Zakon o sustavu domovinske sigurnosti

NN 108/2017 (8.11.2017.), Zakon o sustavu domovinske sigurnosti

HRVATSKI SABOR

2489

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O SUSTAVU DOMOVINSKE SIGURNOSTI

Proglašavam Zakon o sustavu domovinske sigurnosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 27. listopada 2017.

Klasa: 011-01/17-01/88

Urbroj: 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 3. studenoga 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O SUSTAVU DOMOVINSKE SIGURNOSTI

DIO PRVI
TEMELJNE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom, radi sustavnog upravljanja sigurnosnim rizicima od važnosti za nacionalnu sigurnost i djelovanja u krizama, uspostavlja sustav domovinske sigurnosti.

(2) Ovim se Zakonom uređuje koordinirano djelovanje tijela sustava domovinske sigurnosti te provedba aktivnosti i zadaća iz nadležnosti tijela sustava domovinske sigurnosti koje proizlaze iz ovoga Zakona, a odnose se na upravljanje sigurnosnim rizicima i djelovanje u krizama.

Odnos prema drugim propisima

Članak 2.

Ovim se Zakonom ne mijenjaju nadležnosti tijela iz sustava domovinske sigurnosti koje proizlaze iz zakona kojima su ta tijela osnovana, kao i nadležnosti koje proizlaze iz drugih zakona i podzakonskih akata.

Pojmovi

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja:

1) »sustav domovinske sigurnosti« znači sustav koji čine resursi unutarnjih poslova, obrane, sigurnosno-obavještajnog sustava, civilne zaštite, vatrogastva, službe vanjskih poslova te drugih tijela koja organizirano i koordinirano obavljaju poslove i zadaće prepoznavanja, procjene, smanjenja i/ili uklanjanja sigurnosnih rizika od važnosti za nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske

2) »kriza« znači događaj ili stanje koje ugrožava nacionalnu sigurnost, zdravlje i život građana, znatno narušava okoliš ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, a odgovor na takav događaj ili stanje zahtijeva koordiniranu akciju više državnih tijela te usklađenu primjenu mjera iz nadležnosti tih tijela

3) »rizik« je mogućnost ili potencijal nastanka negativnih posljedica za nacionalnu sigurnost, a određuje se na temelju procjene vjerojatnosti nastanka štetnog događaja i mogućih štetnih posljedica

4) »prijetnja« je događaj, proces ili djelovanje kojim se može ili namjerava ugroziti nacionalnu sigurnost i onemogućiti ili otežati ostvarivanje ciljeva definiranih strategijom nacionalne sigurnosti.

Rodna neutralnost izraza

Članak 4.

Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Svrha Zakona

Članak 5.

Svrha ovoga Zakona je:

1. osigurati racionalnu i učinkovitu, koordiniranu uporabu postojećih resursa radi smanjivanja ili uklanjanja sigurnosnih rizika od važnosti za nacionalnu sigurnost

2. ojačati funkciju upravljanja u izvanrednim i kriznim stanjima koja su rizik za nacionalnu sigurnost, uključujući i krizna stanja upravljana na razini Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora i/ili Europske unije

3. omogućiti sustavan, usklađen razvitak sposobnosti tijela iz sustava domovinske sigurnosti

4. osigurati izradu strateških dokumenata od važnosti za nacionalnu sigurnost, nadzor njihove provedbe te njihovo periodično ili aktualnim uvjetima sigurnosnog okruženja primjereno usklađivanje

5. osigurati jedinstvenu metodologiju praćenja rizika i prijetnji nacionalnoj sigurnosti te određivanja prioriteta u njihovu tretiranju

6. osigurati usklađenu provedbu propisa kojima se određuju mjere i postupci sigurnosne zaštite od važnosti za nacionalnu sigurnost, a osobito zaštite kritičnih infrastruktura

7. omogućiti primjeren doprinos javnog i privatnog sektora te civilnog društva u zaštiti i jačanju nacionalne sigurnosti na svim razinama države i društva.

DIO DRUGI
SASTAV, ZADAĆE SUSTAVA DOMOVINSKE SIGURNOSTI I UPRAVLJANJE SUSTAVOM DOMOVINSKE SIGURNOSTI

Sastav sustava domovinske sigurnosti

Članak 6.

Sustav domovinske sigurnosti čine:

1. središnja tijela državne uprave nadležna za unutarnje poslove, obranu, vanjske poslove, civilnu zaštitu, zaštitu okoliša, zdravstvo, financije i pravosuđe, uključujući i tijela iz njihova djelokruga te tijela sigurnosno-obavještajnog sustava Republike Hrvatske

2. središnja tijela državne uprave koja u svojem djelokrugu imaju kritične infrastrukture, uključujući i tijela iz njihova djelokruga koja sudjeluju ili mogu sudjelovati u aktivnostima procesa upravljanja sigurnosnim rizicima

3. druga središnja tijela državne uprave.

Druga tijela sustava domovinske sigurnosti

Članak 7.

(1) U okviru sustava domovinske sigurnosti mogu biti angažirane pravne osobe posebno važne za obranu, za zaštitu i spašavanje (Hrvatska vatrogasna zajednica, Hrvatski crveni križ, Hrvatska gorska služba spašavanja i dr.), udruge proizašle iz Domovinskoga rata, udruge građana, kao i druge pravne osobe koje zbog svojih sposobnosti mogu biti potpora sustavu domovinske sigurnosti u provedbi aktivnosti i zadaća upravljanja sigurnosnim rizicima i u kriznim situacijama od važnosti za nacionalnu sigurnost.

(2) U okviru sustava domovinske sigurnosti mogu biti angažirane i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(3) Odluku o angažiranju pravnih osoba iz stavka 1. ovoga članka donosi Vlada Republike Hrvatske.

(4) Kriteriji i uvjeti angažiranja pravnih osoba iz stavka 1. ovoga članka uredit će se uredbom Vlade Republike Hrvatske.

Vijeće za nacionalnu sigurnost

Članak 8.

(1) Vijeće za nacionalnu sigurnost je središnje tijelo sustava domovinske sigurnosti.

(2) Sastav Vijeća za nacionalnu sigurnost propisan je zakonom kojim se uređuje sigurnosno-obavještajni sustav Republike Hrvatske.

(3) Vijeće za nacionalnu sigurnost razmatra i procjenjuje sigurnosne prijetnje i rizike, pitanja iz djelokruga središnjih tijela državne uprave i drugih državnih tijela koja se odnose na nacionalnu sigurnost te donosi smjernice, odluke i zaključke o načinima zaštite i ostvarivanja interesa nacionalne sigurnosti koji se odnose i na sustav domovinske sigurnosti.

(4) Vijeće za nacionalnu sigurnost odobrava planove rada i razvoja sustava domovinske sigurnosti.

Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti

Članak 9.

(1) Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti je međuresorno tijelo nadležno za usklađivanje i koordiniranje rada sustava domovinske sigurnosti.

(2) Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti pokreće inicijative i izrađuje planove potrebne radi ostvarivanja ciljeva iz članka 5. ovoga Zakona.

(3) Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti:

1. izrađuje godišnje planove rada i razvoja sustava domovinske sigurnosti koje dostavlja na odobrenje Vijeću za nacionalnu sigurnost i poduzima mjere radi njihove provedbe

2. usklađuje provedbu smjernica, odluka i zaključaka Vijeća za nacionalnu sigurnost u okviru svoje nadležnosti u području upravljanja sigurnosnim rizicima te prevencije i upravljanja u krizama

3. pokreće i koordinira izradu Strategije nacionalne sigurnosti, ili njezino ažuriranje, u skladu s promjenama sigurnosnog okruženja te predlaže Vladi Republike Hrvatske nositelja izrade i usmjerava njegov rad

4. razmatra izvješća o stanju sigurnosnih prijetnji i rizika koja izrađuju nadležna državna tijela te koordinira izradu procjene nacionalnih sigurnosnih rizika

5. razmatra provedbu strateških i planskih dokumenata koji imaju utjecaj na sustav domovinske sigurnosti te daje preporuke državnim tijelima o pitanjima razvitka sposobnosti

6. razmatra prijedloge provedbenih dokumenata u definiranju, procjeni i tretiranju sigurnosnih rizika i usklađuje njihovu provedbu

7. razmatra planove razvitka sposobnosti odgovora na krize u tijelima sustava domovinske sigurnosti i međusobno ih usklađuje

8. organizira i sudjeluje u provedbi vježbi odgovora na krize koje se planiraju na razini Vlade Republike Hrvatske

9. daje nadležnim državnim tijelima preporuke za usklađivanje nacionalnih procedura i propisa s procedurama odgovora na krize Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora i Europske unije

10. na godišnjoj razini ili prema potrebi, predlaže Vijeću za nacionalnu sigurnost raspravu o sigurnosnim prijetnjama i procjeni nacionalnih sigurnosnih rizika te poduzimanje mjera za njihovo tretiranje

11. predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje odluke o angažiranju pravnih osoba iz članka 7. ovoga Zakona u aktivnostima i zadaćama upravljanja sigurnosnim rizicima

12. donosi odluku o izradi standardnih operativnih procedura i planova koji se odnose na upravljanje registriranim sigurnosnim rizicima od važnosti za nacionalnu sigurnost i na upravljanje u krizama.

Način odgovora na krize

Članak 10.

(1) Tijela iz sustava domovinske sigurnosti dostavljaju Koordinaciji za sustav domovinske sigurnosti informacije iz svojega djelokruga koje su relevantne kao indikatori pojave ili rasta sigurnosne prijetnje ili nastanka krize koja može biti rizik za nacionalnu sigurnost.

(2) U slučaju postupno nastupajuće ili iznenadne krize, koja predstavlja rizik za nacionalnu sigurnost, Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti predlaže Vladi Republike Hrvatske proglašenje krize, formiranje stožera za upravljanje krizom i način odgovora na krizu.

Angažiranje Oružanih snaga Republike Hrvatske

Članak 11.

U slučaju potrebe angažiranja Oružanih snaga Republike Hrvatske u odgovoru na krize, u skladu s odredbama ovoga Zakona, odluka se donosi na način propisan zakonom kojim se uređuje obrana.

Sastav Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti

Članak 12.

(1) Koordinaciju za sustav domovinske sigurnosti čine: potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske zadužen za nacionalnu sigurnost, kao predsjednik Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti; savjetnik predsjednika Republike Hrvatske zadužen za nacionalnu sigurnost; čelnici središnjih tijela državne uprave nadležnih za unutarnje poslove, obranu, vanjske poslove, hrvatske branitelje, civilnu zaštitu, zaštitu okoliša, financije, pravosuđe, zdravstvo, more, promet i infrastrukturu; načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske; glavni ravnatelj policije; glavni vatrogasni zapovjednik; predstojnik Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost; ravnatelj Sigurnosno-obavještajne agencije, ravnatelj Vojne sigurnosno-obavještajne agencije i ravnatelj Zavoda za sigurnost informacijskih sustava.

(2) U sastav Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti mogu, po potrebi, biti uključeni i čelnici središnjih tijela državne uprave iz članka 6. točaka 2. i 3. ovoga Zakona.

Rad Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti

Članak 13.

(1) Za potrebe provedbe pojedinih odluka ili zadaća Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti može organizirati radne skupine i odrediti tijelo iz sustava domovinske sigurnosti koje će usmjeravati rad skupine.

(2) Sjednice Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti održavaju se jedanput u tri mjeseca, a po potrebi i češće.

(3) Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti o zaključcima sa sjednice Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti izvješćuje predsjednika Republike Hrvatske, predsjednika Vlade Republike Hrvatske i predsjednika Hrvatskoga sabora, a jedanput godišnje dostavlja im izvješće o radu.

(4) Organizacijska i administrativna pitanja funkcioniranja Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti uređuju se Poslovnikom o radu Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti.

Sjednice Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti

Članak 14.

(1) Sjednice Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti saziva i pitanja o kojima će se raspravljati i odlučivati utvrđuje predsjednik Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti.

(2) Sjednicom predsjeda predsjednik Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti, a u slučaju njegove odsutnosti jedan od članova Koordinacije kojega on odredi.

(3) Pitanja o kojima će se raspravljati na sjednici mogu predložiti i članovi Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti.

(4) Na sjednici Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti mogu po potrebi i na poziv predsjednika Koordinacije sudjelovati i predstavnici drugih tijela nadležnih za područja o kojima se raspravlja.

Članak 15.

Iznimno od članka 14. stavka 1. ovoga Zakona, sjednicu Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti može sazvati predsjednik Vlade Republike Hrvatske, koji tada i predsjeda sjednicom.

Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost

Članak 16.

(1) Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost pruža administrativnu potporu radu Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti.

(2) U vezi s potporom iz stavka 1. ovoga članka Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost pribavlja potrebne podatke od tijela nadležnih za pojedina područja od interesa za rad Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti.

Članak 17.

Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost sudjeluje u izradi strateških dokumenata iz područja nacionalne sigurnosti i sustava domovinske sigurnosti, kao i u izradi procjene nacionalnih sigurnosnih rizika i određivanju prioriteta u njihovu tretiranju te u vezi s tim surađuje i daje potporu nadležnim državnim tijelima, osobito onima čije su obveze određene zakonom kojim se uređuje sigurnosna zaštita kritičnih infrastruktura.

DIO TREĆI
FINANCIRANJE

Članak 18.

(1) Sredstva za provedbu ovoga Zakona osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

(2) U slučajevima krize, ako sredstva proračunske zalihe u maksimalnom iznosu od 0,50 posto planiranih proračunskih prihoda bez primitaka propisana zakonom kojim se uređuje proračun nisu dostatna, moguće je izvršiti preraspodjelu sredstava u državnom proračunu Republike Hrvatske na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika i kod izvanproračunskih korisnika.

(3) Preraspodjela sredstava iz stavka 2. ovoga članka može se izvršiti u iznosu većem od propisanoga zakonom kojim se uređuje proračun, kao i na proračunskim stavkama naknadno utvrđenih aktivnosti i projekata za koje se sredstva osiguravaju.

(4) Vlada Republike Hrvatske na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije donosi odluku o preraspodjeli sredstava iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Vlada Republike Hrvatske o preraspodjelama sredstava iz stavka 2. ovoga članka izvještava Hrvatski sabor u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske.

DIO ČETVRTI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Plan standardnih operativnih procedura

Članak 19.

Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti dinamički plan izrade standardnih operativnih procedura i planova koji se odnose na upravljanje registriranim sigurnosnim rizicima od važnosti za nacionalnu sigurnost i na upravljanje u krizama iz članka 9. stavka 3. točke 12. ovoga Zakona.

Uredba o kriterijima i uvjetima angažiranja pravnih osoba

Članak 20.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti uredbu o kriterijima i uvjetima angažiranja pravnih osoba iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona u provedbi aktivnosti i zadaća u okviru sustava domovinske sigurnosti.

Poslovnik o radu Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti

Članak 21.

Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti Poslovnik o radu Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti iz članka 13. stavka 4. ovoga Zakona.

Stupanje na snagu

Članak 22.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-01/87

Zagreb, 27. listopada 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.