Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima

NN 104/2017 (25.10.2017.), Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2394

Na temelju članka 64. stavka 2., 3. i 4. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14 i 93/15) i članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15, 134/15 i 120/16) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. listopada 2017. godine donosi

PRAVILNIK

O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA MIROVINSKOG DRUŠTVA KOJE UPRAVLJA OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovaj Pravilnik uređuje vođenje računovodstva, sadržaj, oblik, objavu, način i rokove izrade i dostave godišnjih financijskih izvještaja, financijskih izvještaja za izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine kojima mirovinsko društvo izvještava Agenciju i druge vanjske korisnike o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i novčanim tokovima te drugih izvještaja koje sastavlja za potrebe Agencije.

VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA I PRIPREMA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I DRUGOG IZVJEŠTAJA

Članak 2.

(1) Mirovinsko društvo dužno je voditi poslovne knjige, sastavljati knjigovodstvene isprave, vrednovati imovinu i obveze te sastavljati financijske izvještaje sukladno Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14 93/15, dalje u tekstu: Zakon), propisima koji uređuju računovodstvo i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

(2) Mirovinsko društvo dužno je poslovne događaje evidentirati u svojim poslovnim knjigama koristeći konta najmanje u opsegu koji je jednak kontnom planu propisanom u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

SADRŽAJ FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 3.

(1) Financijske izvještaje mirovinskog društva čine:

– Izvještaj o financijskom položaju,

– Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti,

– Izvještaj o novčanim tokovima,

– Izvještaj o promjenama kapitala i

– Bilješke uz financijske izvještaje.

(2) Mirovinsko društvo dužno je sastaviti godišnje financijske izvještaje za razdoblje poslovne godine sa stanjem na dan 31. prosinca i financijske izvještaje za razdoblja tijekom poslovne godine sa stanjem na dan 31. ožujka, 30. lipnja i 30. rujna tekuće godine.

(3) Godišnji financijski izvještaji iz stavka 1. ovoga članka moraju biti sastavljeni sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani na obrascima Financijski izvještaji mirovinskog društva, a koji se nalaze u Prilogu 2. ovoga Pravilnika i revidirani od strane neovisnog ovlaštenog revizora.

(4) Bilješke uz financijske izvještaje iz stavka 1. alineja 5. ovoga članka za razdoblja tijekom poslovne godine trebaju obuhvaćati samo značajne poslovne događaje i promjene računovodstvenih politika u odnosu na zadnje objavljene godišnje financijske izvještaje te informacije o jamstvenom pologu (vrsta imovine u koju su uložena sredstva i iznos).

(5) Mirovinsko društvo prilikom sastavljanja Izvještaja o novčanim tokovima iz stavka 1. alineja 3. ovoga članka može koristiti ili direktnu ili indirektnu metodu.

(6) Pored izvještaja iz stavka 1. ovoga članka Agencija može od mirovinskog društava zatražiti dodatne podatke, informacije i objašnjenja pojedinih stavki u financijskim izvještajima.

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA MIROVINSKOG DRUŠTVA

Članak 4.

Mirovinsko društvo dužno je osim financijskih izvještaja iz članka 3. ovoga Pravilnika sastavljati Izvještaj o strukturi financijske imovine i obveza mirovinskog društva iz Priloga 3. ovoga Pravilnika.

ROKOVI I NAČIN DOSTAVE

Članak 5.

(1) Rok za dostavu financijskih izvještaja iz članka 3. i izvještaja iz članka 4. ovoga Pravilnika za razdoblja tijekom poslovne godine za:

– tromjesečno razdoblje sa stanjem na dan 31. ožujka tekuće godine je 30. travnja tekuće godine,

– šestomjesečno razdoblje sa stanjem na dan 30. lipnja tekuće godine je 31. srpnja tekuće godine,

– devetomjesečno razdoblje sa stanjem na dan 30. rujna tekuće godine je 31. listopada tekuće godine.

(2) Rok za dostavu revidiranih godišnjih financijskih izvještaja i izvještaja iz članka 4. ovoga Pravilnika sa stanjem na dan 31. prosinca je 30. travnja sljedeće godine.

Članak 6.

(1) Mirovinsko društvo dostavlja Agenciji izvještaje iz članka 3. i članka 4. ovoga Pravilnika u elektroničkom obliku s naprednim elektroničkim potpisom u skladu s tehničkom uputom Agencije.

(2) Mirovinsko društvo dužno je izvještaje iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika, zajedno s izvješćem ovlaštenog revizora o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja i godišnjim izvješćem, dostaviti na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za društva za upravljanje: DZU UCITS, UAIF, OMD i DMD.

(3) Smatra se da je mirovinsko društvo dostavilo izvještaje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za zaprimanje izvještaja.

(4) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (npr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavcima 1. i 2. ovoga članka, mirovinsko društvo je dužno dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Mirovinsko društvo dužno je dostaviti dokumentaciju na način propisan stavcima 1. i 2. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(5) Osim izvještaja iz članaka 3. i 4. ovoga Pravilnika, mirovinsko društvo dužno je dostaviti na zahtjev Agencije i drugu dokumentaciju ili podatke za potrebe nadzora ili za obavljanje drugih poslova iz nadležnosti i djelokruga Agencije u vezi s poslovanjem mirovinskog društva, na način kako je propisano odredbama ovoga članka i u roku određenom u zahtjevu.

(6) Agencija može, u slučaju potrebe, zatražiti od mirovinskog društva dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.

OBJAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 7.

Mirovinsko društvo dužno je objaviti godišnje financijske izvještaje, kao i financijske izvještaje za razdoblja tijekom poslovne godine na svojim mrežnim stranicama, u rokovima jednakim rokovima za dostavu iz članka 5. ovoga Pravilnika.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a prvi put se primjenjuje na tromjesečne financijske i dodatne izvještaje sa stanjem na dan 31. ožujka 2018. godine.

Članak 9.

Danom početka primjene ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 40/16 i 39/17).

Klasa: 011-02/17-03/03

Urbroj: 326-01-440-17-1

Zagreb, 20. listopada 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.

PRILOG 1.

KONTNI PLAN ZA MIROVINSKO DRUŠTVO

0NEMATERIJALNA, MATERIJALNA IMOVINA I DUGOTRAJNA ULAGANJA
1NOVČANA SREDSTVA I POTRAŽIVANJA
2OBVEZE
3FINANCIJSKA IMOVINA
4SITAN INVENTAR
6RASHODI
7PRIHODI
8REZULTAT POSLOVANJA
9KAPITAL, REZERVE I IZVNABILANČNE EVIDENCIJE –

0


NEMATERIJALNA, MATERIJALNA IMOVINA I DUGOTRAJNA ULAGANJA

00

Dugotrajna nematerijalna imovina

01

Dugotrajna materijalna imovina
02Predujmovi za nabavu dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

05

Ulaganja u pridružena društva

06

Ulaganja u ovisna društva

08

Ostala imovina
1


NOVČANA SREDSTVA I POTRAŽIVANJA

10

Novčana sredstva


10x
Jamstveni polog
11Predujmovi

12

Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima

13

Potraživanja za kamate
14Potraživanja s osnove kupoprodaje financijskih instrumenata

15

Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija

16

Potraživanja od zaposlenika

17

Ostala potraživanja

19

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda


19x
Odgođena porezna imovina
2


OBVEZE

20

Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima

21

Financijske obveze

24

Obveze prema dobavljačima

25

Obveze prema zaposlenicima

26

Obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe

27

Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti

28

Rezerviranja za obveze

29

Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućih razdoblja


29x
Odgođene porezne obveze
3


FINANCIJSKA IMOVINA

30

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti ili gubitka


30x
Jamstveni polog

31

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit


31x
Jamstveni polog

32

Financijska imovina po amortiziranom trošku


32x
Jamstveni polog
4


SITAN INVENTAR
6


RASHODI

60

Materijalni troškovi

61

Troškovi usluga

62

Troškovi plaća, honorara i sličnih naknada

63

Ostali administrativni troškovi

64

Rashodi od upravljanja fondom


640
Transakcijski troškovi


641
Troškovi za poslove upravljanja koji su delegirani
642Troškovi prodajnih zastupnika


643
Troškovi promidžbe


649
Ostali troškovi od upravljanja fondom

65

Trošak amortizacije i vrijednosna usklađenja (osim financijske imovine)

66

Gubici od ulaganja u financijske instrumente


660
Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata


661
Nerealizirani gubici od financijske imovine


662
Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke


669
Ostali gubici od ulaganja u financijske instrumente

67

Gubitak od prodaje ostale imovine

68

Rashodi od kamata i negativne tečajne razlike


680
Rashodi od kamata


681
Negativne tečajne razlike

69

Troškovi rezerviranja za nepredviđene obveze
7


PRIHODI

70

Prihodi od naknada od upravljanja mirovinskim fondovima


700
Ulazna naknada700xUlazna naknada obveznog mirovinskog fonda700yUlazna naknada dobrovoljnog mirovinskog fonda


701
Naknada za upravljanje701xNaknada za upravljanje obveznim mirovinskim fondom701yNaknada za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom


702
Naknada za izlaz702yNaknada za izlaz za obvezni mirovinski fond702yNaknada za izlaz za dobrovoljni mirovinski fond

71

Prihodi od kamata

72

Pozitivne tečajne razlike

73

Prihodi od ulaganja u financijske instrumente


730
Realizirani dobici od prodaje financijskih instrumenata


731
Nerealizirani dobici od ulaganja u financijske instrumente


732
Dobici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke


739
Ostali prihodi od ulaganja u financijske instrumente

75

Prihod od prodaje ostale imovine

76
Prihodi od ukinutog rezerviranja

77

Ostali prihodi

79

Razlika prihoda i rashoda
8


REZULTAT POSLOVANJA

80

Dobit ili gubitak prije oporezivanja

81

Porez na dobit

82

Dobit ili gubitak poslije oporezivanja
9


KAPITAL, REZERVE I IZVANBILANČNE EVIDENCIJE

90

Uplaćeni i upisani temeljni kapital

91

Rezerve formirane iz dobiti nakon oporezivanja

92

Kapitalne rezerve

93

Revalorizacijske rezerve


93x
Revalorizacijske rezerve za financijsku imovinu i obveze po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit


93y
Revalorizacijske rezerve ostale imovine

94

Ostale rezerve

95

Zadržana dobit, preneseni gubitak, dobit ili gubitak tekuće godine


950
Zadržana dobit iz prethodnih razdoblja


951
Preneseni gubitak iz prethodnih razdoblja


952
Dobit tekuće godine


953
Gubitak tekuće godine

98

Aktivni izvanbilančni zapisi

99

Pasivni izvanbilančni zapisi


PRILOG 2.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI MIROVINSKOG DRUŠTVA

Obrazac IFP

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Naziv mirovinskog društva: ____________________________

OIB: ______________________________________________

Na datum: _________________________________________

(u HRK)

KontoPozicijeAOP31. 12. prethodne godineNa izvještajni datum tekućeg razdoblja

Imovina1

10 + 13*Novčana sredstva2
30 + 31 + 13*Financijska imovina po fer vrijednosti3
32 + 13*Financijska imovina po amortiziranom trošku4
12Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima5
11 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17Ostala potraživanja6
01Nekretnine, postrojenja i oprema7
00Nematerijalna imovina8
19xOdgođen porezna imovina9

02 + 05 + 06 + 08 + 19

(osim 19x)

Ostala imovina10

Ukupna IMOVINA

(∑ AOP1 do AOP10)

11
98Izvanbilančni zapisi12

KAPITAL I OBVEZE13

Kapital i rezerve

(∑ AOP15 do AOP20)

14
90Temeljni kapital15
91 + 92 + 94Rezerve kapitala16
93xRezerve fer vrijednosti17
93yOstale revalorizacijske rezerve18
950 + 951Zadržana dobit ili preneseni gubitak19
952 + 953Dobit ili gubitak tekuće godine20

Obveze

(Σ od AOP22 do AOP25)

21
20Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima22
21Financijske obveze23

24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29

(osim 29x)

Ostale obveze24
29xOdgođene porezne obveze25

UKUPNO KAPITAL I OBVEZE

(AOP14 + AOP21)

26
99Izvanbilančni zapisi27

*obračunata kamata po financijskom instrumentu

Obrazac ISD

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI

Mirovinsko društvo: __________________________________

OIB: ______________________________________________

Za razdoblje: ________________________________________

(u HRK)

KontoPozicijeAOPIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje

Prihodi od upravljanja fondovima

(AOP29 + AOP32 + AOP35)

28

701Naknada za upravljanje (AOP30 + AOP31)29

701xObvezni mirovinski fond30

701yDobrovoljni mirovinski fond31

700Ulazna naknada (AOP33 + AOP34)32

700xObvezni mirovinski fond33

700yDobrovoljni mirovinski fond34

702Naknada za izlaz (AOP36 + AOP37)35

702xObvezni mirovinski fond36

702yDobrovoljni mirovinski fond37


Rashodi od upravljanja fondovima

(Σ od AOP 39 do AOP41)

38

-640Transakcijski troškovi39

-643Troškovi promidžbe40

-641-642-649Ostali troškovi od upravljanja fondovima41


Neto rezultat od upravljanja fondovima

(AOP28 + AOP38)

42

-60-61-62-63Opći i administrativni troškovi poslovanja43


Neto financijski rezultat

(Σ od AOP45 do AOP48)

44

71-680Neto prihod od kamata45

72-681Neto tečajne razlike46

732-662Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke47

730 + 731 + 739-660-661-669Ostali prihodi i rashodi od ulaganja u financijske instrumente48

75 + 76 + 77-65-67-69Ostali prihodi i rashodi49


Ukupni prihodi50


Ukupni rashodi51


Dobit ili gubitak prije oporezivanja

(AOP42 + AOP43 + AOP44 + AOP49)

52


Porez na dobit53


Dobit ili gubitak

(AOP52-AOP53)

54


Ostala sveobuhvatna dobit

(AOP56 + AOP61)

55


Stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka

(Σ od AOP57 do AOP60)

56


Promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina57


Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata58


Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka59


Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane60


Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka

(AOP62 + AOP65 + AOP68)

61


Promjena revalorizacijskih rezervi:

dužnički vrijednosni papiri

(AOP63 + AOP64)

62


– nerealizirani dobici/gubici63


– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)64


Promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka

(AOP66 + AOP67)

65


– dobici/gubici66


– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)67


Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka68


Ukupna sveobuhvatna dobit

(AOP54 + AOP55)

69Obrazac INTD

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
(direktna metoda)

Mirovinsko društvo: __________________________________

OIB: ______________________________________________

Za razdoblje: _______________________________________

(u HRK)

PozicijaAOPIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje

Neto novčani tokovi od poslovnih aktivnosti

(∑ AOP71 do AOP79)

70Primici od naknade za upravljanje fondovima71Ostali primici od mirovinskih fondova72Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima73Novac isplaćen dobavljačima74Novac isplaćen zaposlenicima75Izdaci za kamate76Izdaci za porez77Ostali primici iz poslovnih aktivnosti78Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti79

Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti

(∑ AOP81 do AOP90)

80Primici od prodaje financijskih instrumenata81Izdaci za kupnje financijskih instrumenata82Primici od kamata83Primici od dividendi84Izdaci po plasmanima u dane kredite i ostale financijske instrumente85Primici od naplata danih kredita i ostalih financijskih instrumenata86Izdaci za kupnju nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine87Primici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine88Ostali primici iz investicijskih aktivnosti89Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti90

Neto novčani tokovi od financijskih aktivnosti

(∑ AOP92 do AOP100)

91Uplate vlasnika društva92Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela93Isplata dividende ili udjela u dobiti94Primici od kredita95Izdaci za otplatu primljenih kredita96Primici po izdanim financijskim instrumentima97Izdaci po izdanim financijskim instrumentima98Ostali primici iz financijskih aktivnosti99Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti100

Efekti promjene tečaja stranih valuta101

Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava (AOP70 + AOP80 + AOP91 + AOP101)102

Novac na početku razdoblja103

Novac na kraju razdoblja

(AOP102 + AOP103)

104Obrazac INTI

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
(indirektna metoda)

Mirovinsko društvo: __________________________________

OIB: ______________________________________________

Za razdoblje: _______________________________________

(u HRK)

PozicijaAOPIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje

Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti

(∑ AOP106 do AOP120)

105Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja106Amortizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine107


Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi108


Rezerviranja109Prihodi od kamata110Rashodi od kamata111Dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente112Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke113Povećanje/smanjenje potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima114Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja115Izdaci od kamata116Povećanje/smanjenje ostalih stavki imovine117Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima118Povećanje/smanjenje ostalih obveza119Plaćen porez na dobit120

Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti

(∑ AOP122 do AOP131)

121Primici od prodaje financijskih instrumenata122Izdaci za kupnje financijskih instrumenata123Primici od kamata124Primici od dividendi125Izdaci po plasmanima u dane kredite i ostale financijske instrumente126Primici od naplata danih kredita i ostalih financijskih instrumenata127Izdaci za kupnju nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine128Primici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine129Ostali primici iz investicijskih aktivnosti130Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti131

Neto novčani tokovi od financijskih aktivnosti

(∑ AOP133 do AOP141)

132Uplate vlasnika društva133Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela134Isplata dividende ili udjela u dobiti135Primici od kredita136Izdaci za otplatu primljenih kredita137Primici po izdanim financijskim instrumentima138Izdaci po izdanim financijskim instrumentima139Ostali primici iz financijskih aktivnosti140Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti141

Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava

(AOP105 + AOP121 + AOP132)

142

Novac na početku razdoblja143

Novac na kraju razdoblja

(AOP142 + AOP143)

144Obrazac IPK

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Mirovinsko društvo: __________________________________

OIB: ______________________________________________

Za razdoblje: _______________________________________

(u HRK)

Kapital i rezerve


Pozicija

Raspodjeljivo vlasnicima maticeRaspodjeljivo vlasnicima nekontro-lirajućih interesaUkupno kapital i rezerve
Temeljni kapitalRezerve kapitalaRezerve fer vrijednostiOstale revalorizacijske rezerveZadržana dobit ili preneseni gubitak

Dobit ili gubitak tekuće godine

(razdoblja

Stanje 1. siječnja prethodne godinePromjene računovodstvenih politikaIspravak pogreški prethodnih razdobljaStanje 1. siječnja prethodne godine (prepravljeno)
Dobit ili gubitak razdoblja
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata
Ostali dobici i gubici od ulaganja u financijske instrumente
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)
Ostale nevlasničke promjene kapitala
Porez na stavke izravno priznate ili prenesene iz kapitala i rezervi
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala
Ostale uplate vlasnika
Isplata udjela u dobiti
Ostale raspodjele vlasnicima
Stanje na 31. prosinca prethodne godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini)
Stanje 1. siječnja tekuće godine
Promjene računovodstvenih politika
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja
Stanje 1. siječnja tekuće godine (prepravljeno)
Dobit ili gubitak razdoblja
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata
Ostali dobici i gubici od ulaganja u financijske instrumente
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)
Ostale nevlasničke promjene kapitala
Porez na stavke izravno priznate ili prenesene iz kapitala i rezervi
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala
Ostale uplate vlasnika
Isplata udjela u dobiti
Ostale raspodjele vlasnicima
Stanje na 31. prosinca tekuće godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja)


Obrazac IB

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Mirovinsko društvo: __________________________________

OIB: ______________________________________________

Za razdoblje: _______________________________________

Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:

a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1),

b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama kapitala,

c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjeni kapitala, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

d) podaci o jamstvenom pologu (članak 3. stavak 4. ovoga Pravilnika)

Datum izvještaja: Ovlaštena osoba društva:

PRILOG 3.

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA MIROVINSKOG DRUŠTVA

Depoziti

BIC bankeNaziv bankeUgovoreni iznos u valuti glavniceOznaka valuteIznos kamata u valutiZbroj glavnice i kamate u HRKUmanjenje vrijednosti za
očekivane kreditne gubitke

Dionice

ISINNaziv izdavateljaKoličinaFer cijena u valutiOznaka valuteVrijednost ulaganja u HRKUdjel u vlasništvu
izdavatelja


Dužnički vrijednosni papiri

ISINNaziv
izdavatelja
Nominalna
vrijednost u valuti

Oznaka

valute

Fer cijenaIznos kamata u valutiZbroj glavnice i kamate u HRKUdjel u izdanjuUmanjenje
vrijednosti za očekivane kreditne gubitke


Instrumenti tržišta novca

ISINNaziv
izdavatelja
Nominalna
vrijednost u valuti

Oznaka

valute

Fer cijenaVrijednost ulaganja u HRKUdjel u izdanjuUmanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke


Udjeli UCITS fondova

ISINNaziv društva za upravljanjeNaziv fondaKoličinaFer cijena u valuti

Oznaka

valute

Vrijednost ulaganja u HRKUdjel u izdanju


Izvedenice

Vrsta

izvedenice

OpisDruga ugovorna stranaOIB druge ugovorne strane

Datum sklapanja

ugovora

Datum dospijeća

Nominalna

vrijednost

Oznaka valute

Ugovoreni tečaj/

Izvršna cijena

Spot tečaj/

cijena

Fer
vrijednost


Poslovni udjeli

Naziv društvaOIB društvaOpisVrijednost ulaganja u HRKUdjel u vlasništvu izdavatelja