslovanju

☐ Istražna mjera koja podrazumijeva prikupljanje dokaza u stvarnom vremenu, neprekidno i tijekom određenog razdoblja

• praćenje bankovnog ili drugog financijskog poslovanja

• kontrolirane isporuke

• ostalo

☐ Tajne istrage

☐ Presretanje telekomunikacija

☐ Privremena(-e) mjera(-e) za sprečavanje uništenja, mijenjanja, pomicanja, prijenosa ili uklanjanja predmeta koji se mogu upotrijebiti kao dokaz.

ODJELJAK D: Odnos prema ranijem EIN-u

Navesti je li ovaj EIN nadopunjuje raniji EIN. Ako je primjenjivo, navedite informacije od važnosti za identifikaciju prethodnog EIN-a (datum izdavanja EIN-a, tijelo kojem je EIN proslijeđen i, ako je poznato, datum prosljeđivanja EIN-a te referentne brojeve koje su dali tijelo izdavatelj i tijelo izvršitelj):

…………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………...

Ako je primjenjivo, molimo navesti također je li EIN već bio upućen nekoj drugoj državi članici u istom predmetu:

…………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………...

ODJELJAK E: Identitet dotične osobe

1. Navedite sve podatke, u mjeri u kojoj su poznati, o identitetu i. fizičke(-ih) ili ii. pravne(-ih) osobe(-a) na koju(-e) se odnosi istražna mjera (ako se radi o više osoba, navedite podatke o svakoj osobi):

i. U slučaju fizičke(-ih) osobe(-a)

Prezime: ……………..............................................................................

Ime(-na): ….............................................................................................

Druga imena, ako postoje: ….………………........................................

Pseudonimi, ako postoje: …...…..................................................……..

Spol: …………..........................................................................................

Državljanstvo: …………………….........................................................

Identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja: …….………...….

Vrsta i broj identifikacijskog(-ih) dokumenta(-ata) (osobna iskaznica, putovnica), ako je poznato:

……………………….………………………………………………...

Datum rođenja: …….................................................................………..

Mjesto rođenja:………….....................................………………………

Boravište i/ili poznata adresa; ako adresa nije poznata, navedite posljednju poznatu adresu:

……………………….………………………………………………...

Jezik(-ci) koji(-e) osoba razumije:

……………………….………………………………………………...

ii. U slučaju pravne(-ih) osobe(-a)

Naziv:……....................................................................................………

Vrsta pravne osobe:…………..........................................................…...

Skraćeni naziv, uobičajeni naziv ili poslovni naziv, ako postoje:

……………………….………………………………………………...

Registrirano sjedište:……………………..........................................….

Registarski broj:…...………………....................................................…

Adresa pravne osobe:………………....................................................…

Naziv predstavnika pravne osobe: …...………….........................……

Molimo opišite trenutačnu ulogu dotične osobe u postupku:

• osumnjičenik ili okrivljenik

• žrtva

• svjedok

• stručnjak

• treća strana

• ostalo (molimo navedite): ……........................................…………

2. Molimo navedite lokaciju na kojoj se treba provesti istražna mjera, ako se razlikuje od gore navedene adrese:

…………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………...

3. Navedite bilo koje druge podatke koji će biti od pomoći prilikom izvršenja EIN-a:

…………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………...

ODJELJAK F: Vrsta postupka za koji je izdan EIN:

• (a)     u odnosu na kazneni postupak koji pokreće pravosudno tijelo ili koji se može pokrenuti pred tim tijelom za kazneno djelo prema nacionalnom pravu države izdavateljice; ili

• (b)     postupak koji pokreću upravna tijela za djela koja su kažnjiva prema nacionalnom pravu države izdavateljice jer predstavljaju kršenja pravnih pravila i ako odluka može dovesti do postupka pred sudom koji posebno ima nadležnost u kaznenim stvarima; ili

• (c)     postupak koji pokreću pravosudna tijela za djela koja su kažnjiva prema nacionalnom pravu države izdavateljice jer predstavljaju kršenja pravnih pravila i ako odluka može dovesti do postupka pred sudom koji posebno ima nadležnost u kaznenim stvarima;

• (d)     u vezi s postupcima iz točaka (a), (b) i (c) koji se odnose na kaznena djela ili kršenja za koje se pravnu osobu može pozvati na odgovornost ili je se može kazniti u državi izdavateljici.

ODJELJAK G: Razlozi za izdavanje EIN-a

1. Sažetak činjenica

Navedite razloge zašto je EIN izdan, uključujući sažetak osnovnih činjenica, opis kaznenih djela koja se stavljaju na teret ili su pod istragom, fazu istrage, razloge za bilo koje faktore rizika i sve druge relevantne informacije.

…………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………...

…………………………………………………………………………

2. Vrsta i pravna klasifikacija kaznenog(-ih) djela zbog kojeg(-ih) je izdan EIN i zakonska odredba/kodeks koji se primjenjuje:

…………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………...

…………………………………………………………………………

3. Je li kazneno djelo za koje se izdaje EIN kažnjivo u državi izdavateljici kaznom zatvora ili mjerom oduzimanja slobode u najduljem trajanju od najmanje tri godine, kako je definirano pravom države izdavateljice i uključeno u dolje navedeni popis kaznenih djela? (molimo označite odgovarajuće polje)

☐ sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji

☐ terorizam

☐ trgovanje ljudima

☐ spolno iskorištavanje djece i dječja pornografija

☐ nedopuštena trgovina opojnim drogama i psihotropnim tvarima

☐ nedopuštena trgovina oružjem, streljivom i eksplozivima

☐ korupcija

☐     prijevara, uključujući i one koje ugrožavaju financijske interese Europske unije u smislu Konvencije od 26. srpnja 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica

☐ pranje prihoda stečenog kaznenim djelom

☐ krivotvorenje valute, uključujući euro

☐ računalni kriminalitet

☐     kaznena djela protiv okoliša, uključujući i nedopuštenu trgovinu ugroženim životinjskim vrstama te ugroženim biljnim vrstama i sortama

☐ olakšavanje neovlaštenog ulaska i boravka

☐ ubojstvo, teška tjelesna ozljeda

☐ nedopuštena trgovina ljudskim organima i tkivom

☐ otmica, protupravno oduzimanje slobode i uzimanje talaca

☐ rasizam i ksenofobija

☐ organizirana ili oružana pljačka

☐     nedopuštena trgovina kulturnim dobrima, uključujući starine i umjetnička djela

☐ varanje

☐ reketarenje i iznuda

☐ krivotvorenje i piratstvo proizvoda

☐ krivotvorenje administrativnih isprava i trgovina njima

☐ krivotvorenje sredstava plaćanja

☐     nedopuštena trgovina hormonskim tvarima i drugim stimulansima rasta

☐ nedopuštena trgovina nuklearnim ili radioaktivnim materijalima

☐ trgovina ukradenim vozilima

☐ silovanje

☐ podmetanje požara

☐ kaznena djela iz nadležnosti Međunarodnog kaznenog suda

☐ protupravno oduzimanje zrakoplova ili brodova

☐ sabotaža

ODJELJAK H: Dodatni zahtjevi za određene mjere

Ispunite odjeljke od važnosti za zatraženu(-e) istražnu(-e) mjeru(-e):

ODJELJAK H1: Premještaj osobe kojoj je oduzeta sloboda

1. Ako se u svrhu istrage traži privremeni premještaj u državu izdavateljicu osobe kojoj je oduzeta sloboda, navedite je li osoba pristala na navedenu mjeru:

☐ Da ☐ Ne ☐ Tražim da se zatraži pristanak dotične osobe

2. Ako se u svrhu istrage traži privremeni premještaj u državu izvršenja osobe kojoj je oduzeta sloboda, navedite je li ta osoba pristala na navedenu mjeru:

☐ Da ☐ Ne

ODJELJAK H2: Videokonferencija ili telefonska konferencija ili druga vrsta audiovizualnog prijenosa

Ako se traži saslušanje putem videokonferencije ili telefonske konferencije ili druge vrste audiovizualnog prijenosa:

Molimo navedite naziv tijela koje će obaviti saslušanje (podaci za kontakt/jezik):

…………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………...

Molimo navedite zašto tražite ovu mjeru:

…………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………...

☐ (a) saslušanje putem videokonferencije ili druge vrste audiovizualnog prijenosa:

☐ osumnjičenik ili okrivljenik dao je svoj pristanak

☐ (b) saslušanje putem telefonske konferencije

ODJELJAK H3: Privremene mjere

Ako se traži privremena mjera za sprečavanje uništenja, mijenjanja, pomicanja, prijenosa ili uklanjanja predmeta koji se može upotrijebiti kao dokaz, molimo navedite sljedeće:

☐ hoće li se predmet prenijeti u državu izdavateljicu

☐ hoće li predmet ostati u državi izvršiteljici; molimo navedite procijenjeni datum:

za ukidanje privremene mjere:………………….....................……….

za podnošenje naknadnog zahtjeva u vezi s predmetom:……...……

ODJELJAK H4: Informacije o bankovnim i drugim financijskim računima

1. Ako se traže informacije o bankovnim ili drugim financijskim računima koje osoba posjeduje ili nadzire, za svaki molimo navedite razloge zašto mjeru smatrate važnom za kazneni postupak i na temelju čega pretpostavljate da banke u državi izvršiteljici posjeduju račun:

☐ informacije o bankovnim računima koje osoba posjeduje ili po kojima ima punomoć

☐ informacije o drugim financijskim računima koje osoba posjeduje ili po kojima ima punomoć…………………………………….

……………………….………………………………………………...

2. Ako se traže informacije o bankovnom ili drugom financijskom poslovanju, za svako molimo navedite razloge zašto mjeru smatrate važnom za kazneni postupak:

☐ informacije o bankovnom poslovanju

☐ informacije o drugom financijskom poslovanju

…………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………...

Navedite relevantno razdoblje i povezane račune:

…………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………...

ODJELJAK H5: Istražne mjere koje podrazumijevaju prikupljanje dokaza u stvarnom vremenu, neprekidno i tijekom određenog razdoblja

Ako se traži takva istražna mjera, molimo navedite razloge zašto zatražene informacije smatrate važnima za kazneni postupak:

…………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………...

ODJELJAK H6: Tajne istrage

Ako se traži tajna istraga, molimo navedite razloge zašto smatrate da bi ta istražna mjera mogla biti važna za kazneni postupak:

…………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………...

ODJELJAK H7: Presretanje telekomunikacija

1. Ako se traži presretanje telekomunikacija, molimo navedite razloge zašto tu istražnu mjeru smatrate važnom za kazneni postupak:

…………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………...

2. Molimo navedite sljedeće podatke:

(a) podatke u svrhu identifikacije subjekta presretanja:

…………………………………………………………………………

(b) traženo trajanje presretanja:

…………………………………………………………………………

(c) tehničke podatke (posebno ciljanog identifikatora – kao što su mobilni telefon, fiksni telefon, adresa e-pošte, internetska veza), radi osiguravanja izvršenja EIN-a:

…………………………………………………………………………

3. Molimo navedite svoje opredjeljenje u smislu metode izvršenja

☐ neposredni prijenos

☐ bilježenje i naknadni prijenos

Molimo navedite tražite li također prijepis, dekodiranje ili dešifriranje materijala koji se presreće*:

……………………….………………………………………………...

*     Molimo imajte na umu da troškove svih prijepisa, dekodiranja ili dešifriranja mora podmiriti država izdavateljica.

ODJELJAK I: Formalnosti i postupci koji se zahtijevaju pri izvršenju

1. Označite i ispunite, ako je primjenjivo

☐ Traži se da se tijelo izvršitelj pridržava sljedećih formalnosti i postupaka (…):

…………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………...

2. Označite i ispunite, ako je primjenjivo

☐ Traži se da jedan ili više službenika države izdavateljice pomaže nadležnim tijelima države izvršenja pri izvršenju EIN-a.

Podaci za kontakt službenika:

…………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………...

Jezici koji se mogu koristiti u komunikaciji:

…………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………...

ODJELJAK J: Pravna sredstva

1. Molimo navedite je li već upotrijebljeno pravno sredstvo protiv izdavanja EIN-a i, ako je upotrijebljeno, molimo navedite pojedinosti (opis pravnog sredstva, uključujući potrebne korake i rokove):

…………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………...

2. Tijelo u državi izdavateljici koje može pružiti više informacija o postupcima za upotrebu pravnih sredstava u državi izdavateljici i o dostupnosti pravne pomoći te tumačenja i prevođenja:

Naziv:...............................................................................................……..

Osoba za kontakt (ako postoji):.…....................................................….

Adresa:……................................................................................................

Telefon (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada):

……………………….………………………………………………...

Telefaks (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada):

……………………….………………………………………………...

E-pošta:…....................................................................................……….

ODJELJAK K: Podaci o tijelu koje je izdalo EIN

Označite vrstu tijela koje je izdalo EIN:

☐ pravosudno tijelo

☐ *bilo koje drugo nadležno tijelo, kako je definirano pravom države izdavanja

* Molimo također ispunite odjeljak (L)

Naziv tijela:

……………………….………………………………………………...

Ime predstavnika / kontaktna točka:

……………………….………………………………………………..

Broj spisa: …...…..............................................................................……

Adresa:…………….....................................................................………..

Telefon (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada):

……………………….………………………………………………...

Telefaks (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada):

……………………….………………………………………………...

E-pošta:…….......................................................……………………….

Jezici na kojima je moguće komunicirati s tijelom izdavateljem:

……………………….………………………………………………...

Ako se razlikuju od gore navedenih, podaci za kontakt osobe ili osoba ako su potrebne dodatne informacije ili za poduzimanje praktičnih mjera za prijenos dokaza:

Ime/funkcija/organizacija:………………………………………......…

Adresa:………………..................................................................……….

E-pošta/telefon za kontakt:…………..................................................…

Potpis tijela izdavatelja i/ili njegova predstavnika kao ovjera točnosti i ispravnosti sadržaja EIN-a:

Naziv:.…...........................................................................................…….

Dužnost koju obavlja (funkcija/rang):…...........………………………

Datum:…………………........................................................…………...

Službeni pečat (ako postoji):

ODJELJAK L: Podaci o pravosudnom tijelu koje je potvrdilo EIN

Molimo navedite vrstu pravosudnog tijela koje je potvrdilo ovaj EIN:

☐ (a) sudac ili sud

☐ (b) istražni sudac

☐ (c) javni tužitelj

Službeni naziv tijela potvrđivanja:

…………………………………………………………………………

Ime njegova predstavnika:

…………………………………………………………………………

Dužnost koju obavlja (funkcija/rang):

…………………………………………………………………………

Broj spisa:……..................................................................................……

Adresa:…...............................................................................................….

Telefon (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada):

…………………………………………………………………………

Telefaks (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada):

…………………………………………………………………………

E-pošta:…........................................................................……………….

Jezici na kojima je moguće komunicirati s tijelom potvrđivanja:

…………………………………………………………………………

Molimo navedite bi li glavna kontaktna točka za tijelo izvršitelja trebalo biti:

☐ tijelo izdavatelj

☐ tijelo potvrđivanja

Potpis i podaci o tijelu potvrđivanja

Naziv:….............................................................................................……

Dužnost koju obavlja (funkcija/rang): ……………………........…….

Datum:……......................................................................................…….

Službeni pečat (ako postoji):

PRILOG 14.B

POTVRDA PRIMITKA EIN-a

Ovaj obrazac ispunjava tijelo države izvršenja koje je primilo EIN naveden u nastavku.

(A) PREDMETNI EIN

Tijelo koje je izdalo EIN:

…………………………………………………………………………

Broj spisa:…………………..................................................…………...

Datum izdavanja:………………..............................................…….......

Datum primitka:………………….....................................……………..

(B) TIJELO KOJE JE PRIMILO EIN [2](Ovaj dio ispunjava svako tijelo koje je primilo EIN. Ova obveza odnosi se na tijelo nadležno za priznanje i izvršenje EIN-a te, prema potrebi, na središnje tijelo ili tijelo koje je EIN proslijedilo nadležnom tijelu.)

Službeni naziv nadležnog tijela:

…………………………………………………………………………

Ime njegova predstavnika:

…………………………………………………………………………

Dužnost koju obavlja (funkcija/rang):

…………………………………………………………………………

Adresa:

…………………………………………………………………………

Telefon (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada):

…………………………………………………………………………

Telefaks (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada):

…………………………………………………………………………

E-pošta:…......................................................………………………......

Broj spisa:………………....…..................................................................

Jezici na kojima je moguće komunicirati s tijelom:

…………………………………………………………………………

(C) (PREMA POTREBI) NADLEŽNO TIJELO KOJEM JE TIJELO POD (B) PROSLIJEDILO EIN

Službeni naziv tijela:

…………………………………………………………………………

Ime njegova predstavnika:

…………………………………………………………………………

Dužnost koju obavlja (funkcija/rang):

…………………………………………………………………………

Adresa:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Telefon (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada):

…………………………………………………………………………

Telefaks (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada):

…………………………………………………………………………

E-pošta: …………...............................................................................….

Datum prosljeđivanja:……………..........................................................

Broj spisa:………………......................................................................…

Jezik(-ci) koji se može(-gu) koristiti u komunikaciji:

…………………………………………………………………………

(D) SVE DRUGE INFORMACIJE KOJE MOGU BITI OD VAŽNOSTI TIJELU IZDAVATELJU:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

(E) POTPIS I DATUM

Potpis:…………………........................................................................….

Datum:……........................................................................................…...

Službeni pečat (ako postoji):

PRILOG 14.C

OBAVJEŠĆIVANJE

Ovaj obrazac služi za obavješćivanje države članice o presretanju telekomunikacija koje će se izvršiti ili koje je izvršeno na njezinu državnom području bez njezine tehničke pomoći. Ovim obavješćujem ………...........................……. (obaviještena država članica) o presretanju.

(A)[3](U daljnjoj prepisci s državom izdavanja trebalo bi se obratiti tijelu na koje se ovdje upućuje) NADLEŽNO TIJELO

Službeni naziv nadležnog tijela države članice koja presreće:

…………………………………………………………………………

Ime njegova predstavnika:

…………………………………………………………………………

Dužnost koju obavlja (funkcija/rang):

…………………………………………………………………………

Adresa:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Telefon (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada):

…………………………………………………………………………

Telefaks (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada):

…………………………………………………………………………

E-pošta:…......................................................................................………

Broj spisa:………………..................................................................……

Datum izdavanja:……….....................................................................….

Jezici na kojima je moguće komunicirati s tijelom:

…………………………………………………………………………

(B) INFORMACIJE O PRESRETANJU

I. Informacije o trenutačnom stanju: ovo obavješćivanje odvija se (molimo označite)

☐ prije presretanja

☐ tijekom presretanja

☐ nakon presretanja

II. (Predviđeno) trajanje presretanja (ako je poznato tijelu izdavatelju):

……………………………..…., počevši od …………………………

III. Cilj presretanja: (telefonski broj, IP-broj ili e-pošta)

…………………………………………………………………………

IV. Identitet dotičnih osoba

Navedite, u mjeri u kojoj su poznati, sve podatke o identitetu i. fizičke(-ih) ili ii. pravne(-ih) osobe(-a) protiv koje(-ih) se vodi ili bi se mogao voditi postupak:

i. U slučaju fizičke(-ih) osobe(-a)

Prezime:……...................................................................................…….

Ime(-na):..…………...................................................................………..

Druga imena, ako postoje:……...................................................……….

Pseudonimi, ako postoje: …………..............................................…….

Spol:………..........................................................................................….

Državljanstvo:….........................................................................………...

Identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja: ………………….

Datum rođenja:………........................................................................….

Mjesto rođenja:………....................................................................…….

Boravište i/ili poznata adresa; ako adresa nije poznata, navedite posljednju poznatu adresu:

…………………………………………………………………………

Jezik(-ci) koji(-e) osoba razumije:

…………………………………………………………………………

ii. U slučaju pravne(-ih) osobe(-a)

Naziv:…….........................................................................................…...

Vrsta pravne osobe:.....................................................................……….

Skraćeni naziv, uobičajeni naziv ili poslovni naziv, ako postoje:

…………………………………………………………………………

Registrirano sjedište…….......................................................……..…....

Registarski broj:………………..….........................................................

Adresa pravne osobe: ……………….......................................……..…

Ime i podaci za kontakt predstavnika pravne osobe:…………..........

V. Informacije o svrsi presretanja:

Navedite sve potrebne informacije, uključujući opis predmeta, pravnu klasifikaciju kaznenog(-ih) djela i primjenjive zakonske odredbe/kodeks, kako bi se obaviještenom tijelu omogućila procjena sljedećeg:

☐ bi li presretanje bilo dopušteno u sličnom domaćem slučaju i može li se koristiti pribavljenim materijalom u sudskom postupku

☐ ako je presretanje već izvršeno, može li se taj materijal koristiti u sudskom postupku

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Molimo imajte na umu da se svaki prigovor na presretanje ili korištenje prethodno presretanim materijalom mora uložiti najkasnije 96 sati od primitka ove obavijesti.

(C) POTPIS I DATUM

Potpis:………....................................................................................…….

Datum:……...........................................................................................…

Službeni pečat (ako postoji):