Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu

NN 124/2017 (13.12.2017.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu

HRVATSKI SABOR

2813

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 30. studenoga 2017. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na:

1. Financijski plan za 2018. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 3.426.937.090 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 3.090.937.090 kuna

– višak u iznosu od 336.000.000 kuna

2. Projekciju plana za 2019. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 4.002.572.747 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 3.702.572.747 kuna

– višak u iznosu od 300.000.000 kuna

3. Projekciju plana za 2020. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 4.345.650.185 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 4.045.650.185 kuna

– višak u iznosu od 300.000.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave.

Klasa: 400-06/17-01/04

Zagreb, 30. studenoga 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA
ZA 2019. I 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Izvršenje 2016.Plan 2017.Plan za 2018.Projekcija plana
za 2019.
Projekcija plana
za 2020.
PRIHODI POSLOVANJA3.589.351.3083.110.105.6813.426.837.0904.002.472.7474.345.550.185
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE82.460100.000100.000100.000100.000
UKUPNI PRIHODI3.589.433.7683.110.205.6813.426.937.0904.002.572.7474.345.650.185
RASHODI POSLOVANJA2.799.884.9552.586.194.6812.718.787.0903.184.022.7473.613.650.185
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU562.048.659308.365.000372.150.000518.550.000432.000.000
UKUPNI RASHODI3.361.933.6142.894.559.6813.090.937.0903.702.572.7474.045.650.185
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK227.500.154215.646.000336.000.000300.000.000300.000.000
 
B. RAČUN FINANCIRANJA
Izvršenje 2016.Plan 2017.Plan za 2018.Projekcija plana
za 2019.
Projekcija plana
za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA308.030.788156.354.00074.000.000111.000.000100.000.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA514.661.482394.000.000440.000.000441.000.000430.000.000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE90.076.42422.000.00030.000.00030.000.00030.000.000
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU-110.945.8840000
NETO FINANCIRANJE-227.500.154-215.646.000-336.000.000-300.000.000-300.000.000
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE00000


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod­skupinaNaziv prihodaIzvršenje 2016.Plan 2017.Plan za 2018.Projekcija plana
za 2019.
Projekcija plana
za 2020.
6PRIHODI POSLOVANJA3.589.351.3083.110.105.6813.426.837.0904.002.472.7474.345.550.185
63Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna1.256.446.378694.856.1811.046.814.8041.511.610.5071.860.133.248
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU20.821.62429.200.0007.800.000

633Pomoći proračunu iz drugih proračuna1.235.334.776665.356.1811.038.714.804

634Pomoći od izvanproračunskih korisnika289.978300.000300.000

64Prihodi od imovine11.854.29714.800.00014.850.00014.850.00014.850.000
641Prihodi od financijske imovine10.613.01813.000.00013.050.000

642Prihodi od nefinancijske imovine1.190.3751.700.0001.700.000

643Prihodi od kamata na dane zajmove50.904100.000100.000

65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada2.172.807.1612.248.449.5002.277.750.2862.268.050.2402.238.486.937
652Prihodi po posebnim propisima2.172.807.1612.248.449.5002.277.750.286

66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija148.243.472152.000.00087.422.000207.962.000232.080.000
663Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna148.243.472152.000.00087.422.000

7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE82.460100.000100.000100.000100.000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine82.460100.000100.000100.000100.000
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata66.260100.000100.000

723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava16.20000


RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod­skupinaNaziv rashodaIzvršenje 2016.Plan 2017.Plan za 2018.Projekcija plana
za 2019.
Projekcija plana
za 2020.
         
3RASHODI POSLOVANJA2.799.884.9552.586.194.6812.718.787.0903.184.022.7473.613.650.185
31Rashodi za zaposlene140.295.848157.445.000161.261.000168.147.000175.159.000
311Plaće (Bruto)116.673.213131.300.000134.300.000

312Ostali rashodi za zaposlene3.575.8313.600.0003.900.000

313Doprinosi na plaće20.046.80422.545.00023.061.000

32Materijalni rashodi978.874.677964.805.0001.048.329.0001.019.471.0001.019.481.000
321Naknade troškova zaposlenima8.141.2528.670.0009.838.000

322Rashodi za materijal i energiju19.471.54524.017.00024.342.000

323Rashodi za usluge943.320.055920.460.3001.001.585.000

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa245.111300.000300.000

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.696.71411.357.70012.264.000

34Financijski rashodi58.584.98353.180.00042.490.00042.490.00031.490.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove57.527.67852.000.00041.000.000

343Ostali financijski rashodi1.057.3051.180.0001.490.000

36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna33.270.85926.135.00051.850.00031.750.00023.200.000
361Pomoći inozemnim vladama237.4881.000.0002.000.000

363Pomoći unutar općeg proračuna33.033.37125.135.00049.850.000

38Ostali rashodi1.588.858.5881.384.629.6811.414.857.0901.922.164.7472.364.320.185
381Tekuće donacije686.177820.000820.000

383Kazne, penali i naknade štete312.1331.300.0001.600.000

386Kapitalne pomoći1.587.860.2781.382.509.6811.412.437.090

         
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE562.048.659308.365.000372.150.000518.550.000432.000.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine9.822.60615.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva9.822.60615.000.00020.000.000

42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine410.739.988102.365.000165.700.000287.550.000281.000.000
421Građevinski objekti390.122.51869.365.000104.900.000

422Postrojenja i oprema13.894.93020.200.00042.800.000

423Prijevozna sredstva399.7361.100.0008.000.000

426Nematerijalna proizvedena imovina6.322.80411.700.00010.000.000

45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini141.486.065191.000.000186.450.000211.000.000131.000.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima141.486.065191.000.000186.450.000B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-redSku-pinaPod­skupinaIzvršenje 2016.Plan 2017.Plan za 2018.Projekcija plana
za 2019.
Projekcija plana
za 2020.
NETO FINANCIRANJE-206.630.694-237.646.000-366.000.000-330.000.000-330.000.000
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA308.030.788156.354.00074.000.000111.000.000100.000.000
84Primici od zaduživanja308.030.788156.354.00074.000.000111.000.000100.000.000
847Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti308.030.788156.354.00074.000.000

5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA514.661.482394.000.000440.000.000441.000.000430.000.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova514.661.482394.000.000440.000.000441.000.000430.000.000
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru2.590.9332.600.00014.000.000

544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora350.687.093189.000.000204.000.000

547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti161.383.456202.400.000222.000.000


II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivIzvršenje 2016.Plan 2017.Plan za 2018.Projekcija plana
za 2019.
Projekcija plana
za 2020.
       
01HRVATSKE VODE3.876.595.0963.288.559.6813.530.937.0904.143.572.7474.475.650.185
       
100ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE225.945.857273.000.000272.516.000289.550.000290.000.000
       
A1000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE199.954.882230.000.000236.516.000247.000.000254.000.000
31Rashodi za zaposlene140.295.848157.445.000161.261.000168.147.000175.159.000
311Plaće (Bruto)116.673.213131.300.000134.300.000

312Ostali rashodi za zaposlene3.575.8313.600.0003.900.000

313Doprinosi na plaće20.046.80422.545.00023.061.000

32Materijalni rashodi58.434.16271.205.00073.605.00077.203.00077.191.000
321Naknade troškova zaposlenima8.141.2528.670.0009.838.000

322Rashodi za materijal i energiju7.826.8068.032.0008.032.000

323Rashodi za usluge37.661.45948.500.30049.530.000

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa245.111300.000300.000

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.559.5345.702.7005.905.000

34Financijski rashodi1.033.6951.150.0001.450.0001.450.0001.450.000
343Ostali financijski rashodi1.033.6951.150.0001.450.000

38Ostali rashodi191.177200.000200.000200.000200.000
381Tekuće donacije191.177200.000200.000

       
K2000OPREMANJE11.377.04016.900.00011.800.0005.750.00010.650.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine11.377.04016.900.00011.800.0005.750.00010.650.000
422Postrojenja i oprema11.377.04016.900.00011.800.000

       
K2001INFORMATIZACIJA8.840.69415.000.00013.000.00013.000.00013.000.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine8.840.69415.000.00013.000.00013.000.00013.000.000
422Postrojenja i oprema2.517.8903.300.0003.000.000

426Nematerijalna proizvedena imovina6.322.80411.700.00010.000.000

       
K2002PRIJEVOZNA SREDSTVA399.7361.100.0001.200.000800.000800.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine399.7361.100.0001.200.000800.000800.000
423Prijevozna sredstva399.7361.100.0001.200.000

       
K2003POSLOVNE ZGRADE5.373.50510.000.00010.000.00023.000.00011.550.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.373.50510.000.00010.000.00023.000.00011.550.000
421Građevinski objekti5.373.50510.000.00010.000.000

       
101SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI572.189.160446.000.000481.000.000482.000.000460.000.000
       
A1001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU10.167.71610.100.00021.300.00031.700.00030.000.000
34Financijski rashodi7.576.7837.500.0007.300.0007.300.0006.000.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove7.576.7837.500.0007.300.000

54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova2.590.9332.600.00014.000.00024.400.00024.000.000
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru2.590.9332.600.00014.000.000

       
A1002ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA386.894.834218.000.000224.500.000199.100.000168.500.000
34Financijski rashodi36.207.74129.000.00020.500.00020.500.00010.000.000
342Kamate za primljene zajmove36.207.74129.000.00020.500.000

54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova350.687.093189.000.000204.000.000178.600.000158.500.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora350.687.093189.000.000204.000.000

       
A1013ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI175.126.610217.900.000235.200.000251.200.000261.500.000
34Financijski rashodi13.743.15415.500.00013.200.00013.200.00014.000.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove13.743.15415.500.00013.200.000

54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova161.383.456202.400.000222.000.000238.000.000247.500.000
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti161.383.456202.400.000222.000.000

       
103TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA923.937.942897.550.000978.984.000946.528.000946.550.000
       
A1004REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA677.526.667627.000.000680.000.000660.528.000660.000.000
32Materijalni rashodi677.482.095626.700.000679.400.000659.928.000659.400.000
322Rashodi za materijal i energiju7.802.66410.900.00010.550.000

323Rashodi za usluge669.444.557615.400.000668.350.000

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja234.874400.000500.000

38Ostali rashodi44.572300.000600.000600.000600.000
383Kazne, penali i naknade štete44.572300.000600.000

       
A1006OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE74.595.03370.000.00085.000.00080.000.00080.000.000
32Materijalni rashodi74.595.03370.000.00085.000.00080.000.00080.000.000
323Rashodi za usluge74.595.03370.000.00085.000.000

       
A1007TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA54.759.62662.000.00071.000.00066.500.00067.000.000
32Materijalni rashodi54.164.72661.380.00070.380.00065.880.00066.380.000
323Rashodi za usluge54.163.61661.375.00070.375.000

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.1105.0005.000

38Ostali rashodi594.900620.000620.000620.000620.000
381Tekuće donacije495.000620.000620.000

386Kapitalne pomoći99.90000

       
A1008HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA96.1323.000.0002.000.0003.000.0003.000.000
32Materijalni rashodi96.1323.000.0002.000.0003.000.0003.000.000
323Rashodi za usluge96.1323.000.0002.000.000

       
A1009IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA102.081.369114.000.000118.000.000110.000.000110.000.000
32Materijalni rashodi100.490.975111.970.000115.960.000107.960.000107.960.000
322Rashodi za materijal i energiju1.883.7753.000.0003.000.000

323Rashodi za usluge98.457.532108.830.000112.730.000

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja149.668140.000230.000

34Financijski rashodi23.61030.00040.00040.00040.000
343Ostali financijski rashodi23.61030.00040.000

36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.566.7842.000.0002.000.0002.000.0002.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna1.566.7842.000.0002.000.000

       
A1010VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ6.407.0517.500.0008.500.0008.500.0008.500.000
32Materijalni rashodi6.407.0517.500.0008.500.0008.500.0008.500.000
322Rashodi za materijal i energiju1.958.3002.085.0002.760.000

323Rashodi za usluge4.415.4275.355.0005.650.000

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja33.32460.00090.000

       
A1011IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU4.517.7248.050.0008.000.0008.000.0008.050.000
32Materijalni rashodi4.517.7248.050.0008.000.0008.000.0008.050.000
323Rashodi za usluge4.486.2998.000.0007.950.000

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja31.42550.00050.000

       
A1012OSTALI IZVANREDNI IZDACI3.954.3406.000.0006.484.00010.000.00010.000.000
32Materijalni rashodi2.686.7795.000.0005.484.0009.000.0009.000.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja100.0002.000.0001.484.000

36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.000.0000000
363Pomoći unutar općeg proračuna1.000.00000

38Ostali rashodi267.5611.000.0001.000.0001.000.0001.000.000
383Kazne, penali i naknade štete267.5611.000.0001.000.000

104PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI2.154.522.1371.672.009.6811.798.437.0902.425.494.7472.779.100.185
       
K2004KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA144.526.477200.000.000210.000.000220.000.000140.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna2.253.6626.000.00021.550.0006.000.0006.000.000
361Pomoći inozemnim vladama237.4881.000.0002.000.000

363Pomoći unutar općeg proračuna2.016.1745.000.00019.550.000

38Ostali rashodi786.7503.000.0002.000.0003.000.0003.000.000
386Kapitalne pomoći786.7503.000.0002.000.000

45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini141.486.065191.000.000186.450.000211.000.000131.000.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima141.486.065191.000.000186.450.000

       
K2005ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE118.475.21180.000.000180.000.000180.000.000180.000.000
38Ostali rashodi118.475.21180.000.000180.000.000180.000.000180.000.000
386Kapitalne pomoći118.475.21180.000.000180.000.000

       
K2006ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA141.067.60095.000.000110.000.00090.000.00090.000.000
38Ostali rashodi141.067.60095.000.000110.000.00090.000.00090.000.000
386Kapitalne pomoći141.067.60095.000.000110.000.000

       
K2007EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA62.200.95516.000.00016.000.0006.000.0000
38Ostali rashodi10.662.62016.000.00016.000.0006.000.0000
386Kapitalne pomoći10.662.62016.000.00016.000.000

42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine51.538.3350000
421Građevinski objekti51.538.33500

       
K2010ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU
(ZEMLJIŠTE)
9.822.60615.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine9.822.60615.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva9.822.60615.000.00020.000.000

       
K2011PROJEKTI NAVODNJAVANJA91.044.23532.500.00028.300.00023.750.00015.200.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države28.450.41318.135.00028.300.00023.750.00015.200.000
363Pomoći unutar općeg proračuna28.450.41318.135.00028.300.000

42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine62.593.82214.365.000000
421Građevinski objekti62.593.82214.365.0000

       
K2013IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA1.326.746.2101.125.555.6811.178.137.0901.840.994.7472.288.400.185
38Ostali rashodi1.314.891.7581.080.555.6811.048.437.0901.595.994.7472.043.400.185
386Kapitalne pomoći1.314.891.7581.080.555.6811.048.437.090

42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine11.854.45245.000.000129.700.000245.000.000245.000.000
421Građevinski objekti11.854.45245.000.00094.900.000

422Postrojenja i oprema0028.000.000

423Prijevozna sredstva006.800.000

       
K2060PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE258.762.40486.354.00020.000.00000
38Ostali rashodi086.354.00020.000.00000
386Kapitalne pomoći086.354.00020.000.000

42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine258.762.4040000
421Građevinski objekti258.762.40400

       
K2061PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA1.876.43921.600.00036.000.00044.750.00045.500.000
38Ostali rashodi1.876.43921.600.00036.000.00044.750.00045.500.000
386Kapitalne pomoći1.876.43921.600.00036.000.000