Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja Središnjeg klirinškog depozitarnog društva

NN 128/2017 (21.12.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja Središnjeg klirinškog depozitarnog društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2929

Na temelju članka 518. stavaka 2. i 3. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15 i 123/16) te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« broj 78/15, 134/15 i 120/16), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 15. prosinca 2017. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA

Članak 1.

Prilog I mijenja se i glasi:

PRILOG I

Obrasci financijskih izvještaja Središnjeg klirinškog depozitarnog društva

Izvještaj o financijskom položaju na dan

AKTIVAu kunama
Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijePrethodna godinaTekuća godina
001002+…+005ANematerijalna imovina 
 
002 
1Osnivački izdaci 
 
003 
2Licence, zaštitni znakovi i ostala prava 
 
004 
3Predujmovi za nematerijalnu imovinu 
 
005 
4Ostala nematerijalna imovina 
 
006007+…+010BMaterijalna imovina 
 
007 
1Zemljišta 
 
008 
2Građevinski objekti 
 
009 
3Postrojenja i oprema 
 
010 
4Ostala materijalna imovina 
 
011012+013+019CUlaganja 
 
012 
1Ulaganja u nekretnine 
 
013014+…+0182Financijska ulaganja 
 
014 
2.1Financijska imovina koja se vodi po amortiziranom trošku 
 
015 
2.2Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit 
 
016 
2.3Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka 
 
0172.4Ulaganja u pridružena društva, ovisna društva i zajedničke pothvate
018 
2.5Ostala financijska imovina 
 
019 
3Ostala ulaganja 
 
020DOdgođena i tekuća porezna imovina 
 
021022+…+025EPotraživanja 
 
022 
1Potraživanja od kupaca 
 
023 
2Potraživanja od države i drugih institucija 
 
024 
3Potraživanja za dospjele kamate 
 
025 
4Ostala potraživanja 
 
026FNovac u banci i blagajni 
 
027 
GZalihe 
 
028 
HPlaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda 
 
029001+006+011+
020+021+026+
027+028
IUKUPNO AKTIVA 
 
030 
JIZVANBILANČNI ZAPISI 
 PASIVAu kunama
Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijePrethodna godinaTekuća godina
031032+033+037+ 040+041AKAPITAL I REZERVE 
 
032 
1Temeljni kapital 
 
033034+035+0362Rezerve fer vrijednosti 
 
034 
2.1Revalorizacija zemljišta i građevinskih objekata 
 
035 
2.2Revalorizacija Financijske imovine 
 
036 
2.3Ostale revalorizacijske rezerve 
 
037038+0393Rezerve iz dobiti 
 
038 
3.1Zakonske rezerve 
 
039 
3.2Ostale rezerve 
 
040 
4Zadržana dobit ili preneseni gubitak 
 
041 
5Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog razdoblja 
 
042043+044BFINANCIJSKE OBVEZE 
 
043 
1Obveze po osnovi zajmova i kredita 
 
044 
2Ostale financijske obveze 
 
045CODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA OBVEZA 
 
046047+…+051DOSTALE OBVEZE 
 
047 
1Obveze prema dobavljačima 
 
048 
2Obveze prema povezanim poduzećima 
 
049 
3Obveze za plaće i naknade plaća 
 
050 
4Obveze za poreze i doprinose 
 
051 
5Ostale obveze 
 
052 
EODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA 
 
053031+042+
045+046+ 052
FUKUPNO PASIVA 
 
054 
GIZVANBILANČNI ZAPISI 
 
Dodatak bilanci (pozicija za konsolidirane financijske izvještaje)
055056+057IKapital i rezerve
0561Pripisano imateljima kapitala matice
0572Pripisano nekontrolirajućem interesu


Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za razdoblje

u kunama

Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijePOZICIJAPrethodna godinaTekuća godina
001002+…+ 005APRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA 
 
002 
1Prihodi od usluga depozitorija 
 
003 
2Prihodi od usluga poravnanja 
 
004 
3Prihodi od usluga namire 
 
005 
4Prihodi od ostalih usluga 
 
006007+008+009BOSTALI POSLOVNI PRIHODI 
 
007 
1Prihod od naplaćenih prethodno ispravljenih potraživanja od kupaca 
 
008 
2Prihodi od najma 
 
009 
3Ostali prihodi 
 
010011+…+017CTROŠKOVI 
 
011 
1Materijalni troškovi 
 
012 
2Troškovi usluga 
 
013 
3Troškovi intelektualnih usluga 
 
014 
4Troškovi osoblja 
 
015 
5Amortizacija 
 
016 
6Rezerviranja troškova i rizika 
 
017 
7Ostali troškovi 
 
018019+020+
021+022
DFINANCIJSKI PRIHODI 
 
019 
1Prihodi od kamata 
 
020 
2Pozitivne tečajne razlike 
 
021 
3Ostali financijski prihodi 
 
0224Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke
023024+025+
026+027
EFINANCIJSKI RASHODI 
 
024 
1Rashodi od kamata 
 
025 
2Negativne tečajne razlike 
 
026 
3Ostali financijski rashodi 
 
0274Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke
028001+006+018HUKUPNI PRIHODI 
 
029010+023IUKUPNI RASHODI 
 
030Udio u dobiti/gubitku pridruženog i ovisnog društva
031028-029+030JDOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 
 
032 
KPOREZ NA DOBIT 
 
033031-032LDOBIT ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE 
 
0341Promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)
0352

Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim

planovima definiranih primanja

0363Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
0374Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka
0385Dobici/gubici proizašli iz preračunavanja financijskih izvještaja inozemnog poslovanja
0396Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit
040034+…+039MOSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT
041033+040NUKUPNA SVEOBUHVATNA DOBIT
042OREKLASIFIKACIJSKE USKLADE
Dodatak **
043Pripisano imateljima matice
044Pripisano manjinskom interesu** Pozicija za konsolidirane financijske izvještaje

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU
(INDIREKTNA METODA)
za razdoblje

u kunama

Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijeIsto razdoblje prethodne godineTekuće poslovno razdoblje
001002+011+018ANOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 
 
002003+004INovčani tijek prije promjene poslovne imovine i obveza 
 
003 
1.Dobit/(gubitak) prije oporezivanja 
 
004005+…+0102.Usklađenja: 
 
005 
2.1Amortizacija 
 
006 
2.2Ispravci vrijednosti i rezerviranja za gubitke 
 
007 
2.3Neto nerealizirana (dobit)/gubitak od financijske imovine i obveza po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka 
 
008 
2.4(Dobit) /gubitak od prodaje materijalne imovine 
 
0092.5Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke
010 
2.6Ostali (dobici) / gubici 
 
011012+…+017IIPovećanje/smanjenje poslovne imovine i obveza 
 
012 
1.(Povećanje)/smanjenje zaliha 
 
013 
2.Povećanje/(smanjenje) potraživanja 
 
014 
3.(Povećanje)/smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja 
 
015 
4.Povećanje/(smanjenje) obveza prema dobavljačima 
 
016 
5.Povećanje/(smanjenje) ostalih obveza 
 
017 
6.Povećanje/(smanjenje) odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućih razdoblja 
 
018 
III(Plaćeni porez na dobit) 
 
019020+…+023BNOVČANI TOK OD ULAGAČKIH AKTIVNOSTI 
 
020 
1.Primici od prodaje/(izdaci za stjecanje) materijalne i nematerijalne imovine 
 
021 
2.Primici od prodaje/(izdaci za stjecanje) financijske imovine 
 
022 
3.Primljene dividende 
 
023 
4.Ostali primici/(izdaci) iz ulagačkih aktivnosti 
 
024025+…+030CNOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 
 
025 
1.Novčani primici uslijed povećanja temeljnog kapitala 
 
026 
2.Novčani primici od primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova 
 
027 
3.Novčani izdaci za otplatu primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova 
 
028 
4.Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 
 
029 
5.Novčani izdaci za isplatu udjela u dobiti (dividendi) 
 
030 
6.Ostali primici/izdaci od financijskih aktivnosti 
 
031001+019+024DNETO POVEĆANJE/(SMANJENJE) NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA 
 
032 
ENOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE 
 
033031+032FNOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU GODINE 
 


IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU
(DIREKTNA METODA)
za razdoblje

u kunama

Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijeIsto razdoblje prethodne godineTekuće poslovno razdoblje
001002+005ANETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 
 
002003+004IUkupno novčani primici od poslovnih aktivnosti
0031Novčani primici od kupaca 
 
0042Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti
005006+…+010IIUkupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti
0061Novčani izdaci od dobavljača
0072Novčani izdaci za zaposlene
0083Novčani izdaci za kamate
0094Novčani izdaci za poreze
010 
5Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti 
 
011012+016BNETO NOVČANI TOK OD ULAGAČKIH AKTIVNOSTI 
 
012013+014
+015
IUkupno novčani primici od ulagačkih aktivnosti 
 
013 
1Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 
 
014 
2Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 
 
0153Ostali novčani primici od ulagačkih aktivnosti
016017+018+019IIUkupno novčani izdaci od ulagačkih aktivnosti
0171Novčani izdaci od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
0182Novčani izdaci od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata
0193Ostali novčani izdaci od ulagačkih aktivnosti
020021+024CNETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 
 
021022+023IUkupno novčani primici od financijskih aktivnosti
0221Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi
0232Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti
024025+026+027IIUkupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti 
 
0251Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica
0262Novčani izdaci za isplatu dividendi
0273Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti
028001+011+020DPOVEĆANJE/ SMANJENJE NOVČANOG TOKA
029ENOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE
030028+029FNOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU GODINE 
 


IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje

u kunama

Opis pozicijeRaspodjeljivo vlasnicima maticeRaspodjeljivo nekontrolirajućim interesimaUkupno kapital i rezerve
Upisani kapitalRezerve kapitalaRezerve iz dobitiDobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)Zadržana dobit ili preneseni gubitakRezerve fer vrijednostiOstale revalorizacijske rezerve
Stanje 1. siječnja prethodne godine
Promjena računovodstvenih politika
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja
Stanje 1. siječnja prethodne god. (prepravljeno)
Dobit ili gubitak razdoblja
Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
Ostale nevlasničke promjene kapitala
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala
Ostale uplate vlasnika
Isplata udjela u dobiti/dividenda
Ostale raspodjele vlasnicima
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja
Stanje 1. siječnja tekuće poslovne godine
Promjena računovodstvenih politika
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja
Stanje 01. siječnja tekuće poslovne god. (prepravljeno)
Dobit ili gubitak razdoblja
Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
Ostale nevlasničke promjene kapitala
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala
Ostale uplate vlasnika
Isplata udjela u dobiti/dividenda
Ostale raspodjele vlasnicima
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja


ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave »Narodnim novinama«, a prvi put se primjenjuje na godišnje financijske izvještaje zajedno s revizorskim izvješćem za 2018. sa stanjem na dan 31. prosinca 2018. godine.

Klasa: 011-02/17-01/06

Urbroj: 326-01-770-17-1

Zagreb, 15. prosinca 2017.

Predsjednik Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.