Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja državnog značaja »Skijaški kompleks«, Medvednica

NN 103/2017 (20.10.2017.), Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja državnog značaja »Skijaški kompleks«, Medvednica

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2366

Na temelju članka 109. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13 i 65/17) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. listopada 2017. godine donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DRŽAVNOG ZNAČAJA »SKIJAŠKI KOMPLEKS«, MEDVEDNICA

I.

Donosi se Urbanistički plan uređenja državnog značaja »Skijaški kompleks«, Medvednica (u daljnjem tekstu: UPU Skijaški kompleks).

Nositelj izrade UPU Skijaški kompleks je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. Koordinator izrade UPU Skijaški kompleks je Hrvatski zavod za prostorni razvoj. Stručni izrađivač UPU Skijaški kompleks je društvo Urbanistica d.o.o. iz Zagreba.

II.

UPU Skijaški kompleks sadržan u elaboratu UPU Skijaški kompleks sastavni je dio ove Odluke, a sastoji se od Knjige 1 i Knjige 2 i to:

Knjiga 1:

I. Tekstualni dio:

Odredbe za provođenje

II. Grafički dio:

Kartografski prikazi:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2a. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Prometni sustav

2b. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Vodoopskrba, odvodnja i zaštita od štetnog djelovanja voda

2c. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Energetski sustav i komunikacije

3a. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA, Zaštićeni dijelovi prirode

3b. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA, Graditeljska baština

3c. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA, Mjere posebne zaštite

4. NAČIN I UVJETI GRADNJE

Knjiga 2:

III. Prilozi:

1. Obrazloženje

2. Sažetak za javnost i

3. Izvješće o javnoj raspravi.

Elaborat iz stavka 1. ove točke ne objavljuje se u »Narodnim novinama«, osim Odredbi za provođenje koje se objavljuju u »Narodnim novinama«.

III.

UPU Skijaški kompleks je izrađen u tri izvornika, od kojih se po jedan primjerak čuva u Vladi Republike Hrvatske, ministarstvu nadležnom za poslove prostornoga uređenja i Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/362

Urbroj: 50301-27/25-17-2

Zagreb, 18. listopada 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 1.

Površina obuhvata Urbanističkog plana uređenja državnog značaja »Skijaški kompleks«, Medvednica (u daljnjem tekstu: UPU Skijaški kompleks), granice kojeg su utvrđene Prostornim planom Parka prirode Medvednica (»Narodne novine«, broj 89/14) iznosi 104,3 ha.

Članak 2.

(1) UPU-om Skijaški kompleks donose se pokazatelji za izgradnju, uređenje i zaštitu prostora na području obuhvata, a prikazani su u obliku tekstualnih i kartografskih podataka u sklopu elaborata UPU Skijaški kompleks.

(2) UPU Skijaški kompleks temelji se na smjernicama i ciljevima Prostornog plana Parka prirode Medvednica te poštujući prirodne i druge uvjete zatečene u prostoru propisuje uvjete provedbe svih zahvata u prostoru unutar svoga obuhvata i uvjete provedbe infrastrukture izvan područja, za potrebe područja UPU Skijaški kompleks, propisuje detaljnu podjelu područja na posebne prostorne cjeline s obzirom na njihovu namjenu i druge detaljne uvjete korištenja i uređenja prostora te građenja građevina.

Članak 3.

(1) Sukladno odredbama Prostornog plana Parka prirode Medvednica, UPU-om Skijaški kompleks određuju se opći ciljevi prostornog uređenja:

1. očuvanje prirodne cjelovitosti, krajobraznih značajki i pojedinačnih sastavnica prirodne i kulturne baštine, a posebno očuvanje vrsta i stanišnih tipova značajnih za očuvanje ekološke mreže RH (Natura 2000)

2. unaprjeđivanje primarne ekološke, znanstveno-edukativne i izletničko-rekreacijske funkcije Parka prirode Medvednica

3. vođenje računa o osjetljivosti i dozvoljenom opterećenju prostora, krajnjim kapacitetima funkcija i okupljanja ljudi te ograničavanje stambene i druge izgradnje

4. poboljšavanje dostupnosti pješačkim putovima i javnim prijevozom

5. povećavanje kvalitete usluga koje prate izletništvo, planinarstvo i edukaciju kao primarne funkcije u sferi posjećivanja i

6. sustavno praćenje pojava i procesa i provođenja istraživanja te na temelju toga unaprjeđivanje spoznaja i informacija o vrijednostima prostora te unaprjeđivanje sustava prezentacije i posjećivanja.

(2) Sukladno odredbama Prostornog plana Parka prirode Medvednica, uz opće, utvrđuju se sljedeći posebni ciljevi u odnosu na regionalni položaj, odnos Parka prirode Medvednica prema Zagrebu i naseljima na rubu, te specifičnosti prirodnih obilježja Parka prirode Medvednica:

1. uspostavljanje visokog stupnja kontrole korištenja prostora i aktivnosti unutar Parka prirode Medvednica s mjerama sanacije ugroženih prostora

2. rasterećivanje vršnog područja od prometa osobnih automobila i poboljšavanje javnog prijevoza

3. širenje, odnosno usmjeravanje posjećivanja na više atraktivnih područja, lokacija i poteza za posjećivanje, razgledavanje, edukaciju, rekreaciju i boravak, osobito izvan vršnog područja, na širem prostoru te uključivanje u širu turističku ponudu

4. prvenstveno zadržavanje funkcije izletništva i planinarenja

5. u funkciji sustava posjećivanja prioritetno saniranje i rekonstruiranje postojećih građevina te u najmanjoj mjeri koja je nužna radi unaprjeđenja toga sustava, gradnja novih građevina na za to izričito određenim lokacijama

6. poboljšavanje opremljenosti komunalnom infrastrukturom, osobito odvodnje i unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom

7. prilagođavanje zahvata u prostoru, a posebno arhitekture tradicijskim značajkama, te afirmiranje tradicijskih vrijednosti

8. posebna skrb o pojedinim lokalitetima od značaja za prirodni i kulturni identitet, tradiciju i turističku aktivnost

9. usklađivanje korištenja prirodnih dobara sa zahtjevima zaštite prirode i okoliša, krajobrazne i biološke raznolikosti i

10. komunikacija, edukacija i interpretacija.

Članak 4.

(1) Područje obuhvata UPU Skijaški kompleks dio je područja Parka prirode Medvednica u kojem se odvijaju intenzivne sportsko-rekreativne, izletničke i turističke djelatnosti.

(2) Cilj upravljanja ovim područjem je aktivno upravljanje u svrhu očuvanja ekosustava i kulturnog krajobraza uz održivo korištenje prostora. Pritom se posebni naglasak stavlja na upravljanje posjetiteljima, poboljšanje posjetiteljske infrastrukture u smislu smanjenja pritiska na ekosustave, te razvijanje režima korištenja koji dozvoljava odvijanje sportsko-rekreativnih i izletničkih aktivnosti na način koji ne ugrožava ciljeve zaštite.

Članak 5.

(1) Svi zahvati u prostoru određeni, odnosno načelno određeni UPU-om Skijaški kompleks moraju se u pripremi i razradi dokumentacije, te u provedbi provjeravati, sagledavati, te provoditi u skladu sa specifičnostima lokacije, pripadnosti većim krajobraznim prostornim, prirodnim ili funkcionalnim sustavima, osjetljivošću terena (stabilnost, erozije, vodni režimi) i posebnim uvjetima, tako da pridonose postizanju ciljeva iz ovih odredbi, ostvarenju koncepcije uređenja, korištenja i zaštite, te sustava posjećivanja Parka prirode Medvednica, te provedbe potrebnih mjera zaštite.

(2) U slučaju nedovoljnih podataka i nemogućnosti uvida u sve učinke koje može izazvati određeni zahvat u prostoru, treba provesti potrebna istraživanja, mjerenja i usklađenja kako bi se dobili relevantni podaci o utjecaju zahvata na prostor i funkcije Parka prirode Medvednica.

(3) Prirodne vrijednosti i kulturna dobra štite se sukladno Zakonu o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 80/13), Zakonu o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13, 153/13 i 78/15), Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 i 44/17), te drugim važećim zakonima i propisima koji uređuju ta područja.

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

1.1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE KORIŠTENJA POVRŠINA ZA JAVNE I DRUGE NAMJENE

Članak 6.

Uvjeti za određivanje korištenja površina za javne i druge namjene u UPU Skijaški kompleks su:

1. temeljna obilježja prostora i ciljevi upravljanja

2. definiranje sustava kretanja posjetitelja u skladu s određenom koncepcijom turističke prostorne organizacije

3. valorizacija postojeće prirodne i izgrađene sredine

4. održivo korištenje i kvaliteta prostora i okoliša

5. ekonomska i sadržajna održivost projekta i

6. planirani broj korisnika – prihvatni kapacitet prostora.

1.2. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

Članak 7.

Razgraničenje prostora/površina prema namjeni i korištenju prikazano je na kartografskom prikazu br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA, a određeno je za:

1. površine odmora i rekreacije (R3) – nova gradnja, obuhvaćaju površinu skijaškog kompleksa (R3.1), koja je razgraničena na:

a) površinu skijaško-žičnog sustava (R3.1SŽ) koja obuhvaća:

a1) skijaške staze

a2) skijaške žičare – četverosjedne – Zeleni spust (Ž1), Crveni spust (Ž2), Panjevina (Ž3) i Bijela livada (Ž4)

a3) zgrade u funkciji skijališta – gornja stanica Crvenog spusta (1), gornja stanica Zelenog spusta (2), »Ciljna kuća« (3)

a4) šume unutar skijaško-žičnog sustava

b) površinu šume – okolno, kontaktno područje skijališta (R3.1Š)

c) površinu uređenja i gradnje punkta Brijest (4)

2. površine odmora i rekreacije (R2) koje obuhvaćaju:

a) područje Sljeme II (R2.2) koje obuhvaća:

a1) površinu šuma (R2.2Š)

a2) površine uređenja i gradnje zgrada – »Sljemenska Lugarnica« (5), Dom »Željezničar« i izletište »Grofica« (6), Komunalna baza »Hortikultura« (7) i Lugarnica uz Činovničku livadu – kontrolna točka GSS-a (8)

a3) površinu skijaško-žičnog sustava – dio (R2.2SŽ) koja obuhvaća Činovničku livadu – skijaška staza, odmor i rekreacija, skijašku žičaru Bijela livada (Ž4) i šume unutar skijaško-žičnog sustava

b) područje Sljeme IV (R2.4) koje obuhvaća:

b1) površinu šuma (R2.4Š)

b2) površine uređenja i gradnje zgrada – Crkva Majke Božje Sljemenske Kraljice Hrvata (9), Župni ured (10), Apartmanska kuća Snježna kraljica (11), Prekratićeva kuća (12) i odašiljač Ministarstva unutarnjih poslova, u daljnjem tekstu: odašiljač MUP-a (13)

3. površine infrastrukturnih sustava koje obuhvaćaju:

a) prometnu infrastrukturu – kolne prometnice (GU1, GU2, SU1, SU2, OU1 i OU2), pješački putovi (PP1-16) i parkirališta (P)

b) površinu helidroma (H)

c) infrastrukturnu površinu za smještaj akumulacijskog jezera (IS)

d) prostor rezervacije i istraživanja položaja kabinske žičare iz smjera Bistre (RŽB).

1.2.1. Površine odmora i rekreacije (R3) – nova gradnja

Površina skijaškog kompleksa (R3.1)

Članak 8.

(1) Površina skijaškog kompleksa (R3.1) obuhvaća skijaško-
-žični sustav. Postojeće skijaške staze smještene su uglavnom na sjevernim obroncima Medvednice. Skijaške staze (Spust Panjevina, Crveni spust, Bijela livada, Bijeli spust, Zeleni spust i Plavi spust) su različitih težina, od lakih do teške staze.

(2) UPU-om Skijaški kompleks površina skijaškog kompleksa razgraničena je na površinu skijaško-žičnog sustava (R3.1SŽ), koja podrazumijeva skijaške staze, skijaške žičare, zgrade i građevine u funkciji skijališta te šume unutar skijališta te površinu okolnog kontaktnog područja šuma (R3.1Š).

1.2.2. Površine odmora i rekreacije (R2)

Područje Sljeme II (R2.2)

Članak 9.

(1) Područje Sljeme II formirano je uz Sljemensku cestu na vršnom području Parka prirode Medvednica i obuhvaća postojeće građevine: Dom »Željezničar« s livadom i odmorištem uz Leustekov put, Sljemensku lugarnicu, Komunalnu bazu »Hortikultura«, izletište »Grofica«, Činovničku livadu i lugarnicu na Činovničkoj livadi (kontrolna točka GSS-a).

(2) Područje Sljeme II nalazi se unutar prostorne cjeline izraženih kulturno-povijesnih i ambijentalnih vrijednosti.

(3) Dio površina šuma unutar područja Sljeme II (južno od Sljemenske ceste), sastavni je dio posebnog rezervata šumske vegetacije rezervata »Bliznec – Šumarev grob«.

(4) Površina Činovničke livade s lugarnicom (kontrolna točka GSS-a) UPU-om Skijaški kompleks razgraničena je kao dio površine jedinstvenog skijaško-žičnog sustava (R2.2SŽ).

Područje Sljeme IV (R2.4)

Članak 10.

(1) Površine odmora i rekreacije – područje Sljeme IV nalazi se na glavnom grebenu Medvednice, unutar šumskog prostora u vršnom području Parka prirode Medvednica. Područje obuhvaća postojeće građevine: Crkvu Majke Božje Sljemenske Kraljice Hrvata, Župni ured, Apartmansku kuću Snježna kraljica, Prekratićevu kuću i odašiljač MUP-a.

(2) Područje Sljeme IV se nalazi unutar prostorne cjeline izraženih kulturno-povijesnih i ambijentalnih vrijednosti.

(3) Dio površina šuma unutar područja Sljeme IV (istočno od vršne pješačke staze PP1), sastavni je dio posebnog rezervata šumske vegetacije rezervata »Bliznec – Šumarev grob«.

1.2.3. Površine infrastrukturnih sustava (IS)

Prometna infrastruktura – kolne prometnice (GU, SU), pješački putovi (PP1-16) i javna parkirališta (P)

Članak 11.

(1) UPU-om Skijaški kompleks razgraničene su površine kolnih prometnica (GU1, GU2, SU1, SU2, OU1 i OU2) čiji su uvjeti uređenja i gradnje definirani točkom 5.1. UVJETI GRADNJE PROMETNE MREŽE ovih Odredbi za provođenje.

(2) Pješački putovi čije su površine razgraničene UPU-om Skijaški kompleks dio su postojećih planinarskih putova (PP1-16). Pješački put planske oznake PP1 dio je vršne pješačke staze, čije je uređenje kao šetnice i staze za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću na potezu od Grafičara do Puntijarke predviđeno Prostornim planom Parka prirode Medvednica. Dio navedene vršne pješačke staze, koji se nalazi unutar obuhvata UPU Skijaški kompleks, prolazi od jugozapadne granice obuhvata (iz smjera Grafičar) preko Činovničke livade do istočne granice obuhvata (smjer Puntijarka). Uvjeti uređenja i gradnje svih pješačkih (planinarskih) putova definirani su točkom 5.1. UVJETI GRADNJE PROMETNE MREŽE ovih Odredbi za provođenje.

(3) UPU-om Skijaški kompleks predviđene su površine javnih parkirališta na sjevernom dijelu obuhvata, sjeverno od livade Krumpirište, uz površinu planiranog akumulacijskog jezera, za koje su uvjeti uređenja i gradnje definirani točkom 5.1.1. Promet u mirovanju ovih Odredbi za provođenje. Planirani maksimalni kapacitet navedenih javnih parkirališta iznosi 78 parkirališnih mjesta, od čega je 8 parkirališnih mjesta predviđeno za osobe smanjene pokretljivosti. Za vrijeme održavanja skijaških manifestacija i sl. 24 parkirališna mjesta za osobne automobile mogu se po potrebi koristiti kao 3 parkirališna mjesta za kamione.

Površina helidroma (H)

Članak 12.

(1) UPU-om Skijaški kompleks razgraničena je površina helidroma, planske oznake H, na sjevernom dijelu obuhvata, sjeverno od livade Krumpirište.

(2) Uvjeti uređenja i gradnje dijela helidroma definirani su točkom 5.1.2. Helidrom, ovih Odredbi za provođenje.

Infrastrukturna površina za smještaj akumulacijskog jezera (IS)

Članak 13.

(1) UPU-om Skijaški kompleks razgraničena je infrastrukturna površina za smještaj planiranog akumulacijskog jezera, planske oznake IS, na sjevernom dijelu obuhvata.

(2) Uvjeti uređenja i gradnje površine iz stavka 1. ovoga članka definirani su točkom 5.3.1. Vodnogospodarski sustav, Akumulacijsko jezero, ovih Odredbi za provođenje.

Prostor rezervacije i istraživanja položaja kabinske žičare iz smjera Bistre (RŽB)

Članak 14.

(1) Prostor rezervacije i istraživanja položaja kabinske žičare iz smjera Bistre (RŽB) podrazumijeva prostor koridora kabinske žičare iz smjera Bistre, koji je Prostornim planom Parka prirode Medvednica određen za istraživanje.

(2) Po izradi zasebne analize koridora koji je Prostornim planom Parka prirode Medvednica određen za istraživanje, bit će moguć smještaj kabinske žičare iz smjera Bistre unutar površine iz stavka 1. ovoga članka.

2. UVJETI UREĐENJA POVRŠINA I SMJEŠTAJA GRAĐEVINA UNUTAR POVRŠINE ODMORA I REKREACIJE (R3) – NOVA GRADNJA I POVRŠINA ODMORA I REKREACIJE (R2)

2.1. UVJETI UREĐENJA POVRŠINA I SMJEŠTAJA GRAĐEVINA UNUTAR POVRŠINE ODMORA I REKREACIJE (R3) – NOVA GRADNJA – POVRŠINA SKIJAŠKOG KOMPLEKSA (R3.1)

Članak 15.

Unutar površine odmora i rekreacije (R3) – nova gradnja – površina skijaškog kompleksa (R3.1) UPU-om Skijaški kompleks predviđeno je uređenje i gradnja na sljedećim površinama, koje su razgraničene kartografskim prikazom br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA:

1. površinu skijaško-žičnog sustava (R3.1SŽ), koja obuhvaća:

a) skijaške staze

b) skijaške žičare – četverosjedne – Zeleni spust (Ž1), Crveni spust (Ž2), Panjevina (Ž3) i Bijela livada (Ž4) i

c) zgrade u funkciji skijališta – gornja stanica Crvenog spusta (1), gornja stanica Zelenog spusta (2), »Ciljna kuća« (3)

2. šume unutar skijaško-žičnog sustava

3. površinu šume – okolno, kontaktno područje skijališta (R3.1Š) i

4. površinu uređenja i gradnje punkta Brijest (4).

2.1.1. Površina skijaško-žičnog sustava (R3.1SŽ)

Članak 16.

(1) Unutar površine skijaško-žičnog sustava (R3.1SŽ) UPU-om Skijaški kompleks predviđeno je uređenje i gradnja skijaških staza i pripadajućih skijaških žičara s ciljem uređenja skijališta u jedan skijaško-žični sustav.

(2) Unutar površine skijaško-žičnog sustava predviđena je i gradnja novih zgrada u funkciji skijališta te su određene površine planiranih zgrada s okolnim prostorom u funkciji njihova korištenja.

(3) Sastavni dio površine jedinstvenog skijaško-žičnog sustava su i dijelovi površine šuma koje su unutar skijališta, odnosno sa skijaškim stazama, žičarama i pripadajućim zgradama predstavljaju jedinstvenu prostornu, funkcionalnu i oblikovnu cjelinu skijaško-
-žičnog sustava.

(4) Unutar površine skijaško-žičnog sustava omogućuje se postavljanje montažno-demontažne konstrukcije tribina u vrijeme održavanja skijaških natjecanja.

2.1.1.1. Skijaške staze

Članak 17.

(1) UPU-om Skijaški kompleks predviđeno je uređenje postojećih, ali zapuštenih skijaških staza te njihovo proširenje na pojedinim dijelovima s ciljem podizanja stupnja sigurnosti uređenog skijališta te podizanja razine kvalitete uz povećanje kapaciteta skijaških staza i žičara.

(2) Površine skijaških staza definirane su kartografskim prikazom br. 1 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA, dok su površine planiranih proširenja te smanjenja postojećih staza prikazane na kartografskom prikazu br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

(3) Prilikom prosijecanja novih skijaških staza potrebno je što prije zatraviti posječene površine radi umanjenja erozije tla.

(4) S ciljem osiguranja sadržaja turističke ponude i izvan sezone skijanja, UPU-om Skijaški kompleks unutar površine skijaške staze »Crveni spust« omogućeno je postavljanje adrenalinskog parka kao montažno-demontažne konstrukcije na lokacijama određenim na kartografskom prikazu br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

(5) Na površini skijaških staza omogućeno je postavljanje montažno-demontažne konstrukcije staze za ljetno sanjkanje, u skladu s kartografskim prikazom br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE. Planirana staza podrazumijeva jednocjevnu montažno-demontažnu konstrukciju, koja se demontira u vrijeme sezone skijanja. Detaljan položaj staze moguće je prilagoditi potrebnom minimalnom nagibu terena i ostalim zahtjevima konstrukcije, s tim da nije dopušteno postavljanje konstrukcije izvan površine planom određenih skijaških staza, odnosno krčenje šuma. Na prijelazima preko pješačkih staza, konstrukcija za ljetno sanjkanje mora biti postavljena na način da se omogući slobodan prolazak pješaka i vozila.

2.1.1.2. Skijaške žičare

Članak 18.

(1) UPU-om Skijaški kompleks predviđena je realizacija skijaških žičara, u skladu s kartografskim prikazom br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

(2) Realizacija skijaške žičare na Zelenom spustu (Ž1) podrazumijeva:

1. postavljanje nove četverosjedne viseće žičare s odvojivim hvataljkama na lokaciji današnje vučnice Zeleni spust uz produljenje trase do dna Plavog spusta

2. međustanicu na dnu Zelenog spusta (na početku današnje vučnice Zeleni spust) i

3. gornju stanicu žičare koju je potrebno izmaknuti u odnosu na postojeću, a podrazumijeva uređenje i proširenje vršnog područja u točki raskrižja Crvenog i Zelenog spusta te Bijele livade, kako bi se skijalištu osigurao polazni plato, blage konfiguracije terena.

(3) Realizacija skijaške žičare na Crvenom spustu (Ž2) predviđa zamjenu postojeće trosjedne žičare novom četverosjednom visećom žičarom s odvojivim hvataljkama, čime bi se znatno pridonijelo podizanju ukupnog kapaciteta skijališta.

(4) Realizacija skijaške žičare Panjevina (Ž3) podrazumijeva:

1. revitalizaciju postojeće jednosjedne skijaške žičare Panjevina obnovom postojeće staze, djelomičnim proširenjem na donjem dijelu i postavom nove četverosjedne viseće žičare

2. izmicanje trase s novom pozicijom gornje i donje stanice

3. donju stanicu potrebno je pozicionirati cca 17 m jugozapadno u odnosu na staru donju stanicu i

4. gornju stanicu, koju je potrebno predvidjeti na razini vršnog platoa (definirano susjednim UPU-om državnog značaja »Vršna zona«, Medvednica unutar čijeg se obuhvata nalazi gornji dio staze i gornja stanica skijaške žičare Panjevina.

(5) Realizacija skijaške žičare Bijela livada (Ž4) podrazumijeva rekonstrukciju, odnosno zamjenu postojeće vučnice novom četverosjednom visećom žičarom, u smislu osiguranja veće učinkovitosti i sigurnosti.

(6) Širina koridora žičara iz stavaka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka iznosi 16 metara.

(7) Planira se cjelogodišnji rad žičara (i izvan sezone skijanja) u funkciji posjetitelja neskijaša.

(8) Prilikom prosijecanja novih trasa skijaških žičara (Ž1 i Ž3) što prije zatraviti posječene površine radi umanjenja erozije tla.

(9) Projektiranje, proizvodnja, konstrukcija, građenje i rad žičara, uvjeti za sigurnost rada žičare i sigurnost osoba koje koriste žičare, upravljanje žičarom te dodjela koncesija na području žičara iz stavaka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka trebaju biti u skladu sa zakonom kojim se uređuju žičare za prijevoz osoba i drugim posebnim zakonima.

(10) Odredbe o četverosjednim žičarama iz stavaka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka su načelne te je projektnom dokumentacijom na temelju programa gradnje moguće definirati i drugačiji broj sjedala sjedežnica.

2.1.1.3. Zgrade u funkciji skijališta

Članak 19.

(1) Površine za gradnju i uređenje zgrada na površini skijaško-žičnog sustava u funkciji skijaško-žičnog sustava određene su kartografskim prikazom br. 1 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA, dok su uvjeti i način gradnje unutar navedenih površina definirani kartografskim prikazom br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

(2) Površine za uređenje i gradnju/rekonstrukciju zgrada u funkciji skijališta iz stavka 1. ovoga članka (površine planiranih/postojećih zgrada s okolnim prostorom u funkciji njihova korištenja) odnose se na površine unutar kojih se planira:

1. gornja stanica Crvenog spusta (1)

2. gornja stanica Zelenog spusta – ugostiteljstvo (2) i

3. »Ciljna kuća« – ugostiteljstvo, servisni centar, garaže za strojeve (3).

Gornja stanica Crvenog spusta (1)

Članak 20.

(1) UPU-om Skijaški kompleks određena je površina za smještaj gornje stanice Crvenog spusta, a prikazana je na kartografskom prikazu 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.

(2) Uvjeti i način gradnje za površinu zgrade iz stavka 1. ovoga članka i uređenje okolnog prostora u funkciji njezina korištenja definirani su kartografskim prikazom br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

(3) Unutar površine iz stavka 1. ovoga članka moguć je smještaj postrojenja gornje stanice četverosjedne skijaške žičare, s pratećim sadržajima isključivo u funkciji infrastrukture žičare.

(4) Određena je sljedeća izgrađenost prostora, etažnost i uvjeti gradnje:

1. najveća dopuštena tlocrtna izgrađenost zgrade iznosi 310 m2 (postojeća izgrađenost). Najveći dopušteni broj etaža je postojeći broj etaža – jedna podzemna (potpuno ili djelomično ukopana) te jedna nadzemna etaža (E=Po/Su+P)

2. arhitektonsko oblikovanje je u skladu sa zahtjevima tehnologije skijaške žičare. Preporuča se korištenje građevinskih elemenata i materijala koji osiguravaju racionalno korištenje energije i sklad s okolnim prostorom i krajobrazom

3. moguće je postavljanje sunčanih kolektora na krovu, vodeći računa o izgledu građevine i ukupnog ambijenta

4. po realizaciji »Ciljne kuće« potrebno je izmjestiti postojeće spremnike za gorivo za strojeve za uređenje staza.

(5) Oblikovanje vanjskog prostora treba se temeljiti na očuvanju prostora, odnosno obazrivom oblikovanju, bez narušavanja krajobraznih vrijednosti prirodnog prostora. Prostor se ne ograđuje, osim eventualno sigurnosnim ogradama.

(6) Uvjeti i kriteriji priključenja građevine na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu određeni su u točki 5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, komunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama ovih Odredbi za provođenje i prikazani na kartografskim prikazima br. 2a. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Prometni sustav i br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

Gornja stanica Zelenog spusta (2)

Članak 21.

(1) UPU-om Skijaški kompleks određena je površina za smještaj zgrade u sklopu koje se nalazi gornja stanica Zelenog spusta, koja je prikazana je na kartografskom prikazu br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.

(2) Uvjeti i način gradnje za površinu zgrade iz stavka 1. ovoga članka i uređenje okolnog prostora u funkciji njezina korištenja definirani su kartografskim prikazom br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

(3) UPU-om Skijaški kompleks predviđene su sljedeće namjene i sadržaji: postrojenje gornje stanice četverosjedne skijaške žičare, sanitarni čvorovi, ugostiteljski i ostali prateći sadržaji u funkciji posjetitelja – skijaša u vrijeme sezone skijanja i drugih skupina posjetitelja u preostalom dijelu godine (uključivo mogućnost višesezonskog rada žičare). Za potrebe Gorske službe spašavanja (u daljnjem tekstu: GSS) potrebno osigurati 150 m2 tlocrtne površine (za smještaj opreme za spašavanja na skijalištu i za spašavanja sa žičare u slučaju zastoja, prostoriju za dnevni boravak i smještaj medicinske opreme), uz uvjet kolnog pristupa za interventna vozila. U podzemnoj etaži omogućuje se smještaj servisnih i skladišnih sadržaja (oprema za ljetni tobogan i dr.).

(4) Određena je sljedeća izgrađenost prostora, etažnost i uvjeti gradnje:

1. najveća dopuštena tlocrtna površina nadzemnog dijela zgrade iznosi 800 m2. Najveći dopušteni broj etaža je jedna podzemna (potpuno ili djelomično ukopana) te jedna nadzemna etaža
(E=Po/Su+P). Tlocrtna površina podzemne etaže može iznositi najviše 1.000 m2

2. arhitektonsko oblikovanje mora biti u skladu s uobičajenim načinom građenja na medvedničkom prostoru, uz poštivanje zahtjeva tehnologije skijaške žičare. Preporuča se korištenje građevinskih elemenata i materijala koji su uobičajeni za taj prostor, a osiguravaju racionalno korištenje energije i sklad s okolnim prostorom i krajobrazom. Preporuča se korištenje prvenstveno drva i kamena, a posebno kod oblikovanja pročelja. Sjeverno pročelje zgrade potrebno je u najvećoj mogućoj mjeri ostakliti, kako bi se osigurao pogled prema sjevernim padinama Medvednice, odnosno Zagorju

3. krovište oblikovati kao dvostrešno nagiba 35-45º pokriveno crijepom, a dio je moguće oblikovati ravnim krovovima u funkciji terasa. Moguće je postavljanje sunčanih kolektora na krovu, vodeći računa o izgledu građevine i ukupnog ambijenta

4. neprimjerene kontejnere na navedenoj lokaciji u kojima se nalaze skijaški klubovi potrebno je ukloniti.

(5) Određeno je sljedeće oblikovanje vanjskog prostora:

1. oblikovanje vanjskog prostora treba se temeljiti na očuvanju prostora, odnosno obazrivom oblikovanju, bez narušavanja krajobraznih vrijednosti prirodnog prostora. Vanjski prostor oko objekta moguće je opremiti stolovima i klupama te potrebnom opremom izvedenom od prirodnih i podneblju prihvatljivih materijala

2. prostor se ne ograđuje, osim eventualno sigurnosnim ogradama.

(6) Uvjeti i kriteriji priključenja građevine na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu određeni su u točki 5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, komunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama ovih Odredbi za provođenje i prikazani na kartografskim prikazima br. 2a. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Prometni sustav i br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

»Ciljna kuća« (3)

Članak 22.

(1) UPU-om Skijaški kompleks određena je površina za smještaj zgrade (»Ciljne kuće«) na lokaciji postojećeg akumulacijskog jezera, koja obuhvaća površinu postojećeg akumulacijskog jezera i restorana »Jezero«, za koju se predviđa prenamjena u servisni centar – spremište opreme sustava zasnježenja, garaže za strojeve i sl. (u podzemnoj etaži – ispod današnje razine vodnog lica jezera), dok se na dijelu površine (u nadzemnoj etaži) predviđa smještaj ugostiteljskih i ostalih pratećih sadržaja. Potrebno je osigurati i smještaj prostorija GSS-a minimalne površine 50 m2 s kolnim pristupom. Navedena površina prikazana je na kartografskom prikazu br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.

(2) Uvjeti i način gradnje za površinu zgrade iz stavka 1. ovoga članka i uređenje okolnog prostora u funkciji njezina korištenja definirani su kartografskim prikazom br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

(3) UPU-om Skijaški kompleks predviđene su sljedeće namjene i sadržaji: servisni centar – spremište opreme sustava zasnježenja, garaže za smještaj strojeva te sanitarni čvorovi, restoran i ostali prateći sadržaji u funkciji posjetitelja – prvenstveno skijaša u vrijeme sezone skijanja, ali i drugih skupina posjetitelja u preostalom dijelu godine.

(4) Određena je sljedeća izgrađenost prostora, etažnost i uvjeti gradnje:

1. maksimalna površina unutar koje se može razviti tlocrt zgrade određena je gabaritima postojećeg akumulacijskog jezera i restorana »Jezero«, na način da najveća dopuštena tlocrtna površina podzemnog dijela zgrade iznosi 2.000 m2, a najveća dopuštena tlocrtna površina nadzemnog dijela zgrade iznosi 400 m2. Najveći dopušteni broj etaža je jedna podzemna (potpuno ili djelomično ukopana) te jedna nadzemna etaža (E=Po/Su+P)

2. arhitektonsko oblikovanje mora biti u skladu s uobičajenim načinom građenja na medvedničkom prostoru. Preporuča se korištenje građevinskih elemenata i materijala koji su uobičajeni za taj prostor, a osiguravaju racionalno korištenje energije i sklad s okolnim prostorom i krajobrazom. Preporuča se korištenje prvenstveno drva i kamena, a posebno kod oblikovanja pročelja

3. krovište oblikovati kao dvostrešno nagiba 35-45º pokriveno crijepom, a dio je moguće oblikovati ravnim krovovima u funkciji terasa. Moguće je postavljanje sunčanih kolektora na krovu, vodeći računa o izgledu građevine i ukupnog ambijenta

4. na površini današnjeg jezera (na ploči iznad planirane podzemne etaže servisnog centra) omogućuje se postavljanje montažno-
-demontažne natkrivene konstrukcije (šatora) za potrebe održavanja skijaških manifestacija, kao i postavljanje (uređenje) klizališta

5. nakon što se postojeće umjetno jezero stavi izvan funkcije i ukloni kao novi sadržaj moguće je projektirati i umjetno jezero, kao dio novih sadržaja, koje bi se izvelo kao poluprirodno. Realizacija predviđenog zahvata moguća je po stavljanju u funkciju planiranog, novog akumulacijskog jezera na lokaciji iznad Krumpirišta

6. na površini iz stavka 1. ovoga članka planiran je smještaj spremnika za gorivo za strojeve za zasnježenje staza. Spremnici mogu biti ili ukopani u zemlju ili ugrađeni u prostoriju sukladno važećim zakonima i drugim propisima (spremnici s dvostrukom stjenkom u tankvanama s zvučnom i svjetlosnom dojavom o curenju).

(5) Oblikovanje vanjskog prostora treba se temeljiti na očuvanju prostora, odnosno obazrivom oblikovanju, bez narušavanja krajobraznih vrijednosti prirodnog prostora. Prostor se ne ograđuje, osim eventualno sigurnosnim ogradama.

(6) Uvjeti i kriteriji priključenja građevine na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu određeni su u točki 5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, komunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama ovih Odredbi za provođenje i prikazani na kartografskim prikazima br. 2a. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Prometni sustav i br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

2.1.1.4. Površine šuma unutar skijališta

Članak 23.

(1) Površine šuma unutar skijaško-žičnog sustava prikazane na kartografskom prikazu br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA, zajedno sa skijaškim stazama, žičarama i pripadajućim zgradama u funkciji skijališta, predstavljaju jedinstvenu prostornu, funkcionalnu i oblikovnu cjelinu skijaško-žičnog sustava.

(2) Na površinama iz stavka 1. ovoga članka nije moguća gradnja zgrada bilo koje namjene, no moguća je gradnja skijaških žičara i građevina u njihovoj funkciji na način određen UPU-om Skijaški kompleks.

(3) Moguće je označavanje postojećih putova, postavljanje edukacijskih ploča te uređenje vidikovaca uz pješačke putove u funkciji posjećivanja uz upotrebu za Medvednicu tradicionalnih materijala, a u sklopu razrađenog Sustava posjećivanja Parka prirode Medvednica.

(4) Na površinama šuma iz stavka 1. ovoga članka potrebno je:

1. provođenje aktivnih mjera zaštite i upravljanja u svrhu očuvanja vrsta i staništa

2. upravljanje posjetiteljima, razvijanje režima korištenja koji dozvoljava odvijanje sportsko-rekreativnih i izletničkih aktivnosti na način koji ne ugrožava ciljeve zaštite

3. provoditi znanstvena istraživanja s ciljem određivanja kapaciteta prostora i identificiranja utjecaja posjećivanja i korištenja na ekosustave, te razvoja prihvatljivih oblika posjećivanja i

4. provoditi pojačan nadzor s ciljem edukacije i upravljanja posjetiteljima.

(5) Vidikovce je moguće urediti na tlu kao dio krajolika (uz stazu) ili kao samostalnu, drvenu konstrukciju kojom se osigurava pogled, uz uvjet visokokvalitetnog oblikovanja.

2.1.2. Punkt Brijest (4)

Članak 24.

(1) UPU-om Skijaški kompleks određena je površina za smještaj zgrade na lokaciji Brijest – punkta Brijest, u funkciji posjetitelja koji će na područje skijaškog kompleksa i šireg područja pristizati iz smjera Bistre te skijaških klubova, a koja je prikazana na kartografskom prikazu br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.

(2) Uvjeti i način gradnje za površinu zgrade iz stavka 1. ovoga članka i uređenje okolnog prostora u funkciji njezina korištenja definirani su kartografskim prikazom br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

(3) UPU-om Skijaški kompleks predviđene su sljedeće namjene i sadržaji: prostorije skijaških klubova (za klubove osoba s invaliditetom osigurati najmanje 70 m2), sanitarni čvorovi, caffe bar i ostali prateći sadržaji u funkciji posjetitelja, uključujući prateće sadržaje za potrebe »istraživačko-edukacijskog kampa« (sanitarni čvorovi, prostor za edukaciju JU i sl.).

(4) »Istraživačko-edukacijski kamp« u kontaktnom području punkta Brijest podrazumijeva isključivo postavljanje šatora bez prateće infrastrukture, sukladno Planu upravljanja Parka prirode Medvednica.

(5) Određena je sljedeća izgrađenost prostora, etažnost i uvjeti gradnje:

1. najveća dopuštena tlocrtna izgrađenost zgrade iznosi 170 m2, uz mogućnost gradnje nadstrešnice do 100 m2. Najveći dopušteni broj etaža je jedna nadzemna etaža (E=P). Svi planirani sadržaji trebaju biti smješteni u jednoj zgradi, uz mogućnost oblikovanja dvaju ili više odvojenih, ali funkcionalno i oblikovno povezanih korpusa

2. arhitektonsko oblikovanje mora biti u skladu s uobičajenim načinom građenja na medvedničkom prostoru. Preporuča se korištenje građevinskih elemenata i materijala koji su uobičajeni za taj prostor, a osiguravaju racionalno korištenje energije i sklad s okolnim prostorom i krajobrazom. Fasadne plohe treba urediti drvenom oblogom, a temeljne zidove prirodnim kamenom

3. krovište treba predvidjeti kao dvostrešno nagiba 35-45º, pokriveno crijepom. Moguće je postavljanje sunčanih kolektora na krovu, vodeći računa o izgledu građevine i ukupnog ambijenta.

(6) Određeno je slijedeće oblikovanje vanjskog prostora:

1. oblikovanje vanjskog prostora treba se temeljiti na očuvanju prostora, odnosno obazrivom oblikovanju, bez narušavanja krajobraznih vrijednosti prirodnog prostora. Vanjski prostor oko objekta moguće je opremiti stolovima i klupama te potrebnom opremom izvedenom od prirodnih i podneblju prihvatljivih materijala

2. prostor se ne ograđuje

3. pri uređenju i opremanju vanjskog prostora posebnu je pozornost potrebno posvetiti činjenici da se u blizini nalazi stablo tise na livadi Krumpirište, koje je planom šireg područja utvrđeno kao osobito značajna prirodna vrijednost. Stoga je potrebno, prvenstveno usmjeravanjem posjetitelja izvan okolnog područja tise, te ukoliko je potrebno i elementima zaštitne opreme, zaštititi stablo od mogućih negativnih utjecaja posjetitelja.

(7) Uvjeti i kriteriji priključenja građevine na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu određeni su u točki 5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, komunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama ovih Odredbi za provođenje i prikazani na kartografskim prikazima br. 2a. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Prometni sustav i br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

(8) Po ishođenju uporabne dozvole za zgradu iz stavka 1. ovoga članka potrebno je pristupiti uklanjanju objekata Zagorski skijaški klub, Ski klub Bistra i Monoski klub Zagreb označenih na kartografskom prikazu br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

2.1.3. Površina šume – okolno kontaktno područje skijališta (R3.1Š)

Članak 25.

(1) Na površinama šuma u okolnom, kontaktnom području skijališta, planske oznake R3.1Š, koje su prikazane na kartografskom prikazu broj 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA nije moguća gradnja zgrada bilo koje namjene. Moguće je označavanje postojećih putova, uvođenje novih putova, postavljanje edukacijskih ploča te uređenje vidikovaca uz pješačke putove u funkciji posjećivanja uz upotrebu za Medvednicu tradicionalnih materijala, a u sklopu razrađenog Sustava posjećivanja Parka prirode Medvednica, sukladno Planu upravljanja Parka prirode Medvednica i uz posebne uvjete i/ili dozvole prema posebnim zakonima.

(2) Na površinama šuma iz stavka 1. ovoga članka potrebno je:

1. provođenje aktivnih mjera zaštite i upravljanja u svrhu očuvanja vrsta i staništa

2. upravljanje posjetiteljima, razvijanje režima korištenja koji dozvoljava odvijanje sportsko-rekreativnih i izletničkih aktivnosti na način koji ne ugrožava ciljeve zaštite

3. provoditi znanstvena istraživanja s ciljem određivanja kapaciteta prostora i identificiranja utjecaja posjećivanja i korištenja na ekosustave, te razvoja prihvatljivih oblika posjećivanja i

4. provoditi pojačan nadzor s ciljem edukacije i upravljanja posjetiteljima.

(3) Vidikovce je moguće urediti na tlu kao dio krajolika (uz stazu) ili kao samostalnu, drvenu konstrukciju kojom se osigurava pogled, uz uvjet visokokvalitetnog oblikovanja.

(4) Za dio površine šuma planske oznake R3.1Š, koje su kartografskim prikazom br. 3a. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, Zaštićeni dijelovi prirode, razgraničene kao površine unutar posebnog rezervata šumske vegetacije »Markovčak – Bistra«, provode se mjere u skladu s točkom 7.1. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti ovih Odredbi za provođenje, odnosno u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti prirode. Na području posebnog rezervata šumske vegetacije ne smiju se uređivati nove staze ni vidikovci, osim planiranih UPU-om Skijaški kompleks.

(5) Na dijelu površine planske oznake R3.1Š – na prostoru livade Krumpirište, moguće je korištenje livade za zimske rekreativne aktivnosti uz postavljanje montažno-demontažne trake za školu skijanja (vodeći računa i o potrebama skijaša s invaliditetom), ali bez izvedbe sustava umjetnog zasnježenja. Pri korištenju livade posebnu je pozornost potrebno posvetiti činjenici da se u blizini nalazi stablo tise, koje je planom šireg područja utvrđeno kao osobito značajna prirodna vrijednost. Stoga je potrebno, prvenstveno usmjeravanjem skijaša izvan okolnog područja tise, te ukoliko je potrebno i elementima zaštitne opreme, zaštititi stablo od mogućih negativnih utjecaja posjetitelja.

2.2. UVJETI UREĐENJA POVRŠINA I SMJEŠTAJA GRAĐEVINA UNUTAR POVRŠINE ODMORA I REKREACIJE (R2)

2.2.1. Područje Sljeme II (R2.2)

Članak 26.

Unutar površine odmora i rekreacije – područja Sljeme II
UPU-om Skijaški kompleks predviđeno je uređenje i gradnja na sljedećim površinama, koje su razgraničene kartografskim prikazom br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA na:

1. površine šuma (R2.2Š)

2. površine uređenja i gradnje, odnosno rekonstrukcije zgrada – »Sljemenska Lugarnica« (5), Dom »Željezničar« (6) i izletište »Grofica« (6a), Komunalna baza »Hortikultura« (7) i

3. površine skijaško-žičnog sustava – dio (R2.2SŽ) koje obuhvaćaju:

a) Činovničku livadu – skijaška staza, odmor i rekreacija

b) skijašku žičaru – četverosjed – Bijela livada (Ž4) i

c) šume unutar skijaško-žičnog sustava.

2.2.1.1. Površina šuma (R2.2Š)

Članak 27.

(1) Na površinama šuma planske oznake R2.2Š nije moguća gradnja zgrada bilo koje namjene. Moguće je označavanje postojećih putova, uređenje novih putova i vidikovaca te postavljanje edukacijskih ploča uz pješačke putove u funkciji posjećivanja uz upotrebu za Medvednicu tradicionalnih materijala, a u sklopu razrađenog Sustava posjećivanja Parka prirode Medvednica, sukladno Planu upravljanja Parka prirode Medvednica i uz posebne uvjete i/ili dozvole prema posebnim zakonima.

(2) Na površinama šuma iz stavka 1. ovoga članka potrebno je:

1. provođenje aktivnih mjera zaštite i upravljanja u svrhu očuvanja vrsta i staništa

2. upravljanje posjetiteljima, razvijanje režima korištenja koji dozvoljava odvijanje sportsko-rekreativnih i izletničkih aktivnosti na način koji ne ugrožava ciljeve zaštite

3. provođenje znanstvenih istraživanja s ciljem određivanja kapaciteta prostora i identificiranja utjecaja posjećivanja i korištenja na ekosustave, te razvoja prihvatljivih oblika posjećivanja i

4. provođenje pojačanog nadzora s ciljem edukacije i upravljanja posjetiteljima.

(3) Vidikovce je moguće urediti na tlu kao dio krajolika (uz stazu) ili kao samostalnu, drvenu konstrukciju kojom se osigurava pogled, uz uvjet visokokvalitetnog oblikovanja.

(4) Za dio površine šuma planske oznake R2.2Š (južno od Sljemenske ceste), koje su kartografskim prikazom br. 3a. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, Zaštićeni dijelovi prirode, razgraničene kao površine unutar posebnog rezervata šumske vegetacije »Bliznec – Šumarev grob«, provode se mjere u skladu s točkom 7.1. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti ovih Odredbi za provođenje, odnosno u skladu s odredbama Zakona o zaštiti prirode.

(5) Na području posebnog rezervata šumske vegetacije ne smiju se uređivati nove staze ni vidikovci.

(6) Po ishođenju uporabne dozvole za zgradu Gornje stanice Zelenog spusta i/ili doma »Željezničar«, potrebno je pristupiti uklanjanju objekata WC-a uz rub Činovničke livade, označenih oznakom 5. na kartografskom prikazu br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE, uz obveznu biološku sanaciju tog prostora.

(7) Neprimjereni ugostiteljski objekt uz južni rub Činovničke livade (zapadno od stuba koje vode prema domu »Željezničar«) označen oznakom 6. na kartografskom prikazu br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE potrebno je ukloniti, uz obveznu biološku sanaciju tog prostora.

2.2.1.2. Površine uređenja i gradnje zgrada

Članak 28.

(1) Površine za gradnju i uređenje zgrada unutar područja Sljeme II određene su kartografskim prikazom br. 1 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA, dok su uvjeti i način gradnje unutar navedenih površina definirani kartografskim prikazom br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

(2) Površine za uređenje i gradnju, odnosno rekonstrukciju zgrada iz stavka 1. ovoga članka (površine zgrada s okolnim prostorom u funkciji njihova korištenja) određene su za sljedeće postojeće zgrade:

1. »Sljemensku Lugarnicu« (5)

2. Dom »Željezničar« (6)

3. Izletište »Grofica« (6a)

4. Komunalnu bazu »Hortikultura« (7) i

5. Lugarnicu uz Činovničku livadu – kontrolna točka GSS-a (8).

»Sljemenska lugarnica« (5)

Članak 29.

(1) UPU-om Skijaški kompleks određena je površina postojećeg kompleksa zgrada »Sljemenska lugarnica« (5), koji se planom šireg područja štiti kao element kulturno-povijesnog identiteta, a prikazana je na kartografskom prikazu br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.

(2) Uvjeti i način gradnje, odnosno rekonstrukcije zgrada unutar površine iz stavka 1. ovoga članka i uređenje okolnog prostora u funkciji njihova korištenja, definirani su kartografskim prikazom br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

(3) UPU-om Skijaški kompleks predviđene su sljedeće namjene i sadržaji: ugostiteljstvo, edukacija, prezentacija hrvatske planinarske baštine – kulturni turizam i sl.

(4) Određena je sljedeća izgrađenost prostora, etažnost i uvjeti gradnje:

1. tlocrtne gabarite prizemlja »Sljemenske lugarnice« moguće je prema potrebi povećati ili povezati s terasama. Najveća dopuštena tlocrtna površina svih zgrada unutar površine iz prvog stavka ovoga članka iznosi 1.000 m2 (postojeća tlocrtna površina svih zgrada iznosi cca 650 m2). Najveći dopušteni broj etaža je postojeći broj etaža Emax=post (P+Pk)

2. moguće je izvršiti adaptaciju potkrovlja za potrebe smještaja planiranih namjena

3. arhitektonsko oblikovanje mora biti u skladu s uobičajenim načinom građenja na medvedničkom prostoru. Preporuča se korištenje građevinskih elemenata i materijala koji su uobičajeni za taj prostor, a osiguravaju racionalno korištenje energije i sklad s okolnim prostorom i krajobrazom. Preporuča se korištenje prvenstveno drva i kamena, a posebno kod oblikovanja pročelja

4. krovište oblikovati kao postojeće, odnosno dvostrešno nagiba 35-45º, pokriveno crijepom, a dio je moguće oblikovati ravnim krovovima u funkciji terasa. Moguće je postavljanje sunčanih kolektora na krovu, vodeći računa o izgledu građevine i ukupnog ambijenta

5. rekonstrukcijom, odnosno dogradnjom ne smiju se ugroziti izvorna svojstva kompleksa koji je element kulturno-povijesnog identiteta, a sve zahvate potrebno je provoditi u skladu s utvrđenim sustavom mjera zaštite iz točke 7.2. Mjere zaštite kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti, ovih Odredbi za provođenje.

(5) Određeno je sljedeće oblikovanje vanjskog prostora:

1. oblikovanje vanjskog prostora treba se temeljiti na očuvanju prostora, odnosno obazrivom oblikovanju, bez narušavanja krajobraznih vrijednosti prirodnog prostora. Vanjski prostor oko objekta moguće je opremiti stolovima i klupama te potrebnom opremom izvedenom od prirodnih i podneblju prihvatljivih materijala

2. prostor se ne ograđuje.

(6) Uvjeti i kriteriji priključenja građevine na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu određeni su u točki 5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, komunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama, ovih Odredbi za provođenje i prikazani na kartografskim prikazima br. 2a. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Prometni sustav i br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

Dom »Željezničar« (6)

Članak 30.

(1) UPU-om Skijaški kompleks određena je površina unutar koje se nalazi postojeća zgrada dom »Željezničar« (6), koja je prikazana na kartografskom prikazu br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA. Zgrada doma »Željezničar« štiti se planom šireg područja kao element kulturno-povijesnog identiteta.

(2) Uvjeti i način gradnje, odnosno rekonstrukcije zgrade unutar površine iz stavka 1. ovoga članka i uređenje okolnog prostora u funkciji njezina korištenja, definirani su kartografskim prikazom br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

(3) Unutar površine iz stavka 1. ovoga članka omogućen je smještaj sljedećih namjena i sadržaja: turistički smještaj, ugostiteljstvo, sportski klubovi, sjedište JU Parka prirode Medvednica, prezentacija hrvatske planinarske baštine – kulturni turizam i sl.

(4) Određena je sljedeća izgrađenost prostora, etažnost i uvjeti gradnje:

1. najveća dopuštena tlocrtna površina zgrade unutar površine iz stavka 1. ovoga članka je postojeća tlocrtna površina (cca 450 m2).
Najveći dopušteni broj etaža je postojeći broj etaža Emax=post (Su+P+1+Pk)

2. arhitektonsko oblikovanje mora biti u skladu s uobičajenim načinom građenja na medvedničkom prostoru. Preporuča se korištenje građevinskih elemenata i materijala koji su uobičajeni za taj prostor, a osiguravaju racionalno korištenje energije i sklad s okolnim prostorom i krajobrazom. Preporuča se korištenje prvenstveno drva i kamena, a posebno kod oblikovanja pročelja

3. krovište oblikovati kao postojeće, odnosno nagiba 35-45º, pokriveno crijepom. Moguće je postavljanje sunčanih kolektora na krovu, vodeći računa o izgledu građevine i ukupnog ambijenta

4. rekonstrukcijom, odnosno dogradnjom ne smiju se ugroziti izvorna svojstva zgrade doma »Željezničar«, koji predstavlja element kulturno-povijesnog identiteta, a sve zahvate potrebno je provoditi u skladu sa utvrđenim sustavom mjera zaštite iz točke 7.2. Mjere zaštite kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti, ovih Odredbi za provođenje.

(5) Određeno je sljedeće oblikovanje vanjskog prostora:

1. posebnu pozornost potrebno je posvetiti uređenju vanjskog prostora, kako bi se prostor funkcionalno i oblikovno povezao sa susjednim izletištem »Grofica«, a vanjski prostor primjereno uredio

2. oblikovanje vanjskog prostora treba se temeljiti na očuvanju prostora, odnosno obazrivom oblikovanju, bez narušavanja krajobraznih vrijednosti prirodnog prostora. Vanjski prostor oko objekta moguće je opremiti stolovima i klupama te potrebnom opremom izvedenom od prirodnih i podneblju prihvatljivih materijala

3. prostor se ne ograđuje.

(6) Uvjeti i kriteriji priključenja građevine na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu određeni su u točki 5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, komunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama, ovih Odredbi za provođenje i prikazani na kartografskim prikazima br. 2a. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Prometni sustav i br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

(7) Prilikom rekonstrukcije objekta dio smještajnih kapaciteta i ostalih sadržaja potrebno je prilagoditi osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću.

Izletište »Grofica« (6a)

Članak 31.

(1) UPU-om Skijaški kompleks određena je površina unutar koje se nalazi postojeće izletište »Grofica« (6a), koja je prikazana na kartografskom prikazu br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.

(2) Uvjeti i način gradnje, odnosno rekonstrukcije zgrada unutar površine iz stavka 1. ovoga članka i uređenje okolnog prostora u funkciji njihova korištenja, definirani su kartografskim prikazom br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

(3) Unutar površine iz stavka 1. ovoga članka predviđena je realizacija izletničkog kompleksa s ugostiteljsko-turističkim sadržajima, bez smještajnih kapaciteta.

(4) Određena je sljedeća izgrađenost prostora, etažnost i uvjeti gradnje:

1. najveća dopuštena tlocrtna površina svih zgrada unutar površine iz stavka 1. ovoga članka je postojeća tlocrtna površina (cca 240 m2). Najveći dopušteni broj etaža je postojeći broj etaža Emax=post (Su+P+Pk)

2. potrebno je oblikovno ujednačiti sve zgrade unutar jedinstvenog izletničkog kompleksa

3. arhitektonsko oblikovanje mora biti u skladu s uobičajenim načinom građenja na medvedničkom prostoru. Preporuča se korištenje građevinskih elemenata i materijala koji su uobičajeni za taj prostor, a osiguravaju racionalno korištenje energije i sklad s okolnim prostorom i krajobrazom. Preporuča se korištenje prvenstveno drva i kamena, a posebno kod oblikovanja pročelja

4. krovište oblikovati kao dvostrešno nagiba 35-45º, pokriveno crijepom, a dio je moguće oblikovati ravnim krovovima u funkciji terasa. Moguće je postavljanje sunčanih kolektora na krovu, vodeći računa o izgledu građevine i ukupnog ambijenta.

(5) Određeno je sljedeće oblikovanje vanjskog prostora:

1. posebnu pozornost potrebno je posvetiti uređenju vanjskog prostora, kako bi se prostor funkcionalno i oblikovno povezao sa susjednim domom »Željezničar«, a vanjski prostor primjereno uredio. Neprimjerene dogradnje neposredno uz prometnicu potrebno je ukloniti s ciljem uspostave sigurnosti posjetitelja

2. oblikovanje vanjskog prostora treba se temeljiti na očuvanju prostora, odnosno obazrivom oblikovanju, bez narušavanja krajobraznih vrijednosti prirodnog prostora. Vanjski prostor oko objekta moguće je opremiti stolovima i klupama te potrebnom opremom izvedenom od prirodnih i podneblju prihvatljivih materijala. Prostor se ne ograđuje, osim eventualno sigurnosnim ogradama.

(6) Uvjeti i kriteriji priključenja građevine na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu određeni su u točki 5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, komunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama ovih Odredbi za provođenje i prikazani na kartografskim prikazima br. 2a. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Prometni sustav i br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

Komunalna baza »Hortikultura« (7)

Članak 32.

(1) UPU-om Skijaški kompleks određena je površina na kojoj su smještene zgrade Komunalne baze »Hortikultura« (7), koja je prikazana na kartografskom prikazu br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.

(2) Uvjeti i način gradnje, odnosno rekonstrukcije zgrada unutar površine iz stavka 1. ovoga članka i uređenje okolnog prostora u funkciji njihova korištenja, definirani su kartografskim prikazom br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

(3) Namjena zgrade je komunalna te edukacijska.

(4) Određena je sljedeća izgrađenost prostora, etažnost i uvjeti gradnje:

1. najveća dopuštena tlocrtna površina svih zgrada unutar površine iz stavka 1. ovoga članka iznosi 200 m2 (postojeća tlocrtna površina svih zgrada iznosi cca 165 m2). Najveći dopušteni broj etaža je postojeći broj etaža Emax=post (P+Pk)

2. vanjski izgled potrebno je materijalom i oblikovnim karakteristikama prilagoditi vrijednosti prostora

3. arhitektonsko oblikovanje mora biti u skladu s uobičajenim načinom građenja na medvedničkom prostoru. Preporuča se korištenje građevinskih elemenata i materijala koji su uobičajeni za taj prostor, a osiguravaju racionalno korištenje energije i sklad s okolnim prostorom i krajobrazom. Preporuča se korištenje prvenstveno drva i kamena, a posebno kod oblikovanja pročelja

4. krovište oblikovati kao dvostrešno nagiba 35-45o, pokriveno crijepom. Moguće je postavljanje sunčanih kolektora na krovu, vodeći računa o izgledu građevine i ukupnog ambijenta.

(5) Određeno je sljedeće oblikovanje vanjskog prostora:

1. okoliš je potrebno krajobrazno i funkcionalno urediti, a oblikovanje vanjskog prostora treba se temeljiti na očuvanju prostora, odnosno obazrivom oblikovanju, bez narušavanja krajobraznih vrijednosti prirodnog prostora

2. prostor se ne ograđuje, osim eventualno sigurnosnim ogradama.

(6) Uvjeti i kriteriji priključenja građevine na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu određeni su u točki 5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, komunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama ovih Odredbi za provođenje i prikazani na kartografskim prikazima br. 2a. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Prometni sustav i br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

Lugarnica uz Činovničku livadu – kontrolna točka GSS-a (8)

Članak 33.

(1) UPU-om Skijaški kompleks određena je površina na kojoj je smještena zgrada lugarnice uz Činovničku livadu (8), koja je prikazana na kartografskom prikazu br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.

(2) Uvjeti i način rekonstrukcije zgrade unutar površine iz stavka 1. ovoga članka i uređenje okolnog prostora u funkciji njezina korištenja, definirani su kartografskim prikazom br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

(3) Unutar površine iz stavka 1. ovoga članka omogućen je smještaj sljedećih namjena i sadržaja: prostorije Gorske službe spašavanja (kontrolna točka), planinarska društva i sl.

(4) Određena je sljedeća izgrađenost prostora, etažnost i uvjeti gradnje:

1. najveća dopuštena tlocrtna površina zgrade je postojeća površina (cca 95 m2). Najveći dopušteni broj etaža je postojeći broj etaža Emax=post (P+Pk)

2. arhitektonsko oblikovanje mora biti u skladu s uobičajenim načinom građenja na medvedničkom prostoru. Preporuča se korištenje građevinskih elemenata i materijala koji su uobičajeni za taj prostor, a osiguravaju racionalno korištenje energije i sklad s okolnim prostorom i krajobrazom. Preporuča se korištenje prvenstveno drva i kamena, a posebno kod oblikovanja pročelja

3. moguće je postavljanje sunčanih kolektora na krovu, vodeći računa o izgledu građevine i ukupnog ambijenta, a krovište je potrebno oblikovati kao dvostrešno, nagiba 35-45°, pokriveno crijepom.

(5) Određeno je sljedeće oblikovanje vanjskog prostora:

1. okoliš je potrebno krajobrazno i funkcionalno urediti, a oblikovanje vanjskog prostora treba se temeljiti na očuvanju prostora, odnosno obazrivom oblikovanju, bez narušavanja krajobraznih vrijednosti prirodnog prostora

2. prostor se ne ograđuje.

(6) Uvjeti i kriteriji priključenja građevine na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu određeni su u točki 5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, komunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama ovih Odredbi za provođenje i prikazani na kartografskim prikazima br. 2a. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Prometni sustav i br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

Površina skijaško-žičnog sustava – dio (R2.2SŽ)

Članak 34.

(1) Dio jedinstvenog skijaško-žičnog sustava, koji je planom šireg područja određen kao površina odmora i rekreacije – područje Sljeme II, razgraničen je na sljedeće površine prikazane na kartografskom prikazu br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA:

1. Činovnička livada – skijaška staza, odmor i rekreacija

2. skijaška žičara – četverosjedna – Bijela livada (Ž4) i

3. šume unutar skijaško-žičnog sustava.

(2) Uvjeti uređenja i gradnje skijaške žičare – četverosjedne – Bijela livada (Ž4) te uređenje šuma unutar skijaško-žičnog sustava, definirani su u točki 2.1. UVJETI UREĐENJA POVRŠINA I SMJEŠTAJA GRAĐEVINA UNUTAR POVRŠINE ODMORA I REKREACIJE (R3) – NOVA GRADNJA – POVRŠINA SKIJAŠKOG KOMPLEKSA (R3.1), Površina skijaško-žičnog sustava (R3.1SŽ) ovih Odredbi za provođenje.

Činovnička livada – skijaška staza, odmor i rekreacija

Članak 35.

(1) Činovnička livada UPU-om Skijaški kompleks određena je kao skijaška staza u sklopu jedinstvenog skijaško-žičnog sustava te je u zimskoj sezoni namijenjena skijanju, sanjkanju i ostalim zimskim sportovima. Izvan zimske sezone namijenjena je odmoru i rekreaciji građana.

(2) Korištenje i uređivanje Činovničke livade provodit će se primjenom mjera zaštite kojima se čuvaju osobitosti tla i krajolik tako da se:

1. biljne vrste čuvaju u pogledu sastojina, a livada se zatravnjuje za Medvednicu autohtonim smjesama vrsta

2. održava od obrastanja

3. uređuje i oprema kao privlačni prostor boravka i odmora

4. oprema bez narušavanja krajobraznih vrijednosti prirodnog prostora sadržajima za razonodu, odmor, rekreaciju i edukaciju, klupama, stolovima, opremom za igru djece, odraslih i sl.

5. ne narušavaju reljefna i druga obilježja prostora, te za uređenje upotrebljavaju autohtoni materijali (drvo, kamen) i

6. uređuje kao mjesto sastajanja, odmora i igre na otvorenom, sukladno svojim posebnostima.

(3) Omogućuje se postavljanje montažno-demontažne trake i sl. za školu skijanja.

(4) Omogućuje se oprema sanitarnim standardom u skladu s propozicijama zaštite okoliša, a posebno zaštite voda.

(5) Ne dozvoljava se izvedba terena niveliranjem, asfaltiranjem površina ili sličnom izvedbom, postavljanjem teške fiksne opreme, visinskih ograda i sl.

(6) Objekt škole skijanja Žuti mačak označen na kartografskom prikazu br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE, potrebno je ukloniti po ishođenju uporabne dozvole za zgradu unutar zone gradnje »A« u obuhvatu UPU Vršna zona, uz obveznu biološku sanaciju tog prostora.

2.3. PODRUČJE SLJEME IV (R2.4)

Članak 36.

Unutar površine odmora i rekreacije – područja Sljeme IV UPU-om Skijaški kompleks predviđeno je uređenje i rekonstrukcija na sljedećim površinama, koje su razgraničene kartografskim prikazom br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA:

1. površina šuma (R2.4Š) i

2. površine uređenja i rekonstrukcije zgrada – Crkva Majke Božje Sljemenske Kraljice Hrvata (9), Župni ured (10), Apartmanska kuća Snježna kraljica (11) i Prekratićeva kuća (12) i Odašiljač MUP-a (13).

2.3.1. Površina šuma (R2.4Š)

Članak 37.

(1) Na površinama šuma planske oznake R2.4Š nije moguća gradnja zgrada bilo koje namjene. Moguće je označavanje postojećih putova, uređenje novih putova i vidikovaca te postavljanje edukacijskih ploča uz pješačke putove u funkciji posjećivanja uz upotrebu za Medvednicu tradicionalnih materijala, a u sklopu razrađenog Sustava posjećivanja Parka prirode Medvednica.

(2) Na površinama šuma iz stavka 1. ovoga članka potrebno je:

1. provođenje aktivnih mjera zaštite i upravljanja u svrhu očuvanja vrsta i staništa

2. upravljanje posjetiteljima, razvijanje režima korištenja koji dozvoljava odvijanje sportsko-rekreativnih i izletničkih aktivnosti na način koji ne ugrožava ciljeve zaštite

3. provođenje znanstvenih istraživanja s ciljem određivanja kapaciteta prostora i identificiranja utjecaja posjećivanja i korištenja na ekosustave, te razvoja prihvatljivih oblika posjećivanja i

4. provođenje pojačanog nadzora s ciljem edukacije i upravljanja posjetiteljima.

(3) Vidikovce je moguće urediti na tlu kao dio krajolika (uz stazu) ili kao samostalnu, drvenu konstrukciju kojom se osigurava pogled, uz uvjet visokokvalitetnog oblikovanja.

(4) Za dio površine šuma planske oznake R2.4Š, koje su kartografskim prikazom br. 3a. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA, Zaštićeni dijelovi prirode, razgraničene kao površine unutar posebnog rezervata šumske vegetacije »Bliznec – Šumarev grob«, provode se mjere u skladu s točkom 7.1. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti ovih Odredbi za provođenje, odnosno u skladu s odredbama Zakona o zaštiti prirode.

(5) Na području posebnog rezervata šumske vegetacije ne smiju se uređivati nove staze ni vidikovci.

2.3.2. Površina uređenja i gradnje zgrada

Članak 38.

(1) Površine za gradnju i uređenje zgrada unutar područja Sljeme IV određene su kartografskim prikazom br. 1 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA, dok su uvjeti i način gradnje unutar navedenih površina definirani kartografskim prikazom br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

(2) Površine za uređenje i gradnju (rekonstrukciju) zgrada iz stavka 1. ovoga članka (površine zgrada s okolnim prostorom u funkciji njihova korištenja) određene su za sljedeće postojeće zgrade:

1. Crkva Majke Božje Sljemenske Kraljice Hrvata (9)

2. Župni ured (10)

3. Apartmanska kuća Snježna kraljica (11)

4. Prekratićeva kuća (12)

5. Odašiljač MUP-a (13).

Crkva Majke Božje Sljemenske Kraljice Hrvata (9)

Članak 39.

(1) UPU-om Skijaški kompleks određena je površina na kojoj je smještena Crkva Majke Božje Sljemenske Kraljice Hrvata (9), zaštićeno kulturno dobro, koja je prikazana na kartografskom prikazu br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.

(2) Uvjeti i način rekonstrukcije zgrade unutar površine iz stavka 1. ovoga članka i uređenje okolnog prostora u funkciji njihova korištenja, definirani su kartografskim prikazom br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

(3) Namjena zgrade je vjerska te edukativna – prezentacija hrvatske graditeljske baštine – kulturni turizam.

(4) Određena je sljedeća izgrađenost prostora, etažnost i uvjeti gradnje:

1. s obzirom da se radi o zaštićenom kulturnom dobru zahtjeva se intaktnost lokacije

2. planirano je sustavno održavanje i sanacija na temelju odgovarajuće tehničke dokumentacije, kojoj kao podloga trebaju prethoditi konzervatorski/restauratorski istražni radovi

3. za sve zahvate, kojima se ne smiju ugroziti izvorna spomenička svojstva građevine, potrebno je ishoditi sve zakonom propisane suglasnosti tijela nadležnog za zaštitu kulturnih dobara.

(5) Oblikovanje okoliša odnosi se prvenstveno na održavanje i njegu postojeće vegetacije te održavanje postojeće opreme bez mogućnosti širenja pratećih sadržaja na otvorene površine.

(6) Uvjeti i kriteriji priključenja građevine na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu određeni su u točki 5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, komunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama ovih Odredbi za provođenje i prikazani na kartografskim prikazima br. 2a. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Prometni sustav i br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

Župni ured (10)

Članak 40.

(1) UPU-om Skijaški kompleks određena je površina na kojoj je smješten Župni ured (10), koja je prikazana na kartografskom prikazu br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.

(2) Uvjeti i način rekonstrukcije zgrade unutar površine iz stavka 1. ovoga članka i uređenje okolnog prostora u funkciji njihova korištenja, definirani su kartografskim prikazom br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

(3) Namjena zgrade je vjerska (sa smještajem u skladu s osnovnom namjenom) te edukativna namjena.

(4) Predviđeno isključivo održavanje, donosno sanacija.

(5) Oblikovanje okoliša Župnog ureda (prateći sadržaj sakralnoj građevini) odnosi se prvenstveno na održavanje i njegu postojeće vegetacije te održavanje postojeće opreme bez mogućnosti širenja pratećih sadržaja na otvorene površine.

(6) Uvjeti i kriteriji priključenja građevine na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu određeni su u točki 5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, komunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama ovih Odredbi za provođenje i prikazani na kartografskim prikazima br. 2a. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Prometni sustav i br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

Apartmanska kuća Snježna kraljica (11)

Članak 41.

(1) UPU-om Skijaški kompleks određena je površina na kojoj je smještena Apartmanska kuća Snježna kraljica (11), koja je prikazana na kartografskom prikazu br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.

(2) Uvjeti i način rekonstrukcije zgrade unutar površine iz stavka 1. ovoga članka i uređenje okolnog prostora u funkciji njezina korištenja, definirani su kartografskim prikazom br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

(3) Namjena zgrade je ugostiteljsko turistička smještajna zgrada s pratećim sadržajima. Predviđa se zadržavanje postojećeg smještajnog kapaciteta koji iznosi 17 apartmana.

(4) Određena je sljedeća izgrađenost prostora, etažnost i uvjeti gradnje:

1. predviđeno je prvenstveno održavanje, odnosno moguća je rekonstrukcija unutar postojećih tlocrtnih i visinskih gabarita zgrade. Najveća dopuštena tlocrtna površina zgrade je postojeća tlocrtna površina (cca 570 m2). Najveći dopušteni broj etaža je postojeći broj etaža Emax=post (P+2+Pk)

2. predviđa se održavanje postojećeg oblikovanja zgrade, a u slučaju preoblikovanja postojećeg pročelja potrebno je zadržati oblikovanje u skladu s uobičajenim načinom građenja na medvedničkom prostoru, odnosno koristiti građevinske elemente i materijale koji su uobičajeni za taj prostor, a osiguravaju racionalno korištenje energije i sklad s okolnim prostorom i krajobrazom (prvenstveno drvo i kamen).

(5) Okoliš, koji je krajobrazno i funkcionalno uređen, potrebno je održavati na način da se ne narušavaju krajobrazne vrijednosti prirodnog prostora. Prostor se ne ograđuje, osim eventualno sigurnosnim ogradama.

(6) Uvjeti i kriteriji priključenja građevine na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu određeni su u točki 5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, komunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama, ovih Odredbi za provođenje i prikazani na kartografskim prikazima br. 2a. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Prometni sustav i br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

(7) Prilikom rekonstrukcije objekta dio smještajnih kapaciteta i ostalih sadržaja potrebno je prilagoditi osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, što uključuje i mogućnost dogradnje lifta u tu svrhu.

Prekratićeva kuća (12)

Članak 42.

(1) UPU-om Skijaški kompleks određena je površina na kojoj je smještena Prekratićeva kuća (12), koja je prikazana na kartografskom prikazu br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.

(2) Uvjeti i način rekonstrukcije zgrade unutar površine iz stavka 1. ovoga članka i uređenje okolnog prostora u funkciji njihova korištenja, definirani su kartografskim prikazom br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

(3) Namjena zgrade edukativna namjena – prezentacija hrvatske planinarske baštine – kulturni turizam.

(4) Predviđena je obnova u izvornom obliku – restitucija.

(5) Određeno je sljedeće oblikovanje vanjskog prostora:

1. okoliš je potrebno krajobrazno i funkcionalno urediti, a oblikovanje vanjskog prostora treba se temeljiti na očuvanju prostora, odnosno obazrivom oblikovanju, bez narušavanja krajobraznih vrijednosti prirodnog prostora

2. prostor se ne ograđuje.

(6) Uvjeti i kriteriji priključenja građevine na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu određeni su u točki 5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, komunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama ovih Odredbi za provođenje i prikazani na kartografskim prikazima br. 2a. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Prometni sustav i br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

Odašiljač MUP-a (13)

Članak 43.

(1) UPU-om Skijaški kompleks određena je površina na kojoj je smješten odašiljač MUP-a s pratećom zgradom (8), koja je prikazana na kartografskom prikazu br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.

(2) Uvjeti i način gradnje, odnosno rekonstrukcije zgrade unutar površine iz stavka 1. ovoga članka i uređenje okolnog prostora u funkciji njihova korištenja, definirani su kartografskim prikazom br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

(3) Namjena zgrade je infrastrukturna s boravkom osoblja za čuvanje i održavanje.

(4) Određena je sljedeća izgrađenost prostora, etažnost i uvjeti gradnje:

1. najveća dopuštena tlocrtna površina iznosi 200 m2 (postojeća tlocrtna površina zgrade i odašiljača iznosi cca 165 m2). Najveći dopušteni broj etaža zgrade je postojeći broj etaža Emax=post (P+1). Visina građevine odašiljača određena je prema tehničkim zahtjevima

2. vanjski izgled potrebno je materijalom i oblikovnim karakteristikama prilagoditi vrijednosti prostora.

(5) Određeno je sljedeće oblikovanje vanjskog prostora:

1. oblikovanje vanjskog prostora treba se temeljiti na očuvanju prostora, odnosno obazrivom oblikovanju, bez narušavanja krajobraznih vrijednosti prirodnog prostora

2. prostor se ograđuje u skladu s posebnim propisima.

(6) Uvjeti i kriteriji priključenja građevine na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu određeni su u točki 5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, komunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama ovih Odredbi za provođenje i prikazani na kartografskim prikazima br. 2a. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Prometni sustav i br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Članak 44.

(1) Na području obuhvata UPU Skijaški kompleks nije predviđena gradnja novih građevina društvenih djelatnosti kao osnovnih građevina.

(2) Smještaj sadržaja društvenih djelatnosti moguć je unutar svih zgrada predviđenih UPU-om Skijaški kompleks, kao pratećih sadržaja osnovnoj namjeni, što se prvenstveno odnosi na edukaciju o prirodnim znamenitostima Parka prirode Medvednica, kao i na prezentaciju hrvatske graditeljske i planinarske baštine – kulturni turizam.

(3) Unutar područja obuhvata nalaze se postojeće građevine vjerske namjene (Crkva Majke Božje Sljemenske Kraljice Hrvata i Župni dvor).

4. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA

Članak 45.

Unutar obuhvata UPU Skijaški kompleks nije dopuštena gradnja zgrada namijenjenih stanovanju. U dijelu zgrada postoje i mogu se planirati prostori za smještaj osoblja za čuvanje i održavanje, u funkciji osnovne namjene.

5. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, KOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA

Članak 46.

UPU-om Skijaški kompleks osigurane su površine i trase infrastrukturnih sustava i to za:

1. prometni sustav

2. sustav elektroničke komunikacijske infrastrukture

3. vodnogospodarski sustav i

4. energetski sustav.

5.1. UVJETI GRADNJE PROMETNE MREŽE

Članak 47.

(1) Rješenje prometnog sustava unutar obuhvata UPU Skijaški kompleks prikazano je na kartografskom prikazu br. 2a. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Prometni sustav.

(2) UPU-om Skijaški kompleks definirane su površine za gradnju prometnica unutar obuhvata i način njihovog priključenja na planiranu prometnu mrežu. Unutar prometnih površina, ovisno o kategoriji prometnice, određen je raspored i širina prometnih traka, te položaj i širina nogostupa.

(3) Na kartografskom prikazu br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE grafički su određeni uvjeti priključenja planiranih obuhvata zahvata u prostoru (unutar kojih se predviđa gradnja zgrada) na prometnu mrežu. Priključci (kolno-pješački) su prikazani načelno (simbolom), te će se točne pozicije planiranih priključaka odrediti detaljnijom projektnom dokumentacijom.

(4) Obuhvat plana se dijelom nalazi unutar kontroliranog zračnog prostora (CTR) aerodroma Lučko prikazanog na kartografskom prikazu br. 2a. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Prometni sustav, a svi uvjeti korištenja unutar navedene površine određeni su posebnim propisom.

Članak 48.

(1) Sustav cestovnog prometa na području obuhvata UPU Skijaški kompleks sačinjavaju:

1. glavne ulice:

a) GU 1 – južno uz obuhvat UPU Skijaški kompleks, a obuhvaća dio Sljemenske ceste u smjeru Hunjke i

b) GU 2 – sjeverno uz obuhvat UPU Skijaški kompleks a obuhvaća dio ceste iz smjera županijske ceste Ž2220 prema Erberovom putu

2. sabirne ulice:

a) SU 1 – spoj na GU1 – obuhvaća dio Sljemenske ceste iz smjera Gračanske ceste, odnosno ceste Bliznec i

b) SU 2 – ulica od restorana »Jezero« do glavne ulice GU2

3. ostale prometnice:

a) OU 1 – pristupna cesta od GU1 do zone Apartmanske kuće »Snježna kraljica« i

b) OU 2 – pristupna cesta od GU2 do zone parkinga preko puta helidroma

4. javni putovi i staze, koji predstavljaju pješačke površine namijenjene pješačkom i dijelom biciklističkom prometu, a razgraničeni su na:

a) PP1 – pješački put – dio je vršne pješačke šetnice i staze za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću na potezu od Grafičara do Puntijarke – unutar obuhvata UPU Skijaški kompleks prolazi od jugozapadne granice obuhvata (iz smjera Grafičar) preko Činovničke livade do istočne granice obuhvata (smjer Puntijarka)

b) PP2 – pješački put od Vršne zone pored Činovničke livade do Apartmanske kuće Snježna kraljica, koji je u dijelu od granice obuhvata sa susjednim UPU-om državnog značaja »Vršna zona«, Medvednica do planirane zgrade – gornje stanice Zelenog spusta prilagođen osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću

c) PP3 – Erberov put – od planiranog akumulacijskog jezera do Sljemenske ceste zapadno od Tomislavovog doma

d) PP4 – pješački put uz Francuske rudnike

e) PP5 – pješački put od ulice SU2, južno od »Ciljne kuće« prema zapadnoj granici obuhvata UPU Skijaški kompleks

f) PP6 – Erberov put – dio uz planirano akumulacijsko jezero

g) PP7 – pješački put od Erberovog puta uz Bijeli Spust do Činovničke livade

h) PP8 – pješački put od Erberovog puta uz Plavi spust do gornjeg platoa žičare Zelenog spusta

i) PP9 – pješački put – istočno od TV tornja do PP2

j) PP10 – Leustekov put

k) PP11 – pješački putovi uz Komunalnu bazu »Hortikultura«

l) PP12 – pješački putovi u zoni »Snježna kraljica« – Župni dvor – Crkva Majke Božje Sljemenske Kraljice Hrvata

m) PP13 – pješački put od parkirališta uz helidrom do donje stanice žičare Zelenog spusta i

n) PP14 – pješački put od PP1 do Činovničke livade

o) PP15 – pješački put – dio kružne staze za skijaško trčanje (većim dijelom izvan obuhvata UPU Skijaški kompleks

p) PP16 – pješački putovi od Činovničke livade do doma »Željezničar«, izletišta »Grofica« i Sljemenske lugarnice prema vršnoj pješačkoj stazi.

(2) Za pješačke putove PP1, PP2, PP3, PP11 i PP12 omogućuje se prolazak interventnih i dostavnih vozila.

(3) Kretanje pješačkim putovima koji presijecaju skijaške staze, u vrijeme rada staza dopušteno je samo GSS-u, djelatnicima skijališta i djelatnicima Javne ustanove »Park prirode Medvednica«. Kretanje korisnika ostalim pješačkim putovima na području obuhvata UPU Skijaški kompleks odredit će se režimima korištenja sukladno posebnim propisima.

(4) U koridorima prometnica osigurava se smještaj i vođenje građevina i instalacija komunalne infrastrukture (elektronička komunikacijska infrastruktura, elektroopskrba, vodoopskrba i odvodnja).

Glavne ulice (GU1 i GU2)

Članak 49.

(1) Širina koridora i definirani profil iz kartografskog prikaza br. 2a. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Prometni sustav uključuju minimalne standarde za izgradnju/rekonstrukciju prometnice – minimalnu širinu kolnika za dvije vozne trake.

(2) Za glavne ulice (GU1 i GU2) je definirana širina poprečnog profila prometnice s dvije prometne trake. Konačna širina prometne trake pri rekonstrukciji će se definirati posebnim projektima, ali ne može biti manja od 3,00 m. Uz planiranu ulicu GU2 planiran je nogostup minimalne širine 1,50 m.

(3) Svi ostali elementi prometnice (opremanje prometnice, signalizacija ili tehnički elementi – bankine, pokosi usjeka i nasipa, rubne trake, odvodnja površinskih voda i sl.) definirat će se projektom prometnice, sukladno važećim standardima i propisima.

Sabirne ulice (SU1 i SU2)

Članak 50.

Za sabirne ulice (SU1 i SU2) UPU-om Skijaški kompleks definirana je širina poprečnog profila prometnice s dvije prometne trake. Minimalna širina prometne trake iznosi 2,75 m.

Ostale ulice (OU1 i OU2)

Članak 51.

Za ostale ulice (OU1 i OU2) UPU-om Skijaški kompleks definirane su dvije prometne trake minimalne širine 2,75 m (iznimno 2,50 m), bez nogostupa obzirom da se radi o kratkim potezima pristupnih ulica.

Javni putovi i staze (PP1-16)

Članak 52.

(1) Za javne putove i staze (PP1-16) UPU-om Skijaški kompleks definirana je (na njihovom najužem dijelu) minimalna širina 1,50 m.
U okviru ove površine dopušta se odvijanje biciklističkog i pješačkog prometa, kao i drugih vozila u funkciji održavanja.

(2) Za putove planske oznake PP1, PP2, PP3, PP11 i PP12 (na dijelu od Crkve Majke Božje Sljemenske Kraljice Hrvata do Apartmanske kuće »Snježna kraljica«) dopušta se i kolni pristup za dostavna i interventna vozila uz uvjet da se zadovolji minimalna nosivost donjeg postroja za tip dostavnog, odnosno interventnog vozila, bez mogućnosti asfaltiranja, odnosno popločavanja.

(3) Za put planske oznake PP1 (s obzirom da se radi o vršnoj pješačkoj šetnici i stazi za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću) potrebno je osigurati čvrstu i ravnu podlogu kako bi se omogućilo kretanje u invalidskim kolicima.

(4) Putove i staze treba projektirati na način da se u najvećoj mjeri sačuvaju okolna stabla, a u tu svrhu moguća je i manja minimalna širina za pješačke putove, osim za dijelove na kojima se treba osigurati mogućnost prolaza interventnih vozila ili je moguće izmještanje trase puta na način da se ne narušava planska koncepcija.

Članak 53.

(1) Osim putova i staza određenih UPU-om Skijaški kompleks i označenih na kartografskim prikazima, unutar planskog područja mogu se planirati i drugi putovi i staze u funkciji korištenja i održavanja (pješački, biciklistički, interventni, protupožarni i sl.), a planiraju se u skladu s posebnim stručnim uvjetima i u skladu s Planom upravljanja Parka prirode Medvednica.

(2) Nove staze i putove izvesti na način da se postojeća stabla što manje sijeku ili oštećuju.

Članak 54.

Do realizacije planirane zamjene skijaške žičare vučnice – sidra, novom četverosjednom visećom žičarom planske oznake Ž4, na mjestu gdje pješački put planske oznake PP1 (dio vršne pješačke šetnice i staze za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću na potezu od Grafičara do Puntijarke) prelazi navedenu skijašku žičaru potrebno je u vrijeme sezone skijanja regulirati promet pješaka.

Članak 55.

UPU-om Skijaški kompleks utvrđene su biciklističke staze, kao dio dviju kružnih staza utvrđenih planom šireg područja, koje unutar obuhvata UPU Skijaški kompleks podrazumijevaju:

1. pješačke putove planske oznake PP1 (dio od Činovničke livade prema Apartmanskoj kući Snježna kraljica, PP2 (dio od Vršnog platoa do Činovničke livade), PP3 i PP6) i

2. pješački put planske oznake PP5.

5.1.1. Promet u mirovanju

Članak 56.

(1) U sklopu organizacije prometa u mirovanju, UPU-om Skijaški kompleks predviđena su javna parkirališta označena na kartografskom prikazu br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA i br. 2a. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Prometni sustav.

(2) Na lokaciji uz planirano akumulacijsko jezero predviđeno je javno parkiralište s autobusnim stanicama, maksimalnog kapaciteta 78 parkirališnih mjesta, od čega je 8 parkirališnih mjesta predviđeno za osobe smanjene pokretljivosti. Za vrijeme održavanja skijaških manifestacija i sl. 24 parkirališna mjesta za osobne automobile mogu se po potrebi koristiti kao 3 parkirališna mjesta za kamione. Također, predviđena su i dva ugibališta za autobuse koja su osigurana s ciljem poticanja javnog prijevoza.

(3) Odabrana kolnička konstrukcija na parkiralištima za autobuse i kamione mora zadovoljiti prometno opterećenje za mjerodavna vozila.

(4) Planirano uzdužno parkiranje uz prometnice može se izvesti iz tipskih elemenata (sačasti elementi s travom između tipskih elemenata i sl.) kako bi se bolje uklopila u okoliš.

Članak 57.

(1) U skladu s naglaskom na korištenje javnog prijevoza (planirana kabinska žičara iz smjera Zagreba, javni autobusni prijevoz) te pješačkog i biciklističkog prometa, potreban broj parkirališnih mjesta nije potrebno osigurati unutar planiranih površina za uređenje i gradnju, odnosno rekonstrukciju zgrada.

(2) Potreban broj parkirališnih mjesta unutar površina na kojima je planiran turistički smještaj – Dom »Željezničar« (6) i Apartmanska kuća Snježna kraljica (11) određuje se u skladu s posebnim propisima vezanim uz kategorizaciju i standarde ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli. Radi osiguravanja parkirališnih mjesta ne dopušta se sječa šume.

(3) Unutar površina uređenja i gradnje, odnosno rekonstrukcije zgrada »Sljemenska lugarnica« (5) i izletište »Grofica« (6a) moguće je dio površine predvidjeti kao parkirališni prostor.

Članak 58.

(1) Sve prometne površine moraju se graditi i opremati sukladno prometno-tehničkim i sigurnosnim standardima i obvezno je zadovoljiti uvjete važećih zakona i drugih propisa o njihovom građenju.

(2) Sve prometne površine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera u skladu s posebnim propisima, tako da na njima nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovništva i u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine«, broj 78/13).

5.1.2. Helidrom

Članak 59.

(1) Planirani helidrom namijenjen je prvenstveno interventnom slijetanju helikoptera u akcijama spašavanja, a sukladno tehničkim uvjetima može biti namijenjen prijevozu i u druge svrhe. Helidrom se može izvesti u razini terena s adekvatnom završnom obradom u smislu nosivosti, a može se izvesti i na povišenoj platformi kako bi se minimalno interveniralo u okolni teren. Platforma u tom slučaju mora zadovoljiti uvjete nosivosti za mjerodavni helikopter.

(2) Unutar površine helidroma obvezno je urediti poletno-sletnu površinu minimalnih dimenzija 36,0 x 36,0 m.

(3) Plato helidroma treba imati direktni kolni priključak na prometnu površinu u zoni glavne ulice GU2.

(4) Minimalna komunalna opremljenost obuhvaća komunikacijsku infrastrukturu, hidrantsku mrežu, površinsku odvodnju poletno-sletne površine i nužnu opremu za slijetanje i polijetanje helikoptera, odnosno svjetlosnu signalizaciju za funkcioniranje u noćnim uvjetima.

(5) Unutar zone helidroma moguća je isključivo površinska gradnja, a podzemna gradnja za eventualne instalacije u funkciji helidroma samo uz prethodnu suglasnost i posebne uvjete građenja nadležne uprave za zračni promet.

5.2. UVJETI GRADNJE ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE MREŽE

Članak 60.

(1) Elektronička (nepokretna) komunikacijska mreža za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova (javna elektronička komunikacijska mreža) prikazana je na kartografskom prikazu br. 2c. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Energetski sustav i komunikacije.

(2) Izgradnja nove elektroničke komunikacijske infrastrukture u vidu kabelske kanalizacije svojom strukturom, kvalitetom i kapacitetom treba omogućiti pružanje različitih vrsta usluga, od osnovne govorne usluge do širokopojasnih usluga. Kabelsku kanalizaciju u pravilu treba polagati u koridorima prometnica, u zoni pješačkih staza ili zelenih površina. U cilju daljnjeg razvoja širokopojasnih usluga i pružanja osnovnih komunikacijskih potrebno je osigurati dostatne kapacitete za sve nove sadržaje i objekte.

(3) Planirana kabelska kanalizacija gradi se u pravilu s cijevima tipa PEHD promjera ϕ 50 i 75 mm, ili PVC cijevima promjera
ϕ 110 mm. Na mjestima izrade spojnica na položenim kabelima te kod planiranih distributivnih točaka, predviđa se ugradnja odgovarajućih montažnih kabelskih zdenaca različitih dimenzija ovisno o namjeni zdenaca. Lokaciju i veličinu zdenaca kao i odabir trase potrebno je usuglasiti i temeljiti na izvedbenim projektima ostale infrastrukture, a naročito projektu ceste. U sklopu planiranih novih dionica vodoopskrbe za potrebe zasnježenja i sustava odvodnje potrebno je graditi i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu (EKI) s poveznicama na postojeću infrastrukturu i buduće sadržaje.

(4) Dubina rova za polaganje cijevi između zdenaca treba biti tolika da je minimalna udaljenost od površine terena do tjemena cijevi u gornjem redu min 0,7 m. Na prijelazu prometnica taj razmak mora biti min 1,0 m.

(5) Uz trase kabelske kanalizacije moguća je postava potrebnih građevina i uređaja (male zgrade, vanjski kabinet – ormarić i slično), sve sukladno posebnim stručnim uvjetima za smještaj ove vrste uređaja. Za smještaj udaljenog pretplatničkog stupnja (UPS) potrebno je osigurati cca 20 m2 prostora s mogućnošću neometanog pristupa servisnih vozila, a za smještaj telefonske govornice 1 m2.

(6) Tehnička rješenja za povezivanje korisnika na elektroničku komunikacijsku mrežu (za izgradnju priključne kabelske kanalizacije) davat će operater (davatelj usluga nadležan za građenje, održavanje i eksploatiranje mreže) na zahtjev investitora tj. korisnika. Planom se osigurava i izvedba kabelske kanalizacije za povezivanje Sljemenske Lugarnice, Doma Željezničar, Izletišta Grofica sukladno planiranom razvoju navedenih sadržaja. Priključak na postojeću kabelsku kanalizaciju osigurat će se iznad Činovničke livade odakle je položena kabelska kanalizacija do vršne zone Sljeme Toranj. Planom je također omogućeno polaganje kabelske kanalizacije uz Bijeli spust (paralelno uz planirani vodoopskrbni sustav) čime će se osigurati priključak elektroničke komunikacijske infrastrukture s dvije strane za potrebe planiranog helidroma (za potrebe GSS-a i službi nadzora i sigurnosti).

(7) Elektronička komunikacijska infrastrukturna mreža usmjeravajućeg je značenja i detaljno će se razrađivati odgovarajućom stručnom dokumentacijom. Prilikom izrade stručne dokumentacije dozvoljene su odgovarajuće prostorne prilagodbe (trase i lokacije određene UPU-om Skijaški kompleks mogu se mijenjati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, obilježjima prostora, imovinsko-pravnim odnosima i slično), a promjene ne mogu biti takve da narušavaju plansku koncepciju. Trase elektroničke komunikacijske mreže treba u pravilu voditi po planiranim i već postojećim trasama staza, putova i prometnica ili drugih infrastrukturnih objekata.

(8) Osnovna mreža određena UPU-om Skijaški kompleks nadograđivat će se sukladno potrebama korisnika i prilagođeno fazama realizacije (izgradnje).

(9) U zonama gdje se očekuje veća koncentracija posjetitelja, a u cilju osiguravanja sigurnosti posjetitelja, potrebno je planirati i predvidjeti ključne točke koncentracije EKI te osigurati dostatne kapacitete za komunikaciju. Sve navedeno mora biti u funkciji prvenstveno za spasilačke službe (GSS) kako bi se osiguralo dobro pokrivanje evakuacijskih zona kod hitnih intervencija, ali i za druge korisnike (Javne ustanove za upravljanje parkom prirode Medvednica i druge državne institucije). Također se planira pojačavanje kapaciteta kabelske kanalizacije unutar obuhvata UPU Skijaški kompleks, ali i šire, s obzirom da je potrebno sagledavati i sve zone izvan obuhvata koje čine cjelinu u sustavu ukupne elektroničke komunikacijske infrastrukture.

(10) Pri projektiranju i izvođenju elektroničke komunikacijske infrastrukture obvezatno se treba pridržavati važećeg Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), kao i drugih važećih propisa.

Radio relejni (RR) koridori

Članak 61.

(1) Obzirom da se neposredno uz obuhvat UPU Skijaški kompleks nalazi Odašiljački objekt Sljeme – TV toranj uz postojeće, predviđeni su i novi radio relejni (RR) koridori Marudini – Sljeme, Moslavačka Gora – Sljeme, MSC – Sljeme i Žitnjak – Sljeme.

(2) Za svaku građevinu unutar obuhvata UPU Skijaški kompleks (posebno se to odnosi na stupove i opremu planiranih žičara), bez obzira na visinu, ukoliko se nalazi na trasi RR koridora ili je u njegovoj blizini, moraju se utvrditi eventualni elementi ograničenja kod izdavanja lokacijske dozvole. Za građevine koje su izvan zračnih koridora, a više su od 35 m, mora se ishoditi suglasnost za njihovo lociranje u odnosu na RR koridore.

5.3. UVJETI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREŽE

Članak 62.

(1) Komunalnu infrastrukturu treba graditi unutar površina planiranih ulica u sklopu kolnika i nogostupa poštujući minimalne dopuštene udaljenosti između pojedinih vodova infrastrukturne mreže.

(2) Aktom kojim se dozvoljava gradnja odredit će se detaljan položaj vodova komunalne infrastrukturne mreže. Izgradnja treba biti usklađena s dodatnim posebnim uvjetima javnih komunalnih poduzeća, koja su nadležna za pojedine vodove infrastrukturne mreže.

5.3.1. Vodnogospodarski sustav

Vodoopskrba

Članak 63.

(1) Razmještaj građevina i objekata vodoopskrbe prikazan je na kartografskom prikazu br. 2b. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Vodoopskrba, odvodnja i zaštita od štetnog djelovanja voda.

(2) Tehničko rješenje planiranog vodoopskrbnog sustava za opskrbu pitkom vodom UPU Skijaški kompleks i susjednog UPU državnog značaja »Vršna zona«, Medvednica očituje se u izgradnji spojne veze na planiranu vodospremu sukladno uvjetima distributera (treba izgraditi novu vodospremu na koti terena otprilike 1028 m n. m. na potezu između ograde TV tornja i skijaške žičare za Bijelu livadu (Ž4) te dovodni cjevovod do nove vodospreme). Nova vodosprema planira se na lokaciji gdje nema dijelova šume, tj. gdje je ima najmanje. Voda za planiranu vodospremu će se osigurati iz izvorišta »Jelenje vode«, a kapacitet vodospreme odredit će se nakon provedenih prethodnih vodoistražnih radova kojima će se, s ciljem osiguranja kvalitetne i sigurne opskrbe vodom namijenjenoj ljudskoj potrošnji, utvrditi izdašnost izvorišta »Jelenje vode«.

(3) Vodosprema se treba izvesti kao poluukopana ili ukopana u teren sa svom potrebnom pratećom opremom. Također je potrebno izgraditi gravitacijski opskrbni cjevovod od nove vodospreme do svih korisnika unutar UPU Skijaški kompleks i susjednog UPU Vršna zona, prema hidrauličkom proračunu.

(4) Prilikom razrade projekta nove vodospreme planirati kapacitet vodospreme tj. količine i način punjenja vodospreme na način da se zadrži minimalno dobra kakvoća vode u vodnom tijelu.

(5) Ostalo rješenje vodoopskrbnog sustava očituje se u izgradnji spojne veze na planirano akumulacijsko jezero u zoni Krumpirišta kao i nadogradnji vodoopskrbne mreže u zoni skijališta za potrebe zasnježenja staza za skijanje (postojećih i planiranih).

(6) Novo akumulacijsko jezero će se puniti prikupljanjem vode od otopljenog snijega sa skijališta, te iz vodocrpilišta Tisova peć i Hornjak iz kojih se voda postojećim cjevovodom transportira do prekidne komore u blizini Hunjke i dalje postojećim gravitacijskim cjevovodom do nove akumulacije. Za potrebe zasnježivanja smije se koristiti isključivo voda iz planiranog akumulacijskog jezera na Krumpirištu, odnosno nije dopušteno dodatno crpiti vodu iz bilo kojeg drugog vodotoka ili izvora.

(7) Potrebno je provesti prethodna hidrogeološka istraživanja radi utvrđivanja izdašnosti vodocrpilišta Tisova peć i Hornjak, odnosno mogućnosti korištenja potrebnih količina voda za punjenje akumulacije.

(8) Na svim stazama planira se vodoopskrbna mreža u sklopu koje se nalaze zasunske komore odnosno hidrantski priključak, na koji se mogu priključiti topovi za zasnježenje staze.

(9) Obzirom da se planira revitalizacija skijaške staze Panjevina, uređenje Vršnog platoa, proširenje Plavog spusta i dr., neophodno je osigurati dopunu i popunu sustava zasnježenja na tim lokacijama. To podrazumijeva nadogradnju sustava novim priključnim mjestima na novim lokacijama sa svom potrebnom opremom, dobavnim cjevovodom, sustavom komunikacije i napajanja.

(10) Svi ostali planirani vodoopskrbni cjevovodi koji nisu u funkciji zasnježenja planiraju se izvesti u koridorima prometnica i uz pješačke površine uz planirana skijališta i to iz duktilnih, PEHD i sl. cijevi ϕ 250 mm, ϕ 200 mm, ϕ 150 mm i ϕ 100 mm, a daljnji razvod mreže do krajnjih korisnika izvodit će se prema stvarno utvrđenim potrebama korisnika sukladno uvjetima distributera (prema proračunu za svaki objekt). Vodovodna revizijska okna predviđaju se na svim mjestima grananja vodovodne mreže i na mjestima predviđenima za smještaj hidranata. Trase cjevovoda koje se vode izvan prometnih i pješačkih površina moraju se u što većoj mjeri voditi unutar prosječenih trasa šume/raslinja.

(11) Razvod hidrantske mreže planiran je sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (»Narodne novine«, broj 8/06). Hidrante treba spojiti na vod lokalne mreže uz obveznu ugradbu zasuna. Hidranti će se izvesti na međusobnoj udaljenosti prema navedenom Pravilniku.

(12) Dubina rova za polaganje vodovodne cijevi mora biti na adekvatnoj dubini radi mehaničke zaštite i zaštite od smrzavanja (pri čemu posebnu pažnju kod mehaničke zaštite cjevovoda treba posvetiti činjenici da se ski stazama kreću strojevi za pripremu zasnježenih površina, u pojedinim situacijama i kamioni koji istovaruju snijeg s posebnih lokacija te strojno raspoređuju po stazi, te činjenici da se za vrijeme gradnje područjem kreću građevinski strojevi). Najniže i najviše točke na cjevovodu potrebno je izvesti s oknom muljnog ispusta i oknom sa zračnim ventilom, ukoliko za to postoji potreba.

(13) Križanja i paralelna vođenja s ostalim instalacijama (kanalizacija, energetski i telekomunikacijski kabeli i sl.) treba uskladiti s uvjetima vlasnika instalacija.

(14) Vodoopskrbna mreža prikazana na kartografskom prikazu usmjeravajućeg je značenja i detaljno će se razrađivati odgovarajućom stručnom dokumentacijom pri čemu je potrebno izvršiti snimanje postojećih instalacija na terenu. Prilikom izrade stručne dokumentacije dozvoljene su odgovarajuće prostorne prilagodbe (trase i lokacije određene UPU-om Skijaški kompleks mogu se mijenjati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, obilježjima prostora, imovinsko-pravnim odnosima i slično), a promjene ne mogu biti takve da narušavaju plansku koncepciju.

(15) Osnovna mreža određena UPU-om Skijaški kompleks nadograđivat će se sukladno potrebama korisnika i prilagođeno fazama realizacije (izgradnje), odnosno opremanjem skijališta.

(16) Projektiranje i izgradnja građevina za vodoopskrbu mora biti u skladu s važećim zakonima i drugim propisima za ove vrste građevina.

(17) Napajanje vodoopskrbnih cjevovoda vrši se iz crpilišta Hornjak koji se nalazi u podnožju Medvednice. Iz crpilišta se voda transportira tlačnim vodom do prekidne komore na lokaciji Hunjka i dalje se gravitacijskim cjevovodom doprema u postojeće akumulacijsko jezero u dnu Crvenog spusta.

Akumulacijsko jezero

Članak 64.

(1) UPU-om Skijaški kompleks određena je površina za smještaj akumulacijskog jezera (oznaka IS) za potrebe zasnježenja skijaških staza čiji predviđeni (maksimalni) kapacitet iznosi najviše 35.000 m3 vode, s tim da se točan kapacitet mora utvrditi na temelju provedenih geoloških istražnih radova u tijeku pripreme projektne dokumentacije. Navedena površina planirane akumulacije predstavlja prostor za izvedbu zaštitnih nasipa oko površina vodnog lica akumulacijskog jezera. Jezero se može izvesti u dva nivoa s preljevnom branom (međunasip) između dvije vodne razine kako bi se minimalizirale visine nasipa oko jezera.

(2) Jezero se puni iz postojećeg cjevovoda koji je položen sjeverno od planirane lokacije jezera i trenutno služi za opskrbu postojećeg jezera u dnu Crvenog spusta. Planom se dopušta rekonstrukcija postojećeg cjevovoda ili izgradnja dodatnog paralelnog cjevovoda radi osiguranja veće količine vode za potrebe nove akumulacije.

(3) Utjecaj zahvata korištenja voda iz crpilišta Tisova peć i Hornjak za potrebe punjenja jezera i odgovarajuće mjere korištenja voda utvrdit će se u sklopu postupka ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu i/ili procjene utjecaja na okoliš, a uvjeti korištenja voda utvrdit će se vodopravnim uvjetima izdanim na temelju Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14). Propisane hidrogeološke radove treba provesti prije postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, a najkasnije prije izdavanja vodopravnih uvjeta za građenje akumulacije, odnosno prije izdavanja odgovarajućeg akta kojim će se odobriti pravo korištenja voda (koncesija ili vodopravna dozvola). Sukladno Zakonu o vodama. Korisnik upravitelj skijališta je dužan ishoditi pravo korištenja voda za tehnološke potrebe (koncesija ili vodopravna dozvola), jer se korištenje voda za potrebe zasnježenja skijališta smatra korištenjem voda u gospodarske svrhe.

(4) Korisnik/upravitelj skijališta treba osigurati praćenje stanja kakvoće vode na izvorima u blizini skijališta: Jelenje vode, izvor kod Lugarnice Oštrica, izvor Bistre i izvora potoka Bliznec. Način praćenje stanja kakvoće vode treba biti u skladu sa Zakonom o vodama.

(5) Prije izgradnje akumulacije potrebno je provesti sve neophodne geomehaničke istražne radove (istražna bušenja) kojima će se utvrditi nosivost i statička stabilnost tla na kojem se planira akumulacijsko jezero.

(6) Pri projektiranju jezera nakon provedenih geomehaničkih istražnih radova potrebno je u projekt ugraditi najsuvremeniju tehnologiju izvedbe zaštitnih nasipa, krune nasipa i nagiba nasipa kako bi se tlocrtni gabariti jezera sveli u što prihvatljivije okvire čime bi se pri izgradnji jezera smanjio utjecaj na postojeću šumu na planiranoj lokaciji oznake IS.

(7) Također je potrebno pri izgradnji jezera osigurati zadržavanje tampon zone postojeće šume prema posebnom rezervatu šumske vegetacije »Markovčak – Bistra«.

(8) Sva prateća oprema (crpne stanice, kompresori, UV sterilizatori za vodu, sustav za upuhivanje zraka, sustav rashladnih tornjeva i sl.) koja se treba instalirati za normalno funkcioniranje procesa zasnježenja vodom iz akumulacijskog jezera kao i održavanja kvalitete vode u samom jezeru smješta se također unutar površine IS (infrastrukturna namjena). U sklopu iste površine planira se i smještaj nove trafostanice i dizel agregata kao i smještaj mini uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda. Unutar površine IS potrebno je omogućiti i smještaj prostorija GSS-a s garažnim prostorom (1PGM) ukupne površine 50 m2 (isključivo prizemlja) za potrebe helikopterskog spašavanja.

(9) Voda u jezeru se neće kemijski obrađivati, a kvaliteta vode se može održavati povremenom aeracijom kako bi ostala bakteriološki ispravna. Vodu iz akumulacije moguće je koristiti za zasnježivanje nakon pročišćavanja (filteri za pročišćavanje, UV sterilizatori i sl.). Oko jezera je potrebno postaviti zaštitnu ogradu.

(10) Akumulacijsko jezero će raditi u dva režima:

1. skijaškom – u sezoni skijanja kada voda iz jezera služi za zasnježenje staza i

2. protupožarnom režimu – kada voda iz jezera služi za protupožarnu zaštitu vršnog područja Medvednice prema planovima zaštite od požara.

(11) Akumulacijsko jezero mora biti projektirano i izgrađeno na način da garantira sigurnost u korištenju, kako za tehničko osoblje koje radi na održavanju jezera, tako i za posjetitelje Parka prirode Medvednica.

Odvodnja

Članak 65.

Razmještaj građevina i objekata odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda prikazan je na kartografskom prikazu br. 2b. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Vodoopskrba, odvodnja i zaštita od štetnog djelovanja voda.

Sanitarno potrošne otpadne vode

Članak 66.

(1) Sve sanitarne otpadne vode iz objekata i građevina prikupljat će se na području obuhvata te zajedničkim kolektorom voditi do uređaja za pročišćavanje (sustav »Ciljna kuća«, sustav uz novo akumulacijsko jezero, sustav Apartmanska kuća Snježna kraljica, sustav uz Komunalnu bazu »Hortikultura«). Sanitarne vode iz građevina potrebno je ispuštati u kanalizacijski sustav preko priključno – kontrolnih okana.

(2) Radovi na izgradnji sustava pročišćavanja otpadnih voda uz Komunalnu bazu »Hortikultura« kao i svi radovi na polaganju dovodnih cjevovoda do uređaja moraju se izvoditi na način da se utjecaj na posebni rezervat šumske vegetacije rezervata »Bliznec – Šumarev grob« svede na najmanju moguću mjeru. Trasu cjevovoda i mikro lokaciju uređaja potrebno je definirati na način da se koristi tehnologija koja zauzima minimalnu površinu te da se izbjegne negativni utjecaj na šumsku vegetaciju i na obližnji izvor kod doma Željezničar.

(3) Sastav otpadnih voda koje se upuštaju u kanalizacijski sustav mora biti u skladu s Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (»Narodne novine«, br. 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16), Uredbom o standardu kakvoće voda (»Narodne novine«, br. 73/13, 151/14, 78/15 i 61/16) te Pravilnikom o izdavanju vodopravnih akata (»Narodne novine«, br. 78/10, 79/13 i 9/14).

(4) Planiran je minimalno II stupanj pročišćavanja za sve planirane uređaje.

(5) Za sustav odvodnje uz novo akumulacijsko jezero potrebno je osigurati treći stupanj pročišćavanja ukoliko će se pročišćene vode upuštati u akumulacijsko jezero.

(6) Na svim preostalim lokacijama gdje na grafičkom dijelu UPU Skijaški kompleks nije prikazan uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, dopušta se individualno zbrinjavanje otpadnih voda u vidu nepropusnih sabirnih jama maksimalnog kapaciteta do 10 ES, odnosno izvedba individualnog uređaja za pročišćavanje u skladu s važećim zakonima i drugim propisima.

Oborinske otpadne vode

Članak 67.

(1) Oborinske vode s prometnih površina potrebno je prikupiti u kanalizaciju sustavom slivnika i linijskih rešetki koje imaju ugrađeni taložnik, radi prihvata plivajućih i krutih čestica u oborinskoj vodi, te tako obrađenu vodu ispustiti u okolni teren, akumulacijsko jezero i sl.

(2) Prilikom izrade projektne dokumentacije potrebno je osigurati izgradnju kontrolirane odvodnje i odgovarajućeg pročišćavanja onečišćenih oborinskih voda (separator mineralnih ulja i ugljikovodika) prije ispuštanja u prirodni prijamnik.

(3) Ostale oborinske vode (s krovova građevina) ne moraju se pročišćavati preko separatora mineralnih ulja i ugljikovodika jer se smatraju relativno čistim vodama. Takve oborinske vode se mogu prikupljati u spremnike i koristiti za zalijevanje zelenih površina, ponovo upotrijebiti u sanitarnim prostorima i sl.

Otpadne vode skijaških staza

Članak 68.

Otpadne vode skijaških staza su otopljene vode sa skijaških staza koje je potrebno prikupiti u kanalizaciju sustavom slivnika i linijskih rešetki koje imaju ugrađeni taložnik, radi prihvata plivajućih i krutih čestica u oborinskoj vodi, te tako obrađenu vodu ispustiti u akumulacijsko jezero (za one dijelove staza koje su na višoj koti od akumulacijskog jezera) ili iskoristi na neki način (prikupljati u spremnike i koristiti za zalijevanje zelenih površina, ponovo upotrijebiti u sanitarnim prostorima i sl.). Vode se skupljaju kako ne bi došlo do biološke neravnoteže u tlima niže od kompleksa skijališta.

Članak 69.

(1) Mreža odvodnje otpadnih voda prikazana na kartografskom prikazu usmjeravajućeg je značenja i detaljno će se razrađivati odgovarajućom stručnom dokumentacijom. Prilikom izrade stručne dokumentacije dozvoljene su odgovarajuće prostorne prilagodbe (trase i lokacije određene UPU-om Skijaški kompleks mogu se mijenjati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, obilježjima prostora, imovinsko-pravnim odnosima i slično), a promjene ne mogu biti takve da narušavaju plansku koncepciju. Trase cjevovoda za odvodnju otpadnih voda treba u pravilu voditi po planiranim i već postojećim trasama staza, putova i prometnica ili drugih infrastrukturnih objekata.

(2) Osnovna mreža određena UPU-om Skijaški kompleks nadograđivat će se sukladno potrebama korisnika i prilagođeno fazama realizacije (izgradnje) sukladno uvjetima nadležnog poduzeća.

(3) Kanalizacijski sustav otpadnih voda potrebno je izvesti od PEHD, poliesterskih, PVC ili jednako vrijednih cijevi. Kolektori moraju biti strogo vodonepropusni radi zaštite tla, podzemnih voda i okoliša općenito, s propisnim revizijskim oknima za čišćenje i održavanje kanala. Revizijska okna na trasi cjevovoda potrebno je izvesti kao montažna, monolitna ili tipska s obveznom ugradnjom penjalica i poklopcima za prometno opterećenje prema poziciji na terenu (prometna, pješačka površina), a slivnike kao tipske s taložnicom. Na dijelu kanalizacijske mreže gdje ne postoji mogućnost gravitacijske odvodnje potrebno je ugraditi crpne stanice.

(4) Projektiranje i izgradnja građevina i uređaja u sustavu odvodnje otpadnih voda mora biti u skladu s posebnim propisima za ove vrste građevina, a svi zahvati na sustavu odvodnje moraju biti usklađeni s odredbama Zakona o vodama, vodopravnim uvjetima i Odlukom o odvodnji otpadnih voda (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 12/02, 23/03 i 01/08), pri čemu posebnu pažnju kod mehaničke zaštite cjevovoda treba posvetiti činjenici da se ski stazama kreću strojevi za pripremu zasnježenih površina, u pojedinim situacijama i kamioni koji istovaruju snijeg s posebnih lokacija te strojno raspoređuju po stazi, te činjenici da se za vrijeme gradnje područjem kreću građevinski strojevi.

(5) Ukoliko se predviđenim načinima pročišćavanja ne postignu ciljevi zaštite okoliša u cjelini, odnosno ukoliko se utvrdi da je opterećenje u otpadnim vodama, primjenom graničnih vrijednosti emisija sukladno posebnom propisu, takvo da se ne mogu postići ciljevi zaštite okoliša te u slučajevima kada uvjeti zaštite okoliša to zahtijevaju, propisuju se dopunske mjere određene Planom upravljanja vodnim područjima kao što su strože granične vrijednosti emisija određene na temelju metodologije primjene kombiniranog pristupa i druge mjere.

Zaštita od štetnog djelovanja voda

Članak 70.

(1) Cilj uređenja postojećih vodotoka (vodotoka sjeverno od Ciljne kuće i vodotoka zapadno od staze Panjevina) unutar obuhvata UPU Skijaški kompleks odnosi se prvenstveno na osiguranje neškodljivog protoka površinskih voda, zaštitu područja predviđenih za gradnju, te držanja vodne erozije u prihvatljivim granicama.

(2) Radi preciznijeg utvrđivanja koridora uređenja vodotoka i izgradnje sustava zaštite od poplava planira se utvrđivanje inundacijskog područja, odnosno javnog vodnog dobra i vodnog dobra za sve vodotoke.

(3) Do utvrđivanja inundacijskog područja (javnog vodnog dobra i vodnog dobra), širina koridora vodotoka obuhvaća prirodno ili uređeno korito vodotoka, s obostranim pojasom širine 5 m, mjereno od gornjeg ruba korita ili vanjskog ruba građevine uređenja toka.

(4) Korištenje koridora i svi zahvati kojima nije svrha osiguranje protočnosti mogu se vršiti samo sukladno Zakonu o vodama. Korištenje koridora i svi zahvati na vodotocima mogu se vršiti samo sukladno ograničenjima zona zaštite propisanim Prostornim planom Parka prirode Medvednica.

(5) Radi obrane od poplave i osiguranja trajne planirane protočnosti, moraju se poduzimati preventivne mjere održavanja, izgradnje, rekonstrukcije i dogradnje građevina uređenja vodotoka te njihov nadzor.

5.3.2. Energetski sustav

Elektroopskrba

Članak 71.

(1) Razmještaj građevina i objekata elektroenergetske mreže prikazan je na kartografskom prikazu br. 2c. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Energetski sustav i komunikacije.

(2) Planira se izgradnja jedne (1) trafostanice 20/0,4 kV na lokaciji načelno ucrtanoj u grafičkom dijelu UPU Skijaški kompleks. Točne lokacije mogućih dodatnih trafostanica 20/0,4 kV odredit će se kroz dokumentaciju za ishođenje akta kojim se odobrava gradnja. Trafostanice će se graditi kao samostojeće građevine ili kao ugrađene u građevini.

(3) Ako se trafostanice 20/0,4 kV grade kao samostojeće u vlasništvu distribucije, potrebno je osigurati zasebnu česticu na način da trafostanica bude minimalno udaljena 1,00 m od granice čestice i 2,00 m od kolnika – prometne površine.

(4) Pristup trafostanicama mora biti nesmetan zbog potreba servisiranja, tehničkog održavanja i očitanja stanja brojila u pogledu pravno-imovinskog statusa i prometno (da imaju osiguran slobodan kolni pristup i da se može pristupiti teškim teretnim vozilom).

(5) Vodovi 20 kV naponskog nivoa izvodit će se isključivo podzemnim kabelima po načelnim trasama prikazanim u grafičkom dijelu UPU Skijaški kompleks. Moguća odstupanja trasa bit će obrazložena kroz projektnu dokumentaciju, a točne trase odredit će se tek po određivanju mikro lokacija trafostanica.

(6) Trase buduće niskonaponske mreže nisu prikazane u grafičkom dijelu UPU Skijaški kompleks već će se izvoditi prema zasebnim projektima. Niskonaponska mreža će se izvoditi kao podzemna ili kao nadzemna sa samonosivim kabelskim vodičima razvijenim na betonskim ili željeznim stupovima.

(7) Rasvjeta cesta i pješačkih staza riješit će se zasebnim projektima, kojima će se definirati njen status, napajanje i upravljanje, tip stupova, njihov razmještaj u prostoru, odabir armatura i sijalica te traženi nivo osvijetljenosti. Sustav rasvjete putova i staza može se izgraditi/postaviti uz suglasnost Javne ustanove Park prirode Medvednica prema posebnim propisima. Pri odabiru rasvjete treba se voditi računa da se koristi tip rasvjete koji ne izaziva svjetlosno onečišćenje okoliša.

(8) Uvjete (tehnička rješenja) za izgradnju elektroopskrbne mreže kao i uvjete priključka građevina na distributivnu elektroopskrbnu mrežu davat će operator distributivnog sustava na zahtjev investitora tj. korisnika.

(9) Trase i lokacije uređaja elektroopskrbne mreže su usmjeravajućeg značaja i razrađivat će se odgovarajućom stručnom projektnom dokumentacijom kojom prilikom je potrebno izvršiti snimanje postojećih instalacija na terenu. Prilikom izrade projektne (izvedbene) dokumentacije, trase i lokacije uređaja koji su određeni UPU-om
Skijaški kompleks mogu se mijenjati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu. Promjene ne mogu biti takve da narušavaju plansku koncepciju. Trase elektroopskrbne mreže treba u pravilu voditi po planiranim i već postojećim trasama staza, putova i prometnica ili drugih infrastrukturnih objekata.

(10) Osnovna mreža određena UPU-om Skijaški kompleks nadograđivat će se sukladno potrebama korisnika i prilagođeno fazama realizacije (izgradnje).

(11) Na svim skijaškim stazama na kojima će se koristiti sustav zasnježenja moraju se osigurati priključna mjesta za snježne topove duž skijaške staze. Priključna okna moraju sadržavati razvodne elektro ormare za napajanje topova strujom, priključke na distributivne sustave vode i zrake, komunikacijsku opremu te elektroničku opremu za upravljanje hidromatima.

(12) Također je potrebno osigurati rasvjetu putem rasvjetnih stupova s ugrađenom opremom i pripadajućim razvodnim ormarima na način da I stupanj rasvjete-predstavlja rasvjetu koja je namijenjena za uređenje staze, II stupanj rasvjete – namijenjen je za noćno skijanje, dok je III stupanj rasvjete predviđen za održavanje utrka Svjetskog kupa i predstavlja puni kapacitet rasvjete od 1400 lux-a (Crveni spust).

(13) Cjelokupni sustav rasvjete napaja se iz postojećih i planiranih trafostanica uz koje su raspoređeni i planirani agregati za rezervno napajanje za slučaj nestanka električne energije, pri čemu prednost u napajanju imaju građevine sustava veza te građevine u funkciji zbrinjavanja, evakuacije i sklanjanja ljudi.

(14) UPU-om Skijaški kompleks dopuštena je dogradnja, održavanje, izmjena i rekonstrukcija svih postojećih transformatora radi povećanja kapaciteta elektroopskrbe.

Plinoopskrba

Članak 72.

(1) UPU-om Skijaški kompleks dopušta se izgradnja plinske mreže u sklopu buduće plinofikacije. Do izgradnje plinovoda dopušta se korištenje ukapljenog naftnog plina za grijanje i hlađenje građevina i pripremu tople vode.

(2) Nove distributivne plinovode u pravilu treba polagati u koridoru ulica, pri čemu se cjevovodi moraju izvoditi kao srednje tlačni minimalnog tlaka 1 bar, a maksimalno 4 bara. Plinovod se planira od PEHD PE100 SDR11 S5 cijevi, a planirani promjeri plinovoda su d=160 mm, d=110 mm, d=90 m. Najmanji dozvoljeni razmak između plinske cijevi i ostalih uređaja i instalacija komunalne infrastrukture iznosi 1,0 m, od drvoreda i građevina iznosi 2,50 m,
a najmanji dozvoljeni vertikalni razmak kod križanja s ostalim instalacijama iznosi 0,50 m. Plinske cijevi se polažu na pješčanu posteljicu, a debljina nadsloja iznad cijevi iznosi najmanje 0,90 m. Ukoliko se cjevovod mora polagati na manjim dubinama od 0,90 m,
plinske se cijevi zaštićuju s dodatnom čeličnom cijevi u koju se uvlači planirani cjevovod kako bi se izbjeglo pucanje cijevi uslijed prometnog opterećenja.

(3) Uvjete (tehnička rješenja) za povezivanje korisnika (građevina) na distributivnu mrežu (za izgradnju priključne distributivne kanalizacije/kućnog priključka) davat će davatelj usluga (distributer).

(4) Planiranje, izgradnja i korištenje građevina za transport plina mora biti u skladu s posebnim propisima za ove vrste građevina (pri čemu posebnu pažnju kod mehaničke zaštite cjevovoda treba posvetiti činjenici da se ski stazama kreću strojevi za pripremu zasnježenih površina, u pojedinim situacijama i kamioni koji istovaruju snijeg s posebnih lokacija te strojno raspoređuju po stazi, te činjenici da se za vrijeme gradnje područjem kreću građevinski strojevi). Trase plinoopskrbnih cjevovoda treba u pravilu voditi po planiranim i već postojećim trasama staza, putova i prometnica ili drugih infrastrukturnih objekata.

Obnovljivi izvori energije

Članak 73.

(1) UPU-om Skijaški kompleks dopušta se korištenje obnovljivih izvora energije (solarna energija-solarni fotonaponski paneli).

(2) UPU-om Skijaški kompleks dopuštena je ugradnja solarnih fotonaponskih panela, energetskih jedinica za proizvodnju električne i toplinske energije (kogeneracija) koja se može koristiti za zagrijavanje, odnosno hlađenje pojedinih građevina sukladno važećim zakonima i drugim propisima.

(3) Solarni fotonaponski paneli se mogu postavljati na krovove zgrada na način da ne ugroze statičku stabilnost građevine, odnosno konstrukcije na koju se postavljaju, pri čemu se mora voditi računa o njihovoj vizualnoj eksponiranosti, kao i da se izbjegne efekt zasljepljenja za korisnike skijaških staza i sl.

6. UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 74.

(1) S obzirom da je cijelo područje obuhvata UPU Skijaški kompleks planom šireg područja određeno kao površine odmora i rekreacije R3 (R3.1. površina skijaškog kompleksa) i R2 (Sljeme II – R2.2 i Sljeme IV – R2.4), javne zelene površine nisu zasebno razgraničene.

(2) Detaljni uvjeti uređenja javnih zelenih površina unutar površina odmora i rekreacije, koje su razgraničene UPU-om Skijaški kompleks, a na kojima se ne predviđa gradnja zgrada, dani su u točki 2. Uvjeti uređenja površina i smještaja građevina unutar površine odmora i rekreacije (R3) – nova gradnja i površina odmora i rekreacije (R2) te unutar točke 7.1. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti ovih Odredbi za provođenje.

7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I
KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

7.1. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I POSEBNOSTI

Članak 75.

(1) Cijelo područje obuhvata UPU Skijaški kompleks nalazi se unutar područja Parka prirode »Medvednica«, zaštićenom temeljem Zakona o zaštiti prirode.

(2) Unutar obuhvata UPU Skijaški kompleks nalaze se i sljedeći dijelovi zaštićenih područja upisanih u Upisnik zaštićenih prirodnih vrijednosti temeljem Zakona o zaštiti prirode, koji su prikazani na kartografskom prikazu 3a. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA, Zaštićeni dijelovi prirode:

1. zaštićena područja: posebni rezervati šumske vegetacije: »Bliznec – Šumarev grob« i »Markovčak – Bistra« i

2. spomenik prirode – pojedinačna stabla: »Tisa u Šupljaku« na Medvednici.

(3) Na području posebnih rezervata nije dopušteno planiranje sadržaja u funkciji posjećivanja i rekreacije.

(4) Nalaže se očuvanje te zabrana zahvata i djelatnosti koji mogu ugroziti obilježja i vrijednosti spomenika prirode – Tise na Šupljaku.

Članak 76.

Na području obuhvata UPU Skijaški kompleks nalaze se sljedeće osobito značajne prirodne vrijednosti utvrđene Prostornim planom Parka prirode Medvednica, koje su prikazane na kartografskom prikazu 3a. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA, Zaštićeni dijelovi prirode:

1. vršno područje: (iznad 750 m n m)

2. posebno vrijedne livade i travnjaci (L): Krumpirište (Brijest) (L8)

3. pojedinačna stabla (D): tisa na Krumpirištu (D1)

4. nekadašnji rudnici (S5): nekadašnji rudnik galenita – Francuski rudnik (S52)

5. hidrološke posebnosti, izvori sa zaštitnim koridorom: izvor kod Doma »Željezničar«, dva izvora južno od Doma »Željezničar« i

6. osobito vrijedni šumski potezi.

Članak 77.

Za područje obuhvata UPU Skijaški kompleks utvrđeni su uvjeti zaštite prirode koji su ugrađeni u sve odgovarajuće segmente planskih rješenja.

Članak 78.

(1) Na području obuhvata UPU Skijaški kompleks prisutni su sljedeći stanišni tipovi određeni kao ugroženi i rijetki, sukladno Pravilniku o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima (»Narodne novine«, broj 88/14) i Direktivi Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore: C.2.3.1. Umjereno vlažne livade (Sveza Cynosurion R. Tx.1937), E.4.5.1. Šuma bukve s velikom mrtvom koprivom (As. Lamio orvalae-Fagetum (Ht. 1938) Borhidi 1963), E.5.1.1. Panonska bukovo-jelova šuma s brdskom vlasuljom (As. Festuco drymeiae-Abietetum Vukelić et Baričević 2007).

(2) Park prirode Medvednica je područje rasprostranjenosti brojnih ugroženih i/ili strogo zaštićenih vrsta, a na prostoru predmetnog plana evidentirana su recentna nalazišta određenog broja ugroženih i/ili strogo zaštićenih vrsta flora, faune i gljiva, iskazana su u narednom tabličnom prikazu. Osim navedenih vrsta, treba istaknuti da je na lokaciji Francuski rudnik 3 (Vodeni ili Divlji rudnik) evidentirano nekoliko strogo zaštićenih vrsta špiljske faune – jednakonožnih rakova, kornjaša, lažipauka, pauka, ravnokrilaca i skokuna (Ozimec, R. 2005.).

Znanstveno/
hrvatsko ime vrste
Kategorija ugroženostiZaštita po PSZVNalazišteOpažač i godina opažanja
FLORA

Platanthera bifolia (L.) Rich

Mirisavi dvolist

VUSZSZ padine od vrha Sljeme prema Lugarnici Oštrica; okolica Apartmanske kuće Snježna kraljica

Nikolić, T. (1998.);

Mareković, S. (2008.)

Polygonatum latifolium (Jacq.) Desf.

Širokolisni Salamunov pečat

VUSZSZ padine od vrha Sljeme prema Lugarnici OštricaNikolić, T. (1998.)

Taxus baccata L.

Tisa

VUSZSZ padine od vrha Sljeme prema Lugarnici OštricaNikolić, T. (1998.)
SISAVCI

Rhinolophus hipposideros CV

Mali potkovnjak

NTSZFrancuski rudniciHolcer, D. (1993.)
PTICE

Motacilla cinerea

Gorska pastirica

LC gpSZpotok Bistra (blizu izvora)Ćiković, D. (2004.)
VODOZEMCI
Bombina variegata CV Žuti mukačLCSZna trasi skijaške stazeJanev Hutinec, B. (2007.)
GMAZOVI
Podarcis muralis Zidna guštericaLCSZna trasi skijaške stazeJanev Hutinec, B. (2007.)
LEPTIRI
Nymphalis vaualbum
Bijela riđa
CRSZšumska čistina JI od TV tornja (u blizini glavne pješačke staze)
KORNJAŠI
Rosalia alpina CV PV
Alpinska strizibuba
SZoko 280 m SZ od Crkve Majke Božje Sljemenske Kraljice Hrvata
RAKUŠCI

Niphargus kochianus petrosani

Petrosanijev sljepušac

ENSZizvor kod Doma
»Željezničar«
Gottstein, S. (2011.)
Niphargus tauri medvednicae
Medvednički sljepušac
VUSZizvor kod Doma
»Željezničar«
Gottstein, S. (2011.)
Niphargus zagrabensis
Zagrebački sljepušac
ENSZizvor kod Doma
»Željezničar«
Gottstein, S. (2011.)
GLJIVE
Hericium flagellum
Jelov igličar
ENSZokolica Apartmanske kuće Snježna kraljica


Tablica 1. Nalazišta ugroženih i/ili strogo zaštićenih vrsta na području obuhvata Plana (CR – kritično ugrožena, EN – ugrožena, VU – rizična/osjetljiva, NT – potencijalno ugrožena, LC – najmanje zabrinjavajuća, gp – gnijezdeća populacija, SZ – strogo zaštićena vrsta, PSZV – Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (»Narodne novine«, br. 144/13 i 73/16), CV – ciljna vrsta područja ekološke mreže HR2000583 Medvednica, PV – prioritetna vrsta za zaštitu i očuvanje na razini Europske unije).

Članak 79.

Za područje obuhvata UPU Skijaški kompleks utvrđene su i sljedeće mjere zaštite prirode:

1. ugrožene i rijetke tipove staništa nužno je očuvati u što prirodnijem stanju, posebice očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip, uklanjati strane invazivne vrste, ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme, očuvati povoljni sastav mineralnih i hranjivih tvari u vodi i tlu, održavati povoljni vodni režim i sprječavati zaraštavanje travnjaka te ih održavati košnjom prilagođenom pojedinom stanišnom tipu travnjaka (livade)

2. očuvati cjelovitost površina šumskih staništa, održivo gospodariti šumama u cilju dugoročnog očuvanja autohtonih šumskih zajednica, u najvećoj mjeri očuvati šumske čistine (livade, pašnjaci i dr.) i šumske rubove

3. izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zaštitu bilja i bioloških kontrolnih sredstava za zaštitu bilja i bioloških kontrolnih sredstava (»control agents«)

4. osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojećih i oborenih) stabala, osobito stabala s dupljama, a nužno pošumljavanje (popunjavanje) obavljati autohtonim vrstama drveća u sastavu koji odražava prirodni sastav, koristeći prirodi bliske metode

5. tehničko rješenje na elektroenergetskim objektima izvesti na način da se ptice zaštite od strujnog udara

6. radove na uklanjanju vegetacije potrebno je izvoditi izvan vegetacijske sezone, tj. u razdoblju od 1. studenoga do 1. veljače

7. dinamiku košnje livada dogovoriti sa stručnom osobom (biologom – botaničarom ili agronomom)

8. koristiti odgovarajuću rasvjetu kako bi se minimaliziralo svjetlosno onečišćenje

9. na cijelom području minimalizirati korištenje rasvjete te izvore buke

10. projektirati i održavati novo akumulacijsko jezero na način da se maksimalno naturalizira, odnosno kako bi se ujedno omogućilo korištenje tog vodnog tijela kao potencijalnog staništa za različite vrste vezane uz vodena tijela

11. prije početka radova, u objektima koji trenutno nisu u funkciji, utvrditi prisutnost šišmiša te u slučaju pozitivnog nalaza postupiti u dogovoru s nadležnim tijelima (Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike)

12. prilikom rekonstrukcije doma »Željezničar« te izletišta »Grofica« zabranjeno je rušenje stabala u okolici objekata te degradacija i novo trajno zauzimanje površina. Tijekom izgradnje i korištenja zbrinjavati građevinski otpad i otpadne vode na primjeren način kako se ne bi degradirala staništa vezana uz potok Bliznec

13. tijekom izgradnje/rekonstrukcije koristiti prilagođenu mehanizaciju koja minimalizira veličinu građevinskog pojasa

14. za potrebe izvođenja radova, zabranjeno je otvaranje novih pristupnih putova, kako bi se minimalizirao utjecaj na okolna staništa

15. za potrebe odvodnje oborinskih voda, prilikom izgradnje prometnica, projektirati sustav zatvorene odvodnje otpadnih voda

16. uklanjanje postojeće vegetacije prilikom širenja i tijekom održavanja prometnica, staza i vidikovaca svesti na minimalnu razinu

17. u slučaju pojave invazivnih vrsta uz prometnice pravilno zbrinuti pokošeni i posječeni biljni materijal s lokacija gdje su utvrđene navedene vrste

18. prilikom projektiranja i izgradnje puta PP13 izbjegavati rušenje stabala i degradaciju šumskih površina, sukladno tehničkim mogućnostima

19. pri uređenju novih pješačkih putova i staza te vidikovaca, po mogućnosti izbjeći svu sječu (uključujući i stara stabla ili ona koja su već oštećena), jer nekim pripadnicima ugrožene i zaštićene faune upravo takva stabla odgovaraju

20. za potrebe provedbe biološkog i kemijskog praćenja stanja (monitoring) skijališta i praćenja utjecaja uspostaviti kontinuirani monitoring na četiri različite lokacije: travnjačka površina koja se (1) ne koristi za zimske sportove, (2) koristi za zimske sportove bez zasnježivanja, (3) koristi za zimske sportove s novo uspostavljenim zasnježivanjem (Panjevina) te koja se (4) koristi za zimske sportove s višegodišnjim zasnježivanjem (Crveni spust). U sklopu monitoringa pratiti stanje šumskih staništa koja graniče sa skijalištem

21. na projektnoj razini potrebno je minimalizirati površinu akumulacijskog jezera unutar infrastrukturne površine za smještaj akumulacijskog jezera (IS) kako bi se čim manje zauzimala vrijedna šumska staništa

22. postojeće izvore vode ostaviti dostupne divljači tijekom cijele godine

23. na području posebnih rezervata šumske vegetacije nije dopušteno planiranje sadržaja u funkciji posjećivanja i rekreacije kao ni sadržaja vezanih uz posjetiteljsku infrastrukturu

24. ne dopuštaju se radnje niti zahvati koji mogu ugroziti obilježja i vrijednosti spomenika prirode Tise na Šupljaku

25. trase infrastrukture planirati na način da u najvećoj mjeri prate postojeće ili planirane prometnice, staze i putove te infrastrukturne koridore

26. sve građevine obvezno treba priključiti na sustav javne odvodnje, a do izgradnje sustava za sve se građevine treba osigurati pročišćavanje otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje odgovarajućeg kapaciteta; iznimno se zbrinjavanje otpadnih voda može osigurati izgradnjom nepropusne sabirne jame

27. izgradnju novih građevina projektirati i izvoditi na način da se u što većoj mjeri sačuva okolna šuma te na način da se spriječi erozija.

Članak 80.

Područje obuhvata UPU Skijaški kompleks nalazi se na području ekološke mreže proglašene Uredbom o ekološkoj mreži (»Narodne novine«, br. 124/13 i 105/15) – HR2000583 Medvednica, područje očuvanja značajnom za vrste i stanišne tipove – POVS (područje značajno za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih staništa (izuzev ptica), kao i prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju).

Članak 81.

(1) U postupku izrade UPU Skijaški kompleks proveden je postupak Strateške procjene utjecaja plana na okoliš, a mjere zaštite ugrađene su u plan.

(2) U sklopu strateške procjene utjecaja plana na okoliš proveden je i postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu te su u UPU Skijaški kompleks ugrađene mjere ublažavanja utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže.

(3) Planirani zahvati moraju se uskladiti s posebnim uvjetima prema zakonima iz područja zaštite okoliša i prirode.

7.2. MJERE ZAŠTITE KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 82.

Za područje obuhvata UPU Skijaški kompleks primjenjuju se konzervatorske smjernice i mjere zaštite sukladno Konzervatorskoj podlozi za Prostorni plan parka prirode Medvednica, što prije svega podrazumijeva:

1. zaštitu i očuvanje povijesne slike prostora, koju određuje volumen i mjerilo objekata, vrijednosti krajolika (prirodnog i kultiviranog), povijesne i tradicijske graditeljske strukture, kao i njihovog međusobnog odnosa u prostoru

2. očuvanje prepoznatljivosti ambijentalnih karakteristika, njihove slojevitosti i posebnosti, uklopljenosti u prostoru, strukturalnih i morfoloških obilježja, oblika prostorne organizacije, načina gradnje i završne obrade građevina

3. očuvanje i revitalizacije tradicijskih sadržaja, vještina, funkcija i običaja te omogućavanje razvoja uključivanjem u programe ekološkog, turističkog i gospodarskog razvoja

4. očuvanje povijesnih oblika i trasa komunikacija – prometnica, planinarskih i pješačkih staza i putova i omogućavanje njihovog korištenja u turističke i edukativne svrhe

5. zadržavanje toponima koji imaju tradicijsko povijesno i simboličko značenje

6. očuvanje prirodnih značajki prostora – potoka, šuma i dr. koji su integralni dio kulturne i prirodne baštine

7. sustavnu provedbu arheoloških istraživanja i

8. dokumentiranje i praćenje stanja sveukupnih vrijednosti prostora.

Članak 83.

(1) Unutar područja obuhvata UPU Skijaški kompleks nalazi se zaštićena sakralna građevina Crkva Majke Božje Sljemenske Kraljice Hrvata, prikazana na kartografskom prikazu 3b. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA, Graditeljska baština, koja posjeduje svojstvo kulturnog dobra, utvrđeno Rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine (Klasa: UP-I-612-08/05-06/1252 od 8. studenoga 2005.) upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod Registarskim brojem Z-2392 (»Narodne novine«, broj 28/06) te se na nju odnose odredbe Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

(2) Zaštićena sakralna građevina Crkva Majke Božje Sljemenske Kraljice Hrvata izrazite je arhitektonske i umjetničke, ambijentalne i povijesne vrijednosti te zahtjeva intaktnost lokacije, posebno vizurom koja determinira smjer od Činovničke livade.

(3) Mjere zaštite za predmetno kulturno dobro su:

1. očuvanje i sanacija građevine u svim njenim dijelovima, arhitektonskim i tipološkim karakteristikama, zajedno s pripadajućim okolišem s kojim čini cjelinu, a sve u cilju očuvanja i kvalitetne spomeničke prezentacije

2. svi zahvati trebaju omogućiti očuvanje, sanaciju i obnovu izvornih arhitektonskih i tipoloških karakteristika građevine te pripadajućeg okoliša uz očuvanje izvorne namjene

3. nisu dopuštene intervencije koje mogu ugroziti spomenički karakter građevine i njenog okoliša

4. intaktnost svih očuvanih izvornih obilježja unutrašnjosti objekta, oblikovanja, graditeljskih i konstruktivnih elemenata, očuvanih vrijednih izvornih elemenata oblikovanja i opreme u interijeru, nije dopuštena ugradnja i zamjena građevnih elemenata, materijala i opreme koji nisu primjereni povijesnom i spomeničkom karakteru građevine

5. nije dopušteno uklanjanje građevine u svrhu gradnje zamjenskih, osim iznimno pod uvjetima propisanim člankom 64. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

6. nužnost sustavnog praćenja i kontrole stanja sakralne građevine

7. preuzimanje i provođenje zakonske obveze vlasnika, odnosno korisnika da se brine o kulturnom dobru i

8. za sve zahvate na kulturnom dobru potrebno je ishoditi posebne uvjete i prethodno odobrenje nadležnog tijela za zaštitu kulturnih dobara.

Članak 84.

(1) Unutar područja obuhvata UPU Skijaški kompleks nalaze se sljedeći elementi kulturno-povijesnog identiteta, kao ambijentalne vrijednosti i specifičnosti koje su dio i nositelj specifičnih obilježja prostora Parka prirode Medvednica, prikazani na kartografskom prikazu 3b. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA, Graditeljska baština:

1. Župni ured – svojom pozicijom, gabaritima i materijalima posjeduje ambijentalnu vrijednost i uklapa se u neposredni okoliš crkve

2. planinarski dom Željezničar (Dom gradskih činovnika) – iako dijelom devastiran, kao jedan od značajnih elemenata identiteta prostora posjeduje ambijentalnu i kulturno-povijesnu vrijednost vrijednu očuvanja i obnove očuvanih izvornih arhitektonsko-graditeljskih karakteristika

3. Lugarnica Sljeme (Gradska lugarnica) – kompleks od nekoliko objekata i šumske jaslice, danas u funkciji izletišta, posjeduju ambijentalnu, tradicijsku i povijesnu vrijednost kao elementi identiteta prostora

4. Francuski rudnici (3)

5. skijaške staze na sjevernim padinama Medvednice i

6. povijesni toponimi (Panjevina, Činovnička livada, Krumpirište).

(2) Područja, objekti i lokaliteti koji predstavljaju elemente kulturno-povijesnog identiteta UPU-om Skijaški kompleks štite se na način da su svi planirani zahvati mogući na način da se ne naruše izvorna svojstva objekata i lokaliteta, kako bi se očuvao vizualni identitet prostora. Zahvate u prostoru potrebno je usmjeriti afirmaciji i sanaciji postojeće graditeljske strukture uz očuvanje njenih kulturno-povijesnih i ambijentalnih vrijednosti te očuvanje prirodnih vrijednosti, postojećih zelenih površina i strukturnog karaktera područja i uključivanju u sustav posjećivanja prema Planu upravljanja Parka prirode Medvednica.

Članak 85.

Ukoliko se pri izvođenju zahvata naiđe na predmete ili nalaze arheološkog i povijesnog značaja, potrebno je radove odmah obustaviti i obavijestiti o tome nadležni konzervatorski odjel, kako bi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara izvršio pregled, dokumentiranje te ocjena vrijednosti nalaza.

8. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 86.

(1) U cilju osiguravanja cjelovitog pristupa gospodarenju otpadom na prostoru Parka prirode Medvednica izradit će se posebna studija gospodarenja otpadom s programom mjera gdje će se posebno voditi računa o aspektu izbjegavanja i smanjivanja nastajanja otpada, vrednovanju neizbježnog otpada i primarnoj reciklaži, kontroliranom odlaganju u okviru sustava gospodarenja otpadom lokalnih zajednica, te edukativnim programima kojima će se postići bolji učinak cijelog sustava.

(2) Do izrade studije iz stavka 1. ovoga članka provodit će se sljedeće mjere:

1. unutar Parka prirode Medvednica otpad će se zbrinjavati iz dostupnih građevina i površina putem komunalnih poduzeća

2. ne dozvoljava se spaljivanje i zakapanje otpada

3. biorazgradivi otpad treba se na primjereni način kompostirati ili zbrinuti i

4. druge mjere utvrđene za pojedina područja odmora i rekreacije.

9. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIŠ

9.1. ČUVANJE I POBOLJŠANJE KVALITETE VODA

Članak 87.

(1) Područje obuhvata UPU Skijaški kompleks nalazi se izvan granica zona sanitarne zaštite izvorišta, iako se unutar obuhvata nalaze lokalni izvori (evidentirani planom šireg područja) koji se koriste i mogu koristiti kao lokalni vodozahvati koje je potrebno zaštititi od eventualnih zagađenja.

(2) Izvor zagađenja podzemnih i površinskih voda su otpadne vode i ostali izvori zagađenja (ispiranje zagađenih površina i prometnica, erozija i ispiranje tla i sl.).

(3) Zaštita voda na području obuhvata UPU Skijaški kompleks ostvaruje se nadzorom nad stanjem kakvoće voda i potencijalnim izvorima zagađenja.

(4) Mjere za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja podzemnih voda uključuju izbjegavanje odlijevanja onečišćenih voda.

(5) Zaštita podzemnih voda određuje se mjerama za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja, prije svega izgradnjom sustava odvodnje i obveznim priključenjem potrošača vode na sustav odvodnje.

(6) Granične vrijednosti emisija otpadnih voda koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje i koje se nakon pročišćavanja ispuštaju iz sustava javne odvodnje u prirodni prijemnik, moraju biti u okvirima graničnih vrijednosti pokazatelja i dopuštene koncentracije prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda i u skladu s Uredbom o standardu kakvoće voda, te Pravilnikom o izdavanju vodopravnih akata.

(7) Zaštita voda provodi se sukladno odredbama Zakona o vodama. Svi zahvati i korištenje moraju biti usklađeni s važećim zakonima i drugim propisima. Za sve zahvate posebne vodopravne uvjete propisat će Hrvatske vode.

9.2. ZAŠTITA I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA

Članak 88.

(1) Za vrijeme građenja građevina predviđenih UPU-om Skijaški kompleks sve graditeljske aktivnosti, uključivo vanjske transporte, treba obavljati tijekom dnevnog razdoblja, osim ukoliko je iz tehničkih razloga nemoguće izbjeći izvođenje radova noću. Pritom treba primjenjivati sve odredbe Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (»Narodne novine«, broj 145/04).

(2) Zaštita zraka na području Parka prirode Medvednica pa tako i unutar područja obuhvata UPU Skijaški kompleks ovisi, radi utjecaja lokalnih i regionalnih izvora atmosferskog zagađenja te zagađenja porijeklom iz prekograničnih izvora većine susjednih zemalja, o suradnji na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini temeljenoj na međunarodnim programima i obvezama čiji je cilj smanjivanje onečišćenja u atmosferu u Europi.

(3) Praćenjem kakvoće zraka i oborina potrebno je pratiti učinke imisija te drugih podataka koji omogućavaju praćenje trenda zagađenja.

(4) Na prostoru Parka prirode Medvednica, posebice unutar užeg područja, treba smanjiti promet individualnih motornih vozila i razvijati sustav ekološkog javnog prijevoza. Na prostoru cijelog Parka prirode Medvednica treba izbjegavati upotrebu fosilnih goriva i poticati upotrebu obnovljivih izvora energije. Na prostoru Parka prirode Medvednica omogućuje se postavljanje opreme za punjenje osobnih automobila, bicikala i sl. – električnom energijom.

9.3. ZAŠTITA OD PREKOMJERNE BUKE

Članak 89.

(1) Za vrijeme građenja građevina planiranih UPU-om Skijaški kompleks sve graditeljske aktivnosti, uključivo vanjske transporte, treba obavljati tijekom dnevnog razdoblja osim ukoliko je iz tehničkih razloga nemoguće izbjeći izvođenje radova noću. Pritom treba primjenjivati sve odredbe važećih zakona i drugih propisa kojim se određuju najviše dopuštene razine buke.

(2) Na cijelom prostoru Parka prirode Medvednica pa tako i unutar područja obuhvata UPU Skijaški kompleks, a osobito unutar cjelovitog šumskog kompleksa treba preventivnim i edukativnom mjerama sprječavati stvaranje buke, a osobito od:

1. prometa i aktivnosti vezanih uz šumarske radove upotrebom transportnih sredstava, postrojenja, uređaja i strojeva

2. aktivnosti posjetilaca i

3. aktivnosti drugih dionika parka (npr. velikih događanja na području Parka prirode) uz obvezno poštivanje najveće dopuštene glasnoće.

(3) Od mjera navedenih stavcima 1. i 2. ovoga članka moguće je odstupiti za vrijeme održavanja priredbi ili velikih događanja, uz suglasnost i prema posebnim uvjetima Javne ustanove Park prirode Medvednica.

9.4. ZAŠTITA TLA

Članak 90.

(1) U fazi istraživanja i projektiranja treba primjenjivati cjeloviti pristup, tj. tehnička rješenja za osiguranje stabilnosti na pojedinim zahvatima moraju biti međusobno usklađena kako bi se osigurala stabilnost terena na području obuhvata plana.

(2) Svi radovi koji se izvode unutar prometnih, infrastrukturnih, rekreacijskih i drugih površina (GU, SU, OU, P, H, IS, R2, R3) i infrastrukturnih površina (trase vodovoda odvodnje, elektronička komunikacijska infrastruktura i elektroopskrba), kao i unutar svih površina na kojima se planira gradnja, moraju se izvoditi da na najmanji mogući način uništavaju okolno tlo, a naročito da se spriječi eventualna erozija tla.

(3) Također je potrebno antropogena zbijanja okolnog tla izbjeći ograničenjem vožnje i rada teške mehanizacije na postojeću mrežu putova.

(4) Moguća onečišćenja tla, ponajviše zbog ispuštanja štetnih tvari u tlo, potrebno je svesti na minimum primjenom propisa za taj utjecaj. Radi pravovremene zaštite tla i voda pravna osoba koja upravlja skijalištem dužna je prilikom projektiranja, gradnje, korištenja i održavanja staza definirati i pratiti korištenje voda kod raznih hidroloških stanja i vremenskih uvjeta te poduzeti mjere za sprječavanje, odnosno smanjenje eventualnih onečišćenja.

(5) Po završetku svih radova potrebno je sanirati okolna oštećenja zemljišta u navedenim zonama.

9.5. ZAŠTITA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

Zaštita i spašavanje od potresa

Članak 91.

(1) Područje obuhvata UPU Skijaški kompleks nalazi se unutar VIII zone intenziteta potresa prema MCS ljestvici.

(2) U svrhu efikasne zaštite od potresa neophodno je konstrukcije građevina uskladiti sa zakonskim i posebnim propisima za predmetnu seizmičku zonu (kod projektiranja građevina mora se koristiti tzv. projektna seizmičnost ili protupotresno inženjerstvo sukladno važećim zakonima i drugim propisima).

(3) Projektiranje, građenje i rekonstrukcija građevina mora se provesti tako da građevine budu otporne na potres, te će se za njih, tj. za konkretnu lokaciju obaviti detaljna seizmička, geomehanička i geofizička istraživanja.

(4) Prilikom gradnje građevina potrebno je posebno voditi računa o međusobnoj udaljenosti građevina i udaljenosti od ruba prometnice, kako bi se štete od mogućeg rušenja svele na najmanju moguću mjeru i osigurao nesmetan pristup žurnim službama. Sve prometnice treba zaštititi posebnim mjerama od rušenja zgrada i ostalog zaprečavanja radi što brže i jednostavnije evakuacije ljudi i dobara.

Članak 92.

(1) Aktivnosti zaštite i spašavanja propisani su Planovima zaštite i spašavanja i Planovima civilne zaštite, a UPU-om Skijaški kompleks definirani su evakuacijski putovi, zborna mjesta te mjesta/građevine sklanjanja/evakuacije.

(2) Kao mogući cilj napada na području obuhvata UPU Skijaški kompleks utvrđen je objekt UKV i RTV tornja te je oko njega formirana zona I. i II. stupnja ugroženosti. Zona I. stupnja ugroženosti je zona na udaljenosti od 150 m, a zona II. stupnja ugroženosti na udaljenosti od 650 m od navedenih građevina.

(3) Evakuacijski putovi, zborna mjesta te mjesta/građevine sklanjanja/evakuacije, kao i zone ugroženosti iz stavka 1. i 2. ovoga članka prikazani su na kartografskom prikazu br. 3c. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA, Mjere posebne zaštite.

(4) Ostali prostor obuhvata UPU Skijaški kompleks spada u zonu III. stupnja ugroženosti u kojoj će se, sukladno stupnju ugroženosti i potrebe, koristiti postojeći i graditi novi zakloni, dok se skloništa osnovne ili dopunske zaštite određuju prema posebnim propisima i posebnim uvjetima nadležnog ministarstva.

Evakuacija ljudi

Članak 93.

(1) Evakuacijski putovi, zborna mjesta te mjesta/građevine sklanjanja/evakuacije u slučaju elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti definirani su kartografskim prikazom br. 3c. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA, Mjere posebne zaštite.

(2) Potrebno je voditi računa o prohodnosti te održavanju evakuacijskih putova, sukladno Planovima zaštite i spašavanja i Planovima civilne zaštite, kako bi se u slučaju potrebe evakuacija posjetitelja mogla neometano i učinkovito provoditi.

9.6. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 94.

(1) Mjere zaštite od požara organiziraju se i provode u skladu s važećim propisima vezanim za vatrogasne pristupe i hidrantsku mrežu za gašenje požara u suradnji s javnim vatrogasnim postrojbama, dobrovoljnim vatrogasnim društvima i vatrogasnim zajednicama s područja Parka prirode Medvednica i Javne ustanove Park prirode Medvednica.

(2) Protupožarne prosjeke treba planirati, projektirati i izraditi u skladu s važećim propisima vezanim za zaštitu šuma od požara.

(3) Radi posebnih mjera zaštite od požara, uvažavajući veličinu i specifičnosti prostora, unutar obuhvata UPU Skijaški kompleks planira se potrebna količina vode na način da se:

1. u srednjem području cjelovitog šumskog kompleksa (od 500 – 750 m n. v.) osigura voda iz pojedinačnih izvora ili cisterni (rezervoara), a osobito iz akumulacijskog jezera

2. u vršnom području cjelovitog šumskog kompleksa (iznad 750 m n. v.) osigura za gašenje požara preventivna količina vode iz Sljemenskog vodovoda i

3. za sve zgrade unutar obuhvata UPU Skijaški kompleks treba osigurati preventivnu količinu vode od q = 16 l/sec. minimalno kroz dva sata za gašenje požara, preko pripadajućih rezervoara.

(4) Pristup i prilaz vatrogasnih vozila, u pravilu, je osiguran do svih građevina, osim do pojedinačnih područja odmora i rekreacije ili građevina kojima se zbog konfiguracije terena ne može osigurati prilaz vatrogasnim vozilima.

(5) Za sve zgrade unutar područja obuhvata UPU Skijaški kompleks, uz potrebnu količinu vode definirat će se i drugi posebni uvjeti koji takva građevina treba zadovoljiti u odnosu na zaštitu od požara (od upotrebe teško zapaljivih materijala, obrade građevnog materijala i elemenata kemijskim sredstvima – premazima koji pružaju otpornost na laku zapaljivost i sl. do načina korištenja takvih građevina) uz suglasnost i posebne uvjete nadležnog ministarstva.

(6) Na području Parka prirode Medvednica, u pravilu, zabranjeno je loženje vatre na otvorenom prostoru osim na mjestima koja su posebno označena i namijenjena za tu namjenu i koja su pod pojačanim nadzorom.

(7) U cilju preventivne zaštite Javna ustanova Park prirode Medvednica, u suradnji s Javnim poduzećem »Hrvatske šume« osigurava stalnu motrilačko-dojavnu službu i stalnu prohodnost putova i staza kroz šume i šumsko zemljište.

10. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 95.

Aktom kojim se odobrava građenje moguće je predvidjeti etapno i fazno građenje svakog pojedinog obuhvata zahvata u prostoru.