Odluka o gradskim porezima Grada Jastrebarskog

NN 123/2017 (12.12.2017.), Odluka o gradskim porezima Grada Jastrebarskog

Grad Jastrebarsko

2806

Na temelju članka 20., članka 41. stavak 4. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16 i 101/17) i članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog (»Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog«, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 4. sjednici održanoj 28. studenoga 2017., donosi

ODLUKU

O GRADSKIM POREZIMA GRADA JASTREBARSKOG

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Gradu Jastrebarskom. (u nastavku teksta: Grad)

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Gradu Jastrebarskom na temelju odredbe članka 20. Zakona o lokalnim porezima pripadaju sljedeći porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor

4. porez na korištenje javnih površina.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se na području Grada sukladno zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuje porez na dohodak i ovoj Odluci.

Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog dohotka.

Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koje je obveznik poreza na dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području Grada.

Članak 4.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno zakonu i podzakonskim propisima iz članka 3. stavak 1. ove Odluke.

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 9% na osnovicu iz članka 4. ove Odluke.

Prirez porezu na dohodak uplaćuje se u korist Proračuna Grada.

2. Porez na potrošnju

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodna vina, specijalna vina, piva i bezalkoholna pića u ugostiteljskim objektima na području Grada.

Članak 7.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Grada.

Članak 8.

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskom objektu, bez poreza na dodanu vrijednost.

Članak 9.

Porez na potrošnju obveznik poreza obračunava i plaća u rokovima i na način propisan Zakonom o lokalnim porezima.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Porez na potrošnju uplaćuje se su korist Proračuna Grada.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 10.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Članak 11.

Porezni obveznik je pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor na području Grada.

Članak 12.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 15 kn po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Pod korisnom površinom kuće za odmor smatra se neto površina kuće za odmor ili stana.

Članak 13.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor do 10 četvornih metara korisne površine.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 14.

Obveznik poreza na korištenje javnih površina je pravna i fizička osoba koja koristi javne površine sukladno Zakonu i odredbama ove Odluke.

Javnom površinom smatra se površina u općoj uporabi odnosno sve površine koje su namijenjene svima i pod jednakim uvjetima na području grada sukladno Odluci o komunalnom redu Grada Jastrebarskog.

Članak 15.

Osnovica poreza na korištenje javnih površina je svota zakup­nine.

Članak 16.

Porez na korištenje javnih površina plaća se po stopi od 20%.

Članak 17.

Obračun i uplatu poreza na korištenje javnih površina dužan je izvršiti obveznik poreza na korištenje javnih površina, i to:

– do 5. u mjesecu za prethodni mjesec kada se radi o zakupu na duži rok od mjesec dana,

– danom dobivanja rješenja o korištenju javne površine ako se radi o zakupu unutar 30 dana.

Članak 18.

Kada se lokacija o korištenju javnih površina dodjeljuje komisijski, a zakup određuje neposrednom pogodbom, tijelo nadležno za dodjelu javne površine dužno je danom neposredne pogodbe obračunati i naplatiti porez iz članka 16. ove Odluke.

III. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 19.

Poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate svih gradskih poreza iz članka 2. ove Odluke prenose se na Ministarstvo financija – Poreznu upravu, Područni ured Zagrebačka županija, Ispostava Jastrebarsko, u skladu s odredbama Zakona i Suglasnosti Ministarstva financija.

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

Porezna uprava dužna je do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, Gradu dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za raspoređivanje uplaćenih prihoda korisnicima, da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u Državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima i o prirezu porezu na dohodak (»Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog«, broj 6/01) i Odluka o prijenosu u cijelosti poslova utvrđivanja i naplate gradskih poreza (»Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog«, broj 1/02).

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama« i u »Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog«.

Klasa: 021-05/17-01/06

Urbroj: 238/12-01-17-13

Jastrebarsko, 28. studenoga 2017.

Predsjednica Gradskog vijeća
Grada Jastrebarskog
Željka Kovačić, prof., v. r.