Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

NN 128/2017 (21.12.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

MINISTARSTVO FINANCIJA

2921

Na temelju članka 93. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 115/16) i članka 253. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14 i 115/16) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 10/17), u članku 2. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Za porezne obveznike koji u Republici Hrvatskoj nemaju prebivalište niti uobičajeno boravište, isplatitelji primitaka uplaćuju porez na dohodak odnosno predujam poreza na dohodak prema svom sjedištu odnosno prebivalištu/uobičajenom boravištu.

(4) Obveze koje se utvrđuju rješenjem, sukladno odredbama Zakona, a koje se plaćaju kao mjesečni predujam poreza ili konačan porez u iznosu koji je u nesrazmjeru s troškovima platnog prometa mogu se utvrđivati kvartalno, polugodišnje ili godišnje.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.

Članak 2.

U članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi:

(3) Primici iz članka 8. stavaka 2. i 3. Zakona koji su u svezi s ostvarivanjem dohotka iz članka 5. Zakona, smatraju se oporezivim dohotkom. Primici iz članka 8. stavka 2. točke 1. Zakona smatraju se dohotkom, ako su u svezi s ostvarivanjem dohotka iz članka 5. Zakona i ako se ne isplaćuju po posebnim propisima. Primici po osnovi potpora zbog uništenja i oštećenja imovine zbog elementarnih nepogoda iz članka 8. stavka 2. točke 1. podtočke e) Zakona koje poslodavac i isplatitelj primitaka od nesamostalnog rada isplaćuje radniku i osobi koja kod njega ostvaruje primitke od nesamostalnog rada iz članka 21. Zakona, smatraju se primicima od kojih se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada prema članku 20. Zakona, osim primitaka po osnovi potpora zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne katastrofe koju je proglasila Vlada Republike Hrvatske pod uvjetom da su omogućeni svim radnicima koji su pretrpjeli štetu.«.

Članak 3.

U članku 5. iza stavka 13. dodaje se novi stavak 14. koji glasi:

»(14) Porez na dohodak ne plaća se na naknade za pokriće izdataka prijevoznih troškova, prehrane, smještaja i drugih prihvatljivih troškova propisanih pravilima i propisima tijela Europske unije, koje se isplaćuju dugoročnim i kratkoročnim stručnjacima u skladu s međunarodnim ugovorom za vrijeme rada na projektu financiranom od strane Europske unije za provedbu programa tehničke pomoći Europske unije i to najviše u visini propisanoj pravilima i propisima tijela Europske unije prema kojima se projekti provode pod uvjetom da su osigurane vjerodostojne isprave (ugovor, izvješće, obračun i dr.) sukladno navedenim pravilima i propisima te pod uvjetom da se isplaćene naknade ne smatraju izvorom dohotka iz članka 5. Zakona.«.

Dosadašnji stavak 14. postaje stavak 15.

Članak 4.

U članku 6. stavku 8. iza riječi: »glase na isplatitelja – neprofitnu organizaciju« dodaju se riječi: »te naknade iz članka 7. stavka 2. r.br. 31. ovoga Pravilnika koje se isplaćuju osobama s invaliditetom koje u skladu s propisom kojim je uređen znak pristupačnosti u trenutku odlaska na službeni put imaju pravo na znak pristupačnosti«.

Članak 5.

U članku 7. stavku 2. riječi: »točke 9. Zakona« zamjenjuju se riječima: »točaka 9. i 13. Zakona«.

U stavku 2. r.br. 17. iza riječi: »djetetu« dodaju se riječi: »umrlog ili bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti«.

Iza stavka 9. dodaje se novi stavak 10. koji glasi:

»(10) Rad na terenu državnih i javnih službenika i namještenika, u smislu odredbi Zakona i ovoga Pravilnika, uz ispunjavanje uvjeta iz stavka 9. ovoga članka, određuje se ovisno o opisu poslova radnog mjesta iz pravilnika o unutarnjem redu i nadležnosti ustrojstvene jedinice u koju je državni i javni službenik i namještenik raspoređen, utvrđenom u aktu o unutarnjem ustrojstvu državnog odnosno javnog tijela.«.

Dosadašnji stavak 10. koji postaje stavak 11. mijenja se i glasi:

»(11) Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu jesu naknade za pokriće izdataka prehrane, pića i prijevoza u mjestu u koje je radnik upućen na službeno putovanje i to iz mjesta u kojemu je mjesto rada ili iz mjesta prebivališta/uobičajenog boravišta radnika koji se upućuje na službeno putovanje u drugo mjesto (osim u mjesto u kojemu ima prebivalište ili uobičajeno boravište), a udaljenosti najmanje 30 kilometara«.

Dosadašnji stavak 11. koji postaje stavak 12. mijenja se i glasi:

»(12) Dnevnice za rad na terenu u zemlji i inozemstvu jesu naknade na ime pokriće troškova prehrane i drugih troškova radnika na terenu u zemlji, osim troškova smještaja koji se podmiruju na teret poslodavca i ne smatraju se dohotkom radnika. Dnevnica za rad na terenu se može isplatiti i u slučaju kada ne postoji potreba za noćenjem radnika na terenu te za dane provedene u odlasku i povratku s terenskog rada ako su zadovoljeni ostali uvjeti vezani za rad na terenu propisani ovim Pravilnikom.«.

Iza dosadašnjeg stavka 11. koji postaje stavak 12. dodaje se novi stavak 13. koji glasi:

»(13) Ako je na službenom putovanju odnosno radu na terenu, na teret poslodavca, osiguran jedan obrok (ručak ili večera) neoporezivi iznos dnevnice iz stavka 2. r.br. 19. i/ili r.br. 20. i/ili r.br. 21. i/ili r.br. 22. ovoga članka koji se isplaćuje u novcu umanjuje se za 30% odnosno za 60% ako su osigurana dva obroka (ručak i večera). Doručak koji je uračunat u cijenu noćenja smatra se troškom noćenja i ne smatra se osiguranom prehranom. Smatrat će se da je osobi prehrana osigurana i ako je osiguran obrok (ručak i/ili večera):

– u cijeni kotizacije za prisustvovanja seminarima, stručnim savjetovanjima i slično

– u cijeni karte za putovanje brodom

– u cijeni zrakoplovne putničke karte, zbog prekida putovanja ili

– iz sredstava reprezentacije poslodavca.«.

Dosadašnji stavci 12. i 13. postaju stavci 14. i 15.

U dosadašnjem stavku 14. koji postaje stavak 16. riječi »u smislu stavka 13.« zamjenjuju se riječima: »u smislu stavka 15.«.

U dosadašnjem stavku 15. koji postaje stavak 17. tekst: »od sata polaska zrakoplova iz posljednje zračne luke u Republici Hrvatskoj do sata povratka u prvu zračnu luku u Republici Hrvatskoj« zamjenjuje se tekstom: »dva sata prije vremena predviđenog polijetanja zrakoplova iz posljednje zračne luke u Republici Hrvatskoj do vremena dolaska zrakoplova u prvu zračnu luku u Republici Hrvatskoj«.

U dosadašnjem stavku 16. koji postaje stavak 18. tekst:

»Ako se za službeno putovanje u inozemstvo koristi zrakoplov, inozemna dnevnica se obračunava od sata polaska zrakoplova iz posljednje zračne luke u Republici Hrvatskoj do sata povratka zrakoplova u prvu zračnu luku u Republici Hrvatskoj.« zamjenjuje se tekstom:

»Ako se za službeno putovanje u inozemstvo koristi zračni prijevoz, inozemna dnevnica se obračunava dva sata prije vremena predviđenog polijetanja zrakoplova iz posljednje zračne luke u Republici Hrvatskoj do vremena dolaska zrakoplova u prvu zračnu luku u Republici Hrvatskoj.«, a na kraju stavka točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: »a svako zadržavanje u stranoj državi kraće od 12 sati, obračunava se u vrijeme provedeno u idućoj državi u kojoj se provelo više od 12 sati.«.

Dosadašnji stavak 17. postaje stavak 19.

U dosadašnjem stavku 18. koji postaje stavak 20. na kraju stavka dodaje se tekst: »Ako je ukupno na putovanju osoba provela više od osam, odnosno više od 12 sati, a u inozemstvu manje od osam sati, tada se isplaćuje pripadajuća tuzemna dnevnica uzevši u obzir ukupan broj sati provedenih na putovanju u tuzemstvu i inozemstvu.«.

Dosadašnji stavci 19. – 25. postaju stavci 21. – 27.

Dosadašnji stavak 26. koji postaje stavak 28. mijenja se i glasi:

»(28) Oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se troškovi prijevoza prigodom upućivanja radnika na i povratka s obrazovanja i izobrazbe iz članka 22. stavka 1. točke 5. Zakona, ako se obrazovanje i izobrazba obavlja izvan mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika i to do visine cijene karata sredstvima javnog prijevoza i troškovi smještaja do visine stvarnih izdataka, a u slučajevima seminara, savjetovanja i izobrazbe koji ne traju dulje od sedam dana dnevnice i/ili naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do visine i pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.«.

Dosadašnji stavci 27. – 32. postaju stavci 29. – 34.

Iza dosadašnjeg stavka 32. koji postaje stavak 34. dodaju se stavci 35. i 36. koji glase:

»(35) Trošak smještaja i prehrane radnika, koji s poslodavcem imaju sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme za sezonske poslove, u skladu s propisima kojima su uređeni radni odnosi, za vrijeme rada u sjedištu poslodavca ili njegove poslovne jedinice izvan mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika radi poslova koje obavlja (mjesto rada se razlikuje od mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika, pri čemu je mjesto rada udaljeno od tih mjesta najmanje 30 kilometara), a koji se podmiruju na teret poslodavca ne smatraju se dohotkom od nesamostalnog rada, pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama smještaja i prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Ako je smještaj i/ili prehrana organizirana kod samog poslodavca o tome poslodavac mora osigurati kao dokaz odgovarajuću vjerodostojnu dokumentaciju.

(36) Oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se voda te topli i hladni napitci (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol), a koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena.«.

Članak 6.

U članku 15. stavku 2. riječi: »ili uvjerenjem Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom o upisu u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom i« zamjenjuju se riječima: »i/ili«.

U stavku 3. na kraju stavka dodaje se tekst: »Pod vjerodostojnim ispravama nadležnih tijela za priznavanjem prava iz članka 14. stavka 4. r.br. 12. Zakona smatra se i uvjerenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom o invaliditetu u odnosu na rad.«.

Članak 7.

U članku 18. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) iz članka 21. stavka 1. Zakona smatraju se i primici koje fizičke osobe ostvare kao dugoročni stručnjaci u skladu s međunarodnim ugovorom za rad na projektu financiranom od strane Europske unije za provedbu programa tehničke pomoći Europske unije, a koje im isplaćuje njihov poslodavac (matična administracija ili provedbena agencija).«.

Članak 8.

U članku 19. stavak 3. briše se.

Članak 9.

U članku 21. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako uslijed primjene zakonom utvrđenih promjenjivih parametara iznos obračunate kamate koja je ugovorena iznad stope od 3% godišnje u određenom trenutku padne ispod stope od 3% godišnje tako novoutvrđena kamata ne smatra se povoljnijom kamatom iz članka 21. stavka 3. Zakona.«.

Dosadašnji stavci 3. – 4. postaju stavci 4. – 5.

Članak 10.

U članku 22. stavku 3. točki 7. riječi: »preko 400,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »preko 600,00 kuna«.

Članak 11.

U članku 23. iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Pravo na umanjenje predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada umirovljenicima iz članka 24. stavka 5. Zakona ostvaruje se po osnovi ostvarenog dohotka od mirovine, neovisno o tome ostvaruje li porezni obveznik neki drugi primitak.«.

(6) Umanjenje obračunanog predujma poreza na dohodak iz stavka 5. ovoga članka primjenjuje se i na nasljednike sukladno članku 2. Zakona.«.

Članak 12.

U članku 27. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Porezna uprava može po službenoj dužnosti promijeniti podatke iskazane na Obrascu PK ili zatvoriti razdoblje korištenja osobnog odbitka u slučaju kada na temelju podataka iz svojih službenih evidencija ili drugih dostatnih izvora uoči da su podaci na Obrascu PK netočni ili nepotpuni o čemu će izvijestiti poslodavce i porezne obveznike kojima su izmijenjene porezne kartice odnosno dostaviti izmijenjeni Obrazac PK.«.

Članak 13.

U članku 28. stavku 4. riječi: »u papirnatom obliku ili samo jedan aktivan elektronički zapis« brišu se.

Stavak 5. briše se.

Dosadašnji stavak 6. koji postaje stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Poslodavac i isplatitelj plaće obvezan je Obrazac PK izdan u papirnatom obliku dati radniku i osobi koja ostvaruje primitke (plaću) iz članka 21. Zakona pri raskidu radnog odnosa. Poslodavac je također obvezan radniku, umirovljeniku i osobi koja ostvaruje primitke (plaću) iz članka 21. Zakona dati Obrazac PK i pri promjeni podataka radi dostave istog Poreznoj upravi, a Porezna uprava će u svojim evidencijama evidentirati promjene nakon čega će izdati novi Obrazac PK.«.

Iza dosadašnjeg stavka 6. koji postaje stavak 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Elektroničkim zapisom Obrasca PK smatra se onaj obrazac koji ima oznaku elektroničkog zapisa te se isti ne smatra Obrascem PK izdanom u papirnatom obliku.«.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Iznimno od stavaka 1. i 3. ovoga članka, radnik koji ostvaruje dohodak od nesamostalnog rada kod dva ili više poslodavaca u nepunom radnom vremenu ili koji uz rad u punom radnom vremenu ima sklopljen ugovor o radu za nepuno radno vrijeme u skladu s člancima 61. i 62. Zakona o radu odnosno osoba koja ostvaruje primitke iz članka 21. Zakona kod dva ili više isplatitelja, može osobni odbitak koristiti kod više isplatitelja uz uvjet da zatraži raspodjelu osobnog odbitka prema isplatiteljima (poslodavcima). U tom slučaju Porezna uprava će na Obrascu PK evidentirati omjer (postotak) raspodjele osobnog odbitka prema isplatiteljima (poslodavcima) sukladno zahtjevu, a nakon evidentiranih promjena izdati novi Obrazac PK na temelju kojeg se priznaje osobni odbitak pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada. U tom slučaju svaki poslodavac odnosno isplatitelj može koristiti osobni odbitak samo do utvrđenog postotka, neovisno o tome što u pojedinim mjesecima ostvareni dohodak može prelaziti taj iznos. Porezna uprava će omjer (postotak) evidentirati i u slučaju kada porezni obveznici odluče osobni odbitak koristiti samo kod jednog isplatitelja (poslodavca) na način da će evidentirani omjer (postotak) biti 100% kod onog isplatitelja (poslodavca) kod kojeg je porezni obveznik odlučio u cijelosti koristiti osobni odbitak dok će kod drugih isplatitelja (poslodavaca) evidentirani omjer (postotak) biti 0%.«.

Članak 14.

U članku 29. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Obrazac PK ovjerava Porezna uprava.«.

Članak 15.

U članku 30. stavku 2. iza riječi: »po osnovi nesamostalnog rada« dodaju se riječi:

»odnosno podaci o svim neisplaćenim primicima sukladno članku 25. stavku 5. Zakona«.

U točki 1. iza riječi: »isplate« dodaju se riječi: »odnosno obračuna«.

Članak 16.

U članku 31. stavku 1. iza riječi: »isplaćenih primitaka po osnovi nesamostalnog rada« dodaju se riječi: »odnosno neisplaćenih primitaka sukladno članku 25. stavku 5. Zakona«.

U stavku 3. točka 3. i podtočke 3.1. i 3.2. mijenjaju se i glase:

»3. isplaćenim plaćama i mirovinama, odnosno neisplaćenim plaćama sukladno članku 25. stavku 5. Zakona, uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja iz plaće, uplaćenom porezu i prirezu (pod III.) uz posebnu oznaku – identifikator i to:

3.1. identifikator 1 za poslodavce, isplatitelje plaće i mirovine kojima su radnici, umirovljenici i osobe koje ostvaruju primitke iz članka 21. Zakona dostavili poreznu karticu – Obrazac PK odnosno kojima je Porezna uprava dostavila Obrazac PK elektroničkim putem po osnovi koje ostvaruju pravo na osobni odbitak pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada iz članka 24. Zakona

3.2. identifikator 2 za poslodavce, isplatitelje plaće i mirovine kojima radnici, umirovljenici i osobe koje ostvaruju primitke iz članka 21. Zakona nisu dostavili poreznu karticu – Obrazac PK odnosno kojima Porezna uprava nije dostavila Obrazac PK elektroničkim putem i pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada ne mogu koristiti osobni odbitak iz članka 14. Zakona«.

U podtočki 3.4. riječi: »kojima su porezni obveznici dostavili duplikat porezne kartice – Obrazac PK« brišu se.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Podaci o plaćama i mirovinama ostvarenim kod poslodavaca i isplatitelja primitaka odnosno plaće i mirovine iz članka 21. Zakona kojima radnici, umirovljenici i druge osobe koje ostvaruju primitke od nesamostalnog rada nisu predali Obrazac PK odnosno kojima Porezna uprava nije dostavila Obrazac PK elektroničkim putem, iskazuju se na Obrascu IP, bez popunjavanja stupca 6. Isplatitelji koji u skladu s člankom 28. stavkom 8. ovoga Pravilnika koriste osobni odbitak samo do utvrđenog postotka u stupac 6 upisuju osobni odbitak prema podacima evidentiranim na Obrascu PK ovisno o omjeru (postotku) raspodjele osobnog odbitka koji je iskazan na istoj.«.

Iza stavka 11. dodaje se novi stavak 12. koji glasi:

»(12) Ako poslodavac naknadno isplati plaću, a najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu, prema kojoj je obračunan odnosno uplaćen porez sukladno članku 25. stavku 5. Zakona, u Obrascu IP se tako isplaćena plaća iskazuje u mjesecu u kojem je nastala obveza uplate predujma poreza na dohodak po osnovi te plaće.«.

Dosadašnji stavak 12. postaje stavak 13.

Članak 17.

U članku 46. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3. – 7. postaju stavci 2. – 6.

Članak 18.

U članku 57. stavku 1. riječi: »u skladu s člankom 24. stavka 5. Zakona« zamjenjuju se riječima: »u skladu s člankom 24. stavkom 5. Zakona«.

Članak 19.

U članku 62. stavku 3. točkama 9., 10. i 17. riječi: »(bez obzira može li taj dohodak Republika Hrvatska oporezivati ili ne)« brišu se.

Točka 12. mijenja se i glasi:

»12. pod 4.1.6. podaci o ostvarenom dohotku od nesamostalnog rada – mirovini (umanjenom za uplaćene obvezne doprinose iz osnovice) koje je rezident ostvario u inozemstvu, državi izvora dohotka, uplaćenom predujmu poreza u tuzemstvu, plaćenom porezu u inozemstvu i udjelu ostvarenog dohotka u sveukupnom dohotku. Podaci se unose prema podacima iz rješenja Porezne uprave ili potvrda inozemnih isplatitelja. Mogućnost oporezivanja odnosno oporezivanje primjenom odgovarajuće porezne stope prema metodi uračunavanja, utvrđuje nadležna ispostava Porezne uprave na temelju iskazanih podataka o primitku, u skladu s ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i međunarodnim ugovorima«.

Točka 14. mijenja se i glasi:

»14. pod 4.1.8. podaci o ostvarenom dohotku od nesamostalnog rada na koji se ne plaća porez na dohodak razmjerno stupnju invalidnosti hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata. Iskazuju se podaci o stupnju invalidnosti, iznosu dohotka ili dijela dohotka od nesamostalnog rada na koji se ne plaća porez na dohodak razmjerno stupnju invalidnosti i udjelu tog dohotka od nesamostalnog rada u sveukupnom dohotku, u postotku. Navedeni udio je osnova za utvrđivanje dijela ukupne godišnje obveze poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak koja se može umanjiti prema članku 42. stavku 1. Zakona«.

Članak 20.

U članku 65. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Porezni obveznici na Obrascu ZPP-DOH iz članka 53. stavka 1. Zakona ne iskazuju podatke koje su već prethodno iskazali na propisanom izvješću i u propisanom roku iz članka 81. stavaka 4. Zakona.«.

Dosadašnji stavci 2. – 3. postaju stavci 3. – 4.

Članak 21.

U članku 70. stavku 12. riječ: »predujma« briše se.

Iza stavka 12. dodaje se stavak 13. koji glasi:

»(13) Iznimno od stavka 2. ovoga članaka, ne smatra se izuzimanjem u slučaju kada fizička osoba obveznik poreza na dobit prilikom likvidacije odnosno prestanka obavljanja samostalne djelatnosti zadrži određenu imovinu, uz uvjet da je u poslovnim knjigama iskazala isporuku (prodaju) te imovine prema propisima o oporezivanju dobiti u visini tržišne odnosno fer vrijednosti imovine i podmiri potraživanja za nastalu isporuku.«.

Članak 22.

U članku 74. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu odnosno pri prestanku djelatnosti isplatitelj primitka po osnovi kojega se utvrđuje drugi dohodak koji se ne smatra konačnim iz članka 39. Zakona, obvezan je poreznim obveznicima dati potvrde o visini pojedinačnih i ukupnih godišnjih primitaka po osnovi drugog dohotka, postotku i iznosu priznatih izdataka pri isplati, iznosu izdatka po osnovi uplaćenog obveznog doprinosa iz primitka prema posebnim propisima, iznosu dohotka, nadnevku uplate obveznih doprinosa, poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te iznosu obustavljenih i uplaćenih obveznih doprinosa iz primitka, poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te iznosu neto isplate.

Za dohodak od imovinskih prava, dohodak od kapitala (osim isplatitelja koji su dostavili podatke sukladno članku 71. stavku 16. ovoga Pravilnika) i dohodak od osiguranja, isplatitelji su obvezni dostaviti potvrde samo na zahtjev poreznih obveznika.«.

Članak 23.

U članku 78. stavku 1. točki 6. iza riječi: »naravi« dodaju se riječi: »i sindikalne socijalne potpore«.

Članak 24.

U članku 79. stavak 13. briše se.

Dosadašnji stavak 14. postaje stavak 13.

U dosadašnjem stavku 15. koji postaje stavak 14. riječi: »stavka 14.« zamjenjuju se riječima: »stavka 13.«.

Dosadašnji stavak 16. postaje stavak 15.

U dosadašnjem stavku 17. koji postaje stavak 16. riječi: »stavka 16.« zamjenjuju se riječima: »stavka 15.«.

U dosadašnjem stavku 18. koji postaje stavak 17. riječi: »stavka 17.« zamjenjuju se riječima: »stavka 16.«.

Dosadašnji stavak 19. postaje stavak 18.

Članak 25.

U članku 81. stavku 3. točka 8. mijenja se i glasi:

»8. oznaka 8 kada fizička osoba podnosi izvješće o obračunanom i uplaćenom predujmu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka ostvarenog izravno iz inozemstva ili u inozemstvu i od fizičkih osoba koje ne obavljaju samostalnu djelatnost te od organizacija iz članka 25. stavka 4. Zakona«.

Članak 26.

U članku 82. stavku 1. točki 7. riječi: »0335,« brišu se, a iza riječi: »4041« dodaje se zarez i riječi: »4047, 4048, 4049, 4050«.

U točki 16. iza riječi: »0021-0029« riječi : »0031-0039,« brišu se.

Članak 27.

U članku 84. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) U slučajevima iz članka 81. stavka 5., a u svezi stavka 3. toga članka Zakona, Porezna uprava će prilikom godišnjeg obračuna poreza na dohodak umanjiti ukupno obračunatu poreznu obvezu za 50% razmjernog dijela porezne obveze koja se odnosi na mirovinu i/ili za 50% razmjernog dijela porezne obveze koja se odnosi na ostali dohodak od nesamostalnog rada ukoliko porezni obveznik ima prebivalište i boravi na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i/ili na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara.«.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) U skladu s člankom 80. stavkom 5. Zakona uračunavanje inozemnog poreza u tuzemni porez na dohodak obavlja se u godišnjem obračunu poreza temeljem podataka o ostvarenom dohotku i plaćenom porezu u inozemstvu dostavljenih putem Izvješća o inozemnim primicima rezidenata i tuzemnim neoporezivim primicima nerezidenata te inozemnom porezu (dalje u tekstu: Obrazac INO-DOH) iz članka 81. stavka 4. Zakona.«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Iza dosadašnjeg stavka 6. koji postaje stavak 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Iznimno od članka 81. stavka 1. Zakona, fizičke osobe koje ostvaruju primitke izravno iz ili u inozemstvu predujam poreza odnosno porez na dohodak plaćaju do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec ako utvrđeni predujmovi poreza odnosno poreza na dohodak po istom izvoru dohotka u tom mjesecu ne prelaze ukupan iznos od 100,00 kuna uz uvjet da su primici isplaćeni od strane istog isplatitelja. U istom roku fizička osoba ima obvezu podnijeti i propisano izvješće.«.

Članak 28.

U članku 86. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Za primjenu odredbi iz Ugovora, obrazac »Zahtjev« treba biti ovjeren od inozemnog poreznog tijela ili za to ovlaštene osobe. Ovjereni zahtjev se podnosi pri prvoj isplati i vrijedi 12 mjeseci od datuma ovjere.«.

U stavku 6. iza riječi: »za to ovlaštene osobe« dodaju se riječi: »te ista vrijedi 12 mjeseci od datuma izdavanja.«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Iznimno od stavaka 5. i 6. ovoga članka, ukoliko je došlo do promjena činjenica vezanih uz status rezidentnosti potrebno je prije sljedeće isplate dostaviti novi obrazac »Zahtjeva« iz stavka 4. ovoga članka odnosno potvrdu o rezidentnosti iz stavka 6. ovoga članka.«.

Iza stavka 11. dodaje se novi stavak 12. koji glasi:

»(12) Ako je porezni obveznik – nerezident dostavio nadležnoj ispostavi Porezne uprave obrazac »Zahtjeva« iz stavka 4. ili potvrdu o rezidentnosti iz stavka 6. ovoga članka radi povrata više plaćenog poreza u odnosu na porez koji je prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja trebao biti plaćen, tuzemni isplatitelj obvezan je izvršiti ispravak Obrasca JOPPD i povrat više plaćenog poreza. Ako ispravak Obrasca JOPPD i povrat više plaćenog poreza nije moguće izvršiti (tuzemni isplatitelj više ne posluje i slično), povrat će, temeljem izdanog rješenja, izvršiti nadležna ispostava Porezne uprave prema prethodnom poslovanju isplatitelja.«.

Dosadašnji stavci 12. i 13. postaju stavci 13. i 14.

Članak 29.

U članku 87. stavku 1. točki 1. iza riječi: »sukladno« dodaju se riječi: »članku 24. stavku 5. Zakona i«.

Članak 30.

U članku 88. iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Rješenje iz članka 81. stavka 6. Zakona za porez na dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka iz članka 55. stavka 1. Zakona donosi se nakon što se dostavi Obrazac JOPPD u roku iz članka 70. stavka 14. Zakona.

(6) Porezni obveznik rezident koji ostvari konačan dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka iz članka 55. stavka 1. Zakona izravno iz inozemstva ili u inozemstvu, a koji ne želi uračunati plaćeni porez u inozemstvu nije obvezan podnijeti Obrazac INO-DOH već je obvezan podatke o ostvarenom dohotku po osnovi kapitalnih dobitaka iskazati samo na Obrascu JOPPD sukladno članku 79. stavku 13. Pravilnika.«.

Članak 31.

U članku 89. stavku 1. iza riječi »prema« dodaju se riječi »sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu tuzemnog poslodavca izaslanog radnika i/ili«.

U stavku 2. riječ: »tuzemnom« briše se, iza riječi: »OIB« dodaju se riječi: »ili porezni broj u državi poslodavca«, a riječ: »izvoru« zamjenjuje se sa riječju: »vrsti«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Pisana izjava iz stavka 1. ovoga članka ne podnosi se za dohodak za koji se podnosi Obrazac JOPPD.«.

Članak 32.

U članku 90. stavku 1. riječi: »Izvješća o inozemnim primicima rezidenata i tuzemnim neoporezivim primicima nerezidenata te inozemnom porezu (dalje u tekstu: Obrazac INO -DOH)« zamjenjuju se riječima: »Obrasca INO-DOH«.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3., 4., 5. i 6. koji glase:

»(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka porezni obveznici koji ostvaruju mirovinu iz inozemstva ili u inozemstvu koja se u skladu s međunarodnim ugovorom izuzima od oporezivanja ne podnose Obrazac INO-DOH.

(4) Porezni obveznici koji ostvaruju mirovinu iz inozemstva ili u inozemstvu i plaćaju predujam poreza na dohodak po osnovi mirovine sukladno članku 81. stavku 2. Zakona mogu podnijeti Obrazac INO-DOH ukoliko žele uračunati porez plaćen u inozemstvu.

(5) Obrazac INO-DOH ne podnosi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje po osnovi mirovina koje isplaćuje nerezidentima Republike Hrvatske, a koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, već se isti iskazuju na Obrascu JOPPD sukladno članku 77. ovoga Pravilnika.

(6) Obrazac INO-DOH ne podnosi se za neoporezive primitke koje neprofitne organizacije isplaćuju fizičkim osobama nerezidentima Republike Hrvatske do propisanog iznosa, a koji se iskazuju na Obrascu JOPPD sukladno članku 81. stavku 1. Pravilnika.«.

Dosadašnji stavci 3. – 4. postaju stavci 7. – 8.

Dosadašnji stavak 5. koji postaje stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Obrazac INO-DOH te prilog Obrasca INO-DOH: »Šifarnik INO-DOH« sastavni su dio ovoga Pravilnika.«.

Članak 33.

U članku 91. stavcima 2. i 3. riječi: »Izvješće o inozemnom dohotku rezidenata i tuzemnom neoporezivom dohotku nerezidenta, porezu na dohodak i prirezu – « brišu se.

U stavku 3. točki 3. podtočki 3.6. iza zagrade dodaju se riječi: »ili broj računa u drugom obliku,«.

Na kraju podtočaka 3.7. i 3.8. iza riječi: »primitka« dodaju se riječi: »,a ako je država rezidentnosti isplatitelja primitka različita od države izvora primitka upisuje se država izvora primitka, osim u slučajevima isplate primitka od međunarodne organizacije«.

Podtočka 3.14. mijenja se i glasi:

»pod 2.14. izdatak – upisuje se iznos izdatka:

a) iz članka 39. stavka 5. točke 1. Zakona i/ili izdatka iz članka 22. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, ako ostvareni primitak ima obilježje autorske naknade isplaćene prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava i/ili naknade za isporučeno umjetničko djelo osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost. Izdatak se priznaje temeljem vjerodostojne dokumentacije propisane ovim Pravilnikom na način propisan za ostvareni primitak u tuzemstvu.

b) iz članka 57. stavka 1. Zakona

c) kapitalnih gubitaka iz članka 67. stavka 11. Zakona

d) za uplaćene doprinose za obvezno osiguranje u tuzemstvu ili inozemstvu«

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Sukladno stavku 3. ovoga članka porezni obveznik obvezno popunjava točke 1. i 2. te točki 3. podtočke 3.1. – 3.4., 3.7., 3.9. i 3.13. – 3.19., a ostale podatke popunjava ako ih posjeduje.«.

Članak 34.

Iza članka 91. dodaje se naslov i članak 91.a koji glase:

»Ispravak i nadopuna podataka iskazanih na Obrascu
INO-DOH

Članak 91.a

(1) Ako nakon podnošenja podataka na Obrascu INO-DOH i urednog zaprimanja Obrasca INO-DOH obveznik podnošenja utvrdi da su svi ili neki podaci iz podnijetog obrasca netočni, ispravak obavlja podnošenjem ponovljenog Obrasca INO-DOH.

(2) Odbijanje zaprimanja Obrasca INO-DOH uslijed logičkih, matematičkih i formalnih nedostataka ne smatra se razlogom za podnošenje ispravka pojedinih dijelova Obrasca INO-DOH, već je potrebno dostaviti izvješće sa svim podacima, a koje će biti zaprimljeno tek ako zadovolji sve propisane uvjete.

(3) Ispravljanje podataka iskazanih na Obrascu INO-DOH obavlja se na sljedeći način:

1. pod 1.1. i 1.2. upisuju se istovjetni podaci kao na izvornom obrascu

2. pod 2. 1. upisuje se istovjetan redni broj kao u izvornom obrascu

3. pod 2.2. upisuje se istovjetno ime i prezime kao u izvornom obrascu

4. pod 2.3. upisuje se istovjetan osobni identifikacijski broj kao u izvornom obrascu

5. pod od 2.4. do 2.21. upisuju se podaci kako je propisano ovim Pravilnikom, ovisno o vrsti ostvarenog primitka i to sa svim podacima koji su trebali biti upisani na izvornom izvješću da nisu nastupile okolnosti zbog kojih se ispravak obavlja. Ostali podaci iskazani na zadnjem uspješno zaprimljenom i obrađenom Obrascu INO-DOH, a koji su ispravni ne ponavljaju se na ponovljenom Obrascu INO-DOH kojim se vrši ispravak pojedinog retka.

(4) Dopunom Obrasca INO-DOH mogu se nadopunjavati podaci o stjecateljima primitka koji nisu bili iskazani na izvornom izvješću.

(5) Dopuna podataka iskazanih na Obrascu INO-DOH obavlja se na sljedeći način:

1. pod 1. 1. i 1.2. upisuju se istovjetni podaci kao na izvornom obrascu

2. pod 2.1. upisuje se prvi slijedeći redni broj koji slijedi iza zadnjeg broja na zadnjem zaprimljenom i obrađenom Obrascu
INO-DOH

3. pod od 2.2. do 2.21. upisuju se podaci, kako je propisano ovim Pravilnikom, ovisno o vrsti ostvarenog podatka i to sa svim podacima koji su trebali biti upisani na prvom dostavljenom izvješću. Ostali podaci iskazani na zadnjem uspješno zaprimljenom i obrađenom Obrascu INO-DOH, a koji su ispravni ne ponavljaju se na ponovljenom Obrascu INO-DOH kojim se vrši nadopuna podataka.

(6) Ako je na već podnijetom Obrascu INO-DOH pogrešno upisan podatak o osobnom identifikacijskom broju podnositelja, podnosi se Obrazac INO-DOH s pogrešnim osobnim identifikacijskim brojem, pod 1. upisuju se istovjetni podaci kao i na izvornom obrascu, pod 2.1. upisuje se istovjetan redni broj kao u izvornom obrascu, pod 2.2. upisuje se istovjetno ime i prezime kao u izvornom obrascu, pod. 2.3. upisuje se istovjetni osobni identifikacijski broj kao u izvornom obrascu, a pod 2.4. do 2.21. ostavljaju se prazna polja. Nakon toga podnosi se novi Obrazac INO-DOH s ispravnim osobnim identifikacijskim brojem podnositelja i svim ostalim podacima.

(7) Ako se za nekog stjecatelja primitka u cijelosti brišu podaci iz Obrasca INO-DOH, tada se podnosi ponovljeni Obrazac
INO-DOH, pod 1. upisuju se istovjetni podaci kao i na izvornom obrascu, pod 2. 1. upisuje se istovjetan redni broj kao u izvornom obrascu, pod 2.2. upisuje se istovjetno ime i prezime kao u izvornom obrascu, pod 2.3. upisuje se istovjetan osobni identifikacijski broj kao u izvornom obrascu, a pod 2.4. do 2.21. ostavljaju se prazna polja.

(8) Ako je za nekog stjecatelja primitka na Obrascu INO-DOH bio unesen pogrešan osobni identifikacijski broj, podnosi se Obrazac INO-DOH u kojem će se brisati podaci iskazani pod pogrešnim osobnim identifikacijskim brojem na način propisan stavkom 7. ovoga članka, te nadopuna Obrasca s podacima iskazanim pod ispravnim osobnim identifikacijskim brojem na način propisan stavkom 5. ovoga članka.«.

Članak 35.

U članku 92. stavku 3. točki 5. podtočki 5.2. riječi: »iz članka 4.« zamjenjuju se riječima: »iz članka 6.«.

Iza točke 5. podtočke 5.3. na kraju teksta briše se točka i dodaje točka 6. koja glasi:

»6. Primitke od otuđenja posebnih vrsta imovine iz članka 59. Zakona, ako posebnim propisom nije drugačije uređeno.«.

Članak 36.

U članku 93. iza stavka 6. dodaju se stavci 7. i 8. koji glase:

»(7) Za porezne obveznike koji ostvaruju dohodak iz ili u inozemstvu te primitke na koje se ne plaća porez na dohodak i druge primitke koji se u smislu Zakona ne smatraju dohotkom iz inozemstva odnosno primitke koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da međunarodnim ugovorima nije drugačije uređeno, obvezu podnošenja prijave u registar poreznih obveznika – Obrasca RPO mogu preuzeti poslodavci ili isplatitelji primitaka.

(8) Za dohodak iz inozemstva po osnovi kojeg je podnesena pisana izjava iz članka 89. Pravilnika smatra se da je izvršena obveza prijave dohotka iz inozemstva sukladno članku 87. stavku 2. Zakona.«.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 9.

Članak 37.

Prilog UPO koji je sastavni dio godišnje porezne prijave – Obrasca DOH na temelju kojeg se utvrđuje godišnji porez i prirez i razlike, mijenja se i sastavni je dio ovog Pravilnika te se primjenjuje za 2017. godinu i nadalje.

Članak 38.

Prilog Obrasca INO-DOH: »Šifarnik INO-DOH«, mijenja se i sastavni je dio ovog Pravilnika te se primjenjuje za 2017. godinu i nadalje.

Članak 39.

Prilozi 2., 3. i 4. Obrasca JOPPD mijenjaju se i sastavni su dio ovog Pravilnika.

Članak 40.

Za porezne obveznike koji su do 31. prosinca 2017. godine koristili olakšice za uzdržavane članove na koje stupanjem na snagu članka 14. stavaka 5. i 6. Zakona više ne ostvaruju pravo, a koji promjenu nisu prijavili Poreznoj upravi do 15. siječnja 2018. godine, Porezna uprava će na temelju podataka kojima raspolaže po službenoj dužnosti evidentirati promjene na Obrascu PK odnosno podatke o uzdržavanim članovima ili zatvoriti razdoblje korištenja osobnog odbitka o čemu će izvijestiti poslodavce i porezne obveznike kojima su izmijenjene porezne kartice odnosno dostaviti izmijenjen Obrazac PK.

Članak 41.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

Klasa: 011-01/17-02/36

Urbroj: 513-07-21-01/17-1

Zagreb, 12. prosinca 2017.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG UPO

(u kunama i lipama)

9. UTVRĐIVANJE POREZA I PRIREZA ZA ______ GODINU
9.1. IZNOS DIJELA OSOBNOG ODBITKA ZA POREZNOG OBVEZNIKA I UZDRŽAVANE ČLANOVE
MJESECIZNOS OSNOVNOG
OSOBNOG ODBITKA
UKUPAN KOEFICIJENT UVEĆANJA OSNOVNOG OSOBNOG ODBITKAIZNOS UVEĆANJA OSNOVNOG
OSOBNOG ODBITKA
UKUPAN MJESEČNI IZNOS OSOBNOG ODBITKA
1

2

(3.800,00)

3

4

(st. 3*2.500,00)

5

(st. 2+ st. 4)

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
UKUPNO 9.1. 
9.2. IZNOS DIJELA OSOBNOG ODBITKA ZA PLAĆENE DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U TUZEMSTVU I DANA DAROVANJA (pod 3.3.) 
9.3. UKUPNO GODIŠNJI OSOBNI ODBITAK (9.1. + 9.2.) 
9.4. UTVRĐIVANJE GODIŠNJE POREZNE OSNOVICE
9.4.1. SVEUKUPNI GODIŠNJI DOHODAK (pod 5.) 
9.4.2. UKUPNI GODIŠNJI OSOBNI ODBITAK (pod 9.3.) 9.4.1. 
9.4.3. GODIŠNJA POREZNA OSNOVICA (9.4.1. - 9.4.2.) 
9.5. UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG POREZA I PRIREZA
9.5.1. GODIŠNJA POREZNA OSNOVICA (9.4.3.) 
9.5.2. DIO POREZNE OSNOVICE DO 210.000,00 kn ZA PRIMJENU STOPE 24% 
9.5.3. UVEĆANJE POREZNE OSNOVICE IZ 9.5.2. ZA IZNOS DO 12.500, 001
9.5.4. DIO POREZNE OSNOVICE ZA PRIMJENU STOPE 36% (9.5.1. - 9.5.2. - 9.5.3.) 
9.5.5. GODIŠNJI POREZ PO STOPI 24% ((9.5.2. + 9.5.3.) * 24%)
9.5.6. GODIŠNJI POREZ PO STOPI 36% (9.5.4. * 36%)
9.5.7. UKUPNI GODIŠNJI POREZ (9.5.5. + 9.5.6.)
9.5.8. GODIŠNJI PRIREZ (9.5.7. * stopa prireza)
9.5.9. GODIŠNJA OBVEZA POREZA I PRIREZA (9.5.7. + 9.5.8.)
9.5.10. PROSJEČNA POREZNA STOPA {9.5.9. - [(9.5.9. * udio dohotka od mirovine u ukupnom dohotku ) + (9.5.9 * udio dohotka od nesamostalnog rada na P1 u ukupnom dohotku)] *0,5}/ sveukupni dohodak2 *100


9.6. UTVRĐIVANJE RAZLIKE POREZA I PRIREZA
9.6.1. UMANJENJE POREZA I PRIREZA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA3 
9.6.2. UMANJENJE POREZA I PRIREZA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI NA POTPOMOGNUTOM PODRUČJU PRVE SKUPINE4 
9.6.3. UKUPNO UMANJENJE POREZA I PRIREZA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI (9.6.1.+ 9.6.2.) 
9.6.4. UMANJENJE ZA OLAKŠICU HRVI5 
9.6.5. UMANJENJE IZ ČL. 84. ST. 5. PRAVILNIKA
9.6.6. GODIŠNJA OBVEZA POREZA I PRIREZA (9.5.9. - 9.6.3. - 9.6.4. - 9.6.5.) 
9.6.7. UPLAĆENI PREDUJAM POREZA I PRIREZA U TUZEMSTVU (pod 5.)
9.6.8. UPLAĆENI PREDUJAM PO OSNOVI MIROVINE OSTVARENE U TUZEMSTVU IZ ČL. 46. ST. 2. ZAKONA (iznos pod 4.1.5. st. 6.)
9.6.9. UPLAĆENI PREDUJAM U TUZEMSTVU PO OSNOVI MIROVINE OSTVARENE U/IZ INOZEMSTVA IZ ČL. 46. ST. 2. ZAKONA (iznos pod 4.1.6. st. 4.)
9.6.10. UPLAĆENI PREDUJAM U TUZEMSTVU PO OSNOVI PLAĆE OSTVARENE U TUZEMSTVU NA P1 I/ILI NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA IZ ČL. 46. ST. 2. ZAKONA (iznos pod 4.1.2. st. 6.)
9.6.11. UPLAĆENI PREDUJAM U TUZEMSTVU PO OSNOVI PLAĆE IZ INOZEMSTVA ZA VRIJEME BORAVKA NA P1 I/ILI NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA IZ ČL. 46. ST. 2. ZAKONA (iznos pod 4.1.4. st. 4.)
9.6.12. UKUPNO UPLAĆENI POREZ U INOZEMSTVU (pod 5.)
9.6.13. UPLAĆENI POREZ U INOZEMSTVU KOJI SE MOŽE ODBITI ( ≤ 9.6.12. i ≤ 9.6.6.)
9.6.14. UKUPNO UPLAĆENI POREZ I PRIREZ (9.6.7.+ 9.6.8. + 9.6.9. + 9.6.10. + 9.6.11. + 9.6.13.)
9.6.15. RAZLIKA POREZA I PRIREZA ZA UPLATU (9.6.6. - 9.6.14.)
9.6.16. RAZLIKA POREZA I PRIREZA ZA POVRAT (9.6.14. - 9.6.6.)
9.7. UTVRĐIVANJE PREDUJMA POREZA NA DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI ZA SLJEDEĆE POREZNO RAZDOBLJE
9.7.1. UDIO DOHOTKA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI U SVEUKUPNOM DOHOTKU (dohodak pod 4.3.3. / sveukupni dohodak pod 5.) u postotku
9.7.2. PREDUJAM POREZA NA DOHODAK (9.6.6. * 9.7.1. / broj mjeseci obavljanja djelatnosti)


1 Sukladno članku 19. stavku 2. Zakona godišnja porezna osnovica za primjenu stope od 24% uvećava se za ostvareni iznos drugog dohotka iz članka 39. Zakona uz uvjet da iznos tako ostvarenog dohotka godišnje ne prelazi peterostruki iznos osnovice osobnog odbitka (dohodak pod 4.2.3. je manji ili jednak iznosu od 12.500,00 kuna)

2 Prije dodatnog umanjenja sukladno članku 87. stavku 1. točki 1. Pravilnika

3 Iznos poreza i prireza za koji se umanjuje godišnja obveza poreza i prireza pod 9.5.9. = [(godišnja obveza poreza i prireza pod 9.5.9.) * (postotak iz 4.3.7. stup. 4. grada Vukovara)] * 100%

4 Iznos poreza i prireza za koji se umanjuje godišnja obveza poreza i prireza pod 9.5.9. = [(godišnja obveza poreza i prireza pod 9.5.9.) * (postotak iz 4.3.7. stup.4. prve skupine)] * 50%

5 Iznos poreza i prireza za koji se umanjuje godišnja obveza poreza i prireza pod 9.5.9. = [(godišnja obveza poreza i prireza pod 9.5.9.) * (postotak iz 4.1.8.)] * postotak invalidnosti. Ako se stupanj invalidnosti mijenja tijekom godine, umanjenje godišnje obveze poreza i prireza izračunava se posebno za pojedini stupanj invalidnosti te se dobiveni iznosi zbrajaju i upisuju.

Šifarnik INO-DOH

Primici po osnovi radnog odnosa (plaća)
0001Primici po osnovi plaće
0021Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću
0025Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću a koji se odnose se na otpremninu
0027Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću a koji se odnose se na bonuse i nagrade menadžmentu društva, članovima uprave i nadzornog odbora trgovačkog društva, te izvršnim i neizvršnim direktorima dioničkog društva
Primici po osnovi mirovina
0335Mirovine ostvarene iz inozemstva
Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala
1001Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu
1002Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja i korištenja usluga članova trgovačkih društava za privatne potrebe (skrivene isplate dobiti) te izuzimanja fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost od koje se plaća porez na dobit
1003Primici u naravi od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi udjela u dobiti članova uprave i radnika trgovačkih društava koje ostvaruju putem dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica
1004Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi kamata na štednju
1005Ostali primici od kapitala (uključujući i dohodak od kapitala po osnovi kamata osim kamata na štednju)
1006Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka
Primici od kojih se utvrđuje dohodak od imovinskih prava
2001Primici od kojih se utvrđuje dohodak od imovinskih prava
2002Primici od kojih se utvrđuje dohodak od posebnih vrsta imovine
2003Primici od kojih se utvrđuje dohodak od izravnog iskorištavanja, davanja u zakup ili najam te na svaki drugi način korištenja nekretnina
Osnovica od kojih se utvrđuje dohodak od osiguranja
3001Osnovica od koje se utvrđuje dohodak od osiguranja po osnovi dobrovoljnog mirovinskog osiguranja
3002Osnovica od koje se utvrđuje dohodak od osiguranja po osnovi životnog osiguranja s obilježjem štednje
Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak
4001Primici od autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava
4002Primici po osnovi naknada za isporučeno umjetničko djelo osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost
4003Primici po osnovi naknada profesionalnih djelatnosti novinara, umjetnika i sportaša koji su osigurani po toj osnovi i doprinose za obvezna osiguranja plaćaju prema rješenju
4004Primici nerezidenata za obavljanje umjetničke, artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti te djelatnosti u svezi s tiskom, radijem i televizijom te zabavnim priredbama
4007Primici po osnovi djelatnosti sportaša (koji nisu osigurani po osnovi samostalne djelatnosti sportaša)
4009Primici po osnovi djelatnosti sportaša koji se isplaćuju umirovljenicima
4010Primici po osnovi djelatnosti trgovačkih putnika, agenta, akvizitera, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, sudskih vještaka te druge slične djelatnosti
4013Primici po osnovi djelatnosti sportskih sudaca i delegata
4014Primici po osnovi djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, članova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu
4017Primici u naravi – korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti, a koje davatelji tih primitaka daju fizičkim osobama koje nisu njihovi radnici i osobe koje ostvaruju primitke iz članka 21. Zakona
4020Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja, iznad propisanog iznosa
4021Stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima, iznad propisanog iznosa,
4022Športske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju športašima amaterima za njihovo športsko usavršavanje, iznad propisanog iznosa
4023Nagrade za športska ostvarenja i naknade sportašima amaterima prema posebnim propisima, iznad propisanih iznosa
4025Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak, a primatelj ga ostvari neposredno iz inozemstva
4028Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak i koji bi bili podložni obvezi doprinosa da ugovorom o socijalnom osiguranju nije drugačije uređeno
4033Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak, ostvareni temeljem sezonskog rada u poljoprivredi
4034Primici nerezidenata od autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava a koji nemaju pravo na paušalni izdatak
4035Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak a koji se isplaćuju nerezidentima Republike Hrvatske – članovima uprave odnosno članovima drugih odgovarajućim upravljačkih tijela društva te izvršnim direktorima
4038Primici po osnovi drugog dohotka koji podliježu obvezi doprinosa, a prema kojima je predujam poreza na dohodak plaćen u inozemstvu
Primici po osnovi samostalne djelatnosti
5800Primici po osnovi samostalne djelatnosti u inozemstvu
Neoporezivi primici
9001Primici od kamata po obveznicama koji su obračunati nakon 1. siječnja 2016. i primici po osnovi ugovora životnog osiguranja
9002Primici po osnovi kapitalnih dobitaka od otuđenja financijske imovine ako to nije djelatnost poreznog obveznika koje ne podliježu oporezivanju sukladno odredbi članka 67. stavka 8. Zakona o porezu na dohodak i primici po osnovi otkupa udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji
9007Socijalne potpore
9010Potpore djeci u slučaju smrti roditelja
9012Naknada plaće za vrijeme spriječenosti za rad isplaćena na teret sredstava obveznih osiguranja
9013Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja, do propisanog iznosa
9015Primici učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga, po posebnim propisima, do propisanog iznosa
9016Naknade štete zbog posljedica nesreće na radu prema odluci suda ili nagodbi u tijeku sudskog postupka, ako je naknada određena u jednokratnom iznosu i zatezne kamate isplaćene temeljem plaće ili mirovine po sudskoj presudi
9017Dnevnice za službena putovanja i naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, do propisanog iznosa isplaćene po osnovi službenih putovanja
9018Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, do propisanog iznosa
9019Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom
9020Potpore zbog invalidnosti radnika do propisanog iznosa, potpore za slučaj smrti radnika, potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika, do propisanog iznosa, potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana, do propisanog iznosa
9021Dar djetetu do 15 godina starosti, do propisanog iznosa i potpore za novorođenče, do propisanog iznosa
9022Prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) za tekuće porezno razdoblje
9023Dnevnica za rad na terenu, do propisanog iznosa
9024Pomorski dodatak, do propisanog iznosa
9025Naknade za odvojeni život od obitelji, do propisanog iznosa
9026Otpremnine, do propisanog iznosa
9028Stipendije i potpora djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, ukupno do propisanog iznosa
9029Nagrade za sportska ostvarenja i naknade sportašima amaterima prema posebnim propisima, do propisanih iznosa
9030Pomoći i potpore koje neprofitne organizacije isplaćuju svim svojim članovima pod istim uvjetima iz sredstava prikupljenih članarinama koja nisu ostvarena obavljanjem djelatnosti koja podliježe obvezi plaćanja poreza na dobit, a temeljem statuta i odluka nadležnih tijela neprofitnih organizacija, uz uvjet da se za isplaćene primitke ne traži niti ne daje protučinidba odnosno da se ne radi o primicima iz članka 5. Zakona o porezu na dohodak
9031Primici koji se kao bespovratna sredstva isplaćuju iz fondova i programa Europske unije putem tijela akreditiranih u skladu s pravilima Europske komisije u Republici Hrvatskoj za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru programa i fondova Europske unije, a u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja
9034Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti iskorišteni za uvećanje temeljnog kapitala društva
9037Primici po osnovi nesamostalnog rada koji se isplaćuju koji se isplaćuju nerezidentima Republike Hrvatske koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru izuzima te primitke od oporezivanja
9038Primici fizičkih osoba po osnovi izravnih plaćanja u poljoprivredi sukladno posebnim propisima po osnovi kojih se ne utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti
9042Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti koji ne podliježu oporezivanju
9044Primici po osnovi drugog dohotka koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru izuzima te primitke od oporezivanja
9045Primici po osnovi drugog dohotka koji se isplaćuju nerezidentima Republike Hrvatske – članovima uprave odnosno članovima drugih odgovarajućim upravljačkih tijela društva te izvršnim direktorima a koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru izuzima te primitke od oporezivanja
9046Primici po osnovi dohotka od kapitala koji se isplaćuju nerezidentima Republike Hrvatske koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru izuzima te primitke od oporezivanja
9049Primici po osnovi dohotka od osiguranja koji se isplaćuju nerezidentima Republike Hrvatske koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru izuzima te primitke od oporezivanja
9052Dnevnice za službena putovanja i naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, do propisanog iznosa isplaćene po osnovi službenih putovanja fizičkim osobama koje u neprofitnim organizacijama ne ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada odnosno primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak
9054Novčana pomoć polaznicima stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa
9055Primici u visini razlike između primljenih bespovratnih sredstava isplaćenih iz fondova Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske za provedbu mjere trajne obustave ribolovne aktivnosti uz uništenje plovila i knjigovodstvene vrijednosti tog plovila
9056Športske stipendije, do propisanog iznosa
9058Primici koji se smatraju neoporezivim primicima/primicima prema kojima se ne utvrđuju doprinosi prema posebnim propisima
9060Nagrade radnicima za navršene godine staža, do propisanih iznosa
9061Prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) za prethodna porezna razdoblja (naknadne isplate)PRILOG 2.

2. Stjecatelj primitka/osiguranik
OznakaOpis
0001-0299STJECATELJ PRIMITKA OD NESAMOSTALNOG RADA
0001 0019Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa
0001Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa
0002Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – osoba koja se prvi put zapošljava prema odredbama Zakona o doprinosima
0003Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – novozaposlena osoba prema odredbama Zakona o poticanju zapošljavanja
0004Fizička osoba izaslana na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca ili poslodavca iz druge države članice Europske unije u tuzemna društva za rad u tim društvima
0005Radnik/osiguranik koji je temeljem radnog odnosa izaslan na rad u inozemstvo
0006Radnik/osiguranik koji je temeljem radnog odnosa izaslan na rad u inozemstvo ili drugu državu članicu Europske unije – osoba koja se prvi put zapošljava prema odredbama Zakona o doprinosima
0007Radnik/osiguranik koji je temeljem radnog odnosa izaslan na rad u inozemstvo ili drugu državu članicu Europske unije – novozaposlena osoba prema odredbama Zakona o poticanju zapošljavanja
0008Članovi predstavničkih i izvršnih tijela državne vlasti i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (izabrane i imenovane osobe) po osnovi primitaka (plaće) koji im se isplaćuju za rad u tim tijelima i jedinicama
0009Ostali stjecatelji/osiguranici po osnovi radnog odnosa/plaće
0010Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – mlada osoba prema odredbama Zakona o doprinosima
0011Radnik/osiguranik koji je temeljem radnog odnosa izaslan na rad u inozemstvo – mlada osoba prema odredbama Zakona o doprinosima
0012Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dijete nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
0021 0029Radnik/osiguranik po osnovi rada u kućanstvu
0021Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – rad u kućanstvu
0022Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – rad u kućanstvu koji se prvi put zapošljava prema odredbama Zakona o doprinosima
0023Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – rad u kućanstvu koji se prvi put zapošljava prema odredbama Zakona o poticanju zapošljavanja
0024Ostali stjecatelji/osiguranici po osnovi radnog odnosa – rad u kućanstvu
0025Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – rad u kućanstvu mlada osoba prema odredbama Zakona o doprinosima
0031 0039Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi poduzetničke plaće
0031Stjecatelj/osiguranik – trgovac pojedinac
0032Ostali stjecatelji/osiguranici koji obavljaju samostalnu djelatnost i po toj osnovi obveznici su poreza na dobit
0033Stjecatelji/osiguranici koji ostvaruju primitke od imovine i imovinskih prava od kojih, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuju dohodak od imovine i imovinskih prava, ali su promijenili način utvrđivanja dohotka, pa prema tim primicima utvrđuju dobiti
0041 0049Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti koji od obavljanja tih djelatnosti, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti
0041Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti obrta
0042Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja (profesionalne djelatnosti) koji obavlja djelatnosti medicinske sestre, zubotehničara, fizioterapeuta, filmskog radnika, novinara i predstavnik obiteljskog doma
0043Ostali nenavedeni stjecatelji primitka/osiguranici po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja i sportaši (profesionalne djelatnosti)
0044Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva
0045Stjecatelji/osiguranici koji ostvaruju primitke od imovine i imovinskih prava od kojih, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuju dohodak od imovine i imovinskih prava, ali su promijenili način utvrđivanja dohotka, pa prema tim primicima utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti (članak 7. točka 5.3. Zakona o doprinosima)
0046Ostali stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja ostalih samostalnih djelatnosti (članak 7. točka 5.1.,5.2. i 5.4. Zakona o doprinosima)
0101-0119Umirovljenik/stjecatelj mirovine-isplatitelj HZMO
0101Umirovljenik korisnik starosne mirovine
0102Stjecatelj obiteljske mirovine koja podliježe oporezivanju
0103Stjecatelj obiteljske mirovine koja ne podliježe oporezivanju, ali po osnovi koje postoji obveza doprinosa
0104Umirovljenik korisnik invalidske mirovine
0105Stjecatelj invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad koja se isplaćuje umirovljenicima obvezno osiguranim po osnovi radnog odnosa ili obavljanja samostalne djelatnosti
0106Umirovljenik korisnik mirovine prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
0107Ostali stjecatelji mirovine prema posebnom propisu
0108Stjecatelji ostalih mirovina
0121Stjecatelji mirovine – ostali isplatitelji
0201Stjecatelj primitka od nesamostalnog rada koji se prema propisima o porezu na dohodak oporezuje kao dohodak od nesamostalnog rada, a prema propisima o doprinosima kao drugi dohodak
1001-1999STJECATELJ PRIMITKA OD KAPITALA
1001Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala
1002Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala, a pri obračunu primjenjuje se poreza stopa propisana odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
1003Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala ostvaren iz inozemstva ili druge države članice Europske unije
1004Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala ostvaren izravno iz inozemstva ili druge države članice Europske unije, a pri obračunu primjenjuje se poreza stopa propisana odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
1101-1109Stjecatelj primitka od kapitala od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi prihoda od kamata
1101Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi prihoda od kamata
1102Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi prihoda od kamata, a pri obračunu primjenjuje se poreza stopa propisana odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
1103Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi prihoda od kamata ostvaren iz inozemstva ili druge države članice Europske unije
1104Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi prihoda od kamata ostvaren izravno iz inozemstva ili druge države članice Europske unije, a pri obračunu primjenjuje se poreza stopa propisana odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
2001-2999STJECATELJ PRIMITKA OD IMOVINE I
IMOVINSKIH PRAVA
2001Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od imovinskih prava
2002Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od imovinskih prava, a pri obračunu primjenjuje se poreza stopa propisana odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
2003Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od imovinskih prava ostvaren iz inozemstva ili druge države članice Europske unije
2004Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od imovinskih prava ostvaren izravno iz inozemstva ili druge države članice Europske unije, a pri obračunu primjenjuje se poreza stopa propisana odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
2005Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od posebnih vrsta imovine
3001-3999STJECATELJ PRIMITKA OD OSIGURANJA
3001Porezni obveznik kod kojega se utvrđuje dohodak od osiguranja
4001-4999STJECATELJ PRIMITKA OD KOJEGA SE UTVRĐUJE DRUGI DOHODAK
4001Osiguranik/stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak, a po osnovi kojeg ne postoji obveza doprinosa
4002Osiguranik/stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak, a po osnovi kojeg postoji obveza doprinosa
5001-5799OSTALI OSIGURANICI
5001 5009Osiguranik posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
5001Osiguranik na radu ili stručnom usavršavanju, odnosno obrazovanju u inozemstvu duže od 30 dana
5002Osiguranik upućen na službeni put u inozemstvo u trajanju do 30 dana
5101-5699Osiguranik/stjecatelj naknade plaće, prava iz osiguranja koja se financiraju na teret nositelja osiguranja ili državnog proračuna i osiguranja u određenim okolnostima
5101 5199Obveznik obračunavanja – HZMO
5101Osiguranik po osnovi korisnika invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad
5102Osiguranik po osnovi roditelja koji obavlja roditeljske dužnosti
5103Osiguranik koji naknadu plaće ostvaruje na teret sredstava mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti
5104Osiguranik – osoba s invaliditetom kojoj se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem
5201-5299Obveznik obračunavanja – HZZO
5201Osiguranik koji naknadu plaće za vrijeme bolovanja ostvaruje na teret sredstava nositelja obveznoga zdravstvenog osiguranja – općenito
5202Osiguranik koji naknadu plaće odnosno novčanu naknadu za vrijeme bolovanja ostvaruje na teret sredstava državnog proračuna – općenito
5203Osiguranik koji naknadu plaće ostvaruje za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta i dopusta radi smrti djeteta tijekom rodiljnog dopusta, a kojem se naknada plaće isplaćuje na teret HZZO-a
5204Osiguranik koji naknadu plaće ostvaruje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta, posvojiteljskog dopusta, skraćenog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, stanke za dojenje, a kojemu se naknada isplaćuje na teret državnog proračuna
5205Osiguranik koji naknadu plaće ostvaruje nakon prestanka radnog odnosa, a kojemu se naknada plaće isplaćuje na teret HZZO-a
5206Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće nakon prestanka radnog odnosa, a kojemu se naknada plaće isplaćuje na teret državnog proračuna
5207Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće za vrijeme komplikacija u trudnoći, a kojemu se naknada isplaćuje na teret HZZO-a
5208Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog rane, ozljede ili bolesti koja je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, a kojemu se naknada isplaćuje na teret HZZO-a
5209Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće za vrijeme bolovanja, koje je posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti, a kojemu se naknada isplaćuje na teret HZZO-a
5210Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće po osnovi roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju koji ima pravo na dopust za njegu djeteta do navršene osme godine djetetova života, a kojemu se naknada plaće isplaćuje na teret državnog proračuna
5211Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće po osnovi roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju koji ima pravo na rad s polovicom radnog vremena zbog njege djeteta kojem se naknada plaće isplaćuje na teret državnog proračuna
5212Ostali osiguranici prema kojima HZZO ima obvezu obračuna doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na minimalnu osnovicu za obračun doprinosa na teret državnog proračuna
5213Ostali osiguranici prema kojima HZZO ima obvezu obračuna doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi naknade plaće na teret državnog proračuna
5301-5399Obveznik obračunavanja – HZZ
5301Osiguranik po osnovi nezaposlena osoba (za obvezu doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje)
5302Osiguranici po osnovi nezaposlene osobe za vrijeme stručnog osposobljavanja ili profesionalne rehabilitacije na koje ih je uputila nadležna služba zapošljavanja
5401-5499Obveznik obračunavanja – mjerodavno ministarstvo
5401Osiguranik po osnovi roditelja – njegovatelja, ministarstvo mjerodavno za socijalnu skrb ili drugo tijelo sukladno posebnom propisu
5402Osiguranik po osnovi produženog mirovinskog osiguranja – bračnog druga profesionalnog odnosno ugovornog diplomata i osiguranik posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za članove obitelji profesionalnog odnosno ugovornog diplomata
5403Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće po osnovi pružanja njege i pomoći hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata I. skupine
5501-5599Obveznik obračunavanja – posrednik pri
zapošljavanju učenika i redovitih studenata
5501Osiguranik/stjecatelj primitka po osnovi učenika i redovitog studenta za vrijeme rada preko posrednika pri zapošljavanju
5601-5699Obveznik obračunavanja – osoba koja vrši prijavu na osiguranje i mjerodavna ministarstva
5601Osiguranik po osnovi osobe koja je prekinula rad, a bivši ju je poslodavac uputio na obrazovanje ili stručno usavršavanje
5602Osiguranik po osnovi osobe koju je pravna ili fizička osoba, prije stupanja u radni odnos, uputila na praktični rad
5603Osiguranik po osnovi osobe upućene u inozemstvo u sklopu međunarodne tehničko-prosvjetne i kulturne suradnje
5604Ostali osiguranici mirovinskog osiguranja u određenim okolnostima i zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti
5605Osiguranik po osnovi stranca za kojega troškove zdravstvene zaštite snosi davatelj stipendije
5608Osiguranik po osnovi slobodnog zanimanja – samostalnog umjetnika kojemu se doprinosi plaćaju iz državnog proračuna
5701-5799Osiguranik na stručnom osposobljavanju
5701Osiguranik po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa prema Zakonu o radu
5702Osiguranik po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa prema odredbama Zakona o poticanju zapošljavanja


PRILOG 3.

3. Primici/obveze doprinosa
OznakaOpis
PRIMICI OD NESAMOSTALNOG RADA
Primici po osnovi radnog odnosa (plaća)
0001-0019Primici po osnovi plaće
0001Primici po osnovi plaće
0002Primici po osnovi plaće, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa
0003Primici po osnovi plaće, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0004Naknadni obračun i isplata plaće za razdoblje koje je ranije od 1.1. 2003.
0005Primici po osnovi plaće člana uprave ili izvršnog direktora trgovačkog društva ili upravitelj zadruge koji je jednaka ili niža od propisane osnovice za obračun doprinosa
0006Primici po osnovi plaće člana uprave ili izvršnog direktora trgovačkog društva ili upravitelj zadruge ukoliko plaća nije isplaćena
0007Obračun poreza na dohodak i doprinosa po osnovi plaće člana uprave ili izvršnog direktora trgovačkog društva ili upravitelj zadruge ukoliko se plaća ne isplaćuje, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa
0008Obračun poreza na dohodak i doprinosa po osnovi plaće člana uprave ili izvršnog direktora trgovačkog društva ili upravitelj zadruge ukoliko se plaća ne isplaćuje, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0009Primici po osnovi plaće do iznosa minimalne plaće, ako je minimalna plaća ugovorena
0021-0039Ostali primici od nesamostalnog rada iz članka 22. Zakona o doprinosima
0021Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću
0022Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću a koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0023Obveza doprinosa za ostale neoporezive primitke koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, a koji se isplaćuju uz plaću za rad u određenom mjesecu ili godini i koji se pripisuju tom mjesecu ili godini
0024Obveza doprinosa za ostale neoporezive primitke koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, a koji se isplaćuju uz plaću za rad u određenom mjesecu ili godini i pripisuju se tom mjesecu ili godini, a koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0025Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću a koji se odnose se na otpremninu
0026Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću a koji se odnose se na otpremninu a koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0027Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću a koji se odnose se na bonuse i nagrade menadžmentu društva, članovima uprave i nadzornog odbora trgovačkog društva, te izvršnim i neizvršnim direktorima dioničkog društva
0028Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću a koji se odnose se na bonuse i nagrade menadžmentu društva, članovima uprave i nadzornog odbora trgovačkog društva, te izvršnim i neizvršnim direktorima dioničkog društva a koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0029Neisplaćena otpremnina
0030Neisplaćena otpremnina koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0031Naknadna isplata neisplaćene otpremnine
0032Ostali obračunani, a neisplaćeni primici iz članka 22. Zakona o doprinosima
0033Ostali obračunani, a neisplaćeni primici iz članka 22. Zakona o doprinosima koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0034Naknadna isplata ostalih obračunanih, a neisplaćenih primitaka iz članka 22. Zakona o doprinosima
0041-0049Obračun poreza na dohodak i doprinosa za mjesec dana rada ili kraće od mjesec dana po osnovi radnog odnosa kada plaća nije isplaćena
0041Obračun poreza na dohodak i doprinosa po osnovi plaće
0042Obračun poreza na dohodak i doprinosa po osnovi plaće, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa
0043Obračun poreza na dohodak i doprinosa po osnovi plaće, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0044Naknadni obračun doprinosa po osnovi plaće za razdoblje do 31. prosinca 2002.
0045Obračun doprinosa primjenom najniže osnovice ukoliko ne postoji obveza isplate plaće
0046Obračun ukoliko ne postoji obveza doprinosa za određene dane u mjesecu u osiguranju
0047Obračun poreza na dohodak i doprinosa po osnovi plaće do iznosa minimalne plaće, ako je minimalna plaća ugovorena
0051-0059Isplata zaostale plaće za mjesec dana rada ili kraće od mjesec dana za koju je prethodno izvršen obračun i zaduženi su doprinosi na punu osnovicu za radni odnos
0051Isplata zaostale plaće za koju je prethodno izvršen obračun i zadužen je porez na dohodak i doprinosi prema plaći
0052Isplata zaostale plaće za razdoblje do 31. prosinca 2002., a za koju je prethodno izvršen obračun i zaduženi su doprinosi na minimalnu osnovicu
0053Isplata zaostale minimalne plaće (do iznosa minimalne plaće), ako je minimalna plaća ugovorena
0061-0069Obračun obveze doprinosa za mjesec dana rada ili kraće od mjesec dana izaslanog radnika za koje se sukladno međunarodnom ugovoru ne obračunava predujam poreza na dohodak i prireza
0061Obračun obveze doprinosa izaslanog radnika u slučaju isplate plaće
0062Obračun obveze doprinosa izaslanog radnika, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa u slučaju isplate plaće
0063Obračun obveze doprinosa izaslanog radnika , a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa u slučaju isplate plaće
0064Naknadni obračun obveze doprinosa izaslanog radnika za razdoblje do 31. prosinca 2002. u slučaju isplate plaće
0065Obračun obveze doprinosa izaslanog radnika u slučaju neisplate plaće
0066Obračun obveze doprinosa izaslanog radnika, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa u slučaju neisplate plaće
0067Obračun obveze doprinosa izaslanog, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa u slučaju neisplate plaće
0068Naknadni obračun obveze doprinosa izaslanog radnika za razdoblje do 31. prosinca 2002. u slučaju neisplate plaće
0071-0079Obveze iz radnog odnosa – za osobu koja je izaslana na rad u Republiku Hrvatsku
0071Obračun poreza na dohodak po osnovi plaće za rad osobi koja je izaslana na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca u tuzemna društva za rad u tim društvima u slučaju isplate plaće
0072Obračun poreza na dohodak po osnovi ostalih primitaka osobi koja je izaslana na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca u tuzemna društva za rad u tim društvima
0073Isplata zaostale plaće za rad osobi koja je izaslana na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca u tuzemna društva za rad u tim društvima
0081-0099Obveze iz radnog odnosa – za osobu koja radi za poslodavca u inozemstvu ili sa sjedištem u inozemstvu ili u drugoj državi članici Europske unije u Republici Hrvatskoj ili u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet i obveze iz radnog odnosa – stalnog sezonskog radnika
0081Obračun poreza na dohodak osiguraniku po osnovi plaće za mjesec dana rada u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet
0082Obračun doprinosa osiguraniku po osnovi plaće za mjesec dana rada u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet
0083Obračun poreza na dohodak po osnovi plaće za rad za inozemnog poslodavca, plaće za mjesec dana rada u Republici Hrvatskoj za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije odnosno rada za tuzemnog poslodavca kada se doprinosi plaćaju u drugoj državi članici Europske unije
0084Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada u Republici Hrvatskoj za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije
0086Obračun poreza na dohodak i doprinosa osiguraniku po osnovi plaće za rad u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet
0087Obračun doprinosa osiguraniku po osnovi plaće za rad u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice
0088Obračun doprinosa osiguraniku po osnovi plaće za rad u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet, a koja je viša od najviše godišnje osnovice
0090Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada u Republici Hrvatskoj za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije koja je viša od najviše mjesečne osnovice
0091Obračun obveze doprinosa (produženo mirovinsko osiguranje) za mjesec dana osiguranja ili kraće, stalnog sezonskog radnika
0092Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada u Republici Hrvatskoj za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije, a koja je viša od najviše godišnje osnovice
0093Obračun poreza na dohodak po osnovi ostalih primitaka za rad za inozemnog poslodavca, rad za poslodavca iz druge države članice Europske unije odnos rad za tuzemnog poslodavca kada se doprinosi plaćaju u drugoj državi članici Europske unije
0094Obračun doprinosa po osnovi ostalih primitaka za rad u Republici Hrvatskoj za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije
0095Obračun doprinosa po osnovi ostalih primitaka za rad u Republici Hrvatskoj za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije, a koji su viši od najviše godišnje osnovice
0096Obračun poreza na dohodak osiguraniku po osnovi ostalih primitaka za rad u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet
0097Obračun doprinosa osiguraniku po osnovi ostalih primitaka za rad u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet
0098Obračun doprinosa osiguraniku po osnovi ostalih primitaka za rad u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet koji su viši od najviše godišnje osnovice
0101-0119Poduzetnička plaća
0101Primici po osnovi poduzetničke plaće koja je jednaka ili viša od propisane osnovice za obračun doprinosa
0102Primici po osnovi poduzetničke plaće koji su niži od propisane osnovice za obračun doprinosa
0103Obveze poduzetnika za doprinose prema propisanoj osnovici ukoliko se ne isplaćuje poduzetnička plaća
0201-0299Primici po osnovi radnog odnosa isplaćeni temeljem sudske presude ili nagodbe iz članka 25. stavka 6. Zakona o porezu na dohodak
0201Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi
0202Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa
0203Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0204Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada ili kraće, prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi (neisplata plaće)
0205Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada ili kraće, prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa (neisplata plaće)
0206Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada ili kraće, prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa (neisplata plaće)
0207Obračun doprinosa na osnovicu
0208Obračun poreza na dohodak prema plaći utvrđenoj prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja za koju je prethodno izvršen obračun i zaduženi su doprinosi za obveza osiguranja (naknadna isplata plaće)
0209Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja do 31. prosinca 2002. i za koju je prethodno izvršen obračun doprinosa primjenom minimalne osnovice
0210Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi osobi koja je izaslana na rad u Republiku Hrvatsku
0211Obračun poreza na dohodak osiguraniku po osnovi rada u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koji u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet na primitak ostvaren temeljem sudske presude ili nagodbe
0212Obračun doprinosa osiguraniku po osnovi rada u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane država ili međunarodnih organizacija koji u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet na primitak ostvaren temeljem sudske presude ili nagodbe
0213Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi osobi koja je zaposlena kod poslodavca u inozemstvu ili sa sjedištem u inozemstvu
0214Obračun obveze doprinosa za mjesec dana osiguranja ili kraće, stalnog sezonskog radnika prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi
0215Obračun doprinosa po osnovi prethodno isplaćene plaće i obračunanog i uplaćenog poreza za mjesec dana rada ili kraće, prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nisu zaduženi doprinosi
0216Obračun doprinosa po osnovi prethodno isplaćene plaće (radniku ili nasljednicima) i obračunanog i uplaćenog poreza za mjesec dana rada ili kraće, prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nisu zaduženi doprinosi, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa
0217Obračun doprinosa po osnovi prethodno isplaćene plaće i obračunanog i uplaćenog poreza za mjesec dana rada ili kraće, prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0218Primici po osnovi isplate ostalih primitaka uz plaću prema sudskoj presudi ili nagodbi
0219Primici po osnovi isplate ostalih primitaka uz plaću prema sudskoj presudi ili nagodbi koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0220Obračun doprinosa po osnovi isplate ostalih primitaka uz plaću prema sudskoj presudi ili nagodbi u slučaju isplate nasljednicima
0221Obračun doprinosa po osnovi isplate ostalih primitaka uz plaću prema sudskoj presudi ili nagodbi u slučaju isplate nasljednicima, a koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0222Obračun poreza na dohodak po osnovi isplate ostalih primitaka uz plaću prema sudskoj presudi ili nagodbi u slučaju isplate nasljednicima
Primici po osnovi mirovina
0301-0319Mirovine koje isplaćuje HZMO, a koje ne podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina
0301Mirovine koje ne podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina
0302Mirovine ili razlike mirovina koje ne podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina, a koje se isplaćuju za više proteklih mjeseci istoga poreznog razdoblja (iste kalendarske godine)
0303Mirovine ili razlike mirovina koje ne podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina, a koje se isplaćuju za protekla porezna razdoblja (kalendarske godine)
0321-0329Mirovine koje isplaćuje HZMO, a koje podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina
0321Mirovine koje podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina
0322Mirovine koje podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina, a koja se isplaćuje za više proteklih mjeseci istoga poreznog razdoblja (iste kalendarske godine)
0323Mirovine koje podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina, a koje se isplaćuju za protekla porezna razdoblja (kalendarske godine)
0331-0339Mirovine koje isplaćuju ostali isplatitelji
0331Mirovine ostvarene na temelju individualne kapitalizirane štednje koje isplaćuju mirovinska osiguravajuća društva
0332Mirovine ostvarene temeljem dokupa
0333Mirovinske rente
0334Mirovine ostvarene po ostaloj osnovi
0401-0499Ostali primici od nesamostalnog rada
0401Primici po osnovi nesamostalnog rada iz članka 114. stavka 1. Zakona o doprinosima koji se isplaćuju bivšem radniku ili drugoj osobi umjesto bivšeg radnika
0402Primici iz članka 114. stavka 2. Zakona o doprinosima od kojih se prema propisima o porezu na dohodak utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada, a prema propisima o doprinosima drugi dohodak
0403Ostali primici po osnovi nesamostalnog rada
0404Ostali primici po osnovi nesamostalnog rada koji ne podliježu obvezi doprinosa
0405Obračun doprinosa prema primicima od kojih se prema propisima o porezu na dohodak utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada, a prema propisima o doprinosima drugi dohodak ili ne postoji obveza doprinosa prema isplaćeno primitku
0406Obveze po konačnom godišnjem obračunu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od nesamostalnog rada
0407Primici po osnovi nesamostalnog rada iz članka 114. stavka 1. Zakona o doprinosima koji se isplaćuju bivšem radniku ili drugoj osobi umjesto bivšeg radnika, a koja je viša od najviše godišnje osnovice
0408Primici iz članka 114. stavka 2. Zakona o doprinosima od kojih se prema propisima o porezu na dohodak utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada, a prema propisima o doprinosima drugi dohodak, a koja je viša od najviše godišnje osnovice
0409Primici po osnovi nesamostalnog rada iz članka 114. stavka 1. Zakona o doprinosima koji se isplaćuju u obliku rente koju bivši poslodavac isplaćuje po sudskoj presudi članu obitelji bivšeg radnika, te po osnovi tih primitaka ne postoji obveza doprinosa
0411Porez na dohodak po osnovi nesamostalnog rada iz članka 114. stavka 1. Zakona o doprinosima koji se isplaćuju bivšem radniku ili drugoj osobi umjesto bivšeg radnika
0412Primici iz članka 114. stavka 2. Zakona o doprinosima od kojih se prema propisima o porezu na dohodak utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada, a prema propisima o doprinosima drugi dohodak prema kojima ne postoji obveza doprinosa na osnovicu
0413Primici iz članka 114. stavka 2. Zakona o doprinosima od kojih se prema propisima o porezu na dohodak utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada, a prema propisima o doprinosima drugi dohodak prema kojima ne postoji obveza doprinosa na osnovicu, a koji su viši od najviše godišnje osnovice
0414Porez na dohodak po osnovi nesamostalnog rada iz članka 212. stavka 2. Zakona o doprinosima koji se isplaćuju nasljedniku
0415Obračun doprinosa po osnovi plaće u slučaju iz članka 212. stavak 2. Zakona o doprinosima
0416Obračun doprinosa po osnovi plaće u slučaju iz članka 212. stavak 2. Zakona o doprinosima, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa
0417Obračun doprinosa po osnovi plaće u slučaju iz članka 212. stavak 2. Zakona o doprinosima, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0418Obračun doprinosa po osnovi ostalih primitaka koji se isplaćuju uz plaću u slučaju iz članka 212. stavak 2. Zakona o doprinosima
0419Obračun doprinosa po osnovi ostalih primitaka koji se isplaćuju uz plaću u slučaju iz članka 212. stavak 2. Zakona o doprinosima, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0501-0539Obveze doprinosa po osnovi rada u drugoj državi članici Europske unije za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije
0501Obračun poreza na dohodak po osnovi plaće za mjesec dana rada u drugoj državi članici Europske unije za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije odnosno rad za tuzemnog poslodavca kada se doprinosi plaćaju u drugoj državi članici Europske unije
0502Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada u drugoj državi članici Europske unije za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije
0503Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada u drugoj državi članici Europske unije za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije koja je viša od najviše mjesečne osnovice
0504Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada u drugoj državi članici Europske unije za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije, a koja je viša od najviše godišnje osnovice
0505Obračun doprinosa po osnovi ostalih primitaka za rad u drugoj državi članici Europske unije za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije
PRIMICI OD KAPITALA
1001-1099Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala
1001Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu
1002Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja i korištenja usluga članova trgovačkih društava za privatne potrebe (skrivene isplate dobiti) te izuzimanja fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost od koje se plaća porez na dobit
1003Primici u naravi od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi udjela u dobiti članova uprave i radnika trgovačkih društava koje ostvaruju putem dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica
1004Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi kamata na štednju
1005Ostali primici od kapitala (uključujući i dohodak od kapitala po osnovi kamata osim kamata na štednju)
1006Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka
PRIMICI OD IMOVINSKIH PRAVA
2001-2099Primici od kojih se utvrđuje dohodak od imovinskih prava
2001Primici od kojih se utvrđuje dohodak od imovinskih prava
2002Primici od kojih se utvrđuje dohodak od posebnih vrsta imovine
PRIMICI OD OSIGURANJA
3001-3099Osnovica od kojih se utvrđuje dohodak od osiguranja
3001Osnovica od koje se utvrđuje dohodak od osiguranja po osnovi dobrovoljnog mirovinskog osiguranja
3002Osnovica od koje se utvrđuje dohodak od osiguranja po osnovi životnog osiguranja s obilježjem štednje
PRIMICI OD KOJIH SE UTVRĐUJE DRUGI DOHODAK
4001-4099Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak
4001Primici od autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava
4002Primici po osnovi naknada za isporučeno umjetničko djelo osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost
4003Primici po osnovi naknada profesionalnih djelatnosti novinara, umjetnika i sportaša koji su osigurani po toj osnovi i doprinose za obvezna osiguranja plaćaju prema rješenju
4004Primici nerezidenata za obavljanje umjetničke, artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti te djelatnosti u svezi s tiskom, radijem i televizijom te zabavnim priredbama po osnovi kojih postoji obveza doprinosa
4005Primici nerezidenata za obavljanje umjetničke, artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti te djelatnosti u svezi s tiskom, radijem i televizijom te zabavnim priredbama po osnovi kojih postoji obveza doprinosa, koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
4006Primici nerezidenata za obavljanje umjetničke, artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti te djelatnosti u svezi s tiskom, radijem i televizijom te zabavnim priredbama po osnovi kojih ne postoji obveza doprinosa
4007Primici po osnovi djelatnosti sportaša (koji nisu osigurani po osnovi samostalne djelatnosti sportaša)
4008Primici po osnovi djelatnosti sportaša (koji nisu osigurani po osnovi samostalne djelatnosti sportaša) koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
4010Primici po osnovi djelatnosti trgovačkih putnika, agenta, akvizitera, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, sudskih vještaka te druge slične djelatnosti
4011Primici po osnovi djelatnosti trgovačkih putnika, agenta, akvizitera, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, sudskih vještaka te druge slične djelatnosti, koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
4013Primici po osnovi djelatnosti sportskih sudaca i delegata
4014Primici po osnovi djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, članova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu
4015Primici po osnovi djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, članova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu, koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
4017Primici u naravi – korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti prema članku 14. stavku 3. Zakona o porezu na dohodak, a koje davatelji tih primitaka daju fizičkim osobama koje nisu njihovi radnici i osobe koje ostvaruju primitke iz članka 14. toga Zakona
4018Primici u naravi – korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti prema članku 14. stavku 3. Zakona o porezu na dohodak, a koje davatelji tih primitaka daju fizičkim osobama koje nisu njihovi radnici i osobe koje ostvaruju primitke iz članka 14. toga Zakona, koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
4020Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja, iznad propisanog iznosa
4021Stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima, iznad propisanog iznosa,
4022Sportske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju sportašima amaterima za njihovo sportsko usavršavanje, iznad propisanog iznosa
4023Nagrade za sportska ostvarenja i naknade sportašima amaterima prema posebnim propisima, iznad propisanih iznosa
4025Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak, a primatelj ga ostvari neposredno iz inozemstva
4026Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak, a primatelj ga ostvari neposredno iz inozemstva, a koji je viši od najviše godišnje osnovice
4028Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak i koji bi bili podložni obvezi doprinosa da ugovorom o socijalnom osiguranju nije drugačije uređeno
4029Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak i koji su podložni obvezi doprinosa za zdravstveno osiguranja, a nisu podložni obvezi doprinosa za mirovinsko osiguranje sukladno ugovoru o socijalnom osiguranju
4030Ostali nenavedeni primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak
4031Ostali primici koje fizičkim osobama isplaćuju ili daju pravne i fizičke osobe (obveznici poreza na dobit i obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti) i drugi isplatitelji i davatelji, a po osnovi kojih postoji i obveza doprinosa, a koji su viši od najviše godišnje osnovice
4032Ostali primici koje fizičkim osobama isplaćuju ili daju pravne i fizičke osobe (obveznici poreza na dobit i obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti) i drugi isplatitelji i davatelji, a po osnovi kojih ne postoji obveza doprinosa
4033Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak, ostvareni temeljem sezonskog rada u poljoprivredi prema Zakonu o poticanju zapošljavanja
4034Primici nerezidenata od autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava a koji nemaju pravo na paušalni izdatak
4035Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak a koji se isplaćuju nerezidentima Republike Hrvatske – članovima uprave odnosno članovima drugih odgovarajućim upravljačkih tijela društva te izvršnim direktorima
4036Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak a koji se isplaćuju nerezidentima Republike Hrvatske - članovima uprave odnosno članovima drugih odgovarajućim upravljačkih tijela društva te izvršnim direktorima, koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
4037Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak a koji se isplaćuju nerezidentima Republike Hrvatske - članovima uprave odnosno članovima drugih odgovarajućim upravljačkih tijela društva te izvršnim direktorima, a prema kojima ne postoji obveza doprinosa
4038Primici po osnovi drugog dohotka koji podliježu obvezi doprinosa, a prema kojima je predujam poreza na dohodak plaćen u inozemstvu
4039Primici po osnovi drugog dohotka koji podliježu obvezi doprinosa ali su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa, a prema kojima je predujam poreza na dohodak plaćen u inozemstvu
4040Primici po osnovi drugog dohotka koji podliježu obvezi doprinosa koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja izuzima te primitke od oporezivanja
4041Primici po osnovi drugog dohotka koji podliježu obvezi doprinosa, ali su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa, a koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja izuzima te primitke od oporezivanja
4042Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak, a primatelj ga ostvari neposredno od fizičke osobe
4043Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak, a primatelj ga ostvari neposredno od fizičke osobe, a koji su viši od najviše godišnje osnovice
4045Primici od autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava, a koji su viši od najviše godišnje osnovice
4046Primici po osnovi naknada za isporučeno umjetničko djelo osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost, a koji su viši od najviše godišnje osnovice
4047Primici od autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava koji su ostvareni iz inozemstva
4048Primici po osnovi naknada za isporučeno umjetničko djelo osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost koji su ostvareni iz inozemstva
4049Primici od autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava koji su ostvareni iz inozemstva, a koji su viši od najviše godišnje osnovice
4050Primici po osnovi naknada za isporučeno umjetničko djelo osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost koji su ostvareni iz inozemstva, a koji su viši od najviše godišnje osnovice
4051Primici od autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava koji su ostvareni neposredno od fizičke osobe
4052Primici po osnovi naknada za isporučeno umjetničko djelo osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost koji su ostvareni neposredno od fizičke osobe
4053Primici od autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava koji su ostvareni neposredno od fizičke, a koji su viši od najviše godišnje osnovice
4054Primici po osnovi naknada za isporučeno umjetničko djelo osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost koji su ostvareni neposredno od fizičke osobe, a koji su viši od najviše godišnje osnovice
OSTALE OBVEZE DOPRINOSA I OBVEZE DOPRINOSA TEMELJEM OBAVLJANJA SAMOSTALNE DJELATNOSTI
5001-5009Obveze posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
5001Obveze posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za osiguranike koji službeno borave u inozemstvu
5002Obveze posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za osiguranike koji borave na službenom putu u inozemstvu
5003Obveze posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za osiguranike po osnovi primitka od kojih se utvrđuje drugi dohodak koji borave na službenom putu u inozemstvu
5004Obveze posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za osiguranika po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti koji boravi na službenom putu u inozemstvu
5005Obveze posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za osiguranika po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti – izaslanog na rad u inozemstvo
5101-5729Obveze po osnovi naknade plaće, prava iz osiguranja koji se financiraju na teret nositelja osiguranja ili državnog proračuna i obveze prema osiguranju u određenim okolnostima
5101Obveze poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te doprinosa za osiguranike po osnovi njegovatelja HRVI
5102Obveze doprinosa za osiguranike po osnovi roditelja – njegovatelja
5103Obveza doprinosa za osiguranike po osnovi slobodnog zanimanja – samostalnih umjetnika
5104Primici učenika i redovitih studenata za vrijeme rada preko posrednika pri zapošljavanju iznad propisanih iznosa, odnosno obveza doprinosa učenika i redovitih studenata za vrijeme rada preko posrednika pri zapošljavanju
5105Obveza doprinosa za osiguranike za koje se obveza doprinosa izračunava primjenom doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti i doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na najnižu osnovicu za obračun doprinosa
5106Obveza doprinosa za osiguranike za koje se obveza doprinosa izračunava primjenom doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na najnižu osnovicu za obračun doprinosa
5107Obveza doprinosa za osiguranike za koje se obveza doprinosa izračunava primjenom doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na naknadu plaće
5108Obveza doprinos za mirovinsko osiguranje u određenim okolnostima i posebnog doprinosa za zaštitu zdravlja na radu na minimalnu osnovicu za obračun
5109Obveza doprinosa za zdravstveno osiguranje na najnižu osnovicu za obračun doprinosa
5110Obveza mirovinskog osiguranja u određenim okolnostima i zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti najnižu osnovicu za obračun doprinosa
5111Obveze doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za osiguranika – osobu s invaliditetom kojoj se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem
5112Obveze doprinosa za osiguranike bračne drugove profesionalnog odnosno ugovornog diplomata i članove obitelji profesionalnog odnosno ugovornog diplomata
5701-5719Obveze po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa
5701Obveze po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za mjesec dana rada
5702Obveze po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za mjesec dana rada – osobi koja se prvi put zapošljava – prema Zakonu o doprinosima
5703Obveze po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za mjesec dana rada – osobi koja se prvi put zapošljava – prema Zakonu o poticanju zapošljavanja
5721-5729Obveze za kamate
5721Naplaćena kamata za doprinose za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje zbog nepravovremene uplate dospjele obveze
5800-5900Obveze doprinosa po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti koji od obavljanja tih djelatnosti, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti
5801Obveza doprinosa prema propisanoj osnovici za obračun doprinosa
5802Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 1)
5803Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 2)
5804Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 3)
5805Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 4)
5806Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 5)
5807Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 6)PRILOG 4.

Oznaka4. Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju
dohotkom
01Primici od kamata po obveznicama koji su obračunati nakon 1. siječnja 2016. i primici po osnovi ugovora životnog osiguranja
02Primici po osnovi kapitalnih dobitaka od otuđenja financijske imovine ako to nije djelatnost poreznog obveznika koje ne podliježu oporezivanju sukladno odredbi članka 67. stavka 8. Zakona o porezu na dohodak i primici po osnovi otkupa udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji
03Novčani dodaci uz mirovinu koje umirovljenicima isplaćuju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima tih jedinica, te jednokratni novčani dodaci koji se isplaćuju uz mirovine na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske ili na temelju posebnog propisa
04Obiteljske mirovine i invalidnine koje djeca ostvaruju nakon smrti roditelja prema zakonu kojim se uređuje mirovinsko osiguranje i zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
07Socijalne potpore
08Doplatak za djecu i novčani primici za opremu novorođenog djeteta i primici po osnovi potpora za novorođenče, odnosno potpora za opremu novorođenog djeteta koje isplaćuju ili daju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima tih jedinica
09Potpore zbog zbrinjavanja ratnih invalida i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata porezu na dohodak), te primici osoba s invaliditetom, osim plaća i mirovina
10Potpore koje djeci u slučaju smrti roditelja isplaćuju ili daju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju svojih općih akata te pravne i fizičke osobe
11Naknada razlike plaće za vrijeme vojne službe u Oružanim snagama Republike Hrvatske, naknada plaće pripadnicima civilne zaštite i drugim osobama za djelatnost u okviru civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda, te naknade i nagrade koje osuđene osobe primaju za rad u kazneno-popravnim ustanovama i domovima za preodgoj
12Naknada plaće za vrijeme spriječenosti za rad isplaćena na teret sredstava obveznih osiguranja
13Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja, do propisanog iznosa
15Primici učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga, po posebnim propisima, do propisanog iznosa
16Naknade štete zbog posljedica nesreće na radu prema odluci suda ili nagodbi u tijeku sudskog postupka, ako je naknada određena u jednokratnom iznosu i zatezne kamate isplaćene temeljem plaće ili mirovine po sudskoj presudi
17Dnevnice za službena putovanja i naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, do propisanog iznosa isplaćene po osnovi službenih putovanja
18Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, do propisanog iznosa
19Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom
20Potpore zbog invalidnosti radnika do propisanog iznosa, potpore za slučaj smrti radnika, potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika, do propisanog iznosa, potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana, do propisanog iznosa
21Dar djetetu do 15 godina starosti, do propisanog iznosa i potpore za novorođenče, do propisanog iznosa
22Prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) za tekuće porezno razdoblje
23Dnevnica za rad na terenu, do propisanog iznosa
24Pomorski dodatak, do propisanog iznosa
25Naknade za odvojeni život od obitelji, do propisanog iznosa
26Otpremnine, do propisanog iznosa
28Stipendije i potpora djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, ukupno do propisanog iznosa
29Nagrade za sportska ostvarenja i naknade sportašima amaterima prema posebnim propisima, do propisanih iznosa
30Pomoći i potpore koje neprofitne organizacije isplaćuju svim svojim članovima pod istim uvjetima iz sredstava prikupljenih članarinama koja nisu ostvarena obavljanjem djelatnosti koja podliježe obvezi plaćanja poreza na dobit, a temeljem statuta i odluka nadležnih tijela neprofitnih organizacija, uz uvjet da se za isplaćene primitke ne traži niti ne daje protučinidba odnosno da se ne radi o primicima iz članka 5. Zakona o porezu na dohodak
31Primici koji se kao bespovratna sredstva isplaćuju iz fondova i programa Europske unije putem tijela akreditiranih u skladu s pravilima Europske komisije u Republici Hrvatskoj za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru programa i fondova Europske unije, a u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja
32Primici koje isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, a koji se ne smatraju primicima od nesamostalnog rada
34Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti iskorišteni za uvećanje temeljnog kapitala društva
35Obiteljske mirovine odnosno novčane naknade u visini obiteljske mirovine ostvarene prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
38Primici fizičkih osoba po osnovi izravnih plaćanja u poljoprivredi sukladno posebnim propisima po osnovi kojih se ne utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti
40Povrat isplaćene naknade plaće za vrijeme spriječenosti za rad isplaćena na teret sredstava obveznih osiguranja kojega vrši nositelj osiguranja isplatitelju naknade
41Ostale nenavedene naknade plaća koje se isplaćuju na teret državnog proračuna ili na teret sredstava obveznog osiguranja
42Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti koji ne podliježu oporezivanju
52Dnevnice za službena putovanja i naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, do propisanog iznosa isplaćene po osnovi službenih putovanja fizičkim osobama koje u neprofitnim organizacijama ne ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada odnosno primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak
54Novčana pomoć polaznicima stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa
55Primici u visini razlike između primljenih bespovratnih sredstava isplaćenih iz fondova Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske za provedbu mjere trajne obustave ribolovne aktivnosti uz uništenje plovila i knjigovodstvene vrijednosti tog plovila
56Športske stipendije, do propisanog iznosa
57Primici po osnovi mirovina koje HZMO isplaćuju nerezidentima Republike Hrvatske, a koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije
58Primici koji se smatraju neoporezivim primicima/primicima prema kojima se ne utvrđuju doprinosi prema posebnim propisima
59Obračunani porez na dohodak koji se iskazuje kod naknadne isplate plaće/ostalog primitak uz plaću
60Nagrade radnicima za navršene godine staža, do propisanih iznosa
61Prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) za prethodna porezna razdoblja (naknadne isplate)
62Trošak prehrane i smještaja sezonskih radnika