Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

NN 122/2017 (8.12.2017.), Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2782

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/01 i 39/09), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. prosinca 2017. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 25/13, 72/13, 151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 – ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 – ispravak i 74/17), u članku 9. podstavku a) Položaji I. vrste, točka 3. mijenja se i glasi:

»3. ravnatelji ustanove kulture i zaklade u kulturi
kojima je osnivač Republika Hrvatska
2,813«.

U točki 4. riječi: »ravnatelji ustanove kulture i zaklade u kulturi kojima je osnivač Republika Hrvatska,« brišu se.

U točki 5. iza riječi: »Moderne galerije Zagreb« dodaju se riječi:

»pomoćnik ravnatelja Hrvatskog audiovizualnog centra

pomoćnik ravnatelja Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata

pomoćnik ravnatelja Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru«.

U podstavku b) Radna mjesta I. vrste, točki 7. iza riječi: »arhivist specijalist« dodaju se riječi: »tutti-glazbenici«.

U točki 10. riječi: »tutti-glazbenici« brišu se.

U podstavku d) Radna mjesta III. vrste, točki 1. iza riječi: »restaurator majstor« dodaje se riječ: »staklopuhač«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-03/87

Urbroj: 5030127/12-17-2

Zagreb, 7. prosinca 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.