Odluka o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge

NN 107/2017 (3.11.2017.), Odluka o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge

Hrvatska narodna banka

2476

Na temelju članka 304. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015.), članka 14. stavka 13. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju (»Narodne novine«, br. 101/2017.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) » Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O SADRŽAJU I OBLIKU U KOJEM SE POTROŠAČU DAJU INFORMACIJE PRIJE UGOVARANJA POJEDINE BANKOVNE USLUGE

Područje primjene i obveznici primjene Odluke

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom uređuju se sadržaj i oblik informacija koje su kreditna institucija, kreditna unija ili kreditni posrednik dužni dati potrošaču, koji se koristi ili se namjerava koristiti uslugama kreditne institucije ili kreditne unije, prije zaključivanja ugovora o pružanju pojedine bankovne usluge.

(2) Ovom se Odlukom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2014/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2013/36/EU i Uredbe (EU) br. 1093/2010 (SL L 60, 28. 2. 2014.).

(3) Odredbe ove Odluke primjenjuju se na:

a) kreditnu instituciju koja posluje ili namjerava poslovati s potrošačima i u sklopu tog poslovanja klapa ili namjerava sklopiti ugovor o kreditu ili depozitu neovisno o valuti, ročnosti, iznosu ili namjeni koji se ugovaraju ili namjeravaju ugovoriti i/ili u sklopu tog poslovanja pruža savjetodavne usluge;

b) kreditnu instituciju iz druge države članice koja neposredno ili preko podružnice pruža uzajamno priznate usluge na području Republike Hrvatske;

c) kreditnu instituciju iz treće zemlje koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće zemlje;

d) kreditnu uniju koja posluje ili namjerava poslovati s potrošačima i u sklopu tog poslovanja sklapa ili namjerava sklopiti ugovor o kreditu neovisno o ročnosti, iznosu ili namjeni koji se ugovaraju ili namjeravaju ugovoriti;

e) kreditnog posrednika koji potrošačima na temelju Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju pruža ili namjerava pružiti usluge kreditnog posredovanja i/ili savjetodavne usluge.

(4) U slučaju kada kreditna unija posluje ili namjerava poslovati s potrošačima i u sklopu tog poslovanja sklapa ili namjerava sklopiti ugovor o kreditu s članovima kreditne unije, članovi kreditne unije smatraju se potrošačima.

(5) Odredbe ove Odluke koje se odnose na kreditnu instituciju primjenjuju se i na kreditnu uniju, osim odredbi iz članka 2. stavaka 8., 12. i 13. te članka 5. ove Odluke te na podružnicu kreditne institucije iz treće zemlje koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće zemlje na području Republike Hrvatske.

Sadržaj i oblik informacija prije sklapanja ugovora o kreditu

Članak 2.

(1) Personalizirane informacije u obliku informativnog obrasca koje su kreditna institucija i kreditni posrednik dužni staviti na raspolaganje potrošaču s ciljem usporedbe ugovora o stambenom potrošačkom kreditu koji su dostupni na tržištu, procjenu njihovih učinaka i donošenje informirane odluke o tome hoće li sklopiti ugovor o kreditu sadržavaju:

a) uvodni tekst koji uključuje informacije o potrošaču, datumu izrade informativnog obrasca, roku i uvjetima važenja informacija;

b) naziv i adresu kreditne institucije s podacima za kontakt;

c) ako je primjenjivo, ime i prezime odnosno naziv i adresu kreditnog posrednika s podacima za kontakt;

d) glavna obilježja kredita, uključujući iznos i valutu kredita, trajanje kredita, vrstu kredita, vrstu primjenjive nominalne kamatne stope zajedno s, ako je primjenjivo, prikazom umanjenja s osnove primijenjenih pogodnosti za potrošača kao i informacijama o primjenjivoj zateznoj kamatnoj stopi koja se primjenjuje pri zakašnjelim uplatama i mjere njezine prilagodbe te ukupni iznos koji se otplaćuje i, ako je primjenjivo, informacije o vrsti i vrijednosti instrumenta osiguranja;

e) efektivnu kamatnu stopu i pretpostavke korištene za izračun te stope te, ako je primjenjivo, primjer izračuna porasta efektivne kamatne stope u slučaju porasta nominalne kamatne stope, nominalnu kamatnu stopu te ostale troškove i naknade koji čine sastavne dijelove za izračun efektivne kamatne stope. Također se uključuju i uvjeti kojima je uređena primjena nominalne kamatne stope i, ako je primjenjivo, parametri promjenjivosti koji se primjenjuju te razdoblja, uvjeti i postupci promjene kamatne stope. Ako se u različitim okolnostima primjenjuju različite kamatne stope, potrebno je navesti informacije iz ove točke za sve stope koje se primjenjuju. Ako je primjenjivo, navode se upozorenja na troškove koje je potrošač dužan platiti, a koji se ne uključuju u izračun efektivne kamatne stope jer nisu poznati kreditnoj instituciji u trenutku izračuna;

f) učestalost i broj uplata koje je potrošač dužan izvršiti;

g) iznos svakog obroka ili anuiteta koje je potrošač dužan uplatiti uključujući i, ako je primjenjivo, upozorenja za potrošača povezana s promjenom tečaja, promjenom nominalne kamatne stope i gubitkom dohotka s primjerima njihova utjecaja na moguće povećanje ili smanjenje iznosa obroka ili anuiteta i preostalog iznosa glavnice kredita te tečaj koji se koristi za izračun otplate iz valute kredita u nacionalnu valutu potrošača. Ako je primjenjivo, u slučaju ugovora o kreditu s odgodom plaćanja dodaju se informacije kako i kada se odgođene kamate dodaju glavnici kredita kao gotovinski iznos te koje su posljedice za potrošača u odnosu na njegov preostali dug;

h) otplatni plan uključujući i informaciju za potrošača u kojim slučajevima ima pravo zatražiti novi ili izmijenjeni otplatni plan;

i) dodatne obveze za potrošača, ako takve postoje, sklapanja dodatnog ugovora o dodatnim uslugama uz ugovor o stambenom potrošačkom kreditu, posebno police osiguranja, kada je sklapanje takvog ugovora obvezno u cilju dobivanja kredita ili u cilju njegovog dobivanja prema uvjetima i odredbama oglašenima na tržištu, zajedno s informacijama o trajanju takve obveze i troškovima koji su s njom povezani;

j) naknadu za prijevremenu otplatu uključujući uvjete pod kojima potrošač može prijevremeno otplatiti dio ili cijeli iznos kredita;

k) dodatne mogućnosti za potrošača povezane s određenim dodatnim obilježjima u vezi s ugovorom o stambenom potrošačkom kreditu uključujući okolnosti pod kojima se potrošač određenim obilježjima može koristiti kao i uvjete, prava i obveze povezane s korištenjem tog obilježja;

l) ostala prava potrošača povezana s određenim ugovorom o stambenom potrošačkom kreditu uključujući postojanje prava na odustanak od ugovora o stambenom potrošačkom kreditu, pravo na razdoblje razmatranja prije sklapanja ugovora o stambenom potrošačkom kreditu te, ako je primjenjivo, druga prava zajedno s uvjetima i postupcima koje je potrebno ispuniti za korištenje tih prava;

m) naziv kontaktnog mjesta i način stupanja u kontakt s kreditnom institucijom radi slanja prigovora te naziv vanjskoga nadležnog tijela za izvansudsko rješavanje sporova;

n) financijske i/ili pravne posljedice s upozorenjem za potrošača u vezi s neispunjavanjem obveza povezanih s ugovorom o stambenom potrošačkom kreditu;

o) dodatne informacije potrošaču povezane s odredbama o pravu primjenjivom na ugovor o stambenom potrošačkom kreditu ili nadležnom sudu, ako je primjenjivo, o jeziku kojim se kreditna institucija namjerava koristiti za komunikaciju s potrošačem, pravu da se potrošaču na zahtjev besplatno uruči nacrt ugovora o stambenom potrošačkom kreditu kao i o pravu, ako je primjenjivo, da nacrt ugovora zatraže sudužnik, založni dužnik i jamac te popis svih članaka iz općih uvjeta poslovanja koji su važni za konkretni ugovor;

p) naziv nadzornog tijela nadležnog za nadzor kreditne institucije i, ako je primjenjivo, kreditnog posrednika u predugovornoj fazi kreditiranja.

(2) Personalizirane informacije iz stavka 1. ovog članka kreditna institucija i kreditni posrednik dužni su uručiti potrošaču u obliku Obrasca I. iz Priloga ove Odluke i osigurati o tome odgovarajući dokaz. Sve aktivnosti koje kreditna institucija i kreditni posrednik s tim u vezi poduzmu dužni su dokumentirati i evidentirati.

(3) Obrazac I. iz Priloga ove Odluke kreditna institucija ili kreditni posrednik dužni su popuniti u skladu s Uputama koje se nalaze iza Obrasca I. korištenjem navedenih tekstualnih predložaka iz Obrasca.

(4) Font koji se koristi za popunjavanje Obrasca I. mora biti čitljiv, a podebljani font, sjenčanje ili veći font smiju se koristiti samo za podatke koje je potrebno istaknuti. Sva primjenjiva upozorenja o rizicima za potrošača moraju biti istaknuta.

(5) Dodatne informacije u odnosu na informacije iz stavka 1. ovog članka kreditna institucija ili kreditni posrednik dužni su dati potrošaču u zasebnom dokumentu, odvojenom od Obrasca u kojem se daju informacije iz stavka 1. ovog članka.

(6) Ako pojedine informacije nisu primjenjive za određeni ugovor o stambenom potrošačkom kreditu, kreditna institucija i kreditni posrednik brišu te informacije ili cijeli odjeljak. U slučaju brisanja cijelog odjeljka numeriranje odjeljaka Obrasca I. mijenja se u skladu s tim.

(7) U slučaju glasovne telefonske komunikacije opis glavnih karakteristika usluge koju treba pružiti prema Dijelu III. Glavi III. Odjeljku II. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, br. 41/2014. i 110/2015.) obuhvaća minimalno sadržaj odjeljaka 3. do 6. u Obrascu I. iz Priloga ove Odluke.

(8) U slučajevima kada se Obrazac I. izdaje potrošaču u vezi s ugovorom o stambenom potrošačkom kreditu u stranoj valuti, kreditna institucija potrošaču usporedno uručuje i Obrazac I. za kredit koji se odobrava u valuti Republike Hrvatske za isti iznos i rok dospijeća, a ako takav kredit nema u svojoj ponudi, kreditna institucija dužna je postupiti u skladu s odredbama iz stavka 12. ovog članka.

(9) Ako ugovor o stambenom potrošačkom kreditu sadržava odredbe koje dopuštaju kombinaciju vrsta kamatnih stopa koja se primjenjuje, kreditna institucija dužna je u odjeljku 4. Obrasca I. obavijestiti potrošača o mogućim učincima promjena kamatne stope na iznose koje je dužan platiti kao i na efektivnu kamatnu stopu (EKS). Potrošaču se u tu svrhu izračunava dodatni EKS kojim se ilustriraju mogući rizici povezani sa značajnim povećanjem kamatne stope. U slučajevima kada ne postoji gornja granica kamatne stope, te se informacije moraju popratiti upozorenjem u kojem se naglašava da se ukupni trošak kredita za potrošača, a koji taj dodatni EKS prikazuje, može promijeniti.

Takva odredba ne primjenjuje se na ugovore o kreditu kod kojih je kamatna stopa fiksna u početnom razdoblju od barem pet godina, na kraju kojeg se pregovara o novoj kamatnoj stopi kako bi se dogovorila nova fiksna stopa za dodatno razdoblje otplate, već se u tu svrhu primjenjuje dodatni ogledni primjer izračuna EKS-a predviđen u Obrascu I. odjeljku 4. Za ugovore o stambenim potrošačkim kreditima za koje je dogovorena fiksna kamatna stopa u početnom otplatnom razdoblju od barem pet godina, na kraju kojeg se pregovara o novoj kamatnoj stopi kako bi se dogovorila nova fiksna kamatna stopa za dodatno razdoblje otplate, izračun dodatnoga oglednog EKS-a navedenog u odjeljku 4. Obrasca I. pokriva samo početno razdoblje fiksne kamatne stope i temelji se na pretpostavci da je na kraju razdoblja primjene fiksne kamatne stope nepodmirena glavnica otplaćena.

(10) Odredbe iz stavaka od 1. do 9. ovog članka, uz ugovore o stambenom potrošačkom kreditu, primjenjuju se i na sve druge vrste kredita koje kreditna institucija nudi ili odobrava potrošačima.

(11) Iznimno, upozorenja za potrošača iz stavka 1. točke g) ovog članka ne odnose se na ugovore o kreditu koji su osigurani zalogom novčanog depozita u 100%-tnom iznosu odobrenoga kredita.

(12) Ako u ponudi kreditne institucije ne postoji usporedivi kredit u domaćoj valuti, kreditna institucija i, ako je primjenjivo, kreditni posrednik, dužni su to posebno naznačiti u Obrascu I. iz Priloga ovoj Odluci i potrošaču uručiti informativnu listu iz članka 5. stavka 1. ove Odluke.

(13) Ako u ponudi kreditne institucije ne postoji mogućnost ugovaranja kredita s fiksnom kamatnom stopom, u domaćoj valuti ili nominiranih u domaćoj valuti s valutnom klauzulom u eurima, kreditna institucija i, ako je primjenjivo, kreditni posrednik, dužni su to posebno naznačiti u Obrascu I. iz Priloga ovoj Odluci i potrošaču uručiti informativnu listu Hrvatske narodne banke iz članka 5. stavka 1. ove Odluke, ovisno o valuti kredita.

Sadržaj i oblik informacija prije sklapanja ugovora o depozitu

Članak 3.

(1) Informacije koje je kreditna institucija dužna staviti na raspolaganje potrošaču s ciljem usporedbe ugovora o depozitu koji su dostupni na tržištu, procjenu njihovih učinaka i donošenje informirane odluke o tome hoće li sklopiti ugovor o depozitu sadržavaju:

a) informacije o potrošaču i datum izrade informativnog obrasca;

b) naziv i adresu kreditne institucije s podacima za kontakt;

c) vrstu i iznos depozita;

d) ako je primjenjivo, valutu i kretanje valute uz koju je vezan deponirani iznos;

e) nominalnu godišnju kamatnu stopu;

f) način obračuna kamata te, ako je primjenjivo, na konkretnom primjeru pojašnjenje razlike između primjene relativne i konformne kamatne stope;

g) uvjete i parametre promjenjivosti kamatne stope koji se primjenjuju te razdoblja, uvjete i postupke promjene kamatne stope;

h) naknade odnosno provizije za potrošača uključujući i pojašnjenja u vezi s njihovom promjenjivosti;

i) efektivnu kamatnu stopu;

j) najmanji iznos koji kreditna institucija prima kao depozit;

k) ako je primjenjivo, mogućnost prijevremene isplate oročenog depozita s upozorenjem potrošaču o mogućim posljedicama takvog postupanja;

l) način postupanja s depozitom nakon isteka ugovorenog roka;

m) uvjete raspolaganja s depozitom maloljetnih osoba;

n) osnovne informacije o osiguranju depozita;

o) informacije o osobi za kontakt u kreditnoj instituciji;

p) popis svih članaka općih uvjeta koji se relevantni za određeni ugovor o depozitu;

r) datum važenja informacija iz obrasca.

(2) Informacije iz stavka 1. ovog članka kreditna institucija dužna je uručiti potrošaču u obliku Obrasca II. iz Priloga ove Odluke.

Otplatni plan

Članak 4.

(1) Kreditna institucija dužna je potrošaču uručiti otplatni plan za kredite u slučajevima kada je to uređeno propisima kojima se regulira odobravanje kredita potrošačima. Kada je primjenjivo, obveza uručivanja otplatnog plana potrošaču odnosi se i na kreditnog posrednika.

(2) Otplatni plan uručuje se potrošaču u obliku Obrasca III. iz Priloga ove Odluke, a s ciljem prikaza iznosa koje potrošač treba platiti i učestalosti tih uplata.

(3) Izrada otplatnog plana iz stavka 2. ovog članka zasniva se na pretpostavljenom redovnom toku svih transakcija, koji podrazumijeva urednost ugovornih strana u izvršavanju obveza koje proizlaze iz ugovora o kreditu.

Informativna lista

Članak 5.

(1) Hrvatska narodna banka sastavlja informativnu listu ponude kredita u domaćoj valuti i informativnu listu ponude kredita nominiranih u domaćoj valuti s valutnom klauzulom u eurima za sve kreditne institucije i objavljuje ih na službenim internetskim stranicama.

(2) Popis izabranih vrsta kredita i informacija uključenih u informativnu listu ponude kredita u domaćoj valuti sadržan je u Obrascu IV. u Prilogu ove Odluke.

(3) Popis izabranih vrsta kredita i informacija uključenih u informativnu listu ponude kredita nominiranih u domaćoj valuti s valutnom klauzulom u eurima sadržan je u Obrascu V. u Prilogu ove Odluke.

(4) U slučaju promjene informacija uključenih u informativne liste koje se sastavljaju na temelju informacija iz stavaka 2. i 3. ovog članka, kreditna institucija dužna je Hrvatskoj narodnoj banci odmah dostaviti nove obrasce iz stavaka 2. i 3. ovog članka.

(5) Iznimno od stavka 4. ovog članka, informacije o promjenama parametara kod promjenjive kamatne stope u odnosu na prethodno dostavljene obrasce iz stavaka 2. i 3. ovog članka kreditna institucija dužna je dostaviti jednom mjesečno. Vrijednosti promjenjivih parametara kreditna institucija dužna je iskazati sa stanjem na posljednji dan u mjesecu, a nove obrasce dostaviti u Hrvatsku narodnu banku u roku od sedam dana od isteka prethodnog mjeseca.

(6) Ako je do promjene EKS-a došlo isključivo zbog promjene promjenjivog parametra, kreditna institucija dužna je informacije o tim promjenama dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci na način i u rokovima iz stavka 5. ovog članka.

(7) Hrvatska narodna banka će na temelju zaprimljenih popunjenih obrazaca iz stavaka od 2. do 6. ovog članka sastaviti odnosno izmijeniti informativne liste iz stavka 1. ovog članka za sve kreditne institucije i objaviti ih na službenim internetskim stranicama.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prijelazno razdoblje

Članak 6.

(1) Odluka o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge (»Narodne novine«, br. 2/2015. i 73/2017.) prestaje važiti protekom 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

(2) Do usklađivanja poslovanja kreditne institucije s odredbama ove Odluke, a u roku iz članka 46. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju, kreditna institucija potrošačima daje informacije prije zaključivanja ugovora o pružanju bankovne usluge, u obliku odgovarajućih obrazaca iz Priloga Odluke o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge (»Narodne novine«, br. 2/2015. i 73/2017.).

Stupanje na snagu

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br: 286-020/10-17/BV

Zagreb, 26. listopada 2017.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.

PRILOG

I. OBRAZAC kojim se potrošaču daju informacije prije sklapanja ugovora o kreditu prilagođene njegovoj osobnoj financijskoj situaciji i preferencijama s Uputama za popunjavanje Obrasca.

EUROPSKI STANDARDIZIRANI INFORMATIVNI OBRAZAC (u nastavku teksta: ESIS)

Red.

br.

VRSTE INFORMACIJA
(Uvodni tekst)

Ovaj je dokument sastavljen za [ime potrošača] dana [datum].

Ovaj je dokument sastavljen na temelju podataka koje ste dosad dostavili i trenutačno važećih uvjeta na financijskom tržištu.

Podaci u nastavku važeći su do [rok važenja], (ako je primjenjivo) osim kamatne stope i drugih troškova. Nakon tog datuma podaci se mogu promijeniti u skladu s uvjetima na tržištu. (Ako je primjenjivo) Ovaj dokument [naziv kreditne institucije] ne nameće obvezu da Vam odobri kredit.

1.Kreditna institucija

[Naziv]

[Telefonski broj]

[Adresa]

(Nije obvezno) [E-adresa ]

(Nije obvezno) [Broj telefaksa]

(Nije obvezno) [Internetska adresa]

(Nije obvezno) [Osoba za kontakt / kontaktno mjesto]

(Ako je primjenjivo, informacije o pružanju savjetodavnih usluga:) [(Nakon procjenjivanja Vaših potreba i okolnosti, preporučujemo Vam da uzmete kredit / Ne preporučujemo Vam neki određeni kredit. Međutim, na temelju pojedinih Vaših odgovora dajemo vam informacije o ovom kreditu kako biste mogli samostalno odlučiti.)]

2.(Ako je primjenjivo) Kreditni posrednik

[Naziv]

[Telefonski broj]

[Adresa]

(Nije obvezno) [E-adresa]

(Nije obvezno) [Broj telefaksa]

(Nije obvezno) [Internetska adresa]

(Nije obvezno) [Osoba za kontakt / kontaktno mjesto]

(Ako je primjenjivo [informacije o pružanju savjetodavnih usluga])[(Nakon procjenjivanja Vaših potreba i okolnosti, preporučujemo Vam da uzmete kredit / Ne preporučujemo Vam neki određeni kredit. Međutim, na temelju pojedinih Vaših odgovora dajemo Vam informacije o ovom kreditu kako biste mogli samostalno odlučiti.)]

[Naknada]

3.Glavna obilježja kredita

Iznos i valuta kredita koji se odobrava: [iznos] [valuta]

(Ako je primjenjivo) Ovaj kredit nije u [nacionalna valuta potrošača].

(Ako je primjenjivo) Vrijednost Vašega kredita u [nacionalna valuta potrošača] mogla bi se promijeniti.

(Ako je primjenjivo) Primjerice, ako bi vrijednost [nacionalna valuta potrošača] pala za 20% u odnosu na [valuta kredita], iznos Vašega kredita porastao bi na [umetnuti iznos u nacionalnoj valuti potrošača]. Međutim, mogao bi iznositi i više od toga ako vrijednost [nacionalna valuta potrošača] padne za više od 20%.

(Ako je primjenjivo) Najviši iznos Vašega kredita bit će [umetnuti iznos u nacionalnoj valuti potrošača].

(Ako je primjenjivo) Bit ćete upozoreni ako iznos kredita dosegne [umetnuti iznos u nacionalnoj valuti potrošača].

(Ako je primjenjivo) Imat ćete mogućnost [umetnuti pravo na konverziju kredita u [alternativna valuta] te uvjete].

Trajanje kredita: [trajanje]

[Vrsta i način otplate kredita]

[Vrsta primjenjive nominalne redovne kamatne stope zajedno s, ako je primjenjivo, prikazom umanjenja s osnove primijenjenih pogodnosti za potrošača te informacije o visini i uvjetima primjene zatezne kamatne stope]

Ukupni iznos koji se otplaćuje:

To znači da ćete vratiti [iznos] za svaki(-u) pozajmljeni(-u) [jedinica valute].

(Ako je primjenjivo) [Ovo / Dio ovoga] je kredit kod kojeg se plaćaju samo kamate. Na kraju razdoblja otplate kredita još ćete dugovati [umetnuti iznos kredita kod kojeg se plaćaju samo kamate].

(Ako je primjenjivo) Vrijednost nekretnine koja se koristi u svrhu izrade ovoga informativnog obrasca iznosi: [umetnuti iznos].

(Ako je primjenjivo) Najviši iznos kredita dostupan s obzirom na vrijednost nekretnine [umetnuti omjer] ili Najniža vrijednost nekretnine potrebna za pozajmljivanje navedenog iznosa [umetnuti iznos]

(Ako je primjenjivo) [Instrument osiguranja]

4.Kamatna stopa i drugi troškovi

Efektivna kamatna stopa (EKS) ukupan je trošak kredita i izražena je kao godišnji postotak. EKS se navodi kao pomoć pri uspoređivanju različitih ponuda.

EKS primjenjiv na Vaš kredit iznosi [EKS].

EKS obuhvaća:

Kamatnu stopu [vrijednost izražena u postotku u slučaju primjene fiksne kamatne stope, a u slučaju primjene promjenjive kamatne stope uz ukupnu vrijednost izraženu u postotku mora biti navedeno od čega se ona sastoji: parametar promjenjivosti i fiksni dio kamatne stope izražen u postotku. Pritom kreditna institucija navodi vrijednosti parametra promjenjivosti koji u skladu sa svojim općim uvjetima i/ili drugim internim aktima primjenjuje na dan izdavanja ESIS-a.]

[Ostale sastavnice EKS-a]

Jednokratni troškovi:

(Ako je primjenjivo) Morat ćete platiti naknadu za upis [založnog prava na [umetnuti vrstu instrumenta osiguranja] ili prijenosa vlasništva [umetnuti vrstu instrumenta osiguranja]. [Umetnuti iznos naknade ako je poznat ili osnovicu za izračun.]

Troškovi koji se plaćaju redovito:

(Ako je primjenjivo) Navedeni EKS izračunava se na temelju pretpostavki o kamatnoj stopi: [pretpostavke korištene za izračun EKS-a]

(Ako je primjenjivo) Zbog toga što je [dio] Vaš(ega) kredit(a) kredit s promjenjivom kamatnom stopom, stvarni EKS mogao bi se razlikovati od navedenog EKS-a ako se kamatna stopa za Vaš kredit promijeni. Primjerice, ako bi kamatna stopa porasla na [scenarij opisan u Uputi u odjeljku 4.], EKS bi mogao porasti na [umetnuti primjer EKS-a koji odgovara tom scenariju].

(Ako je primjenjivo) Napominjemo da se navedeni EKS izračunava pod pretpostavkom da kamatna stopa tijekom cijelog trajanja ugovora ostane u visini utvrđenoj za početno otplatno razdoblje.

(Ako je primjenjivo) Sljedeći troškovi nisu poznati kreditnoj instituciji i stoga nisu uključeni u izračun EKS-a: [Troškovi]

(Ako je primjenjivo) Morat ćete platiti naknadu za upis založnog prava ili prijenosa prava vlasništva.

Molimo da se upoznate sa svim poreznim obvezama i drugim troškovima povezanima sa svojim kreditom.

5.Učestalost i broj uplata

Učestalost otplate: [učestalost]

Broj uplata: [broj]

6.Iznos svakog obroka ili anuiteta

[Iznos] [valuta]

Vaš se dohodak može promijeniti. Molimo da razmotrite hoćete li moći podmirivati [učestalost] [obroke ili anuitete] po dospijeću ako se Vaš dohodak smanji.

(Ako je primjenjivo) Zbog toga što je [ovo / dio ovoga] kredit(a) kod kojeg se plaćaju samo kamate, morat ćete dodatno dogovoriti način otplate iznosa od [umetnuti iznos kredita za koji se plaćaju samo kamate] koji ćete dugovati na kraju razdoblja kredita. Ne zaboravite navedenom iznosu obroka pridodati dodatne iznose koje je potrebno uplatiti.

(Ako je primjenjivo) Kamatna stopa na [dio] ovoga kredita može se promijeniti. To znači da bi se iznos vaših [obroka ili anuiteta] mogao povećati ili smanjiti. Primjerice, ako bi kamatna stopa porasla na [scenarij opisan u Uputi u odjeljku 6.)], Vaše bi uplate mogle porasti na [umetnuti iznos obroka ili anuiteta koji odgovara tom scenariju].

(Ako je primjenjivo) Visina iznosa koji morate platiti u [nacionalna valuta potrošača] svaki [učestalost obroka ili anuiteta] mogla bi se promijeniti. (Ako je primjenjivo) Vaše uplate mogle bi se povećati na [umetnuti najviši iznos u nacionalnoj valuti potrošača] svaki [umetnuti razdoblje] (Ako je primjenjivo). Primjerice, ako bi vrijednost [nacionalna valuta potrošača] pala za 20% u odnosu na [valuta kredita], morali biste platiti dodatni iznos od [umetnuti iznos u nacionalnoj valuti potrošača] svaki [umetnuti razdoblje]. Nadalje, ako bi vrijednost [nacionalna valuta potrošača] pala za 20% u odnosu na [valuta kredita], a kamatna stopa porasla na [scenarij opisan u Uputi u odjeljku 6.)], Vaše uplate mogle bi porasti na [umetnuti iznos obroka ili anuiteta koji odgovara tom scenariju].

Vaše uplate mogle bi se povećati i više od navedenog.

(Ako je primjenjivo) Tečaj koji se koristi za izračun Vaše otplate iz [valuta kredita] u [nacionalna valuta potrošača] bit će srednji tečaj Hrvatske narodne banke za odgovarajuću valutu, a koji vrijedi na dan izračuna [datum].

(Ako je primjenjivo) [Pojedinosti o povezanim štednim proizvodima ako se radi o kreditu kod kojeg se plaćaju samo kamate; pojedinosti o kreditu s odgodom plaćanja kamata].

7.Otplatni plan

U otplatnom planu prikazuje se iznos koji treba platiti svaki [učestalost].

Iznos [obroka ili anuiteta] (stupac [5]) sastoji se od zbroja kamata koje treba platiti (stupac [7]), ako je primjenjivo, dijela glavnice koji se otplaćuje (stupac [6]) i, ako je primjenjivo, iznosa troškova uključenih u obrok ili anuitet (stupac [8]). (Ako je primjenjivo) Troškovi u stupcu 8 odnose se na [popis troškova]. Nepodmirena glavnica (stupac [9]) odnosi se na iznos kredita koji preostaje za otplatu nakon svakog obroka

ili anuiteta.

[Obrazac]

8.Dodatne obveze

Dužnik mora ispunjavati sljedeće obveze kako bi ostvario pogodnost iz uvjeta kreditiranja opisanih u ovom dokumentu:

[Obveze]

(Ako je primjenjivo) Napominjemo da se uvjeti kreditiranja opisani u ovom dokumentu (uključujući kamatnu stopu) mogu promijeniti u slučaju neispunjavanja ovih obveza.

(Ako je primjenjivo) U nastavku se navode moguće posljedice odustajanja od bilo koje dodatne usluge u vezi s kreditom, a koje mogu nastupiti u kasnijim razdobljima:

[Posljedice]

9.Prijevremena otplata

Imate mogućnost prijevremene otplate dijela ili cijelog iznosa kredita.

(Ako je primjenjivo) [Uvjeti]

(Ako je primjenjivo) Naknada za prijevremenu otplatu: [umetnuti iznos ili, ako to nije moguće, metodu izračuna].

(Ako je primjenjivo) Ako se odlučite na prijevremenu otplatu kredita, molimo da nam se obratite kako bismo utvrdili točan iznos izlazne naknade u tom trenutku.

10.Dodatne mogućnosti

(Ako je primjenjivo) [Informacije o prenosivosti/subrogaciji] Ovaj kredit možete prenijeti na drugu [kreditnu instituciju] [ili] [nekretninu]. [Umetnuti uvjete]

(Ako je primjenjivo) Ovaj kredit ne možete prenijeti na drugu [kreditnu instituciju] [ili] [nekretninu].

(Ako je primjenjivo) Dodatna obilježja: [Umetnuti obrazloženje dodatnih obilježja navedenih u Uputi, odjeljak 10. točka 5.) i, ako je primjenjivo, svega drugog što kreditna institucija nudi kao dio ugovora o kreditu, a što nije navedeno u prethodnim odjeljcima].

11.Ostala prava potrošača

(Ako je primjenjivo) Imate [duljina razdoblja razmatranja] nakon [datum primitka obvezujuće ponude] za razmatranje prije nego što se obvežete ugovoriti ovaj kredit. (Ako je primjenjivo) Nakon što ste od kreditne institucije primili obvezujuću ponudu za sklapanje ugovora o kreditu, ne smijete ju prihvatiti prije isteka [rok u kojem potrošač ne može prihvatiti ponudu] od početka razdoblja razmatranja.

(Ako je primjenjivo) Tijekom razdoblja od [duljina razdoblja za odustanak] nakon [datum sklapanja ugovora o kreditu] imate pravo odustati od ugovora. [Uvjeti] [Umetnuti postupak]

(Ako je primjenjivo) Možete izgubiti pravo na odustanak od ugovora ako, tijekom tog razdoblja, kupite ili prodate nekretninu vezanu uz ovaj ugovor o kreditu.

(Ako je primjenjivo) Ako odlučite iskoristiti svoje pravo na odustanak [od ugovora o kreditu], molimo da provjerite hoće li se na Vas odnositi druge obveze u vezi s kreditom [uključujući dodatne usluge u vezi s kreditom] [koje su navedene u odjeljku 8.]

12.Prigovori

Ako imate prigovor, obratite se [umetnuti interno kontaktno mjesto i uputiti na dokument i/ili internetsku adresu na kojima su dostupni podaci o postupku podnošenja prigovora].

(Ako je primjenjivo) Najduže razdoblje za obradu prigovora [razdoblje]

(Ako je primjenjivo) [Ako interno ne riješimo prigovor na Vaše zadovoljstvo,] možete se također obratiti: [umetnuti naziv vanjskog tijela za izvansudsko rješavanje sporova i pravne lijekove] (ako je primjenjivo) ili se možete obratiti FIN-NET-u i zatražiti podatke o odgovarajućim tijelima u državi u kojoj imate boravište.

13.Neispunjavanje obveza povezanih s ugovorom o kreditu: posljedice za potrošača

[Vrste neispunjavanja obveza]

[Financijske i/ili pravne posljedice]

Ako se pojave poteškoće pri otplati Vaših [učestalost] uplata, molimo da nam se odmah obratite kako bismo istražili moguća rješenja.

(Ako je primjenjivo) Konačno, posljedica neredovitog izvršavanja Vaših obveza može biti i gubitak Vašeg doma.

14.Dodatne informacije

(Ako je primjenjivo) [Navesti pravo primjenjivo na ugovor o kreditu]

(Ako se kreditna institucija namjerava koristiti jezikom koji se razlikuje od jezika ESIS-a,) informacije i ugovorni uvjeti bit će na [jezik]. S Vašim pristankom namjeravamo komunicirati na [jeziku/jezicima] tijekom trajanja ugovora o kreditu.

[Umetnuti izjavu o pravu potrošača da zatraži nacrt ugovora o kreditu te, ako je primjenjivo, i pravu da nacrt ugovora zatraže sudužnik, založni dužnik i jamac ili umetnuti nacrt ugovora o kreditu te popis svih članaka Općih uvjeta poslovanja koji su relevantni za konkretni kredit]

15.Nadzorno tijelo

Kreditnu instituciju nadzire [naziv(i) i internetska(-e) adresa (-e) nadzornog(-ih) tijela]

(Ako je primjenjivo) Kreditnog posrednika nadzire [naziv i internetska adresa nadzornog tijela].Upute za popunjavanje ESIS-a

Svim se odjeljcima ovog obrasca koji sadržavaju tekstualne predloške kreditna institucija i kreditni posrednik koriste pri popunjavanju i postupaju u skladu s ovim uputama.

Navodi u uglatim zagradama zamjenjuju se odgovarajućim podacima i informacijama.

U onim odjeljcima gdje se navodi izraz »ako je primjenjivo«, kreditna institucija navodi tražene podatke ako su oni primjenjivi na određeni ugovor o kreditu.

U slučaju potrebe za umetanjem dodatnih obrazaca, nacrta ugovora ili sličnih informativnih dokumenata, kreditna institucija ili, ako je primjenjivo, kreditni posrednik, kada izdaju takav dokument kao prilog ESIS-u, navode broj i/ili datum izrade dokumenta na odgovarajućem mjestu unutar odgovarajućeg odjeljka ESIS-a na koji se taj priloženi dokument odnosi korištenjem sljedećega tekstualnog predloška: »Dodatne informacije: [naziv dodatnog obrasca, nacrta ugovora, informativne liste ili drugoga informativnog dokumenta te njegov broj i/ili datum izrade].«

Odjeljak »Uvodni tekst«

1. Rok važenja treba biti prikladno istaknut. Za potrebe ovoga dijela »rok važenja« znači razdoblje tijekom kojeg će podaci, npr. kamatna stopa navedena u ESIS-u, ostati nepromijenjeni i primijenit će se ako kreditna institucija odluči odobriti kredit u tom razdoblju.

Odjeljak »1. Kreditna institucija«

1. Naziv, telefonski broj i adresa kreditne institucije odnose se na podatke za kontakt kojima se potrošač može koristiti u kasnijim kontaktima s kreditnom institucijom.

2. Navođenje e-adrese, broja telefaksa, internetske adrese i osobe za kontakt / kontaktnog mjesta nije obvezno.

3. U skladu s Dijelom III. Glavom III. Odjeljkom II. Zakona o zaštiti potrošača, ako se transakcija nudi na daljinu, kreditna institucija navodi, ako je primjenjivo, ime i geografsku adresu svojeg predstavnika u državi članici u kojoj potrošač ima boravište. Navođenje telefonskog broja, e-adrese i internetske adrese predstavnika davatelja kredita nije obvezno.

4. Ako odjeljak 2. nije primjenjiv, kreditna institucija pomoću tekstualnog predloška iz istog odjeljka ESIS-a obavješćuje potrošača o tome pružaju li se savjetodavne usluge i na temelju čega su pružene.

(Ako je primjenjivo) Odjeljak »2. Kreditni posrednik«

Ako potrošača o proizvodu informira kreditni posrednik, potonji navodi sljedeće podatke:

1. Naziv, telefonski broj i adresa kreditnog posrednika odnose se na podatke za kontakt kojima se potrošač može koristiti u kasnijoj prepisci.

2. Navođenje e-adrese, broja telefaksa, internetske adrese i osobe za kontakt / kontaktnog mjesta nije obvezno.

3. Kreditni posrednik obavješćuje potrošača pomoću tekstualnog predloška iz odjeljka 1. ESIS-a o tome pružaju li se savjetodavne usluge i na temelju čega su pružene.

4. Objašnjenje o naknadi koju prima kreditni posrednik. Ako prima proviziju od kreditne institucije, navodi se iznos i naziv kreditne institucije ako se razlikuje od naziva u odjeljku 1. ESIS-a.

Odjeljak »3. Glavna obilježja kredita«

1. U ovom odjeljku objašnjavaju se glavna obilježja kredita, uključujući iznos i valutu te moguće rizike povezane s kamatnom stopom, uključujući one iz točke 8. ovog odjeljka, kao i način te struktura otplate.

2. Ako se valuta kredita razlikuje od nacionalne valute potrošača, kreditna institucija na to upozorava potrošača. Ako je u slučaju ugovora o stambenom potrošačkom kreditu potrošač u trenutku izrade ESIS-a obavijestio kreditnu instituciju da je alternativna valuta koju namjerava ugovoriti u ugovoru o stambenom potrošačkom kreditu različita od nacionalne valute potrošača, kreditna institucija umjesto nacionalne valute potrošača na odgovarajući način navodi informacije koristeći se tom alternativnom valutom.

Ako se u slučaju ugovora o stambenom potrošačkom kreditu valuta kredita razlikuje od nacionalne valute potrošača odnosno alternativne valute, kreditna institucija navodi da će potrošač redovito primati upozorenja svaki put kada se vrijednost ukupnoga nepodmirenog iznosa koji je potrošač dužan platiti ili redovitih obroka odnosno anuiteta promijeni za više od 20% njihovih vrijednosti ako se primijeni tečaj strane valute u kojoj je nominiran ugovor o stambenom potrošačkom kreditu prema nacionalnoj valuti potrošača odnosno drugoj alternativnoj valuti, koji je vrijedio u trenutku sklapanja ugovora. Kreditna institucija također navodi pravo na konverziju valute ugovora o kreditu te sve druge aranžmane za ograničavanje izloženosti tečajnom riziku koje kreditna institucija može učiniti dostupnim potrošaču ili su propisani zakonom kojim se regulira određena vrsta kredita. Ovisno o postojećem regulatornom okviru, kreditna institucija na odgovarajući način primjenjuje tekstualne predloške iz odjeljka 3.

Ako u ugovoru o kreditu postoji odredba kojom se ograničava tečajni rizik, kreditna institucija navodi najviši iznos koji bi potrošač morao otplatiti te se samo u tom slučaju koristi tekstualnim predloškom »Najviši iznos Vašega kredita bit će [umetnuti iznos u nacionalnoj valuti potrošača].« Ako u ugovoru o kreditu ne postoji odredba kojom se tečajni rizik kojom je potrošač izložen ograničava na fluktuaciju tečaja za manje od 20%, kreditna institucija navodi primjer učinka pada vrijednosti nacionalne valute potrošača od 20% u odnosu na valutu kredita, na vrijednost kredita te na odgovarajući način primjenjuje tekstualne predloške iz odjeljka 3.

Nacionalna valuta potrošača jest valuta države u kojoj potrošač ima prebivalište.

3. Trajanje kredita izražava se u godinama ili mjesecima, ovisno o tome što je relevantnije. Ako se trajanje kredita može mijenjati tijekom trajanja ugovora, kreditna institucija objašnjava kada se i pod kojim uvjetima to može dogoditi. Ako se radi o otvorenom ugovoru o kreditu, primjerice kod kreditnih kartica s pologom, kreditna institucija jasno navodi tu činjenicu.

4. Vrsta kredita jasno se navodi (npr. gotovinski kredit, stambeni potrošački kredit, kreditna kartica s pologom).

Uz opis vrste kredita potrebno je navesti i informacije radi li se o određenoj vrsti kredita koji kreditna institucija odobrava uz određene posebne pogodnosti te koji su uvjeti korištenja ili prestanka korištenja te pogodnosti (npr. krediti za mlade, krediti u suradnji s graditeljima i sl.). Pritom treba uzeti u obzir da se navedene pogodnosti u sklopu ovog odjeljka odnose isključivo na pogodnosti kojima se utječe na visinu ukupnog troška kredita za potrošača.

U opisu vrste kredita jasno se navodi kako će se otplaćivati glavnica i kamate u razdoblju trajanja kredita (tj. način i struktura otplate), uz jasno navođenje temelji li se ugovor o kreditu na otplati glavnice ili kamata ili na kombinaciji navedenog te koji se način otplate kredita primjenjuje (otplata u obrocima ili otplata u anuitetima). Ako kod načina otplate postoji mogućnost izbora između otplate u obrocima ili otplate u anuitetima, kreditna institucija u opisu uključuje i ističe upozorenje o razlikama u otplati na način da prikaže iznos prvog anuiteta i prvog i posljednjeg obroka te ukupan iznos pretpostavljenih kamata tijekom razdoblja otplate za otplatu u obrocima i otplatu u anuitetima.

5. Ako se kod cijelog ili dijela kredita plaćaju samo kamate, na kraju ovog odjeljka umeće se izjava kojom se na to jasno upućuje pomoću tekstualnog predloška iz odjeljka 3. ESIS-a.

6. U ovom odjeljku navodi se je li kamatna stopa fiksna ili promjenjiva i, ako je primjenjivo, razdoblja tijekom kojih će ta stopa ostati fiksna; referentna razdoblja promjene kamatne stope i postojanje ograničenja glede visine kamatne stope, kao što je maksimalna dopuštena kamatna stopa na kredite te eventualna druga ograničenja ako su propisana zakonom kojim se uređuje određena vrsta kredita.

Objašnjava se formula koja se koristi za definiranje visine kamatne stope i njezinih sastavnica (parametar promjenjivosti koji se koristi te fiksni dio kamatne stope) kao i koja su referentna razdoblja promjene kamatne stope. Kreditna institucija navodi, ili upućuje na internetsku stranicu, gdje se mogu pronaći dodatne informacije o parametru promjenjivosti (referentnoj kamatnoj stopi (EURIBOR, LIBOR), NRS-u, prinosu na trezorske zapise Ministarstva financija ili prosječnoj kamatnoj stopi na depozite građana u navedenoj valuti) kao i o fiksnom dijelu kamatne stope.

Uz informaciju o sastavnicama kamatne stope navodi se i iznos postotnih bodova koje kreditna institucija obračunava potrošaču za umanjenje visine kamatne stope na temelju primijenjenih pogodnosti (npr. status klijenta), kao i obrazloženje uvjeta za primjenu i prestanak primjene obračuna pogodnosti.

Također se objašnjava koja je kamatna stopa primijenjena pri obračunu kamata (relativna ili konformna) te, ako postoji mogućnost izbora načina obračuna kamata, kreditna institucija dužna je uključiti i istaknuti upozorenje o razlikama u primjeni relativne ili konformne kamatne stope uz brojčani iskaz razlike na konkretnom primjeru.

7. Ako se u različitim okolnostima primjenjuju različite kamatne stope, navode se informacije za sve stope koje se primjenjuju na isti način kako se to zahtijeva u točki 6. ovog odjeljka Upute, uključujući i informacije o zateznoj kamatnoj stopi koja se primjenjuje pri zakašnjelim uplatama (uvjeti njezine primjene i način njezina obračuna).

8. »Ukupni iznos koji se otplaćuje« odgovara ukupnom iznosu koji plaća potrošač. Prikazuje se kao zbroj iznosa kredita i ukupnog troška kredita za potrošača.

Ako kamatna stopa nije fiksna tijekom trajanja ugovora, mora se istaknuti da taj iznos služi kao primjer i da se može mijenjati, posebice u odnosu na promjenu kamatne stope.

9. Ako je instrument osiguranja za kredit založno pravo na stambenoj nekretnini ili prijenos vlasništva stambene nekretnine radi osiguranja tražbine, kreditna institucija na to upućuje potrošača. Ako je primjenjivo, kreditna institucija navodi pretpostavljenu vrijednost nekretnine ili odgovarajuće informacije o drugim instrumentima osiguranja korištenima u svrhu pripreme ovoga informativnog obrasca.

10. Kreditna institucija navodi, ako je primjenjivo:

(a) »najviši iznos kredita dostupan s obzirom na vrijednost nekretnine«, uz navođenje omjera vrijednosti kredita i nekretnine; taj omjer treba popratiti primjerom najvišega apsolutnog iznosa do kojega kredit može biti odobren u odnosu na određenu vrijednost nekretnine ili

(b) »najnižu vrijednost nekretnine koju kreditna institucija zahtijeva za odobravanje navedenog iznosa kredita«.

11. Ako se krediti sastoje od više dijelova (npr. istodobno postoji dio s fiksnom stopom i dio s promjenjivom stopom), to se navodi pri navođenju vrste kredita i za svaki dio kredita daju se potrebne informacije u skladu s prethodnim točkama ovog odjeljka Uputa.

Odjeljak »4. Kamatna stopa i drugi troškovi«

1. Upućivanje na »kamatnu stopu« odgovara nominalnoj kamatnoj stopi ili kamatnim stopama po kojima se potrošač zadužuje.

2. Kamatna stopa navodi se kao postotna vrijednost. Ako je kamatna stopa promjenjiva, kreditna institucija iskazuje visinu kamatne stope navodeći parametar promjenjivosti i fiksni dio kamatne stope izražen u postotku. Pritom kreditna institucija navodi vrijednosti parametra promjenjivosti koji prema svojim općim uvjetima i/ili drugim internim aktima primjenjuje na dan izdavanja ESIS-a.

Ako je kamatna stopa promjenjiva, u informacije je na odgovarajući način potrebno uključiti:

(a) pretpostavke korištene za izračun EKS-a na temelju važeće Odluke o efektivnoj kamatnoj stopi Hrvatske narodne banke i/ili članka 2. stavka 9. ove Odluke;

(b) primjenjive gornje granice, kao što je maksimalna dopuštena visina kamatne stope u skladu s odredbama važećih zakona kojima se uređuje određena vrsta kredita te eventualno i donje granice ako bi takve postojale i

(c) upozorenje da bi promjenjivost korištenog parametra promjenjivosti mogla nepovoljno utjecati na stvarnu razinu EKS-a.

U vezi s upozorenjem navedenim u točki c), korišteni font radi privlačenja pozornosti potrošača mora biti veći i isticati se u glavnom dijelu ESIS-a.

Upozorenje mora biti popraćeno oglednim primjerom EKS-a, tj. primjenom scenarija izračuna povećanja EKS-a ako bi došlo do povećanja kamatne stope. Pri izradi oglednog primjera uzima se u obzir pretpostavka da će kamatna stopa što prije porasti do najviše moguće gornje granice kamatne stope. U slučaju ukidanja trenutačno važećih zakonskih odredbi u Republici Hrvatskoj o gornjoj granici kamatne stope kod ugovora o stambenom potrošačkom kreditu u primjeru se navodi EKS s najvišom kamatnom stopom barem u posljednjih 20 godina ili, ako su osnovni podaci za izračun kamatne stope dostupni za razdoblje kraće od 20 godina, za najduže razdoblje za koje su ti podaci dostupni, na temelju najviše vrijednosti bilo koje vanjske referentne stope korištene pri izračunavanju kamatne stope, ako je primjenjivo, ili najviše vrijednosti referentne stope u skladu s Odlukom Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo kojom se određuje referentna stopa na temelju Priloga II. Direktivi 2014/17/EU (EBA DC 145).

Prethodno navedeni uvjet ne primjenjuje se na ugovore o kreditu kod kojih je kamatna stopa fiksna u početnom otplatnom razdoblju od nekoliko godina, a kasnije se može odrediti kao fiksna u daljnjem razdoblju nakon pregovora između kreditne institucije i potrošača, u odjeljak 4. ESIS-a uključuje se upozorenje da se EKS izračunava na temelju kamatne stope koja se primjenjuje u početnom otplatnom razdoblju. To upozorenje treba biti popraćeno dodatnim primjerom EKS-a izračunatim u skladu s člankom 2. stavkom 9. ove Odluke.

Ako se kredit sastoji od više dijelova (npr. istodobno postoji dio s fiksnom stopom i dio s promjenjivom), informacije se daju za svaki dio kredita.

3. U odjeljku o »ostalim sastavnicama EKS-a« navode se svi drugi troškovi obuhvaćeni EKS-om, uključujući jednokratne troškove poput upravnih pristojbi te redovite troškove poput godišnjih upravnih pristojbi. Kreditna institucija navodi sve troškove po kategorijama (troškovi koji se plaćaju jednokratno, troškovi koji se plaćaju redovito i koji su uključeni u obroke ili anuitete, troškovi koji se plaćaju redovito, ali koji nisu uključeni u obroke ili anuitete), njihov iznos te kome se i kada isplaćuju, kao i pojašnjenja u vezi s njihovom mogućom promjenjivošću za vrijeme trajanja ugovora o kreditu. U to se ne uključuju troškovi nastali zbog kršenja ugovornih obveza. Ako iznos nije poznat, kreditna institucija daje procjenu iznosa, ako je to moguće, ili, ako to nije moguće, navodi kako će se iznos izračunavati, s napomenom da se radi o indikativnom iznosu. Ako određeni troškovi nisu uključeni u EKS jer nisu poznati kreditnoj instituciji, ta se činjenica ističe.

Ako je potrošač obavijestio kreditnu instituciju o jednom ili većem broju obilježja koje želi da njegov kredit ima, kao što je trajanje ugovora o kreditu i ukupan iznos kredita, kreditna institucija, ako je to moguće, primjenjuje ta obilježja. Ako su ugovorom o kreditu predviđeni različiti načini povlačenja tranše s različitim naknadama ili kamatnim stopama te ako kreditna institucija primjenjuje pretpostavke navedene u važećoj Odluci o efektivnoj kamatnoj stopi Hrvatske narodne banke, mora se naznačiti da drukčiji mehanizmi povlačenja tranše za tu vrstu ugovora o kreditu mogu rezultirati višim EKS-om. Ako se uvjeti za povlačenje tranše koriste za izračun EKS-a, kreditna institucija ističe naknade povezane s ostalim mehanizmima povlačenja tranše koji nisu nužno jednaki onima korištenima pri izračunu EKS-a.

4. Ako treba platiti naknadu za upis založnog prava ili prijenosa vlasništva radi osiguranja tražbine, to se navodi u ovom odjeljku zajedno s iznosom, ako je poznat, ili, ako to nije moguće, zajedno s osnovicom za utvrđivanje iznosa. Ako je poznat iznos naknada i ako su one obuhvaćene EKS-om, postojanje i iznos naknade navode se pod »Jednokratni troškovi«. Ako iznos naknada kreditnoj instituciji nije poznat pa stoga nije obuhvaćen EKS-om, postojanje naknade mora se jasno navesti u popisu troškova koji nisu poznati kreditnoj instituciji. U oba slučaja u odgovarajućem poglavlju mora se koristiti standardizirani tekstualni predložak iz odjeljka 4. ESIS-a.

Odjeljak »5. Učestalost i broj uplata«

1. Ako se uplate trebaju izvršiti u redovitim vremenskim razmacima, navodi se učestalost uplata (npr. mjesečno). Ako se uplate ne izvrše u redovitim vremenskim razmacima, to se jasno objašnjava potrošaču.

2. Naznačeni broj uplata obuhvaća ukupno trajanje ugovora o kredita.

Odjeljak »6. Iznos svakog obroka«

1. Jasno se navode valuta kredita i valuta obroka ili anuiteta te njihov iznos.

2. Ako se iznos obroka može promijeniti tijekom trajanja ugovora o kreditu, kreditna institucija navodi razdoblje tijekom kojeg će taj početni iznos obroka ili anuiteta ostati nepromijenjen te kada će se i koliko često mijenjati nakon toga.

3. Ako se radi o kreditu kod kojeg se u cijelosti ili djelomično plaćaju samo kamate, na kraju ovog odjeljka umeće se izjava kojom se na to jasno upućuje pomoću teksta iz odjeljka 6., a koji glasi: »Zbog toga što je [ovo / dio ovoga] kredit(a) kod kojeg se plaćaju samo kamate, morat ćete dodatno dogovoriti način otplate iznosa od [umetnuti iznos kredita za koji se plaćaju samo kamate] koji ćete dugovati na kraju razdoblja kredita. Ne zaboravite navedenom iznosu obroka pridodati dodatne iznose koje je potrebno uplatiti.«

Ako se potrošaču odobrenje kredita, kod kojeg se plaćaju samo kamate i koji je osiguran založnim pravom na stambenoj nekretnini ili prijenosom vlasništva stambene nekretnine radi osiguranja tražbine, uvjetuje ugovaranjem oročene štednje, u sklopu ovog odjeljka u ESIS-u navode se informacije o iznosu i učestalosti svih uplata za taj proizvod.

4. Ako je kamatna stopa promjenjiva, informacije uključuju izjavu kojom se na to upućuje pomoću teksta iz odjeljka 6. ESIS-a te primjer najvišeg iznosa obroka ili anuiteta. U primjeru se navodi iznos obroka ili anuiteta ako kamatna stopa poraste do iznosa gornje granice. U slučaju ukidanja zakonskih odredbi o gornjoj granici visine kamatne stope, na konkretnom primjeru vezanom isključivo uz stambene potrošačke kredite prikazuje se scenarij najgoreg slučaja za iznos obroka ili anuiteta uz primjenu najviše kamatne stope u posljednjih 20 godina ili, ako su osnovni podaci za izračun kamatne stope dostupni za razdoblje kraće od 20 godina, za najduže razdoblje za koje su ti podaci dostupni, na temelju vrijednosti bilo koje vanjske referentne stope korištene pri izračunavanju kamatne stope, ako je primjenjivo, ili najviše vrijednosti referentne stope u skladu s Odlukom EBA-e kojom se određuje referentna stopa na temelju Priloga II. Direktivi 2014/17/EU (EBA DC 145). Uvjet navođenja oglednog primjera ne primjenjuje se na ugovore o kreditu kod kojih je kamatna stopa fiksna u početnom otplatnom razdoblju od nekoliko godina, a kasnije se može odrediti kao fiksna u daljnjem razdoblju nakon pregovora između kreditne institucije i potrošača. Ako se kredit sastoji od više dijelova (npr. istodobno postoji dio s fiksnom stopom i dio s promjenjivom), informacije se daju za svaki dio kredita i za ukupni kredit.

5. (Ako je primjenjivo) Ako se valuta kredita razlikuje od nacionalne valute potrošača ili ako je kredit vezan uz valutu koja se razlikuje od nacionalne valute potrošača, kreditna institucija uključuje brojčane primjere kojima se jasno pokazuje kako promjene relevantnog tečaja mogu utjecati na iznos obroka ili anuiteta primjenom tekstualnog predloška iz odjeljka 6. ESIS-a. Taj se primjer temelji na 20-postotnom smanjenju vrijednosti nacionalne valute potrošača zajedno s istaknutom izjavom da bi povećanje obroka ili anuiteta moglo biti veće od iznosa prikazanog u tom primjeru. U slučaju postojanja gornje granice kojom bi se povećanje ograničilo na iznos niži od 20%, umjesto toga bi se navela najviša vrijednost uplata u valuti potrošača, a izostavila bi se izjava o mogućnosti daljnjeg rasta.

Uz prethodno navedene primjere potrošaču je potrebno navesti i primjer učinka istovremenog porasta kamatne stope, kako je opisano u točki 4. ovog odjeljka Upute, te pada nacionalne valute potrošača uz primjenu prethodno opisanog scenarija.

6. Ako se radi o ugovoru o kreditu ili dijelu kredita s promjenjivom kamatnom stopom i ako se primjenjuje točka 3., primjer u točki 5. daje se na temelju iznosa obroka ili anuiteta iz točke 1.

7. Ako se valuta koja se koristi za plaćanje obroka razlikuje od valute ugovora o kreditu ili ako iznos svakog obroka ili anuiteta izražen u nacionalnoj valuti potrošača ovisi o odgovarajućem iznosu u drugoj valuti, u ovom se odjeljku navodi datum izračuna primjenjivog tečaja te tečaj i naziv institucije koja objavljuje tečaj. Tečaj koji se koristi za izračun otplate bit će srednji tečaj odgovarajuće valute koji je objavila Hrvatska narodna banka, a koji važi na dan izrade ESIS-a.

8. Ako se radi o ugovoru o kreditu s odgodom plaćanja kamata gdje iznos kamate koji je potrebno platiti nije u potpunosti pokriven obrocima te se dodaje ukupnom nepodmirenom iznosu kredita, objašnjava se sljedeće: kako se i kada odgođene kamate dodaju glavnici kredita kao gotovinski iznos; te koje su posljedice za potrošača u odnosu na njegov preostali dug.

Odjeljak »7. Otplatni plan«

1. Ovaj odjeljak uključuje obvezu kreditne institucije da izradi otplatni plan za sve vrste ugovora o kreditu.

Kreditna institucija uključuje i informaciju za potrošača u kojim slučajevima ima pravo dobiti izmijenjeni otplatni plan.

2. Ako se kamatna stopa može mijenjati tijekom trajanja kredita, kreditna institucija mora navesti razdoblje tijekom kojeg će ta početna kamatna stopa ostati nepromijenjena.

3. Obrazac koji treba uključiti u ovaj odjeljak sadržava sve elemente propisane u Prilogu III. ove Odluke.

Odjeljak »8. Dodatne obveze«

1. U ovom odjeljku kreditna institucija navodi obveze poput sklapanja ugovora o osiguranju nekretnine, sklapanja ugovora o životnom osiguranju, primanju osobnog dohotka na račun otvoren u kreditnoj instituciji ili kupnje nekoga drugog proizvoda ili usluge. Za svaku obvezu kreditna institucija navodi prema kome i do kojeg je roka treba ispuniti.

2. Kreditna institucija također navodi trajanje obveze, npr. do kraja ugovora o kreditu. Kreditna institucija za svaku obvezu navodi sve troškove koje potrošač treba platiti i koji nisu uključeni u EKS.

3. Kreditna institucija također navodi mora li se potrošač obvezati na dodatne usluge kako bi mu bio odobren ugovor o kreditu pod navedenim uvjetima te, ako je tako, navodi i informacije za potrošača da može izabrati pružatelja te dodatne usluge. Ako mogućnost izbora pružatelja dodatnih usluga ovisi o minimalnim obilježjima koje te usluge trebaju ispunjavati, ta se obilježja opisuju u ovom odjeljku.

Ako se ugovor o kreditu nudi u paketu s drugim objedinjenim proizvodima, kreditna institucija navodi ključna obilježja tih drugih proizvoda i jasno navodi ima li potrošač pravo odustati od ugovora o kreditu i tih dodatnih usluga odjednom ili odvojeno, uvjete i posljedice navedenoga i, ako je primjenjivo, moguće posljedice odustanka od ugovora o dodatnim uslugama potrebnima u vezi s ugovorom o kreditu.

Odjeljak »9. Prijevremena otplata«

1. Kreditna institucija navodi uvjete pod kojima potrošač može prijevremeno otplatiti dio kredita ili cijeli kredit.

2. U odjeljku o naknadama za prijevremenu otplatu kreditna institucija potrošača upućuje na svaku naknadu za prijevremenu otplatu ili druge naknade i/ili troškove koje treba platiti pri prijevremenoj otplati radi nadoknađivanja kreditnoj instituciji i, ako je primjenjivo, navodi njihov iznos. U slučajevima u kojima bi iznos naknade ovisio o različitim čimbenicima (npr. minimalni iznos prijevremenog ispunjenja, iznos preostalih kamata, razdoblje važenja uvjeta koji se primjenjuju i sl.), kreditna institucija navodi kako se izračunava naknada i najviši iznos naknade ili, ako to nije moguće, ogledni primjer kojim potrošaču prikazuje iznos naknade prema raznim mogućim scenarijima.

3. Ako je primjenjivo, kreditna institucija u dijelu koji govori o uvjetima za prijevremenu otplatu informira potrošača da, ako je sklopio ugovor o kreditu s promjenjivom kamatnom stopom, te ako nakon primitka obavijesti o povećanju kamatne stope nije suglasan s navedenom promjenom, u kojem razdoblju od primitka obavijesti ima pravo na prijevremeno ispunjenje obveze iz tog ugovora bez obveze plaćanja bilo kakve naknade kreditnoj instituciji, uključujući i ugovorenu naknadu za prijevremenu otplatu. U tom slučaju kreditna institucija nema pravo na naknadu štete zbog ranijeg povrata.

Odjeljak »10. Dodatne mogućnosti«

1. Kreditna institucija, ako je primjenjivo, objašnjava mogućnost prijenosa kredita na drugu kreditnu instituciju, stjecatelja ili nekretninu i uvjete tog prijenosa.

Kreditna institucija, ako je primjenjivo, objašnjava uvjete za prijenos nekretnine kreditnoj instituciji odnosno uvjete prijenosa vlasništva nad nekretninom na kreditnu instituciju.

2. (Ako je primjenjivo) Dodatna obilježja: Ako proizvod sadržava bilo koje obilježje navedeno pod točkom 5., u ovom se odjeljku moraju navesti ta obilježja te ukratko objasniti sljedeće: okolnosti pod kojima se potrošač može koristiti obilježjima; svi uvjeti povezani s obilježjem; podrazumijeva li obilježje, koje je dio kredita osiguranog založnim pravom na stambenoj nekretnini ili prijenosom vlasništva stambene nekretnine radi osiguranja tražbine, da potrošač gubi bilo kakvu zakonsku ili drugu zaštitu koja se obično povezuje s obilježjem i društvo koje nudi obilježje (ako nije riječ o kreditnoj instituciji).

3. Ako obilježje sadržava dodatni kredit, u ovom se odjeljku potrošaču objašnjava sljedeće: ukupan iznos kredita (uključujući kredit osiguran založnim pravom na stambenoj nekretnini ili prijenosom vlasništva stambene nekretnine radi osiguranja tražbine); je li dodatni kredit osiguran ili ne; relevantne kamatne stope; čime je to regulirano. Taj iznos dodatnoga kredita uključen je u početnu procjenu kreditne sposobnosti potrošača ili, u suprotnom, u ovom se odjeljku jasno navodi da dostupnost dodatnog iznosa ovisi o daljnjoj procjeni kreditne sposobnosti potrošača.

4. Ako obilježje uključuje određeni oblik štednje, potrebno je objasniti relevantne kamatne stope.

5. Moguća su dodatna obilježja: »preplaćeni iznosi / nedovoljne uplate« [plaćanje većeg ili manjeg iznosa od iznosa obroka koji se obično zahtijeva na temelju strukture amortizacije]; »razmak između plaćanja« [razdoblja tijekom kojih potrošač ne treba izvršiti uplate]; »ponovno zaduživanje« [mogućnost da se potrošač ponovno koristi sredstvima koja su već povučena i otplaćena]; »dodatno zaduživanje dostupno bez daljnjeg odobrenja«; »dodatno osigurano ili neosigurano zaduživanje« [u skladu s točkom 3.]; »kreditna kartica«; »povezani tekući račun« i »povezani štedni račun«.

6. Kreditna institucija može uključiti sva druga obilježja koja nudi kao dio ugovora o kreditu koja nisu navedena u prethodnim odjeljcima.

Odjeljak »11. Ostala prava potrošača«

1. Kreditna institucija objašnjava pravo (ili više njih) potrošača na odustanak ili razmatranje te, ako je primjenjivo, druga prava koja postoje, kao što su prenosivost ugovora o kreditu (uključujući subrogaciju), navodi uvjete pod kojima se to pravo (ili više njih) može konzumirati, postupak koji će potrošač trebati slijediti da bi ostvario to pravo (ili više njih), između ostalog, adresu na koju se šalje obavijest o odustanku te odgovarajuće naknade (ako je primjenjivo).

2. Razdoblje razmatranja i pravo odustanka potrošača jasno se navode.

3. U skladu s Dijelom III. Glavom III. Odjeljkom II. Zakona o zaštiti potrošača, ako se transakcija nudi na daljinu, potrošača se obavješćuje o postojanju ili nepostojanju prava na odustanak.

Odjeljak »12. Prigovori«

1. U ovom odjeljku navode se interno kontaktno mjesto [naziv relevantnog odjela] i način stupanja u kontakt radi slanja prigovora [adresa] ili [telefonski broj] ili [osoba za kontakt]: [podaci za kontakt] te poveznica na postupak slanja prigovora na relevantnoj internetskoj stranici ili sličan izvor informacija.

2. Navodi se naziv relevantnoga vanjskog nadležnog tijela za izvansudsko rješavanje sporova i obeštećenje te, ako je korištenje internog postupka za rješavanje pritužbi preduvjet za pristup tom tijelu, navodi se ta činjenica pomoću teksta iz odjeljka 12. ESIS-a.

3. U slučaju sklapanja ugovora o kreditu s potrošačem koji ima boravište u nekoj drugoj državi članici, kreditna institucija upućuje na postojanje FIN-NET-a (engl. Financial Despute Resolution Network) (http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/).

Odjeljak »13. Neispunjavanje obveza povezanih s ugovorom o kreditu: posljedice za potrošača«

1. Ako neispunjavanje neke od obveza potrošača iz ugovora o kreditu ili u vezi s kreditom može imati financijske ili pravne posljedice za potrošača, kreditna institucija u ovom odjeljku opisuje različite ključne slučajeve (npr. zakašnjele uplate / neplaćanje, neispunjavanje obveza navedenih u odjeljku 8. »Dodatne obveze«) i navodi gdje se mogu dobiti dodatne informacije. Također se navode posljedice raskida odnosno otkaza ugovora o kreditu kao i predviđeni redoslijed aktiviranja instrumenata osiguranja uz informaciju o pravu kreditne institucije da izabere redoslijed aktiviranja instrumenata osiguranja ovisno o vlastitoj procjeni.

2. Za svaki od navedenih slučajeva kreditna institucija jasno i razumljivo navodi stopu zakonske zatezne kamate i druge moguće posljedice. Moraju se istaknuti najozbiljnije posljedice uključujući i mogućnost prodaje potraživanja drugom vjerovniku.

3. Ako nekretnine kojima se osigurava povrat kredita mogu biti preuzete od kreditne institucije ili prenesene na kreditnu instituciju u slučaju neispunjavanja obveza potrošača, u ovom se odjeljku navodi izjava kojom se na to upućuje pomoću tekstualnog predloška iz odjeljka 13. ESIS-a.

Odjeljak »14. Dodatne informacije«

1. U slučaju oglašavanja na daljinu u ovom će se odjeljku navesti sve odredbe o pravu primjenjivom na ugovor o kreditu ili nadležni sud.

2. Ako tijekom trajanja ugovora kreditna institucija namjerava komunicirati s potrošačem na jeziku koji se razlikuje od jezika ESIS-a, navode se ta činjenica i jezik komunikacije. Time se ne dovode u pitanje odredbe iz Dijela III. Glave III. Odjeljka II. Zakona o zaštiti potrošača.

3. Kreditna institucija ili kreditni posrednik informiraju potrošača da ima pravo zatražiti primjerak nacrta ugovora o kreditu, kao i tome da isto pravo imaju sudužnik, jamac, založni dužnik i dr. Ako je primjenjivo, kreditna institucija ili kreditni posrednik potrošaču, uz ESIS, daju primjerak nacrta ugovora o kreditu. Kreditna institucija ili kreditni posrednik navode popis svih članaka općih uvjeta koji se odnose na ugovor o kreditu.

Odjeljak »15. Nadzorno tijelo«

1. Kreditna institucija i kreditni posrednik navode naziv nadležnog tijela za nadzor predugovorne faze kreditiranja.

II. OBRAZAC s informacijama iz članka 3. Odluke o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja depozita

Red. br.VRSTE INFORMACIJA
1.

Ime i prezime potrošača;

datum izrade obrasca

2.Naziv (tvrtka) kreditne institucije, adresa, broj telefona, broj telefaksa, elektronička adresa, internetska stranica
3.

Vrsta i iznos depozita

(npr. ovisno o ročnosti, namjeni i valuti)

4.

Ako je primjenjivo

Valuta uz koju je vezan deponirani iznos; raspon kretanja tečaja ove valute u odnosu na kunu u posljednjih 12 i 36 mjeseci

5.Važeća nominalna godišnja kamatna stopa
6.

Način obračuna kamata

Ako postoji mogućnost izbora načina obračuna kamata, pojašnjenje razlike između primjene relativne ili konformne kamatne stope

(brojčano iskazati razliku na konkretnom primjeru)

7.Uvjeti pod kojima se može mijenjati kamatna stopa tijekom ugovorenog roka; parametri o čijem kretanju ovisi promjena kamatne stope; pojašnjenje te ovisnosti; razdoblja praćenja definiranih parametara prije donošenja odluke o promjeni
8.Naknade odnosno provizije koje kreditna institucija zaračunava na teret deponenta i pojašnjenje u vezi s mogućom promjenjivošću tih naknada za vrijeme trajanja ugovora o depozitu
9.Efektivna kamatna stopa koja odražava ukupan prinos na depozit izračunata u skladu s propisima Hrvatske narodne banke
10.Najmanji iznos koji se može primiti kao depozit
11.

Ako je primjenjivo

Mogućnost isplate oročenog depozita prije isteka ugovorenog roka sa svim posljedicama takvog postupanja

12.Način postupanja s depozitom nakon isteka ugovorenog roka
13.Uvjeti raspolaganja s depozitom maloljetnih osoba
14.Osnovne informacije o osiguranju depozita
15.Osoba za kontakt i broj telefona u slučaju dodatnih informacija
16.Popis svih članaka općih uvjeta poslovanja koji su relevantni za konkretan depozit
17.Datum do kada vrijede informacije iz obrasca


III. OBRAZAC – Otplatni plan s uputama za popunjavanje

Otplatni plan uručuje se potrošaču na obrascu koji se sastoji od zaglavlja i tablice, s ciljem prikaza iznosa koje potrošač treba platiti te učestalosti tih uplata i/ili isplata. Zaglavlje sadržava opće podatke o kreditnoj instituciji i potrošaču za čiji se kredit otplatni plan izdaje, podatke o određenim glavnim obilježjima kredita, nominalnoj i efektivnoj kamatnoj stopi te drugim troškovima. Efektivna kamatna stopa navedena u zaglavlju izračunava se pri svakoj izradi otplatnog plana.

Podaci se u otplatni plan unose uz korištenje desnog poravnanja s iznimkom podataka o razdoblju i datumu novčanog toka. Podaci o visini kamatne stope izražavaju se u postotnom iznosu s dvjema decimalama uz zaokruživanje druge decimale. Ostali brojčani iznosi unose se također s dvjema decimalama uz zaokruživanje druge decimale. Brojčani iznosi unose se u valuti u kojoj je kredit odobren, što je potrebno naznačiti u naslovu stupca. Tablica završava retkom Ukupno, koji se nalazi nakon posljednje uplate ili isplate u posljednjem razdoblju, a u koji se upisuju ukupni iznosi za svaki stupac, osim stupca u kojem se navode opisi. Obrazac otplatnog plana završava potpisom odgovorne osobe.

Datum izrade:
OTPLATNI PLAN ZA KREDIT
PODACI O VJEROVNIKU:PODACI O POTROŠAČU:
Naziv KI/KU:Ime i prezime: 
 
Adresa KI/KU:Adresa: 
 
Kontakt KI/KU:OIB: 
 
PODACI O KREDITU:
Partija kredita:
Valuta kredita:
Iznos kredita u (umetnuti valutu kredita ako je različita od kune ili u protivnom izostaviti ovaj redak):
Iznos kredita u kunama: 
 
 
 
 
 
 
 
Ukupni broj obroka ili anuiteta: 
 
 
 
 
 
 
Iznos obroka ili anuiteta u (umetnuti valutu kredita ako je različita od kune ili u protivnom izostaviti ovaj redak): 
 
Iznos obroka ili anuiteta u kunama: 
 
 
 
 
 
 
Metoda obračuna: 
 
 
 
 
 
 
 
Nominalna kamatna stopa (umetnuti napomenu je li stopa fiksna ili promjenjiva ili kombinacija tih dviju stopa): 
 
Nominalna kamatna stopa 2 (unosi se uz napomenu je li fiksna ili promjenjiva ako je nominalna kamatna stopa opisana kao kombinacija fiksne i promjenjive kam. stope):
Efektivna kamatna stopa:

RazdobljeDatum
novčanog toka
Isplata kreditaDruge isplateIznos obroka ili anuitetaIznos
glavnice
Iznos
kamata
Iznos troškova uključenih u obrok ili anuitetNepodmirena glavnica nakon otplate svakog obroka ili anuitetaOpis
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
 
dd.mm.gggg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
dd.mm.gggg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
dd.mm.gggg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
dd.mm.gggg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
dd.mm.gggg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
dd.mm.gggg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
dd.mm.gggg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
dd.mm.gggg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
dd.mm.gggg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
dd.mm.gggg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
dd.mm.gggg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
dd.mm.gggg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ukupno: 
 
 
 
 
 
 
 

Potpis odgovorne osobe:

Upute za popunjavanje otplatnog plana za kredite

Tablica otplatnog plana sadržava sljedeće stupce:

1.Razdoblje – označuje redni broj razdoblja u kojem dolazi do određene uplate ili isplate. 0-to razdoblje je razdoblje u kojem dolazi kod kredita do prvog povlačenja tranše (početni datum ili to). Posljednje razdoblje je razdoblje u kojem dolazi do posljednje uplate ili isplate.
2.Datum novčanog toka – označuje datum kada dolazi do određene uplate ili isplate.
3.Isplata kredita – u ovaj se stupac upisuje iznos kredita, odnosno dijela kredita (iznos tranše) koji treba isplatiti.
4.Druge isplate – u ovaj stupac upisuju se druge isplate koje kreditna institucija eventualno isplaćuje na temelju zaključenog ugovora o kreditu, s tim da je u stupcu koji sadržava opis transakcije to potrebno detaljno naznačiti.
5.Iznos obroka ili anuiteta – može biti u obliku jednakih obroka ili anuiteta, promjenjivih obroka ili anuiteta s jednakim otplatnim kvotama, promjenjivih obroka ili anuiteta s promjenjivim otplatnim kvotama te u drugim oblicima (npr. iznos glavnice i kamate ili samo glavnice ili samo kamate ako se kredit otplaćuje u obrocima).
6.Iznos glavnice – u stupac se unosi iznos dijela glavnice koji se uplaćuje iz iznosa obroka ili anuiteta u svakom razdoblju.
7.Iznos kamata – u stupac se upisuje iznos kamata koji se uplaćuje iz otplatnog obroka u svakom razdoblju, kao i interkalarna kamata.
8.Iznos troškova uključenih u obrok ili anuitet – u ovaj se stupac unose oni troškovi kredita za potrošača koje potrošač plaća na temelju sklopljenog ugovora o kreditu, a koji se plaćaju kao dio obroka ili anuiteta.
9.Nepodmirena glavnica nakon otplate svakog obroka ili anuiteta – u ovaj se stupac unosi stanje glavnice kredita na kraju otplatnog razdoblja. Taj iznos jednak je iznosu isplaćenoga kredita umanjenom za do tada otplaćeni dio glavnice.
10.Opis – sadržava kratak opis izvršene uplate ili isplate u određenom razdoblju.


Za prvu godinu otplate daju se informacije za svaki obrok te se navodi zbroj za svaki stupac na kraju te prve godine. Za sljedeće godine podaci koji se odnose za jednu godinu navode se zbrojeni u jednom retku. U tom slučaju na kraju tablice nakon posljednje uplate ili isplate dodaje se redak u koji se upisuju ukupni iznosi za svaki stupac uključujući zbroj iznosa na kraju prve godine i zbroj iznosa na kraju sljedećih godina. Ukupan trošak kredita koji plaća potrošač (tj. ukupni iznos stupca Ukupni troškovi kredita) jasno se ističe i prikazuje kao takav.

Ako kamatna stopa podliježe referentnim razdobljima praćenja i ako je iznos obroka nakon svakog razdoblja nepoznat, kreditna institucija može u tablici otplatnog plana navesti isti iznos

obroka ili anuiteta za cijelo razdoblje trajanja kredita. U tom slučaju kreditna institucija na to potrošača upućuje vizualnim razlikovanjem poznatih i pretpostavljenih iznosa (npr. korištenjem drukčijeg fonta, obruba ili sjenčanja). Nadalje, razumljivim tekstom objašnjava se za koja se razdoblja iznosi prikazani u tablici mogu mijenjati i zašto.

Ako je kredit odobren u valuti različitoj od kune, ispod tablice je, u obliku napomene, potrebno naznačiti koji je referentni tečaj korišten za izračun otplate. Ako se koristi više od jednoga referentnog tečaja, u napomeni treba navesti svaki od korištenih tečajeva i za što se pojedini tečaj koristio.

IV. OBRAZAC – Popis izabranih vrsta kredita u domaćoj valuti i informacije koje se uključuju u informativnu listu Hrvatske narodne banke

Kreditna institucija: _______________________________________________________

Red. br.VRSTA
KREDITA
IZABRANE INFORMACIJE

 

 

VARIJABILNE STOPEFIKSNE STOPEKOMBINIRANE STOPE
1.Gotovinski nenamjenski kreditiNajveći iznos (u kunama) 
 
 
Najduži rok (mjeseci) 
 
 
Efektivna kamatna stopa (postotak na dvije decimale) 
 
 
Referentni parametar (naziv i stopa, postotak na dvije decimale) 
 
 
 
Fiksna marža (postotak na dvije decimale) 
 
 
2.Krediti za kupnju motornih vozilaNajveći iznos (u kunama) 
 
 
Najduži rok (mjeseci) 
 
 
Efektivna kamatna stopa (postotak na dvije decimale) 
 
 
Referentni parametar (naziv i stopa, postotak na dvije decimale) 
 
 
 
Fiksna marža (postotak na dvije decimale) 
 
 
3.Krediti za obrazovanjeNajveći iznos (u kunama) 
 
 
Najduži rok (mjeseci) 
 
 
Efektivna kamatna stopa (postotak na dvije decimale) 
 
 
Referentni parametar (naziv i stopa, postotak na dvije decimale) 
 
 
 
Fiksna marža (postotak na dvije decimale) 
 
 
4.Hipotekarni kreditiNajveći iznos (u kunama) 
 
 
Najduži rok (mjeseci) 
 
 
Efektivna kamatna stopa (postotak na dvije decimale) 
 
 
Referentni parametar (naziv i stopa, postotak na dvije decimale) 
 
 
 
Fiksna marža (postotak na dvije decimale) 
 
 
5.Stambeni krediti za kupnju stana/kućeNajveći iznos (u kunama) 
 
 
Najduži rok (mjeseci) 
 
 
Efektivna kamatna stopa (postotak na dvije decimale) 
 
 
Referentni parametar (naziv i stopa, postotak na dvije decimale) 
 
 
 
Fiksna marža (postotak na dvije decimale) 
 
 
6.Stambeni krediti za adaptacijuNajveći iznos (u kunama) 
 
 
Najduži rok (mjeseci) 
 
 
Efektivna kamatna stopa (postotak na dvije decimale) 
 
 
Referentni parametar (naziv i stopa, postotak na dvije decimale) 
 
 
 
Fiksna marža (postotak na dvije decimale) 
 
 
7.Svi kreditiNaknada za prijevremenu konačnu otplatu kredita ugovorenih prije 1. 1. 2010. 
 
 
Naknada za prijevremenu konačnu otplatu kredita ugovorenih nakon 1. 1. 2010. 
 
 


Ako kreditna institucija nema u ponudi neke od izabranih vrsta kredita s fiksnom kamatnom stopom, u odgovarajuća polja obrasca upisuje »NEMA U PONUDI«.

Referentni parametar može biti jedan od sljedećih parametara promjenjivosti: 3M EURIBOR, 6M EURIBOR, 12M EURIBOR, 3M LIBOR, 6M LIBOR, 12M LIBOR, 3M NRS1, 6M NRS1, 12M NRS1, 3M NRS2, 6M NRS2, 12M NRS2, 3M NRS3, 6M NRS3, 12M NRS3, TZ 91 dan (prinos na trezorske zapise MF-a izdane s rokom dospijeća od 91 dan), TZ 182 dana (prinos na trezorske zapise MF-a izdane s rokom dospijeća od 182 dana), TZ 364 dana (prinos na trezorske zapise MF-a izdane s rokom dospijeća od 364 dana) i PKSD (prosječna kamatna stopa na depozite građana u navedenoj valuti). Kod kombiniranih kamatnih stopa navodi se kod referentnog parametra samo naziv referentnog parametra koji se primjenjuje nakon isteka razdoblja fiksiranja, a u sklopu ostalih zahtjeva koji se odnose na kombinirane kamatne stope navode se informacije za onu kombinaciju kamatnih stopa za pojedinu vrstu kredita s najdužim razdobljem u kojem se primjenjuje fiksna kamatna stopa.

Najveći iznos podrazumijeva maksimalni iznos kredita, u navedenoj valuti te u skladu s vrstom kamatne stope, koji kreditna institucija ima u ponudi u sklopu svake od navedenih vrsta kredita uz koje se navodi i najduži rok na koji se taj iznos kredita može odobriti.

Efektivna kamatna stopa (uključujući njezine komponente gdje je primjenjivo) odnosi se na maksimalan iznos kredita odobren na rok od 20 godina za stambene kredite za kupnju stana/kuće ili adaptaciju, dok je za sve ostale navedene vrste kredita riječ o efektivnoj kamatnoj stopi koja se odnosi na maksimalan iznos kredita odobren na rok od 5 godina. Ako kreditna institucija nema u ponudi odgovarajuće vrste kredita na specificirane rokove, iskazana efektivna kamatna stopa treba se odnositi na rok koji je najbliži ovdje navedenima. U izračun EKS-a uključuju se svi troškovi prema propisanoj metodologiji HNB-a, a koji su uobičajeno vezani uz pojedinu vrstu kredita. Pritom se u izračunu EKS-a uzima kamatna stopa koja je u ponudi za potrošače koji nemaju status klijenta, a u slučajevima gdje se pojedine komponente kamatne stope ili troškova definiraju u rasponu u izračunu EKS-a uzimaju se srednje vrijednosti.

Naknada za prijevremenu konačnu otplatu kredita podrazumijeva najveću visinu naknade koja se naplaćuje pri prijevremenoj konačnoj otplati neovisno o vrsti kredita.

Datum popunjavanja: ______________________ Odgovorna osoba: _________________________


V. OBRAZAC – Popis izabranih vrsta kredita nominiranih u domaćoj valuti s valutnom klauzulom u eurima i informacije koje se uključuju u informativnu listu Hrvatske narodne banke

Kreditna institucija: _______________________________________________________

Red. br.VRSTA
KREDITA
IZABRANE INFORMACIJE
  
VARIJABILNE STOPEFIKSNE STOPEKOMBINIRANE STOPE
1.Gotovinski nenamjenski kreditiNajveći iznos (u eurima) 
 
 
Najduži rok (mjeseci) 
 
 
Efektivna kamatna stopa (postotak na dvije decimale) 
 
 
Referentni parametar (naziv i stopa, postotak na dvije decimale) 
 
 
 
Fiksna marža (postotak na dvije decimale) 
 
 
2.Krediti za kupnju motornih vozilaNajveći iznos (u eurima) 
 
 
Najduži rok (mjeseci) 
 
 
Efektivna kamatna stopa (postotak na dvije decimale) 
 
 
Referentni parametar (naziv i stopa, postotak na dvije decimale) 
 
 
 
Fiksna marža (postotak na dvije decimale) 
 
 
3.Krediti za obrazovanjeNajveći iznos (u eurima) 
 
 
Najduži rok (mjeseci) 
 
 
Efektivna kamatna stopa (postotak na dvije decimale) 
 
 
Referentni parametar (naziv i stopa, postotak na dvije decimale) 
 
 
 
Fiksna marža (postotak na dvije decimale) 
 
 
4.Hipotekarni kreditiNajveći iznos (u eurima) 
 
 
Najduži rok (mjeseci) 
 
 
Efektivna kamatna stopa (postotak na dvije decimale) 
 
 
Referentni parametar (naziv i stopa, postotak na dvije decimale) 
 
 
 
Fiksna marža (postotak na dvije decimale) 
 
 
5.Stambeni krediti za kupnju stana/kućeNajveći iznos (u eurima) 
 
 
Najduži rok (mjeseci) 
 
 
Efektivna kamatna stopa (postotak na dvije decimale) 
 
 
Referentni parametar (naziv i stopa, postotak na dvije decimale) 
 
 
 
Fiksna marža (postotak na dvije decimale) 
 
 
6.Stambeni krediti za adaptacijuNajveći iznos (u eurima) 
 
 
Najduži rok (mjeseci) 
 
 
Efektivna kamatna stopa (postotak na dvije decimale) 
 
 
Referentni parametar (naziv i stopa, postotak na dvije decimale) 
 
 
 
Fiksna marža (postotak na dvije decimale) 
 
 
7.Svi kreditiNaknada za prijevremenu konačnu otplatu kredita ugovorenih prije 1. 1. 2010. 
 
 
Naknada za prijevremenu konačnu otplatu kredita ugovorenih nakon 1. 1. 2010. 
 
 


Ako kreditna institucija nema u ponudi neke od izabranih vrsta kredita s fiksnom kamatnom stopom, u odgovarajuća polja obrasca upisuje »NEMA U PONUDI«.

Referentni parametar može biti jedan od sljedećih parametara promjenjivosti: 3M EURIBOR, 6M EURIBOR, 12M EURIBOR, 3M LIBOR, 6M LIBOR, 12M LIBOR, 3M NRS1, 6M NRS1, 12M NRS1, 3M NRS2, 6M NRS2, 12M NRS2, 3M NRS3, 6M NRS3, 12M NRS3, TZ 91 dan (prinos na trezorske zapise MF-a izdane s rokom dospijeća od 91 dan), TZ 182 dana (prinos na trezorske zapise MF-a izdane s rokom dospijeća od 182 dana), TZ 364 dana (prinos na trezorske zapise MF-a izdane s rokom dospijeća od 364 dana) i PKSD (prosječna kamatna stopa na depozite građana u navedenoj valuti). Kod kombiniranih kamatnih stopa navodi se kod referentnog parametra samo naziv referentnog parametra koji se primjenjuje nakon isteka razdoblja fiksiranja, a u sklopu ostalih zahtjeva koji se odnose na kombinirane kamatne stope navode se informacije za onu kombinaciju kamatnih stopa za pojedinu vrstu kredita s najdužim razdobljem u kojem se primjenjuje fiksna kamatna stopa.

Najveći iznos podrazumijeva maksimalni iznos kredita, u navedenoj valuti te u skladu s vrstom kamatne stope, koji kreditna institucija ima u ponudi u sklopu svake od navedenih vrsta kredita uz koje se navodi i najduži rok na koji se taj iznos kredita može odobriti. Efektivna kamatna stopa (uključujući njezine komponente gdje je primjenjivo) odnosi se na maksimalan iznos kredita odobren na rok od 20 godina za stambene kredite za kupnju stana/kuće ili adaptaciju, dok je za sve ostale navedene vrste kredita riječ o efektivnoj kamatnoj stopi koja se odnosi na maksimalan iznos kredita odobren na rok od 5 godina. Ako kreditna institucija nema u ponudi odgovarajuće vrste kredita na specificirane rokove, iskazana efektivna kamatna stopa treba se odnositi na rok koji je najbliži ovdje navedenima. U izračun EKS-a uključuju se svi troškovi prema propisanoj metodologiji HNB-a, a koji su uobičajeno vezani uz pojedinu vrstu kredita. Pritom se u izračunu EKS-a uzima kamatna stopa koja je u ponudi za potrošače koji nemaju status klijenta, a u slučajevima gdje se pojedine komponente kamatne stope ili troškova definiraju u rasponu u izračunu EKS-a uzimaju se srednje vrijednosti.

Naknada za prijevremenu konačnu otplatu kredita podrazumijeva najveću visinu naknade koja se naplaćuje pri prijevremenoj konačnoj otplati neovisno o vrsti kredita.

Datum popunjavanja: ______________________ Odgovorna osoba: _________________________