Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o aerosolnim raspršivačima

NN 117/2017 (29.11.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o aerosolnim raspršivačima

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

2710

Na temelju članka 4. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, br. 80/2013 i 14/2014) ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O AEROSOLNIM RASPRŠIVAČIMA

Članak 1.

U Pravilniku o aerosolnim raspršivačima (»Narodne novine«, br. 45/2014 i 140/2014) u članku 1. stavku 2. iza podstavka 4. dodaje se podstavak 5. koji glasi:

» – Direktiva Komisije (EU) 2016/2037 оd 21. studenoga 2016. o izmjeni Direktive Vijeća 75/324/EEZ u pogledu najvećeg dopuštenog tlaka aerosolnih raspršivača te radi prilagodbe njezinih odredaba o označivanju Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (Tekst značajan za EGP (SL L 314, 22. 11. 2016.))«.

Članak 2.

U Dodatku 2.Opće odredbe, točka 2.2 Označivanje mijenja se i glasi:

»2.2. Označivanje

Ne dovodeći u pitanje Uredbu (EZ) br. 1272/2008 svaki aerosolni raspršivač mora vidljivo imati čitljive i neizbrisive oznake:

(a) ako je aerosol klasificiran kao »nezapaljiv« prema kriterijima iz točke 1.11., oznaku opasnosti »Upozorenje« i ostale elemente naljepnice za 3. kategoriju aerosola predviđene u tablici 2.3.1. u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008;

(b) ako je aerosol klasificiran kao »zapaljiv« prema kriterijima iz točke 1.11., oznaku opasnosti »Upozorenje« i ostale elemente naljepnice za 2. kategoriju aerosola predviđene u tablici 2.3.1. u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008;

(c) ako je aerosol klasificiran kao »vrlo lako zapaljiv« prema kriterijima iz točke 1.11., oznaku opasnosti »Opasnost« i ostale elemente naljepnice za 1. kategoriju aerosola predviđene u tablici 2.3.1. u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008;

(d) ako je aerosolni raspršivač namijenjen za maloprodaju, oznaku obavijesti P102 predviđenu u dijelu 1. tablici 6.1. Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 1272/2008;

(e) sve dodatne oznake upozorenja o djelovanju kojima se potrošače upozorava na posebne opasnosti proizvoda; ako su uz aerosolni raspršivač priložene zasebne upute za upotrebu, u njima se moraju naglasiti takva upozorenja o djelovanju.«

Članak 3.

U Dodatku 3. Posebne odredbe za aerosolne raspršivače izrađene od metala, točka 3.1.2. Punjenje mijenja se i glasi:

»3.1.2. Punjenje

3.1.2 Tlak pri 50 °C u aerosolnom raspršivaču ne smije biti veći od vrijednosti predviđenih u sljedećoj tablici, ovisno o sadržaju plinova u aerosolnom raspršivaču:

Sadržaj plinovaTlak pri 50 °C
Ukapljeni plin ili mješavina plinova koji su zapaljivi u zraku temperature 20 °C pri standardnom tlaku od 1,013 bara12 bara
Ukapljeni plin ili mješavina plinova koji nisu zapaljivi u zraku temperature 20 °C pri standardnom tlaku od 1,013 bara13,2 bara
Stlačeni plinovi ili pod tlakom otopljeni plinovi koji nisu zapaljivi u zraku temperature 20 °C pri standardnom tlaku od 1,013 bara15 bara

Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 12. veljače 2018.

Klasa: 011-01/13-01/202
Urbroj: 526-03-02-01/1-17-13
Zagreb, 13. studenoga 2017.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica
dr. sc. Martina Dalić, v. r.