Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje UCITS fondovima

NN 105/2017 (27.10.2017.), Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje UCITS fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2414

Na temelju članka 67. stavaka 3., 4. i 6. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, broj 44/16) i članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15, 134/15 i 120/16) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. listopada 2017. godine donosi

PRAVILNIK

O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOVIMA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

– struktura i sadržaj te objavljivanje, način i rokovi dostave godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja,

– struktura i sadržaj te način i rokovi dostave drugih izvještaja društva za upravljanje koja su društva za upravljanje obavezna sastavljati za potrebe Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija),

– kontni plan društva za upravljanje.

OBVEZNIK IZRADE I DOSTAVE

Članak 2.

Obveznik izrade i dostave izvještaja iz članka 1. ovoga Pravilnika je društvo za upravljanje kojem je Agencija izdala odobrenje za rad iz članka 23. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, broj 44/16, dalje: Zakon).

VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA I PRIPREMA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 3.

(1) Društvo za upravljanje dužno je voditi poslovne knjige te sastavljati godišnje financijske izvještaje i financijske izvještaje za prvo polugodišnje razdoblje poslovne godine (dalje: financijski izvještaji) sukladno Zakonu i propisima kojima se uređuje računovodstvo poduzetnika i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

(2) Društvo za upravljanje dužno je poslovne događaje evidentirati u svojim poslovnim knjigama koristeći konta najmanje u opsegu koji je jednak propisanom kontnom planu iz Priloga 1 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

SADRŽAJ I OBLIK FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 4.

(1) Financijske izvještaje društva za upravljanje čine izvještaji iz članka 67. stavka 2. Zakona.

(2) Sadržaj i oblik financijskih izvještaja društva za upravljanje propisani su obrascima iz Priloga 2 koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

DODATNI IZVJEŠTAJ

Članak 5.

(1) Društvo za upravljanje dužno je osim financijskih izvještaja iz članka 4. ovoga Pravilnika sastavljati izvještaj o strukturi financijske imovine i obveza društva za upravljanje.

(2) Sadržaj i oblik izvještaja o strukturi financijske imovine i obveza društva za upravljanje propisani su obrascima iz Priloga 3 koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

IZVJEŠTAJNA RAZDOBLJA

Članak 6.

(1) Društvo za upravljanje dužno je izrađivati:

– financijske izvještaje iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika za razdoblje poslovne godine i prvih šest mjeseci poslovne godine te

– izvještaje o strukturi financijske imovine i obveza iz članka 5. ovoga Pravilnika sa stanjem na zadnji dan poslovne godine i na zadnji dan polugodišnjeg izvještajnog razdoblja od prvih šest mjeseci poslovne godine.

(2) Godišnji financijski izvještaji iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika moraju biti revidirani od strane vanjskog neovisnog ovlaštenog revizora, a sastavljeni sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani obrascima Financijski izvještaji društva za upravljanje iz Priloga 2 ovoga Pravilnika.

(3) Bilješke uz financijske izvještaje za prvo polugodišnje razdoblje poslovne godine trebaju obuhvaćati samo značajne poslovne događaje i promjene računovodstvenih politika u odnosu na zadnje objavljene godišnje financijske izvještaje.

(4) Društvo za upravljanje prilikom sastavljanja izvještaja o novčanim tokovima može koristiti ili direktnu ili indirektnu metodu.

(5) Pored podataka iz financijskih izvještaja iz članka 4. stavka 1. i izvještaja iz članka 5. ovoga Pravilnika Agencija može od društva za upravljanje zatražiti dodatne podatke, informacije i objašnjenja pojedinih stavki u izvještajima.

ROKOVI I NAČIN DOSTAVE

Članak 7.

Društvo za upravljanje dužno je izvještaje iz članka 6. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika:

– koje sastavlja za prvih šest mjeseci poslovne godine sa stanjem na zadnji dan polugodišnjeg izvještajnog razdoblja dostaviti u roku od dva mjeseca od proteka izvještajnog razdoblja,

– koje sastavlja za poslovnu godinu sa stanjem na zadnji dan izvještajnog razdoblja, dostaviti u roku od 4 mjeseca od proteka izvještajnog razdoblja.

Članak 8.

(1) Društvo za upravljanje dostavlja Agenciji izvještaje iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika u elektroničkom obliku potpisane naprednim elektroničkim potpisom u skladu s tehničkom uputom Agencije.

(2) Društvo za upravljanje dužno je godišnje financijske izvještaje iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika, zajedno s revizorskim izvješćem o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja i godišnjim izvješćem, dostaviti na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za društva za upravljanje: DZU UCITS, UAIF, OMD i DMD.

(3) Smatra se da je društvo za upravljanje dostavilo izvještaje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za zaprimanje izvještaja.

(4) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (pr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavcima 1. i 2. ovoga članka, društvo za upravljanje dužno je dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Društvo za upravljanje dužno je dostaviti dokumentaciju na način propisan stavcima 1. i 2. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(5) Osim izvještaja iz članka 6. ovoga Pravilnika, društvo za upravljanje dužno je dostaviti na zahtjev Agencije i drugu dokumentaciju ili podatke za potrebe nadzora ili za obavljanje drugih poslova iz nadležnosti i djelokruga Agencije u vezi s poslovanjem društva za upravljanje, na način kako je propisano odredbama ovoga članka i u roku određenom u zahtjevu.

(6) Agencija može, u slučaju potrebe, zatražiti od društva za upravljanje dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.

OBJAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 9.

(1) Društvo za upravljanje dužno je objaviti revidirane godišnje financijske izvještaje (zajedno s revizorskim izvješćem o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja i godišnjim izvješćem) i financijske izvještaje za prvo polugodište poslovne godine na svojim internetskim stranicama, u rokovima istovjetnim rokovima iz članka 7. ovoga Pravilnika.

(2) Društvo za upravljanje dužno je na svojim internetskim stranicama imati objavljene revidirane godišnje financijske izvještaje iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika najmanje za zadnjih 5 poslovnih godina ili kraće ako društvo za upravljanje posluje kraće od 5 godina.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a prvi put se primjenjuje na polugodišnje financijske i dodatne izvještaje sa stanjem na dan 30. lipnja 2018. godine.

Članak 11.

Danom početka primjene ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja društava za upravljanje UCITS fondovima (»Narodne novine«, broj 41/17).

Klasa: 011-02/17-02/21

Urbroj: 326-01-440-17-1

Zagreb, 20. listopada 2017.

Predsjednik Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.

PRILOG 1

KONTNI PLAN ZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

0NEMATERIJALNA, MATERIJALNA IMOVINA I DUGOTRAJNA ULAGANJA
  
1NOVČANA SREDSTVA I POTRAŽIVANJA
  
2OBVEZE
  
3VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI PO FER VRIJEDNOSTI KROZ RAČUN DOBITI I GUBITKA
  
4OSTALA FINANCIJSKA IMOVINA
  
5SITAN INVENTAR
  
6RASHODI
  
7PRIHODI
  
8REZULTAT POSLOVANJA
  
9KAPITAL, REZERVE I IZVNABILANČNE EVIDENCIJE

0NEMATERIJALNA, MATERIJALNA IMOVINA I DUGOTRAJNA ULAGANJA
00Dugotrajna nematerijalna imovina
01Dugotrajna materijalna imovina
02Predujmovi za dugotrajnu nematerijalnu i materijalnu imovinu i dugotrajna nematerijalna i materijalna imovina u pripremi
03Ostala imovina
1NOVČANA SREDSTVA I POTRAŽIVANJA
10Novčana sredstva
11Potraživanja s osnove upravljanja fondovima i portfeljima
12Potraživanja za ostale naknade i provizije
13Potraživanja s osnove stečene kamate, dividendi, udjela u dobiti i ostalim ulaganjima
14Potraživanja s osnove ulaganja u financijske instrumente
15Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija
16Potraživanja od zaposlenika
17Ostala imovina
19Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda
19xOdgođena porezna imovina
2OBVEZE
20Obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima
21Financijske obveze
23Obveze za kamate
24Obveze prema dobavljačima
25Obveze prema zaposlenicima
26Obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe
27Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti
28Rezerviranja za obveze
29Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućih razdoblja
29xOdgođene porezne obveze
3FINANCIJSKA IMOVINA
30Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitaka
31Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
32Financijska imovina po amortiziranom trošku
5SITAN INVENTAR
6RASHODI
60Materijalni troškovi
61Troškovi usluga
62Troškovi plaća, honorara i sličnih naknada
63Ostali administrativni troškovi
64Troškovi upravljanja fondom i portfeljima
640Troškovi fonda koje snosi društvo za upravljanje
641Troškovi za poslove upravljanja koji su delegirani
642Troškovi zastupnika
643Ostali troškovi fonda
644Troškovi upravljanja portfeljima
65Trošak amortizacije i vrijednosna usklađenja (osim financijske imovine)
66Gubici od ulaganja u financijske instrumente
660Nerealizirani gubici od financijske imovine
661Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke
669Ostali gubici od ulaganja u financijske instrumente
67Gubitak od prodaje financijskih instrumenata i ostale imovine
670Gubitak od prodaje financijskih instrumenata
671Gubitak od prodaje ostale imovne
68Rashodi od kamata i negativnih tečajnih razlika
680Rashodi od kamata
681Negativne tečajne razlike
69Troškovi rezerviranja za nepredviđene obveze
7PRIHODI
70Prihodi od naknada za upravljanje fondovima
700


700x

700y

Naknada za upravljanje

Naknada za upravljanje UCITS fondom

Naknada za upravljanje alternativnim investicijskim fondom

701Naknada za uspješnost
702


702x

702y

Ulazna naknada

Ulazna naknada UCITS fonda

Ulazna naknada alternativnog investicijskog fonda

703


703x

703y

Izlazna naknada

Izlazna naknada UCITS fonda

Izlazna naknada alternativnog investicijskog fonda

709Ostalo
71Prihodi od naknada i provizija od upravljanja portfeljem
72Prihodi od naknada i provizija investicijskog savjetovanja
73Prihodi od kamata
74Pozitivne tečajne razlike
75Prihodi od ulaganja u financijske instrumente
750Realizirani dobici od prodaje financijskih instrumenata
751Nerealizirani dobici od ulaganja u financijske instrumente
752Dobici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke
759Ostali prihodi od ulaganja u financijske instrumente
76Prihod od prodaje ostale imovine
77Prihodi od ukinutog rezerviranja
78Ostali prihodi
79Razlika prihoda i rashoda
8REZULTAT POSLOVANJA
80Dobit ili gubitak prije oporezivanja
81Porez na dobit
82Dobit ili gubitak poslije oporezivanja
9KAPITAL, REZERVE I IZVNABILANČNE EVIDENCIJE
90Uplaćeni i upisani temeljni kapital
91Rezerve formirane iz dobiti nakon oporezivanja
92Kapitalne rezerve
93Revalorizacijske rezerve
93xRevalorizacijske rezerve za financijsku imovinu i obveze po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
93yRevalorizacijske rezerve ostale imovine
94Ostale rezerve
95Zadržana dobit, preneseni gubitak, dobit ili gubitak tekuće godine
950Zadržana dobit iz prethodnih razdoblja
951Preneseni gubitak iz prethodnih razdoblja
952Dobit tekuće godine
953Gubitak tekuće godine
98Aktivni izvanbilančni zapisi
980Novčana sredstva klijenata – upravljanje portfeljem
981Potraživanja klijenata
982Financijski instrumenti vezani uz ugovor o upravljanju portfeljem klijenata
983Garancije
984Ugovorena vrijednost izvedenica (aktivni konto)
985Repo ugovori (kolateral)
989Ostala aktivna izvanbilančna evidencija
99Pasivni izvanbilančni zapisi
990Obveza prema klijentu za primljena novčana sredstva
991Ostale obveze prema klijentu
992Obveza za garancije
993Ugovorena vrijednost izvedenica (pasivni konto)
994Obveze vezane uz repo ugovore
999Ostala pasivna izvanbilančna evidencija


PRILOG 2

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Obrazac IFP

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Naziv društva za upravljanje: _____________________________________________

OIB: ________________________________________________________________

Na datum: ____________________________________________________________

(u kunama)

PozicijaAOPZadnji datum prethodne poslovne godineNa izvještajni datum tekućeg razdoblja
IMOVINA1 
 
10+13*Novčana sredstva2 
 
30+31+13*Financijska imovina po fer vrijednosti3 
 
32+13*Financijska imovina po amortiziranom trošku4 
 
11Potraživanja s osnove upravljanja fondovima i portfeljima5 
 
12+13+14+15+16+17Ostala potraživanja6 
 
01Nekretnine, postrojenja i oprema7

00Nematerijalna imovina8 
 
19xOdgođena porezna imovina9 
 
02+03+19 (osim 19x)Ostala imovina10 
 
 

Ukupna imovina

(∑od AOP2 do AOP10)

11 
 
98Izvanbilančni zapisi12 
 
KAPITAL I OBVEZE13 
 

Kapital i rezerve

(∑od AOP15 do AOP20)

14 
 
90Temeljni kapital15 
 
91+92+94Rezerve kapitala16 
 
93xRezerve fer vrijednosti17 
 
93yOstale revalorizacijske rezerve18 
 
950+951V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak19 
 
952+953VI. Dobit ili gubitak tekuće godine20 
 
 

Obveze

(∑od AOP22 do AOP25)

21 
 
20Obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima22 
 
21+23*Financijske obveze23 
 
24+25+26+27+28+29 (osim 29x)Ostale obveze24 
 
29xOdgođene porezne obveze25 
 
 

Ukupno kapital i obveze

(AOP14+AOP21)

26 
 
99Izvanbilančni zapisi27 
 

*obračunata kamata po financijskom instrumentu

Obrazac ISD

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI

Naziv društva za upravljanje: _____________________________________________

OIB: ________________________________________________________________

Za razdoblje: _________________________________________________________

(u kunama)

KontoPozicijaAOPIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje

Prihodi od upravljanja fondovima

(AOP29+AOP32+AOP35+AOP38)

28
700Naknada za upravljanje29 

700xUCITS fondom30
700yalternativnim investicijskim fondom31
702Prihod od ulaznih naknada32 
 
702xUCITS fonda33
702yalternativnog investicijskog fonda34
703Prihod od izlaznih naknada35 
 
703xUCITS fonda36
703yalternativnog investicijskog fonda37
701+709Ostali prihodi38 
 

Rashodi od upravljanja fondovima

(AOP40+AOP41)

39
-642Troškovi za posredovanja u prodaji udjela40 
 
-640-641-643Ostali rashodi41 
 

Neto rezultat od upravljanja fondovima

(AOP28 +AOP39)

42 
 
71-644Neto prihod od upravljanja portfeljem43 
 
72Prihod od investicijskog savjetovanja44 
 
-60-61-62-63-65Opći i administrativni troškovi poslovanja45 
 
 

Neto financijski rezultat

(∑ od AOP47 do AOP50)

46 
 
73-680Neto prihod od kamata47 
 
74-681Neto tečajne razlike48 
 
752-661Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke49 
 
73+750+751+759+76-660-669-670Ostali prihodi i rashodi od financijskih instrumenata50 
 
77+78-+76-671-69Ostali prihodi i rashodi51 
 
 
Ukupni prihodi52 
 
 
Ukupni rashodi53 
 
 

Dobit ili gubitak prije oporezivanja

(AOP42+AOP43+AOP44+AOP45+

AOP46+AOP51)

54 
 
 
Porez na dobit55 
 
 
Dobit ili gubitak (AOP54 AOP55)56 
 

Ostala sveobuhvatna dobit

(AOP58+AOP63)

57

Stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka

(Σ od AOP59 do AOP62)

58
 
Promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina59 
 
 
Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata60 
 
 
Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka61 
 
 
Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane62 
 

Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka

(AOP64+AOP67+AOP70)

63

Promjena revalorizacijskih rezervi:

dužnički vrijednosni papiri

(AOP63+AOP64)

64
– nerealizirani dobici/gubici65
– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)66

Promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka

(AOP66+AOP67)

67
– dobici/gubici68
– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)69
Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka70
Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP56+AOP57)71 
 


Obrazac INTd

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (direktna metoda)

naziv društva za upravljanje: _____________________________________________

OIB: ________________________________________________________________

Za razdoblje: _________________________________________________________

(u kunama)

PozicijaAOPIsto razdoblje
prethodne godine
Tekuće razdoblje

Neto novčani tokovi od poslovnih aktivnosti

(AOP73 do AOP82)

72
Primici od naknade za upravljanje fondovima73
Primici od ostalih naknada i provizija74
Ostali primici od fondova75
Izdaci s osnove upravljanja fondovima i portfeljima76
Novac isplaćen dobavljačima77
Novac isplaćen zaposlenicima78
Izdaci za kamate79
Izdaci za porez80
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti81
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti82
Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti (∑AOP84 do AOP93)83
Primici od prodaje financijskih instrumenata84
Izdaci za kupnju financijskih instrumenata85
Primici od kamata86
Primici od dividendi87
Izdaci po plasmanima u dane kredite i ostale financijske instrumente88
Primici od naplata danih kredita i ostalih financijskih instrumenata89
Izdaci za kupnju nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine90
Primici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine91
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti92
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti93 
 

Neto novčani tokovi od financijskih aktivnosti

(Σ AOP95 do AOP103)

94
Uplate vlasnika društva za upravljanje95
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela96
Isplata dividende ili udjela u dobiti97
Primici od kredita98
Izdaci za otplatu primljenih kredita99
Primici po izdanim financijskim instrumentima100 
 
Izdaci po izdanim financijskim instrumentima101 
 
Ostali primici iz financijskih aktivnosti102 
 
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti103 
 
Efekti promjene tečaja stranih valuta104

Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava

(AOP72+AOP83+AOP94+AOP104)

105 
 
Novac na početku razdoblja106 
 

Novac na kraju razdoblja

(∑AOP105+AOP106)

107 
 Obrazac INTi

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (indirektna metoda)

Naziv društva za upravljanje: _____________________________________________

OIB: ________________________________________________________________

Za razdoblje: _________________________________________________________

(u kunama)

PozicijaAOPIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje

Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti

(∑AOP109 do AOP123)

108
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja109 
 
Amortizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine110 
 
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi111
Rezerviranja112
Prihodi od kamata113
Rashodi od kamata114
Dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente115
Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke116
Povećanje/smanjenje potraživanja s osnove upravljanja fondovima i portfeljima117 
 
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja118 
 
Izdaci od kamata119
Povećanje/smanjenje ostalih stavki imovine120 
 
Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima121
Povećanje/smanjenje ostalih obveza122 
 
Plaćen poreza na dobit123 
 

Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti

(∑AOP125 do AOP134)

124
Primici od prodaje financijskih instrumenata125
Izdaci za kupnju financijskih instrumenata126
Primici od kamata127
Primici od dividendi128
Izdaci po plasmanima u dane kredite i ostale financijske instrumente129
Primici od naplata danih kredita i ostalih financijskih instrumenata130
Izdaci za kupnju nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine131
Primici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine132
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti133
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti134 
 

Neto novčani tokovi od financijskih aktivnosti

(∑ AOP136 do AOP144)

135
Uplate vlasnika društva za upravljanje136
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela137
Isplata dividende ili udjela u dobiti138
Primici od kredita139
Izdaci za otplatu primljenih kredita140
Primici po izdanim financijskim instrumentima141 
 
Izdaci po izdanim financijskim instrumentima142 
 
Ostali primici iz financijskih aktivnosti143 
 
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti144 
 

Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava

(AOP108+AOP124+AOP135)

145 
 
Novac na početku razdoblja146 
 

Novac na kraju razdoblja

(AOP145+AOP146)

147 
 Obrazac IPK

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Naziv društva za upravljanje: _____________________________________________

OIB: ________________________________________________________________

Za razdoblje: _________________________________________________________

(u kunama)

Kapital i rezerve

Pozicija

Raspodjeljivo vlasnicima maticeRaspodjeljivo vlasnicima nekontro-lirajućih interesaUkupno kapital i rezerve
Temeljni kapitalRezerve kapitalaRezerve fer vrijednostiOstale revalorizacijske rezerveZadržana dobit ili preneseni gubitakDobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine 
 
 
 
 
 
 
Promjene računovodstvenih politika 
 
 
 
 
 
 
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja 
 
 
 
 
 
 
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) 
 
 
 
 
 
 
Dobit ili gubitak razdoblja 
 
 
 
 
 
 
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata 
 
 
 
 
 
 
Ostali dobici i gubici od ulaganja u financijske instrumente 
 
 
 
 
 
 
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)
Ostale nevlasničke promjene kapitala
Porez na stavke izravno priznate ili prenesene iz kapitala i rezervi
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine) 
 
 
 
 
 
 
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala 
 
 
 
 
 
 
Ostale uplate vlasnika 
 
 
 
 
 
 
Isplata udjela u dobiti 

 
 
 
 
 
 
Ostale raspodjele vlasnicima 
 
 
 
 
 
 
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine 
 
 
 
 
 
 
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine 
 
 
 
 
 
 
Promjene računovodstvenih politika 
 
 
 
 
 
 
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja 
 
 
 
 
 
 
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) 
 
 
 
 
 
 
Dobit ili gubitak razdoblja 
 
 
 
 
 
 
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata 
 
 
 
 
 
 
Ostali dobici i gubici od ulaganja u financijske instrumente
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)
Ostale nevlasničke promjene kapitala 
 
 
 
 
 
 
Porez na stavke izravno priznate ili prenesene iz kapitala i rezervi
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja) 
 
 
 
 
 
 
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala 
 
 
 
 
 
 
Ostale uplate vlasnika 
 
 
 
 
 
 
 
Isplata udjela u dobiti 
 
 
 
 
 
 
Ostale raspodjele vlasnicima 
 
 
 
 
 
 
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine 
 
 
 
 
 
 


Obrazac IB

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Naziv društva za upravljanje: _____________________________________________

OIB: ________________________________________________________________

Za razdoblje: _________________________________________________________

Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:

a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1),

b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama kapitala,

c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjeni kapitala, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

Datum izvještaja:Ovlaštena osoba društva za upravljanje:
_________________________________________________

PRILOG 3.

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Depoziti

BIC bankeNaziv bankeUgovoreni iznos u valuti glavniceOznaka valuteIznos kamata u valutiZbroj glavnice i kamate u HRKUmanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

Dionice

ISINNaziv izdavateljaKoličinaFer cijena u valutiOznaka valuteVrijednost ulaganja u HRKUdjel u vlasništvu izdavatelja

Dužnički vrijednosni papiri

ISINNaziv
izdavatelja
Nominalna vrijednost u valutiOznaka
valute
Fer cijenaIznos kamata u valutiZbroj glavnice i kamate u HRKUdjel u izdanjuUmanjenje vrijednosti za
očekivane kreditne gubitke

Instrumenti tržišta novca

ISINNaziv
izdavatelja
Nominalna vrijednost u valutiOznaka
valute
Fer cijenaVrijednost ulaganja u HRKUdjel u izdanjuUmanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

Udjeli investicijskih fondova

ISINNaziv društva za upravljanjeNaziv fondaKoličinaFer cijena u valutiOznaka
valute
Vrijednost ulaganja u HRKUdjel u izdanju

Izvedenice

Vrsta
izvedenice
OpisDruga ugovorna stranaOIB druge ugovorne straneDatum sklapanja ugovoraDatum dospijeća

Nominalna

vrijednost u valuti

Oznaka valute

Ugovoreni tečaj/

Izvršna cijena

Spot tečaj/cijenaFer vrijednost u HRK

Poslovni udjeli

Naziv društvaOIB društvaOpisVrijednost ulaganja u HRKUdjel u vlasništvu izdavatelja

Repo ugovor (obrnuti repo ugovor)

Opis (repo/obrnuti repo ugovor)Broj ugovoraDatum sklapanja ugovoraDatum dospijeća ugovoraNaziv druge ugovorne straneUgovoreni iznos glavnice u valutiOznaka valuteUgovorena repo stopaVrijednost u HRKVrijednost kolaterala u HRKUmanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

Kolateral repo ugovora (obrnuti repo ugovor)

Broj ugovoraISINCijenaKoličina/nominalna vrijednostOznaka valuteVrijednost kolaterala u HRK

Ostala imovina

OpisDatum sklapanjaDatum dospijećaNaziv druge ugovorne strane/izdavateljaUgovoreni iznos glavnice u valutiOznaka valuteUgovorena kamataVrijednost ulaganja u HRKUmanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke