Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona

NN 104/2017 (25.10.2017.), Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona

HRVATSKI SABOR

2383

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STEČAJNOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. listopada 2017.

Klasa: 011-01/17-01/85

Urbroj: 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 16. listopada 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STEČAJNOG ZAKONA

Članak 1.

U članku 4. stavku 1. Stečajnog zakona (»Narodne novine«, br. 71/15.) riječi: »sud stekne uvjerenje« zamjenjuju se riječima: »predlagatelj učini vjerojatnim«.

U stavku 2. riječi: »nisu nastale okolnosti zbog kojih se smatra da je dužnik postao« zamjenjuju se riječima: »u trenutku podnošenja prijedloga nisu nastale okolnosti zbog kojih se smatra da je dužnik postao trajnije«.

Članak 2.

U članku 5. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Dužnik može predložiti otvaranje stečajnoga postupka i ako učini vjerojatnim da svoje već postojeće obveze neće moći ispuniti po dospijeću (prijeteća nesposobnost za plaćanje).

(4) Na prijeteću nesposobnost za plaćanje kao stečajni razlog na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 4. ovoga Zakona.«.

Članak 3.

U članku 8. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ako dužnik pojedinac nema sjedište, isključivo je stvarno i mjesno nadležan trgovački sud na čijem se području nalazi prebivalište dužnika pojedinca. Ako dužnik pojedinac nema prebivalište, isključivo je stvarno i mjesno nadležan trgovački sud na čijem se području nalazi boravište dužnika pojedinca.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 4.

U članku 15. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako je pokrenut stečajni postupak, nije dopušteno pokretanje predstečajnoga postupka.«.

Članak 5.

U članku 16. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Prijedlog za otvaranje predstečajnoga postupka može se povući do donošenja rješenja o otvaranju predstečajnoga postupka odnosno donošenja rješenja o odbacivanju prijedloga. U tom slučaju sud donosi rješenje o obustavi predstečajnoga postupka koje se objavljuje na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova. Nastale troškove postupka snosi predlagatelj.«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka može se povući do donošenja rješenja o otvaranju stečajnog postupka odnosno donošenja rješenja o odbacivanju ili odbijanju prijedloga. U tom slučaju sud donosi rješenje o obustavi stečajnoga postupka koje se objavljuje na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova. Nastale troškove postupka snosi predlagatelj.«.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 6. i 7.

Članak 6.

U članku 26. podstavak 2. briše se.

Dosadašnji podstavci 3. i 4., koji postaju podstavci 2. i 3., mijenjaju se i glase:

» – izjavu o broju zaposlenih na zadnji dan u mjesecu koji prethodi danu podnošenja prijedloga

– prijedlog plana restrukturiranja.«.

Članak 7.

Naslov iznad članka 27. mijenja se i glasi: »Prijedlog plana restrukturiranja«.

U uvodnoj rečenici članka 27. riječi: »Plan restrukturiranja« zamjenjuju se riječima: »Prijedlog plana restrukturiranja«.

Točke 8. i 9. mijenjaju se i glase:

»8. ponudu vjerovnicima razvrstanim u skupine odgovarajućom primjenom pravila o razvrstavanju sudionika u stečajnom planu koja sadržava načine, rokove i uvjete namirenja tražbina

9. najavu novoga zaduženja u novcu radi privremenog financiranja, ako je dužnik takvu mjeru restrukturiranja predvidio i«.

Članak 8.

U članku 32. stavak 2. briše se.

Članak 9.

U članku 34. stavku 1. podstavku 2. riječi: »15 dana« zamjenjuju se riječima: »21 dan«, riječi: »objave toga« zamjenjuju se riječima: »dostave toga«, a riječi: »osam dana od dana objave o očitovanju« zamjenjuju se riječima: »15 dana od dana dostave očitovanja«.

U podstavku 3. riječ: »osam« zamjenjuje se brojem: »30«, a riječ: »objave« riječju: »dostave«.

U stavku 4. riječ: »plan« zamjenjuje se riječima: »prijedlog plana«.

Članak 10.

U članku 35. stavku 1. riječi: »osobe koje« zamjenjuju se riječima: »osobni vjerovnici dužnika koji«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Na tražbine otuđene nakon otvaranja predstečajnoga postupka na odgovarajući način primjenjuju se pravila iz članka 146. ovoga Zakona.

(3) Na razlučne vjerovnike kao vjerovnike dužnika u predstečajnom postupku na odgovarajući način primjenjuju se pravila iz članka 153. ovoga Zakona.«.

Članak 11.

U članku 38. stavku 1. riječi: »u prijavi navesti podatke« zamjenjuju se riječima: »nadležnu jedinicu Financijske agencije u roku za prijavu tražbine obavijestiti«.

U stavku 2. riječi: »u prijavi navesti podatke« zamjenjuju se riječima: »nadležnu jedinicu Financijske agencije u roku za prijavu tražbine obavijestiti«.

U stavku 3. riječ: »prijavi« zamjenjuje se riječju: »obavijesti«.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Razlučni i izlučni vjerovnici mogu opozvati svoju izjavu iz stavka 3. ovoga članka najkasnije do početka ročišta za glasovanje o planu restrukturiranja ako su planom restrukturiranja njihova prava smanjena ili je ostvarenje njihovog prava izmijenjeno nakon dane izjave.

(6) Obavijest iz stavaka 1. i 2. ovoga članka i izjave iz stavka 3. ovoga članka podnose se na obrascu za prijavu tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku.«.

Članak 12.

Naslov iznad članka 52. mijenja se i glasi: »Plan restrukturiranja«.

U članku 52. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako prijedlog plana restrukturiranja ne obuhvaća sve utvrđene i osporene tražbine, dužnik je dužan najkasnije u roku od 21 dan od dana dostave odluke drugostupanjskog suda o žalbi protiv rješenja o utvrđenim i osporenim tražbinama dostaviti sudu plan restrukturiranja kojim su obuhvaćene sve utvrđene i osporene tražbine. Na sadržaj plana restrukturiranja na odgovarajući način primjenjuje se članak 27. ovoga Zakona.«.

Članak 13.

Iza članka 62. dodaje se naslov iznad članka i članak 62.a koji glase:

»Preuzimanje novog zaduženja u novcu radi privremenog financiranja

Članak 62.a

(1) Dužnik može uz suglasnost vjerovnika koji zajedno imaju više od dvije trećine pravomoćno utvrđenih tražbina preuzeti novo zaduženje u novcu radi privremenog financiranja nastalog da bi se osigurao kontinuitet poslovanja tijekom predstečajnoga postupka.

(2) Suglasnost iz stavka 1. ovoga članka daje se pismeno najkasnije na ročištu za glasovanje o planu restrukturiranja.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, sud će u roku od tri dana od dana kada mu je dužnik dostavio suglasnost potrebnoga broja vjerovnika rješenjem utvrditi da je dužniku dana suglasnost za preuzimanje novog zaduženja u novcu radi privremenog financiranja.

(4) Rješenjem iz stavka 3. ovoga članka sud će utvrditi iznose i uvjete novog zaduženja te rokove u kojima će se namirivati tražbine iz novoga zaduženja.

(5) Rješenje iz stavka 3. ovoga članka sud će bez odgode objaviti na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova. Protiv toga rješenja nije dopuštena posebna žalba.

(6) Ako se nad dužnikom otvori stečajni postupak, tražbine vjerovnika koji su dužniku dali novčana sredstva za novo zaduženje u skladu s odredbama ovoga članka namirit će se do iznosa novoga zaduženja prije ostalih stečajnih vjerovnika, osim vjerovnika prvoga višega isplatnog reda.

(7) Pravne radnje poduzete radi preuzimanja novoga zaduženja iz stavka 1. ovoga članka neće se smatrati pravnim radnjama kojima se remeti pravo na ujednačeno namirenje vjerovnika, odnosno kojima bi se pojedini vjerovnici stavljali u povoljniji položaj.«.

Članak 14.

U članku 63. stavku 1. riječi: »u roku od 120 dana o dana podnošenja prijedloga« zamjenjuju se riječima: »najkasnije u roku od 300 dana od dana otvaranja predstečajnoga postupka«.

U stavku 2. broj: »90« zamjenjuje se brojem: »60«.

Članak 15.

U članku 64. stavku 1. iza riječi: »obustaviti« dodaje se riječ: »otvoreni«, a točke 2., 3. i 4. brišu se.

Dosadašnje točke 5. do 9. postaju točke 2. do 6.

Članak 16.

U članku 66. u stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»− pravo odvojenoga namirenja razlučnih vjerovnika pa i ako oni nisu osobni vjerovnici dužnika te izlučnih vjerovnika«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Otvaranje predstečajnoga postupka ne utječe na kvalificirane financijske ugovore na koje se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 182. stavaka 6. i 7. ovoga Zakona.”.

Članak 17.

U članku 67. stavku 1. iza riječi: »poslovanje« dodaju se riječi: »i ispunjavati obveze iz novog zaduženja koje je preuzeo u skladu s člankom 62.a ovoga Zakona«.

Članak 18.

U članku 79. stavku 1. točki 2. riječ: »ETC« zamjenjuje se riječju: »ECTS«.

U stavku 2. podstavak 5. mijenja se i glasi:

» – koja je nesposobna za plaćanje.«.

Članak 19.

U članku 81. podstavku 2. točki 5. riječi: »nakon položenoga stručnoga ispita« brišu se.

Članak 20.

U članku 84. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Stečajni upravitelj može podnijeti zahtjev ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa da ga se privremeno izuzme od izbora za stečajnog upravitelja, u kojem slučaju može nastaviti obavljati dužnost u postupcima u kojima je imenovan, ali ga se izuzima od izbora za stečajnog upravitelja u novim predmetima u razdoblju od dvije godine od dana isteka godine u kojoj je zatražio svoje izuzimanje.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 21.

U članku 87. stavku 1. iza riječi: »izabrati drugoga stečajnog upravitelja« dodaju se riječi: »s liste A stečajnih upravitelja«.

Članak 22.

U članku 91. stavku 5. iza riječi: »osobni zahtjev« dodaju se riječi: »iz opravdanih razloga«.

Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Pravomoćnošću rješenja o brisanju s liste stečajnih upravitelja stečajnom upravitelju prestaje dužnost, što će sud utvrditi rješenjem u kojem slučaju se na odgovarajući način primjenjuje stavak 8. ovoga članka.«.

Članak 23.

U članku 96. stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavci 5., 6. i 7. postaju stavci 4., 5. i 6.

Stavak 8. briše se.

Članak 24.

U članku 109. stavku 2. rečenica: »Smatrat će se da je vjerovnik učinio vjerojatnim postojanje svoje tražbine ako njezino postojanje temelji na ovršnoj ispravi ili nepravomoćnoj sudskoj ili upravnoj odluci.« briše se.

U stavku 3. iza riječi: »vjerovnik« dodaju se riječi: »kojemu je dužnik osobno odgovoran«.

U stavku 7. riječ: »osobno« briše se.

Članak 25.

Članak 138. mijenja se i glasi:

»(1) U tražbine prvog višeg isplatnog reda ulaze:

– tražbine radnika i prijašnjih dužnikovih radnika nastale do otvaranja stečajnog postupka iz radnog odnosa

– tražbine proračuna, zavoda ili fondova u skladu s posebnim propisima u visini pripadajućeg dijela ukupnog troška plaće ili naknade plaće

– otpremnine do iznosa propisanoga zakonom odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

(2) U tražbine drugoga višega isplatnog reda ulaze sve ostale tražbine prema dužniku, osim onih koje su razvrstane u niže isplatne redove.

(3) Namirenje utvrđenih tražbina iz stavka 1. ovoga članka provodi se sukladno posebnim propisima koji uređuju isplatu plaće, doprinose za obvezna osiguranja prema plaći te pripadajući porez i prirez.«.

Članak 26.

U članku 168. stavku 1. riječi: »koje ulazi« zamjenjuju se riječima: »na imovini koja ulazi«.

Članak 27.

U članku 194. riječi: »na dan otvaranja« zamjenjuju se riječju: »otvaranjem«, a riječi: »toga dana« riječju: »tada«.

Članak 28.

U članku 213. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako protivnik pobijanja vrati natrag ono što je primio, njegova tražbina ponovno oživljuje. U tom slučaju protivnik pobijanja ima pravo u roku od 30 dana od dana dostave pravomoćne presude kojom se prihvaća tužbeni zahtjev za pobijanje pravne radnje prijaviti tražbinu stečajnom upravitelju u skladu s člankom 257. ovoga Zakona. Vrijeme između objave poziva za posebno ispitno ročište radi utvrđenja tražbine protivnika pobijanja i dana njegovog održavanja ne smije biti kraće od 15 dana ni duže od 45 dana.«.

U stavku 2. iza riječ: »njegova« dodaje se riječ: »utvrđena«, a iza riječi: »izdvojiti« dodaju se riječi: »ili ako je masa obogaćena vrijednošću činidbe«.

Članak 29.

U članku 229. stavak 5. briše se.

Članak 30.

U članku 253. stavku 1. riječi: »tražbine ili unovčenja« zamjenjuju se riječima: »predmeta razlučnoga prava i naknadu troškova njegova unovčenja«.

U stavku 2. riječ: »tražbine« zamjenjuje se riječima: »predmeta razlučnoga prava«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Troškovi utvrđivanja predmeta razlučnoga prava obuhvaćaju troškove utvrđivanja identiteta predmeta razlučnoga prava i troškove utvrđivanja prava koje postoji na njemu.«.

Članak 31.

U članku 254. stavku 1. riječi: »unovčenja predmeta na kojem postoji razlučno pravo« zamjenjuju se riječima: »utvrđivanja predmeta razlučnoga prava i troškova njegova unovčenja«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Troškovi utvrđivanja predmeta razlučnoga prava određuju se paušalno u iznosu od 5 % od utrška.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Troškovi unovčenja predmeta razlučnoga prava određuju se paušalno u iznosu od 5 % od utrška. Ako su stvarno nastali troškovi unovčenja znatno niži ili viši, odredit će se u stvarnoj visini. Ako je zbog unovčenja stečajna masa opterećena porezom, iznos toga poreza pridodaje se paušalu troškova unovčenja odnosno stvarno nastalim troškovima unovčenja.«.

Članak 32.

U članku 256. stavku 2. riječi: »stječe sud« zamjenjuju se riječima: »stječe stečajni upravitelj«.

Članak 33.

U članku 301. stavku 2. broj: »297.« zamjenjuje se brojem: »298.«.

Članak 34.

U članku 378. stavku 1. riječ: »četiri« zamjenjuje se riječju: »dvije«, riječi: »pet godina« zamjenjuju se riječima: »tri godine«, a riječi: »šest godina« zamjenjuju se riječima: »četiri godine«.

Članak 35.

Naslov iznad članka i članak 391. brišu se.

Članak 36.

U članku 394. riječi: »Uredba vijeća (EZ) br. 1346/2000 od 29. svibnja 2000. o stečajnom postupku« zamjenjuju se riječima: »Uredba (EU) 2015/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o postupku u slučaju nesolventnosti«.

Članak 37.

(1) Postupci u tijeku dovršit će se prema odredbama zakona koji je bio na snazi u vrijeme njihova pokretanja, osim ako je ovim člankom drukčije propisano.

(2) Odredbe članaka 13. i 17. ovoga Zakona primjenjuju se na postupke pokrenute nakon stupanja na snagu Stečajnog zakona (»Narodne novine«, br. 71/15.) ako na dan stupanja na snagu ovoga Zakona nije održano ročište za glasovanje o planu restrukturiranja.

(3) Odredbe članka 31. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona primjenjuju se u stečajnim postupcima koji su u tijeku, bez obzira na to kada su pokrenuti, ako rješenje o dosudi nije steklo svojstvo pravomoćnosti na dan stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 38.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-01/137

Zagreb, 13. listopada 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.