Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja državnog značaja »Vršna zona«, Medvednica

NN 103/2017 (20.10.2017.), Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja državnog značaja »Vršna zona«, Medvednica

Vlada Republike Hrvatske

2365

Na temelju članka 109. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13 i 65/17) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. listopada 2017. godine donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DRŽAVNOG ZNAČAJA »VRŠNA ZONA«, MEDVEDNICA

I.

Donosi se Urbanistički plan uređenja državnog značaja »Vršna zona«, Medvednica (u daljnjem tekstu: UPU Vršna zona).

Nositelj izrade UPU Vršna zona je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. Koordinator izrade UPU Vršna zona je Hrvatski zavod za prostorni razvoj. Stručni izrađivač UPU Vršna zona je društvo Urbanistica d.o.o. iz Zagreba.

II.

UPU Vršna zona sadržan u elaboratu UPU Vršna zona sastavni je dio ove Odluke, a sastoji se od Knjige 1 i Knjige 2 i to:

Knjiga 1:

I. Tekstualni dio:

Odredbe za provođenje

II. Grafički dio:

Kartografski prikazi:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2a. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Prometni sustav

2b. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Vodoopskrba, odvodnja i zaštita od štetnog djelovanja voda

2c. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Energetski sustav i komunikacije

3a. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA, Zaštićeni dijelovi prirode

3b. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA, Graditeljska baština

3c. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA, Mjere posebne zaštite

4. NAČIN I UVJETI GRADNJE

Knjiga 2:

III. Prilozi:

1. Obrazloženje

2. Sažetak za javnost i

3. Izvješće o javnoj raspravi.

Elaborat iz stavka 1. ove točke ne objavljuje se u »Narodnim novinama«, osim Odredbi za provođenje koje se objavljuju u »Narodnim novinama«.

III.

UPU Vršna zona je izrađen u tri izvornika, od kojih se po jedan primjerak čuva u Vladi Republike Hrvatske, ministarstvu nadležnom za poslove prostornoga uređenja i Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/363

Urbroj: 50301-27/25-17-2

Zagreb, 18. listopada 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 1.

Površina obuhvata Urbanističkog plana uređenja državnog značaja »Vršna zona«, Medvednica (u daljnjem tekstu: UPU Vršna zona), granice kojeg su utvrđene Prostornim planom Parka prirode Medvednica (»Narodne novine«, broj 89/14) iznosi 14,57 ha.

Članak 2.

(1) UPU-om Vršna zona donose se pokazatelji za izgradnju, uređenje i zaštitu prostora na području obuhvata, a prikazani su u obliku tekstualnih i kartografskih podataka u sklopu elaborata UPU Vršna zona.

(2) UPU Vršna zona temelji se na smjernicama i ciljevima Prostornog plana Parka prirode Medvednica te poštujući prirodne i druge uvjete zatečene u prostoru propisuje uvjete provedbe svih zahvata u prostoru unutar svoga obuhvata i uvjete provedbe infrastrukture izvan područja, za potrebe područja UPU Vršna zona, propisuje detaljnu podjelu područja na posebne prostorne cjeline s obzirom na njihovu namjenu i druge detaljne uvjete korištenja i uređenja prostora te građenja građevina.

Članak 3.

(1) Sukladno odredbama Prostornog plana Parka prirode Medvednica, UPU-om Vršna zona određuju se opći ciljevi prostornog uređenja:

1. očuvanje prirodne cjelovitosti, krajobraznih značajki i pojedinačnih sastavnica prirodne i kulturne baštine, a posebno očuvanje vrsta i stanišnih tipova značajnih za očuvanje ekološke mreže RH Natura 2000

2. unaprjeđivanje primarne ekološke, znanstveno-edukativne i izletničko-rekreacijske funkcije Parka prirode Medvednica

3. vođenje računa o osjetljivosti i dozvoljenom opterećenju prostora, krajnjim kapacitetima funkcija i okupljanja ljudi te ograničavanje stambene i druge izgradnje

4. poboljšavanje dostupnosti pješačkim putovima i javnim prijevozom

5. povećavanje kvalitete usluga koje prate izletništvo, planinarstvo i edukaciju kao primarne funkcije u sferi posjećivanja i

6. sustavno praćenje pojava i procesa i provođenja istraživanja te na temelju toga unaprjeđivanje spoznaja i informacija o vrijednostima prostora te unaprjeđivanje sustava prezentacije i posjećivanja.

(2) Sukladno odredbama Prostornog plana Parka prirode Medvednica, uz opće, utvrđuju se sljedeći posebni ciljevi u odnosu na regionalni položaj, odnos Parka prirode Medvednica prema Zagrebu i naseljima na rubu, te specifičnosti prirodnih obilježja Parka prirode Medvednica:

1. uspostavljanje visokog stupnja kontrole korištenja prostora i aktivnosti unutar Parka prirode Medvednica s mjerama sanacije ugroženih prostora

2. rasterećivanje vršne zone od prometa osobnih automobila i poboljšavanje javnog prijevoza

3. širenje, odnosno usmjeravanje posjećivanja na više atraktivnih područja, lokacija i poteza za posjećivanje, razgledavanje, edukaciju, rekreaciju i boravak, osobito izvan vršnog područja, na širem prostoru te uključivanje u širu turističku ponudu

4. prvenstveno zadržavanje funkcije izletništva i planinarenja

5. u funkciji sustava posjećivanja prioritetno saniranje i rekonstruiranje postojećih građevina te, u najmanjoj mjeri koja je nužna radi unaprjeđenja toga sustava, gradnja novih građevina na za to izričito određenim lokacijama

6. poboljšavanje opremljenosti komunalnom infrastrukturom, osobito odvodnje i unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom

7. prilagođavanje zahvata u prostoru, a posebno arhitekture tradicijskim značajkama, te afirmiranje tradicijskih vrijednosti

8. posebna skrb o pojedinim lokalitetima od značaja za prirodni i kulturni identitet, tradiciju i turističku aktivnost

9. usklađivanje korištenja prirodnih dobara sa zahtjevima zaštite prirode i okoliša, krajobrazne i biološke raznolikosti i

10. komunikacija, edukacija i interpretacija.

Članak 4.

(1) Vršna zona dio je područja Parka prirode Medvednica u kojem se odvijaju intenzivne sportsko-rekreativne, izletničke i turističke djelatnosti. Unutar cjelokupne mreže turističkih atrakcija te pješačkih i drugih prometnica, na području Vršne zone sijeku se dva prometna pravca bitna za posjećivanje objekata zaštićene prirode – glavni uzdužni posjetiteljski pravac (hodači, trkači, šetači, osobe s posebnim potrebama, biciklisti i ostali), te poprečni sustav žičara (Zagreb – Sljeme – eventualno i Bistra) koji se sijeku, spajaju i prožimaju na području Vršne zone. Tu se prelamaju sve atrakcijske silnice bogatih turističkih potencijala cijele Medvednice. Od atraktivnih činitelja turističke ponude koje treba sadržavati cijelo područje Medvednice (odmor i oporavak, sportska rekreacija, dokoličarska edukacija te užitak i razonoda) na Vršnoj zoni zastupljene su tri skupine, sportska rekreacija, dokoličarska i nedokoličarska edukacija te užitak i razonoda.

(2) Cilj upravljanja ovim područjem je aktivno upravljanje u svrhu očuvanja ekosustava i kulturnog krajobraza uz održivo korištenje prostora. Pritom se posebni naglasak stavlja na upravljanje posjetiteljima, poboljšanje posjetiteljske infrastrukture u smislu smanjenja pritiska na ekosustave, te razvijanje režima korištenja koji dozvoljava odvijanje sportsko-rekreativnih i izletničkih aktivnosti na način koji ne ugrožava ciljeve zaštite.

Članak 5.

(1) Svi zahvati u prostoru određeni, odnosno načelno određeni UPU-om Vršna zona moraju se u pripremi i razradi dokumentacije te u provedbi provjeravati, sagledavati te provoditi u skladu sa specifičnostima lokacije, pripadnosti većim krajobraznim prostornim, prirodnim ili funkcionalnim sustavima, osjetljivošću terena (stabilnost, erozije, vodni režimi) i posebnim uvjetima, tako da pridonose postizanju ciljeva iz ovih Odredbi za provođenje, ostvarenju koncepcije uređenja, korištenja i zaštite i sustava posjećivanja Parka prirode Medvednica te provedbe potrebnih mjera zaštite.

(2) U slučaju nedovoljnih podataka i nemogućnosti uvida u sve učinke koje može izazvati određeni zahvat u prostoru, treba provesti potrebna istraživanja, mjerenja i usklađenja kako bi se dobili relevantni podaci o utjecaju zahvata na prostor i funkcije Parka prirode Medvednica.

(3) Prirodne vrijednosti i kulturna dobra štite se sukladno Zakonu o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 80/13), Zakonu o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13, 153/13 i 78/15), Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 i 44/17), te drugim važećim zakonima i propisima koji uređuju ta područja.

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

1.1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE KORIŠTENJA POVRŠINA ZA JAVNE I DRUGE NAMJENE

Članak 6.

Uvjeti za određivanje korištenja površina za javne i druge namjene u UPU Vršna zona su:

1. temeljna obilježja prostora i ciljevi upravljanja

2. definiranje sustava kretanja posjetitelja u skladu s određenom koncepcijom turističke prostorne organizacije

3. valorizacija postojeće prirodne i izgrađene sredine

4. održivo korištenje i kvaliteta prostora i okoliša

5. ekonomska i sadržajna održivost projekta i

6. planirani broj korisnika – prihvatni kapacitet vršnog područja.

1.2. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

Članak 7.

Razgraničenje prostora/površina prema namjeni i korištenju prikazano je na kartografskom prikazu br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA, a određeno je za:

1. površine odmora i rekreacije (R2) – područje Sljeme I (R2.1) i područje Sljeme III (R2.3) i

2. površine infrastrukturnih sustava koje obuhvaćaju:

a) površinsku infrastrukturu – kolne prometnice (GU1, SU1 i OU1), pješački putovi (PP1-10) i parkiralište (P) i

b) linijsku infrastrukturu – kabinska žičara iz smjera Zagreba.

1.2.1. Površine odmora i rekreacije (R2)

Područje Sljeme I (R2.1)

Članak 8.

(1) Područje odmora i rekreacije – Sljeme I obuhvaća prostor oko vrha Sljemena na dijelu vršnog područja Parka prirode Medvednica s postojećim građevinama: gornja stanica žičare ZET-a, TV toranj (HRT i HT građevina), objekt Interventne baze Sljeme – prihvatnog centra za unesrećene, Zlatni medvjed, Ski klub Medveščak i Vidikovac.

(2) Unutar područja odmora i rekreacije – Sljeme I predviđena je gradnja i/ili uređenje sljedećih površina:

1. površina vršnog platoa (R2.11)

2. površina gornje stanice kabinske žičare iz smjera Zagreba (R2.12)

3. površina stare gornje stanice žičare – informacijsko-edukacijski punkt Parka prirode Medvednica (R2.13)

4. površina šuma (R2.14)

5. površina skijaško-žičnog sustava – skijaška staza Panjevina (R2.15) i

6. prostor rezervacije i istraživanja položaja kabinske žičare iz smjera Bistre (R2.16).

(3) Površina vršnog platoa (R2.11) namijenjena je uređenju i izgradnji sadržaja za prihvat i distribuciju posjetitelja, koji će u najvećoj mjeri pristizati kabinskom žičarom iz smjera Zagreba. Distribucija posjetitelja predviđena je u dva dominantna smjera – prema skijaškom kompleksu unutar obuhvata susjednog UPU državnog značaja Skijaški kompleks Medvednica te prema planiranom informacijsko-edukacijskom punktu Parka prirode Medvednica unutar površine stare gornje stanice žičare. Za dio posjetitelja, koji će se zadržati unutar površine vršnog platoa ovim planom će se omogućiti uređenje i gradnja turističkih sadržaja s osnovnom funkcijom pružanja pogleda (vidikovaca) uz prateće ugostiteljske i druge sadržaje.

(4) Površina gornje stanice kabinske žičare iz smjera Zagreba (R2.12) namijenjena je smještaju gornje stanice kabinske žičare, odnosno dio je infrastrukture kabinske žičare iz smjera Zagreba.

(5) Površina stare gornje stanice žičare (R2.13) je površina unutar koje se predviđa rekonstrukcija postojeće zgrade gornje stanice žičare i prenamjena u informacijsko-edukacijski punkt/nadzornu postaju za potrebe prezentacije i nadzora Parka prirode Medvednica (potencijalno i sjedište javne ustanove).

(6) Površina šume (R2.14) je površina šume istočno i zapadno od koridora kabinske žičare iz smjera Zagreba te šume na južnim padinama vršnog područja, unutar koje se ne predviđa gradnja zgrada, već se uređuju šumski putovi i staze u funkciji kvalitetnog povezivanja čitavog područja.

(7) Površina skijaško-žičnog sustava (R2.15) dio je skijaške staze Panjevina s novom skijaškom četverosjednom žičarom (čiji se veći dio nalazi unutar susjednog UPU državnog značaja »Skijaški kompleks« Medvednica), čija se revitalizacija predviđa ovim planom.

(8) Prostor rezervacije i istraživanja položaja kabinske žičare iz smjera Bistre (R2.16) podrazumijeva prostor koridora kabinske žičare iz smjera Bistre, koji je Prostornim planom Parka prirode Medvednica određen za istraživanje.

Područje Sljeme III (R2.3)

Članak 9.

(1) Područje odmora i rekreacije – Sljeme III formirano je uz Sljemensku cestu uz rub autohtone šume s postojećom građevinom Tomislavovog doma.

(2) Unutar područja odmora i rekreacije – Sljeme III predviđena je gradnja i/ili uređenje sljedećih površina:

1. površina hotela Tomislavov dom (R2.31)

2. površina livade uz Tomislavov dom (R2.32) i

3. površina šuma uz Tomislavov dom (R2.33).

(3) Površina hotela Tomislavov dom (R2.31) namijenjena je uređenju i rekonstrukciji (dogradnji) hotela Tomislavov dom, s ciljem podizanja kvalitete smještaja te dopune sadržaja (nova dvorana za visinske pripreme sportaša).

(4) Površina livade uz Tomislavov dom (R2.32) namijenjena je uređenju prostora livade južno od Tomislavovog doma na kojoj se ne predviđa gradnja zgrada, već samo uređenje staza te postavljanje montažno-demontažnih sprava u svrhu dopune turističke ponude – montažno-demontažne vučnice skijališta za djecu, adrenalinski park i sl.

(5) Površina šume uz Tomislavov dom (R2.33) je površina šume sjeverozapadno od hotela Tomislavov dom, unutar koje se ne predviđa gradnja zgrada, već se uređuju i opremaju šumski putovi i staze u funkciji kvalitetnog povezivanja čitavog područja.

1.2.2. Površine infrastrukturnih sustava (IS)

Članak 10.

Površine infrastrukturnih sustava (IS) određene na kartografskom prikazu br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA su:

1. površinska infrastruktura – kolne prometnice (GU1, SU1 i OU1), pješački putovi (PP1-10) i parkiralište (P) i

2. linijska infrastruktura – kabinska žičara iz smjera Zagreba.

Površinska infrastruktura – kolne prometnice (GU1, SU1 i OU1), pješački putovi (PP1-10) i javno parkiralište (P)

Članak 11.

(1) UPU-om Vršna zona razgraničene su površine kolnih prometnica (GU1, SU1 i OU1) čiji su uvjeti uređenja i gradnje definirani točkom 5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže ovih Odredbi za provođenje.

(2) Pješački putovi čije su površine razgraničene dio su postojećih planinarskih putova, (PP1-10). Pješački put planske oznake PP1 dio je vršne pješačke staze, čije je uređenje kao šetnice i staze za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću na potezu od Grafičara do Puntijarke predviđeno Prostornim planom Parka prirode Medvednica. Dio navedene vršne pješačke staze, koji se nalazi unutar obuhvata UPU Vršna zona, prolazi od stare gornje stanice žičare (planiranog informacijsko-edukacijskog punkta Parka prirode Medvednica) na istok prema Činovničkoj livadi (smjer Puntijarka), a na zapad, južno od hotela Tomislavov dom, prema zapadnoj granici obuhvata (smjer Grafičar). Uvjeti uređenja i gradnje svih pješačkih (planinarskih) putova definirani su točkom 5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže ovih Odredbi za provođenje.

(3) UPU-om Vršna zona predviđena je površina javnog parkirališta istočno od Tomislavovog doma planske oznake P za koje su uvjeti uređenja i gradnje definirani točkom 5.1.1. Promet u mirovanju ovih Odredbi za provođenje. Okvirni (maksimalni) kapacitet javnog parkirališta iznosi 15 PM.

Linijska infrastruktura – kabinska žičara iz smjera Zagreba

Članak 12.

(1) S ciljem rasterećenja vršne zone od prometa osobnih automobila i poboljšavanje javnog prijevoza, planom šireg područja predviđena je nova kabinska žičara iz smjera Zagreba, u koridoru postojeće žičare širine cca 16 m.

(2) Kartografskim prikazom br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA određena je trasa (gornjeg) dijela žičare iz stavka 1. ovoga članka, od južne granice obuhvata UPU Vršna zona do površine za smještaj gornje stanice žičare (R2.12), dok je kartografskim prikazom br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE, određena površina pripadajućeg koridora.

(3) Uvjeti uređenja i gradnje dijela trase žičare unutar obuhvata UPU Vršna zona definirani su točkom 5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže, 5.1.2. Žičara, a uvjeti smještaja gornje stanice žičare definirani su točkom 2.1.2. Uvjeti uređenja površina i smještaja građevina unutar površine gornje stanice kabinske žičare iz smjera Zagreba (R2.12) ovih Odredbi za provođenje.

2. UVJETI UREĐENJA POVRŠINA I SMJEŠTAJA GRAĐEVINA UNUTAR PODRUČJA ODMORA I REKREACIJE (R2)

2.1. UVJETI UREĐENJA POVRŠINA I SMJEŠTAJA GRAĐEVINA UNUTAR PODRUČJA ODMORA I REKREACIJE SLJEME I (R2.1)

Članak 13.

(1) Unutar područja odmora i rekreacije Sljeme I (R2.1) UPU-om Vršna zona određene su tri površine na kojima se predviđa gradnja zgrada:

1. površina vršnog platoa (R2.11)

2. površina nove gornje stanice žičare (R2.12) i

3. površina stare gornje stanice kabinske žičare iz smjera Zagreba – informacijsko-edukacijski punkt Parka prirode Medvednica, nadzorna postaja za potrebe prezentacije i nadzora Parka prirode Medvednica (potencijalno i sjedište javne ustanove) (R2.13).

(2) Na ostalim površinama određenim kartografskim prikazom br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA unutar područja odmora i rekreacije Sljeme I (R2.1) – na površini šuma (R2.14) i površini skijaško-žičnog sustava – skijaška staza Panjevina (R2.15) ne predviđa se gradnja zgrada, dok će unutar prostora rezervacije i istraživanja kabinske žičare iz smjera Bistre (R2.16) tek po izradi zasebne analize koridora koji je Prostornim planom Parka prirode Medvednica određen za istraživanje, biti moguć smještaj navedene kabinske žičare. Na površini šuma (R2.14) predviđeno je uređenje površine šuma, u smislu održavanja, uređenja i označavanja pješačkih putova te postavljanje edukacijskih ploča u funkciji posjećivanja, uz upotrebu za Medvednicu tradicionalnih materijala, a u sklopu razrađenog Sustava posjećivanja Parka prirode Medvednica. Unutar površine skijaške staze Panjevina (R2.15) predviđeno je uređenje dijela skijaške staze Panjevina s novom skijaškom četverosjednom žičarom.

2.1.1. Uvjeti uređenja površina i smještaja zgrada unutar površine vršnog platoa (R2.11)

Članak 14.

(1) UPU-om Vršna zona definirani su uvjeti uređenja površine i smještaja zgrada unutar površine vršnog platoa (R2.11). Površina vršnog platoa (R2.11) prikazana je na kartografskom prikazu br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA, dok su zone gradnje (»A« i »B«) unutar navedene površine te ostali uvjeti i način gradnje prikazani na kartografskom prikazu br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

(2) Određena je sljedeća vrsta radova:

1. unutar površine vršnog platoa (R2.11), i to unutar zona gradnje »A« i »B« moguća je rekonstrukcija postojećih, odnosno gradnja novih zgrada te prenamjena i preraspodjela postojećih sadržaja, s ciljem realizacije novog, artikuliranog prostora vrha/vidikovca

2. na preostalom dijelu površine vršnog platoa (R2.11) nije moguća gradnja novih zgrada, već samo uređenje zelenih i ostalih parternih površina (uz mogućnost uređenja nenatkrivenih terasa). Zgrade restorana Zlatni medvjed i restorana Ski klub Medveščak moguće je isključivo održavati.

(3) Određena je sljedeća namjena građevina:

1. unutar zona gradnje »A« i »B« moguć je smještaj sadržaja različitih namjena

2. unutar zone gradnje »A« predviđen je prvenstveno smještaj sadržaja turističke ponude vršnog područja – ugostiteljskih sadržaja, vidikovca, dijela sadržaja vezanih uz skijalište te ostalih pratećih sadržaja turističke ponude

3. vidikovac je moguće predvidjeti kao dio prostora zgrade (npr. otvorena ili djelomično natkrivena krovna terasa). Moguće je predvidjeti i vidikovac kao akcent u smislu samostalne otvorene konstrukcije (čelične, drvene i sl.)

4. unutar zone gradnje »A« predviđen je smještaj prostorija za potrebe Gorske službe spašavanja, sportskih klubova, prostorija za grupe škola skijanja, organizirane školske i izletničke grupe, info punkt, ski servis i sl. te prostor za smještaj max. 3 stroja za uređenje skijaških staza (u podzemnoj etaži). Za potrebe Hrvatske gorske službe spašavanja (u daljnjem tekstu: HGSS) potrebno je osigurati najmanje 170 m² tlocrtne površine (prostor za unesrećene, spavaonica za dežurne, dnevni boravak s kuhinjom i sanitarnim čvorom te garaža za tri vozila) na jednoj etaži, bez denivelacije u odnosu na pristupnu kolnu površinu kojom se mora osigurati pristup za interventna vozila

5. unutar zone gradnje »A« u istoj zgradi potrebno je smjestiti i gornju stanicu skijaške žičare »Panjevina«, koju je potrebno predvidjeti na razini vršnog platoa

6. unutar zone gradnje »B« moguća je rekonstrukcija TV tornja sa sadržajima otvorenim za javnost – restoranom (obnova, stavljanje u funkciju rotirajućeg restorana), vidikovcem, info punktom te ostalim turističkim sadržajima. Moguće je predvidjeti (zadržati) dio za smještaj radnika (maksimalnog kapaciteta 30 postelja). Realizacija navedenih sadržaja moguća je uz uvjet osiguranja sigurnosti.

(4) Određena je sljedeća veličina građevina:

1. najveća dopuštena tlocrtna površina zgrade unutar zone gradnje »A« iznosi 1.200 m² (okvirna postojeća tlocrtna izgrađenost iznosi 700 m²), najveća dopuštena ukupna građevinska (bruto) površina iznosi 3.600 m². Najveća dopuštena visina do vijenca, mjereći od najniže točke uređenog platoa na jugoistoku zone gradnje »A«, iznosi 4,5 m. Najveći dopušteni broj etaža su dvije podzemne (potpuno ukopane ili djelomično ukopane) i jedna nadzemna etaža, uz mogućnost realizacije otvorene ili djelomično natkrivene krovne terase (E=2Po/Su+P)

2. u slučaju izvođenja vidikovca kao akcenta u smislu samostalne otvorene konstrukcije (čelične, drvene i sl.), njegova visina premašuje najveću dopuštenu visinu zgrade određenu UPU-om Vršna zona

3. unutar zone gradnje »B«, i to na dijelu južno od TV tornja, moguće je povećanje postojeće tlocrtne površine (za potrebe organiziranja kontroliranog ulaza s pratećim sadržajima za posjetitelje) za cca 200 m² (povećanje od cca 23% u odnosu na postojeću tlocrtnu površinu), odnosno najveća dopuštena tlocrtna površina unutar zone »B« iznosi 1.070 m². Najveći dopušteni broj etaža zgrade s južne strane TV tornja su jedna podzemna (potpuno ukopana ili djelomično ukopana) i tri nadzemne etaže (Po/Su+P+1+Pk).

(5) Određeno je sljedeće oblikovanje građevina:

1. potrebno je voditi računa o zaštiti vizualnog identiteta vršnog područja te pri oblikovanju treba koristiti materijale i boje prilagođene prirodnim obilježjima okolnog prostora. Gradnju treba planirati tako da se postigne funkcionalna i oblikovna prostorna cjelina

2. prvenstveno treba koristiti drvo, kamen, žbuku, uz mogućnost korištenja i drugih materijala, uz uvjet očuvanja oblikovnih i ambijentalnih kvaliteta i krajobrazno-funkcionalnih osobitosti vršnog područja

3. gradnju je potrebno oblikovati na način da bude energetski učinkovita te oblikovno i funkcionalno u skladu s obilježjima prostora

4. u pravilu treba predvidjeti kosa krovišta nagiba 35-45º, s pokrovom u pravilu od crijepa, a u slučajevima kad se predviđa terasa (npr. sunčalište), moguća je kombinacija s ravnim krovom. Moguće je postavljanje sunčanih kolektora na krovu, vodeći računa o izgledu građevine i ukupnom ambijentu.

(6) Oblik i veličina građevnih čestica i/ili obuhvata zahvata u prostoru odredit će se odgovarajućim aktom kojim se odobrava građenje.

(7) Određen je sljedeći smještaj građevina:

1. smještaj zgrada moguć je unutar zona gradnje zgrada, i to jedne zgrade unutar zone gradnje istočno od pješačke prometnice koja prolazi središnjim dijelom površine vršnog platoa (R2.11) – oznaka »A« te druge unutar zone gradnje zapadno od navedene prometnice – oznaka »B«

2. smještaj i funkcionalnu organizaciju zgrada potrebno je planirati na način da se ostvari skladan i funkcionalan međuodnos sadržaja unutar zona gradnje »A« i »B«, kako bi se postigao dojam jedinstvenog izletničkog kompleksa vršnog područja.

(8) Određeno je sljedeće uređenje zelenih i parkirališnih površina:

1. parkirališne površine nisu predviđene unutar površine R2.11

2. posebnu pozornost potrebno je posvetiti uređenju parternih površina kako bi se kvalitetno povezali svi planirani sadržaji vršnog platoa, s naglaskom na međusobnu povezanost sadržaja unutar zone gradnje »A« i zone gradnje »B«. Pri izboru materijala voditi računa o ambijentalnim karakteristikama vršnog područja

3. za hortikulturno uređenje i sanaciju vegetacije obvezno je koristiti autohtone biljne vrste, a postojeće elemente autohtone flore sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri te integrirati u krajobrazno uređenje.

(9) Određeni su sljedeći uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti:

1. prostor vršnog platoa treba urediti tako da sve (javne) građevine, javne površine, sredstva javnog prijevoza i javnog komuniciranja budu pristupačna za sve građane bez obzira na spol, dob i vrstu dodatne potrebe u kretanju, pri čemu će se primjenjivati propisi, normativi i europska iskustva u svrhu otklanjanja postojećih i sprječavanja nastajanja novih urbanističko-arhitektonskih barijera

2. od zgrade unutar zone gradnje »A« mora se predvidjeti pristup osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću na pješačku prometnicu s mogućnošću prolaska interventnih i dostavnih vozila, planske oznake PPN u smjeru prema području susjednog UPU državnog značaja »Skijaški kompleks« Medvednica.

(10) Određen je sljedeći način priključenja građevne čestice na prometnu i komunalnu infrastrukturu:

1. uvjeti i kriteriji priključenja građevina na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu određeni su u točki 5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, komunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama ovih Odredbi za provođenje i prikazani na kartografskim prikazima br. 2a. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Prometni sustav i br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE

2. središnjim dijelom površine R2.11 predviđena je pješačka prometnica s mogućnošću prolaska interventnih i dostavnih vozila, planske oznake PPN, koja je načelno prikazana na kartografskim prikazima br. 2a. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Prometni sustav i br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE. U postupku provođenja UPU Vršna zona moguće je položaj navedene prometnice prilagoditi arhitektonskom rješenju kompleksa vršnog područja. S ciljem lakšeg savladavanja uspona, uz predmetnu pješačku površinu predviđeno je uređenje stubišta, čiji je položaj načelno prikazan na kartografskom prikazu br. 2a. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Prometni sustav

3. UPU-om Vršna zona predviđen je i načelno prikazan i odvojak pješačke prometnice prema površini gornje stanice kabinske žičare iz smjera Zagreba (R2.12). Detaljan položaj navedenog odvojka odredit će se u skladu s arhitektonskim rješenjem gornje stanice žičare, a uzimajući u obzir međuodnos arhitektonskih rješenja gornje stanice žičare i kompleksa zgrada vršnog platoa

4. moguće je umjetno zasnježenje dijela prometnice iz točaka 2. i 3. ovoga stavka, kako bi se omogućila komunikacija skijaša (uključujući i skijaše s invaliditetom na monoskiju) od gornje stanice kabinske žičare prema površini skijaškog kompleksa, uz obvezu da se u postupku provođenja plana projektom osigura nesmetano i sigurno odvijanje prometa svih korisnika prostora

5. oblik zona gradnje »A« i »B«, na dijelu prema predmetnoj pješačkoj prometnici prilagodit će se detaljnom položaju prometnice.

(11) Određene su sljedeće mjere (način) sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš i prirodu:

1. rekonstrukcija zgrada moguća je uz uvažavanje mjera energetske učinkovitosti

2. tijekom izgradnje i pri korištenju zgrada vršnog platoa posebnu pažnju treba posvetiti sprječavanju onečišćenja okoliša (tlo, voda, zrak), ugrožavanja biološke raznolikosti i estetskog narušavanja krajobraza prostora neprimjerenim oblikovanjem zgrada te načinom njihove izvedbe

3. potrebno je urediti prostor za kratkotrajno odlaganje otpada. Mjesto za odlaganje treba biti lako pristupačno s javne prometne površine, ali vizualno zaklonjeno mjesto. Zbrinjavanje i odvoz otpada predviđeno je putem komunalnog poduzeća izvan Parka prirode Medvednica.

(12) Određeni su sljedeći uvjeti važni za provedbu zahvata u prostoru:

1. do realizacije TV tornja u skladu s planiranom namjenom, moguća je njegova rekonstrukcija u skladu s osnovnom namjenom, s ciljem nesmetanog funkcioniranja, odnosno unaprjeđenja rada odašiljačkog objekta

2. po ishođenju uporabne dozvole za zgradu unutar zone gradnje »A« potrebno je pristupiti uklanjanju objekta Interventne baze Sljeme – prihvatnog centra za unesrećene označenog na kartografskom prikazu br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE uz obveznu biološku sanaciju tog prostora

3. objekt Ski kluba Mladost koji je smješten unutar zone gradnje »A« potrebno je ukloniti, uz obveznu biološku sanaciju tog prostora.

2.1.2. Uvjeti uređenja površina i smještaja građevina unutar površine gornje stanice kabinske žičare iz smjera Zagreba (R2.12)

Članak 15.

(1) UPU-om Vršna zona definirani su uvjeti uređenja površine i smještaja zgrada unutar površine gornje stanice kabinske žičare iz smjera Zagreba (R2.12). Površina gornje stanice kabinske žičare iz smjera Zagreba (R2.12) prikazana je na kartografskom prikazu br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA, dok su uvjeti i način gradnje prikazani na kartografskom prikazu br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

(2) Unutar površine gornje stanice kabinske žičare iz smjera Zagreba (R2.12) moguć je smještaj nove gornje stanice kabinske žičare, čija je trasa utvrđena Prostornim planom Parka prirode Medvednica, a donja stanica (Gračani – Dolje) GUP-om grada Zagreba.

(3) Određena je sljedeće namjena građevina:

1. namjena zgrade je gornja stanica kabinske žičare koja je sastavni dio infrastrukture žičare, a sadrži zgradu s tehničkom opremom (postrojenje žičare), te otvorene, poluotvorene i zatvorene prostore za posjetitelje (peron-gat, čekaonica, sustav odlaznih i prilaznih koridora i rampi te sanitarne čvorove). U sklopu zgrade gornje stanice kabinske žičare nije predviđen smještaj komercijalnih sadržaja

2. kod odabira prostornog rješenja gornje stanice žičare posebnu pozornost treba posvetiti razvrstavanju i usmjeravanju posjetitelja prema njihovim sklonostima i odabranim mikro-odredištima

3. prilikom projektiranja gornje stanice žičare iz smjera Zagreba potrebno je voditi računa da se unutar susjednog prostora rezervacije i istraživanja položaja gornje stanice kabinske žičare iz smjera Bistre, može smjestiti gornja stanica navedene žičare, a koja s gornjom stanicom kabinske žičare iz smjera Zagreba može dijeliti zajednički prostor za posjetitelje i druge sadržaje.

(4) Određena je sljedeća veličina građevina:

1. najveća dopuštena tlocrtna površina gornje stanice žičare iznosi 1.200 m²

2. najveća dopuštena ukupna visina iznosi 10,0 m

3. najveći dopušteni broj etaža su jedna podzemna (potpuno ukopana ili djelomično ukopana) i dvije nadzemne etaže (E= Po/Su+P+1).

(5) Određeno je sljedeće oblikovanje građevina:

1. potrebno je voditi računa o zaštiti vizualnog identiteta prostora vršnog područja

2. pri oblikovanju treba koristiti materijale i boje prilagođene prirodnim obilježjima okolnog prostora.

(6) Površina R2.12 predstavlja jedinstveni obuhvat zahvata u prostoru za uređenje površina i gradnju nove zgrade gornje stanice žičare, čiji su oblik i veličina definirani grafičkim dijelom UPU Vršna zona.

(7) Zgradu gornje stanice žičare moguće je smjestiti unutar površine R2.12 na mjestu i na način koji je najprimjereniji s obzirom na vizualnu izloženost, kao i na tehničke i tehnološke zahtjeve infrastrukture žičare.

(8) Određeno je sljedeće uređenje zelenih i parkirališnih površina:

1. parkirališne površine nisu predviđene unutar površine R2.12

2. za hortikulturno uređenje i sanaciju vegetacije obvezno je koristiti autohtone biljne vrste, a postojeće elemente autohtone flore sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri te integrirati u krajobrazno uređenje.

(9) Određeni su sljedeći uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti:

1. prostor treba urediti tako da građevina te okolne javne površine, sredstva javnog prijevoza i javnog komuniciranja budu pristupačna za sve građane bez obzira na spol, dob i vrstu dodatne potrebe u kretanju, pri čemu će se primjenjivati propisi, normativi i europska iskustva u svrhu otklanjanja postojećih i sprječavanja nastajanja novih urbanističko-arhitektonskih barijera

2. potrebno je predvidjeti pristup osobama smanjene pokretljivosti do pješačkog puta planske oznake PP2, kako bi im se osigurao pristup do vršne pješačke staze – šetnice za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, čiji se središnji dio nalazi unutar obuhvata UPU Vršna zona. Također, pristup osobama smanjene pokretljivosti potrebno je osigurati i prema površini vršnog platoa (pješačkom prometnicom s mogućnošću prolaska interventnih i dostavnih vozila, planske oznake PPN), odnosno dalje prema području susjednog UPU državnog značaja »Skijaški kompleks« Medvednica.

(10) Uvjeti i kriteriji priključenja građevine na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu određeni su u točki 5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, komunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama ovih Odredbi za provođenje i prikazani na kartografskim prikazima br. 2a. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Prometni sustav i br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE. Unutar površine (R2.12) definiran je po postojećem putu interventni kolni pristup, kao servisni put nužan za rad i održavanje kabinske žičare, koji ujedno služi za pristup do postojeće vodospreme.

(11) Određene su sljedeće mjere (način) sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš i prirodu:

1. tijekom izgradnje i pri korištenju gornje stanice žičare posebnu pažnju treba posvetiti sprječavanju onečišćenja okoliša (tlo, voda, zrak), ugrožavanja biološke raznolikosti i estetskog narušavanja krajobraza prostoru neprimjerenim oblikovanjem gornje stanice žičare te načinom njene izvedbe

2. potrebno je urediti prostor za kratkotrajno odlaganje otpada. Mjesto za odlaganje treba biti lako pristupačno s javne prometne površine, ali vizualno zaklonjeno mjesto. Zbrinjavanje i odvoz otpada predviđeno je putem komunalnog poduzeća izvan Parka prirode Medvednica.

(12) Pri odabiru rješenja i tehnologije gornje stanice žičare potrebno je voditi računa o zgradi stare gornje stanice žičare, čija se rekonstrukcija i prenamjena predviđa UPU-om Vršna zona, a koja se nalazi u koridoru trase žičare.

(13) Spremište Ski kluba Medveščak koje je smješteno unutar površine gornje stanice kabinske žičare iz smjera Zagreba (R2.12) potrebno je ukloniti, uz obveznu biološku sanaciju tog prostora.

2.1.3. Uvjeti uređenja površina i smještaja građevina unutar površine stare gornje stanice žičare – informacijsko-edukacijski punkt Parka prirode (R2.13)

Članak 16.

(1) UPU-om Vršna zona definirani su uvjeti uređenja površine i smještaja zgrada unutar površine stare gornje stanice žičare (R2.13). Površina stare gornje stanice žičare (R2.13) prikazana je na kartografskom prikazu br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA, dok su uvjeti i način gradnje prikazani na kartografskom prikazu br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

(2) Unutar površine stare gornje stanice žičare (R2.13) moguća je rekonstrukcija postojeće zgrade s ciljem prenamjene te stvaranja novih ambijentalnih i arhitektonskih vrijednosti, na način da se očuvaju njene vrijednosti kao značajnog elementa kulturno-povijesnog identiteta vršnog područja Medvednice.

(3) Određena je sljedeća namjena građevina:

1. namjena zgrade je informacijsko-edukacijski punkt, odnosno nadzorna postaja za potrebe prezentacije i nadzora Parka prirode Medvednica – svojevrsni vršni posjetiteljski centar

2. osim navedenih sadržaja informativno-edukativnog i uredskog/upravnog prostora JU Parka prirode Medvednica, potencijalno i sjedište javne ustanove, moguće je realizirati i prateće sadržaje u skladu s osnovnom namjenom (prodaja izletničkih karata, brošura, knjiga i drugih predmeta koji promoviraju Park prirode Medvednica, ugostiteljski sadržaj – caffe bar i sl.).

(4) Određena je sljedeća veličina građevina:

1. rekonstrukcija je predviđena unutar postojećih tlocrtnih i visinskih gabarita zgrade stare gornje stanice žičare – u »ljušturi« industrijske baštine

2. s ciljem prilagodbe zgrade novoj funkciji moguće je povećanje postojeće tlocrtne površine zgrade na sjevernom dijelu obuhvata zahvata, unutar dijela zone gradnje prikazanog na kartografskom prikazu br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE, do najviše 200 m² tlocrtne površine (povećanje postojeće tlocrtne površine od cca 27%), visine prizemlja, odnosno najveća dopuštena tlocrtna površina iznosi 930 m².

(5) Određeno je sljedeće oblikovanje građevina:

1. potrebno je voditi računa o zaštiti vizualnog identiteta prostora oko stare gornje stanice žičare, kako bi se sačuvala pejzažna i povijesna vrijednost tog prostora

2. pri oblikovanju treba koristiti materijale i boje prilagođene prirodnim obilježjima okolnog prostora.

(6) Površina R2.13 predstavlja jedinstveni obuhvat zahvata u prostoru za uređenje površina i rekonstrukciju postojeće zgrade stare gornje stanice žičare s ciljem prenamjene, čiji su oblik i veličina definirani grafičkim dijelom UPU Vršna zona.

(7) Predviđa se rekonstrukcija zgrade stare gornje stanice žičare, unutar postojećih tlocrtnih i visinskih gabarita, s tim da se na sjevernom dijelu omogućuje proširenje, koje mora biti unutar dijela zone gradnje prikazanog na kartografskom prikazu br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

(8) Određeno je sljedeće uređenje zelenih i parkirališnih površina:

1. parkirališne površine nisu predviđene unutar obuhvata zahvata R2.13

2. s obzirom da je obuhvat zahvata u prostoru, odnosno površina R2.13 obuhvaća samo najuži dio zemljišta oko zgrade, ne propisuje se obvezan postotak hortikulturno uređenih površina

3. za hortikulturno uređenje i sanaciju vegetacije obvezno je koristiti autohtone biljne vrste, a postojeće elemente autohtone flore sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri te integrirati u krajobrazno uređenje.

(9) Prostor treba urediti tako da građevina te okolne javne površine, sredstva javnog prijevoza i javnog komuniciranja budu pristupačna za sve građane bez obzira na spol, dob i vrstu dodatne potrebe u kretanju, pri čemu će se primjenjivati propisi, normativi i europska iskustva u svrhu otklanjanja postojećih i sprječavanja nastajanja novih urbanističko-arhitektonskih barijera.

(10) Određen je sljedeći način priključenja građevne čestice na prometnu i komunalnu infrastrukturu:

1. uvjeti i kriteriji priključenja građevina na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu određeni su u točki 5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, komunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama ovih Odredbi za provođenje i prikazani na kartografskim prikazima br. 2a. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Prometni sustav i br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE

2. uz površinu R2.13 mjesto je planiranog glavnog čvorišta pješačkih putova koji iz tog mjesta idu – na sjever prema površini vršnog platoa, na jug prema Adolfovcu, na istok, prema Činovničkoj livadi (smjer Puntijarka) i na zapad, južno od hotela Tomislavov dom (smjer Grafičar).

(11) Određene su sljedeće mjere (način) sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš i prirodu:

1. rekonstrukcija zgrade moguća je uz uvažavanje mjera energetske učinkovitosti

2. tijekom rekonstrukcije i pri korištenju građevine nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka) sukladno važećim zakonima i drugim propisima

3. potrebno je urediti prostor za kratkotrajno odlaganje otpada. Mjesto za odlaganje treba biti lako pristupačno s javne prometne površine, ali vizualno zaklonjeno mjesto. Zbrinjavanje i odvoz otpada predviđeno je putem komunalnog poduzeća izvan Parka prirode Medvednica.

(12) Potrebno je voditi računa o međuodnosu prenamijenjene zgrade stare gornje stanice žičare i trase nove kabinske žičare iz smjera Zagreba, u čijem koridoru se nalazi obuhvat zahvata R2.13.

2.1.4. Uvjeti uređenja površina šuma (R2.14)

Članak 17.

(1) Na površinama šuma planske oznake R2.14, koje su prikazane na kartografskom prikazu br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA nije moguća gradnja zgrada bilo koje namjene. Moguće je označavanje pješačkih putova te postavljanje edukacijskih ploča u funkciji posjećivanja uz upotrebu za Medvednicu tradicionalnih materijala, a u sklopu razrađenog Sustava posjećivanja Parka prirode Medvednica, sukladno planu upravljanja JU Park prirode Medvednica i uz posebne uvjete i/ili dozvole prema važećim zakonima i drugim propisima.

(2) Na površinama šuma iz stavka 1. ovoga članka potrebno je:

1. provođenje aktivnih mjera zaštite i upravljanja u svrhu očuvanja vrsta i staništa

2. upravljanje posjetiteljima, razvijanje režima korištenja koji dozvoljava odvijanje sportsko-rekreativnih i izletničkih aktivnosti na način koji ne ugrožava ciljeve zaštite

3. provoditi znanstvena istraživanja s ciljem određivanja kapaciteta prostora i identificiranja utjecaja posjećivanja i korištenja na ekosustave, te razvoja prihvatljivih oblika posjećivanja i

4. provoditi pojačan nadzor s ciljem edukacije i upravljanja posjetiteljima.

2.1.5. Uvjeti uređenja površina skijaško-žičnog sustava – skijaška staza Panjevina (R2.15)

Članak 18.

(1) Površina skijaško-žičnog sustava – skijaška staza Panjevina (R2.15), koja je prikazana na kartografskom prikazu br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA predstavlja manji dio skijaške staze Panjevina, čiji se najveći dio nalazi unutar susjednog UPU državnog značaja »Skijaški kompleks« Medvednica.

(2) Površina R2.15 podrazumijeva skijašku stazu s pripadajućom četverosjednom žičarom, čija se gornja stanica nalazi unutar površine vršnog platoa (R2.11), i to unutar zone gradnje definirane kartografskim prikazom br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE, dijela zone gradnje »A« (u sklopu zgrade).

(3) Na površini skijaške staze Panjevina (R2.15) moguće je umjetno zasnježivanje. Moguć je višesezonski rad žičare.

2.1.6. Uvjeti uređenja prostora rezervacije i istraživanja položaja kabinske žičare iz smjera Bistre (R2.16)

Članak 19.

(1) Prostor rezervacije i istraživanja položaja kabinske žičare iz smjera Bistre (R2.16) podrazumijeva koridor kabinske žičare iz smjera Bistre koji je određen za istraživanje, a dio kojeg se, uključujući i gornju stanicu, nalazi unutar područja obuhvata ovoga plana.

(2) Unutar prostora rezervacije i istraživanja položaja gornje stanice kabinske žičare iz smjera Bistre (R2.16), moguće je po izradi zasebne analize koridora u istraživanju odrediti uvjete uređenja, odnosno gradnje kabinske žičare te položaj njene gornje stanice.

2.2. UVJETI UREĐENJA POVRŠINA I SMJEŠTAJA GRAĐEVINA UNUTAR PODRUČJA ODMORA I REKREACIJE SLJEME III (R2.3)

Članak 20.

(1) Unutar područja odmora i rekreacije Sljeme III (R2.3) UPU-om Vršna zona određena je površina (obuhvat zahvata u prostoru) na kojoj se predviđa gradnja zgrada – površina hotela Tomislavov dom (R2.31).

(2) Na ostalim površinama određenim kartografskim prikazom br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA unutar područja odmora i rekreacije Sljeme III (R2.3) – površina livade uz Tomislavov dom (R2.32) i površina šuma uz Tomislavov dom (R2.33) ne predviđa se gradnja zgrada. Unutar površine šume (R2.33) predviđeno je uređenje površine šuma, u smislu održavanja, uređenja i označavanja pješačkih putova te postavljanje edukacijskih ploča u funkciji posjećivanja, uz upotrebu za Medvednicu tradicionalnih materijala, a u sklopu razrađenog Sustava posjećivanja Parka prirode Medvednica. Unutar površine R2.32 predviđeno je uređenje i održavanje livade uz mogućnost postavljanja montažno-demontažne trake skijališta za djecu i adrenalinskog parka.

2.2.1. Uvjeti uređenja površina i smještaja građevina unutar površine hotela Tomislavov dom (R2.31)

Članak 21.

(1) UPU-om Vršna zona definirani su uvjeti uređenja površine i smještaja zgrada unutar površine hotela Tomislavov dom (R2.31). Površina hotela Tomislavov dom (R2.31) prikazana je na kartografskom prikazu br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA, dok su uvjeti i način gradnje prikazani na kartografskom prikazu br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

(2) Unutar površine hotela Tomislavov dom (R2.31) moguća je rekonstrukcija postojeće zgrade hotela te dogradnja pratećih sadržaja hotela sjeverno od postojeće zgrade hotela s ciljem osuvremenjavanja i profiliranja hotelsko-ugostiteljske ponude postojećeg hotela.

(3) Namjena građevine je hotel s pratećim sportskim i rekreativnim sadržajima za visinske pripreme sportaša (polivalentna sportska dvorana).

(4) Određena je sljedeća veličina građevina:

1. rekonstrukcija hotela Tomislavov dom predviđena je unutar postojećih tlocrtnih i visinskih gabarita zgrade postojećeg hotela

2. ne predviđa se povećanje postojećeg smještajnog kapaciteta hotela, koji iznosi 42 sobe

3. sjeverno od postojećeg hotela, unutar dijela zone nove gradnje (dogradnje postojećeg hotela – aneksa) prikazanog na kartografskom prikazu br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE, moguće je povećanje postojeće tlocrtne površine zgrade hotela (koja iznosi cca 1.260 m²), odnosno gradnja aneksa s ciljem realizacije sportske dvorane čija tlocrtna površina može iznositi najviše 1.000 m².(najveća dopuštena ukupna tlocrtna površina iznosi 2.260 m²), s najviše dvije podzemne (potpuno ili djelomično ukopane) etaže (E=2Po/Su) te uređenom krovnom terasom (sunčalište, klizalište i sl.). Najveća dopuštena visina dograđenog dijela – aneksa iznosi 7,0 m mjereno od najniže točke konačno zaravnatog terena uz pročelje zgrade.

(5) Određeno je sljedeće oblikovanje građevina:

1. potrebno je voditi računa o zaštiti vizualnog identiteta prostora oko hotela Tomislavov dom, kako bi se sačuvala ambijentalna i povijesna vrijednost lokaliteta

2. pri oblikovanju treba koristiti materijale i boje prilagođene prirodnim obilježjima okolnog prostora

3. krov dograđenog dijela – aneksa na dijelu je potrebno oblikovati kao krovne terase, a preostali dio ozeleniti

4. prilikom uređenja krovne terase najmanje 20% rubnih dijelova terase potrebno je hortikulturno urediti.

(6) Površina R2.31 predstavlja jedinstveni obuhvat zahvata u prostoru za uređenje površina i rekonstrukciju (dogradnju) hotela Tomislavov dom, čiji su oblik i veličina definirani grafičkim dijelom UPU Vršna zona.

(7) Moguća je rekonstrukcija zgrade postojećeg hotela, unutar postojećih tlocrtnih i visinskih gabarita, s tim da se na sjevernom dijelu omogućuje proširenje (gradnja aneksa), koje mora biti unutar dijela zone gradnje prikazanog na kartografskom prikazu br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

(8) Određeno je sljedeće uređenje zelenih i parkirališnih površina:

1. potreban broj parkirališnih mjesta nije potrebno osigurati unutar obuhvata zahvata R2.31

2. za hortikulturno uređenje i sanaciju vegetacije obvezno je koristiti autohtone biljne vrste, a postojeće elemente autohtone flore sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri te integrirati u krajobrazno uređenje. Hortikulturnim mjerama potrebno je ublažiti vizualnu izloženost dograđenog dijela (sportske dvorane) kako bi se što skladnije uklopio u okoliš.

(9) Prostor treba urediti tako da zgrada hotela te okolne javne površine, sredstva javnog prijevoza i javnog komuniciranja budu pristupačna za sve građane bez obzira na spol, dob i vrstu dodatne potrebe u kretanju, pri čemu će se primjenjivati propisi, normativi i europska iskustva u svrhu otklanjanja postojećih i sprječavanja nastajanja novih urbanističko-arhitektonskih barijera.

(10) Uvjeti i kriteriji priključenja građevina na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu određeni su u točki 5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, komunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama ovih Odredbi za provođenje i prikazani na kartografskim prikazima br. 2a. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Prometni sustav i br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

(11) Određene su sljedeće mjere (način) sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš i prirodu:

1. rekonstrukcija zgrada moguća je uz uvažavanje mjera energetske učinkovitosti

2. tijekom rekonstrukcije, odnosno dogradnje hotela i pri njegovom korištenju posebnu pažnju treba posvetiti sprječavanju onečišćenja okoliša (tlo, voda, zrak), ugrožavanja biološke raznolikosti i estetskog narušavanja krajobraza prostoru neprimjerenim oblikovanjem dograđenog dijela hotela te načinom njegove izvedbe

3. potrebno je urediti prostor za kratkotrajno odlaganje otpada. Mjesto za odlaganje treba biti lako pristupačno s javne prometne površine, ali vizualno zaklonjeno mjesto. Zbrinjavanje i odvoz otpada predviđeno je putem komunalnog poduzeća izvan Parka prirode Medvednica.

(12) Prilikom rekonstrukcije objekta dio smještajnih kapaciteta i ostalih sadržaja potrebno je prilagoditi osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, što uključuje i mogućnost dogradnje lifta u tu svrhu.

2.2.2. Uvjeti uređenja površina unutar površine livade uz Tomislavov dom (R2.32)

Članak 22.

(1) UPU-om Vršna zona određeno je očuvanje površina livade uz Tomislavov dom radi zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti.

(2) Korištenje i uređivanje livade uz Tomislavov dom, planske oznake R2.32 provodit će se primjenom mjera zaštite kojima se čuvaju osobitosti tla i krajolik:

1. biljne vrste potrebno je čuvati u pogledu sastojina, a livada se zatravnjuje za Medvednicu autohtonim smjesama vrsta

2. održava od obrastanja

3. uređuje i oprema kao privlačni prostori boravka i odmora

4. oprema bez narušavanja krajobraznih vrijednosti prirodnog prostora sadržajima za razonodu, odmor, rekreaciju i edukaciju, klupama, stolovima, opremom za igru djece, odraslih i sl.

5. ne narušavaju reljefna i druga obilježja prostora, te za uređenje upotrebljavaju autohtoni materijali (drvo, kamen) i

6. uređuje kao mjesto sastajanja, odmora i igre na otvorenom, sukladno svojim posebnostima i funkcionalnom povezanosti s hotelom Tomislavov dom.

(3) Omogućuje se korištenje livade R2.32 za zimske rekreativne aktivnosti kao npr. ski školu za djecu (postavljanje montažno-demontažne trake), skakaonice za obuku djece skijaša i sl., ali bez izvedbe sustava umjetnog zasnježenja ili gradnje drugih infrastrukturnih građevina.

(4) Na zapadnom dijelu livade uz Tomislavov dom omogućuje se postavljanje adrenalinskog parka kao montažno-demontažne konstrukcije.

(5) Tijekom korištenja površina livade uz Tomislavov dom (R2.32) za potrebe nadopune turističke ponude osigurati opremu sanitarnim standardom u skladu s propozicijama zaštite okoliša, a posebno zaštite voda.

(6) Ne dozvoljava se izvedba terena niveliranjem, asfaltiranjem površina ili sličnom izvedbom, postavljanjem teške fiksne opreme, visinskih ograda i sl.

2.2.3. Uvjeti uređenja površina šuma uz Tomislavov dom (R2.33)

Članak 23.

(1) Na površinama šuma planske oznake R2.33, koje su prikazane na kartografskom prikazu br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA nije moguća gradnja zgrada bilo koje namjene. Moguće je označavanje postojećih putova te postavljanje edukacijskih ploča u funkciji posjećivanja uz upotrebu za Medvednicu tradicionalnih materijala, a u sklopu razrađenog Sustava posjećivanja Parka prirode Medvednica.

(2) Na površinama šuma iz stavka 1. ovoga članka potrebno je:

1. provođenje aktivnih mjera zaštite i upravljanja u svrhu očuvanja vrsta i staništa

2. upravljanje posjetiteljima, razvijanje režima korištenja koji dozvoljava odvijanje sportsko-rekreativnih i izletničkih aktivnosti na način koji ne ugrožava ciljeve zaštite

3. provoditi znanstvena istraživanja s ciljem određivanja kapaciteta prostora i identificiranja utjecaja posjećivanja i korištenja na ekosustave te razvoja prihvatljivih oblika posjećivanja i

4. provoditi pojačan nadzor s ciljem edukacije i upravljanja posjetiteljima.

3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Članak 24.

(1) Na području obuhvata UPU Vršna zona moguća je gradnja građevine društvenih djelatnosti kao što je informacijsko-edukacijski punkt/nadzorna postaja za potrebe prezentacije i nadzora Parka prirode Medvednica, sukladno uvjetima iz članka 16. ovih Odredbi za provođenje.

(2) Osim građevine društvenih djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, smještaj sadržaja društvenih djelatnosti moguć je i unutar ostalih zgrada predviđenih UPU-om Vršna zona, kao pratećih sadržaja osnovnoj namjeni.

4. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA

Članak 25.

Unutar obuhvata UPU Vršna zona nije dopuštena gradnja zgrada namijenjenih stanovanju. U dijelu zgrada postoje i mogu se planirati prostori za smještaj osoblja za čuvanje i održavanje, u funkciji osnovne namjene.

5. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, KOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA

Članak 26.

UPU-om Vršna zona su osigurane površine i trase infrastrukturnih sustava i to za:

1. prometni sustav

2. sustav elektroničke komunikacijske infrastrukture

3. vodnogospodarski sustav i

4. energetski sustav.

5.1. UVJETI GRADNJE PROMETNE MREŽE

Članak 27.

(1) Rješenje prometnog sustava unutar obuhvata UPU Vršna zona prikazano je na kartografskom prikazu br. 2a. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Prometni sustav.

(2) UPU-om Vršna zona definirane su površine za gradnju prometnica unutar obuhvata i način njihovog priključenja na planiranu prometnu mrežu. Unutar prometnih površina, ovisno o kategoriji prometnice, određen je raspored i širina prometnih traka, te položaj i širina nogostupa.

(3) Na kartografskom prikazu br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE grafički su određeni uvjeti priključenja planiranih površina, odnosno obuhvata zahvata u prostoru (unutar kojih se predviđa gradnja zgrada) na prometnu mrežu. Priključci (kolno-pješački i pješački) su prikazani načelno (simbolom), te će se točne pozicije planiranih priključaka odrediti detaljnijom projektnom dokumentacijom.

(4) Obuhvat plana se nalazi unutar kontroliranog zračnog prostora (CTR) aerodroma Lučko prikazanog na kartografskom prikazu br. 2a. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Prometni sustav, a svi uvjeti korištenja unutar navedene površine određeni su posebnim propisom.

Članak 28.

(1) Sustav cestovnog prometa na području obuhvata UPU Vršna zona sačinjavaju:

1. glavna ulica: GU 1 – glavna ulica – južno uz obuhvat UPU Vršna zona – dio Sljemenske ceste

2. sabirna ulica: SU 1 – ulica od raskrižja GU1 do pješačke površine (uz mogućnost prolaska interventnih i dostavnih vozila) unutar površine R2.11

3. ostale prometnice: OU 1 pristupna cesta od SU1 i površine parkirališta do površine R2.31 i

4. javni putovi i staze, koji predstavljaju pješačke površine namijenjene pješačkom prometu (s iznimkom dijela puta PP1 od parkirališta uz Tomislavov dom prema zapadu koji je namijenjen i biciklističkom prometu), a razgraničeni su na:

a) PP1 – pješački put – dio je vršne pješačke šetnice i staze za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću na potezu od Grafičara do Puntijarke – unutar obuhvata ovoga plana prolazi od stare gornje stanice žičare (planiranog informacijsko-edukacijskog punkta Parka prirode na istok prema Činovničkoj livadi (smjer Puntijarka), a na zapad, južno od hotela Tomislavov dom, prema zapadnoj granici obuhvata (smjer Grafičar)

b) PP2 – pješački put namijenjen za kretanje osoba sa smanjenom pokretljivošću od planirane gornje stanice kabinske žičare (R2.12) do sabirne ulice (SU), odnosno do vršne pješačke šetnice i staze (PP1)

c) PP3 – pješački put od javnog parkirališta (P) do pješačkog puta PP2

d) PP4 – pješački put i dio stubišta od sabirne ulice (SU) i zone R2.11 do južne granice obuhvata UPU Vršna zona

e) PP5 – pješački put od pješačkog puta PP4 do istočne granice obuhvata

f) PP6 – pješački put od zone R2.32 do jugozapadne granice obuhvata

g) PP7 – pješački put od sjeveroistočne granice obuhvata do skijaške staze »Panjevina« i

h) PP8 – pješački put sjeverno od hotela Tomislavov dom – od ostale ulice OU1 do vršne pješačke šetnice i staze (PP1)

i) PP9 – pješački put istočno od TV tornja – spoj prema pješačkom putu koji prolazi od vršnog platoa pored Činovničke livade do Apartmanske kuće Snježna kraljica (izvan obuhvata UPU Vršna zona)

j) PP10 – pješački put koji se od PP1 kod livade uz Tomislavov dom odvaja prema sjeverozapadu.

(2) Za pješačke putove PP1, PP7 i PP8 omogućuje se prolazak interventnih i dostavnih vozila.

(3) Kretanje pješačkim putovima koji presijecaju skijaške staze, u vrijeme rada staza dopušteno je samo HGSS-u, djelatnicima skijališta i djelatnicima Javne ustanove Park prirode Medvednica. Kretanje korisnika ostalim pješačkim putovima na području obuhvata UPU Vršna zona odredit će se režimima korištenja sukladno posebnim propisima.

(4) U koridorima prometnica osigurava se smještaj i vođenje građevina i instalacija komunalne infrastrukture (elektronička komunikacijska infrastruktura, elektroopskrba, plinoopskrba, vodoopskrba i odvodnja).

Glavna ulica (GU)

Članak 29.

(1) Širina koridora i definirani profil iz kartografskog prikaza br. 2a. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Prometni sustav, uključuju minimalne standarde za izgradnju/rekonstrukciju prometnice – minimalnu širinu kolnika za dvije vozne trake i s biciklističkom stazom za dvosmjerni promet.

(2) Za glavnu ulicu (GU) – postojeću Sljemensku cestu, (koja je izvan obuhvata UPU Vršna zona) je predviđena širina poprečnog profila prometnice s dvije prometne trake i planiranom biciklističkom stazom. Konačna širina prometne trake pri rekonstrukciji će se definirati posebnim projektima, ali ne može biti manja od 3,00 m, a širina biciklističke staze ne smije biti manja od 2,00 m (dvosmjerni biciklistički promet).

(3) Svi ostali elementi prometnice (opremanje prometnice, signalizacija ili tehnički elementi – bankine, pokosi usjeka i nasipa, rubne trake, odvodnja površinskih voda i sl.) definirat će se projektom prometnice, sukladno važećim zakonima i drugim propisima.

(4) U cilju zaštite županijske ceste potrebno je poštivati zaštitni pojas uz cestu u skladu s člankom 55. Zakona o cestama (»Narodne novine«, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14).

Sabirna ulica (SU)

Članak 30.

Za sabirnu ulicu (SU) UPU-om Vršna zona je definirana širina poprečnog profila prometnice s dvije prometne trake i obostranim nogostupom. Minimalna širina prometne trake iznosi 3,00 m, a širina nogostupa 1,50 m.

Ostala ulica (OU)

Članak 31.

Za ostalu ulicu (OU) UPU-om Vršna zona su definirane dvije prometne trake minimalne širine 2,25 m, bez nogostupa obzirom da se radi o pristupnoj cesti do hotela Tomislavov dom.

Javni putovi i staze (PP1-10)

Članak 32.

(1) Za javne putove i staze (PP1-10) UPU-om Vršna zona definirana je (na njihovom najužem dijelu) minimalna širina 1,50 m. U okviru ove površine dopušta se odvijanje pješačkog prometa te na dijelu puta PP1 (od parkirališta uz Tomislavov dom prema zapadu) i biciklističkog prometa, kao i promet vozila u funkciji održavanja te interventnih vozila (na putovima PP1, PP7 i PP8), izuzev na površini PP2 koja predstavlja stazu za osobe s poteškoćama u kretanju.

(2) Javne putove i staze potrebno je planirati isključivo kao prirodne neasfaltirane putove, bez popločavanja, asfaltiranja i sl. Iznimno, na dijelu pješačke površine PP1 koja ujedno služi i kao kolno-pješačka površina do planiranog informacijsko-edukacijskog punkta Parka prirode Medvednica, moguće je postavljanje tipskih elemenata samo za kolotrag vozila i sl. uz uvjet da se zadovolji minimalna nosivost donjeg postroja za tip dostavnog, odnosno interventnog vozila, dok je na preostalom dijelu puta PP1 (s obzirom da se radi o vršnoj pješačkoj šetnici i stazi za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću) potrebno osigurati čvrstu i ravnu podlogu kako bi se omogućilo kretanje u invalidskim kolicima.

(3) Putove i staze treba projektirati na način da se u najvećoj mjeri sačuvaju okolna stabla, a u tu svrhu moguća je i manja minimalna širina za pješačke putove, osim za dijelove na kojima se treba osigurati mogućnost prolaza interventnih vozila ili je moguće izmještanje trase puta na način da se ne narušava planska koncepcija.

Članak 33.

(1) Osim putova i staza određenih UPU-om Vršna zona i označenih na kartografskim prikazima, unutar planskog područja mogu se planirati i drugi putovi i staze u funkciji korištenja i održavanja (pješački, biciklistički, interventni, protupožarni i sl.), a planiraju se u skladu s posebnim stručnim uvjetima.

(2) Nove staze i putove izvesti na način da se postojeća stabla što manje sijeku ili oštećuju.

Članak 34.

(1) Unutar obuhvata UPU Vršna zona planirana je biciklistička staza uz postojeću prometnicu planske oznake GU. Minimalna širina staze za dvosmjerni biciklistički promet iznosi 2,00 m.

(2) UPU-om Vršna zona utvrđena je biciklistička staza, kao dio kružne staze utvrđene planom šireg područja, a koja unutar obuhvata UPU Vršna zona podrazumijeva pješačku prometnicu unutar površine R2.11, nastavlja se na nogostup ulice planske oznake SU te kod parkirališta uz Tomislavov dom (P) prelazi na pješački put (vršnu pješačku šetnicu i stazu) planske oznake PP1.

(3) UPU-om Vršna zona predviđen je prostor koridora kabinske žičare iz smjera Zagreba kao površina za terenski (brdski, MTB) biciklizam.

5.1.1. Promet u mirovanju

Članak 35.

(1) U sklopu organizacije prometa u mirovanju, UPU-om Vršna zona predviđeno je 1 (jedno) javno parkiralište označeno na kartografskom prikazu br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA i br. 2a. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Prometni sustav i to parkiralište planske oznake P na lokaciji uz hotel Tomislavov dom (maksimalnog kapaciteta 15 mjesta).

(2) Od ukupnog broja parkirališnih mjesta na javnom parkiralištu, najmanje 5% mora biti osigurano za vozila osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Zadržavanje autobusa se ne planira.

(3) Postojeće parkiralište se može rekonstruirati na način da se zadrži asfaltna površina u sklopu parkirališta, odnosno da se prilikom rekonstrukcije koriste tipski elementi (sačasti i dr. elementi) radi boljeg vizualnog uklapanja u okoliš. Nosivost završne obrade parkirališta mora odgovarati težini mjerodavnog vozila na parkirališnoj površini.

Članak 36.

U skladu s naglaskom na korištenje javnog prijevoza (planirana kabinska žičara iz smjera Zagreba, javni autobusni prijevoz) te pješačkog i biciklističkog prometa, potreban broj parkirališnih mjesta nije potrebno osigurati unutar planiranih površina, odnosno obuhvata zahvata u prostoru na kojima se predviđa gradnja zgrada.

Članak 37.

(1) Sve prometne površine moraju se graditi i opremati sukladno prometno-tehničkim i sigurnosnim standardima i obvezno je zadovoljiti uvjete važećih zakona i drugih propisa o njihovom građenju.

(2) Sve prometne površine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera u skladu s posebnim propisima, tako da na njima nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovništva i u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine«, broj 78/13).

5.1.2. Žičara

Članak 38.

(1) Kabinska žičara iz smjera Zagreba – prostor za izgradnju infrastrukture žičare – površina gornje stanice i koridor širine 16 m utvrđeni su grafičkim dijelom UPU Vršna zona. Kartografskim prikazom br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA određena je trasa (gornjeg) dijela žičare, od južne granice obuhvata do površine za smještaj gornje stanice žičare planske oznake R2.12, dok je kartografskim prikazom br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE, određena površina pripadajućeg koridora.

(2) Žičara kao prometno sredstvo obuhvaća sljedeće dijelove: stajalište putnika, vozila (kabine), pogonske uređaje i trasu žičare (stupovi, vučni kablovi-užad i sl.).

(3) Završno stajalište putnika u vršnoj zoni mora biti povezano sa sustavom pješačkog prometa na način da je minimalna širina pješačkih staza 1,50 m s max. uzdužnim nagibom u skladu s potrebama osoba s poteškoćama u kretanju.

(4) Završno stajalište mora zadovoljiti sljedeće uvjete:

1. natkriveni prostor za putnike koji mora odgovarati klimatskim prilikama te zemljopisnim značajkama područja na kojem se smješta

2. nosiva konstrukcija završnog stajališta mora podnijeti odgovarajuću nosivost putnika (vršno opterećenje).

(5) Uvjeti smještaja i gradnje gornje stanice žičare definirani su točkom 2.1.2. Uvjeti uređenja površina i smještaja građevina unutar površine gornje stanice kabinske žičare iz smjera Zagreba (R2.12) ovih Odredbi za provođenje.

(6) UPU-om Vršna zona predviđen je pješački pristup kao i pristupi za interventna vozila i dostavna vozila.

(7) Novu trasu žičare između stare gornje stanice i planirane nove stanice žičare treba nakon prosijecanja, zbog velike opasnosti od erozije, što prije sanirati sjetvom i sadnjom autohtonih vrsta (trava, grmlja, niskog drveća).

(8) U slučaju prosijecanja nove trase između stare završne stanice i planirane nove, radi što manje erozije tla, potrebno je što prije zatravniti površinu ispod same žičare.

Članak 39.

(1) Unutar koridora kabinske žičare iz smjera Zagreba (širine 16 m) i zone nove gradnje gornje stanice kabinske žičare iz smjera Zagreba koji su prikazani na kartografskom prikazu br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE, moguće je polaganje vodova i kabelskih kanala u funkciji izgradnje i upotrebe žičare, unutar jedinstvenog infrastrukturnog koridora, načelno prikazanog na kartografskim prikazima br. 2b. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Vodoopskrba, odvodnja i zaštita od štetnog djelovanja voda i 2c. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Energetski sustav i komunikacije.

(2) Jedinstveni infrastrukturni koridor, koji je najvećim dijelom izvan obuhvata UPU Vršna zona, povezuje cjelokupnu žičaru (sve postaje međusobno te cijelu kontinuiranu trasu prometovanja) te je unutar njega predviđena cjelokupna infrastrukturna mreža sa svim vodovima i kabelskim kanalima potrebnih za rad žičare, koji će se detaljno razraditi (opisati i dimenzionirati) u postupku provođenja plana u sklopu projektne dokumentacije. Prema detaljnije razrađenoj dokumentaciji moguća su manja odstupanja trase (unutar definiranog koridora kabinske žičare), u svrhu zaštite vegetacije, objekata na trasi ili zbog projektantskih građevinskih rješenja.

(3) Jedinstveni infrastrukturni koridor će se koristiti za sve potrebne elektroenergetske vodove odgovarajuće snage za napajanje električnom energijom te u svrhu upravljačke i signalno-sigurnosne opreme, sustava radio i telefonske komunikacije, rasvjete, nadzora i video nadzora, meteoroloških uređaja na trasi žičare i objektima, te zaštite objekta i uređaja, nadalje s pripadajućim energetskim vodovima niskog napona, telekomunikacijskim vodovima, upravljačkim vodovima te sustavom za zaštitu od munje i uzemljenja. Također, moguće je koristiti infrastrukturni koridor za vođenje svih potrebnih infrastrukturnih vodova i priključaka koji će se prilikom daljnje razrade projektne dokumentacije za izgradnju žičare pokazati potrebnim, kao npr. vodovi i trase vodoopskrbe i odvodnje.

(4) Jedinstveni infrastrukturni koridor cijelim profilom mora biti projektiran kao podzemni.

5.2. UVJETI GRADNJE ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE MREŽE

Članak 40.

(1) Elektronička (nepokretna) komunikacijska mreža za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova (javna elektronička komunikacijska mreža) prikazana je na kartografskom prikazu br. 2c. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Energetski sustav i komunikacije.

(2) Izgradnja nove elektroničke komunikacijske infrastrukture u vidu kabelske kanalizacije svojom strukturom, kvalitetom i kapacitetom treba omogućiti pružanje različitih vrsta usluga, od osnovne govorne usluge do širokopojasnih usluga. Kabelsku kanalizaciju u pravilu treba polagati u koridorima prometnica, u zoni pješačkih staza ili zelenih površina. U cilju daljnjeg razvoja širokopojasnih usluga i pružanja osnovnih komunikacijskih usluga potrebno je osigurati dostatne kapacitete za sve nove sadržaje i objekte.

(3) Planirana kabelska kanalizacija gradi se u pravilu s cijevima tipa PEHD promjera Ø50 i Ø75 mm, ili PVC cijevima promjera Ø110 mm. Na mjestima izrade spojnica na položenim kabelima te kod planiranih distributivnih točaka, predviđa se ugradnja odgovarajućih montažnih kabelskih zdenaca različitih dimenzija ovisno o namjeni zdenaca. Lokaciju i veličinu zdenaca kao i odabir trase potrebno je usuglasiti i temeljiti na izvedbenim projektima ostale infrastrukture, a naročito projektu ceste. U sklopu planiranih novih dionica vodoopskrbe za potrebe zasnježenja i sustava odvodnje potrebno je graditi i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu (EKI) s poveznicama na postojeću infrastrukturu i buduće sadržaje.

(4) Dubina rova za polaganje cijevi između zdenaca treba biti tolika da je minimalna udaljenost od površine terena do tjemena cijevi u gornjem redu min. 0,70 m. Na prijelazu prometnica taj razmak mora biti min. 1,00 m.

(5) Uz trase kabelske kanalizacije moguća je postava potrebnih građevina i uređaja (male zgrade, vanjski kabinet – ormarić i slično), sve sukladno posebnim stručnim uvjetima za smještaj ove vrste uređaja. Za smještaj UPS-a potrebno je osigurati cca 20 m² prostora s mogućnošću neometanog pristupa servisnih vozila, a za smještaj telefonske govornice 1 m².

(6) Tehnička rješenja za povezivanje korisnika na elektroničku komunikacijsku mrežu (za izgradnju priključne kabelske kanalizacije) davat će operater (davatelj usluga nadležan za građenje, održavanje i eksploatiranje mreže) na zahtjev investitora tj. korisnika.

(7) Elektronička komunikacijska infrastrukturna mreža usmjeravajućeg je značenja i detaljno će se razrađivati odgovarajućom stručnom dokumentacijom. Prilikom izrade stručne dokumentacije dozvoljene su odgovarajuće prostorne prilagodbe (trase i lokacije određene UPU-om Vršna zona mogu se mijenjati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, obilježjima prostora, imovinsko-pravnim odnosima i slično), a promjene ne mogu biti takve da narušavaju plansku koncepciju. Prilikom uređenja zone nove stanice žičare, odnosno uređenja zone vršnog platoa obvezno je planirati priključke objekata na postojeću EKI.

(8) Osnovna mreža određena UPU-om Vršna zona nadograđivat će se sukladno potrebama korisnika i prilagođeno fazama realizacije (izgradnje).

(9) U zonama gdje se očekuje veća koncentracija posjetitelja, a u cilju osiguravanja sigurnosti posjetitelja, potrebno je planirati i predvidjeti ključne točke koncentracije EKI te osigurati dostatne kapacitete za komunikaciju. Sve navedeno mora biti u funkciji prvenstveno spasilačkih službi (HGSS) kako bi se osiguralo dobro pokrivanje evakuacijskih zona kod hitnih intervencija, ali i za druge korisnike (Javne ustanove za upravljanje parkom prirode Medvednica i druge državne institucije). Također se planira pojačavanje kapaciteta kabelske kanalizacije unutar obuhvata Plana, ali i šire, s obzirom da je potrebno sagledavati i sve zone izvan obuhvata koje čine cjelinu u sustavu ukupne elektroničke komunikacijske infrastrukture.

(10) Pri projektiranju i izvođenju elektroničke komunikacijske infrastrukture obvezatno se treba pridržavati važećeg Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), kao i drugih važećih propisa.

5.2.1. Radio relejni koridori

Članak 41.

(1) S obzirom da se u obuhvatu UPU Vršna zona nalazi Odašiljački objekt Sljeme – TV toranj, planom su, uz postojeće, predviđeni i novi radio relejni (RR) koridori Marudini – Sljeme, Moslavačka Gora – Sljeme, MSC – Sljeme i Žitnjak – Sljeme.

(2) Za svaku građevinu unutar obuhvata UPU Vršna zona (posebno se to odnosi na stupove i opremu planiranih žičara), bez obzira na visinu, ukoliko se nalazi na trasi RR koridora, ili je u njegovoj blizini, moraju se utvrditi eventualni elementi ograničenja kod izdavanja odgovarajućeg akta kojim se odobrava građenje. Za građevine koje su izvan zračnih koridora, a više su od 35 m, mora se ishoditi suglasnost za njihovo lociranje u odnosu na RR koridore.

5.3. UVJETI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREŽE

Članak 42.

(1) Komunalnu infrastrukturu treba graditi unutar površina planiranih ulica u sklopu kolnika i nogostupa poštujući minimalne dopuštene udaljenosti između pojedinih vodova infrastrukturne mreže.

(2) Aktom kojim se dozvoljava gradnja odredit će se detaljan položaj vodova komunalne infrastrukturne mreže. Izgradnja treba biti usklađena s dodatnim posebnim uvjetima javnih komunalnih poduzeća, koja su nadležna za pojedine vodove infrastrukturne mreže.

5.3.1. Vodnogospodarski sustav

Vodoopskrba

Članak 43.

(1) Razmještaj građevina i objekata vodoopskrbe prikazan je na kartografskom prikazu br. 2b. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Vodoopskrba, odvodnja i zaštita od štetnog djelovanja voda.

(2) Tehničko rješenje planiranog vodoopskrbnog sustava očituje se u izgradnji spojne veze na planiranu vodospremu izvan obuhvata UPU Vršna zona.

(3) Postojeća lokacija vodospreme (uz sadašnju lokaciju Vidikovca) će se planom zadržati u funkciji kao i postojeći pristupni put do vodospreme (servisna cesta).

(4) Postojeća mreža u sklopu UPU Vršna zona se prema potrebi može rekonstruirati na način da se poveća hidraulički dotok povećavanjem profila distributivnih cjevovoda.

(5) Na skijaškoj stazi Panjevina, koja se svojim manjim, gornjim dijelom nalazi unutar obuhvata UPU Vršna zona, predviđa se izgradnja vodoopskrbne mreže u sklopu koje se nalaze zasunske komore, odnosno hidrantski priključak na koji se mogu priključiti topovi za zasnježenje skijaške staze.

(6) S obzirom da se planira revitalizacija skijaške staze Panjevina i uređenje vršnog platoa, na koji će novom kabinskom žičarom u zimskim mjesecima pristizati značajno veći broj skijaša, neophodno je osigurati izgradnju sustava zasnježenja. To podrazumijeva nadogradnju sustava vodoopskrbe novim priključnim mjestima na planiranim lokacijama sa svom potrebnom opremom, dobavnim cjevovodom, sustavom komunikacije i napajanja.

(7) Voda za potrebe zasnježenja osigurava se iz planiranog akumulacijskog jezera na Krumpirištu.

(8) Svi ostali planirani vodoopskrbni cjevovodi koji nisu u funkciji zasnježenja planiraju se izvesti u koridorima prometnica i to iz duktilnih, PEHD i sl. cijevi Ø250 mm, Ø200mm, Ø150mm i Ø100mm, a daljnji razvod mreže do krajnjih korisnika izvodit će se prema stvarno utvrđenim potrebama korisnika sukladno uvjetima distributera (prema proračunu za svaki objekt). Trase cjevovoda koje se vode izvan prometnih i pješačkih površina moraju se u što većoj mjeri voditi unutar prosječenih trasa šume/raslinja.

(9) Vodovodna revizijska okna predviđaju se na svim mjestima grananja vodovodne mreže i na mjestima predviđenima za smještaj hidranata.

(10) Razvod hidrantske mreže planiran je sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (»Narodne novine«, broj 8/06). Hidrante treba spojiti na vod lokalne mreže uz obveznu ugradbu zasuna. Hidranti će se izvesti kao nadzemni na međusobnoj udaljenosti prema navedenom Pravilniku.

(11) Dubina rova za polaganje vodovodne cijevi mora biti na adekvatnoj dubini radi mehaničke zaštite i zaštite od smrzavanja (pri čemu posebnu pažnju kod mehaničke zaštite cjevovoda treba posvetiti činjenici da se ski stazama kreću strojevi za pripremu zasnježenih površina, u pojedinim situacijama i kamioni koji istovaruju snijeg s posebnih lokacija te strojno raspoređuju po stazi, te činjenici da se za vrijeme gradnje područjem kreću građevinski strojevi). Najniže i najviše točke na cjevovodu potrebno je izvesti s oknom muljnog ispusta i oknom sa zračnim ventilom, ukoliko za to postoji potreba.

(12) Križanja i paralelna vođenja s ostalim instalacijama (kanalizacija, energetski i telekomunikacijski kabeli i sl.) treba uskladiti s uvjetima vlasnika instalacija. Trase vodoopskrbnih cjevovoda treba u pravilu voditi po već postojećim ili planiranim trasama staza, putova i prometnica ili drugih infrastrukturnih linijskih objekata.

(13) Vodoopskrbna mreža prikazana na kartografskom prikazu usmjeravajućeg je značenja i detaljno će se razrađivati odgovarajućom stručnom dokumentacijom pri čemu je potrebno izvršiti snimanje postojećih instalacija na terenu. Prilikom izrade stručne dokumentacije dozvoljene su odgovarajuće prostorne prilagodbe (trase i lokacije određene ovim planom mogu se mijenjati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, obilježjima prostora, imovinsko-pravnim odnosima i slično), a promjene ne mogu biti takve da narušavaju opću koncepciju Plana.

(14) Osnovna mreža određena ovim planom nadograđivat će se sukladno potrebama korisnika i prilagođeno fazama realizacije (izgradnje).

(15) Projektiranje i izgradnja građevina za vodoopskrbu mora biti u skladu s važećim zakonima i drugim propisima za ove vrste građevina.

Odvodnja

Članak 44.

Razmještaj građevina i objekata odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda prikazan je na kartografskom prikazu br. 2b. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Vodoopskrba, odvodnja i zaštita od štetnog djelovanja voda.

Sanitarno potrošne otpadne vode

Članak 45.

(1) Sve sanitarne otpadne vode iz građevina i zgrada prikupljat će se na području obuhvata te zajedničkim kolektorom voditi do uređaja za pročišćavanje (za hotel Tomislavov dom – uređaj južno od županijske ceste, a za sve ostale građevine uređaj/taložnica južno od površine planiranog informacijsko-edukacijskog punkta, planske oznake R2.13). Sanitarne vode iz građevina potrebno je ispuštati u kanalizacijski sustav preko priključno-kontrolnih okana. Sastav otpadnih voda koje se upuštaju u kanalizacijski sustav mora biti u skladu s Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (»Narodne novine«, br. 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16), Uredbom o standardu kakvoće voda (»Narodne novine«, br. 73/13, 151/14, 78/15 i 61/16) te Pravilnikom o izdavanju vodopravnih akata (»Narodne novine«, br. 78/10, 79/13 i 9/14).

(2) Ukoliko se predviđenim načinima pročišćavanja ne postignu ciljevi zaštite okoliša u cjelini, odnosno ukoliko se utvrdi da je opterećenje u otpadnim vodama, primjenom graničnih vrijednosti emisija sukladno posebnom propisu, takvo da se ne mogu postići ciljevi zaštite okoliša te u slučajevima kada uvjeti zaštite okoliša to zahtijevaju, propisuju se dopunske mjere određene Planom upravljanja vodnim područjima kao što su strože granične vrijednosti emisija određene na temelju metodologije primjene kombiniranog pristupa i druge mjere.

Oborinske otpadne vode

Članak 46.

Oborinske vode s prometnih površina potrebno je prikupiti u kanalizaciju sustavom slivnika i linijskih rešetki koje imaju ugrađeni taložnik, radi prihvata plivajućih i krutih čestica u oborinskoj vodi, te tako obrađenu vodu ispustiti u okolni teren. Ostale oborinske vode (s krovova građevina) ne moraju se pročišćavati preko separatora mineralnih ulja i ugljikovodika jer se smatraju relativno čistim vodama. Takve oborinske vode se mogu prikupljati u spremnike i koristiti za zalijevanje zelenih površina, ponovo upotrijebiti u sanitarnim prostorima i sl. Pri razradi projektne dokumentacije potrebno je na adekvatan način osigurati pročišćavanje oborinskih voda prije upuštanja u okoliš, odnosno prirodni prijemnik.

Otpadne vode skijaških staza

Članak 47.

Otpadne vode skijaških staza su otopljene vode sa skijaških staza koje je potrebno prikupiti u kanalizaciju sustavom slivnika i linijskih rešetki koje imaju ugrađeni taložnik, radi prihvata plivajućih i krutih čestica u oborinskoj vodi, te tako obrađenu vodu ispustiti u akumulacijsko jezero (za one dijelove staza koje su na višoj koti od akumulacijskog jezera) ili iskoristi na neki način (prikupljati u spremnike i koristiti za zalijevanje zelenih površina, ponovo upotrijebiti u sanitarnim prostorima i sl.). Vode se skupljaju kako ne bi došlo do biološke neravnoteže u tlima niže od kompleksa skijališta.

Članak 48.

(1) Mreža odvodnje otpadnih voda prikazana na kartografskom prikazu usmjeravajućeg je značenja i detaljno će se razrađivati odgovarajućom stručnom dokumentacijom. Prilikom izrade stručne dokumentacije dozvoljene su odgovarajuće prostorne prilagodbe (trase i lokacije određene UPU-om Vršna zona mogu se mijenjati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, obilježjima prostora, imovinsko-pravnim odnosima i slično), a promjene ne mogu biti takve da narušavaju plansku koncepciju. Trase cjevovoda za odvodnju otpadnih voda treba u pravilu voditi po već postojećim ili planiranim trasama staza, putova i prometnica ili drugih infrastrukturnih linijskih objekata.

(2) Osnovna mreža određena UPU-om Vršna zona nadograđivat će se sukladno potrebama korisnika i prilagođeno fazama realizacije (izgradnje) sukladno uvjetima nadležnog poduzeća.

(3) Kanalizacijski sustav otpadnih voda potrebno je izvesti od PEHD, poliesterskih, PVC ili jednako vrijednih cijevi. Kolektori moraju biti strogo vodonepropusni radi zaštite tla, podzemnih voda i okoliša općenito, s propisnim revizijskim oknima za čišćenje i održavanje kanala. Revizijska okna na trasi cjevovoda potrebno je izvesti kao montažna, monolitna ili tipska s obveznom ugradnjom penjalica i poklopcima za prometno opterećenje prema poziciji na terenu (prometna, pješačka površina), a slivnike kao tipske s taložnicom. Na dijelu kanalizacijske mreže gdje ne postoji mogućnost gravitacijske odvodnje potrebno je ugraditi crpne stanice.

(4) Projektiranje i izgradnja građevina i uređaja u sustavu odvodnje otpadnih voda mora biti u skladu s posebnim propisima za ove vrste građevina, a svi zahvati na sustavu odvodnje moraju biti usklađeni s odredbama Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), vodopravnim uvjetima i Odlukom o odvodnji otpadnih voda (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 12/02, 23/03 i 01/08), pri čemu posebnu pažnju kod mehaničke zaštite cjevovoda treba posvetiti činjenici da se ski stazama kreću strojevi za pripremu zasnježenih površina, u pojedinim situacijama i kamioni koji istovaruju snijeg s posebnih lokacija te strojno raspoređuju po stazi, te činjenici da se za vrijeme gradnje područjem kreću građevinski strojevi.

(5) Ukoliko se predviđenim načinima pročišćavanja ne postignu ciljevi zaštite okoliša u cjelini, odnosno ukoliko se utvrdi da je opterećenje u otpadnim vodama, primjenom graničnih vrijednosti emisija sukladno posebnom propisu, takvo da se ne mogu postići ciljevi zaštite okoliša te u slučajevima kada uvjeti zaštite okoliša to zahtijevaju, propisuju se dopunske mjere određene Planom upravljanja vodnim područjima kao što su strože granične vrijednosti emisija određene na temelju metodologije primjene kombiniranog pristupa i druge mjere.

Zaštita od štetnog djelovanja voda i zaštita voda

Članak 49.

(1) Cilj uređenja postojećih vodotoka u neposrednoj blizini obuhvata UPU Vršna zona (južno izvan obuhvata), u koje se ispuštaju pročišćene vode iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Tomislavov dom) odnosi se prvenstveno na osiguranje neškodljivog protoka površinskih voda, zaštitu područja predviđenih za gradnju, te držanja vodne erozije u prihvatljivim granicama.

(2) Radi preciznijeg utvrđivanja koridora uređenja vodotoka i izgradnje sustava zaštite od poplava planira se utvrđivanje inundacijskog područja, odnosno javnog vodnog dobra i vodnog dobra za sve vodotoke.

(3) Do utvrđivanja inundacijskog područja (javnog vodnog dobra i vodnog dobra), širina koridora vodotoka obuhvaća prirodno ili uređeno korito vodotoka, s obostranim pojasom širine 5 m, mjereno od gornjeg ruba korita ili vanjskog ruba građevine uređenja toka.

(4) Korištenje koridora i svi zahvati kojima nije svrha osiguranje protočnosti mogu se vršiti samo sukladno Zakonu o vodama.

(5) Radi obrane od poplave i osiguranja trajne planirane protočnosti, moraju se poduzimati preventivne mjere održavanja, izgradnje, rekonstrukcije i dogradnje građevina uređenja vodotoka te njihov nadzor.

(6) Obzirom da se uz Erberov put istočno od Panjevine nalazi neimenovani izvor vode za koji nisu propisane zone sanitarne zaštite izvorišta potrebno je poduzeti sve neophodne mjere zaštite prilikom gradnje svih građevina u neposrednoj blizini izvora kako bi se spriječila bilo koja vrsta onečišćenja. Sve mjere zaštite izvora moraju biti u skladu sa Zakonom o vodama i propisima koji reguliraju zaštitu izvorišta.

(7) Zaštita podzemnih voda određuje se mjerama za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja, prije svega izgradnjom sustava odvodnje i obveznim priključenjem potrošača vode na sustav odvodnje.

(8) Ostale mjere za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja podzemnih i površinskih voda uključuju izbjegavanje odlijevanja onečišćenih voda sustavnom kontrolom potencijalnih zagađivača unutar Plana.

5.3.2. Energetski sustav

Elektroopskrba

Članak 50.

(1) Razmještaj građevina i objekata elektroenergetske mreže prikazan je na kartografskom prikazu br. 2c. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Energetski sustav i komunikacije.

(2) Planira se izgradnja dvije trafostanice 10(20)/0,4 kV na lokacijama načelno ucrtanim u grafičkom dijelu UPU Vršna zona. Točne lokacije trafostanica 10(20)/0,4 kV odredit će se kroz dokumentaciju za ishođenje akta kojim se odobrava gradnja, na način da se izgradnjom ne ugrozi površina šume. Trafostanice će se graditi kao samostojeće građevine ili kao ugrađene u građevini.

(3) Ako se trafostanice 20/0,4 kV grade kao samostojeće u vlasništvu distribucije, potrebno je osigurati zasebnu česticu na način da trafostanica bude minimalno udaljena 1,00 m od granice čestice i 2,00 m od kolnika – prometne površine i to na način da se izbjegnu zone koje su obrasle šumom.

(4) Pristup trafostanicama mora biti nesmetan zbog potreba servisiranja, tehničkog održavanja i očitanja stanja brojila u pogledu pravno-imovinskog statusa i prometno (da imaju osiguran slobodan kolni pristup i da se može pristupiti teškim teretnim vozilom).

(5) Vodovi 20 kV naponskog nivoa izvodit će se isključivo podzemnim kabelima po načelnim trasama prikazanim u grafičkom dijelu UPU Vršna zona. Moguća odstupanja trasa bit će obrazložena kroz projektnu dokumentaciju, a točne trase odredit će se tek po određivanju mikro lokacija trafostanica.

(6) Trase buduće niskonaponske mreže nisu prikazane u grafičkom dijelu UPU Vršna zona već će se izvoditi prema zasebnim projektima. Niskonaponska mreža će se izvoditi kao podzemna ili kao nadzemna sa samonosivim kabelskim vodičima razvijenim na betonskim ili željeznim stupovima. Trasu niskonaponske mreže u što većoj mjeri voditi unutar već prosječenih trasa ili po stazama i putovima.

(7) Rasvjeta cesta i pješačkih staza unutar UPU Vršna zona riješit će se zasebnim projektima, kojima će se definirati njen status, napajanje i upravljanje, tip stupova, njihov razmještaj u prostoru, odabir armatura i sijalica te traženi nivo osvijetljenosti. Sustav rasvjete putova i staza može se izgraditi/postaviti uz suglasnost Javne ustanove Park prirode Medvednica prema posebnim propisima. Pri odabiru rasvjete treba se voditi računa da se koristi tip rasvjete koji ne izaziva svjetlosno onečišćenje okoliša.

(8) Uvjete (tehnička rješenja) za izgradnju elektroopskrbne mreže kao i uvjete priključka građevina na distributivnu elektroopskrbnu mrežu davat će operator distributivnog sustava na zahtjev investitora tj. korisnika.

(9) Trase i lokacije uređaja elektroopskrbne mreže u UPU Vršna zona usmjeravajućeg su značaja i razrađivat će se odgovarajućom stručnom projektnom dokumentacijom. Prilikom izrade projektne (izvedbene) dokumentacije, trase i lokacije uređaja koji su određeni UPU-om Vršna zona mogu se mijenjati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu. Promjene ne mogu biti takve da narušavaju predviđenu plansku koncepciju. Trase elektroopskrbne mreže treba u pravilu voditi po već postojećim ili planiranim trasama staza, putova i prometnica ili drugih infrastrukturnih linijskih objekata.

(10) Osnovna mreža određena UPU-om Vršna zona nadograđivat će se sukladno potrebama korisnika i prilagođeno fazama realizacije (izgradnje).

Plinoopskrba

Članak 51.

(1) UPU-om Vršna zona dopušta se izgradnja plinske mreže u sklopu buduće plinofikacije. Do izgradnje plinovoda dopušta se korištenje ukapljenog naftnog plina za grijanje i hlađenje građevina i pripremu tople vode.

(2) Nove distributivne plinovode u pravilu treba polagati u koridoru ulica, pri čemu se cjevovodi moraju izvoditi kao srednje tlačni minimalnog tlaka 1 bar, a maksimalno 4 bara. Plinovod se planira od PEHD PE100 SDR11 S5 cijevi, a planirani promjeri plinovoda su d=160 mm, d=110 mm, d=90 m. Najmanji dozvoljeni razmak između plinske cijevi i ostalih uređaja i instalacija komunalne infrastrukture iznosi 1,0 m, od drvoreda i građevina iznosi 2,50 m, a najmanji dozvoljeni vertikalni razmak kod križanja s ostalim instalacijama iznosi 0,50 m. Plinske cijevi se polažu na pješčanu posteljicu, a debljina nadsloja iznad cijevi iznosi najmanje 0,90 m. Ukoliko se cjevovod mora polagati na manjim dubinama od 0,90 m, plinske se cijevi zaštićuju s dodatnom čeličnom cijevi u koju se uvlači planirani cjevovod kako bi se izbjeglo pucanje cijevi uslijed prometnog opterećenja.

(3) Uvjete (tehnička rješenja) za povezivanje korisnika (građevina) na distributivnu mrežu (za izgradnju priključne distributivne kanalizacije/kućnog priključka) davat će davatelj usluga (distributer).

(4) Planiranje, izgradnja i korištenje građevina za transport plina mora biti u skladu s posebnim propisima za ove vrste građevina (pri čemu posebnu pažnju kod mehaničke zaštite cjevovoda treba posvetiti činjenici da se skijaškim stazama kreću strojevi za pripremu zasnježenih površina, u pojedinim situacijama i kamioni koji istovaruju snijeg s posebnih lokacija te strojno raspoređuju po stazi, te činjenici da se za vrijeme gradnje područjem kreću građevinski strojevi).

(5) Trase plinoopskrbnih cjevovoda treba u pravilu voditi po već postojećim ili planiranim trasama staza, putova i prometnica ili drugih infrastrukturnih linijskih objekata.

Obnovljivi izvori energije

Članak 52.

(1) UPU-om Vršna zona dopušta se korištenje obnovljivih izvora energije (solarna energija – solarni fotonaponski paneli).

(2) UPU-om Vršna zona dopuštena je ugradnja solarnih fotonaponskih panela, energetskih jedinica za proizvodnju električne i toplinske energije (kogeneracija) koja se može koristiti za zagrijavanje, odnosno hlađenje pojedinih građevina sukladno važećim zakonima i drugim propisima.

(3) Solarni fotonaponski paneli se mogu postavljati na krovove zgrada na način da ne ugroze statičku stabilnost građevine, odnosno konstrukcije na koju se postavljaju, pri čemu se mora voditi računa o njihovoj vizualnoj eksponiranosti, kao i da se izbjegne efekt zasljepljenja za korisnike skijaških staza i sl.

6. UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 53.

(1) S obzirom da je cijelo područje obuhvata UPU Vršna zona planom šireg područja određeno kao područje odmora i rekreacije R2 (Sljeme I – R2.1 i Sljeme III – R2.3), UPU-om Vršna zona nisu zasebno razgraničene javne zelene površine.

(2) Detaljni uvjeti uređenja javnih zelenih površina unutar površina odmora i rekreacije, koje su razgraničene UPU-om Vršna zona, a na kojima se ne predviđa gradnja zgrada – na površini šuma istočno i zapadno od koridora kabinske žičare iz smjera Zagreba te šume na južnim padinama vršnog područja (R2.14), na površini šuma uz hotel Tomislavov dom (R2.34) te na površini livade uz Tomislavov dom (R2.32), dani su unutar točke 2. Uvjeti uređenja površina i smještaja građevina unutar područja odmora i rekreacije (R2) te unutar točke 7.1. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti ovih Odredbi za provođenje.

7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I
KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

7.1. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I POSEBNOSTI

Članak 54.

(1) Obuhvat UPU Vršna zona nalazi se na području Parka prirode Medvednica, zaštićenom temeljem Zakona o zaštiti prirode.

(2) Za područje obuhvata UPU Vršna zona utvrđeni su uvjeti zaštite prirode koji su ugrađeni u sve odgovarajuće segmente planskih rješenja.

Članak 55.

Na području obuhvata UPU Vršna zona nalaze se sljedeće osobito značajne prirodne vrijednosti utvrđene Prostornim planom Parka prirode Medvednica, koje su prikazane na kartografskom prikazu br. 3a. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA, Zaštićeni dijelovi prirode:

1. vršno područje: (iznad 750 m n m) – zauzima čitavo područje obuhvata

2. osobito vrijedni šumski potezi i

3. posebno vrijedne livade i travnjaci (L): livada ispod Tomislavovog doma (L11).

Članak 56.

Na području obuhvata UPU Vršna zona prisutni su sljedeći stanišni tipovi određeni kao ugroženi i rijetki, sukladno Pravilniku o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima (»Narodne novine«, broj 88/14) i Direktivi Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore: E.4.4.2. Šuma gorskog javora i mjesečarke (As. Lunario redivivae-Aceretum pseudoplatani Klika 1955), E.4.5.1. Šuma bukve s velikom mrtvom koprivom (As. Lamio orvalae-Fagetum (Ht. 1938) Borhidi 1963) E.5.1.1. Panonska bukovo-jelova šuma s brdskom vlasuljom (As. Festuco drymeiae-Abietetum Vukelić et Baričević 2007).

Članak 57.

Za područje obuhvata UPU Vršna zona utvrđene su i sljedeće mjere zaštite prirode:

1. ugrožene i rijetke tipove staništa nužno je očuvati u što prirodnijem stanju, posebice očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip, uklanjati strane invazivne vrste, ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme, očuvati povoljni sastav mineralnih i hranjivih tvari u vodi i tlu, održavati povoljni vodni režim i sprječavati zaraštavanje travnjaka te ih održavati košnjom prilagođenom pojedinom stanišnom tipu travnjaka (livade)

2. očuvati cjelovitost površina šumskih staništa, održivo gospodariti šumama u cilju dugoročnog očuvanja autohtonih šumskih zajednica, u najvećoj mjeri očuvati šumske čistine (livade, pašnjaci i dr.) i šumske rubove

3. izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zaštitu bilja i bioloških kontrolnih sredstava za zaštitu bilja i bioloških kontrolnih sredstava (»control agents«)

4. osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojećih i oborenih) stabala, osobito stabala s dupljama, a nužno pošumljavanje (popunjavanje) obavljati autohtonim vrstama drveća u sastavu koji odražava prirodni sastav, koristeći prirodi bliske metode

5. tehničko rješenje na elektroenergetskim objektima izvesti na način da se ptice zaštite od strujnog udara

6. pri izvođenju javne rasvjete upotrebljavati tipove rasvjete kojom se smanjuje, odnosno minimalizira svjetlosno onečišćenje, pri čemu treba minimalizirati, odnosno optimalno koristiti rasvjetu u sklopu cijele zone

7. na cijelom području minimalizirati korištenje rasvjete i izvore buke

8. uklanjanje postojeće vegetacije prilikom širenja i tijekom održavanja prometnica, staza svesti na minimalnu razinu

9. u slučaju pojave invazivnih vrsta uz prometnice pravilno zbrinuti pokošeni i posječeni biljni materijal s lokacija gdje su utvrđene navedene vrste

10. prilikom projektiranja i izgradnje puta PP2 izbjegavati rušenje stabala i degradaciju šumskih površina, sukladno tehničkim mogućnostima

11. uređaji za pročišćavanje otpadnih voda u sklopu UPU-a Vršna zona moraju se dimenzionirati na način da stupanj pročišćavanja otpadnih voda bude propisane kvalitete sukladno važećim zakonima i drugim propisima, kako vode koje se ispuštaju nakon pročišćavanja ne bi utjecale na okoliš (izvorišta vode, tla, podzemne vode i sl.)

12. za potrebe provedbe biološkog i kemijskog praćenja stanja (monitoring) skijališta i praćenja utjecaja uspostaviti kontinuirani monitoring na četiri različite lokacije: travnjačka površina koja se (1) ne koristi za zimske sportove, (2) koristi za zimske sportove bez zasnježivanja, (3) koristi za zimske sportove s novo uspostavljenim zasnježivanjem (Panjevina) te koja se (4) koristi za zimske sportove s višegodišnjim zasnježivanjem (Crveni spust)

13. radove na uklanjanju vegetacije potrebno je izvoditi izvan vegetacijske sezone, tj. u razdoblju od 1. studenoga do 1. veljače

14. dinamiku košnje livada dogovoriti sa stručnom osobom (biologom – botaničarom ili agronomom)

15. tijekom izgradnje/rekonstrukcije koristiti prilagođenu mehanizaciju koja minimalizira veličinu građevinskog pojasa

16. za potrebe izvođenja radova zabranjeno je otvaranje novih pristupnih putova, kako bi se minimalizirao utjecaj na okolna staništa

17. ograničiti površinu predviđenu za adrenalinski park da čim manje zadire na prirodne površine; vrijeme postavljanja tog parka treba prilagoditi tako da se park montira nakon cvjetanja livadnog bilja, u dogovoru s Javnom ustanovom park prirode Medvednica

18. svake godine vršiti monitoring travnjaka kod Tomislavovog doma; ukoliko se pokaže da se zbog intenzivnog korištenja prostora travnjak uništava, adrenalinski park potrebno je demontirati

19. postojeće izvore vode ostaviti dostupne divljači tijekom cijele godine

20. trase infrastrukture planirati na način da u najvećoj mjeri prate postojeće ili planirane prometnice, staze i putove te infrastrukturne koridore

21. sve građevine obvezno treba priključiti na sustav javne odvodnje, a do izgradnje sustava za sve se građevine treba osigurati pročišćavanje otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje odgovarajućeg kapaciteta; iznimno se zbrinjavanje otpadnih voda može osigurati izgradnjom nepropusne sabirne jame i

22. izgradnju novih građevina projektirati i izvoditi na način da se u što većoj mjeri sačuva okolna šuma te na način da se spriječi erozija.

Članak 58.

Područje obuhvata UPU Vršna zona nalazi se na području ekološke mreže proglašene Uredbom o ekološkoj mreži (»Narodne novine«, br. 124/13 i 105/15) – HR2000583 Medvednica, područje očuvanja značajnom za vrste i stanišne tipove – POVS (područje značajno za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih staništa (izuzev ptica), kao i prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju).

Članak 59.

(1) U postupku izrade UPU Vršna zona proveden je postupak Strateške procjene utjecaja plana na okoliš, a mjere zaštite ugrađene su u plan.

(2) U sklopu Strateške procjene utjecaja plana na okoliš proveden je i postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu te su u UPU Vršna zona ugrađene mjere ublažavanja utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže.

(3) Planirani zahvati moraju se uskladiti s posebnim uvjetima prema zakonima iz područja zaštite okoliša i prirode.

7.2. MJERE ZAŠTITE KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 60.

Unutar obuhvata UPU Vršna zona ne nalaze se nepokretna kulturna dobra na koja se odnose odredbe Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Članak 61.

(1) Područje obuhvata UPU Vršna zona nalazi se unutar prostorne cjeline izraženih kulturno-povijesnih i ambijentalnih vrijednosti.

(2) Na području obuhvata UPU Vršna zona nalaze se sljedeći elementi kulturno-povijesnog identiteta s obzirom na ambijentalnu, kulturno-povijesnu i tradicijsku vrijednost, koji su utvrđeni Prostornim planom Parka prirode Medvednica, a prikazani na kartografskom prikazu br. 3b. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA, Graditeljska baština:

1. gornja stanica skijaške žičare, kao najfrekventnija točka zone, posjeduje pejsažne i povijesne vrijednosti – početak tradicionalnog puta prema Činovničkoj livadi i

2. lokacija Tomislavovog doma, koji posjeduje ambijentalnu i povijesnu vrijednost, a sam objekt doma (izgrađenog 1987. godine, recentno rekonstruiran) ne posjeduje spomenička obilježja.

(3) Ostali elementi identiteta kojima se Prostornim planom Parka prirode Medvednica osigurava zaštita su:

1. prostorne cjeline kvalitetnih estetskih, morfoloških i prirodno-pejzažnih obilježja, karakteristične vizure i panoramske slike kao što su silueta Medvednice, vršno područje s prepoznatljivom strukturom TV tornja kao prostorna cjelina izraženih kulturno-povijesnih i ambijentalnih vrijednosti

2. planinarski putevi, posebno stare staze: Gračani – Jelačićev trg – Gradska kuća, Črešnja – Piramida, Šestine – Sv. Jakob – Piramida, Šestine – Kraljičin zdenac – Piramida, Gračani – Rauchova lugarnica – Puntijarka – Piramida, Elvirin put, posjeduju pejsažnu, kulturno-povijesnu i tradicijsku vrijednost, koju je i nadalje potrebno njegovati i odražavati i

3. skijaške staze na sjevernim padinama Parka prirode Medvednica i povijesni toponimi.

Članak 62.

Za područje Parka prirode Medvednica utvrđen je sustav mjera zaštite nepokretnih kulturnih dobara koji se odnosi na potrebu očuvanja građevina s okolišem, prirodnih i kultiviranih krajolika, etnološke, memorijalne i arheološke baštine na cijelom području Parka prirode Medvednica, od čega se za područje obuhvata UPU Vršna zona izdvaja:

1. zaštita i očuvanje povijesne slike prostora, koju određuje volumen i mjerilo objekata; vrijednosti krajolika (prirodnog i kultiviranog); povijesne i tradicijske graditeljske strukture; kao i njihovog međusobnog odnosa u prostoru

2. očuvanje prepoznatljivosti ambijentalnih karakteristika, njihove slojevitosti i posebnosti, uklopljenosti u prostoru, strukturalnih i morfoloških obilježja, oblika prostorne organizacije, načina gradnje i završne obrade građevina

3. očuvanje i revitalizacije tradicijskih sadržaja, vještina, funkcija i običaja, te omogućavanje razvoja uključivanjem u programe ekološkog, turističkog i gospodarskog razvoja

4. očuvanje povijesnih oblika i trasa komunikacija – prometnica, planinarskih i pješačkih staza i putova i omogućavanje njihovog korištenja u turističke i edukativne svrhe

5. zadržavanje toponima koji imaju tradicijsko povijesno i simboličko značenje

6. očuvanje prirodnih značajki prostora koji su integralni dio kulturne i prirodne baštine

7. sustavnu provedbu arheoloških istraživanja i

8. dokumentiranje i praćenje stanja sveukupnih vrijednosti prostora.

Članak 63.

Ukoliko se pri izvođenju zahvata naiđe na predmete ili nalaze arheološkog i povijesnog značaja, potrebno je radove odmah obustaviti i obavijestiti o tome nadležni konzervatorski odjel, kako bi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara izvršio pregled, dokumentiranje te ocjena vrijednosti nalaza.

8. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 64.

(1) U cilju osiguravanja cjelovitog pristupa gospodarenju otpadom na prostoru Parka prirode Medvednica izradit će se posebna studija gospodarenja otpadom s programom mjera gdje će se posebno voditi računa o aspektu izbjegavanja i smanjivanja nastajanja otpada, vrednovanju neizbježnog otpada i primarnoj reciklaži, kontroliranom odlaganju u okviru sustava gospodarenja otpadom lokalnih zajednica, te edukativnim programima kojima će se postići bolji učinak cijelog sustava.

(2) Do izrade studije iz stavka 1. ovoga članka provodit će se sljedeće mjere:

1. unutar Parka prirode Medvednica otpad će se zbrinjavati iz dostupnih građevina i površina putem komunalnih poduzeća

2. ne dozvoljava se spaljivanje i zakapanje otpada i

3. druge mjere utvrđene za pojedina područja odmora i rekreacije.

9. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIŠ

9.1. ČUVANJE I POBOLJŠANJE KVALITETE VODA

Članak 65.

(1) Područje obuhvata UPU Vršna zona nalazi se izvan granica zona sanitarne zaštite izvorišta.

(2) Zaštita podzemnih voda određuje se mjerama za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja, prije svega izgradnjom sustava odvodnje i obveznim priključenjem potrošača vode na sustav odvodnje.

(3) Ostale mjere za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja podzemnih voda uključuju izbjegavanje odlijevanja onečišćenih voda i voda onečišćenih deterdžentima, brigu korisnika o zaštiti i održavanju vodovodne mreže, hidranata i drugih vodovodnih uređaja.

(4) Granične vrijednosti emisija otpadnih voda koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje i koje se nakon pročišćavanja ispuštaju iz sustava javne odvodnje u prirodni prijemnik, moraju biti u okvirima graničnih vrijednosti pokazatelja i dopuštene koncentracije prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda i u skladu s Uredbom o standardu kakvoće voda te s Pravilnikom o izdavanju vodopravnih akata.

(5) Zaštita voda provodi se sukladno odredbama Zakona o vodama. Svi zahvati i korištenje moraju biti usklađeni s važećim zakonima i drugim propisima. Za sve zahvate posebne vodopravne uvjete propisat će Hrvatske vode.

(6) Korisnik/upravitelj skijališta treba osigurati praćenje stanja kakvoće vode na izvorima u blizini skijališta: Jelenje vode, izvor kod Lugarnice Oštrica, izvor Bistre i izvora potoka Bliznec. Način praćenja stanja kakvoće vode treba biti u skladu s Direktivom 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike.

9.2. ZAŠTITA I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA

Članak 66.

(1) Zaštita zraka na području Parka prirode Medvednica pa tako i unutar područja obuhvata UPU Vršna zona ovisi, radi utjecaja lokalnih i regionalnih izvora atmosferskog zagađenja te zagađenja porijeklom iz prekograničnih izvora većine susjednih zemalja, o suradnji na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini temeljenoj na međunarodnim programima i obvezama čiji je cilj smanjivanje onečišćenja u atmosferu u Europi.

(2) Praćenjem kakvoće zraka i oborina potrebno je pratiti učinke imisija te drugih podataka koji omogućavaju praćenje trenda zagađenja.

(3) Na prostoru Parka prirode Medvednica, posebice unutar užeg područja, treba smanjiti promet individualnih motornih vozila i razvijati sustav ekološkog javnog prijevoza. Na prostoru cijelog Parka prirode Medvednica treba izbjegavati upotrebu fosilnih goriva i poticati upotrebu obnovljivih izvora energije. Na prostoru Parka prirode Medvednica omogućuje se postavljanje opreme za punjenje osobnih automobila, bicikala i sl. – električnom energijom.

9.3. ZAŠTITA OD PREKOMJERNE BUKE

Članak 67.

(1) Za vrijeme građenja građevina planiranih UPU-om Vršna zona sve graditeljske aktivnosti, uključivo vanjske transporte, treba obavljati tijekom dnevnog razdoblja osim ukoliko je iz tehničkih razloga nemoguće izbjeći izvođenje radova noću. Pritom treba primjenjivati sve odredbe važećih zakona i drugih propisa kojim se određuju najviše dopuštene razine buke.

(2) Na cijelom prostoru Parka prirode Medvednica pa tako i unutar područja obuhvata UPU Vršna zona, a osobito unutar cjelovitog šumskog kompleksa treba preventivnim i edukativnom mjerama sprječavati stvaranje buke, a osobito od:

1. prometa i aktivnosti vezanih uz šumarske radove upotrebom transportnih sredstava, postrojenja, uređaja i strojeva

2. aktivnosti posjetilaca i

3. aktivnosti drugih dionika parka (npr. velikih događanja na području Parka prirode Medvednica) uz obvezno poštivanje najveće dopuštene glasnoće.

(3) Od navedenih mjera moguće je odstupiti za vrijeme održavanja priredbi ili velikih događanja, uz suglasnost i prema posebnim uvjetima Javne ustanove Park prirode Medvednica.

9.4. ZAŠTITA TLA

Članak 68.

(1) U fazi istraživanja i projektiranja treba primjenjivati cjeloviti pristup, tj. tehnička rješenja za osiguranje stabilnosti na pojedinim zahvatima moraju biti međusobno usklađena kako bi se osigurala stabilnost terena na području obuhvata plana.

(2) Svi radovi koji se izvode unutar prometnih (GU1, SU1, OU1, PP, P) i infrastrukturnih površina (trase vodovoda odvodnje, elektronička komunikacijska infrastruktura i elektroopskrba), kao i unutar svih površina na kojima se planira gradnja, moraju se izvoditi da na najmanji mogući način uništavaju okolno tlo, a naročito da se spriječi eventualna erozija tla.

(3) Također je potrebno antropogena zbijanja okolnog tla izbjeći ograničenjem, vožnje i rada teške mehanizacije na postojeću mrežu putova.

(4) Zbog sprječavanja onečišćenja tala u neposrednoj blizini skijaških površina planirati i projektirati sustave za sprječavanje širenja kemikalija u tla izvan skijaških površina.

(5) Po završetku svih radova potrebno je sanirati okolna oštećenja zemljišta u navedenim zonama.

9.5. ZAŠTITA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

Zaštita i spašavanje od potresa

Članak 69.

(1) Područje obuhvata UPU Vršna zona nalazi se unutar VIII zone intenziteta potresa prema MCS ljestvici.

(2) U svrhu efikasne zaštite od potresa neophodno je konstrukcije građevina uskladiti sa zakonskim i posebnim propisima za predmetnu seizmičku zonu (kod projektiranja građevina mora se koristiti tzv. projektna seizmičnost ili protupotresno inženjerstvo sukladno važećim zakonima i drugim propisima).

(3) Projektiranje, građenje i rekonstrukcija građevina mora se provesti tako da građevine budu otporne na potres, te će se za njih, tj. za konkretnu lokaciju obaviti detaljna seizmička, geomehanička i geofizička istraživanja.

(4) Prilikom gradnje građevina potrebno je posebno voditi računa o međusobnoj udaljenosti građevina i udaljenosti od ruba prometnice, kako bi se štete od mogućeg rušenja svele na najmanju moguću mjeru i osigurao nesmetan pristup žurnim službama. Sve prometnice treba zaštititi posebnim mjerama od rušenja zgrada i ostalog zaprečavanja radi što brže i jednostavnije evakuacije ljudi i dobara.

Članak 70.

(1) Aktivnosti zaštite i spašavanja propisane su Planovima zaštite i spašavanja i Planovima civilne zaštite, a UPU-om Vršna zona definirani su evakuacijski putovi, zborna mjesta te mjesta/građevine sklanjanja/evakuacije.

(2) Kao mogući cilj napada na području obuhvata UPU Vršna zona utvrđen je objekt UKV i RTV tornja te je oko njega formirana zona I. i II. stupnja ugroženosti. Zona I. stupnja ugroženosti je zona na udaljenosti od 150 m, a zona II. stupnja ugroženosti na udaljenosti od 650 m od navedenih građevina.

(3) Evakuacijski putovi, zborna mjesta te mjesta/građevine sklanjanja/evakuacije, kao i zone ugroženosti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka prikazani su na kartografskom prikazu br. 3c. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA, Mjere posebne zaštite.

Evakuacija ljudi

Članak 71.

(1) Evakuacijski putovi, zborna mjesta te mjesta/građevine sklanjanja/evakuacije u slučaju nepogoda i ratnih opasnosti definirani su kartografskim prikazom br. 3c. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA, Mjere posebne zaštite.

(2) Potrebno je voditi računa o prohodnosti te održavanju evakuacijskih putova, sukladno Planovima zaštite i spašavanja i Planovima civilne zaštite, kako bi se u slučaju potrebe evakuacija posjetitelja mogla neometano i učinkovito provoditi.

9.6. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 72.

(1) Mjere zaštite od požara organiziraju se i provode u skladu s važećim propisima vezanim za vatrogasne pristupe i hidrantsku mrežu za gašenje požara u suradnji s javnim vatrogasnim postrojbama, dobrovoljnim vatrogasnim društvima i vatrogasnim zajednicama s područja Parka prirode Medvednica i Javne ustanove Park prirode Medvednica.

(2) Protupožarne prosjeke treba planirati, projektirati i izraditi u skladu s važećim propisima vezanim za zaštitu šuma od požara.

(3) Radi posebnih mjera zaštite od požara, uvažavajući veličinu i specifičnosti prostora, unutar obuhvata UPU Vršna zona planira se potrebna količina vode na način da se:

1. osigura za gašenje požara preventivna količina vode iz Sljemenskog vodovoda i

2. za sve zgrade unutar obuhvata UPU Vršna zona treba osigurati preventivnu količinu vode od q = 16 l/sec. minimalno kroz dva sata za gašenje požara, preko pripadajućih rezervoara.

(4) Pristup i prilaz vatrogasnih vozila, u pravilu, je osiguran do svih građevina, osim do pojedinačnih područja odmora i rekreacije ili građevina kojima se zbog konfiguracije terena ne može osigurati prilaz vatrogasnim vozilima.

(5) Za sve zgrade unutar područja obuhvata UPU Vršna zona, uz potrebnu količinu vode definirat će se i drugi posebni uvjeti koji takva građevina treba zadovoljiti u odnosu na zaštitu od požara (od upotrebe teško zapaljivih materijala, obrade građevnog materijala i elemenata kemijskim sredstvima – premazima koji pružaju otpornost na laku zapaljivost i sl. do načina korištenja takvih građevina), uz suglasnost i posebne uvjete nadležnog ministarstva.

(6) Na području Parka prirode Medvednica, u pravilu, zabranjeno je loženje vatre na otvorenom prostoru osim na mjestima koja su posebno označena i namijenjena za tu namjenu i koja su pod pojačanim nadzorom.

(7) U cilju preventivne zaštite Javna ustanova Park prirode Medvednica, u suradnji s Javnim poduzećem, »Hrvatske šume« osigurava stalnu motrilačko-dojavnu službu i stalnu prohodnost putova i staza kroz šume i šumsko zemljište.

(8) Unutar obuhvata UPU Vršna zona nisu predviđene građevine i postrojenja u kojima se skladište i koriste zapaljive tekućine i plinovi, a postojeće, u funkciji drugih djelatnosti, potrebno je prilagoditi i održavati u skladu s odredbama Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (»Narodne novine«, br. 108/95 i 56/10).

10. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 73.

Aktom kojim se odobrava građenje moguće je predvidjeti etapno i fazno građenje svakog pojedinog obuhvata zahvata u prostoru.